INNHOLD. Styrets beretning Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter"

Transkript

1 INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter Informasjon og opplysningsarbeid Administrasjon og organisasjon 1

2 Styrets beretning 2010 var et nytt, aktivt år for FORUT, med gode resultater i samarbeidslandene og ny oppslutningsrekord for barneaksjonen. Det var også et år med mange utskiftinger i administrasjonen. Tre ansatte i kampanjeavdelingen sluttet etter mange års tjeneste, og nye medarbeidere ble rekruttert. I tillegg ble utenlandsavdelingen utvidet med en person, slik at den nå teller seks ansatte. En av de største omveltningene i FORUTs historie ble påbegynt helt på slutten av 2010 da det ble vedtatt å avvikle FORUT som egen organisasjon i Sri Lanka og i stedet arbeide gjennom lokale organisasjoner, slik FORUT gjør blant annet i India og Nepal. Avviklingen gjennomføres i første halvdel av Dette er en prosess som krever stor oppmerksomhet og mye ressurser, spesielt siden vi ikke har noen norsk ansatt i landet. I september 2010 opplevde vi for annen gang at vår stedlige representant ikke fikk fornyet arbeids- og oppholdstillatelse og dermed måtte forlate landet. Situasjonen i Sri Lanka har endret seg etter at borgerkrigen tok slutt i 2009, og forholdene er i ferd med å normaliseres. Stedlig nærvær av internasjonale organisasjoner er ikke lengre like nødvendig. FORUT har de senere årene skjerpet sin profil og stadig økt sin kompetanse på rus som utviklingshinder. Vi har gjennomført flere seminarer og kurs for ressurspersoner og partnere i land i sør om hva en nasjonal alkoholpolitikk bør inneholde og hvordan man kan delta i utviklingen av denne. FORUTs arbeid har bidratt til å stoppe alkoholindustriens forsøk på å få vedtatt sine alkoholpolitiske dokumenter i flere land i det sørlige Afrika. FORUT deltar aktivt i utviklingen av en nasjonal alkoholpolitikk i Malawi. Gjennom vår deltakelse i det globale nettverket Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) har FORUT deltatt i viktig lobbyvirksomhet overfor Verdens helseorganisasjon (WHO) for å få på plass en global alkoholstrategi. Denne ble vedtatt i WHO i mai 2010 og er et godt redskap for medlemslandene i utviklingen av nasjonal politikk som tar utgangspunkt i folkehelseperspektivet. Utenlandsavdelingen er styrket som et resultat av anbefalingene etter Norads organisasjonsgjennomgang i Etter at den siste nyansatte kom på plass i 2010, består avdelingen av seks medarbeidere. FORUT har nå en variert og høy faglig kompetanse som sørger for at utviklingssamarbeidet holder høy standard. Høy faglig standard preger også barneaksjonen. Dette er landets største nord/sør-relaterte undervisningsopplegg i barnehager og på småskoletrinnet. Mer enn barn deltok i 2010, og vi satte ny rekord med antall deltakende barnehager. Etter seks års samarbeid med Geirr Lystrup, skiftet vi til en ny artist. Maj Britt Andersens CD Indranis sang har slått meget godt an, og den ble nominert til Spellemannpris for beste barneplate i Samarbeidet med eierorganisasjonene har vært godt. I 2010 ble det lagt ambisiøse planer for et enda tettere samarbeid med IOGT, planer som skal videreutvikles i Juba har FORUT 2

3 høyt på agendaen og har innledet et samarbeid med FORUTs partner APSA. Juvente, IOGT og FORUT gjennomførte en felles julekampanje for andre året på rad. FORUT som en lærende organisasjon legger stor vekt på kompetanseheving og kompetanseutveksling gjennom oppsatte planer. Det arbeides aktivt med å videreutvikle et stimulerende arbeidsmiljø som preges av respekt, samarbeid og helhetlig tenking. Det er gjennomgående høy etisk standard i organisasjonen, som består av dedikerte medarbeidere. Disse forholdene koblet til utfordringer og oppgaver gjør FORUT til en spennende arbeidsplass. FORUTs styre har siden forrige årsmøte hatt seks styremøter. Ett møte gikk over to dager, hvorav en dag ble avsatt til fellesmøte med IOGTs styre. Juvente var også representert på dette møtet. Arbeidsutvalget, som består av styreleder, nestleder og generalsekretær, har hatt møter i forkant av hvert styremøte. * Eva Braaten sa takk for seg som styreleder etter å ha innehatt vervet siden Paul Henrik Kielland ble valgt til ny styreleder på årsmøtet i april. 3

4 FORUTs styre pr 28. april 2011 Styremedlemmer: Paul Henrik Kielland styreleder Sten Magne Berglund Marte Haabeth Grindaker Ragnar Enger Eivind Jahren Heidrun Ullerud Annlaug Fludal Thorleif Jenssen Gry Thorleifsen Varamedlemmer: Nils Johan Garnes Kari Hagen Ståle Stavrum 4

5 2010 Året som gikk Sri Lanka: Stor innsats for internflyktninger Stedlig representant måtte forlate landet Beslutning om å legge om virksomheten Nepal Ansvar for alarmtelefonen for barn Forarbeid til geografisk utvidelse: Gaurishankar naturvernområde India APSAs program omfattet 1840 barn med krisetiltak, omsorg, hjem, skolegang m.m. CWCs internatskole, Namma Bhoomi, fikk offentlig godkjennelse som yrkesskole Sierra Leone Gratis helsetjeneste for gravide, ammende kvinner og barn under fem år innført Barnerettighetsnettverk opprettet (organisasjoner, myndighetene) Globalt Global alkoholstrategi vedtatt i Verdens helseorganisasjon Norge Rekordoppslutning om barneaksjonen Stor mannsrollekonferanse Økt salg i nettbutikken med 112 % Nord/Sør-forum Innlandet nedlagt Stor utskiftning av ansatte i kampanjeavdelingen Utvidet utenlandsavdeling Ny styreleder 5

6 Globalt - Rus og utvikling Prosjektet Rus og utvikling (Alcohol, Drugs and Development, ADD) er FORUTs profilprosjekt. Gjennom forebyggingsaktiviteter integrert i FORUTs prosjekter, kunnskapsutvikling, forskning, internasjonalt nettverksarbeid og politisk påvirkning bidrar FORUT til å ta opp rusproblemer som et utviklingsspørsmål. FORUT har fortsatt sekretariatsfunksjonen for Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) og prosjektlederen for ADD-prosjektet bruker ca 50 % av sin tid på dette arbeidet. I 2010 ble det etablert et interimsstyre med sikte på å etablere en regional Southern African Alcohol Policy Alliance. FORUT vedtok å avvikle støtten til Indian Alcohol Policy Alliance. Det ble gjennomført et GAPA-styremøte med nær full deltakelse i London i november. GAPA har innledet en prosess mot WHO med sikte på å bli en anerkjent samarbeidspartner på alkoholfeltet. I mai 2010 vedtok Verdens helseforsamling en Global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk. Dette er en viktig milepæl for det påvirkningsarbeidet FORUT og GAPA har drevet de senere år. WHOs globale alkoholstrategi anbefaler kunnskapsbaserte tiltak for å redusere alkoholproblemene, inkludert bruk av alkoholpolitiske virkemidler. I tillegg gir dokumentet kun en begrenset rolle for alkoholindustrien. Slik sett kan FORUT si seg godt fornøyd med resultatet. Den globale alkoholstrategien gir et godt kort på hånden i forhold til å løfte rusproblematikken internasjonalt. FORUT vil arbeide aktivt for at strategien skal settes ut i livet. I 2010 vedtok FNs generalforsamling at det skal holdes et spesielt høynivåmøte i FN om ikkesmittsomme sykdommer i september Møtet skal være for statsledere, og målet er å få til forpliktende samarbeid for å redusere den økende sykdomsbyrden som skyldes kroniske sykdommer og deres risikofaktorer. I denne prosessen er det viktig at alkohol ikke blir marginalisert og at ikke alkoholindustrien bruker dette som en bakvei til anerkjennelse som partner i folkehelsearbeid. FORUT arbeider derfor mot norske myndigheter og gjennom GAPA som pådriver i dette saksfeltet. I november holdt Øystein Bakke et av tre innlegg fra frivillig sektor på et formøte i regi av Helsedirektoratet i forkant av et WHO-møte i Oslo. FORUT bidro i 2010 til at en stor forskerkonferanse innenfor nettverket Kettil Bruun Society for første gang kunne gjennomføres i Afrika. Det tematiske møtet i Kampala, Uganda ga en unik anledning for afrikanske forskere og ledende alkoholforskere fra vesten til å møtes for å utveksle kunnskap. Resultatet av FORUTs arbeid med å dokumentere alkoholindustrien ble presentert på konferansen. FORUT deltok dessuten med innlegg på en stor forskerkonferanse om Alcohol and HIV/AIDS i New Delhi. På forskningsfronten var det også gledelig at SINTEF fikk tilslag på en søknad til Norges forskningsråd om en større befolkningsstudie av alkoholsituasjonen i Malawi. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med FORUT og vil gi viktig informasjon både for FORUTs arbeid og for den alkoholpolitiske prosessen i Malawi. Flere av FORUTs lokale partnere vil være involvert lokalt, og FORUT har bidratt til å knytte forskerne opp mot relevante internasjonale forskernettverk. 6

7 FORUT har også i 2010 bidratt med Norad-støtte og faglig bistand til flere forebyggingsprosjekter i Malawi. FORUT har vært hovedsponsor for den pågående prosessen for å utvikle en ny alkoholpolitikk for Malawi. Denne prosessen har vært gjennomført på en mønstergyldig måte: Involvering både av store nettverk innenfor frivillig sektor og tilsvarende bred deltakelse fra offentlige organer. Prosessen bygger på det beste av internasjonal kunnskap om effektiv forebygging. Et første utkast til ny alkoholpolitikk har vært gjenstand for høringsmøter ute i distriktene for å samle inn lokale erfaringer og forankre dokumentet hos nøkkelpersoner utover i landet. Arbeidet ledes av Drug Fight Malawi, som er en liten organisasjon, men som har gjennomført prosessen på en profesjonell måte med relativt små midler. Forebyggingsprosjektet for jenter og unge kvinner som det malawiske speiderjenteforbundet (MAGGA) har drevet med støtte fra FORUT, hadde sitt tredje og avsluttende år i Prosjektet har vært gjennomført i fem bydeler i hovedstaden Lilongwe etter totrinnsmodellen. Unge kvinner speiderledere og lærere - har fått instruktøropplæring av MAGGA sentralt og har siden satt i gang aktiviteter blant jenter ute i bydelene; sang, dans og rollespill som siden blir vist for lokalbefolkningen. Prosjektet har blitt gjennomført som planlagt, og siste del av 2010 ble brukt til en omfattende runde med innsamling av erfaringer og evalueringer, både internt i MAGGA og med eksterne partnere. MAGGA får gode skussmål for gjennomføringen av prosjektet, og også fra FORUTs side vurderer vi MAGGA som en god, effektiv og ryddig partner som gjennomfører sine planer med høy kvalitet. Tilbakemeldingene fra lokalsamfunnene som har deltatt, er meget gode, og både målgruppene, evaluator og MAGGA anbefaler en videreføring og ytterligere utbygging av prosjektet. Også samarbeidsprosjektet med Kirkens Nødhjelp i Malawi; Masculinity, Alcohol and HIV/AIDS var i 2010 i sitt tredje og avsluttende år. Den praktiske gjennomføringen av prosjektet har vært gjort av en av KNs lokale partnere; regionleddet av den presbyterianske kirka i den sentrale delen av Malawi. Innledningsvis i prosjektet var det en utfordring å finne metoder og budskap som rakk fram til målgruppa; menn med risikable drikkevaner. Men etter en ekstern evaluering og intern metodeutvikling, rapporteres det om god respons i målgruppene, og både KN og lokale partnere ønsker å videreføre prosjektet i en ny periode. Utfordringen for alle parter blir å skaffe finansiering til en fortsettelse, da den treårige støtten som KN har fått av ambassaden i Lilongwe nå er avsluttet. FORUT samarbeider med Blå Kors Norge om et opplæringsprogram i kunnskapsbasert alkoholpolitikk. Prosjektet finansieres av innsamlede midler fra TV-aksjonen i Et kursopplegg er utviklet i samråd med en gruppe av internasjonalt anerkjente alkoholforskere. Det er i alt kjørt fire pilotkurs for å teste metoden; to av dem i FORUT var medarrangør i Namibia, mens Blå Kors hadde kurset i Tsjad alene. I oktober ble det gjennomført en tredagers instruktøropplæring i Kampala, Uganda for representanter fra organisasjoner i det østlige og sørlige Afrika. Målet er at flere skal kunne holde slike kurs i egen regi. I 2010 ble arbeidet med å lage en komplett kurspakke i gangsatt, basert på erfaringer som er gjort i forsøksvirksomheten. ADD-programmet har i 2010 bidratt til å utgi to temahefter i samarbeid med våre svenske kolleger i IOGT-NTOs Internationella Institutet. Heftet Alcohol & HiV/AIDS oppsummerer 7

8 kunnskapsbasen på dette feltet. Cheers to the family tar opp vold i nære relasjoner og alkohol som faktor for slik vold i en utviklingssammenheng. Dette er to av mange eksempler på materiale som FORUT har tatt i bruk og som er blitt formidlet til våre samarbeidspartnere, blant annet via konferanser og foredrag, hjemmesidene og ADD Bulletin. FORUT har også i 2010 vært en av veldig få organisasjoner som har engasjert seg i mobilisering av menn til å endre uheldige mannsroller. Dette har skjedd både i våre prosjektland og her i Norge. FORUT har hatt koordinatoransvaret for etablering av et MenEngage-nettverk i Norge, og som ledd i dette ble det holdt en stor konferanse i Oslo i oktober; Reconstructing Manhood? På konferansen hadde vi verdensledende mannsaktivister fra fire kontinenter som innledere, samt de to norske statsrådene Knut Storberget og Audun Lysbakken. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Justisdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Reform og Care Norge og ble finansiert av førstnevnte. Arbeidet med å engasjere menn i å endre menn og mannlige kjønnsroller er et satsingsområde for FORUT i og med den nære koblingen mellom maskulinitet, fyll, risikabel sex og vold mot kvinner og barn. Den årlige ADD-samlingen ble i 2010 gjennomført i Norge og Fredrikstad, koblet til IOGTs Verdenskongress som fant sted der i begynnelsen av august. Årets samling hadde rundt 40 deltakere fra FORUTs partnere, eierorganisasjonene og IOGT-NTOs partnere i Afrika og Asia. Tema var blant annet uregistrert alkohol, industriens markedsføring og mobilisering av lokalsamfunn til forebygging. Dette ble fulgt opp med et FORUT partnermøte der RBMmetodikken ble grundig gjennomgått. FORUT og partnere bidro til gjennomføring av tre temaseminarer under IOGT-kongressen. 8

9 Sri Lanka Utviklingsprogrammet finansiert av NORAD har fortsatt innenfor de planer som er lagt for perioden Programmet har langsiktige målsetninger for å påvirke og endre befolkningens holdninger og oppførsel i tilknyting til misbruk av alkohol og andre rusmidler, barns rettigheter, familievold og kvinners rettigheter og økonomiske stilling. Krisehåndtering og rehabilitering Nødhjelpsprogrammet har også hatt en høy aktivitet med avslutning av to mindre prosjekter rettet mot fortsatt internt fordrevne og et større prosjekt rettet mot returnerte familier på Jaffna. I tillegg har vi satt i gang et nytt prosjekt rettet mot returnerte familier i Vanni. Både utviklings- og nødhjelpsprogrammene har opplevd en ytterligere innstramming av det politiske og operasjonelle handlingsrom i det nordlige Sri Lanka. Myndighetene har dessverre fortsatt sin konfrontasjonslinje og legger sterke begrensninger på geografisk adgang til områder i Vanni og Jaffna samtidig som prosjektene ikke får adgang til selv å vurdere hjelpebehov, drive holdningsarbeid, etablere eller stimulere lokale organisasjoner eller drive private utdanningstilbud. Dette fikk klare praktiske konsekvenser for FORUTs aktiviteter i nord, og utviklingsprogrammet måtte i praksis stoppe eller kraftig redusere sine aktiviteter i Jaffna og Vavuniya. I tillegg opplevde vi at tillatelser til nødhjelpsprosjekter ble gitt etter lang og tilfeldig saksbehandling hvor de foreslåtte aktivitetene ble kraftig innskrenket. Hva er en operasjonell begrensning? Et godt eksempel er yrkesopplæring for hjemvendt ungdom. Dette har tidligere blitt tilbudt gjennom at FORUT samarbeider med private institusjoner og finansierer elevenes deltakelse. De ulike institusjonene, som f. eks et syverksted, har så stilt med lærere og noe utstyr og gitt opplæring i henhold til en avsluttende, nasjonal prøve innenfor håndverket. Myndighetene i Sri Lanka har nå gitt pålegg om at slik opplæring kun kan bli tilbudt gjennom Vocational Training Authority (VTA). Dette er et organ som er underbemannet og underfinansiert og tidligere kun har hatt en administrativ rolle i forbindelse med prøver og pensum. Fordi det er et statlig organ må midler til VTA kun overføres gjennom finansdepartementet. Ledelsen er sentral og vanskelig tilgjengelig, og godkjennelsen av alle kurstilbud tar lang tid. Slik blir et pålegg, som i utgangspunktet ikke er urimelig, en klar begrensning av FORUTs operasjonelle evne til å gjennomføre en viktig aktivitet for å sysselsette ungdom og tilføre kompetanse til ulike lokalsamfunn. FORUT opplevde i tillegg at det politiske handlingsrommet ble ytterligere begrenset. De humanitære aktørene, med FN i spissen, fikk ikke gjennomslag for krav om hensyn til menneskerettigheter, planer om forsoning med den tamilske minoriteten eller innsyn i hva som skjedde i krigens siste dager. FNs hovedkvarter ble omringet etter at generalsekretær Ban Ki-Moon hadde satt ned et utvalg for å diskutere mulige steg for å opprette en krigsforbryterdomstol for Sri Lanka, og vestlige land møtte en kald skulder i sine forsøk på å opprette dialog om fred og forsoning for landet. Den politiske retorikken var skarp, og vestlige land mistet sin vilje til fortsatt å donere større beløp til gjenoppbygging i nordområdene. NGOer opplevde også gjentatt mistenkeliggjøring av sine aktiviteter og 9

10 ansatte samtidig som myndighetene ofte uttrykte misnøye med tempo og størrelse på de prosjektene som faktisk ble gjennomført. Utviklingen beskrevet ovenfor rammet FORUT på tre ulike fronter: Vi opplevde kraftige forsinkelser på våre store nødhjelpsprosjekter i Vanni og Jaffna samtidig som at utviklingsprogrammet ikke fikk operere i nord Vi fikk klare signaler fra våre donorer om at fremtidige bevilgninger ville bli vesentlig redusert Vi opplevde, nok en gang, at vår stedlige representant måtte reise hjem etter at hans visum ikke ble forlenget. Denne gang var det Arne Bangstad, som tiltrådte i begynnelsen av 2010, som måtte reise hjem i midten av oktober På denne bakgrunn måtte utenlandsavdelingen foreta en helhetlig vurdering av vårt engasjement i Sri Lanka og leverte derfor saksdokumenter til styret med ulike scenarier for veien videre. Styret tok beslutning om å avvikle FORUT som organisasjon i Sri Lanka, men samtidig videreføre noen av de langsiktige målsetningene i utviklingsprogrammet gjennom lokale organisasjoner med kapasitet til å overta aktiviteter som er igangsatt i Sri Lanka. Dette er godt mulig siden utviklingsprogrammet har fortsatt nærmest uforstyrret i sør og mange aktiviteter har etablert seg i ulike lokalsamfunn. Barneklubber og «happy family» er begge konsepter som fungerer godt på det lokale plan, mens FORUT har blitt en foretrukket partner når ulike offentlige etater som politi, helseinspektører og skoler skal kurses i rus og skadevirkninger. Rus og utvikling ADD-programmet har turnert Sri Lanka med en utstilling om alkohol og dets skadevirkninger med over besøkende til sammen og har opprettet over 250 lokale aksjonskomiteer som skal arbeide for reduksjon av alkoholmisbruk i sine omgivelser. I tillegg er FORUTs ADDteam blitt ettertraktede foredragsholdere for lokalt politi, helsearbeidere og andre offentlige etater. Kvinner og likestilling Kvinner og likestillings-programmet har fortsatt suksessen med sitt "Happy Family"-opplegg og opplever nå at andre organisasjoner også ønsker å benytte konseptet. Materialet med brosjyrer, plakater og klistremerker er trykket opp i flere opplag og distribueres til stadig flere lokalsamfunn. Samtidig inneholdt programmet en større kampanje mot uønsket seksuell oppmerksomhet på busser som er et spesielt problem i de større byene. Programmet høstet erfaringer med oppstart av næringsvirksomhet for nærmere 2000 kvinner. Fjørfehold er det dominerende valget, og skuffende nok det som har lavest lønnsomhet så langt, mens kvinnene som satser på å lage små måltider og snacks har gjort det veldig bra med en klart økt inntekt. Barnerettigheter Barnerettighets-programmet har fortsatt driften av sine 54 barneklubber over hele Sri Lanka, men har i 2010 søkt å forene en del av dem på regionale leirer og konferanser slik at barn fra 10

11 ulike landsbyer møter hverandre og diskuterer sin hverdag og sine rettigheter. I november gjennomførte vi en stor, nasjonal konferanse med barn og media som tema. Nødhjelpsarbeidet har, på tross av begrensningene, hatt gode resultater og vårt store prosjekt på Jaffna har blitt sluttført i tide og med positiv innvirkning på tusener av returnerte familier i avsidesliggende områder. Et prosjekt i Vanni kom i gang på høsten og fikk startet vesentlige aktiviteter i området og fortsetter i Nesten internflyktninger i Sri Lanka returnerte til sine hjemsteder i den nordlige delen av landet. FORUTs store returprosjekt på Jaffna ble sluttført etter en bevilgning på 13 millioner svenske kroner fra SIDA i Tusener av hjemvendte fikk hjelp til sysselsetting innen jordbruk, fiske og handel. Fire permanente og ni midlertidige førskoler ble bygget, 1500 familier med skolebarn fikk en sykkel, og 68 familier med aleneforsørgere fikk spesiell oppfølging. FORUT returnerte til Vanni og assisterte hjemvendte internflyktninger etter en bevilgning på 8 millioner kroner fra norsk UD. Prosjektet startet med å involvere 650 familier i nødsarbeid, bygge og renovere førskoler og dele ut redskaper til 581 familier. Prosjektet vil fortsette i 2011 med ytterligere tiltak. FORUTs stab i Sri Lanka ble orientert om styrets vedtak om avvikling av egen organisasjon og startet arbeidet med effektuering av vedtaket. Avviklingen vil bli sluttført i En utstilling om alkohol, skadevirkninger og holdninger turnerte store deler av Sri Lanka. 11

12 Sierra Leone Rus og utvikling (ADD) Dette prosjektet omfatter 25 ungdoms- og videregående skoler i Freetown. En baselineundersøkelse på alle de 25 skolene ble gjennomført, og resultatene viser at narkotika ikke er et utbredt problem, mens alkohol er både mer kjent og i bruk av elevene og i deres nærmiljø. I løpet av 2010 har FORUT etablert samarbeid på ti av skolene, der de holder holdningsskapende og informerende møter med elever og lærere. De ti skolene har fått utstyr til sportsaktiviteter som fotball, basketball og bordtennis. På to av skolene, United Muslim Association Secondary School og Murray Town Army School) er det bygget enkle møtelokaler, Peace Huts, der elever fra skolene som er organisert i Peace Clubs, kan møtes for å holde på med forskjellige fritidsaktiviteter som sport, teater, musikk, spill osv. både i og utenom skoletid. På Wesleyan Junior Secondary School og Sierra Leone Muslim Congress Boys Secondary School er det laget idrettsbaner. FORUT samarbeider med andre internasjonale organisasjoner og relevante departementer. FORUT deltar i arbeidsgruppen for å utarbeide en nasjonal strategi for kontroll med tobakk. I dette forumet har FORUT foreslått at neste skritt bør være å utarbeide en tilsvarende strategi for alkohol på nasjonalt nivå. FORUT har deltatt på de nasjonale markeringene av Verdens tobakkfrie dag 31. mai og Den Internasjonale dagen mot narkotika 26. juni. Barnerettigheter En av de viktigste aktivitetene er å informere og undervise om barnerettighetsloven, både for foreldre, barn og andre i landsbyene. I Port Loko-distriktet har FORUT sammen med 11 andre organisasjoner, lokalradioen, fengselet, samt undervisningsdepartementet og sosialdepartementet dannet et barnerettighetsnettverk. Det fungerer som et koordineringsorgan for å unngå dobbeltarbeid i samme område, samtidig som man enes om å arbeide med samme tema i samme periode. Eksempler på slike temaer er barnefordelingssaker eller overgrepssaker. FORUT ser en positiv gevinst for framdriften i arbeidet og har tatt initiativ til et tilsvarende nettverk i Moyamba-distriktet. I 2010 har FORUT bygd to nye barneskoler med latriner og egen brønn for til sammen 348 elever (190 gutter og 158 jenter), samt organisert elleve barne- og ungdomsklubber som også har fått utstyr til sportsaktiviteter. Det ble arrangert to kurs for skolekomitéene til de nybygde skolene. Hver skole er av myndigheten pålagt å ha en skolekomité med representanter for lærere, foreldre og elever. På skolene som ble bygd i 2009 har elevtallet 12

13 hatt en positiv økning. For å bidra til matsikkerhet og økt inntekt i familiene har 250 familier fått låne såfrø til ris og peanøtter. Det har også blitt laget ti sementplattinger til tørking av avlingene, samt fire felleslager for såfrø som en viktig del av arbeidet for økt matvaresikkerhet. Kvinner og likestilling Spare- og lånegruppene er sentrale i dette programmet. I de nye prosjektområdene for er det nå organisert 27 spare- og lånegrupper som dekker 82 landsbyer med 1796 medlemmer: 1243 kvinner og 553 menn. Tilgjengelig kapital samlet inn av medlemmene selv er på rundt kroner. FORUT har også valgt å fortsette med litt støtte til spare- og lånegruppene i de tidligere prosjektområdene. Erfaringen viser at de trenger mer tid og påfyll for å sikre driften med blant annet skrive- og leseopplæring. Dette gjelder syv grupper som dekker 52 landsbyer med et medlemstall på 424: 234 menn og 190 kvinner. Møtene i spare- og lånegruppene blir brukt til å ta opp tema rundt menneskerettigheter, kvinners rettigheter og problemer som medlemmene mener er spesielt relatert til kjønnsroller og maktfordeling i samfunnet. FORUT har samarbeid med lokalradioen, og hver uke tas det opp problemer som befolkningen mener er viktig for dem, problemer som spesielt kvinner møter i dagliglivet og som begrenser deres mulighet til aktiv yrkes- og samfunnsdeltakelse. Det er satt opp to møtelokaler for spare- og lånegruppene i 2010, både for å ha en mer hensiktsmessig møteplass og for sikker oppbevaring av dokumenter. I samarbeid med International Institute for Tropical Agriculture (IITA) i Nigeria har FORUT et prosjekt for å foredle to nye kassavasorter som skal vokse raskere, være motstandsdyktige mot virus og gi større avling. FORUT har etablert et felt i hvert distrikt sammen med 152 bønder: 77 menn og 75 kvinner. De driver feltet i fellesskap med planting, luking og innhøsting. På lengre sikt er idéen at det kan videreutvikles småskalaindustri med kassavaprodukter. FORUT har bidratt til kursing av 137 jordmødre og har hatt kurs om seksuelt overførbare sykdommer for 104 medlemmer i landsbykomitéer. De har vært med på å bygge 50 latriner og fem landsbybrønner. De sistnevnte blir ikke fullført før på nyåret 2011 i påvente av at grunnvannsnivå skal synke slik at støpearbeidene kan gjennomføres. Det er blitt bygget 10 ventestuer for fødende i løpet av året samt at en helsestasjon er under bygging. Den ene ventestua for fødende er tatt i bruk som helsestasjon med stor suksess, da myndigheten ikke har vært i stand til å gi helsesøster i området et ordentlig sted å ta imot pasienter. I juli innførte myndighetene gratis helsetjeneste for gravide, ammende kvinner og barn under fem år, og det har gitt svært økt pågang på helsestasjonene. Andre aktiviteter I Barberline i Grafton fortsetter arbeidet med å få eiendomsskjøte til alle husene. En omorganisering på departementsnivå har bremset denne prosessen. Et av felleshusene er leid bort til en ungdomsorganisasjon, mens det som ble brukt til verksted tidligere, fremdeles står ubrukt da ingen gode idéer for utnyttelse har kommet opp. 13

14 India APSA Association for Promoting Social Action Barnerettigheter APSAs program omfattet nesten 1840 barn i alderen 0 18 år med tilbud som ernæring, krisetiltak, omsorg, beskyttelse, hjem, skolegang, rådgivning og terapi. Barnas liv besto tidligere av barnearbeid, overgrep eller andre risikofylte situasjoner. 390 barn mottok stipend fra myndighetene til skolegang. APSA hadde møter med lokale myndigheter for å få til barnevennlige bydeler og drev holdningsarbeid overfor ulike instanser som barnevern, politi og leger barn fikk medisinsk hjelp, 1940 barn fikk undervisning i helse og velferd og 51 barn fikk utvidet terapi og rådgivning. APSA anmeldte 217 saker til barnevernet for brudd på barnerettighetene og fulgte opp sakene i systemet. Fem særlig alvorlige saker ble anmeldt til politiet og ble fulgt opp i rettssystemet. 480 barn deltok på møter i barneforeninger som fremmet barns deltakelse og styrket barna i å ta ansvar for seg selv. 40 barn deltok på lederkurs. Representanter for barnemøtene fikk hjelp til å kontakte politiske partier for å fremme barnesaker i partiprogrammene før valget. Det ble gitt informasjon om barns rettigheter i 33 skoler i Bangalore og 23 i Hyderabad, både offentlige og private. Det ble iverksatt en kampanje for å få gratis skyss med offentlige transportmidler for skolebarn. Kampanjen samlet 8000 underskrifter og er ennå ikke avsluttet. Det ble produsert en dokumentarfilm om migrantarbeidere som kom til storbyen for å skaffe seg jobb og dermed ble revet løs fra storfamilien og konsekvensene for barna som mistet tryggheten det gamle fellesskapssamfunnet gir. Filmen ble vist for myndighetene ved to anledninger og for barnerettighetskommisjonen. APSA kurset politibetjenter ved seks politistasjoner om barnevennlige fremgangsmåter når barn er på kant med loven. 210 betjenter fikk ekstra opplæring hos APSA om beskyttelse av barn og overgrep mot barn. APSA arrangerte sommerleir for barn for å stimulere dem til å gå på skolen. 700 barn deltok. Kvinner og likestilling Det ble dannet 34 nye selvhjelpsgrupper i Bangalore og 21 grupper i Hyderabad. Totalt er det nå 280 selvhjelpsgrupper i Bangalore og 249 i Hyderabad. Gruppene driver aktivt med spare- og lånevirksomhet. APSA følger opp gruppene med rådgivning, revidering av regnskap og opplæring i regnskapsførsel. 14

15 APSA har iverksatt systematisk registrering og analyse av hva kvinnene bruker lånene til. Det meste går til produktiv investering (forretningsvirksomhet) og grunnbehov som utdanning og helse. 22 % av lånene går til å tilbakebetale andre lån. Dette er ingen optimal bruk, men på kort sikt er det nødvendig i nye grupper for å slippe ut av den onde sirkelen med ågerrenter. Selvhjelpsgruppene hjalp APSA med å arrangere møter om seksuell helse og utvikling i sine nærmiljøer, og 162 unge deltok. Medlemmene fikk hjelp til å skaffe seg pensjon, forsikring, vanlig bankforbindelse og støtte til utdannelse. Dagarbeidere og hushjelper fikk hjelp til å organisere seg og bli medlemmer i fagforeninger. Det ble avviklet 36 helseleirer for nesten 4500 medlemmer med legeundersøkelser, behandling og henvisning videre om nødvendig. Medlemmer har fått hjelp til å søke midler fra et offentlig fond i Bangalore til beste for sine nærmiljøer. Tekstilarbeidere (hovedsakelig unge kvinner) har svært dårlige arbeidsvilkår. APSA har startet et eget støtteprogram for dem. 250 kvinner deltok. I Hyderabad fikk 868 familier hjel til å skaffe nye boliger. Rus og utvikling (ADD) Gjennom året organiserte APSA kampanjer for å få regulert alkoholforbruket, konferanser, blodgivning og sultestreik i protest mot alkoholpolitikken, fokus på koblingen rus og hiv/aids, antirøykekampanjer, rådgivingstjeneste, henvisning til behandling for rusmisbrukere, kartleggingsundersøkelser og opplæring av feltarbeidere i temaet barn og rus. CWC The Concerned for Working Children CWC arbeider aktivt som påvirkningsagent overfor myndighetene, det være seg på delstats-, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Barn læres systematisk opp til å danne pressgrupper som krever oppmerksomhet rundt barnerettigheter for å tvinge frem reelle endringer i barns situasjon. Barnerettigheter CWCs innsats var medvirkende til at 17 kommuner selv tok initiativ til å arrangere barne-allmannamøter, der det offentlige kom sammen med barn for å diskutere saker av betydning for barn. I alt barn fra marginaliserte samfunn deltok i denne prosessen. Resultatet er at flere problemstillinger er blitt behandlet på en barnevennlig måte og blitt godt dokumentert. 15

16 I delstaten Karnataka er CWC en viktig ressurs for myndighetene, og 90 offentlig ansatte har gjennomgått instruktørkurs og driver opplæring om barnerettigheter og arrangerer barneallmannamøter i hele Karnataka. Videre har CWC utviklet en modell for hvordan man skal ta opp problemet med barneekteskap. Dette programmet omfatter barn og voksne. Modellen tar for seg alle uheldige sider, også sosialpolitiske og økonomiske, og har fanget oppmerksomheten hos beslutningstakere i delstaten. Karnataka er i ferd med å utvikle nye politiske retningslinjer om barn, og CWC deltar i prosessen i samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner, private og offentlige. Barns rett til deltakelse er viktig for CWC, som også deltar internasjonalt i påvirkningsarbeidet. En FN-håndbok om rapportering om barns deltakelse har med seks eksempler fra CWCs innsats som beste praksis. I 2010 fikk CWCs regionale ressurssenter på vestkysten, Namma Bhoomi, offentlig godkjennelse som yrkesskole under betegnelsen åpen skole. Denne skolen gir god utdannelse til barn som ikke har mulighet til å følge undervisningen i en vanlig skole. Godkjennelsen betyr at barna på Namma Bhoomi kan gå opp til offentlig eksamen og få fagbrev. 38 elever fullførte utdannelsen i fag som tømring, søm, data og elektrofag og avsluttet det hele med et arbeidssøkerkurs. Forskjellen mellom fattig og rik øker i India, og det innebærer at stadig flere barn mister skolegangen, særlig barn i arbeidsvandrerfamilier. Ved årsslutt bodde 52 barn fra slike familier på Namma Bhoomi (som er en internatskole). I løpet av året gjorde de store fremskritt både psykisk og fysisk og er nå i stand til å følge undervisningen. Arbeidsvandrermiljøer og utvikling Mennesker som forflytter seg for å finne seg arbeid har organisert seg i en arbeidsvandrerforening. Foreningen har klart å erverve en tomt til 120 bolighus for til sammen et tusen medlemmer. Myndighetene har sørget for vann og toaletter. Foreløpig er det bare provisoriske hus på tomten, mens en forsøker å komme til en ordning med myndighetene for å få hjelp til husbyggingen. Det foreligger også planer for en offentlig skole, en barnehage og et solcelledrevet elektrisitetsanlegg. To hundre familier har skaffet seg rasjoneringskort som gir rett til kjøp av subsidierte matvarer og brensel. Rasjoneringskortene gir også rett til å stemme ved valg andre medlemmer har søkt om å få rasjoneringskort. I løpet av året trakk myndighetene tilbake rasjonerings- og stemmekort fra hundre familier uten å oppgi noen grunn. Arbeidsvandrerforeningen la inn protest, og familiene fikk tilbake rasjoneringskortene. 700 medlemmer i fagforeningen deltok i en høringsrunde for Karnatakas statlige fond for fordeling av økonomiske midler. Også barn deltok og fikk presentere sine saker. Fondet gir tildelinger til utdannelsesinstitusjoner, helsetiltak, kommuneadministrasjoner, biblioteker, politiet m.m. 16

17 Nepal CWIN Child Workers in Nepal Barnerettigheter og likestilling Det FORUT-støttede barnerettighetsprogrammet til CWIN kalles Balika nepali for jente. Det er således også et likestillingsprogram. Her tas jenter hånd om etter å ha blitt reddet ut av vanskelige situasjoner som vold, tortur og ulike former for overgrep. De tilbys beskyttelse, krisehjelp, terapi, et hjem og etter hvert familiegjenforening og tilbakeføring til samfunnet. CWIN har ansvaret for en nødtelefon for barn, der alle kan ringe et gratis nummer (1098 ti, ni, åtte) for å påkalle hjelp. I 2010 fikk 125 jenter et midlertidig hjem på transitthjemmet Balika Home. CWIN klarte å oppspore familiene til 75 av jentene og gjenforene dem. Familiene følges opp med veiledning og støtte. 30 jenter ble sendt videre til permanente barnehjem. Nå står Balika Home på flyttefot ut av byen til Pasthali-hjemmet, men tilbudet blir som før. Balika gir støtte til 563 jenter slik at de kan gå på skolen. Fire overgrepssaker ble meldt til politiet. En av sakene kom opp til doms, og gjerningsmannen ble dømt. De tre andre er fortsatt i rettssystemet. 40 jenter deltok på en nasjonal konferanse om jenter og barnearbeid. Et kursopplegg om rettigheter, helse- og samfunnsspørsmål samlet 350 jenter, som deltok i ulike forumgrupper. Sosialarbeidere og tenåringsjenter gjennomgikk kurs for å forstå årsakene til diskriminering, vold og overgrep og lærte metoder for å unngå slikt. CWIN deltok i flere nettverk for å drive påvirkning av politikere og beslutningstakere når det gjelder barns og kvinners rettigheter i Nepal. Resultatet var at en gruppe parlamentarikere påtok seg å fremme barnerettighetene i parlamentet. Påvirkningsarbeidet har gitt økt bevissthet rundt barns og jenters rettigheter hos politiet, i sosialinstitusjoner og i behandlingen av dem i rettsvesenet. Krisehåndtering og rehabilitering Det ble laget en dokumentarfilm av og med tre unge mennesker som hadde deltatt i den væpnede konflikten. Filmen ble vist for beslutningstakere, politikere, offentlige tjenestemenn og frivillige organisasjoner. Jenter som var berørt av konflikten fikk støtte til utdannelse, sosial rehabilitering og til å skaffe seg arbeid. Høringsinnspill fra CWIN bidro til at barns rettigheter, spesielt jenters, ble tatt hensyn til i forslaget til nytt lovverk. Rus og utvikling (ADD) Seminar for offentlige tjenestemenn og private organisasjoner om beste fremgangsmåte i alkoholpolitikken. Det endte med en oppfordring til politikere om å begrense skadelig bruk av alkohol og en oppfordring til kommunene om å fjerne alle reklameplakater for alkohol og tobakk. 17

18 NAPA (Nepal Alcohol Policy Alliance) leverte et omfattende forslag om alkoholpolitikk til helsedepartementet. Et tidligere gatebarn, nå ung mann med HIV, var i kontakt med hundre gatebarn og klarte å få femten gutter og to jenter vekk fra gata. CWINs ressurssenter Ressurssenteret tilbyr yrkesopplæring og sosial opplæring til ungdom. Virksomheten omfatter også kurs og seminarer i distriktene, lobbyarbeid mot myndighetene og samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner. I 2010 fikk 294 ungdommer arbeid etter fullført kurs, mens 96 startet egen virksomhet. Noen av ungdommene gir ekstraundervisning til elever i offentlig skole og mottar noe lønn for det. Dolakha Programmet i Dolakha-distriktet retter seg primært mot kvinner og barn og gjennomføres i et samarbeid mellom CWIN og Tuki (Rural Development Tuki Association), støttet av FORUT. Dolakha-prosjektet handler om utvikling av jordbruket, en bedre helsetilstand for kvinner og barn, lese- og skriveopplæring for kvinner, lokal ressurskartlegging og samfunnsplanlegging, bedre skoletilbud for barn og et tilbud om barnepass for små barn. Helse Det er ansatt en distriktsjordmor. Frivillige helsearbeidere har fått opplæring i omsorg ved svangerskap og barsel, barnerettigheter, førstehjelp (også skolebarn har deltatt), pubertet og ungdomsproblemer. Det bygges en helsestasjon i Alampu og toaletter i landsbyene. 26 ovner til matlaging er innkjøpt og delt ut, og det er gitt opplæring i bruken av dem. Dette gir stor helsegevinst ved at en slipper røykfylte rom med åpne bål innendørs. Kvinner og likestilling Et tusen kvinner i seks landsbyer er aktive deltakere i utviklings- og konfliktløsningsprosesser. Tuki-medlemmer har deltatt på konfliktløsningskurs. Det er dannet 28 grupper som deltar i utviklingsprosessen. Gruppene diskuterer ulike problemer for å finne felles løsninger. Medlemmene får lederopplæring, opplæring i spare- og låneordninger, godt styresett og konfliktløsning. Ettersom alkoholmisbruk var et stort problem i distriktet, har ADD (Rus og utvikling) blitt innbakt i programmet og 67 lærere fra 15 skoler har fått opplæring i rusforebygging, seksuelt smittbare sykdommer og rus i familie- og samfunnssammenheng m.m. For å øke inntektene og sikre mattilgang er nye jordbruksmetoder tatt i bruk. Husdyrhold, kommersiell grønnsakdyrking, bruk av økologiske skadedyrmidler og produksjon av såfrø til grønnsaker er noen av elementene. Kvinner deltar aktivt i jordbruket familier for mer næringsrik mat, og flere hundre kvinner bidrar til familieøkonomien. 18

19 Barnerettigheter Barnearbeid er et problem i området. Kartlegging viste at det var 245 barnearbeidere her. Disse ble oppmuntret til å gå på skolen og mottok bøker, blyanter, skoleklær og en skoleveske. Det var landsbyrådet som valgte ut mottakerne. Lærere ble kurset i barnerettigheter og ble orientert om ikke-voldelig undervisning og hvor viktig dette er i barns liv. Elevene fikk orientering om barneklubber og barnerettighetsgrupper. Bedre læringsmiljø for 5000 barn. 20 skoler ble renovert og fikk rent drikkevann og ordnede toalettforhold. Det ble opprettet skolebibliotek og gitt opplæring til lærere som fikk ansvar for bøkene. Møter ble avholdt med myndighetene og andre samarbeidspartnere for å unngå overlapping av innsatsen. 19

20 Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter Barneaksjonen I august 2010 ble den nye barneaksjonen Indrani og Drømmeskolen lansert med en stor gratiskonsert for barn på St. Hanshaugen i Oslo. Maj Britt Andersen med fullt band spilte for om lag 2000 barn, og konserten førte til flere oppslag i aviser, radio og TV. Barneaksjonen oppnådde deltakerrekord i 2010 med 1610 påmeldte barnehager og om lag 130 påmeldte barneskoler. Innbetalinger etter deltakernes innsamlingsaksjoner viste ved årsskiftet et gjennomsnitt på 5271 kroner per barnehage og 7915 per barneskole, og det er høyere innbetalinger sammenlignet med foregående år. Kampanjeavdelingen mener denne utviklingen er et resultat av mer målbevisst satsing på attraktive salgsprodukter og bedre samspill mellom de ulike elementene i kampanjepakken. Barneaksjonen ble profilert på IOGTs verdenskongress i Fredrikstad, blant annet med en familiekonsert med Geirr Lystrup. Både barneaksjonen og Skoleløpet ble profilert på vår stand på Østlandsk Lærerstevne i Oslo i november. Skoleløpet Skoleløpet fikk 30 påmeldinger til årets aksjon, og gjennomsnittlig innbetaling etter deltakernes innsamlingsaksjoner er om lag kroner. I motsetning til barneaksjonen er Skoleløpet en meget enkel og kostnadseffektiv kampanje, der materiellet ferdigstilles av egne ansatte og trykkes i små opplag etter behov. Vi er meget fornøyd med det økonomiske resultatet og ser at Skoleløpet har potensial til å bli en viktig inntektskilde for FORUT i åra framover. Fram til og med 2010 har vi samarbeidet om Skoleløpet med Namibiaforeningen, som har fått tretti prosent av netto innsamlet beløp. Fra og med 2011 drives Skoleløpet videre som en ren FORUT-aksjon. Nettbutikken Vi har hatt en betydelig økning i omsetningen i nettbutikken og salg av symbolgaver, selv om tallene i seg selv ikke representerer betydelige inntekter foreløpig. Nettbutikken er i noen grad markedsført gjennom barneaksjonen, men først og fremst gjennom nyhetsbrev på epost, via facebook og annonser i FORUT-nytt. Kampanjeavdelingen arbeider målrettet for mer og bedre markedsføring av nettbutikken og symbolgaver framover, og dersom virksomheten utvikles, kan den generere betydelige frie inntekter til FORUT i framtida. FORUT-partner Til tross for at vi lagde en enkel vervekampanje ( 150 ), klarte vi i liten grad å øke antallet private partnere. Vi har i dag 1093 private partnere og 9 bedrifter/organisasjoner som prosjektpartnere. I 2010 startet et arbeid med å få flere privatpartnere over på avtalegiroavtaler med 150 kroner i fast trekk, og 41 gikk over til en slik løsning. Samlet 20

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering -nytt NYTT FRA Mange flotte julegaver i nettbutikken www.forut.no Nr 4-2011 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE Miljø og bærekraft i barnehagen Positiv likestillingsevaluering Fredsprisen NYTT til kvinner

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk:

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: Nepal ved en korsvei -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015 -nytt Nr 1-2015 Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon 24-25 Ebola-situasjonen 4-5 Sri Lanka etter valget 16-17 LEDER Norge bør fortsette støtten til Sri Lanka Regjeringen Solberg har som mål å redusere

Detaljer

-nytt. Barnerettigheter og praktisk demokrati Kvinners kontroll over egen økonomi NYTT FRA GAMBIA FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Barnerettigheter og praktisk demokrati Kvinners kontroll over egen økonomi NYTT FRA GAMBIA FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Barnerettigheter og praktisk demokrati Kvinners kontroll over egen økonomi Kampen om PARTNER vannet SIERRA LEONE Mange nye produkter i vår nettbutikk: www.forut.no

Detaljer

- utvikling for alle

- utvikling for alle - utvikling for alle FORUT FORUT en effektiv organisasjon med godt prosjektarbeid. Konsulentfirmaet Scanteam evaluerte FORUTs arbeid på oppdrag av Norad i 2008. I konklusjonen heter det blant annet: I

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR. -nytt NYTT FRA GAMBIA Nr 3-2008 FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka Det er ikke tanken som teller

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

2007 et år med synlig rasisme i Norge

2007 et år med synlig rasisme i Norge årsrapport 07 1 leder 2007 et år med synlig rasisme i Norge Mari Linløkken, nestleder 2007 var året da vi fikk vite at politimennene som holdt Charles Obiora i et farlig grep i mageleie slik at han døde,

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 Beate Thoresen Desember 2004 1 Innhold A. Bakgrunn 3 1. Prosjektet 4 1.1 Prosjektmål 4 2. Evalueringen

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer