Referat Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Grønnegata 52 Postboks 404 Telefaks: Hamar 2303 Hamar Org.nr Referat Møte Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst Tid og sted GW Oslo, 17. februar 2012 Tilstede Forfall Møteleder Referent Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF Anne Grete Nestgaard, Diakonhjemmet Sykehus Anne Marie Gran Bruun, Høgskolen i Vestfold Berit Nordland, Sykehuset Sørlandet HF Grace Inga Romsland, Sunnaas sykehus HF Gunvor Ånestad, Helse Sør-Øst RHF Heidi Kapstad, Høgskolen i Buskerud Helle Gjetrang, Akershus universitetssykehus HF Kari Brodtkorb for Anne K. Flaaten Tønsberg, Universitetet i Agder Kari Olsen, Helse Sør-Øst RHF Kari Raaum Hovde, Oslo universitetssykehus Hf Kjell Ivar Iversen, Høgskolen i Lillehammer Lise Grindvoll Jensen, Høgskolen i Gjøvik Margrete Thorstad, Høyskolen Diakonova Margrethe Hestetun, Lovisenberg Diakonale Høgskole Marianne Torp Stensvehagen, Høgskolen i Hedmark Nina Waaler Loland, Høgskolen i Oslo og Akershus Solveig Tørstad, Sykehuset Asker og Bærum HF Elisabeth Johnsgaard, Sykehuset Innlandet HF Liv Thorhild Undheim, Diakonhjemmet Høgskole Marit Karlsnes, Sykehuset i Vestfold HF Mette Bøhn Meisingset, Sykehuset Østfold HF Ragnhild Riis, Høgskolen i Telemark Synnøve Narten, Høgskolen i Østfold Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF Kari Olsen Sak nr. Temaer Vedlegg 1/2012 Velkommen og status aktuelle saker i Helse Sør-Øst RHF v/alice Beathe Andersgaard Kort presentasjon av fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF som leder Samarbeidsorganet for høgskolene, samt presentasjon av deltakerne i organet da det fra 2012 er mange nye representanter. Siste oppdaterte oversikt vedlegges. Presentasjon av aktuelle saker i Helse Sør-Øst RHF: 1. Målsetting og satsningsområder i Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. 2. Rullering av plan for strategisk utvikling i ABA samarbeidsorgan høg Deltakere Samarb.organet høgs Side 1 av 8

2 Helse Sør-Øst med 9 hovedtemaer. Det legges opp til en rullering av temaene hvert år. Spesielt aktuelt område for samarbeidsorganet: - Tema 4 Arbeidskraftsituasjonen. 3. Stortingsmelding fra KD om framtidens helse- og sosialfaglige utdanninger ble lansert (Meld.St. 13). ld/ /meld-st html?id= Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet kommer i løpet av sommeren /2012 Den nye høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolens faglige profil innen helse- og sosialfag, (forskning og utdanning) v/nina Waaler Loland Nina Samarbeidsorganet Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til Høgskolen i Oslo og Akershus. Til sammen vil Høgskolen i Oslo og Akershus bli landets største statlige høgskole, med studenter og 1600 tilsatte. Ved å slå sammen høgskolene får regionen et bedre samordnet tilbud innen profesjonsrettet utdanning og forskning. Den sammenslåtte høgskolen vil arbeide for å få status som universitet med det formål å utvikle et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, spesialisert på utdanning og forskning omkring viktige samfunnsoppgaver, og som nødvendig supplement til de to andre universitetene i hovedstadsregionen. For nærmere organisering og oppgaver se vedlagte presentasjon. 3/2012 Insentivmidler for praksis i 2011 Bakgrunn for saken: - Tildelingsbrev av fra Helse Sør-Øst RHF vedr. økte krav til praksisplasser for høgskolestudenter i spesialisthelsetjenesten insentivmidler til økt inntak og kvalitet på praksis for studieåret 2011/2012. Tre foretak var bedt om å legge fram gjennomførte tiltak og planer mv for de tildelte midlene: Oslo universitetssykehus HF v/kari Hovde - Presentasjon av utlysning av midler og prosjektsøknadsprosessen, prosjektbeskrivelse og hvilke avdelinger/prosjekter som fikk midler. - Restbeløpet av midlene er utlyst nå i januar 2012 til OUS Insentivmidler. Side 2 av 8

3 samme prosjekter som tidligere.(bruk av restbeløp pp). Presentasjonen er vedlagt. Sørlandet sykehus HF v/berit Nordland - Midlene brukes til varige prosjekter. E-lærings- og opplæringssystemer er tiltak som sykehuset har vektlagt. Utarbeidet kompetansepakker for veiledere (elæringspakker). Kursene legges i læringsportalen for Helse Sør-Øst og kan dermed brukes av andre. Opplæring i DIPS slik at studentene blir gode på det før de kommer ut i sykehus. Sykehuset Innlandet HF v/elisabeth Johnsgaard - Presentasjonen vedlegges. Elisabeth var forhindret fra å delta. Insentivmidler på Sørlandet sykehus HF EJ samarebidsorganet 17 Kort presentasjon rundt bordet fra øvrige foretak/sykehus om bruk av insentivmidlene. Det er lagt vekt på konkrete og varige tiltak for å kvalitetssikre og standardisere innhold i praksis. Diskusjon rundt behovet for studenter i framtida. Det er stor mangel i vår region bl.a. på radiografer og ernæringsfysiologer. Det arbeides med kartlegging av hvilke utdanninger/yrkesgrupper som trengs og hvordan få til jobbglidning og nye roller. ABIOK felles oppfatning at videreutdanningene bør integreres i masterprogram. - Midlene er meget positivt mottatt i sykehusene og anses som nyttige for å styrke kvantitet, kvalitet og nytenkning. - Bra presentasjoner av igangsatte tiltak som viste at midlene er brukt på forskjellige måter og at det tenkes langs flere linjer i sykehusene. - Helse Sør-Øst RHF har videreført insentivmidlene i Beløpet (5 mill) fordelt etter samme nøkkel som for 2011, men tillagt prisøkning. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp med et eget brev for å synliggjøre midlene for praksiskoordinatorene i år som i fjor. 4/2012 Evaluering og oppfølging av fagkonferansen 2011 Samhandlingens muligheter nye roller og arenaer Fagkonferanse 26. april 2012 Foreløpig arbeidstittel for årets fagkonferanse: Utdanning for velferdstjenestene - Tverrfaglig kompetanse - Samhandling - YVEI Side 3 av 8

4 Innspill i møte: - På hvilke områder tenker vi jobbglidning hvordan bruke arbeidsresursene best mulig? (HiV) - Prosjekter av tverrfaglig karakter som kan presenteres (VV). - St.M 13 Framtidens helse- og sosialfaglige utdanninger Spisse noen temaer ut fra stortingsmeldingen som gir spesielle føringer for høgskoleutdanningene. - Tverrgående samhandling hvordan bruker vi spisskompetanse mellom nivåene og til det beste for pasientene? - Tidligere årskonferanser har holdt høyt faglig nivå og fått god mottakelse. De to siste Årene har kommunene blitt invitert. Det nye arbeidsutvalget har noe å strekke seg mot. - AU tar innspillene i møtet med i den videre planleggingen av årets fagkonferanse. 5/2012 Nytt arbeidsutvalg (AU) Valgkomiteens forslag til innstilling var sendt ut med innkallingen. Samarbeidsorganet tok valgkomiteens innstilling til etterretning. Det nye arbeidsutvalget er: Grace I. Romsland, Sunnaas sykehus HF Marit Karlsnes, Sykehuset i Vestfold HF Heidi Kapstad, Høgskolen i Buskerud Marianne Torp Stensvehagen, Høgskolen i Hedmark I tillegg er Helse Sør-Øst RHF representert med to personer i arbeidsutvalget; leder og sekretær. 6/2012 Møteplan for samarbeidsorganet februar, ordinært møte. - AU kommer tilbake vedrørende evt. nytt ordinært møte. - OBS! Endret dato for fagkonferansen 11. oktober 2012, Park Inn Airport Hotel, Gardermoen - sett av datoen allerede nå. 7/2012 Utvidelse av Samarbeidsorganet Trepartssamarbeid formalisering av kontaktledd med kommunesektoren Forslag om å oppnevne observatører i samarbeidsorganet v/gunvor Ånestad Bakgrunn: I forbindelse med samhandlingsreformen, har arbeidsutvalget vært Side 4 av 8

5 opptatt av hvordan en kan utvide samarbeidsarenaen til et trepartssamarbeid hvor kommunene deltar. Hensikten er å tenke mer tverrfaglig i forhold til utdanning og praksisplasser i kommunene. Undersøkelser har vist at dct er potensial for flere praksisplasser i kommunene og videre bør det være mulig å få til mer samarbeid og samordning til beste for alle tre parter. Arbeidsutvalget har i sin søken etter hensiktsmessig nivå og kontaktledd for faglig samarbeid konkludert med at Utviklingssentrene for sykehjem og Utviklingssentrene for hjemmetjenester, i fylkene tilhørende vår region, bør prøves ut som samhandlingspartnere. Det er innledet kontakt via møter og konferanser. Samarbeidsorganet støtter tilnærmingen i det framlagte forslaget. Ordningen prøves ut over 2 år med evaluering i Representantene oppnevnes som observatører med møte- og tale/forslagsrett. - 1 observatør fra Utviklingssentrene for hjemmetjenester - 1 observator fra Utviklingssentrene for sykehjem. Observatørene forplikter seg til å kommunisere med sine egne nettverk regionalt. 8/2012 Orientering fra utvalgene Samarbeidsorganet HSØ RHF/UiO og Regionalt utdanningsutvalg (RUU) v/lise Grindvoll Jensen Link til Samarbeidsorganet HSØ RHF/UiO med god oversikt over samarbeidsorganets organisering, oppgaver, mandat og møtereferater. Vedlegger mandat for RUU og referat fra siste møte. Utvalgets mandat er til revidering. Utvalget vil arrangere regionale årskonferanser i regi av utdanningsseksjonen på Oslo universitetssykehus HF som arrangør. Det regionale forskningsutvalget v/nina Waaler Loland - Orientering om tildelte forskningsmidler (vedlegger styresak 90/2011 fra Helse Sør-Øst RHF til info.) - Søknadsprosessen diskutert i forskningsutvalget det går mot åpne utlysninger. - En er ikke helt fornøyd med sammensetningen i vurderingskomiteene. - Begrepet helsefaglig forskning er nå blitt en felles betegnelse for forskning innen medisin og helsefag Saksframlegg - Fordel Side 5 av 8

6 - Kompetansehevende tiltak for forskning, spesielt rettet mot helsefaglige profesjoner en regional satsning fra Helse Sør-Øst RHF på 2 mill kroner. Det rapporteres om et bra prosjekt som foreslås videreført. Grace Romsland og Nina Waaler Loland sitter i referansegruppen. 9/2012 NIFU Rapport 29/2011 v/joakim Caspersen Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Kort innledning v/lise Grindvoll Jensen om hovedfunn og konklusjoner i rapporten. HiG Evaluering av samarbeidsmidler_nif Presenterte - Formålet med evalueringen. - Funn i ulike regioner. - Midlene ligger i høgskolenes budsjetter og SO har ingen direkte innflytelse på hvordan de brukes. Dette er likt i alle regionene. Det er samstemt tilbakemelding om at midlene etter et par års famling og usikkerhet, har dannet grunnlag for aktiv søkning og gode utviklingsprosjekter. Saken har vært opp til diskusjon i SO i Helse Sør-Øst tidligere. Det var da ingen stemning for at deler av midlene kunne avgis til SO for å etablere en egen pott for utviklingsarbeid og forskning. Helse Sør- Øst RHF utarbeidet i stedet en rapporterings- og skjemastruktur for understøtte den praktiske gjennomføringen i tillegg til å innhente årlige rapporter om bruken. Oppsummering - Bra med rapportering til Helse Sør-Øst RHF. - Rapporteringen synliggjør ikke alle utgiftene. Det gjelder på begge aktørers side (helseforetak/høgskole). - Det legges vekt på at det er samarbeidsprosjekter mellom høgskole/sykehus, og at prosjektleder skal være fra helseforetak eller sykehus. Ordningen har gitt grunnlag for mye utviklingsarbeid som i noen tilfeller har ført videre til forskning.so /RHFets formål med rapporteringen er å holde midlene levende og synliggjøre arbeidet. Av rapportene som kommer inn, vil en også kunne få ideer og søke utveksling og samarbeid. Helse Sør-Øst RHF er ikke rapporteringsinstans for høgskolene og kan ikke gå inn i en ytterligere synliggjøring av midlene som høgskolene og helseforetakene bruker i tillegg til samarbeidsmidlene. Side 6 av 8

7 - Samarbeidsorganet tar hovedfunn og konklusjoner i rapporten til orientering. Denne type midler er viktige og rapporteringen fortsetter som nå.. 10/2012 Det pasientadministrative systemet (PAS) Glemt av sykehuset? v/bjørn Magne Eggen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF Orientering om prosjektet som har sin bakgrunn i styresak 058/2011, Revisjoner av intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet i helseforetak. Oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF Rapport skal leveres til styret i Helse Sør-Øst RHF i løpet av våren med anbefalinger.arbeidet er lagt opp i work shop/arbeidssamlinger som leverer delrapporter underveis i prosjektet. En vesentlig faktor for å lykkes med prosjektet er obligatorisk opplæring av helsepersonell inkl. leger i bruk av DIPS Det må lages profesjonsspesifikke kurs. Ikke lukkede dokumenter er et stort problem i dag. Dokumenter skal gjennomgås og godkjennes for å bli lukket Saksframlegg.pdf Høgskolene 2012-Febr.pdf Samarbeidsorganet tar presentasjonen til orientering. Interessant prosjekt. Prosjektet tar ikke for seg hvilke tilganger studentene skal ha i DIPS. DIPS-tilganger for studenter prinsipielt Personvernhensynet og hvordan det kan løses. v/solveig Tørstad Det er viktig for kvaliteten på praksis at studenter har tilgang i DISP fra dag èn. Presentasjon av prosessen for å gi tilgang til pasientopplysninger til studenter. Innloggingen er meget arbeidskrevende. Spørsmålet er om dette kan sentraliseres og gjøres på en mer rasjonell måte det bør kunne gjøres enklere og standardisert for hele Helse Sør-Øst. I forhold til tilganger i DIPS er det forskjellige løsninger men på sikt er det ønskelig med et likt system. S. Tørstad DIPS tilgang.pptx Presentasjonen tatt til orientering. 11/2012 Praksiskoordinering for videreutdanning v/solveig Tørstad Orienterte om status på utredningsarbeidet for praksiskoordinering i videre- og masterutdanninger via database. Det er tatt utgangspunkt i modellen som er utviklet for bachelor-studiet, men STørstad Praksisprosjekt VIS.pp Side 7 av 8

8 modellen for videreutdanning har andre utfordringer. Presenterte prinsipper for fordelingsmodellen her tas det utgangspunkt i kapasiteten og ikke i sengedøgn/døgnplasser som i modellen for bachelor- utdannelsen. Prosjektet vurderer å foreslå egen database og eget koordinatorforum. Samarbeidsorganet tok presentasjonen til orientering. Koordinatorforum for praksisplasser arbeider videre med prosjektet. 12/2012 Avslutning / evaluering av møtet Møteformen fortsetter etter samme lest. Hamar, Torunn Janbu, nyansatt prosjektleder i Helse Sør-Øst RHF, var tilstede som observatør under møtet. Hennes engasjement vil bli knyttet til strategisk kompetanseutvikling og arbeidskraftsituasjonen. Innspill i denne sammenheng kan sendes til Side 8 av 8

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6 4.1 Interkommunalt samarbeid...6 4.2 Regionen... 6 4.3 Regionrådet... 6 4.4 Styringsgruppemøter...6

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer