Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM Hovedtariffavtalens pkt Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår"

Transkript

1 Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM Hovedtariffavtalens pkt Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og tjenestemennenes hovedsammenslutninger ble den 30. april 2003 enige om at det ikke skulle foretas lønnsregulering pr. 1 mai 2003 med hjemmel i hovedtariffavtalens (HTA) pkt Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår. Protokoll med vedlegg følger som vedlegg til denne personalmeldingen. Forhandlingsresultatet innebærer bl.a. at det i 2. avtaleår - ikke foretas endringer i A og B tabellene, jf. HTA pkt ikke føres sentrale forhandlinger om justeringer m.v., jf. HTA pkt ikke føres årlige lokale forhandlinger i staten og skoleverket, jf. HTA pkt og Av dokumentet "Til protokollen"fremgår at partene ble enige om å oppta forhandlinger i januar/februar 2004 dersom Det tekniske beregningsutvalgs foreløpige rapport 2004 viser at faktisk lønnsutvikling for arbeidstakere i industrien (gjennomsnitt arbeidere og funksjonærer) i NHO-bedrifter på årsbasis ( ) er over 0,10 prosentpoeng høyere enn for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Eventuelle forhandlinger skal være sluttført innen utgangen av februar Partene la under forhandlingene vekt på Kontaktutvalgets uttalelse om at den samlede lønnsveksten i Norge må være mer på linje med utviklingen hos våre handelspartnere, og at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt for den delen av norsk næringsliv som er utsatt for konkurranse fra utlandet må være normgivende for de rammer som forhandles i de øvrige oppgjørene. Etter drøftinger med hovedsammenslutningene har AAD foretatt endringer i oversikten over forhandlingsstedene (jf. HTA pkt c) slik det fremgår av vedlegg 2 til protokollen. Det ble ført parallelle separate forhandlinger mellom AAD og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Norges Farmaceutiske Forening, med samme forhandlingsresultat. AAD vil legge forhandlingsresultatet frem for Stortinget i en egen St.prp.

2 Ny hovedlønnstabell (Tabell A) vil bli utarbeidet dersom trygdeoppgjøret 2003 medfører endret pensjonsinnskudd for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som tjener over 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For å oppfylle forutsetningene for mellomoppgjøret i 2003, jf. Kontaktutvalgets uttalelse 22. januar 2003, se PM 2/2003 "Mellomoppgjøret Inntektspolitisk samarbeid"der bl.a. uttalelsen fremgår i sin helhet, må virksomhetene utvise streng budsjettdisiplin mht. omdisponering fra driftsmidler til lønnsmidler. Virksomhetene må videre ved lokale forhandlinger etter HTA pkt Særlige grunnlag staten og 2.4 Særlige grunnlag skoleverket begrense lønnsmessige tillegg og omgjøring av stillinger til det som er strengt nødvendig i forhold til hovedtariffavtalens bestemmelser. Tilsvarende gjelder i forbindelse med lønnsplassering ved tilsetting i stillinger. Partene vil i nærmeste fremtid gjennomgå visse tekniske/redaksjonelle endringer av lønnsplanene som følge av omorganisering av etater m.v. Resultatet vil bli meddelt i en PM, evt. i ny "Hovedtariffavtalen i staten", trykksak P-0824, som vil bli sendt ut i juli Etter fullmakt Per Engebretsen Statens Personaldirektør Randi Stensaker Avdelingsdirektør Eventuelle telefonhenvendelser vedrørende innholdet i denne personalmeldingen kan rettes til Forhandlings- og inntektspolitisk stab, tlf. nr Protokoll År 2003, den 24. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten , jf Hovedtariffavtalens pkt Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. Til stede på ett eller flere møter: Fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet: Per Engebretsen Randi Stensaker Roger Nordhagen Grete Jarnæs Johannes Eithun Even Monsrud Jan Kristensen Torgeir Bjørnarå Jon Inge Grønningsæter Hans Atle Gullestad Steinar Johnsen Inge Skeie Are Forbord

3 Fra LO Stat: Morten Øye Berit Tolg Odd Jørgen Sørengen Turid Lilleheie Peter Andre Moe Stein Erik Syrstad Fra Akademikerne: Jan Olav Aarflot Odd Håker Per Egeness Kari Kjenndalen Hilde Gunn Avløyp Knut Aarbakke Ragnar Ihle Bøhn Birgitte Brekke Ann Torunn Tallaksen Anders Prestegarden Otto Kristiansen Tom Haraldsen Ole-Johs. Huuse Bente Kvamme Greta Torbergsen Hege-Merethe Bengtsson Marta Ebbing Richard R. Næss Frank O. Anthun Torbjørn Mykland Kersti Flamme Larsen Karen Eldbjørg Toven Tor Erik Drangsholt Kristian Haugnes Fra YS - S: Tore Kvalheim Frank Sarnes Kristine Sandvik Bjørn Tore Stølen Jimmy Bjerkansmo Thor-Bjarne Stadshaug

4 Liv Brørby Liv Håkonsen Fredrik S. Fredriksen Øivind Eriksen Anna Pettersen Jan Erik Gulbrandsen Jan-Erik Nordrum Sylvia Bell Eli Vinje Didrik Coucheron Paul-Gunnar Zindel Eivind Solberg Per Erik Skaugrud Lillian Nordal Fra Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon: Helga Hjetland Per Aahlin Trond Tveit Selvik Christine Ann Hovind Bjørnar Mjøen Haldis Holst Hans Erik Pettersen Victor-Bjørn Nielsen Åse Jakobsen Lene Rønning Arnesen Mette Kolsrud Arne Krogstad Ingeborg Dybvig Arne Jørgen Olafsen Arne Johannessen Statens personaldirektør Per Engebretsen ledet møtene. På bakgrunn av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi og erfaringene fra inntektsoppgjøret i 2002, tok Regjeringen et initiativ for å styrke det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. I Kontaktutvalgets uttalelse den 22. januar 2003 om inntektsoppgjørene i 2003 forpliktet partene i arbeidslivet seg til å arbeide for å få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen hos våre handelspartnere. Målet er å styrke situasjonen for konkurranseutsatt næringsliv og arbeidet for full sysselsetting. I arbeidet for å nå dette målet understrekes det at alle grupper må omfattes.

5 Partene viser til uttalelsen fra Kontaktutvalget 22. januar d.å., hvor det fremgår at det er den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt for den delen av norsk næringsliv som er utsatt for konkurranse fra utlandet som må være normgivende for de rammer som forhandles i de øvrige oppgjørene. Partene viser for øvrig til det anbefalte meklingsforlagene av 2. april 2003 mellom LO-NHO og YS-NHO, samt Statsministerens brev av 2. april d.å. til LO, YS og NHO. Med hjemmel i Hovedtariffavtalen i staten 1. mai april 2004, pkt Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår, er partene etter nærmere drøftinger og forhandlinger i fellesmøter og særmøter enige om følgende; a. Partene er enige om at det ikke skal foretas lønnsreguleringer pr. 1. mai 2003 med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for 2. avtaleår. b. På bakgrunn av det ovennevnte er partene enige om endringer i hovedtariffavtalen for , slik det fremgår av vedlegg 1. Til protokollen: Partene er enige om, på bakgrunn av det inntektspolitiske samarbeidet og uttalelsene i Kontaktutvalget 22. januar 2003, å oppta forhandlinger i januar/februar 2004 om eventuelle lønnstillegg for arbeidstakerne i det statlige tariffområdet. Partene er enige om at siktemålet med disse forhandlingene er å gi arbeidstakerne i det statlige tariffområdet en faktisk lønnsutvikling innenfor den samme ramme på årsbasis ( ) som for industrien (gjennomsnittlig arbeidere og funksjonærer) i NHO-bedrifter. Forhandlingene føres med utgangspunkt i tall fra TBUs foreløpige rapport Eventuelle tillegg av lønnsmessig art gis med virkning fra 1. januar Dersom avviket er mindre enn 0,10 prosentpoeng foretas det ingen endringer. Forhandlingeneskal være sluttført innen utgangen av februar Vedlegg 1. Endringer i hta ved mellomoppgjøret 1. Mai 2003 (Endringer m.v. er markert ved understreking i kravet) 1 Sentrale bestemmelser 1.2 Lønnstabeller Tabell A - hovedlønnstabell, endres ikke Tabell B - tilleggslønnstabell, endres ikke. 1.4 Sentrale forhandlinger i perioden

6 1.4.1 Endringer i lønnsplasseringer Annet avtaleår Gis slik ordlyd: Det føres ikke sentrale forhandlinger annet avtaleår. 2 Lokale bestemmelser 2.3 Lokale forhandlinger Forhandlingssted Endringer i forhandlingssteder, se vedlegg Årlige forhandlinger Årlige forhandlinger for staten Gis slik ordlyd: Det føres ikke årlige forhandlinger for staten i annet avtaleår Årlige forhandlinger for skoleverket Gis slik ordlyd: Det føres ikke årlige forhandlinger for skoleverket i annet avtaleår. 5.9 Ut av tariffsystemet Endres slik: Partene kan innen 1. februar 2004 bli enige om at hovedtariffavtalen opphører å gjelde, senest fra 30. april 2004, for virksomheter som har gått ut eller i nærmeste framtid vil gå ut av det statlige tariffområdet. Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens kontor Riksrevisjonen:

7 Riksrevisjonen Riksrevisjonen Arbeids- og administrasjonsdepartementet: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Aetat Arbeidsdirektoratet Aetat øvrige Aetat i Østfold Aetat i Oslo og Akershus Aetat i Hedmark Aetat i Oppland Aetat i Buskerud Aetat i Vestfold Aetat i Telemark Aetat i Aust-Agder Aetat i Vest-Agder Aetat i Rogaland Aetat i Hordaland Aetat i Sogn og Fjordane Aetat i Møre og Romsdal Aetat i Sør-Trøndelag Aetat i Nord-Trøndelag Aetat i Nordland Aetat i Troms Aetat i Finnmark Aetat Servicesenter Arbeidstilsynet Dir. for brann- og elsikkerhet Fylkesmannsembetene Konkurransetilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens forvaltningstjeneste Statens pensjonskasse Statsbygg Statskonsult Barne- og familiedepartementet: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Aetat Arbeidsdirektoratet Aetat Arbeidsdirektoratet Hovedkontor for Østfold Hovedkontor for Oslo og Akershus Hovedkontor for Hedmark Hovedkontor for Oppland Hovedkontor for Buskerud Hovedkontor for Vestfold Hovedkontor for Telemark Hovedkontor for Aust-Agder Hovedkontor for Vest-Agder Hovedkontor for Rogaland Hovedkontor for Hordaland Hovedkontor for Sogn og Fjordane Hovedkontor for Møre og Romsdal Hovedkontor for Sør-Trøndelag Hovedkontor for Nord-Trøndelag Hovedkontor for Nordland Hovedkontor for Troms Hovedkontor for Finnmark Aetat Servicesenter Arbeidstilsynet Dir. for brann- og elsikkerhet (utgår ) Fylkesmannsembetene Konkurransetilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens forvaltningstjeneste Statens pensjonskasse Statsbygg Statskonsult Arbeids- og administrasjonsdepartementet Barne- og familiedepartementet Barne- og familiedepartementet Forbrukerombudet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forbrukerrådet Statens inst. for forbruksforskning (SIFO) Statens inst. for forbruksforskning (SIFO) Barne- og familiedepartementet Finansdepartementet: Finansdepartementet Finansdepartementet

8 Akershus Akershus Aust-Agder Aust-Agder Buskerud Buskerud Finnmark Finnmark Fylkesskattekontoret i Oslo Fylkesskattekontoret i Oslo Hedmark Hedmark Hordaland Hordaland Kredittilsynet Kredittilsynet Likningskontorene/folkeregistrene i Akershus Akershus Likningskontorene/folkeregistrene i Aust-Agder Aust-Agder Likningskontorene/folkeregistrene i Buskerud Buskerud Likningskontorene/folkeregistrene i Finnmark Finnmark Likningskontorene/folkeregistrene i Hedmark Hedmark Likningskontorene/folkeregistrene i Hordaland Hordaland Likningskontorene/folkeregistrene i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Likningskontorene/folkeregistrene i Nordland Nordland Likningskontorene/folkeregistrene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Likningskontorene/folkeregistrene i Oppland Oppland Likningskontorene/folkeregistrene i Rogaland Rogaland Likningskontorene/folkeregistrene i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Likningskontorene/folkeregistrene i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Likningskontorene/folkeregistrene i Telemark Telemark Likningskontorene/folkeregistrene i Troms/ Svalbard Troms likningskontor Likningskontorene/folkeregistrene i Vest-Agder Vest-Agder Likningskontorene/folkeregistrene i Vestfold Vestfold Likningskontorene/folkeregistrene i Østfold Østfold Møre og Romsdal Møre og Romsdal Nordland Nordland Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Oljeskattekontoret Oljeskattekontoret Oppland Oppland Oslo likningskontor og folkeregister Oslo likningskontor og folkeregister Rogaland Rogaland Sentralskattekontoret for storbedrifter Sentralskattekontoret for storbedrifter Sentralskattekontoret for utenlandssaker Sentralskattekontoret for utenlandssaker Skattedirektoratet Skattedirektoratet Skatteetaten øvrige Skattedirektoratet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Statens innkrevingssentral Statens innkrevingssentral

9 Statistisk sentralbyrå Sør-Trøndelag Telemark Tolletaten Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Fiskeridepartementet: Fiskeridepartementet Fiskeridepartementet Fiskeridirektoratet m/ytre etater Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet m/avd. Havforskningsinstituttet Kystverket Kystdirektoratet Fiskeridepartementet Forsvarsdepartementet: Statistisk sentralbyrå Sør-Trøndelag Telemark Toll- og avgiftsdirektoratet Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg Forsvarsbygg Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets forskningsinstitutt Internasjonale fredsoperasjoner (lpl ) Forsvarsdepartementet Militære og sivile stillinger i forsvaret Forsvarets Overkommando Forsvarsdepartementet Justis- og politidepartementet: Justis- og politidepartementet Agder Politidistrikt Asker og Bærum Politidistrikt Borgarting lagmannsrett Direktoratet for sivilt beredskap Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet Domstolsadministrasjonen Domstolene øvrige Follo Politidistrikt Gudbrandsdal Politidistrikt Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt Helgeland Politidistrikt Hordaland Politidistrikt Hedmark Politidistrikt Høyesterett Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalpolitisentralen Midtre Hålogaland Politidistrikt Justis- og politidepartementet Agder Politidistrikt Asker og Bærum Politidistrikt Borgarting lagmannsrett Direktoratet for sivilt beredskap (utgår ) Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (opprettes ) Domstolsadministrasjonen Domstolsadministrasjonen Follo Politidistrikt Gudbrandsdal Politidistrikt Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt Helgeland Politidistrikt Hordaland Politidistrikt Hedmark Politidistrikt Høyesterett Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalpolitisentralen Midtre Hålogaland Politidistrikt

10 Nordmøre og Romsdal Politidistrikt Nordmøre og Romsdal Politidistrikt Nord-Trøndelag Politidistrikt Nord-Trøndelag Politidistrikt Nordre Buskerud Politidistrikt Nordre Buskerud Politidistrikt Oslo byfogd Oslo byfogd Oslo Politidistrikt Oslo Politidistrikt Oslo tingrett Oslo tingrett Politidirektoratet Politidirektoratet Utrykningspolitiet, Politiets Politidirektoratet materielltjeneste, Grensekommissariatet Politihøgskolen Politihøgskolen Politiets Datatjeneste Politiets Datatjeneste Rogaland Politidistrikt Rogaland Politidistrikt Romerike Politidistrikt Romerike Politidistrikt Salten Politidistrikt Salten Politidistrikt Sentralen for politiets sikkerhetstjeneste Sentralen for politiets sikkerhetstjeneste Sogn og Fjordane Politidistrikt Sogn og Fjordane Politidistrikt Sunnmøre Politidistrikt Sunnmøre Politidistrikt Søndre Buskerud Politidistrikt Søndre Buskerud Politidistrikt Sør-Trøndelag Politidistrikt Sør-Trøndelag Politidistrikt Telemark Politidistrikt Telemark Politidistrikt Troms Politidistrikt Troms Politidistrikt Vest-Finnmark Politidistrikt Vest-Finnmark Politidistrikt Vestfold Politidistrikt Vestfold Politidistrikt Vestoppland Politidistrikt Vestoppland Politidistrikt Økokrim Økokrim Østfold Politidistrikt Østfold Politidistrikt Øst-Finnmark Politidistrikt Øst-Finnmark Politidistrikt Justis- og politidepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet: Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitekthøgskolen i Oslo Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stavanger Høgskolen i Stavanger

11 Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Læringssenteret Meteorologisk institutt Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges Landbrukshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges Veterinærhøgskole Norsk utenrikspolitisk institutt NOVA (Norsk inst. for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Samisk høgskole Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Skoleverket Statens lånekasse for utdanning Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Læringssenteret Meteorologisk institutt Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges Landbrukshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges Veterinærhøgskole Norsk utenrikspolitisk institutt NOVA (Norsk inst. for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Samisk høgskole Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Styresekretariat) Utdannings- og forskningsdepartementet Statens lånekasse for utdanning Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Utdannings- og forskningsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet: Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Husbanken Husbanken Sametinget Sametinget Statens bygningstekniske etat Statens bygningstekniske etat Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Utlendingsnemnda Kommunal- og regionaldepartementet Kultur- og kirkedepartementet: Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet Arkivverket (inkl. 8 statsarkiv) Riksarkivet Bispedømmerådene (for presteskapet) Bispedømmerådene (for presteskapet) Kirkerådet Kirkerådet Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond

12 Landbruksdepartementet: Landbruksdepartementet Jordskifterettene Norsk inst. for jord- og skogkartlegging Norsk inst. for landbruksøkonomisk forskning Norsk inst. for skogforskning Planteforsk Reindriftsforvaltningen Statens dyrehelsetilsyn Statens landbruksforvaltning Statens landbrukstilsyn Statens næringsmiddeltilsyn Veterinærinstituttet Miljøverndepartementet: Kultur- og kirkedepartementet Landbruksdepartementet Landbruksdepartementet Norsk inst. for jord- og skogkartlegging Norsk inst. for landbruksøkonomisk forskning Norsk inst. for skogforskning Planteforsk Reindriftsforvaltningen, Alta Statens dyrehelsetilsyn Statens landbruksforvaltning Statens landbrukstilsyn Statens næringsmiddeltilsyn Veterinærinstituttet Landbruksdepartementet Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning Polarinstituttet Polarinstituttet Riksantikvaren Riksantikvaren Statens forurensningstilsyn Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Statens kartverk Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet: Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Justervesenet Justervesenet Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet: Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet Samferdselsdepartementet: Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Jernbaneverket

13 Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Statens vegvesen Sosialdepartementet: Sosialdepartementet Folketrygdekontoret for utenlandssaker Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet Fylkestrygdekontorene med underliggende trygdekontor Pensjonstrygden for sjømenn Rikstrygdeverket Trygdeetatens innkrevingssentral Trygderetten Helsedepartementet: Helsedepartementet Helsedepartementet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Statens strålevern Statens strålevern Helsedepartementet Utenriksdepartementet: Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet NORAD NORAD Utenriksdepartementet Sosialdepartementet Folketrygdekontoret for utenlandssaker Fylkestrygdekontorene Pensjonstrygden for sjømenn Rikstrygdeverket Trygdeetatens innkrevingssentral Trygderetten Sosialdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2000-07 Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn m.fl. fra 1. mai 2000 Dato 2000.06.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

STATEN v/ FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET på den annen side

STATEN v/ FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET på den annen side RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2008-009, 2008-010, 2008-011, 2008-012 og 2008-013 LO STAT, YS STAT, UNIO, AKADEMIKERNE og NORGES FARMACEUTISKE FORENING på den ene side og STATEN v/ FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref. Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref. 2010 000 212 Notat oktober 2010 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utvalg...

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE på den ene side og STATEN vi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende

Detaljer

St.prp. nr. 65 (2002 2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

St.prp. nr. 65 (2002 2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 St.prp. nr. 65 (2002 2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 Innhold 1 Hovedinnholdet i 3.2 Utdannings og proposisjonen... 5 forskningsdepartementet...

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: PROTOKOLL År 2013, den 12., 25, 26., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende Hovedtariffavtalen i staten 1, mai 2012-30. april

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 240 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet

Detaljer

Dokument nr. 1 (1999 2000)

Dokument nr. 1 (1999 2000) Dokument nr. 1 (1999 2000) Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker

Detaljer

Rapport 1998:20 EØS-forvaltning i Norge En kartlegging og systematisk oversikt over EØS-oppgavene i den norske forvaltningen

Rapport 1998:20 EØS-forvaltning i Norge En kartlegging og systematisk oversikt over EØS-oppgavene i den norske forvaltningen Rapport 1998:2 EØS-forvaltning i Norge En kartlegging og systematisk oversikt over EØS-oppgavene i den norske forvaltningen Forord Statskonsult har valgt å knytte sitt arbeid innen internasjonalisering

Detaljer