!!! Del!V:!Testdokumentasjon!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! Del!V:!Testdokumentasjon!"

Transkript

1 1 DelV:Testdokumentasjon

2 2 1.Forord Viktighetenavbrukertestingkanikkeoverdrives.Deterkungjennomeniterativ arbeidsmetodebeståendeavåprøve>og>feileatvikanklareåunngådestørste feileneogkanimplementereprosjektersåsmertefrittsommulig. Idennedelenavsluttrapportentarviforosstestdokumentasjon,vigårgjennom brukertester,testeravprogramspråk,valideringm.m. DelV:Testdokumentasjon

3 3 2.#Innholdsfortegnelse# 1.Forord Innholdsfortegnelse Validering,kodeogdesign Navnevalgoglogodesign Testingogvalideringoppmothtml5,css3ogWCAGsretningslinjer Dokumentasjonavtesting Hvorfortestervi? Nettbrettogsmarttelefoner Testingpåkode Kodeutviklingisprinter Funksjonalitetstest Testingpåbrukervennlighet Konklusjon DelV:Testdokumentasjon

4 4 3.Validering,kodeogdesign Idettekapitteletservipåhvordandesignetutvikletseg,hvordanvitestet nettsideneoppmotdiverseonlinevalideringsverktøyforåsikre brukervennlighetenoghvilkeresultaterdetga. 3.1Navnevalgoglogodesign Figur1BHersermanutviklingenavlogoenfravilandetpåstrukturenoggjennomtestingav kontrastogestetiskopplevelse. IFigur1sermanhvordanviendretogjustertefarger,fonterogbakgrunner gjennomprosessenframtildenendeligeversjonennederst.detteerallikevel DelV:Testdokumentasjon

5 5 ikkedenviendteoppmedtilslutt,davivalgteågåvekkfraenbilledløsningog overtilenløsninghvorselvelogoenvarbilde,menstittelenogundertittelenble skrevetutsomrentekst.vivarogsåinnomflerenavn,hvoravettvar SkiltOgStempel.no,menbådeoppdragsgiverogetuformeltpanellikte Skiltet Ditt best. Andrenavnvitestetutpåulikebrukertypervar: *StempelOgSkilt.no *HelseOgAdvokat.no *AdvokatOgHelse.no *SkiltTilAlt.no Énavhovedinnvendingenemottitlenemedordet skilt varatmanfikk assosiasjonertilskilsmissesomflerementekunnevirkeforvirrendepå potensiellekunder.viderementenoenatbrukenavyrkestitler,somadvokat, kunnevirkeekskluderendeogatordet helse ogsåkunneværemisvisende,all dentidbutikkenikkeskulleselgehelseprodukter. KonklusjonenpåbrukerundersøkelsenomnavnvaraltsåatSkiltetDitt.noga tydeliginformasjonavhvadetdreidesegomogvirkettilenvissgradlokkende påtestpersonene. 3.2Testingogvalideringoppmothtml5,css3ogWCAGsretningslinjer Etterhvertsomsidenetokformvardetviktigåtesteoppmotulike valideringsverktøy,slikatviheletidenholdtossinnenforderetningslinjenesom kravspesifikasjonenstaketut.onlinevalideringssiderunderletterarbeidetmed åletegjennomkodenetterfeilogmanglerenormtogbleetuvurderlig arbeidsverktøyforossiprosessenframmotdetferdigeproduktet. Vibruktew3.orgsinevalideringsverktøyforåtestebådecss>stilarkenevåre (jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html.en)oghtml5>koden (http://validator.w3.org).sefigur2og3. DelV:Testdokumentasjon

6 6 Figur2ButsnittavcssBvalidatorensomviserathovedstilarkettilproduktetvaliderersomcssnivå3 utenfeil. Figur3ButsnittavhtmlBvalidatorensomviseratindex.php(forsiden)validerertilhtml5utenfeil. Advarselengårutpåathtml5Bvalidatorverktøyetkanhendeikkeerheltoppdatertpådesiste utviklingsverktøyeneforhtml5. Vitestetkontrastenmellomforgrunn(tekst)ogbakgrunnhossnook.ca (snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html).sefigur4. Figur4Butsnittavkontrastvalidatorentilsnook.casombl.a.sjekkerkompatibilitetentildevalgte fargenemedwcagsretningslinjer. VisjekketkompatibilitetenpånettsidenmedverktøyetfraAChecker.casom validererkodeoppmotwcagsretningslinjerogangirhvormantrefferpåde ulikenivåene(a,aaogaaa).sefigur5.detteverktøyetoppgirogsåenrekke potensielleproblemer,sompåsiktkanføretilfeil,menikkeklassifiseressomfeil ennå.dissekanmanfåenoversiktoverpåsammesideogjobbevideremedå innfriwcagkriterienederdetermuligoghensiktsmessig. DelV:Testdokumentasjon

7 7 Figur5ButsnittavWCAGBvalidatorvekrtøyetsomviseratindex.php(Forsiden)validerermotWCAG 2.0nivåAA. 4.Dokumentasjonavtesting Idettekapitteletgårvinærmereinnpåbrukertestingog>evaluering,bådeav enkeltfunksjonerogavhelhetsinntrykk. 4.1Hvorfortestervi? Formåletmedågjennomføretesterpåprodukteterforåsørgeforatvioppdager flestmuligfeilogmanglerpåproduktetførdetleverestiloppdragsgiver.dette erforatproduktetvileverskalværesågodtsommulig.vihargjorttesterpå enkeltfunksjonerogtestersomgårpåbrukervennlighet.deretterharvievaluert testresultateneoggjortendringer/forbedringerbasertpådetilbakemeldingene vihargjort.viharlatteksternepersonertesteoggjorttesterselv.deterspesielt nyttigålaandregjøretestenedadeikkeharkjennskaptilkodenogviloftegjøre tingannerledesennensomkjennersystemetvillegjort. DelV:Testdokumentasjon

8 8 4.2Nettbrettogsmarttelefoner Vårnettbutikkersålangtikkeoptimalisertforandreplattformer,mendener operativif.eks.safaripåipad,selvomstylingenernoeendretfranettleser> versjonenpåenpc(sefigur6) Figur6BskjermbildeavnettbutikkenpåeniPad Viharikkefokusertpåålageenegenmobilversjonavnettsiden,mensiden smarttelefonerharrelativtsofistikertenettleseresåerallefunksjoneneer tilgjengeligeformobilbrukeren.detkrevesdogendelmanøvreringsom forstørringavskjermbilderoglignende(sefigur7). DelV:Testdokumentasjon

9 9 Figur7BskjermbildeavnettbutikkenpåeniPhone6+,hvornedtrekksmenyenoverlapperannen tekst Selvomnedtrekksmenyenoverlapperannentekstsliksomvistifigur7erden allikevelvirksom,ogfordiviikkeharnoenflash>baserteløsningersåvirker sidenpåios.deterallikeveletpoengforframtidenåutvikleenversjonsomtar hensyntildeulikeplattformenesompotensiellekundergjernebrukeridisse 4.3Testingpåkode Vigjordetesterpånettsidenskode.Dettebleutførtvedatnettsidens funksjonalitetoppførtesegliktuavhengigavnettleser,skjermstørrelse,enhetog hvilkevalgbrukerengjorde.detvarviktigåbeskyttebrukerenfornegative konsekvenseravfeil(f.eks.atdealltidkanavbryteettkjøpinnendetrykker bekreftpåsisteside). DelV:Testdokumentasjon

10 10 4.4Kodeutviklingisprinter Allkodenvårbleutvikletisprinter.Detvilsiatvigjordeklartendel,testet robusthetenogbrukervennligheten.ettertilbakemeldingenegjordevi forbedringerogtestetigjen.alletestenevigjennomførtevarikkelike omfattende.noenavtesteneblebaregjennomførtpåenkeltpersonerogtok bareettparminutter. 4.5Funksjonalitetstest Funksjonalitetennettsidenskalkunneogsomvitestetvar. ResultatetblevurdertutifrahvorgodtkodenutførteoppgavenefraIkke godkjenttilgodkjent. Registererebruker Oppgave Resultat Kommentar Allefeltermåværefylt Godkjent Enbrukerkanikkegå videreutenatallefeltene erfyltut. Feltenemåværefyltriktig (tallitelefon,ikketalli navn) Alledataenelagresi databasenogkanbenyttes vedlogin. Oppgavenegjortuten javascript Godkjent Godkjent Noksågodkjent Feilmeldingoppstårpå allefeltenesomikkeer riktigfylt. Dataenelagresi databasenogbrukeren kanloggeinn. Ingendirekte feilmeldingerpåfeltene menfeildatavilikkebli skrevettildatabasen. Kundepanel Logginnsomkunde Godkjent Innloggingfungererog DelV:Testdokumentasjon

11 11 kundenfåropp kundepanelet Endrekontoinformasjon Godkjent Brukerenfårendresin egenkontoinformasjon. Endrepassord Godkjent Brukerenkanendresitt egetpassordsålengeden kjennersittgamle passord. Sebestillinger Godkjent Brukerenharmulighettil åsesineegnebestillinger. Slettebruker Ikkegodkjent Brukerenharikke mulighettilåslettesin egenbrukermen administratorenhar dennemuligheten Loggeut Godkjent Brukerenkanloggeut Utenjavascript Godkjent Allfunksjonalitetfungerer utenjavascript. Annenfunksjonalitet Søkpåsiden Godkjent Brukerenkansøkeetter nyheterogprodukterpå siden. Stillespørsmålpåsiden Godkjent Brukerenkanstille spørsmåldirektefrasiden ogadministratorfårde tilsendtpåmail. Utenjavascript Godkjent Javascriptharingen DelV:Testdokumentasjon

12 12 innvirkningpådisse sidene. Adminpanel Leggetilprodukt Godkjent Administratorkanlegge tilprodukt Endreeksisterendeprodukt Noksågodkjent Administratorkanendre produktinformasjonen menikkebildet. Skrivenyhet Godkjent Administratorkanskrive nyenyhetersompostes rettpånyhetssiden. Endrenyhet Noksågodkjent Administratorkanendre tekstenpånyhetenemen ikkebildet. Kansekundenes bestillinger. Godkjent Administratorkanse kundensbestillinger. Endrestatuspåbestilling Godkjent Administratorkanendre statuspåbestillingenetil kundene. Slettebruker Godkjent Administratorkansøke oppogsletteenbruker. Endrebruker Ikkegodkjent Administratorkanikke endreenbrukers kontoinformasjon. Utenjavascript Godkjent Ingenmerkbarforskjell utenjavascript DelV:Testdokumentasjon

13 13 Produkteroghandlekurv Leggeproduktikurven Godkjent Brukerekankjøpe produkter Leggetilflereprodukter Godkjent Brukerekanleggetilet uendeligantallprodukter. Oppdaterekvantitet Godkjent Brukerekanoppdatere kvantitetvedåleggetil flereavdesamme produkteneikurven. Forhåndsvisning Noksågodkjent Forhåndsvisninger tilgjengeligpånoenav produktene. Utenjavascript Noksågodkjent Forhåndsvisningener avhengigavjavascriptfor åfungere Kjøp Kjøpeproduktermed paypal Kjøpeproduktermed faktura Godkjent Godkjent Integrasjonmedpaypal fungererogoverføring skjerdirekte. Fakturablirgenerertfor kundenmedettunikt fakturanummer. Skriveutfaktura Godkjent Brukerkanskriveut fakturadirektefra fakturasiden. Utenjavascript Noksågodkjent Printfunksjonenbenytter javascriptogvilikke DelV:Testdokumentasjon

14 14 fungereuten. Tabell1Bviserresultatetavdeuliketestenepåfunksjonalitet 4.6Testingpåbrukervennlighet Vigjordeogsåtesterbasertpåbrukervennlighetogforståelseavnettsiden.Dette gikkutpåatvilotbrukeresomikkehaddebenyttetnettsidenførutførediverse oppgaverpåsiden.oppgaversomblegittpåkundesidenvar: *Registrereennybruker *Endrepassordetfordennyebrukeren. *Kjøpeettspesifiktprodukt. *Finnebestillingendenettoppgjorde. Oppgavergitttiladministratorsidenvar: *Leggetiletnyttprodukt. *Leggetilennyartikkel. *Endrestatuspåenbestilling. Testenblegjennomførtvedatenavgruppemedlemmenegaforskjellige oppgavertiltestpersonen.detbleforsøktågjøresmedminstmuliginnblanding, mentestpersonenfikkveiledningenhvisdenstodfastellervedfunksjonsfeil. Baktestpersonenstodenobservatørsomfungertesom"fluepåveggen"og notertehvatestpersonentrykketpåoghvatestpersonensa. Sidenmangeavfeilenevioppdagetkomiforbindelsemedmigreringfralokal server(localhost)tileksternserver,såvardetviktigåtesteallefunksjonene bådelokaltogeksternt.vioppdagetatendelavfunksjonenesomfungertefint pålokalserverikkefungertepåeksternserver.dettegjordeatdetbleveldig mangemindretestermellomhvergangvilastetoppnyfunksjonaliteteksternt. DelV:Testdokumentasjon

15 15 5.Konklusjon Testenevihargjortharbidratttilatviharetproduktsomermerbrukervennlig enndetviiutgangspunktetkomfremtil.testpersonenestilbakemeldingerhar værtverdifulleforatviskalhaenenkelogoversiktligside.viharogsåfåtten nettsideutenstørrefeilogdetsomgjenstårav"bugs"ellerfunksjonersomikke erheltoptimale,erpågrunnavtidsmangelogprioriteringavandrefunksjoner. Detteerfunksjonersomikkesetternedhelhetsinntrykketogikkereduserer ytelsentilnettsiden.detatvihartestetvårkodebådepålokalserver(localhost) ogpåeksternservererverdifulltdavivetatkodenvårermerrobustogvilbypå færremigreringsproblemerforoppdragsgiver. DelV:Testdokumentasjon

Del!II:!Produktdokumentasjon!!

Del!II:!Produktdokumentasjon!! 1 DelII:Produktdokumentasjon 2 1.Forord Idennedelenavsluttrapportenbeskrivessluttproduktetogdetekniske aspekterveddet.detvisestilnoetekniskfagterminologisomikkenødvendigvis forklaresnærmereidennerapporten.seforøvrigbrukerveiledningog

Detaljer

Del VI: Brukerveiledning

Del VI: Brukerveiledning 1 2 Brukerveiledning Logg inn Både brukere og administrator bruker den samme siden for innlogging. I kundetabellen er det et aksessbit som avgjør om brukeren blir tilegnet adminstrator- rettigheter eller

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!!

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!! Velkommen til 3M s Internetbutikk!!! Brukerveiledning Oppdatert juni 2014 1-1 Tilgang til Internet butikken Klikk på Logg in knappen Instruksjon for å registrere seg på 3M-e-handel for etablerte kunder

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok 2013/2014 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 Brukermanual for kunder Norge Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 3. STARTSIDE OG MENYER...4 4. BESTILLING...6 5. SENDE ORDRE...9 6. HURTIG-BESTILLING AV

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider.

Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider. Brukerveiledning Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider. Husk at du til enhver tid kan kontakte oss enten

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Innhold brukerveiledning:

Innhold brukerveiledning: Brukerveiledning Innhold brukerveiledning: Opprett brukersted Legge til / rediger filter Inviter bedrift Legg til brukere Skriv ut Sikkerhetsdatablader Legg til produkt Produkttypesøk Fjern produkt Arkiver/Slett

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer