INNHOLD. Styrets beretning Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter"

Transkript

1 INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter Informasjon og opplysningsarbeid Administrasjon og organisasjon 1

2 Styrets beretning 2010 var et nytt, aktivt år for FORUT, med gode resultater i samarbeidslandene og ny oppslutningsrekord for barneaksjonen. Det var også et år med mange utskiftinger i administrasjonen. Tre ansatte i kampanjeavdelingen sluttet etter mange års tjeneste, og nye medarbeidere ble rekruttert. I tillegg ble utenlandsavdelingen utvidet med en person, slik at den nå teller seks ansatte. En av de største omveltningene i FORUTs historie ble påbegynt helt på slutten av 2010 da det ble vedtatt å avvikle FORUT som egen organisasjon i Sri Lanka og i stedet arbeide gjennom lokale organisasjoner, slik FORUT gjør blant annet i India og Nepal. Avviklingen gjennomføres i første halvdel av Dette er en prosess som krever stor oppmerksomhet og mye ressurser, spesielt siden vi ikke har noen norsk ansatt i landet. I september 2010 opplevde vi for annen gang at vår stedlige representant ikke fikk fornyet arbeids- og oppholdstillatelse og dermed måtte forlate landet. Situasjonen i Sri Lanka har endret seg etter at borgerkrigen tok slutt i 2009, og forholdene er i ferd med å normaliseres. Stedlig nærvær av internasjonale organisasjoner er ikke lengre like nødvendig. FORUT har de senere årene skjerpet sin profil og stadig økt sin kompetanse på rus som utviklingshinder. Vi har gjennomført flere seminarer og kurs for ressurspersoner og partnere i land i sør om hva en nasjonal alkoholpolitikk bør inneholde og hvordan man kan delta i utviklingen av denne. FORUTs arbeid har bidratt til å stoppe alkoholindustriens forsøk på å få vedtatt sine alkoholpolitiske dokumenter i flere land i det sørlige Afrika. FORUT deltar aktivt i utviklingen av en nasjonal alkoholpolitikk i Malawi. Gjennom vår deltakelse i det globale nettverket Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) har FORUT deltatt i viktig lobbyvirksomhet overfor Verdens helseorganisasjon (WHO) for å få på plass en global alkoholstrategi. Denne ble vedtatt i WHO i mai 2010 og er et godt redskap for medlemslandene i utviklingen av nasjonal politikk som tar utgangspunkt i folkehelseperspektivet. Utenlandsavdelingen er styrket som et resultat av anbefalingene etter Norads organisasjonsgjennomgang i Etter at den siste nyansatte kom på plass i 2010, består avdelingen av seks medarbeidere. FORUT har nå en variert og høy faglig kompetanse som sørger for at utviklingssamarbeidet holder høy standard. Høy faglig standard preger også barneaksjonen. Dette er landets største nord/sør-relaterte undervisningsopplegg i barnehager og på småskoletrinnet. Mer enn barn deltok i 2010, og vi satte ny rekord med antall deltakende barnehager. Etter seks års samarbeid med Geirr Lystrup, skiftet vi til en ny artist. Maj Britt Andersens CD Indranis sang har slått meget godt an, og den ble nominert til Spellemannpris for beste barneplate i Samarbeidet med eierorganisasjonene har vært godt. I 2010 ble det lagt ambisiøse planer for et enda tettere samarbeid med IOGT, planer som skal videreutvikles i Juba har FORUT 2

3 høyt på agendaen og har innledet et samarbeid med FORUTs partner APSA. Juvente, IOGT og FORUT gjennomførte en felles julekampanje for andre året på rad. FORUT som en lærende organisasjon legger stor vekt på kompetanseheving og kompetanseutveksling gjennom oppsatte planer. Det arbeides aktivt med å videreutvikle et stimulerende arbeidsmiljø som preges av respekt, samarbeid og helhetlig tenking. Det er gjennomgående høy etisk standard i organisasjonen, som består av dedikerte medarbeidere. Disse forholdene koblet til utfordringer og oppgaver gjør FORUT til en spennende arbeidsplass. FORUTs styre har siden forrige årsmøte hatt seks styremøter. Ett møte gikk over to dager, hvorav en dag ble avsatt til fellesmøte med IOGTs styre. Juvente var også representert på dette møtet. Arbeidsutvalget, som består av styreleder, nestleder og generalsekretær, har hatt møter i forkant av hvert styremøte. * Eva Braaten sa takk for seg som styreleder etter å ha innehatt vervet siden Paul Henrik Kielland ble valgt til ny styreleder på årsmøtet i april. 3

4 FORUTs styre pr 28. april 2011 Styremedlemmer: Paul Henrik Kielland styreleder Sten Magne Berglund Marte Haabeth Grindaker Ragnar Enger Eivind Jahren Heidrun Ullerud Annlaug Fludal Thorleif Jenssen Gry Thorleifsen Varamedlemmer: Nils Johan Garnes Kari Hagen Ståle Stavrum 4

5 2010 Året som gikk Sri Lanka: Stor innsats for internflyktninger Stedlig representant måtte forlate landet Beslutning om å legge om virksomheten Nepal Ansvar for alarmtelefonen for barn Forarbeid til geografisk utvidelse: Gaurishankar naturvernområde India APSAs program omfattet 1840 barn med krisetiltak, omsorg, hjem, skolegang m.m. CWCs internatskole, Namma Bhoomi, fikk offentlig godkjennelse som yrkesskole Sierra Leone Gratis helsetjeneste for gravide, ammende kvinner og barn under fem år innført Barnerettighetsnettverk opprettet (organisasjoner, myndighetene) Globalt Global alkoholstrategi vedtatt i Verdens helseorganisasjon Norge Rekordoppslutning om barneaksjonen Stor mannsrollekonferanse Økt salg i nettbutikken med 112 % Nord/Sør-forum Innlandet nedlagt Stor utskiftning av ansatte i kampanjeavdelingen Utvidet utenlandsavdeling Ny styreleder 5

6 Globalt - Rus og utvikling Prosjektet Rus og utvikling (Alcohol, Drugs and Development, ADD) er FORUTs profilprosjekt. Gjennom forebyggingsaktiviteter integrert i FORUTs prosjekter, kunnskapsutvikling, forskning, internasjonalt nettverksarbeid og politisk påvirkning bidrar FORUT til å ta opp rusproblemer som et utviklingsspørsmål. FORUT har fortsatt sekretariatsfunksjonen for Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) og prosjektlederen for ADD-prosjektet bruker ca 50 % av sin tid på dette arbeidet. I 2010 ble det etablert et interimsstyre med sikte på å etablere en regional Southern African Alcohol Policy Alliance. FORUT vedtok å avvikle støtten til Indian Alcohol Policy Alliance. Det ble gjennomført et GAPA-styremøte med nær full deltakelse i London i november. GAPA har innledet en prosess mot WHO med sikte på å bli en anerkjent samarbeidspartner på alkoholfeltet. I mai 2010 vedtok Verdens helseforsamling en Global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk. Dette er en viktig milepæl for det påvirkningsarbeidet FORUT og GAPA har drevet de senere år. WHOs globale alkoholstrategi anbefaler kunnskapsbaserte tiltak for å redusere alkoholproblemene, inkludert bruk av alkoholpolitiske virkemidler. I tillegg gir dokumentet kun en begrenset rolle for alkoholindustrien. Slik sett kan FORUT si seg godt fornøyd med resultatet. Den globale alkoholstrategien gir et godt kort på hånden i forhold til å løfte rusproblematikken internasjonalt. FORUT vil arbeide aktivt for at strategien skal settes ut i livet. I 2010 vedtok FNs generalforsamling at det skal holdes et spesielt høynivåmøte i FN om ikkesmittsomme sykdommer i september Møtet skal være for statsledere, og målet er å få til forpliktende samarbeid for å redusere den økende sykdomsbyrden som skyldes kroniske sykdommer og deres risikofaktorer. I denne prosessen er det viktig at alkohol ikke blir marginalisert og at ikke alkoholindustrien bruker dette som en bakvei til anerkjennelse som partner i folkehelsearbeid. FORUT arbeider derfor mot norske myndigheter og gjennom GAPA som pådriver i dette saksfeltet. I november holdt Øystein Bakke et av tre innlegg fra frivillig sektor på et formøte i regi av Helsedirektoratet i forkant av et WHO-møte i Oslo. FORUT bidro i 2010 til at en stor forskerkonferanse innenfor nettverket Kettil Bruun Society for første gang kunne gjennomføres i Afrika. Det tematiske møtet i Kampala, Uganda ga en unik anledning for afrikanske forskere og ledende alkoholforskere fra vesten til å møtes for å utveksle kunnskap. Resultatet av FORUTs arbeid med å dokumentere alkoholindustrien ble presentert på konferansen. FORUT deltok dessuten med innlegg på en stor forskerkonferanse om Alcohol and HIV/AIDS i New Delhi. På forskningsfronten var det også gledelig at SINTEF fikk tilslag på en søknad til Norges forskningsråd om en større befolkningsstudie av alkoholsituasjonen i Malawi. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med FORUT og vil gi viktig informasjon både for FORUTs arbeid og for den alkoholpolitiske prosessen i Malawi. Flere av FORUTs lokale partnere vil være involvert lokalt, og FORUT har bidratt til å knytte forskerne opp mot relevante internasjonale forskernettverk. 6

7 FORUT har også i 2010 bidratt med Norad-støtte og faglig bistand til flere forebyggingsprosjekter i Malawi. FORUT har vært hovedsponsor for den pågående prosessen for å utvikle en ny alkoholpolitikk for Malawi. Denne prosessen har vært gjennomført på en mønstergyldig måte: Involvering både av store nettverk innenfor frivillig sektor og tilsvarende bred deltakelse fra offentlige organer. Prosessen bygger på det beste av internasjonal kunnskap om effektiv forebygging. Et første utkast til ny alkoholpolitikk har vært gjenstand for høringsmøter ute i distriktene for å samle inn lokale erfaringer og forankre dokumentet hos nøkkelpersoner utover i landet. Arbeidet ledes av Drug Fight Malawi, som er en liten organisasjon, men som har gjennomført prosessen på en profesjonell måte med relativt små midler. Forebyggingsprosjektet for jenter og unge kvinner som det malawiske speiderjenteforbundet (MAGGA) har drevet med støtte fra FORUT, hadde sitt tredje og avsluttende år i Prosjektet har vært gjennomført i fem bydeler i hovedstaden Lilongwe etter totrinnsmodellen. Unge kvinner speiderledere og lærere - har fått instruktøropplæring av MAGGA sentralt og har siden satt i gang aktiviteter blant jenter ute i bydelene; sang, dans og rollespill som siden blir vist for lokalbefolkningen. Prosjektet har blitt gjennomført som planlagt, og siste del av 2010 ble brukt til en omfattende runde med innsamling av erfaringer og evalueringer, både internt i MAGGA og med eksterne partnere. MAGGA får gode skussmål for gjennomføringen av prosjektet, og også fra FORUTs side vurderer vi MAGGA som en god, effektiv og ryddig partner som gjennomfører sine planer med høy kvalitet. Tilbakemeldingene fra lokalsamfunnene som har deltatt, er meget gode, og både målgruppene, evaluator og MAGGA anbefaler en videreføring og ytterligere utbygging av prosjektet. Også samarbeidsprosjektet med Kirkens Nødhjelp i Malawi; Masculinity, Alcohol and HIV/AIDS var i 2010 i sitt tredje og avsluttende år. Den praktiske gjennomføringen av prosjektet har vært gjort av en av KNs lokale partnere; regionleddet av den presbyterianske kirka i den sentrale delen av Malawi. Innledningsvis i prosjektet var det en utfordring å finne metoder og budskap som rakk fram til målgruppa; menn med risikable drikkevaner. Men etter en ekstern evaluering og intern metodeutvikling, rapporteres det om god respons i målgruppene, og både KN og lokale partnere ønsker å videreføre prosjektet i en ny periode. Utfordringen for alle parter blir å skaffe finansiering til en fortsettelse, da den treårige støtten som KN har fått av ambassaden i Lilongwe nå er avsluttet. FORUT samarbeider med Blå Kors Norge om et opplæringsprogram i kunnskapsbasert alkoholpolitikk. Prosjektet finansieres av innsamlede midler fra TV-aksjonen i Et kursopplegg er utviklet i samråd med en gruppe av internasjonalt anerkjente alkoholforskere. Det er i alt kjørt fire pilotkurs for å teste metoden; to av dem i FORUT var medarrangør i Namibia, mens Blå Kors hadde kurset i Tsjad alene. I oktober ble det gjennomført en tredagers instruktøropplæring i Kampala, Uganda for representanter fra organisasjoner i det østlige og sørlige Afrika. Målet er at flere skal kunne holde slike kurs i egen regi. I 2010 ble arbeidet med å lage en komplett kurspakke i gangsatt, basert på erfaringer som er gjort i forsøksvirksomheten. ADD-programmet har i 2010 bidratt til å utgi to temahefter i samarbeid med våre svenske kolleger i IOGT-NTOs Internationella Institutet. Heftet Alcohol & HiV/AIDS oppsummerer 7

8 kunnskapsbasen på dette feltet. Cheers to the family tar opp vold i nære relasjoner og alkohol som faktor for slik vold i en utviklingssammenheng. Dette er to av mange eksempler på materiale som FORUT har tatt i bruk og som er blitt formidlet til våre samarbeidspartnere, blant annet via konferanser og foredrag, hjemmesidene og ADD Bulletin. FORUT har også i 2010 vært en av veldig få organisasjoner som har engasjert seg i mobilisering av menn til å endre uheldige mannsroller. Dette har skjedd både i våre prosjektland og her i Norge. FORUT har hatt koordinatoransvaret for etablering av et MenEngage-nettverk i Norge, og som ledd i dette ble det holdt en stor konferanse i Oslo i oktober; Reconstructing Manhood? På konferansen hadde vi verdensledende mannsaktivister fra fire kontinenter som innledere, samt de to norske statsrådene Knut Storberget og Audun Lysbakken. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Justisdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Reform og Care Norge og ble finansiert av førstnevnte. Arbeidet med å engasjere menn i å endre menn og mannlige kjønnsroller er et satsingsområde for FORUT i og med den nære koblingen mellom maskulinitet, fyll, risikabel sex og vold mot kvinner og barn. Den årlige ADD-samlingen ble i 2010 gjennomført i Norge og Fredrikstad, koblet til IOGTs Verdenskongress som fant sted der i begynnelsen av august. Årets samling hadde rundt 40 deltakere fra FORUTs partnere, eierorganisasjonene og IOGT-NTOs partnere i Afrika og Asia. Tema var blant annet uregistrert alkohol, industriens markedsføring og mobilisering av lokalsamfunn til forebygging. Dette ble fulgt opp med et FORUT partnermøte der RBMmetodikken ble grundig gjennomgått. FORUT og partnere bidro til gjennomføring av tre temaseminarer under IOGT-kongressen. 8

9 Sri Lanka Utviklingsprogrammet finansiert av NORAD har fortsatt innenfor de planer som er lagt for perioden Programmet har langsiktige målsetninger for å påvirke og endre befolkningens holdninger og oppførsel i tilknyting til misbruk av alkohol og andre rusmidler, barns rettigheter, familievold og kvinners rettigheter og økonomiske stilling. Krisehåndtering og rehabilitering Nødhjelpsprogrammet har også hatt en høy aktivitet med avslutning av to mindre prosjekter rettet mot fortsatt internt fordrevne og et større prosjekt rettet mot returnerte familier på Jaffna. I tillegg har vi satt i gang et nytt prosjekt rettet mot returnerte familier i Vanni. Både utviklings- og nødhjelpsprogrammene har opplevd en ytterligere innstramming av det politiske og operasjonelle handlingsrom i det nordlige Sri Lanka. Myndighetene har dessverre fortsatt sin konfrontasjonslinje og legger sterke begrensninger på geografisk adgang til områder i Vanni og Jaffna samtidig som prosjektene ikke får adgang til selv å vurdere hjelpebehov, drive holdningsarbeid, etablere eller stimulere lokale organisasjoner eller drive private utdanningstilbud. Dette fikk klare praktiske konsekvenser for FORUTs aktiviteter i nord, og utviklingsprogrammet måtte i praksis stoppe eller kraftig redusere sine aktiviteter i Jaffna og Vavuniya. I tillegg opplevde vi at tillatelser til nødhjelpsprosjekter ble gitt etter lang og tilfeldig saksbehandling hvor de foreslåtte aktivitetene ble kraftig innskrenket. Hva er en operasjonell begrensning? Et godt eksempel er yrkesopplæring for hjemvendt ungdom. Dette har tidligere blitt tilbudt gjennom at FORUT samarbeider med private institusjoner og finansierer elevenes deltakelse. De ulike institusjonene, som f. eks et syverksted, har så stilt med lærere og noe utstyr og gitt opplæring i henhold til en avsluttende, nasjonal prøve innenfor håndverket. Myndighetene i Sri Lanka har nå gitt pålegg om at slik opplæring kun kan bli tilbudt gjennom Vocational Training Authority (VTA). Dette er et organ som er underbemannet og underfinansiert og tidligere kun har hatt en administrativ rolle i forbindelse med prøver og pensum. Fordi det er et statlig organ må midler til VTA kun overføres gjennom finansdepartementet. Ledelsen er sentral og vanskelig tilgjengelig, og godkjennelsen av alle kurstilbud tar lang tid. Slik blir et pålegg, som i utgangspunktet ikke er urimelig, en klar begrensning av FORUTs operasjonelle evne til å gjennomføre en viktig aktivitet for å sysselsette ungdom og tilføre kompetanse til ulike lokalsamfunn. FORUT opplevde i tillegg at det politiske handlingsrommet ble ytterligere begrenset. De humanitære aktørene, med FN i spissen, fikk ikke gjennomslag for krav om hensyn til menneskerettigheter, planer om forsoning med den tamilske minoriteten eller innsyn i hva som skjedde i krigens siste dager. FNs hovedkvarter ble omringet etter at generalsekretær Ban Ki-Moon hadde satt ned et utvalg for å diskutere mulige steg for å opprette en krigsforbryterdomstol for Sri Lanka, og vestlige land møtte en kald skulder i sine forsøk på å opprette dialog om fred og forsoning for landet. Den politiske retorikken var skarp, og vestlige land mistet sin vilje til fortsatt å donere større beløp til gjenoppbygging i nordområdene. NGOer opplevde også gjentatt mistenkeliggjøring av sine aktiviteter og 9

10 ansatte samtidig som myndighetene ofte uttrykte misnøye med tempo og størrelse på de prosjektene som faktisk ble gjennomført. Utviklingen beskrevet ovenfor rammet FORUT på tre ulike fronter: Vi opplevde kraftige forsinkelser på våre store nødhjelpsprosjekter i Vanni og Jaffna samtidig som at utviklingsprogrammet ikke fikk operere i nord Vi fikk klare signaler fra våre donorer om at fremtidige bevilgninger ville bli vesentlig redusert Vi opplevde, nok en gang, at vår stedlige representant måtte reise hjem etter at hans visum ikke ble forlenget. Denne gang var det Arne Bangstad, som tiltrådte i begynnelsen av 2010, som måtte reise hjem i midten av oktober På denne bakgrunn måtte utenlandsavdelingen foreta en helhetlig vurdering av vårt engasjement i Sri Lanka og leverte derfor saksdokumenter til styret med ulike scenarier for veien videre. Styret tok beslutning om å avvikle FORUT som organisasjon i Sri Lanka, men samtidig videreføre noen av de langsiktige målsetningene i utviklingsprogrammet gjennom lokale organisasjoner med kapasitet til å overta aktiviteter som er igangsatt i Sri Lanka. Dette er godt mulig siden utviklingsprogrammet har fortsatt nærmest uforstyrret i sør og mange aktiviteter har etablert seg i ulike lokalsamfunn. Barneklubber og «happy family» er begge konsepter som fungerer godt på det lokale plan, mens FORUT har blitt en foretrukket partner når ulike offentlige etater som politi, helseinspektører og skoler skal kurses i rus og skadevirkninger. Rus og utvikling ADD-programmet har turnert Sri Lanka med en utstilling om alkohol og dets skadevirkninger med over besøkende til sammen og har opprettet over 250 lokale aksjonskomiteer som skal arbeide for reduksjon av alkoholmisbruk i sine omgivelser. I tillegg er FORUTs ADDteam blitt ettertraktede foredragsholdere for lokalt politi, helsearbeidere og andre offentlige etater. Kvinner og likestilling Kvinner og likestillings-programmet har fortsatt suksessen med sitt "Happy Family"-opplegg og opplever nå at andre organisasjoner også ønsker å benytte konseptet. Materialet med brosjyrer, plakater og klistremerker er trykket opp i flere opplag og distribueres til stadig flere lokalsamfunn. Samtidig inneholdt programmet en større kampanje mot uønsket seksuell oppmerksomhet på busser som er et spesielt problem i de større byene. Programmet høstet erfaringer med oppstart av næringsvirksomhet for nærmere 2000 kvinner. Fjørfehold er det dominerende valget, og skuffende nok det som har lavest lønnsomhet så langt, mens kvinnene som satser på å lage små måltider og snacks har gjort det veldig bra med en klart økt inntekt. Barnerettigheter Barnerettighets-programmet har fortsatt driften av sine 54 barneklubber over hele Sri Lanka, men har i 2010 søkt å forene en del av dem på regionale leirer og konferanser slik at barn fra 10

11 ulike landsbyer møter hverandre og diskuterer sin hverdag og sine rettigheter. I november gjennomførte vi en stor, nasjonal konferanse med barn og media som tema. Nødhjelpsarbeidet har, på tross av begrensningene, hatt gode resultater og vårt store prosjekt på Jaffna har blitt sluttført i tide og med positiv innvirkning på tusener av returnerte familier i avsidesliggende områder. Et prosjekt i Vanni kom i gang på høsten og fikk startet vesentlige aktiviteter i området og fortsetter i Nesten internflyktninger i Sri Lanka returnerte til sine hjemsteder i den nordlige delen av landet. FORUTs store returprosjekt på Jaffna ble sluttført etter en bevilgning på 13 millioner svenske kroner fra SIDA i Tusener av hjemvendte fikk hjelp til sysselsetting innen jordbruk, fiske og handel. Fire permanente og ni midlertidige førskoler ble bygget, 1500 familier med skolebarn fikk en sykkel, og 68 familier med aleneforsørgere fikk spesiell oppfølging. FORUT returnerte til Vanni og assisterte hjemvendte internflyktninger etter en bevilgning på 8 millioner kroner fra norsk UD. Prosjektet startet med å involvere 650 familier i nødsarbeid, bygge og renovere førskoler og dele ut redskaper til 581 familier. Prosjektet vil fortsette i 2011 med ytterligere tiltak. FORUTs stab i Sri Lanka ble orientert om styrets vedtak om avvikling av egen organisasjon og startet arbeidet med effektuering av vedtaket. Avviklingen vil bli sluttført i En utstilling om alkohol, skadevirkninger og holdninger turnerte store deler av Sri Lanka. 11

12 Sierra Leone Rus og utvikling (ADD) Dette prosjektet omfatter 25 ungdoms- og videregående skoler i Freetown. En baselineundersøkelse på alle de 25 skolene ble gjennomført, og resultatene viser at narkotika ikke er et utbredt problem, mens alkohol er både mer kjent og i bruk av elevene og i deres nærmiljø. I løpet av 2010 har FORUT etablert samarbeid på ti av skolene, der de holder holdningsskapende og informerende møter med elever og lærere. De ti skolene har fått utstyr til sportsaktiviteter som fotball, basketball og bordtennis. På to av skolene, United Muslim Association Secondary School og Murray Town Army School) er det bygget enkle møtelokaler, Peace Huts, der elever fra skolene som er organisert i Peace Clubs, kan møtes for å holde på med forskjellige fritidsaktiviteter som sport, teater, musikk, spill osv. både i og utenom skoletid. På Wesleyan Junior Secondary School og Sierra Leone Muslim Congress Boys Secondary School er det laget idrettsbaner. FORUT samarbeider med andre internasjonale organisasjoner og relevante departementer. FORUT deltar i arbeidsgruppen for å utarbeide en nasjonal strategi for kontroll med tobakk. I dette forumet har FORUT foreslått at neste skritt bør være å utarbeide en tilsvarende strategi for alkohol på nasjonalt nivå. FORUT har deltatt på de nasjonale markeringene av Verdens tobakkfrie dag 31. mai og Den Internasjonale dagen mot narkotika 26. juni. Barnerettigheter En av de viktigste aktivitetene er å informere og undervise om barnerettighetsloven, både for foreldre, barn og andre i landsbyene. I Port Loko-distriktet har FORUT sammen med 11 andre organisasjoner, lokalradioen, fengselet, samt undervisningsdepartementet og sosialdepartementet dannet et barnerettighetsnettverk. Det fungerer som et koordineringsorgan for å unngå dobbeltarbeid i samme område, samtidig som man enes om å arbeide med samme tema i samme periode. Eksempler på slike temaer er barnefordelingssaker eller overgrepssaker. FORUT ser en positiv gevinst for framdriften i arbeidet og har tatt initiativ til et tilsvarende nettverk i Moyamba-distriktet. I 2010 har FORUT bygd to nye barneskoler med latriner og egen brønn for til sammen 348 elever (190 gutter og 158 jenter), samt organisert elleve barne- og ungdomsklubber som også har fått utstyr til sportsaktiviteter. Det ble arrangert to kurs for skolekomitéene til de nybygde skolene. Hver skole er av myndigheten pålagt å ha en skolekomité med representanter for lærere, foreldre og elever. På skolene som ble bygd i 2009 har elevtallet 12

13 hatt en positiv økning. For å bidra til matsikkerhet og økt inntekt i familiene har 250 familier fått låne såfrø til ris og peanøtter. Det har også blitt laget ti sementplattinger til tørking av avlingene, samt fire felleslager for såfrø som en viktig del av arbeidet for økt matvaresikkerhet. Kvinner og likestilling Spare- og lånegruppene er sentrale i dette programmet. I de nye prosjektområdene for er det nå organisert 27 spare- og lånegrupper som dekker 82 landsbyer med 1796 medlemmer: 1243 kvinner og 553 menn. Tilgjengelig kapital samlet inn av medlemmene selv er på rundt kroner. FORUT har også valgt å fortsette med litt støtte til spare- og lånegruppene i de tidligere prosjektområdene. Erfaringen viser at de trenger mer tid og påfyll for å sikre driften med blant annet skrive- og leseopplæring. Dette gjelder syv grupper som dekker 52 landsbyer med et medlemstall på 424: 234 menn og 190 kvinner. Møtene i spare- og lånegruppene blir brukt til å ta opp tema rundt menneskerettigheter, kvinners rettigheter og problemer som medlemmene mener er spesielt relatert til kjønnsroller og maktfordeling i samfunnet. FORUT har samarbeid med lokalradioen, og hver uke tas det opp problemer som befolkningen mener er viktig for dem, problemer som spesielt kvinner møter i dagliglivet og som begrenser deres mulighet til aktiv yrkes- og samfunnsdeltakelse. Det er satt opp to møtelokaler for spare- og lånegruppene i 2010, både for å ha en mer hensiktsmessig møteplass og for sikker oppbevaring av dokumenter. I samarbeid med International Institute for Tropical Agriculture (IITA) i Nigeria har FORUT et prosjekt for å foredle to nye kassavasorter som skal vokse raskere, være motstandsdyktige mot virus og gi større avling. FORUT har etablert et felt i hvert distrikt sammen med 152 bønder: 77 menn og 75 kvinner. De driver feltet i fellesskap med planting, luking og innhøsting. På lengre sikt er idéen at det kan videreutvikles småskalaindustri med kassavaprodukter. FORUT har bidratt til kursing av 137 jordmødre og har hatt kurs om seksuelt overførbare sykdommer for 104 medlemmer i landsbykomitéer. De har vært med på å bygge 50 latriner og fem landsbybrønner. De sistnevnte blir ikke fullført før på nyåret 2011 i påvente av at grunnvannsnivå skal synke slik at støpearbeidene kan gjennomføres. Det er blitt bygget 10 ventestuer for fødende i løpet av året samt at en helsestasjon er under bygging. Den ene ventestua for fødende er tatt i bruk som helsestasjon med stor suksess, da myndigheten ikke har vært i stand til å gi helsesøster i området et ordentlig sted å ta imot pasienter. I juli innførte myndighetene gratis helsetjeneste for gravide, ammende kvinner og barn under fem år, og det har gitt svært økt pågang på helsestasjonene. Andre aktiviteter I Barberline i Grafton fortsetter arbeidet med å få eiendomsskjøte til alle husene. En omorganisering på departementsnivå har bremset denne prosessen. Et av felleshusene er leid bort til en ungdomsorganisasjon, mens det som ble brukt til verksted tidligere, fremdeles står ubrukt da ingen gode idéer for utnyttelse har kommet opp. 13

14 India APSA Association for Promoting Social Action Barnerettigheter APSAs program omfattet nesten 1840 barn i alderen 0 18 år med tilbud som ernæring, krisetiltak, omsorg, beskyttelse, hjem, skolegang, rådgivning og terapi. Barnas liv besto tidligere av barnearbeid, overgrep eller andre risikofylte situasjoner. 390 barn mottok stipend fra myndighetene til skolegang. APSA hadde møter med lokale myndigheter for å få til barnevennlige bydeler og drev holdningsarbeid overfor ulike instanser som barnevern, politi og leger barn fikk medisinsk hjelp, 1940 barn fikk undervisning i helse og velferd og 51 barn fikk utvidet terapi og rådgivning. APSA anmeldte 217 saker til barnevernet for brudd på barnerettighetene og fulgte opp sakene i systemet. Fem særlig alvorlige saker ble anmeldt til politiet og ble fulgt opp i rettssystemet. 480 barn deltok på møter i barneforeninger som fremmet barns deltakelse og styrket barna i å ta ansvar for seg selv. 40 barn deltok på lederkurs. Representanter for barnemøtene fikk hjelp til å kontakte politiske partier for å fremme barnesaker i partiprogrammene før valget. Det ble gitt informasjon om barns rettigheter i 33 skoler i Bangalore og 23 i Hyderabad, både offentlige og private. Det ble iverksatt en kampanje for å få gratis skyss med offentlige transportmidler for skolebarn. Kampanjen samlet 8000 underskrifter og er ennå ikke avsluttet. Det ble produsert en dokumentarfilm om migrantarbeidere som kom til storbyen for å skaffe seg jobb og dermed ble revet løs fra storfamilien og konsekvensene for barna som mistet tryggheten det gamle fellesskapssamfunnet gir. Filmen ble vist for myndighetene ved to anledninger og for barnerettighetskommisjonen. APSA kurset politibetjenter ved seks politistasjoner om barnevennlige fremgangsmåter når barn er på kant med loven. 210 betjenter fikk ekstra opplæring hos APSA om beskyttelse av barn og overgrep mot barn. APSA arrangerte sommerleir for barn for å stimulere dem til å gå på skolen. 700 barn deltok. Kvinner og likestilling Det ble dannet 34 nye selvhjelpsgrupper i Bangalore og 21 grupper i Hyderabad. Totalt er det nå 280 selvhjelpsgrupper i Bangalore og 249 i Hyderabad. Gruppene driver aktivt med spare- og lånevirksomhet. APSA følger opp gruppene med rådgivning, revidering av regnskap og opplæring i regnskapsførsel. 14

15 APSA har iverksatt systematisk registrering og analyse av hva kvinnene bruker lånene til. Det meste går til produktiv investering (forretningsvirksomhet) og grunnbehov som utdanning og helse. 22 % av lånene går til å tilbakebetale andre lån. Dette er ingen optimal bruk, men på kort sikt er det nødvendig i nye grupper for å slippe ut av den onde sirkelen med ågerrenter. Selvhjelpsgruppene hjalp APSA med å arrangere møter om seksuell helse og utvikling i sine nærmiljøer, og 162 unge deltok. Medlemmene fikk hjelp til å skaffe seg pensjon, forsikring, vanlig bankforbindelse og støtte til utdannelse. Dagarbeidere og hushjelper fikk hjelp til å organisere seg og bli medlemmer i fagforeninger. Det ble avviklet 36 helseleirer for nesten 4500 medlemmer med legeundersøkelser, behandling og henvisning videre om nødvendig. Medlemmer har fått hjelp til å søke midler fra et offentlig fond i Bangalore til beste for sine nærmiljøer. Tekstilarbeidere (hovedsakelig unge kvinner) har svært dårlige arbeidsvilkår. APSA har startet et eget støtteprogram for dem. 250 kvinner deltok. I Hyderabad fikk 868 familier hjel til å skaffe nye boliger. Rus og utvikling (ADD) Gjennom året organiserte APSA kampanjer for å få regulert alkoholforbruket, konferanser, blodgivning og sultestreik i protest mot alkoholpolitikken, fokus på koblingen rus og hiv/aids, antirøykekampanjer, rådgivingstjeneste, henvisning til behandling for rusmisbrukere, kartleggingsundersøkelser og opplæring av feltarbeidere i temaet barn og rus. CWC The Concerned for Working Children CWC arbeider aktivt som påvirkningsagent overfor myndighetene, det være seg på delstats-, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Barn læres systematisk opp til å danne pressgrupper som krever oppmerksomhet rundt barnerettigheter for å tvinge frem reelle endringer i barns situasjon. Barnerettigheter CWCs innsats var medvirkende til at 17 kommuner selv tok initiativ til å arrangere barne-allmannamøter, der det offentlige kom sammen med barn for å diskutere saker av betydning for barn. I alt barn fra marginaliserte samfunn deltok i denne prosessen. Resultatet er at flere problemstillinger er blitt behandlet på en barnevennlig måte og blitt godt dokumentert. 15

16 I delstaten Karnataka er CWC en viktig ressurs for myndighetene, og 90 offentlig ansatte har gjennomgått instruktørkurs og driver opplæring om barnerettigheter og arrangerer barneallmannamøter i hele Karnataka. Videre har CWC utviklet en modell for hvordan man skal ta opp problemet med barneekteskap. Dette programmet omfatter barn og voksne. Modellen tar for seg alle uheldige sider, også sosialpolitiske og økonomiske, og har fanget oppmerksomheten hos beslutningstakere i delstaten. Karnataka er i ferd med å utvikle nye politiske retningslinjer om barn, og CWC deltar i prosessen i samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner, private og offentlige. Barns rett til deltakelse er viktig for CWC, som også deltar internasjonalt i påvirkningsarbeidet. En FN-håndbok om rapportering om barns deltakelse har med seks eksempler fra CWCs innsats som beste praksis. I 2010 fikk CWCs regionale ressurssenter på vestkysten, Namma Bhoomi, offentlig godkjennelse som yrkesskole under betegnelsen åpen skole. Denne skolen gir god utdannelse til barn som ikke har mulighet til å følge undervisningen i en vanlig skole. Godkjennelsen betyr at barna på Namma Bhoomi kan gå opp til offentlig eksamen og få fagbrev. 38 elever fullførte utdannelsen i fag som tømring, søm, data og elektrofag og avsluttet det hele med et arbeidssøkerkurs. Forskjellen mellom fattig og rik øker i India, og det innebærer at stadig flere barn mister skolegangen, særlig barn i arbeidsvandrerfamilier. Ved årsslutt bodde 52 barn fra slike familier på Namma Bhoomi (som er en internatskole). I løpet av året gjorde de store fremskritt både psykisk og fysisk og er nå i stand til å følge undervisningen. Arbeidsvandrermiljøer og utvikling Mennesker som forflytter seg for å finne seg arbeid har organisert seg i en arbeidsvandrerforening. Foreningen har klart å erverve en tomt til 120 bolighus for til sammen et tusen medlemmer. Myndighetene har sørget for vann og toaletter. Foreløpig er det bare provisoriske hus på tomten, mens en forsøker å komme til en ordning med myndighetene for å få hjelp til husbyggingen. Det foreligger også planer for en offentlig skole, en barnehage og et solcelledrevet elektrisitetsanlegg. To hundre familier har skaffet seg rasjoneringskort som gir rett til kjøp av subsidierte matvarer og brensel. Rasjoneringskortene gir også rett til å stemme ved valg andre medlemmer har søkt om å få rasjoneringskort. I løpet av året trakk myndighetene tilbake rasjonerings- og stemmekort fra hundre familier uten å oppgi noen grunn. Arbeidsvandrerforeningen la inn protest, og familiene fikk tilbake rasjoneringskortene. 700 medlemmer i fagforeningen deltok i en høringsrunde for Karnatakas statlige fond for fordeling av økonomiske midler. Også barn deltok og fikk presentere sine saker. Fondet gir tildelinger til utdannelsesinstitusjoner, helsetiltak, kommuneadministrasjoner, biblioteker, politiet m.m. 16

17 Nepal CWIN Child Workers in Nepal Barnerettigheter og likestilling Det FORUT-støttede barnerettighetsprogrammet til CWIN kalles Balika nepali for jente. Det er således også et likestillingsprogram. Her tas jenter hånd om etter å ha blitt reddet ut av vanskelige situasjoner som vold, tortur og ulike former for overgrep. De tilbys beskyttelse, krisehjelp, terapi, et hjem og etter hvert familiegjenforening og tilbakeføring til samfunnet. CWIN har ansvaret for en nødtelefon for barn, der alle kan ringe et gratis nummer (1098 ti, ni, åtte) for å påkalle hjelp. I 2010 fikk 125 jenter et midlertidig hjem på transitthjemmet Balika Home. CWIN klarte å oppspore familiene til 75 av jentene og gjenforene dem. Familiene følges opp med veiledning og støtte. 30 jenter ble sendt videre til permanente barnehjem. Nå står Balika Home på flyttefot ut av byen til Pasthali-hjemmet, men tilbudet blir som før. Balika gir støtte til 563 jenter slik at de kan gå på skolen. Fire overgrepssaker ble meldt til politiet. En av sakene kom opp til doms, og gjerningsmannen ble dømt. De tre andre er fortsatt i rettssystemet. 40 jenter deltok på en nasjonal konferanse om jenter og barnearbeid. Et kursopplegg om rettigheter, helse- og samfunnsspørsmål samlet 350 jenter, som deltok i ulike forumgrupper. Sosialarbeidere og tenåringsjenter gjennomgikk kurs for å forstå årsakene til diskriminering, vold og overgrep og lærte metoder for å unngå slikt. CWIN deltok i flere nettverk for å drive påvirkning av politikere og beslutningstakere når det gjelder barns og kvinners rettigheter i Nepal. Resultatet var at en gruppe parlamentarikere påtok seg å fremme barnerettighetene i parlamentet. Påvirkningsarbeidet har gitt økt bevissthet rundt barns og jenters rettigheter hos politiet, i sosialinstitusjoner og i behandlingen av dem i rettsvesenet. Krisehåndtering og rehabilitering Det ble laget en dokumentarfilm av og med tre unge mennesker som hadde deltatt i den væpnede konflikten. Filmen ble vist for beslutningstakere, politikere, offentlige tjenestemenn og frivillige organisasjoner. Jenter som var berørt av konflikten fikk støtte til utdannelse, sosial rehabilitering og til å skaffe seg arbeid. Høringsinnspill fra CWIN bidro til at barns rettigheter, spesielt jenters, ble tatt hensyn til i forslaget til nytt lovverk. Rus og utvikling (ADD) Seminar for offentlige tjenestemenn og private organisasjoner om beste fremgangsmåte i alkoholpolitikken. Det endte med en oppfordring til politikere om å begrense skadelig bruk av alkohol og en oppfordring til kommunene om å fjerne alle reklameplakater for alkohol og tobakk. 17

18 NAPA (Nepal Alcohol Policy Alliance) leverte et omfattende forslag om alkoholpolitikk til helsedepartementet. Et tidligere gatebarn, nå ung mann med HIV, var i kontakt med hundre gatebarn og klarte å få femten gutter og to jenter vekk fra gata. CWINs ressurssenter Ressurssenteret tilbyr yrkesopplæring og sosial opplæring til ungdom. Virksomheten omfatter også kurs og seminarer i distriktene, lobbyarbeid mot myndighetene og samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner. I 2010 fikk 294 ungdommer arbeid etter fullført kurs, mens 96 startet egen virksomhet. Noen av ungdommene gir ekstraundervisning til elever i offentlig skole og mottar noe lønn for det. Dolakha Programmet i Dolakha-distriktet retter seg primært mot kvinner og barn og gjennomføres i et samarbeid mellom CWIN og Tuki (Rural Development Tuki Association), støttet av FORUT. Dolakha-prosjektet handler om utvikling av jordbruket, en bedre helsetilstand for kvinner og barn, lese- og skriveopplæring for kvinner, lokal ressurskartlegging og samfunnsplanlegging, bedre skoletilbud for barn og et tilbud om barnepass for små barn. Helse Det er ansatt en distriktsjordmor. Frivillige helsearbeidere har fått opplæring i omsorg ved svangerskap og barsel, barnerettigheter, førstehjelp (også skolebarn har deltatt), pubertet og ungdomsproblemer. Det bygges en helsestasjon i Alampu og toaletter i landsbyene. 26 ovner til matlaging er innkjøpt og delt ut, og det er gitt opplæring i bruken av dem. Dette gir stor helsegevinst ved at en slipper røykfylte rom med åpne bål innendørs. Kvinner og likestilling Et tusen kvinner i seks landsbyer er aktive deltakere i utviklings- og konfliktløsningsprosesser. Tuki-medlemmer har deltatt på konfliktløsningskurs. Det er dannet 28 grupper som deltar i utviklingsprosessen. Gruppene diskuterer ulike problemer for å finne felles løsninger. Medlemmene får lederopplæring, opplæring i spare- og låneordninger, godt styresett og konfliktløsning. Ettersom alkoholmisbruk var et stort problem i distriktet, har ADD (Rus og utvikling) blitt innbakt i programmet og 67 lærere fra 15 skoler har fått opplæring i rusforebygging, seksuelt smittbare sykdommer og rus i familie- og samfunnssammenheng m.m. For å øke inntektene og sikre mattilgang er nye jordbruksmetoder tatt i bruk. Husdyrhold, kommersiell grønnsakdyrking, bruk av økologiske skadedyrmidler og produksjon av såfrø til grønnsaker er noen av elementene. Kvinner deltar aktivt i jordbruket familier for mer næringsrik mat, og flere hundre kvinner bidrar til familieøkonomien. 18

19 Barnerettigheter Barnearbeid er et problem i området. Kartlegging viste at det var 245 barnearbeidere her. Disse ble oppmuntret til å gå på skolen og mottok bøker, blyanter, skoleklær og en skoleveske. Det var landsbyrådet som valgte ut mottakerne. Lærere ble kurset i barnerettigheter og ble orientert om ikke-voldelig undervisning og hvor viktig dette er i barns liv. Elevene fikk orientering om barneklubber og barnerettighetsgrupper. Bedre læringsmiljø for 5000 barn. 20 skoler ble renovert og fikk rent drikkevann og ordnede toalettforhold. Det ble opprettet skolebibliotek og gitt opplæring til lærere som fikk ansvar for bøkene. Møter ble avholdt med myndighetene og andre samarbeidspartnere for å unngå overlapping av innsatsen. 19

20 Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter Barneaksjonen I august 2010 ble den nye barneaksjonen Indrani og Drømmeskolen lansert med en stor gratiskonsert for barn på St. Hanshaugen i Oslo. Maj Britt Andersen med fullt band spilte for om lag 2000 barn, og konserten førte til flere oppslag i aviser, radio og TV. Barneaksjonen oppnådde deltakerrekord i 2010 med 1610 påmeldte barnehager og om lag 130 påmeldte barneskoler. Innbetalinger etter deltakernes innsamlingsaksjoner viste ved årsskiftet et gjennomsnitt på 5271 kroner per barnehage og 7915 per barneskole, og det er høyere innbetalinger sammenlignet med foregående år. Kampanjeavdelingen mener denne utviklingen er et resultat av mer målbevisst satsing på attraktive salgsprodukter og bedre samspill mellom de ulike elementene i kampanjepakken. Barneaksjonen ble profilert på IOGTs verdenskongress i Fredrikstad, blant annet med en familiekonsert med Geirr Lystrup. Både barneaksjonen og Skoleløpet ble profilert på vår stand på Østlandsk Lærerstevne i Oslo i november. Skoleløpet Skoleløpet fikk 30 påmeldinger til årets aksjon, og gjennomsnittlig innbetaling etter deltakernes innsamlingsaksjoner er om lag kroner. I motsetning til barneaksjonen er Skoleløpet en meget enkel og kostnadseffektiv kampanje, der materiellet ferdigstilles av egne ansatte og trykkes i små opplag etter behov. Vi er meget fornøyd med det økonomiske resultatet og ser at Skoleløpet har potensial til å bli en viktig inntektskilde for FORUT i åra framover. Fram til og med 2010 har vi samarbeidet om Skoleløpet med Namibiaforeningen, som har fått tretti prosent av netto innsamlet beløp. Fra og med 2011 drives Skoleløpet videre som en ren FORUT-aksjon. Nettbutikken Vi har hatt en betydelig økning i omsetningen i nettbutikken og salg av symbolgaver, selv om tallene i seg selv ikke representerer betydelige inntekter foreløpig. Nettbutikken er i noen grad markedsført gjennom barneaksjonen, men først og fremst gjennom nyhetsbrev på epost, via facebook og annonser i FORUT-nytt. Kampanjeavdelingen arbeider målrettet for mer og bedre markedsføring av nettbutikken og symbolgaver framover, og dersom virksomheten utvikles, kan den generere betydelige frie inntekter til FORUT i framtida. FORUT-partner Til tross for at vi lagde en enkel vervekampanje ( 150 ), klarte vi i liten grad å øke antallet private partnere. Vi har i dag 1093 private partnere og 9 bedrifter/organisasjoner som prosjektpartnere. I 2010 startet et arbeid med å få flere privatpartnere over på avtalegiroavtaler med 150 kroner i fast trekk, og 41 gikk over til en slik løsning. Samlet 20

- utvikling for alle

- utvikling for alle - utvikling for alle FORUT FORUT en effektiv organisasjon med godt prosjektarbeid. Konsulentfirmaet Scanteam evaluerte FORUTs arbeid på oppdrag av Norad i 2008. I konklusjonen heter det blant annet: I

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. 2011 Året som gikk. Kvinner og likestilling. Globalt Rus som utviklingshinder. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

INNHOLD. Styrets beretning. 2011 Året som gikk. Kvinner og likestilling. Globalt Rus som utviklingshinder. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 7 Side 11 Side 15 Side 17 Side 19 Side 21 Side 24 Side 26 Styrets beretning 2011 Året som gikk Kvinner og likestilling Globalt Rus som utviklingshinder Sri Lanka Sierra

Detaljer

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 Arten av virksomheten og hvor den drives Buddies for Africa (BFA) er en humanitær stiftelse med en visjon om å gi fremgang til mennesker i Afrika. Organisasjonens

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

FORUT. Barneaksjon. Verden inn i barnehagen

FORUT. Barneaksjon. Verden inn i barnehagen Barneaksjon Nischal og Biswas er med i barneaksjonen fra Nepal Monki går igjen i barneaksjonen Verden inn i barnehagen Over 1 000 000 barn har deltatt i FORUTs barneaksjon siden 1988. Gjennom FORUTs barneaksjon

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er FORUT-fadder

BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er FORUT-fadder BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er Som betaler du 200 kroner i måneden. Registrer deg i dag på www.forutfadder.no eller bruk innmeldingsblanketten i denne folderen. FORUT er ein organisasjon

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2017-2020 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Oslo, 1. november 2016 Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Sex og samfunn har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 45 år. Vi driver en veletablert klinikk

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Add a friend Jentegrupper

Add a friend Jentegrupper Add a friend Jentegrupper DelTa, Steinkjer 21. mai 2014 Jenter og rus Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge Illustrasjoner av Knut Høihjelle 1 Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale

Detaljer