Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner"

Transkript

1 Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 82 av dette heftet: Nytt skoleår nye kontaktlærere får tilgang til sine elevers/studenters gamle IUP-er Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner... 1 Innledning... 2 Verktøyet IUP... 2 Administrators forberedende oppgaver... 3 Faglærerrettighet:... 3 Kontaktlærerrettighet:... 4 Rettighet for å opprette/gjøre klar en samtale... 5 Opprettelse av et samtalegrunnlag... 7 Vurderingsskjema Utskrift av skjemaer Send som e-post Grunnlag: Oppsummeringsskjema Neste skoleår med ny kontaktlærer Versjonskontroll QA Revisjon

2 Innledning Dette heftet tar for seg IUP (Individuelle utviklingsplaner) i Fronter. Dette er et nyttig verktøy som lærere kan benytte for tettere oppfølging av studenter/elever. Verktøyet gjør det enkelt for lærere å planlegge, systematisere og gjennomføre samtaler med studentene/elevene. Lærere som har del-ansvar i et studium, fag eller i en klasse (typisk faglærere) kan gi sin vurdering av studenten/eleven i verktøyet og ha lett tilgang til arbeid som studentene/elevene har gjort. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvike mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronters versjon 82. Lykke til. Oslo, juni 2008 Ingun Vaglid/Steinar Hov Verktøyet IUP Dette verktøyet kan plasseres i den en personlige verktøylisten: For at lærere skal få se og skrive om sine studenter/elever må de har rettigheter på gruppene sine. Administrator må derfor sørge for at de korrekte rettighetene er satt, enten via en import av elver og lærere eller ved å sette disse manuelt. 2

3 Administrators forberedende oppgaver I denne delen beskrives hvilke oppgaver administrator må gjøre eller kontrollere for at IUP kan bli benyttet av kontaktlærer og faglærere. Topp administrator må aktivere to innstillinger i admin-modulen, dette gjøres under Innstillinger som gjelder hele bygningen. 310 Muliggjør Individuell utviklings-verktøyet (IUP) 316 Utvid kontaktrettigheter med kontaktlærer og faglærer - (Dersom du allerede benytter Fraværsverktøyet er allerede denne innstillingen aktivert). Skole administrators oppgave: Lærerne må ha faglærerrettighet eller kontaktrettighet på sine elever/studenter for å kunne lese og skrive om dem i IUP verktøyet. Dersom skolen har automatisk import så er denne rettigheten allerede satt på riktig lærer- og elev/studentgrupper. Dersom skolen har manuell import så må dette gjøres manuelt i admin modulen av skolens Fronter administrator. Faglærerrettighet: For at faglærere skal kunne skrive en vurdering på sine elever må de har rettigheten Faglærer på elevgruppene Dette gjøres ved at du først markerer relevant faggruppe (som inneholder elevene). Deretter må du velge Gi andre tilgang i denne organisasjonsenheten: I nedtrekksmenyen må du så velge den gruppen som inneholder korrekt faglærer: 3

4 I dette eksempelet heter gruppen med faglærer FL1ENGA, og denne gis nå kontaktrettigheten Faglærer. Slik skal det da se ut: Kontaktlærerrettighet: For at kontaktlærere skal kunne skrive en vurdering og lese faglærerne sine vurderinger på sine kontaktelever må de har rettigheten Kontaktlærer på sine studenter/elever. Først velger du korrekt basisgruppe (her: 1AFA) og deretter Gi andre tilgang i denne organisasjonsenheten: 4

5 Så må du finne gruppen (her: KL1AFA) som inneholder kontaktlæreren og tildele denne rettigheten Kontaktlærer: Rettighet for å opprette/gjøre klar en samtale. Det er vanlig at en administrator oppretter samtalene som skal gjennomføres i løpet av et skoleår. Dette kan f.eks. være 2 obligatoriske konferansetimer i løpet av skoleåret. En administrator trenger ingen ekstra rettighet for å gjøre dette. Alle lærere kan opprette en samtale uten å ha rettighet ut over det som er normalt i Fronter for en lærer. Dersom en lærer oppretter en samtale hvor også andre lærere skal kunne gi en vurdering, må vedkommende lærer ha rettigheten Vis kontakter på de lærergruppene han/hun ønsker å invitere inn i samtalen. Eksempel: Basisgruppe: 1AFA Kontaktlærer: KL1AFA Faglærer i engelsk for disse elevene: FL1ENGA Dersom kontaktlæreren ønsker at faglærer i engelsk skal kunne gi en vurdering av disse elevene må kontaktlæreren kunne se faglæreren. Her ser du hvordan denne innstillingen skal være: 5

6 6

7 Opprettelse av et samtalegrunnlag Etter at administrator har utført punktene nevnt ovenfor er verktøyet klart til bruk. I grunn- og videregående skole er dette verktøyet til typisk bruk for konferansetimer og/eller elevsamtaler. For høgskole og universitet kan dette verktøyet benyttes ved studentsamtaler og som et verktøy for samarbeid mellom lærere om enkelt studenter. Velg Ny samtale: 1. Tittel: Gi samtalen en tittel og gjerne en beskrivelse. Eksempler på beskrivelse kan være: Med elev og foreldre tilstede, Skal gjennomføres i løpet av september måned, Grunnlag for arbeidsplan 2. Åpningstid: velg om samtalegrunnelaget alltid skal være åpent. Dersom du velger stengt må du gå inn å åpne det når tiden er inne (samtalen vil være synlig i samtaleoversikten, men den kan ikke åpnes). Du kan også velge Tilpasse åpningstiden slik at systemet styrer når samtalen skal være tilgjengelig. Dersom en administrator oppretter samtaler som er obligatoriske i løpet av skoleåret kan denne siste funksjonen være fin. 3. Vurderingsskjema: her bygger du opp skjemaet som faglærer, kontaktlærer og studenten/eleven selv skal benytte til å gi vurderinger og informasjon i forkant av en (muntlig) samtale. Feltene 1, 2 osv bruker du for å definere overskriftene på kolonnene i skjemaet som skal benyttes. Fronter har laget noen forhåndsdefinerte overskrifter som du kan endre. Det kan også være ønskelig at eleven/studenten selv skal kunne gi en tilbakemelding eller skrive sine kommentarer. Kryss av i feltet Skrivetilgang for elev der dette er ønskelig. I alle de andre kolonnene vil eleven/studenten kun kunne lese det lærerne har skrevet. 7

8 4. Dato: Velg en dato for når de forskjellige grunnlagene du velger skal hentes fram. Dette vil si at du angir fra hvilken dato Visningsporteføljen, Resultatmatrisen, Fravær samt Karakterer skal vises. Du ønsker som regel bare å se data som har skjedd siden forrige samtale og fram til denne samtalen. Videre velger du de grunnlagene som skal være tilgjenglig i IUPen. Du vil få da se f.eks. fravær og karakterer uten å skifte til Fravær; alt er tilgjengelig inne i IUP-verktøyet. Utgangspunktet for disse kryssene er at du velger de grunnlagene du antar å få bruk for i vurderingen og i samtalen. 5. Oppsummeringsskjema: Ved å foreta dette valget oppretter du et skjema som skal benyttes under den muntlige samtalen. Dette blir et skjema hvor du som lærer sammen med eleven/studenten (evt. foreldre) gjør notater over hva dere har kommet fram til og blitt enig om under samtalen. Noen eksempler på overskrifter kan være: Dette har vi blitt enige om, Læreren har ansvar for, Eleven/ studenten har ansvar for:, Kortsiktige mål, Langsiktige mål osv. 8

9 6. Velg grupper som skal ha tilgang til dette samtalegrunnlaget. Her vil en administrator kjenne igjen gruppestrukturen (org.enhetsstrukturen) som ligger i admin-modulen. Alle som oppretter en samtale vil se alle de gruppene som de har rettigheten Vis kontakter på. Dette er standardrettighet i de gruppene hvor de selv er medlem. Dersom en lærer skal kunne opprette en samtale også for andre grupper, må altså han/hun ha rettigheten Vis kontakter eller høyere på disse gruppene (faglærer-rettighet og kontaktlærer-rettighet er høyere) 9

10 Merk at du må krysse av for alle de gruppene du ønsker skal ha tilgang til samtalegrunnlaget. Her finnes det ingen arv nedover i hierarkiet ved å krysse av en overliggende gruppe. Du avslutter det hele ved å velge Lagre. Samtalen er nå tilgjengelig i Oversikt under IUP verktøyet. Slik kan en oversikt se ut: 10

11 Vurderingsskjema Under første fane i IUP verktøyet finner du Vurderingsskjema. Et skjemaet hvor faglærer, kontaktlærer og eventuelt elevene skriver kommentarer og informasjon og status i faget i forkant av den muntlige elev/studentsamtalen. I nedtrekksmenyen i vurderingsskjemaet vil du finne oversikt over elev-/ studentgruppene som du har fag rettighet eller kontaktrettighet på. Siden det gjerne skal skrives en rekke skjemaer (ett for hvert fag eller emne osv.), oppretter den enkelte lærer sitt skjema ved å klikke på Nytt vurderingsskjema. Velg en fornuftig tittel på vurderingsskjemaet. Dette vil bli tilgjengelig i nedtrekksmenyen Vurderingsskjema. Det kan være hensiktsmessig å benytte fag navn o.l. til denne, slik som Matematikk, 1MA, Engelsk, Sosial kompetanse osv. Dersom den som satte opp samtalegrunnlaget haket av for Vurderingsskjema vil det være her du starter når du klikker på tittelen: I nedtrekksmenyen over elever eller grupper vil du finne de elev-/ studentgruppene som du har fagrettighet eller kontaktrettighet på: Merknad! Administrator vil ikke kunne skrive vurderinger på noen elev/student. Dette skyldes at administratorollen medfører så høy rettighet at nedtrekksmenyen ville blitt meget lang og uoversiktlig. Siden det gjerne skal skrives en rekke skjemaer (ett for hvert fag eller emne osv.), oppretter den enkelte lærer sitt skjema ved å klikke på Nytt vurderingsskjema: 11

12 Velg en fornuftig tittel på vurderingsskjemaet. Dette vil bli tilgjengelig i nedtrekksmenyen Vurderingsskjema. Det kan være hensiktsmessig å benytte fagnavn o.l. til denne, slik som Matematikk, 1MA, Engelsk, Sosial kompetanse osv. Merk at en kontaktlærer vil kunne se alle faglærernes skjema for sine kontaktelever, mens en faglærer kun vil se sine skjema. For at en administrator skal kunne se elever/grupper så må han ha kontaktlærerrettighet eller faglærerrettighet på de aktuelle gruppene på lik linje med en lærer. I skjermbildet nedenfor ser du et skjema hvor en lærer skal fylle ut samtaleinformasjon i engelsk. 1, 2 og 3 er overskriftene som var forhåndsdefinert da du opprettet samtalegrunnlaget. Det er flere måter å fylle ut et vurderingsskjema på: Komprimert visning: Dette er visningen som er enkleste å benytte dersom lærer skal skrive inn kort informasjon om hver enkel elev, en hurtigvisning. Klikk i relevant felt for en og en elev det utvides noe slik at det blir greit å skrive. Denne visningen gir deg en rask oversikt. Husk å lagre når du er ferdig! 12

13 Utvidet visning I denne visningen får frem en og en elev/student. Dette er visningen som er enklest å benytte dersom lærer skal skrive en større tekst til hver elev: Ved å klikke i ett av feltene utvides det betydelig slik at det er greit å skrive lengre tekster: 13

14 Publisering til elev/student Når en lærer skriver i disse feltene vil teksten normalt være usynlig for elevene/studentene (1). De endelige notatene vises/skjules for elevene/studentene via undermenyen Vurderingsskjema på to ulike måter: (2): Eleven/studenten ser alt det læreren har skrevet og kan selv skrive sine kommentarer/refleksjoner. (3): Eleven/studenten ser ikke noe av det læreren har skrevet, men kan selv skrive sine kommentarer/refleksjoner. For en elev/student vil se et aktivt vurderingsskjema se slik ut: 14

15 I kolonnene Faglig nivå og Vekstpunkt i faget har eleven/studenten kun lesetilgang. I feltet Elevkommentar har eleven/studenten muligheten for å skrive sine refleksjoner. En elev/studentkommentar kan se slik ut i denne visningen: 15

16 Utskrift av skjemaer Vurderingsskjemaene kan skrives ut ved å velge skriversymbolet i øvre høyre hjørne: Før skjemaet sendes til skriver vil du få en forhåndsvisning. Utskriftsknappen er plassert oppe og nede til høyre: 16

17 Send som e-post Disse skjemaene kan sendes som e-postvedlegg. Først velger du på et elevnavn i komprimert eller utvidet visning. Send som e-post finner du nederst på siden: E-postleseren i Fronter starter, skjemaet havner som et vedlegg, og du kan skrive inn eller søke opp en e-postadresse: 17

18 Grunnlag: Alle andre grunnlag (fravær, karakter, orden osv) med unntak av Oppsummeringsskjema er kun lesbare. Disse grunnlagene er en speiling/rapport av innholdet i de eksisterende verktøyene du har benyttet i Fronter. Nedenfor ser du Visningsporteføljen til Marius for et læringsmål: Under valget Visningsportefølje i IUP vil det se slik ut: 18

19 Oppsummeringsskjema Nå har vi kommet til selve elev/studentsamtalen. Søk fram eller velg en elev/student fra nedtrekksmenyen. Du kan raskt navigere deg til blant elevene/studentene i gruppen ved bruk av Forrige- og Neste-knappen. Dersom bilder av elevene/studentene er lastet opp i kontaktkortet vil disse vises på skjermbildet og i utskriften av samtalen: Her skriver kontaktlæreren en oppsummering av samtalen som gjennomføres fysisk sammen med eleven/studenten. Det som de er blitt enige om kan sendes som epost til f.eks foreldre eller faglærere evt. skrives ut (du må fylle inn mottakerens e- postadresse): 19

20 Neste skoleår med ny kontaktlærer IUPer blir lagret i Fronter til de eventuelt blir slettet av administrator. Ved at dette er et personlig verktøy vil samtalene være tilgjengelig for kontaktlærere og elever/studenter så lenge de har pålogging i Fronter tilgang til IUP-verktøyet korrekte rettigheter Dette betyr at nye kontaktlærere får tilgang til sine elever/studentgrupper i gamle IUPer. Lærer og elev får tilgang til hele samtalegrunnlaget (inkl vurderingsskjema, grunnlag og oppsummeringsskjema). Dersom denne er stengt får de leserettighet til samtalen; dersom den er åpen får kontaktlærer rettighet til å skrive i vurderingsskjema og i oppsummeringsskjema. Versjonskontroll Versjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Tema: IUP Ingun Vaglid samme Steinar Hov Lagt til ny kontaktlærer får rettighet til gamle IUPer Ingun Vaglid QA Revisjon Dato Godkjent av Kommentarer Steinar Hov gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Steinar Hov gjennomgått og korrigert 20

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer