Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland"

Transkript

1 Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi. FMC Kongsberg, AkerKværner Subsea og Cameron har driftsrelaterte enheter plassert på Ågotnes. Framo, en av de aller største norske leverandører av undervannsutstyr, har hele sin virksomhet i Bergensområdet. Disse nevnte bedriftene er ledende også i et internasjonalt perspektiv og står for over 50% av verdensmarkedet. I Bergensområdet finnes også en rekke større og mindre leverandørbedrifter til undervannsaktiviteten og 80 slike er registrert i nettverket. Svært mange av disse begrenser sine leveranser til de norske operasjonene og holder seg til sine tradisjonelle nisjer. På tross av det, har mange av bedriftene utviklet avanserte teknologier og har stor innovasjonsevne. Dette miljøet fremstår som det ledende i Norge på drift av undervannsanlegg med en omsetning på over 8 Mrd kr årlig. Det er et stort potensiale for å videreutvikle disse bedriftene både mhp å forbedre produktene, utvide produktporteføljen og ikke minst ekspansjon mot det internasjonale markedet. Vekstprognosene i det globale undervannsmarkedet er svært. Undervannsteknologien blir stadig viktigere innenfor olje- og gassvirksomheten etter som leting og produksjon forflyttes til stadig vanskeligere tilgjengelige områder. Utviklingen går mot stadig større havdyp og mot nord. Feltene i Norge går inn i haleproduksjon og kostnadene må ned. Spesielt vil innsatsen i driftsfasen tilta. I tilegg til den oljerelaterte aktiviteten har Hordaland en av de sterkeste og mest komplette maritime klynger i verden, er et størt oppdrettsfylk og senter for havforskning og fiskeri. Det er et betydelig potensial for utvikling av virksomhetene ved mer utstrakt erfaringsutveksling mellom bransjene. Både CMR/UiB, HiB, SINTEF/NTNU og HI har betydelige aktiviteter mot undervannsklyngen i form av FoU og opplæring. Kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Bergen har sammen med Høgskolen i Bergen tatt inisiativ til å etablere et Ekspertsente. Dette bidrar til å utvikle de lokale bedriftenes satsing mot undervannsområdet slik at de kan få et enda sterkere internasjonalt gjennomslag. Ekspertsenteret vil med utgangspunkt på Ågotnes ha aktiviteter i Bergen på Mongstad og på Stord og i så måte omfatte hele fylket. Satsingen vil fokuseres på leveranser mot oljerelatert undervannsaktivitet og miljøovervåkning, men også være tilgjengelig for andre marine områder. Ekspertsenteret vill drive med opplæring, forskning, produktutvikling, bedriftsutvikling og markedsføring. Som et hjelpemiddel til å realisere ekspertsenteret raskt og med tyngde, satser kommunene og bedriftene i regionen på at en skal få tildelt status og midler som NCE, Norwegian Center of Expertice, Ekspertsenteret skal være industriens satsing og 35 bedrifter og 12 andre aktører har deltatt i utarbeidelsen av NCE-søknaden. Det har vært holdt allmøter i form av arbeidsseminarer annenhver måned, 4 ulike arbeidsgrupper har utredet spesielle temaer og en Lokomotivgruppe med representanter fra de viktigste aktørene og aktørgruppene har fungert som styringsgruppe. Foreningen Ekspertsenteret Undervannsteknologi ble stiftet på et møte på Straume 25. januar og medlemstegning pågår. Ca 80 bedrifter har sin primæraktivitet innenfor undervannsområdet. Disse, samt lokale myndigheter og kompetanseaktører er i første rekke invitert inn, men foreningen er åpen for alle som vil bidra i utviklingen av undervannsteknologien. Denne satsingen retter seg primært mot underskogen av leverandørbedrifter. Hensikten er å sikre en differensiert leverandørindustri med betydelige leveranser mot et internasjonalt marked, som også er levedyktig når aktiviteten i Nordsjøen avtar og som på lang sikt bidrar med arbeidsplasser og verdiskapning i Bergensområdet og videre i hele fylket. Målet er å få til økning i omsetning og eksport fra området med miliardbeløp.

2 Pressemelding NCE-Raufoss NCE-Raufoss er et samarbeidsprosjekt mellom bedriftene i industrimiljøet i og rundt Raufoss Industripark. Gjennom den 10-årige satsingen er målet å styrke bedriftenes markedsposisjoner internasjonalt samt utvikle nye lønnsomme markeder basert på produkter og tjenester med høyt kompetanseinnhold. Bedriftskonsortiet samarbeider med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, Høgskolen på Gjøvik, NTNU, SINTEF, Oppland Fylkeskommune og Vestre Toten Kommune. Raufossmiljøet har vært ett av tre forprosjekter for utviklingen av NCE-programmet. Industriklyngen rundt Raufoss består av over 40 bedrifter med mer enn 3000 ansatte og omsetter for ca 4,5 milliard med en eksportandel på ca 85 %. Miljøet har sitt utspring i Raufoss ASA og besitter et omfattende globalt kundenettverk. Flere av bedriftene har internasjonale eiere. På Raufoss har man over 100 års erfaring med internasjonal industriutvikling, og de viktigste markedene i dag er den globale bilindustrien og forsvarsmarkedet. Bedriftene som deltar i NCE-konsortiet er: Raufoss Technology & Industrial Management AS Nammo Raufoss AS Hydro Aluminium Structures Raufoss AS Hydro Aluminium Profiler AS Raufoss Technology AS Kongsberg Automotive Raufoss AS Steertec Raufoss AS Plastal AS Hexagon Composites ASA Raufoss Water and Gas AS Raufoss Metall AS Raufoss Industrial Tools AS Mustad Longline AS TotAl-gruppen (bedriftsnettverk bestående av 27 SMB-bedrifter) Raufoss Næringsparkpark ANS NCE-Raufoss har følgende hovedsatsingsområder: Nettverks- og klyngeutvikling. Informasjon og samfunnskontakt, nettverksbygging, prosjektledelse. Ny virksomhet. Nyetableringer, spin-offs, finansiering, forretningsutvikling, nye markeder. Mål: 250 nye arbeidsplasser med omsetning på 1 milliard. Teknologi og infrastruktur. Testing og verifikasjon. Lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Det praktiske akademia. Relevant utdanning, rekruttering, utveksling mellom industri og akademia. Kommersialisering av FoU-resultater. Initiere nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. Spredning og bruk av ny kunnskap til SMB-bedriftene. Kjerneområdene for ekspertsenteret som skal utvikles er lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Dette er kjernekompetanse for alle bedriftene i klyngen og områder hvor klyngen er verdensledende. Raufoss skal bli et nasjonalt kompetansesenter innen disse områdene. Gjennom bl.a. samarbeid om målrettede FoUprosjekter skal bedriftene opprettholde og styrke sine markedsposisjoner. Samarbeidet med utdannings- og kompetansemiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil bli sentralt. Bl.a. er det inngått konkrete avtaler med Høgskolen i Gjøvik og NTNU. NCE-Raufoss ledes av RTIM (Raufoss Technology & Industrial Management AS) sammen med det regionale innovasjonsselskapet Gjøvik Kunnskapspark AS. RTIM er et felles forsknings- og utviklingsselskap og opererer som en utviklings- og kompetansepartner for bedriftene i klyngen. RTIM vil også ta rollen som integrator i klyngen gjennom sin solide forankring internt og eksternt. NCE-Raufoss skal bli Industriens Toppidrettssenter innen sine kjerneområder.

3 STERK SATSING PÅ DEN MARITIME NÆRINGSKLYNGEN PÅ MØRE Valgt til Norwegian Centre of Expertise Maritime Den maritime klyngen på Møre er knyttet til offshore skipsaktivitet. Klyngen er komplett og består av selskaper innen rederi, skipsdesign, skipsbygging, utstyrsleverandører, forskning, utdanning og finans. Klyngen består av 170 bedrifter, omsetter for ca. 25 milliarder NOK og sysselsetter direkte mennesker i regionen. Regionen har to høyskoler som leverer kandidater til industrien. Krevende kunder og barskt kystklima har vært drivkraften til innovasjon i årtier. Klyngen skapte verdens beste fiskefartøy og fiskeriutstyr og utviklet seg på 70 tallet til offshore fartøy. Klyngen er moden og har skapt en god kultur for samspill. Bedriftene opererer uformelt og stimulerer kommunikasjon på alle nivå. Vi ser en veksling mellom samarbeid og konkurranse som gir stor innovasjonstakt. Klyngen operer globalt og er internasjonalt ledende. Av såkalte store offshore fartøy bygges over halvparten av verdens flåte i den maritime klyngen på Møre, ¾ av skipene er designet her og våre redere eier 35% av den totale flåten. I tillegg er vi ledende på en rekke ulike typer skipsutstyr og spesielt utstyr hvor avanserte maritime operasjoner er drivende. Eksempler på dette er ankerhåndteringsutstyr og propellanlegg. Klyngen har et særdeles stort utviklingspotensial. Det er økende globalt behov for olje og halvparten av alle nye funn de siste 10 årene er offshore. Vedvarende høye oljepriser har også åpnet for utvinning av felt som tidligere ikke var lønnsomme. Det er stor optimisme i oljeindustrien med hensyn til nye funn. Et eksempel på denne optimismen er at det er mer enn 65 nye mobile boreenheter under bygging. Klyngen ekspanderer også til nye markeder, spesielt rederiene ekspanderer hurtig internasjonalt. Kommende miljøkrav, større havdyp, nord-områdene og subsea teknologi vil også kreve nye typer skip. I sum betyr dette at en kan forvente stor vekst innen offshore skipsaktivitet i fremtiden. Klyngen står foran noen utfordringer som for eksempel strukturendringer og økt aktivitet i Østen. Flere aktører i klyngen har blitt store internasjonale konsern med globale strategier og omfattende interne prosesser. Dette kan redusere den uformelle veven av kommunikasjon som klyngen er kjent for. Vi ser også at det blir vanskelig å skaffe nok høyt utdannet arbeidskraft, spesielt ingeniører og sivilingeniører. Det er derfor nødvendig med organiserte tiltak til å stimulere samhandling, opprettholde den tette veven, innovasjon og øke tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I prosessen som ledet frem til valget av NCE Maritime som nasjonal superklynge er det etablert formelle allianseavtaler som forplikter partene til samarbeid og videre bygging av klyngen. Klyngen er særdeles robust, den har mange aktører, har flere aktører i alle ledd av verdikjeden, har god samhandling og en ledende posisjon i et marked i internasjonal vekst. Aktørene i NCE Maritime ser lyst på fremtiden og har uttrykt at de vil vokse i omsetning fra 25 milliarder NOK til over 100 milliarder de neste 10 årene.

4 Norwegian Centre of Expertise - Microsystems NCE Microsystems er resultatet av en langsiktig satsning på mikroteknologi i Vestfold. Dette har blant annet resultert i et spennende miljø hvor mikroteknologibedriftene, sammen med Høgskolen i Vestfold, har bygd opp et nært samarbeid. Dette har resultert i rekke felles FoU-prosjekter, samt et unikt utdanningstilbud på Master og dr. grads nivå innen mikrosystemteknologi på Høgskolen I Vestfold. Mikroteknologibedriftene og Høgskolen i Vestfold er hovedaktører i den nasjonale satsingen innen mikroteknologi, og har samarbeid med bl.a. til Sintef- Gruppen, Universitetet i Oslo, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og en rekke kompetansemiljøer internasjonalt. Statusen som et Norwegian Centre of Expertise vil gi den sterke mikroteknologisatsingen i regionen mulighet for å løfte miljøet fra å være et nasjonalt kompetanse- og kommersialiseringsmiljø for mikrosystemteknologi til å bli en sterk og profilert internasjonal aktør. NCE prosjektet vil gi grunnlag for ytterligere internasjonalisering, økt teknologisk innovasjon og konkurransekraft, og forsterket vekst. Veksten vil foregå både ved økt omsetning i eksisterende bedrifter og ved nyetableringer av bedrifter med betydelig internasjonalt potensial. Forretningsområdet er svært kompetansekrevende og det legges sterk vekt på samhandling mellom aktørene for å øke og utnytte kompetansen optimalt. Bedriftene i klyngen består av den delen av IKT-miljøet i Vestfold som har mikroteknologi som grunnlag for sin virksomhet og andre aktører med tilknytning til dette IKT-miljøet i Buskerud og Telemark. Andre aktører innbefatter miljøer på samme fagområde i BTV-området (Buskerud, Telemark, Vestfold) og Oslo-regionen, samt systembedrifter som anvender mikroteknologi for å oppnå forbedringer i sine produkter. Bedriftene i klyngen har en ledende rolle som det viktigste kommersielle miljøet for mikrosystemteknologi og et av de viktigste for elektronikk/ikt i Norge. Flerparten av bedriftene i klyngen er internasjonalt ledende på sine produktområder. De besitter ledende markeds, kommersialiserings-, produksjons- og teknologikompetanse innen sine nisjeområder. Kommersialiseringen skjer gjennom salg til krevende store internasjonale kunder. Klyngens fokuseringsområde er rettet mot miniatyrisering av IKT-system, mikrosystemer og anvendelse av mikro-nanoteknologi (MNT). Mikrosystemer er små produkter som anvender MNT og systemteknologier der mikrosensorer, mikroelektronikk og mikroaktuatorer integreres. Dette er av verdens raskest voksende og mest konkurranseutsatte industribaserte markedssegmenter i dag. Partnerskapet er formet rundt 13 industribedrifter. Nettverket rundt disse består av utviklings- og forskningsmiljøer, innovasjonsaktører, offentlige myndigheter og finansielle interesser. Bedrifter: Infineon Technologies SensoNor as, ame as, Ignis Photonyx as, Memscap as, Norspace as, GE Vingmed Ultrasound as, Kongsberg Maritime as, Jotron as, Technodisplay as, Microcomponent as, Techni as, OSWO as, EMG Norautron as. F&U og innovasjonsaktører: Høgskolen i Vestfold Institutt for mikrosystemteknologi og Regional Innovasjon, Microtech Innovation as (MTI), Electronic Coast nettverket (EC), Sintef IKT. Offentlige aktører: Horten kommune, Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune, Regionrådet for Buskerud-Telemark-Vestfold (BTV). Finansaktører: DNBNOR

5 NCE Kongsberg Systems Engineering Norwegian Centre of Expertise (NCE) Kongsberg skal bidra til å sikre konkurransedyktige vekstvilkår for kunnskapsindustri i Kongsberg, med målsetting om 1-2 nye industrilokomotiv og en underskog av nye vekstbedrifter samt en dobling av klyngens industrielle omsetning over en 10-års periode. Klyngens felles mål er å styrke norske teknologibedrifter som ikke er råvarebasert, samt å videreutvikle posisjonen som landets mest attraktive lokaliseringssted for internasjonal kunnskapsindustri. Kongsbergklyngen består i dag av mer enn 110 kunnskapsbedrifter, hvorav flere er globalt ledende innen krevende bransjer som undervannsteknologi, offshore, maritim, bilindustri, flyindustri, forsvar og romfart. Mange av kjernebedriftene har sprunget ut av tidligere sivile divisjoner ved Kongsberg Våpenfabrikk (KV) etter Kongsbergklyngen har skapt ny industri og verdiskaping utelukkende ved bruk av hjernekraft, kompetanse og samarbeidsløsninger. Klyngen er ledende i Norge med å industrialisere større teknologiske nyvinninger og oppnå verdensledende markedsposisjoner. Men det er ingen selvfølge at veksten fortsetter i Kongsberg. Kongsbergbedriftene går nå inn i en ny epoke hvor ansvaret for samarbeidskulturen og de tette nettverkene overlates til en ny generasjon ansatte, ledere og innovatører. Den gode dynamikken i Kongsberg blir mer krevende å opprettholde gjennom generasjonsskiftet. Samtidig blir den viktigere i en tid med sterkere global konkurranse om tilgang til kompetanse og kapital. NCE Kongsberg skal kartlegge og studere klyngens vekstdynamikk som modell for norsk industriutvikling. Gjennom en strategi- og visjonsprosess for kartlegging og deling av kunnskap, skal bedrifter, akademia og myndigheter bygge felles forståelse og mål for attraksjon og vekst i klyngen. Kunnskapen om hvordan norske kompetansemiljø kan vinne i global konkurranse skal deles og operasjonaliseres i utviklingsstrategier for eksisterende og nye vekstbedrifter. Nordens første studietilbud på mastergrads nivå innen Systems Engineering skal etableres ved Høgskolen i Buskerud i samarbeid med ledende amerikansk universitet og næringslivet. Dette skal forvalte, utvikle og dele klyngens kompetansebase over tid. Fagdisiplinen skal knytte sammen kunnskap om utviklingssamarbeid mellom fagdisipliner, bedrifter, verdikjeder og krevende kunder. Felleskunnskapen skal benyttes til å utvikle nye vekstbedrifter, utvikle hovedbudskap for markedsføring av klyngen overfor forskning, investorer og kunnskapsarbeidere, og gi ideer og inspirasjon til myndigheter og andre industrimiljø. Endelig skal NCE synliggjøre vellykkede strategier og vekstmodeller med læringsverdi for andre industrimiljø og NCEer i Norge. Høyere undervisningstilbud innen Systems Engineering skal bidra til nasjonal kunnskapsdeling på basis av Kongsbergklyngens erfaringer og kompetanse. Målet er at Kongsberg gjennom NCE skal systematisere læring og kunnskapsutvikling som kan legge grunnlag for fortsatt vekst i klyngen og ny industri for Norge i fremtiden. Kongsbergklyngens bedrifter har i løpet av 20 år doblet sin sysselsetting fra om lag til over 9.000, hvorav er sysselsatt i Kongsberg-regionen. Samtidig er omsetningen syvdoblet og utgjør ca. 17 mrd kr med eksportandel over 60 %. Bedriftene utvikler konkurransedyktige produkter og industrielle løsninger i dialog med svært krevende kunder. Investeringene i FoU i Kongsberg utgjør ca. 1,3 mrd kr, eller 10 % av all FoU i norsk næringsliv. Klyngen har industrialisert en rekke teknologier utviklet ved bl.a. NTNU, SINTEF, FFI, og andre forskningsmiljøer. Klyngens bedrifter omfatter Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive, FMC Technologies, Volvo Aero Norge, Dresser Rand, Esko Graphics, Kongsberg Devotek, Kongsberg Airport Systems og Argos Control. Eierstrukturene er både nasjonale og internasjonale og klyngen er representert med egne selskap i 30 land. Disse internasjonale, kommersielle nettverkene skal utnyttes til å internasjonalisere nye bedrifter. NCE Kongsberg er godt forankret i virkemiddelapparat, fylke, Kongsberg-region (7 kommuner i Øst-Telemark/Buskerud), kommune, høgskole, og i kunnskapsbedriftene som samarbeider via Kongsberg Nærings- og Handelskammer og Kongsberg Innovasjon. Partene er enige om å styrke klyngens samarbeidsarenaer og samlede konkurransekraft, og alle parter vil inngå i styret for NCE Kongsberg.

6 Instrumenteringsklyngen i Trøndelag Instrumenteringsklyngen i Trøndelag er en kompetanseintensiv bransje som i hovedsak er utviklet over en 20-års periode med utgangspunkt i et betydelig FoU-miljø i Trondheim representert ved NTNU og SINTEF, og med krevende nasjonale kunder innenfor maritime og offshore anvendelser. Dette har skapt en globalt konkurransedyktig bedriftsklynge som i dag har en direkte og indirekte omsetning på NOK 4.0 mrd i ca 100 bedrifter. Klyngen har et betydelig vekstpotensial innenfor eksisterende markeder. I tillegg har man utviklingsaktivitet innenfor gasstransport og -prosessering, undervanns/dyphavs-utbygginger, offshore havbruk og alternativ energiproduksjon. Regionale krevende kunder (eksempelvis Statoil-Stjørdal, Hydro-Godhavn og kraftselskaper), og regional spissteknologi (inkl Statoil FoU i Trondheim) skaper forutsetninger for en betydelig utvidelse av klyngens marked, produkter og konkurranseevne. En forutsetning for å opprettholde og videreutvikle klyngens innovasjons- og konkurranseevne er at aktørene i økende grad evner å utnytte og videreutvikle hverandres sterke sider. Instrumenteringsklyngen defineres i denne sammenhengen til å omfatte sensor-, instrumentog måleteknikk, leverandører av enkeltstående og integrerte instrumenterings-, styrings- og automasjonsløsninger, inklusive tilhørende kommunikasjonsløsninger, software og elektronikk. Hovedtyngden av klyngen er lokalisert til Trondheimsregionen, men viktige bedrifter i klyngen befinner seg fra Røros/Oppdal i sør til Levanger/Steinkjer i nord. Noen selskaper i klyngen har eiermessig tilhørighet utenfor regionen, med hovedkontorer i andre deler av Norge eller i andre land. Dette skaper både ressurser for videreutvikling, og gir et stort potensial for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Svært mange av bedriftene har sine røtter i FoU-miljøet i Trondheim, utviklet på basis av FoUresultater eller med personell som er rekruttert fra dette miljøet. Ca. 1/3 av avskallingene fra FoU-miljøet de siste 20 år (Brutto ca. 250 bedrifter) tilhører klyngen. En del av bedriftene i klyngen er nyetableringer som får drahjelp av de større bedriftene. Sentrale bedrifter i klyngen er: Kongsberg Maritime, Corrocean, Oceanor, Q-Free, Kongsberg Seatex, Sicom, Norbit, Micro-Control, og Noca. Klyngens hovedmål er å videreutvikle bedriftenes globale konkurranseevne og å øke verdiskapingen. Dette vil bli gjort gjennom strategisk utvikling av nye samarbeidsprosesser og etablering av samarbeidsarenaer: Strategisk Arena Forum for Kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Arena for markedsbearbeiding Arena for innovasjon Arena for utvikling og forskning

Næringsklynger i BTV. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsklynger i BTV. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsklynger i BTV Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Utkast Arbeidsrapport 11/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra BTV-regionen. Bakgrunnen for oppdraget var at handlingsprogrammet

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

NCE Systems Engineering Kongsberg

NCE Systems Engineering Kongsberg Årsrapport Rapport 2006-07 NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Innledning NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering av virksomheten

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem?

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? ARTIKLER Henrik D. Finsrud Regionale trender 1 2007 Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? I denne artikkelen diskuterer forfatteren utviklingen av bedriftsnettverket Electronic Coast fra

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer