Eyvin Bjørnstad Høgskolen i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eyvin Bjørnstad Høgskolen i Vestfold eyb@hive.no"

Transkript

1 Folkehelse i Plan Tverrfagleg samarbeid - Skade- og ulykkesførebyggande arbeid som ein integrert del av eit heilskapleg folkehelsearbeid 3. KOMPETANSESAMLING FØRDE 12. SEPTEMBER 2012 Eyvin Bjørnstad Høgskolen i Vestfold

2 Forvaltningsreformen Faglig historisk bakgrunn St. meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid, Forvaltning og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, Folkehelseloven Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Loven pålegger fylkeskommunene å fremme folkehelse Samhandlingsreformen Helsetjenesten gjør for lite forebyggende og helsefremmende arbeid Plan og bygningloven Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår i alle deler av landet Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L ( ) 1) en Folkehelselov som gjelder forvaltningsnivåene; Eyvin Bjørnstad, kommuner, Høgskolen fylkeskommuner i Vestfold, og statlig nivå og 2) en Helse og omsorgslov.

3 Forståelse av helsefremmende og forebyggende arbeid Helsefremmende tiltak Forebyggende tiltak Utfordring: Jobbe forebyggende på en helsefremmende måte

4 Helse på livets elv hvor er fokus? Hvor går grensen mellom skade- og ulykkesforebyggende, og helsefremmende

5 Skade- og ulykkesforebyggende arbeid som del av Folkehelsearbeidet Folkehelsearbeidet Ri kommunen u s God oppvekst Fall Utfordring å dokumentere TL-arbeid, samtidig som andre dimensjoner ved folkehelse ivaretas

6 Effektivt skade- og ulykkesforebyggende arbeid. Hva skjer når vi stiller krav om Best practise? Kommunen har oversikt over skader og ulykker Kommunen kjenner årsaker/mekanismer til skader og ulykker (både hemmere og fremmere) Kommunen kjenner tiltak for redusere skader og ulykker Kommunen iverksetter effektive tiltak Kommunen dokumenterer effekt av tiltak Kommunen justerer tiltak

7 Oppgave 1: Hvordan står det til hos dere (på en skala fra 1-10?) Status i dag Styrker Svakheter Lurt Oversikt Kjenner årsaker Kjenner tiltak Iverksetter tiltak Dokumentere og evaluerer Justerer tiltak

8 Personskadedata 2011 Lenke Lenke

9 Hvordan prioritere? Alvorlighetsgrad Tapte leveår Prioritere de unge? QUALY Kvalitetsjusterte leveår (forklaring her) Kommuneøkonomi Hvem betaler utgifter/mister inntekt (lang/kort sikt) Arbeidstakeres interessefelt og prioriteringer Løsning søker problem vs problem søker løsning Brukernes (og andre interessenters) interessefelt Empowerment Frivilligheten Mulighet for å iverksette tiltak (arena, prioriteringer, ressurser)

10 Lese og forstå statistikk hva sier den (ikke)? Ulykker og fall er årsak til de fleste personskader De fleste personskadene som ble innrapportert til Norsk pasientregister var resultat av ulykker, og fall var årsak til svært mange av disse. De fleste skadene har lav alvorlighetsgrad, men jo eldre en person er, jo mer sannsynlig er det at skaden er av alvorlig karakter De aller fleste skadene skjedde i boligområde (22 000) eller vei, fortau (16 000). Det er også et visst innslag av jobbrelaterte skader (1770), og de fleste av disse gjelder bygg/anleggsvirksomhet og industri.

11 Skademekanisme

12 Skade og ulykkesforebyggende arbeid som en del av folkehelsearbeidet. Hvordan ivareta Helse i alt vi gjør Føre var-prinsippet Bærekraftig utvikling Utjamning Medvirkning

13 Folkehelsearbeidet Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen i en befolkning. Folkehelsearbeidet må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer på politisk, administrativt og faglig plan føler et ansvar for å fremme folkehelsen Folkehelsearbeidet og utvikling av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av samme sak. Konkrete tiltak planlegges, utvikles og iverksettes i et forpliktende samarbeid mellom berørte parter De som blir berørt av planer og tiltak, må være med i denne prosessen Planer og tiltak må evalueres med sikte på å se om de har positive virkninger på folkehelsen

14 Helsekonsekvensutredninger en definisjon En kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan brukes til å vurdere en politikk, strategi, program eller prosjekt i forhold til potensielle konsekvenser for helsen i en befolkning og fordelingen av disse virkningene i en befolkning. WHO Konsensusmøte i Gøteborg 1999

15 SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET (2001) : HELSE OG TRIVSEL I KONSEKVENSUTREDNINGER 1.4 Hvilken helsedefinisjon bør legges til grunn ved konsekvensutredninger i forbindelse med helse og trivsel? Noe som kompliserer bruken av helse- og trivselsdefinisjoner, er det faktum at det som virker helse- og trivselsfremmende for noen, kan ha motsatt effekt på andre. Aldersmessige og kulturelle forskjeller kan være grunnlag for interessekonflikter som kan påvirke helse og trivsel i motsatte retninger. Eksempelvis kan en ensidig tilrettelegging av samfunnsgoder for barn og unge kunne oppleves å være til fortrengsel for den eldre del av befolkningen, og således virke trivselshemmende på disse. Altså bør eventuelle tiltak som planlegges iverksatt for å forebygge mulige uheldige helse- eller trivselsmessige konsekvenser i en sak, vurderes i forhold til alle de som er og vil bli berørt. Dette krever kompetanse fra flere fagmiljøer. I tillegg til generell plan- og utredningskompetanse, vil kompetanse i samfunnsmedisin, epidemiologi, sosiologi og sosialantropologi kunne gi viktige bidrag. Slik fagbredde gjenspeiles i metodebeskrivelsen og sjekklisten for helsemessige konsekvensutredninger. Trivselsbegrepet er en utvidelse av vår tradisjonelle forståelse av helsebegrepet. Derfor bør man legge en bred helsedefinisjon til grunn i helsemessige konsekvensutredninger.

16 Oppgave 2: Utfordring Det skal bygges en ny kombinert barn- og ungdomsskole i din kommune Hvilke dimensjoner knyttet til skade- og ulykkesforebyggende arbeid ønsker dere utredet (helsekonsekvensutredning) i forbindelse med utbyggingen? PS: Ofte er det smart å tegne på et Flipoverark Prinsippet «IGP» (Individuelt Gruppe Plenum)

17 Dokumentasjon av effekt. Folkehelsearbeidet har en svak tradisjon når det gjelder å dokumentere effekt av tiltak Hvordan kan vi styrke praksis på en praktisk måte?.

18 Effektvurdering Litteraturgjennomgang hva har andre oppnådd? Kritisk vurdering av kilder Hva har overføringsverdi til vår kommune Ikke bare tiltak men prosesser, organisering og tiltaksrekker Utvikle en modell Trinn/faktorer forut for ulykke/skade Mulighet for å påvirke faktorer Mulighet for å evaluere mellomliggende variabler

19 Fallskader hos eldre Omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode pr år, og av dem som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall Kvinner faller oftere enn menn I ca 5% av tilfellene ender fallet i et brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen «I en evaluering av miljørettet helsevern-tjenesten i kommunene finner en at kun de aller største kommunene arbeider systematisk på hjemmeulykke-området, mens de fleste av de mindre kommunene mangler systematisk oversikt over ulykker i hjemmet, og heller prioriterer ulykkesforebygging på andre områder som i forhold til trafikk, skole, barnehager og institusjoner» (Ulykker i Norge, 2009)

20 Årsakskjeden Bakenforliggende faktorer: - oppvekst - utdanning - arbeid - ytre miljø -medvirkning/deltagelse - sosiale nettverk LEVEKÅR Risiko: - tobakk, rus - fysisk inaktivitet - kosthold - støy, - smittekilder Ressurser: - sosial og fysiske forhold Biologisk faktorer: - kolesterol - blodtrykk - BMI - gener Helse/ trivsel Sykdom/ død

21 Oppgave 3: Evalueringsdesign på grunnlag av modell-tenkning Skisser en modell som synliggjør bakenforliggende faktorer som forklarer økt risiko for fallskader hos eldre Hvilke faktorer påvirker risiko for fall Hvilke faktorer påvirker risiko for skader Hva kan vi (enkelt) gjøre noe med/ikke gjøre noe med Hva vil vi gjøre noe med (vår prioritering) Hvilke evalueringskriterier skal vi sette opp Sluttevaluering Mellomliggende evalueringspunkter

22 Bakteppe; fall hos eldre Hva forårsaker fall hos eldre Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor alene, men er oftest en kombinasjon av årsaker hos pasienten og i omgivelsene. Ytre forhold er grovt sett utløsende årsak i halvparten av tilfellene. Noen faktorer er kjent for å disponere for fall og fallskader: Er hyppigere med økende alder (hvorfor?) Tidligere fall er en indikator på øket risiko for nye fall Demens eller annen form for forvirring Nedsatt mobilitet, lavt aktivitetsnivå Bruk av flere medikamenter sammen Bruk av beroligende medisiner eller sovemedisiner Viktige faktorer i omgivelsene Dårlig lys Dørterskler, løse tepper, glatte underlag Uegnet fottøy Plutselige forstyrrelser I de fleste tilfeller vil årsaken til at eldre faller kunne finnes ved beskrivelse av hvordan fallene skjer, eventuelt supplert med enkle undersøkelser. (Norsk Helseinformatikk)

23 Folkehelsearbeidet som en integrert del av kommunens planarbeid. Hvordan kan skade- og ulykkesforebyggende arbeid integreres i planprosesser og dokumenter (også budsjettarbeid)? (Helse i plan) Dette gjelder for alle sektorer Hvordan koordinere dette internt i kommunen (rådmannens ansvar) Drahjelp fra fylkeskommunen

24 Holde fokus på helheten Folkehelsearbeid innebærer å hemme det som medfører helserisiko, og styrke det som fremmer helsa Hvorfor ønsker vi god helse? Vi ønsker god helse for å kunne leve et godt liv, på linje med hyggelige bomiljø og meningsfullt arbeid. Helse er en investeringsfaktor for det gode liv. fysisk helse; tilrettelegging av levevaner og levekår. psykisk helse; gjennom å legge til rette for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. sosial helse; opplevelsen av gruppetilhørighet, bety noe for andre, nettverk og evnen til å gå inn i nye-, og opprettholde tilfredsstillende, sosiale relasjoner. kulturell helse God helse blant borgerne betyr stadig mer for kommunens økonomi Hvor mye betyr helsesektoren for helsestatus i det norske samfunnet? Adam Wildavsky: 10/90 regelen Flere samfunnssektorer «eier» årsakene (påvirkningsfaktorer) til sykdommene eller god helse. Det er viktig å forstå sammenhengen..

25 Eksempler på strukturelle tiltak som forebygger skader og ulykker; Folkehelseloven Sikkerhetsrutiner i skateparker og alpinanlegg Trafikksikkerhetsplan Sektorovergripende plan mot fallskader hos eldre, som også inkluderer næringsliv og frivillig sektor Eksempler på mer pedagogiske rettede tiltak: Aldersforberedende kurs hvordan sikre gode leveår Brannforebyggende arbeid i barnehagen Samarbeid med FAU, vel-foreninger o.l. om å avstå fra småkjøring i nærmiljøet, til skolen etc

26 Hva prioriteres i planarbeidet? Av de 101 kommunene som har laget delplan/temaplan for fysisk aktivitet, er det bare 33 % som samtidig har forankret dette i økonomiplan. Evaluering av Helse i Plan, Kommunehelseprofiler, Partnerskap for Folkehelse og tilskuddsordning til lavterskel fysisk aktivitet Møreforsking Volda (2010) Undersøkelsen viser at ¾ av norske kommuner har integrert grønt og friluftsområder i kommunale planer. For sosial ulikhet, ernæring og tobakk Eyvin Bjørnstad, alle helt Høgskolen sentrale i Vestfold, mål i folkehelsepolitikken er det omvendt: kun ¼ av kommunene har integrert disse temaene i kommunale planer.

27 Kommunestyret og rådmannen «eier» folkehelseansvaret Helse- og omsorgssektoren er en viktig kompetansekilde i folkehelsearbeidet, men folkehelsearbeidet retter seg ikke mot denne sektorens brukere (i kraft av at de er pasienter) Tverrsektorielle utfordringer styres gjennom kommuneplanen Hver sektor svarer på utfordringer i overordnet planverk Tiltak er knyttet mot budsjett Tiltak rapporteres og evalueres

28 Regional og kommunal planlegging Helse i plan Kunnskapsgrunnlag / lokale data Helse Førde har registrert data for lårhalsbrot over dei siste åra, Samhandlingsbarometer 2012

29 Samhandlingsbarometer S&F

30 Regionale planer Organisering 6.3. Nye regionale planar Regional plan for folkehelse (Oppstart 2013 høringsfrist 15.sept 2012) Oppstart og planprogram: Arbeidet med planprogram vil starte opp ved årsskiftet 2012/2013. Planprogrammet vil gjere greie for innhald, deltaking, prosess og framdrift. Føremål: Det trengst ei meir samla oversikt over dei utfordringar vi i dag ser innan folkehelsearbeidet. Planen skal meisle ut mål og strategiar og hjelpe oss til ei betre prioritering av ressursane. Planen vil òg samsvare med den nye folkehelselova, som er sett i kraft frå 1. januar Lova skal sikre eit systematisk folkehelsearbeid i regi av statlege styresmakter, fylkeskommunen og kommunane. I tillegg til eiga lov er folkehelse som tema styrka gjennom den nye PBL. Den nye lova seier at fylkeskommunane og kommunane skal utarbeide oversyn over helsetilstand og kartleggje faktorar som verkar inn på helsa til innbyggjarane. Dette arbeidet er sett i gang i Sogn og fjordane og vil vere eit viktig grunnlag for planarbeidet som skal gjennomførast. Organisering og medverknad: Fylkeskommunen leiar planarbeidet. Organisering og medverknad blir avklara i planprogrammet. Sentrale medspelarar blir frivillig sektor, kommunane og Fylkesmannen. Vi rår òg til at det i kommunale og interkommunale planar, på same måte som med regionale planer, blir etablert eit sett av tema og perspektiv som skal vere gjennomgåande. Dette er tema som folkehelse, universell utforming, klima og miljø, samfunnstryggleik og kultur- og naturverdiar. Nasjonale styresmakter forventar at regional- og kommunal planlegging tek omsyn til desse.

31 Kommunale planer og organisering Se innlegg fra Helge Lund, samling febr 2012 Politisk og administrativ forankring Helseoversikt gjøre noen valg Vinne erfaringer med tverrsektorielt arbeid i samarbeid med frivillighet og næringsliv Konkretisere medvirkning Konkretisere sosial ulikhet i helse

32 Kommunetorget.no for planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene Les mer her

33 Oppgave 4: Utfordringer for tverrsektorielt arbeid «- og det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet skal prioriteres. Innen 2016 skal kommunen være godkjent Trygge lokalsamfunn-kommune.» Velg utfordring I arbeidet med sektor- og temaplaner lokalt hvilke bidrag kan dere tenke dere fra hver sektor? Hvordan organisere et samarbeidsprosess? Hvilke bidrag er aktuelle fra frivillig sektor og næringslivet som bakgrunn for lokale partnerskapsavtaler?

34 Veien videre mot et kunnskapsbasert og målrettet skade- og ulykkesforebyggende arbeid i egen kommune Fylkesmannens rolle (Prop 90L): På folkehelseområdet innebærer fagrollen å være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje blant annet gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet. Veiledning kan gjøres på oppdrag fra statlige myndigheter eller på eget initiativ. Bestemmelsen er endret fra høringen for å tydeliggjøre rollen som formidler av kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Fylkeskommunens rolle: Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til 21, jf. 5 første ledd bokstav a. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.

35 Utfordringer i kommunen Tiltakene som iverksettes bør i størst mulig grad være kunnskapsbaserte der det er god dokumentasjon på hva som er effektive tiltak. Dersom kommunen velger å bruke andre metoder eller tiltak, må kommunen være forberedt på å begrunne valg av tiltak overfor tilsynsmyndigheten. For kommunene er høringsforslaget en videreføring av deres ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom, men med økt krav til systematikk, kunnskapsbaserte tiltak, prioritering og integrering av folkehelsehensyn i kommunens øvrige aktiviteter. (mer her)

36 Utfordringer Hvis godkjenning som TL er en internasjonalt anerkjent kvalitetssikring og evaluering av det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet, hvorfor ikke sette godkjenning som mål? Hvordan gjøre arbeidet kunnskapsbasert?

37

38

39

40

41 Oppgave 5:Hva skal dere gjøre når dere kommer «hjem» Hvilke konkrete initiativ / tiltak skal dere gjøre i tiden som kommer for å styrke det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet i egen kommune? Hva kan være lurt å gjøre i egen kommune Hvem gjør hva Tidsfrister Hvordan dokumenteres det

42 Hvis helse ikke (bare) er objektivt? (Folkehelserapport 1999, Hdir) Hva er helse? Definisjonen av helse forandrer seg i takt med samfunnsutviklingen og de målene som settes. En hver helsedefinisjon er derfor midlertidig og reflekterer blant annet rådende ideologi, filosofi, politiske mål og kunnskapsutvikling. Derfor er det ikke overraskende at det i et samfunn finnes forskjellige, til dels motstridende, helsedefinisjoner. Helsebegrepet har blitt utvidet i løpet av det siste århundret, fra det snevre synet på helse som fravær av sykdom, til en mer samlet forestilling som legger vekt på sosiale og personlige ressurser så vel som fysiske evner. I denne rapporten er helsetilstanden i befolkningen beskrevet ved hjelp av en mer samlet helsedefinisjon, basert på fire måter å måle helse på: Livslengde Folks egen vurdering av helsetilstanden og livskvalitet Forekomsten av en rekke viktige sykdommer Tilstedeværelsen av viktige faktorer som kan fremme, bevare eller svekke helsen.

43 Helse en ressurs i hverdagen Helse er ikke et mål i seg selv Helse som uttrykk for muligheten til å realisere egne verdier og mål Utvikle rammebetingelser som fremmer god helseatferd Bemyndige folk til kontroll over egen helse Identifisere og løse utfordringer i en felles prosess

44 Hvis helse ikke er objektivt? Tiltak som passivt beskytter Gangvei Overvåking og sikring Tiltak som gjør helsefremmende valg enkle Pris og avgifter; tilgang alkohol og sigaretter Kantine med sunn mat, vannkilder, fotball-løkke Gangvei og sykkelsti, synlig politi Tilrettelegging og tiltak som fremmer helsefremmende prosesser Barnehagetilbud Frivillighetssentral Barn som driver trafikktelling / observasjoner

45 Sense of coherense (SOC) Antonovsky Salutogen = det som produserer helse (gresk: salus = helse eller sunnhet patogen = det som skaper sykdom Avgjørende faktorer for helse er hvordan du opplever dine omgivelser Forståelig Handterbart Meningsfullt

46 Hva kan vi berøre i samfunnsplanleggingen? Framtidsvisjon Lovgrunnlag Prioriteringer Forankring Samarbeidspartnere Planlegging Konkretisering Organisasjonskultur Evaluering Korrigering Butikk, skole, fritidstilbud

47 Tilrettelegge for at de enkle valgene blir de riktige valgene Fra helsesektoren til helse i alle sektorer Fra sykdomslære til helselære Tverrfaglig forståelse og praksis krever fordypning Stadig flere sammensatte problemer Stadig flere sammensatte ressurser et resultat av oppdragelse, miljøpåvirkninger, erfaringer og skoleringer gjennom formell læring Livsstilssykdommer er et resultat at måten vi lever våre liv. Dette styres primært av ytre faktorer (samfunnsplanlegging), men også med deler av ansvaret hos den enkelte (pedagogikk).

48 Skal vi redusere de sosiale ulikhetene i helse har vi derfor den samme ufordringen som i alt folkehelsearbeid: vi må komme i inngrep med faktorer som befinner seg utenfor helsesektoren selv. Vi må synliggjøre helsefordelingseffekter av politikk innenfor alle sektorer. Slike sektorovergripende utfordringer krever sektorovergripende tilnærminger og dertil egnede verktøy. Helsekonsekvensutredninger er et slikt verktøy. Bli faglig oppdatert på helsegradienten her

49 Planlegging hva er helsedimensjonen? Med comprehensive planlegging, samfunnsplanlegging, menes her en helhetlig og sektorovergripende planleggingsform med fokus på de viktigste samfunnsmessige utfordringer i kommunen, mål og visjoner, i lys av regional utvikling, vekt på kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon. planlegging for samfunnsstyring vs planlegging for samfunnsutvikling

50 Forebyggende og helsefremmende arbeid Forebyggende arbeid er tiltak som har som siktemål å hindre utvikling av sykdommer, redusere risikoen for skade og redusere dødeligheten (risikofokus) Helsefremmende arbeid («health promotion») er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse" (Ottawa-charteret; WHO, 1986). Helsefremmende tiltak har til hensikt å fremme livskvalitet, overskudd og trivsel (ressursfokus)

51 Hvorfor folkehelse i kommunal planlegging? Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av folkehelseloven plan- og bygningsloven 3-1 første ledd bokstav f om at planer skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel, jf. pbl Om samfunnsdelen sier 11-2 følgende: Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

52 KOMMUNIKATIV PLANLEGGING mobilisering, organisering og forankring er viktige stikkord i folkehelsesatsingen utvikling av den sosiale kapitalen til samfunn, det vil si at kunnskapsressursene, relasjonsressursene og mobiliseringsevnen må styrkes samarbeid, samtale og ved å skape tillit mellom aktører sentrale aktører bli inkludert i prosessene slik at de, i så stor grad som mulig, lærer av hverandre og utvikler felles oppfatninger om utfordringer, mål og handlinger, som er formålstjenlige for å fremme og styrke folkehelsearbeidet

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy Samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole (oppmøte i Langnes barnehage kl. 10.00) Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse Amata Municipa Sosial ulikhet i helse - en gjennomgang Med eksempler over sektorvise virkemidler for å utjevne sosiale ulikheter i helse BALTIC REGION HEALTHY CITIES ASSOCIATION Hobøl kommune Moss kommune

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer