REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET , HOTEL BRISTOL, OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET , HOTEL BRISTOL, OSLO Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Forskerforbundet ved Universitetet i Agder Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø Morten Rønning Gunhild Salvesen Erik Grønvold Michael Abdelnoor Svein Olav Antonsen Liv Berit Augestad Birger Svihus Kjell Erik Skaug Knut-Jan Andersen Bjarne A. Meidell Eivind Balsvik Kristian Mollestad Åge Hultgren Ellen K. Dahl Bjarne K. Jacobsen Vitenskapelige høgskoler Forskerforbundet ved Misjonshøgskolen Forskerforbundet ved Norges idrettshøgskole Forskerforbundet ved Norges Veterinærhøyskole Knut Alfsvåg Ola Fosnæs forfall Høgskoler statlige Forskerforbundet ved Høgskolen i Akershus Eldbjørg M. Schön Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø Jorunn Ubostad Forskerforbundet ved Høgskolen i Finnmark Ann Elise Rønbeck Forskerforbundet ved Høgskolen i Lillehammer Håvard Teigen Forskerforbundet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Ole Jacob Sørensen Forskerforbundet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Knut-Ole Lysø (Fra dag 1) Forskerforbundet ved Høgskolen Telemark Håvard Haukvik Forskerforbundet ved Høgskolen i Vestfold Lars Vadder Forskerforbundet ved Høgskolen i Volda Erling Sivertsen Høyskoler private Forskerforbundet ved Dronning Mauds minne, høgskolen Berit Groven (Deltok dag 2) Institutt offentlige Forskerforbundet ved Bioforsk Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet Forskerforbundet ved Forsvarets forskningsinstitutt Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt Institutt private Forskerforbundet ved SINTEF Forskerforbundet ved TØI Forskerforbundet ved Uni Research Arnfinn Nes Ellen Melbye Langballe Harald Erik Andås Anne B. Skiftesvik Kristine Gjesdal Trine Marie Stene Anne Gjerdåker Kari Juul

2 Arkiv, bibliotek og museum Forskerforbundet ved Arkivverket Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet for kunst Fylkeskommuner og kommuner Forskerforbundet ved Bergen kommune Helseforetak og sykehus Forskerforbundet ved Akershus universitetssykehus Forskerforbundet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Øvrige virksomheter Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet Forskerforbundet ved NOKUT Forskerforbundet ved Riksantikvaren Anna K. Malmø-Lund Lars Tingelstad Ellen Lerberg Torgeir Aase Brita Haugum Cecilia Rockwell Jan Peter Strømsheim Stian Sundell Torjussen Ingegerd Holand Observatører Arkivarforeningen Linda Holmås Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern Katja Nicolaysen Forskerforbundets bibliotekforening Lisbeth Eriksen Forskerforbundets forening for administrativt personale Kjersti S. Rimer Forskerforbundets forening for forskning i høgskolene Ole Jacob Sørensen Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning Hans Engenes Forskerforbundets forening for lærerutdanning Jan Erik Wang Kliniske ernæringsfysiologers forening - Norsk meteorologforening Terje Alsvik Walløe MAARK. Midlertidige arkeologer i Forskerforbundet Hilde S. Frydenberg Valgkomiteen Randi Godø, Nasjonalmuseet Arnfinn Nes, Bioforsk Cecilia Rockwell, Universitetssykehuset i Nord-Norge Ole Jacob Sørensen, Høgskolen i Nord-Trøndelag Hovedstyret Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo leder Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo nestleder Kristin Dæhli, NTNU Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder Marit Eriksen, Høgskolen i Østfold Stig Ove Hjelmevoll, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen Annelise Brox Larsen, Universitetet i Tromsø Kåre-Olav Stensløkken, Ullevål Universitetssykehus Sekretariatet Frank O. Anthun Bjørn T. Berg Arvid Ellingsen Jon W. Iddeng Joar Flynn Jensen Sigrid Lem Aina Nilsen Hildur N. Nilssen Tanya Nymo Birgitte Olafsen Mariann Helen Olsen Ann Turid Opstad Eirik Rikardsen Unn Rognmo Gerd Sandvik Elisabeth Tindeland Aksel Kjær Vidnes DM

3 KONSTITUERING Leder i Forskerforbundet, professor Bjarne Hodne, åpnet møtet i Landsrådet. Han viste til at Hovedstyret har foreslått Oddgeir Osland som ordstyrer. Dette ble godkjent og ordet ble overlatt til ham. Opprop Ordstyrer foretok navneopprop. Forfall var meldt fra: Forskerforbundet ved Norges Veterinærhøgskole i valgkretsen Vitenskapelige høyskoler Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordstyrer viste til innkalling og utsendt dagsorden og redegjorde for utsendte og utdelte dokumenter til landsrådsmøtet. Det kom ingen merknader til innkalling og utsendt dagsorden. Vedtak: Innkalling og utsendt dagsorden ble godkjent. Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden var sendt ut på forhånd. Det var ingen merknader til forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden ble godkjent. Åpen post Ordstyrer orienterte om Åpen post på dag to. Saker meldes til ordstyrer i løpet av dagen. ÅPNING Innledning ved Forskerforbundets leder Bjarne Hodne. TARIFF 2010 Innledning ved Arne Johannessen, leder Unio stat. Plenumsdebatt. - Diskusjon omkring størrelsen på totalrammen for oppgjøret. Det er politisk press for at oppgjøret ikke skal mye over 3 %. Det må kjempes for hver tiendedel over 3,0. - Det er aksept for en blanding av krone- og prosenttillegg på generelle tillegg, en pott til justeringer (Unio står sterkt på det, og får stort sett de andre minus Akademikerne med) og en pott til lokale forhandlinger. Utfordringen ligger særlig i å få mer ut lokalt., ved nytilsettinger og omdisponeringer og endringer i arbeidsoppgaver. - - Forsøk på omkamp om pensjonsreformen vil bli avvist. - Frontfagsmodell inkluderer funksjonærer i privat næringsliv er ikke så galt for våre grupper. - Lønnsglidningsproblematikk for vitenskapelige ansatte er en utfordring lite lønnsbevissthet, og lite sirkulasjon og endring i arb. oppgaver. Problemer med å vinne fram i DM

4 Innledning til gruppearbeid ved seksjonsleder Eirik Rikardsen. Spørsmål til gruppearbeidet med momenter fra plenumsdebatten til hvert punkt: 1. Hva kan Forskerforbundet sentralt bidra med for å styrke lønnsarbeidet i lokallagene og forankre forbundets lønnstrategi lokalt? - Lønnsstatistikk etter stillingskategori på tvers av institusjonene - Workshops samt kursing av tillitsvalgte og spredning av gode suksesshistorier og suksesskriterier - Innføring av mentorordning for nye tillitsvalgte - Oversikt over mulig måter å gjennomføre lokale forhandlinger på - Helsesektoren ønsker å bli mer synlige i media - Lokallagene som forhandler alt lokalt etterlyser lønnsmessig dokumentasjon for privat sektor - Bistand til å legge opp lokale mediestrategier samt hvordan bygge allianse - Sende ut mal for lønnskrav som kan tilpasses den enkelte arbeidsplass 2. Hva kan gjøres lokalt for å skape engasjement og oppslutning om lønnsarbeidet i 2010 og i årene som følger? - Arbeide for at arbeidsgiver legger til penger i lokal pott - Mer frikjøp av tillitsvalgte, tillitsvalgte mer på banen i tilsettingssaker - Mediestrategi og møter med medlemmene før og etter forhandlingene - Synliggjøring av gode og dårlige erfaringer - Lite engasjement når potten lokalt er liten - Noen i sekretariatet kan vurderes dedikert til lokallag utenfor UH-sektoren - Mer lokalt tilpasset mediemateriell ble etterlyst 3. Hvordan kan vi styrke organisasjonen og fagforeningsbevisstheten slik at tiltak og virkemidler har støtte blant medlemmene? - Godt arbeid lokalt virker motiverende. - Mer ressurser til aktivitet i fagpolitiske foreninger - Coaching om lønns- og karriereutvikling - Større oppmerksomhet om medlemmer utenfor UH-sektoren 4. Hva kan vi sentralt og lokalt gjøre for å sikre våre tillitsvalgte best mulige ressurser, og at tillitsvervet blir oppfattet som viktig i karriereutviklingen? - Sentralt: kursing, lokalt: frikjøp - Best mulig ressurser minimum internfakturering - Sikre lønnsutvikling og tid til FoU for tillitsvalgte - Mulighet for faglig oppdatering en periode etter vervet 5. Hvordan kan vi utnytte de mulighetene som ligger innenfor de ulike avtaleverk og forhandlingsordninger innen de ulike sektorer? - Kursing og spredning av beste praksis etablering av nettverk for å spre erfaringer - Etabler rutiner for lønnssamtaler lokalt - Hente ut effektiviseringsgevinster lokalt? - Bruk aktivt 6. Vi ber om innspill til ekstraordinære tiltak og virkemidler. - Rett oppmerksomhet også mot andre departementsområder som landbruk, kultur, miljø etc. - Noen i sekretariatet må dedikeres sektorene utenfor UH-sektoren DM

5 7. Hvordan skal Forskerforbundet bli bedre til å hente ut midler i den lokale lønnsdannelsen? - Bedre argumentasjon - Offentliggjør lønnslister lokalt for å synliggjøre skjevheter - Bruk for vitenskapelig tilsatte VALGKOMITEEN Valgkomiteen ved Ole Jacob Sørensen presenterte seg og meddelte at prosessen med å finne kandidater som leder og medlemmer til neste hovedstyre er startet. ORIENTERINGSSAKER Lønnspolitisk strategi Innledning ved generalsekretær Sigrid Lem. Organisasjonsutvikling Innledning ved generalsekretær Sigrid Lem. Samarbeid mellom Amnesty International og Forskerforbundet Innledning ved John Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International Norge Egenæs ga en presentasjon av Amnesty Internationals arbeid i Norge og skisserte mulige former for samarbeid mellom Amnesty og Forskerforbundet. Det kan for eksempel være aktuelt å invitere Forskerforbundets medlemmer til å delta i Amnestys aktivistnettverk, å la Amnesty distribuere materiell gjennom Forskerforbundets kanaler og å utvikle egne, tilpassede aksjoner i fellesskap. Forskerforbundets medlemmer vil også kunne bidra med sin fagkompetanse til Amnesty. DAG 2: Innledning ved leder Bjarne Hodne. HANDLINGSROMUTVALGET - Positive anbefalinger fra handlingsromutvalget - Viktig med direkte dialog med statsråden for å sikre god oppfølging - Flere av problemstillingene har overslag til andre sektorer - er det planer for tilsvarende oppfølging der? - Hvordan håndterer Forskerforbundet spørsmålet om alle studiepoengene som produseres på marginalen? - Når det gjelder midlertidig tilsetting: vil det låse strukturen dersom enda flere tilsettes fast? - Må gjøre noe med lovverket for midlertidig tilsetting slik at flere kan tilsettes fast på eksternfinansierte oppdrag - Situasjonen med midlertidig tilsetting er alvorlig også for sykehusene DM

6 RUTINER FOR DOKUMENTASJON OG KONTROLL VED UTBETALING AV OVERTID FORSKERFORBUNDETS POSISJON Innledning ved forhandlingssjef Frank Anthun. - Utfordringen er ikke om man får overtidsgodtgjøring eller ikke, men om arbeidsgivers definisjon av det vitenskapelige personelt ved NTNU og UiO som ansatte i særlig uavhengig stilling medfører problemer for oss som fagforening. - Hva er problematisk med å definere det vitenskapelige personalet som særlig uavhengig? - En hovedutfordring med særlig uavhengig stilling er at man mister kontrollen på arbeidstiden. RAMMER, FUNKSJON OG INNHOLD FOR SEKTORSEMINARENE Innledning ved seksjonsleder Elisabeth Tindeland. Spørsmål til diskusjon: - I hvilken grad ser lokallaget/valgkretsen behov for en slik arena innen deres sektor/valgkrets? - Hvilke områder (sektor, type inst etc) bør inkluderes på et evt sektorseminar for dere? - Hva er viktige tema å ta opp på et slikt sektorseminar? - Universitetene gjør dette i dag og det er svært nyttig, bruker gjerne representanter fra sekretariatet og hovedstyret på samlingene - Samtlige sektorer støttet forslag om innføring av sektorseminar: o Statlige høyskoler veldig interessert i slike sektorseminar, aktuelle tem vil kunne være universitetsambisjoner, sammenslåing etc o Helsesektoren ville også hatt stor glede av sektorseminar, vil gjerne ha med representanter fra universitetene o Instituttsektoren kan gjerne ha felles seminar for private og offentlige institutt, aktuelle tema kan være basisbevilgning, publisering, forskningspolitikk, etc. o Hvordan vil man eventuelt inkludere medlemmer fra kategorien Andre? FUSJONER OG SAMMENSLÅINGER INNEN UNIVERSITET, HØGSKOLER OG MUSEUM Korte statusrapporter fra lokallag: - Rapport om mulig sammenslåing av høyskolene i Nordland mellom høyskolene i Bodø, Narvik og Nesna - Prosess for sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. - Prosess også i gang mellom Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Østfold - Universitetet i Tromsø slått sammen for ikke lenge siden og det er allerede prosesser i gang overfor høyskolene Finnmark, Harstad og Narvik. - I innlandet har Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark holdt på med prosess innlandsuniversitetet i mange år uten at det er blitt veldig mye mer konkret - I museumssektoren har temaet vært aktuelt under overskriften ABM- utvikling og konsolidering i lengre tid. Feirer 10- års jubileum for reformprosessen med nye museumsmelding. Er sliten av å være endringsvillig - Norges veterinærhøyskole og Universitetet for miljø og biovitenskap er vedtatt sammenslått og prosessen er i gang. Spørsmål og debatt. DM

7 - Omstillingsprosessene reiser utfordringer knyttet til ivaretakelse av medbestemmelse - Forskerforbundet bør engasjere seg mer i forhold til sammenslåingsprosessene det bør lages retningslinjer for hvordan tillitsvalgte skal opptre - Det gis signaler om at Hovedstyret vil få dette som en egen sak VALG AV ORDSTYRER OG ARBEIDSUTVALG FOR LANDSRÅD 2011 Vedtak: Til landsrådsmøtet i 2011 velges følgende: Ordstyrer: Kjell Tybring Andresen, Universitetet i Agder. Arbeidsutvalg: Åge Hultgren, Universitetet i Stavanger og Ellen K. Dahl, Universitetet i Tromsø. ÅPEN POST 1) MAARK Leder i MAARK, Hilde Frydenberg presenterte den nye fagpolitiske foreningen Midlertidig ansatte arkeologers forening (MAARK). 2) Nedkvitne-saken Hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo, Kristian Mollestad, orienterte om situasjonen i etterkant av Nedkvitne- saken. 3) Pris for forskningsformidling Lokallagsleder ved Universitetet i Oslo, Eivind Balsvik, foreslo at Forskerforbundet bør innføre en ordning som premierer forskningsformidling. Forskere som presenterer sitt fag og sin forskning til en bredere offentlighet bør premieres (á kroner). Forskerforum kan brukes for å presentere vinnerne. OPPSUMMERING OG EVALUERING Oppsummering Nestleder Randi Halveg Iversby ga en kort oppsummering av møtet. AVSLUTNING Nestleder Randi Halveg Iversby takket delegater, observatører, innledere og sekretariatet for et godt gjennomført landsrådsmøte. Hun takket spesielt ordstyrer Oddgeir Osland for godt utført oppgave. DM

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl. 11.00 17.00 i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Juleavslutning med sekretariatet samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende middag på

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger

Detaljer

oktober 2012 NUMMER 8 ÅRGANG 44 Pomp og prakt Det er ein gullalder for pynta seremoniar ved norske universitet. Kvar kjem dei frå?

oktober 2012 NUMMER 8 ÅRGANG 44 Pomp og prakt Det er ein gullalder for pynta seremoniar ved norske universitet. Kvar kjem dei frå? oktober 2012 NUMMER 8 ÅRGANG 44 F Pomp og prakt Det er ein gullalder for pynta seremoniar ved norske universitet. Kvar kjem dei frå? Side 12 17 [annonse] forskerforum 8 2012 side 2 INNHOLD 12: Pyntelystne

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FORSKERFORBUNDET VED UiO 1.1.2012 31.12.2012 VIKTIGE SAKER I 2012

ÅRSBERETNING FOR FORSKERFORBUNDET VED UiO 1.1.2012 31.12.2012 VIKTIGE SAKER I 2012 ÅRSBERETNING FOR FORSKERFORBUNDET VED UiO 1.1.2012 31.12.2012 VIKTIGE SAKER I 2012 2012 var et år hvor Forskerforbundet, og Unio, i flere saker var i medienes og opinionens søkelys. Ikke minst skjedde

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2 november 2012 NUMMER 9 ÅRGANG 44 F Arveskifte De kom hjem med de første Widerøe-flyene til Volda og har siden bygget opp en solid høgskole. Nå går de snart av med pensjon. Hvem skal bygge videre? Side

Detaljer

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje, Forskerforbundet, Tollbugata 35, Oslo Middag kl. 17:30 på Four Seasons, Rosenkrantzgate

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 F Livet ved tavla Det snakkes om undervisningsplikt og forskningsfri. Hvilken status har forelesningen i akademia? Og hvordan når man best fram til studentene? Side 12

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Nyhetsbrev 1. halvår 2011

Nyhetsbrev 1. halvår 2011 Nyhetsbrev 1. halvår 2011 Kjære medlem av MAARK! Vi sender hermed ut et nyhetsbrev som skal informere om hva MAARK-styret har jobbet med dette halvåret. Formålet er at holde dere oppdatert om situasjonen,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 I. Generelt Ressurssituasjonen i forskning og høyere utdanning statsbudsjett for 2015 Kompensert for 3,3 % i pris- og lønnsstigning er det i henhold til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00 16.00 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2.

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Notat vedtatt av Hovedstyret 05.02.09 1. INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet med bakgrunn i Forskerforbundets arbeidsprogram 2007 2009 slik det ble

Detaljer