personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra"

Transkript

1 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 1

2 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 3

3 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN - EVU Innhold 5 FORORD 6 Innledning 7 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag - en situasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag Bakgrunn for etter- og videreutdanningstilbudene 8 Struktur og organisering av etter- og videreutdanningstilbudet spredning og markedsføring av etter- og videreutdanningstilbud 9 Organisering og prioritering av etter- og videreutdanningstilbudene ved institusjonene innhold og variasjon i etter- og videreutdanningstilbudene 11 Muligheter for etter- og videreutdanning for pedagogisk personale i estetiske fag hva tilbys egentlig? konkurrerende, men også samarbeidende virksomhet 12 Forutsigbarhet og rask saksbehandling kontra kvalitetssikring økonomisk sikkerhet og faglige prioriteringer våre konklusjoner 13 Kartleggingens metoder og avgrensninger metodisk tilnærming til innhentingen av materiale Scenekunst 3 Litteratur 4 5 Kulturarv 6 Digitale uttrykk og IKT 7 8 Teknologi og design 9 Entreprenørskap 10 PPU Tilbud av etter- og videreutdanninger innen estetiske fag - Samlet oversikt over antall tilbud av etter- og videreutdanning innen estetiske fag ved medlemsinstitusjonene i Nettverk for estetiske fag Scenekunst 20 3 Litteratur Kulturarv 23 6 Digitale uttrykk og IKT Teknologi og design 26 9 Entreprenørskap PPU 28 referanser VEDLEGG Forord Det er en glede for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å offentliggjøre kartleggingen Etter- og videreutdanninger innen estetiske fag. Denne kartleggingen er den første nasjonale kartleggingen av EVU tilbudet innenfor de estetiske fagene i lærerutdanningen. En av de primære hensiktene bak kartleggingen, er å identifisere etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale i barnehage, grunnopplæringen, kulturskolen og andre kunstformidlere. Vi håper også at denne kartleggingen vil bidra til at eksterne aktører på bedre vis vil kunne orientere seg i det faglige landskapet som disse miljøene utgjør. Kartleggingen Etter- og videreutdanninger innen estetiske fag er således en sentral del av senterets arbeid med Tiltak 21: Etter- og videreutdanning for pedagogisk personale innen estetiske fag og kunstfag, fra Kunnskapsdepartementets strategiplan Skapende Læring Utdanningsdirektoratet delegerte hovedansvaret for Skapende Læring og ansvaret for koordineringen av Nettverk for estetisk fag til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Nettverket er et kompetansehevingsnettverk. Formålet er å bidra til kvalitetssikring av kompetanseutviklingen i tråd med Kunnskapsløftet. I løpet av det siste året har nettverket blitt et produserende nettverk. På grunnlag av nettverkets samlete kompetanse, bidrar det i stor grad til felles kunnskapsutvikling og senterets satsning på kunnskapsspredning. Deres arbeid består i å bidra til å koordinere kompetanseutviklingen som tilbys, spre informasjon om Kunnskapsløftet, heve institusjonenes kompetanse som tilbydere og sørge for erfaringsspredning til grunnutdanningen i lærerutdanninger. Gruppen består av flere, men ikke alle høgskolene og universitetene som tilbyr utdanninger som er aktuelle for disse fagområdene. Nettverket er en av de viktigste kontaktpunktene med disse institusjonen for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Håpet er at nettverket skal fortsette å vokse i årene som kommer. Nettverkets koordinator Liv Klakegg Dahlin, har vært tilknyttet Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen siden senteret overtok ansvaret for nettverket i Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å rette en spesiell takk til Dahlin, som har vært en konstruktiv og utslagsgivende positiv kraft i arbeidet med både nettverket og denne kartleggingen. Det er også naturlig å takke representantene i Nettverk for estetisk fag. Uten deres samlete innsats hadde ikke denne kartleggingen vært mulig. Stipendiat Heidi Bergsli og Elin Digranes Chelighem har også bidratt i dette utviklingsarbeidet. Takk! Ellen Marie Sæthre-McGuirk Senter- og forskningsleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 4 5

4 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN - EVU 1 2 Tilgjengelig på utdanningsdirektoratets nettsider: (mars 2009) 3 Tilgjengelig på utdanningsdirektoratets nettsider: (mars 2009) Innledning Denne kartleggingen er gjort på oppdrag for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Senteret ønsker å gi en oversikt over det tilbudet som finnes av etter- og videreutdanning (EVU) for undervisningspersonale i estetiske fag. Kartleggingen ble gjennomført i løpet av Dette er en enkel kartlegging og er basert på data innhentet fra de 24 universitetene og høgskolene som er medlem i Nettverk for estetiske fag. Det vi ønsker å oppnå med kartleggingen, er å gi et samlet bilde av EVU-tilbudene i estetiske fag som blir gitt ved nettverkets medlemsinstitusjoner, noe som igjen kan føre til en forbedring i tilbudet, og/eller nærmere samarbeid mellom institusjonene. Dette henger igjen sammen med målsetting for Nettverk for estetiske fag, som er å arbeide for økt og bedret kompetanseutvikling innen fagfeltet. Arbeidet med kartleggingen er resultatet av en prosess som har strukket seg over tid og som har implisert ulike aktører. Representanter for aktuelle avdelinger ved alle universitetene og høgskolene som er med i kartleggingen, har bidratt til at vi har kunnet gjennomføre den slik den framstår i dag, og har hjulpet oss til at den har blitt så fullstendig som mulig i forhold til det utgangspunktet vi hadde. Dette gjelder også representantene i Nettverk for estetiske fag som er kontaktleddet mellom institusjonene og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nettverk for estetiske fag Oslo, mars 2009 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag - en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag Denne kartleggingen har til hensikt å identifisere etterog videreutdannings muligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag. Med begrepet etterutdanningstilbud mener vi i her kortere kurs som gir økt kompetanse, men uten studiepoeng. Dette kan også omfatte seminarer og konferanser av ulike lengde som finner sted etter endt utdanning. definerer vi i denne kartleggingen som et studium som gir formell ny kompetanse med studiepoeng. Dette finner sted etter endt utdanning. Etter- og videreutdanningstilbudene som denne kartleggingen omfatter, er følgende emner: Visuell kunst, scenekunst, litteratur, musikk, kulturarv, digitale uttrykk, tverrfaglige uttrykk, teknologi og design, entreprenørskap og i tillegg er tilbud innen Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) tatt med. Situasjonsbeskrivelsen er basert på innsamlet materiale, diskusjoner og erfaringsutveksling i Nettverk for estetiske fag i løpet av For mer om kartleggingen, se kapittelet om kartleggingens metoder og avgrensinger. Bakgrunn for etter- og videreutdanningstilbudene Etter innføringen av Kunnskapsløftet høsten 2006 har det blitt fokusert på å sikre kompetansen i opplæringen. St.meld. nr. 30 ( ): Kultur for læring, St.meld. nr. 31 ( ): Kvalitet i skolen, Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen og ulike nasjonale strategier dannet grunnlag for ulike tiltak knyttet til kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingsstrategien førte til at det ble igangsatt kompetanseløft for skoleledere, lærere og instruktører i lærebedrifter. Tiltak ble igangsatt og gjennomført. Statlige midler ble fordelt til nasjonale prosjekter og til de ulike regionene ved kommuner og fylkeskommuner, blant annet for å sikre et brukerstyrt tilbud. Universitetene og høgskoler bidro i kompetanseløftet som tilbydere av blant annet kurs, veiledning i prosjekter og nettverk, og med ulike studietilbud. Arbeidet og bruken av midlene har blitt fulgt opp fra skoleeier, og kompetanseutviklingsstrategien har blitt analysert og evaluert gjennom forskning gjort av blant annet FAFO 2. I beskrivelsen av gjennomføringen av kompetanseutviklingen, meldes det om at det gjennomføres ulike typer kompetanseutvikling. Midlene har i hovedsak blitt brukt til etterutdanning og annet utviklingsarbeid. Rapporteringen viser videre at kompetanse utviklingen skjer gjennom flere ulike læringsformer, både gjennom etter- og videreutdanning, gjennom nettverk med andre skoler og ved lokalt utviklingsarbeid. 3 Innføringen av Kunnskapsløftet har ført med seg satsning på en del nye felt og problem stillinger. Det er kommet til nye satsningsområder og faglige problemstillinger med aktualitet i alle fag. Dette strekker seg fra arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene, tilpasset opplæring og elevvurdering, til nye emner, som teknologi og design og entreprenørskap. 6 7

5 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN - EVU 4 Eksempler på slike nettsteder og portaler er: I tillegg er det kommet inn nye faglige problemstillinger i de enkelte fag, for eksempel i kunst og håndverk hvor det etter Kunnskapsløftet er kommet inn nye kompetanseområder som design og arkitektur. svarer på bestillinger og i økende grad på anbud. Det tilbys også undervisning, kurs, seminarer, konferanser, veiledninger, nettverksarbeid og ulike prosjekter som strekker seg over tid. oppdrag legges nå ut på anbud. Dette fungerer også som en kanal for informasjon og markedsføring mot mulige oppdragsgivere/kjøpere. ere etter hvert som disse tar kontakt med høgskoler og universitet. Noen tilbud utvikles også basert på faglige prioriteringer på institusjonene og i henhold til ulike fagmiljøers strategiske mål og ønsker. Struktur og organisering av etterog videreutdanningstilbudet Etter- og videreutdanningstilbud for pedagogisk personale innen estetiske fag, er en del av det ordinære etter- og videreutdanningstilbudet i kommuner og fylkes kommuner. I denne sammenheng er det et bredt spekter av mottakere, bestillere og oppdragsgivere for etter- og videreutdanningstilbudene som er i kontakt med høgskoler og universitet. Disse er: Den individuelle lærer som ønsker å heve egen kompetanse Fagnettverk bestående av grupper av lærere innen samme fagkrets og fagmiljø. Ulike fagnettverk blant lærere tar initiativ til kurs og prosjekter som de bestiller i samarbeid med skoleledelse eller skoleeier. FAU- nettverk i VGO er et eksempel på en slik aktør. I tillegg legges det i flere kurs opp til at flere lærere som arbeider sammen kommer på samme kurs. Grupper av lærere som arbeider sammen, men som ikke nødvendigvis har samme fagkrets og fagprofil. Hele personalet ved en skole som deltar i et opplæringsprogram, kurs, seminar eller nettverk. Skoleledelsen som bestiller og kjøper egne kurs, og som sender personalet på kurs enkeltvis eller i grupper. Skoleledelsen som får fastlagte tilbud fra skoleeier til enkeltlærere, grupper eller hele personalet. Skoleeier som bestiller og kjøper tilbud. Dette omfatter alt fra enkelttilbud opp til større bestillinger som legges ut på anbud. Organisasjoner, satsninger og tiltak er også bestillere / oppdragsgivere av kompetansehevingstiltak, som for eksempel Utdanningsdirektoratet Universitetene og høgskolene tilbyr i større eller mindre grad etterutdanning i form av kortere kurs, seminarer og konferanser, samt ulike videreutdanninger. De Virksomheten foregår i hovedsak regionalt, men flere av institusjonene arbeider også nasjonalt. Mye av aktiviteten foregår i høgskoler og universiteters egne lokaler, men også lokalt ved skoler, i kommuner og fylkeskommuner. Det er i tillegg et bredt spekter av andre kurstilbydere enn universitet og høgskoler. Dette omfatter frivillige og ideelle organisasjoner som Ungt entreprenørskap, Kunst og design i skolen, Dans i skolen, i skolen, samt samlinger, museer og institusjoner som f.eks. Norsk form, Nasjonalmuseet med flere. Utdanningsforbundet er et eksempel på en medlems organisasjon som har egen kursavdeling. Satsninger, tjenester og tiltak som for eksempel Gi rom for lesing gjennomfører også kurs, seminarer og konferanser. I tilegg har flere private aktører og bedrifter som kunstnere, formidlere, forlag, material- og utstyrsleverandører kurs og seminarer for lærere. Andre private aktører er NKI, NKS, Folkeuniversitetet mfl. Spredning og markedsføring av etter- og videreutdanningstilbud Tilbydere av etter- og videreutdanning innen kunst og kultur, markedsfører sine tilbud på en rekke ulike måter. Dette strekker seg fra nettsider og annonser i aktuelle tidskrift, aviser og magasiner, til ulike søkerportaler og nettsteder som har blitt utviklet for spredning av informasjon om EVU-tilbud. En mengde nettsteder koblet til opplæringen, har informasjon om etter- videreutdanningsvirksomhet. Flere av nettstedene har applikasjoner som muliggjør søk i universitet og høgskolers, samt andre tilbyderes, etter- og videreutdanningstilbud 4. En markedsføringskanal under stadig utvikling, er nyhetsbrev og e-postutsendinger. Kontakt med regionale nettverk og mulige oppdragsgivere er viktig for universiteter og høgskoler. Flere institusjoner har godt samarbeid og velutviklede nettverk med skoleeiere og skoleledere. Et økende antall Organisering og prioritering av etter- og videreutdanningstilbudene ved institusjonene Etter- og videreutdanningsvirksomheten har varierende organisering og prioritering ved de ulike høgskoler og universitet. Faktorer som har innvirkning på dette, kan deles inn i følgende: organiserings- og arbeidsform ved institusjonene, bestilling og etterspørsel, strategiske og faglige prioriteringer ved institusjonene samt strømninger generelt i samfunnet. Til sammen påvirker disse faktorene utvikling av tilbud, samt institusjonenes mulighet til å ivareta og å imøtekomme forespørslene. De fleste institusjoner har en egen EVU-enhet eller en EVU-ansvarlig. Antall ansatte og stillingsprosenter varierer fra institusjon til institusjon. Det er også ulikt om de EVU-ansvarlige er faglig eller administrativ ansatt. Bestillinger av og etterspørsel etter tilbud varierer mellom institusjonene. Dette er basert på institusjonenes kontakter og nettverk, samt på institusjonens fokus på og arbeid med utadrettet virksomhet. Denne virksomheten er igjen avhengig av institusjonens faglige prioriteringer, personalsituasjon og økonomiske muligheter. Bestilling og etterspørsel er særlig avhengig av de ulike satsninger og føringer som ligger i Kunnskapsløftet og i Kompetanseutviklingsstrategien, fordi dette danner grunnlag for arbeid og tolkninger hos oppdragsgiverne og bestillere for kurs. Strømninger, diskusjoner og (fag) områder som får særlig fokus og oppmerksomhet, har også innvirkning på bestilling og etterspørsel. Prioritering av arbeid med etter- og videreutdanningstilbud og utvikling av faglig innhold, varierer også fra institusjon til institusjon. Hovedvekten av tilbud utvikles på bestilling fra ulike oppdragsgivere og bruk- Innhold og variasjon i etter- og videreutdanningstilbudene Ved innsamling av informasjon om etter- og videreutdanningsmuligheter ved de ulike institusjonene, kommer det til syne et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud innen kunst og kultur. Tilbudene er spredt over hele landet. Det er stor variasjon på navn og tittel på tilbudene, og det ser ut til å eksistere en mengde ulike vinklinger og faglige tilnærminger til innholdet i kurs og studier. Lengde på tilbudene varierer også. Det er stor spredning i tilbud innen de ulike kategoriene. er kategorien som i oversikten viser flest videreutdanningstilbud, mens digitale uttrykk og IKT er kategorien som er best representert med etterutdanningstilbud. De ulike kategoriene i kartleggingen kan imidlertid skjule enkelte emner som passer inn i andre kategorier. Eksempel på dette er tilbud som kan passe inn under både kulturarv og visuell kunst. Det fullstendige bildet reflekteres tydeligere i vedlegg 1, der kursene ved hver institusjon er listet opp med kursnavn under hver kategori. Det synes også å være få tilbud innen litteratur og innen kulturarv. Dette bildet kan være resultat av at bruken av begrepet litteratur kan ha ført til misforståelser av hva som kunne rapporteres inn under denne kategorien. I kategorien litteratur kan relevante kurs også være definert inn i andre kategorier. Flere kurs kan faktisk være tilbudt innen litteraturrelaterte fag enn dette materialet viser. Samtidig kan det synes som om litteratur ikke har blitt rapportert inn til kartleggingen. Tallmaterialet som presenteres her, samsvarer derfor sannsynligvis ikke med det fokus skolen og universitets- og høgskolesektoren har på norskfaget, og på grunnleggende ferdigheter i forhold til muntlig presentasjonsform, lesing og skriving. 8 9

6 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN - EVU Det er kategorier som kan synes å ha få tilbud, for eksempel teknologi og design og entreprenørskap. Mens visuell kunst er det av emnene som har best oppdekking innen videreutdanning på landsbasis, tilbys det samtidig nesten bare halvparten så mange etterutdanningskurs innen fagemnet. Sannsynligvis finnes det innen kategorien visuell kunst en mengde ulike emner. Hvilke emner/tema kategorien visuell kunst dekker, er umulig å se direkte ut fra det innsamlede materialet. Det kommer heller ikke fram hvilke delemner som tilbys og hvor aktuelle de er i forhold til behovet. Innen kategorien scenekunst synes det å være relativt mange videreutdanningstilbud i forhold til de andre kategoriene. Her kommer det også til syne en fordeling på landsbasis konsentrert rundt enkelte studiesteder som Tromsø, Nesna, Oslo, Agder og Vestfold. Det tilbys ni etterutdanningskurs i emnet. Seks av disse finner en ved Kunsthøgskolen i Oslo, noe som selvsagt, mest sannsynlig, reflekterer selve institusjonens egenart og det studietilbudet som finnes der generelt. er, som nevnt, kategorien med flest videreutdanningstilbud. Det tilbys hele 72 kurs som videreutdanning, mens det gis tilbud om 20 etterutdanningskurs ved institusjonene. ategorien favner en mengde ulike tilnærminger til faget musikk. Det strekker seg fra komposisjon til korledelse og musikkteori. Dette er noe av det som fører til at denne kategorien er stor. Like fullt kan noen tilbud innen musikk skjule seg i andre kategorier, slik vi kan se med kunst og håndverksfaget. Ser man på musikkfaget som undervisningsfag i skolen, kan det i noen tilfeller sammenlignes med kunst og håndverksfaget. I denne kartleggingen faller emner innen kunst og håndverk inn i flere av kategoriene som kulturarv, digitale uttrykk og IKT, teknologi og design med mer, noe som også er tilfelle med musikk. Tallmaterialet viser at tilbudene innen musikk er særlig konsentrert ved noen høgskoler som Nord-Trøndelag, Tromsø og Norges høgskole. Disse har en større andel tilbud, mens en rekke institusjoner ikke tilbyr musikk som fag. Det synes likevel, ut fra tallmaterialet, som om det er en jevn fordeling av tilbudet på landsbasis. Tilbud innen kulturarv kan synes å være lite utbredt både når en ser på institusjonene for seg, og på fordelingen av tilbudene mellom landsdelene. Tilbudet er, i kartleggingsmaterialet, konsentrert ved noen få institusjoner. Høgskolen i Telemark tilbyr over halvparten av kursene innen videreutdanning i kulturarv her i landet. Mange fylker har liten, eller ingen, kursdekning innen kulturarv. Digitale uttrykk og IKT er et av de få emnene som har flere tilbud innen etterutdanning enn innen videreutdanning. Hoveddelen av kursene er konsentrert i Osloområdet. stilbudet for øvrig er godt spredt, og mange institusjoner tilbyr kurs på feltet. Noe som kommer tydelig fram i tallmaterialet når det gjelder EVU innen digitale uttrykk og IKT, er den manglende dekningen i de tre nordligste fylkene. De sørligste fylkene har heller ingen kurs. er en kategori som er vanskelig å definere klart. Den inneholder ikke en enhetlig gruppe studier. Samtidig er det vanskelig fordi flere av de andre kategoriene i kartleggingen har kimen til tverrfaglighet i seg. Dette gjelder eksempelvis scenekunst og digitale uttrykk og IKT. Definisjonen av tverrfaglig varierer mellom institusjonene. Mange av de tverrfaglige tilbudene er dessuten satt sammen på tvers av kategoriene. Teknologi og design er en relativt ny kategori i universitets- og høgskolesektoren. Tallmaterialet viser at det ennå er få kurstilbud både på etter- og videreutdanningssiden. Kursene er, som det kommer fram av landskartet, konsentrert på noen få læresteder i noen spredte fylker. Dette kan gjenspeile nyhetsfaktoren i kategorien, og at det så langt ikke er opprettet så mange studier innen dette fagområdet. Entreprenørskap er også en relativt ny kategori innen universitets- og høgskolesektoren, og er representert med få tilbud ved institusjonene. Mens det kun finnes ett tilbud av entreprenørskap som etterutdanning, tilbys det åtte videreutdanninger innen emnet. Den geografiske spredningen synes rimelig stor, men er likevel relativt limitert. Dette viser kanskje at dette emnet ennå ikke har blitt et satsningsområde innen estetiske fag. Det har så langt vært et fokus på entreprenørskap i skolen, men arbeidet på dette området har i stor grad dekket andre fag enn de estetiske, samtidig som det finnes andre aktive aktører på kompetansehevingsfeltet som for eksempel Ungt entreprenørskap. Praktisk-pedagogisk-utdanning i estetiske fag er representert ved videretudanninger på noen konsenterte utdanningssteder i landet, nemlig i Troms og Finnmark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oslo og i Vestfold. PPU-tilbudene finnes i ulike fag og kategorier. Tilbudene dekker PPU for yrkesfaglærere og PPU innen ulike fagområder som drama/teater, formgiving, kunst og håndverk, musikk, mediefag og kroppsøving. Muligheter for etter- og videreutdanning for pedagogisk personale i estetiske fag Hva tilbys egentlig? Basert på det innsamlede materialet, er det vanskelig å danne et klart bilde av det faglige innhold som faktisk tilbys som kompetanseheving rundt om i Norge. Dette skyldes flere emners ulike faglige innhold, men også at mange institusjoner tilbyr skreddersøm av kurs og gjennomfører kompetanseheving på oppdrag. En mengde kurs som tilbys kan karakteriseres som sovende tilbud ved at de står som mulige kurs i en kursportefølje, selv om de ikke blir gjennomført. I tillegg er det mange etter- og videreutdanningstilbud som ikke kommer i gang på grunn av for få deltakere, manglende prioriteringer og etterspørsel. I denne kartleggingen dannes det heller ikke et klart bilde i forhold til deltakere og studiepoengsproduksjon, da antall studenter og antall deltakere på studier og kurs ikke kommer fram, samt at produksjon av studiepoeng heller ikke vises i materialet. Definering av etter- og videreutdanningstilbud varierer også fra institusjon til institusjon. I denne kartleggingen har det blitt brukt en definisjon på etter- og videreutdanning som ikke alltid samsvarer med alle institusjonenes definisjoner. I hovedsak omfatter begrepet etterutdanning, for de fleste kortere kurs som gir økt kompetanse, men uten studiepoeng. Dette kan også omfatte seminarer og konferanser av ulike lengde. defineres i større grad forskjellig fra institusjon til institusjon. Det er også ulik praksis ved de ulike institusjonene om hvem som kan delta på videreutdanningstilbud. Flere institusjoner lar ordinære studenter i lærerutdanning ta samme studium som eksterne deltidsstudenter. Ved noen institusjoner anses PPU som et videreutdanningsstudium, mens andre institusjoner anser PPU som en del av en profesjonsutdanning. Dette kommer ikke tydelig fram i denne kartleggingen. En ytterligere kartlegging av gjennomførte kompetansehevingstilbud, vil være nødvendig for å kunne sikre et mer etterrettelig bilde av den faktiske gjennomføringen av kompetanseheving innen kunst og kultur for pedagogisk personale i opplæringen. Konkurrerende, men også samarbeidende virksomhet Høgskolene og universitetene har mange særegne kurs og studier. Tilbudene gjenspeiler ulike regionale og faglige profiler. Flere tilbydere har også de samme og konkurrerende tilbud. Dette omfatter videreutdanninger innen samme studie, lærerseminarer og kurs med sammenfallende innhold. Høgskolene og universitetene har lenge hatt konkurrerende virksomheter seg i mellom i forhold til vanlige studier, studenter og prosjekter m.m. Etter- og 10 11

7 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN - EVU 5 Nettverk for estetiske fag er et kompetanseutviklingsnettverk som pr. mai 2008 består av 24 norske høgskoler og universiteter. For mer informasjon om nettverket, se nettstedet: 6 Universitetet i Stavanger er medlem i Nettverk for estetiske fag, men er ikke representert i kartleggingen 7 NOKUT (2006) Evaluering av allmennlærerutdanningen I Norge Hovedrapport. videreutdannings virksomheten har følgelig også blitt en naturlig del av den konkurrerende virksomheten. Likevel er institusjonene opptatt av å sikre ulikhet og særegenhet i faglig profil, og flere ser på konkurransen som en positiv drivkraft og en naturlig del av forholdet institusjonene i mellom. Det finnes også flere eksempler på samarbeid på tvers av avdelinger, institusjoner og organisasjoner. Samtidig uttrykkes det ønsker om økt dialog, felles prosjekter og faglige møteplasser fagmiljøene imellom. Det gjelder særlig innen fagområder som ivaretas av små og sårbare fagmiljøer, som innen estetiske fag. Forutsigbarhet og rask saksbehandling kontra kvalitetssikring Innen etter- og videreutdanningsvirksomheten ved de ulike universitetene og høgskolene, har det lenge vært diskutert skreddersøm av tilbud kontra ferdiglagede kurs. Etter innføringen av Kunnskapsløftet, har tidspresset i utvikling av faglig innhold økt. Et brukerstyrt system i bestillingen av kurs og faglig innhold, har ført til økt bruk av anbud og gitt større konkurranse institusjonene imellom. Det har også ført til kortere leveringsfrister, noe som legger et økt press på institusjonene, og fører til nye krav til både institusjonene og til de faglig ansatte. Den åpne konkurransen mellom institusjoner og et økende antall private aktører i markedet setter også et nytt press på universitetene og høgskolene til raskere saksbehandling, kortere tid til planlegging og utvikling av faglig innhold til kompetansehevingstiltakene. Dette kommer samtidig som universitets- og høgskoleansatte har et ønske om en større forutsigbarhet og lengre tid til planlegging og utvikling av kurs og studier, for å kunne sikre økt bruk av FoU-arbeid og for økt kvalitetssikring av tilbudene. Økonomisk sikkerhet og faglige prioriteringer Etter- og videreutdanningsvirksomhetene befinner seg, på det nåværende tidspunkt, i et midtsjikt mellom økonomisk inntjening og faglig utviklingsarbeid ved institusjonene. Det økte tidspresset i etter- og videreutdanningsfeltet har innvirkning på økonomien. Institusjonene får usikre og uforutsigbare inntekter og utgifter, noe som fører til at institusjonene må stille krav til en økonomisk inntjening som er vanskelig å oppnå i et usikkert og ustadig marked. Samtidig er det et sterkt ønske om å sikre kompetanseheving innen institusjonens faglige områder og innen regionene. Det er særlig fagmiljøene og de faglig ansatte som brenner for dette. I diskusjoner i Nettverk for estetiske fag kommer det tydelig fram et ønske om muligheter for å gi mer og bedre kompetanseheving. Det synes dessuten som om det er et motsetningsforhold mellom det fagmiljøene mener trengs av kompetanseheving, og de bestillinger på kompetanseheving som faktisk kommer til institusjonene. Denne kartleggingen gir ikke noe klart bilde på hvilke kompetansebehov som finnes og hvilke kompetansebehov som faktisk er dekket i de ulike regionene. Det synes også å være ulikhet i synet på om et kompetansebehov er dekket i en region, basert på hvem som svarer på spørsmål om dette. Flere institusjoner melder at de har svart på alle forespørsler som har kommet til dem og følgelig dekket kompetansebehovet i sin region, mens faglig ansatte uttrykker at kompetansebehovet i regionen ikke er dekket. Dette uttaler de ut i fra egne, faglige synspunkt og gjennom sin kontakt med praksisfeltet. store hull i kompetansen innen pedagogisk arbeid med estetiske fag. Det viser også at etter- og videreutdanningsfeltet er i endring, og at strukturelle endringer fører med seg mange konsekvenser. Dette bildet viser ikke tydelig om kompetansebehovet er dekket for pedagogisk personale innen estetiske fag. Flere fagmiljøer mener at behovet ikke er dekket, men etterspørsel og bestillinger blir i stor grad svart på av institusjonene. Kartlegging av kompetansebehovet innen estetiske fag i opplæringen viser at kompetansen er mangelfull og sannsynligvis vil være synkende. Vårt bilde av situasjonen viser også at det trengs mer aktivitet og større spredning av tilbudene. I tillegg trengs det mer kartlegging innen dette feltet for å kunne tegne tydeligere bilde og se klare tendenser. Kartleggingens metoder og avgrensninger Nettverk for estetiske fag 5 har fått i oppgave fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å gjennomføre en kartlegging av etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen kunst og kulturfag. Metodisk tilnærming til innhentingen av materiale De 24 institusjonene er geografisk spredt og tallmaterialet blir på denne måten landsdekkende, selv om det kan forekomme enkelte hull. Kartleggingen inkluderer de fleste institusjonene som tilbyr utdanning for pedagogisk personale innen estetiske fag. Følgende institusjoner er representert: Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Oslo (Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - LUI og Avdeling for estetiske fag - EST), Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Vestfold, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Sogn og Fjordane, NLA-Høgskolene i Bergen, Universitetet i Agder, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole og Samisk høgskole 6. I kartleggingen har vi arbeidet med å få en oversikt over de kompetansehevingstilbud som eksisterer innen kunst og kultur for pedagogisk personale. Vi har valgt å dele dette inn i etter- og videreutdanningstilbud. Begrepene etter- og videreutdanning har ofte ulikt innhold ved de ulike institusjonene. I tillegg er andre begreper som livslang læring, voksenopplæring, fortsettende utdanning, påbygging osv. begreper som brukes om hverandre. Med begrepet etterutdanning mener vi i denne kartleggingen kortere kurs som gir økt kompetanse, men uten studiepoeng. Dette kan også omfatte seminarer og konferanser av ulik lengde, som finner sted etter endt utdanning. definerer vi som et studium som gir formell ny kompetanse med studiepoeng. Dette finner sted etter endt eksamen. Kartleggingen av etter- og videreutdanningstilbud innen estetiske fag, er basert på innhenting av tallmateriale Definisjonen av etter- og videreutdanning er ulik ved fra studieåret 2007/2008 som de 24 institusjonene de ulike universitetene og høgskolene. Dette er stadig Våre konklusjoner representert i Nettverk for estetiske fag har oppgitt. gjenstand for tolkninger og debatt. Det er også ulik Kartleggingen er således et samarbeid mellom representantene praksis i forhold til organisering. NOKUT sin evalu- Ut fra det innsamlede materialet og diskusjoner på samlinger for nettverket og deres institusjoner (ved ering av lærerutdanningen viser at det ikke alltid er i Nettverk for estetiske fag, tegner det seg et bilde bl.a. EVU-ansvarlig), og vil derfor ikke være en fullstendig like klart hva som er tilbud om videreutdanning, i og av etter- og videreutdanningsfeltet. Det er satt skjerpede dekkende oversikt over etter- og videreutdan- med at det samme tilbudet ofte kan bli tatt av ordinære krav til kompetanse i sentrale fag, samtidig som det er ningstilbud i UH-sektoren i Norge. lærerstudenter, av videreutdannings studenter samt av ordinære førsteårsstudenter som kanskje ikke har tenkt å bli lærere

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere.

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen :Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita Kristiansand

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Per Olaf Aamodt, Idunn Seland, Vibeke Opheim, Tone Cecilie Carlsten, Berit Lødding

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder

En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder ARBEIDSNOTAT 29/2006 Kristoffer Rørstad og Eric James Iversen En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer