Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold"

Transkript

1 Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010

2 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig beskrivelse Landskap Kunstprosjektet Byggeteknikk VVS-tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Prosjektadministrasjon fakta om prosjektet Areal nybygg: m 2 Areal ombygging: Ca m 2 berørt areal: Kostnadsramme: Energikilde: varmepumpe supplert med gassanlegg Miljøklasse: 2 SHA og Ytre miljø Prosjektet ble gjennomført med høy fokus på SHA og ytre miljø. Spesielle satsningsområder var innmelding av avvik, håndtering av avfall, sikkerhet generelt samt Rent Tørt Bygg. 02 Ferdigmelding nr. 688/2010

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 historikk Høgskolen i Vestfold ble opprettet 1. august 1994 ved høgskolereformen samme år. De tre statlige høgskolene i Vestfold: Høgskolesenteret i Vestfold, Eik lærerhøgskole og Vestfold sykepleiehøyskole ble fusjonert. Studiesteder og byggetrinn Fra starten i 1994 var Høgskolen i Vestfold (HiVe) lokalisert på tre studiesteder: Eik, Tønsberg og Bakkenteigen, med administrasjon og ledelse plassert på Bakkenteigen i Borre kommune (nå Horten). Bakkenteigen ligger sentralt langs nåværende fylkesvei 325 mellom Tønsberg og Horten, 6 km fra Horten og 12 km fra Tønsberg. Første byggetrinn på Bakkenteigen ble fullført i 1991 med brutto areal m 2. Det daværende Høgskolesenteret i Vestfold ble etablert her ved en sammenslåing av og tilflytting fra Horten ingeniørhøgskole og Tønsberg maritime høgskole. Samtidig bidro daværende Borre kommune med midler slik at dette byggetrinnet også omfattet en konsert- og teatersal (465 seter) som i dag sambrukes av Horten kommune, som deres Bakkenteigen kulturhus, og Høgskolen i Vestfold. Ved 2. byggetrinn i 1996 ble det tilført en administrasjonsfløy på 850m 2 bruttoareal, mens ombygget areal utgjorde 380 m 2. Med 3. byggetrinn i 1999 flyttet Avdeling for helsefag inn i en nybygd fløy med bruttoareal m 2. Med fullføringen av 4. byggetrinn på Bakkenteigen i 2010 er ambisjonen om en samlokalisert og kompakt høgskole endelig realisert. Avdeling for lærerutdanning flyttet fra Eik til Bakkenteigen sommeren I tillegg til Bakkenteigen har Høgskolen i Vestfold fra 2004 hatt studietilbud i begrenset omfang i Larvik (i lokaler i tidligere Tollboden i Larvik). Bakgrunnshistorikk Horten ingeniørhøgskole ble opprettet som Horten tekniske skole, den første i Norge, i Tønsberg maritime høgskole ble etablert ved samling på Haugar i Tønsberg av Navigasjonsskolen og Maskinistskolen. Opprinnelig ble Tønsberg Sjømannnskole opprettet i 1859, de første årene med styrmannskurs, senere også skipperkurs. Fra 1919 ble også maskinister utdannet. I mellom - krigstiden var maskinistskolen landets største. Lærerutdanningen på Eik startet i 1958 ved etableringen av Statens lærerskoleklasser i Vestfold, fra 1962 Eik lærerskole, fra 1973 Eik lærerhøgskole. Vestfold sykepleiehøyskole ble opprinnelig opprettet i 1919 som Tønsberg og omegn krets av Røde Kors elevskole, overtatt av Vestfold fylke i 1948 og av staten i Skolen flyttet inn i egne lokaler i Høgskolestyret for Vestfold ble opprettet i 1979 som Det regionale høgskolestyret for Vestfold. Det regionale høgskolestyret ble nedlagt i 1994 i forbindelse med gjennomføringen av høgskolereformen. Byggetrinn fire Allerede i 1998 ga daværende utdanningsminister Jon Lilletun Statsbygg i oppdrag å planlegge samlokalisering av HiVe, men først våren 2005 bevilget Stortinget de første 450 millionene til fjerde byggetrinn. I november 2007 bevilget Stortinget ytterligere 123 millioner, og prosjektet kunne etableres for fullt. Det nye bygget fikk betegnelsen På tvers-bygget idet det legger seg på tvers av eksisterende bygningsmasse. Høsten 2005 ble plan- 04 Ferdigmelding nr. 688/2010

5 grunnlaget revidert for å sikre at det nye bygget inneholdt funksjoner og løsninger som samsvarte med situasjonen i 2005 og forventet behov i de neste fem til ti årene. Høgskolens arbeid med byggetrinn fire har vært ledet og gjennomført av et eget prosjekt ByggKultur, som også har hatt flere oppgaver enn byggeprosjektet. Brukerne har ellers medvirket gjennom oppnevnte brukergrupper. Før byggestart ble det etablert nye parkeringsplasser og rundkjøring ved avkjøringen fra Raveien. Det er lagt betydelig arbeid i utformingen av nærområdene. Med byggetrinn fire, med nybygg og ombygde arealer, har Høgskolen i Vestfold en tett og integrert bygningsmasse, hvor man i stor grad har søkt å fjerne markante overganger mellom ny og eksisterende bygningsmasse. Mye av det eksisterende er pusset opp til samme standard som nybygget. Det gjelder f. eks. deler av gulv og vegger, og det audiovisuelle utstyret i undervisningsrommene. Studentkantine er utvidet betydelig og modernisert. Det er valgt materialer og løsninger som myker opp og samtidig skal virke inspirerende og gi arbeidsglede. Hele bygningsmassen er delt i fargekodede områder, med en romnummerering som gjør det enkelt å finne frem. Dessuten er glassgårder, korridorer, møterom og auditorier gitt navn. De fem største auditoriene i nybygget har fått navn etter de største byene i fylket. Andre stedsnavn og kjente personnavn med tilknytning til Vestfold er benyttet. Egne gater og åpne områder binder de ulike delene av bygget sammen. Biblioteket er sentralt plassert og går over to etasjer, godt knyttet sammen med delvis åpne løsninger. Høgskolens studietilbud Høgskolen i Vestfold har om lag 150 studietilbud som omfatter bl.a. estetiske fag, ex. phil. og ex. fac., førskolelærerutdanning, helsefaglige studier, historie og sosiologi, idrett og kosthold, ingeniør, IT- og IKT-studier, kultur- og samfunnsfag, ledelse, lærer- og lektorutdanning, maritime studier, matematikk og naturfag, pedagogiske fag, språk og økonomi. HiVe tilbyr 21 bachelorstudier, 11 mastergradstudier og 1 Ph.Dprogram Høgskolen tilbyr internasjonalisering gjennom muligheter for delstudier i utlandet, eller ved å fortsette på utdanning i utlandet etter endt studium ved HiVe. Dessuten gjennomfører Høgskolen i Vestfold forsknings- og utviklingsarbeid, samt omfattende oppdragsvirksomhet, med skreddersøm av etter- og videreutdanning for næringslivet og offentlige virksomheter, ikke minst kommuner. Studenter og ansatte Høgskolen i Vestfold hadde i 1996 ca studenter og 240 ansatte. På 13 år, frem til 2009, er antallet studenter økt til og antallet ansatte til 452. Bygningsareal pr. student for Høgskolen i Vestfold 2009 utgjør 7,75 m 2, mens landsgjennomsnitt for 23 statlige høgskoler er 10,3 m 2.

6 Høgskolens organisering Den faglige virksomheten ved Høgskolen i Vestfold er fra sommeren 2010 organisert i fem fakulteter og tretten institutter: Fakultet for helsevitenskap Institutt for sykepleievitenskap og Institutt for helsefremmende arbeid. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, for språkfag, Institutt for realfagsdidaktikk, Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk og Institutt for praktiske og estetiske fag. Fakultet for teknologi og maritime fag Institutt for maritim teknologi, drift og innovasjon, Institutt for maritime fag, Institutt for teknologiske fag, og Institutt for mikroog nanosystemteknologi, samt en enhet for PhD-utdanning. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, og Institutt for økonomi og ledelse. Fellestjenester er etablert for å støtte den faglige virksomheten ved fakultetene og bidra til at Høgskolen i Vestfold fremstår som en tydelig aktør i markedet og i regionen. Campus Bakkenteigen I tillegg til den bygningsmassen Høgskolen i Vestfold leier av Statsbygg består Campus Bakkenteigen av Idrettsbygg med idrettshaller og kontorer, møterom og undervisningsrom, samt første byggetrinn av Forsknings-, Innovasjons- og næringsenteret (FINsenteret) som vil stå ferdig Blant miljøene på HiVe som er sentrale i FIN-senteret er det maritime miljøet og mikro- og nanoteknologi-miljøet, samt Norwegian Centre of Expertise. I 2011 vil også Bassengbygg med bl.a. svømmehall og Brannbygg (med brannsimulator) stå ferdig. Disse siste bygningselementene utvikles i samarbeid med Horten Industripark, SINTEF og Norsk Maritimt Utdanningsenter. Samarbeid og ambisjoner Sammen med høgskolene i Buskerud og Østfold og Universitetet for miljø- og biovitenskap har HiVe etablert faglig samarbeid gjennom Oslofjordalliansen. Innenfor alliansen er samarbeidet om teknologistudier og lærerutdanninger godt i gang. Styret ved Høgskolen i Vestfold har også fattet vedtak om å gå videre i arbeidet med å utrede en sammenslåing til en institusjon av Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold fra 1. januar Som grunnlag for nødvendig fagutvikling, for å styrke den faglige kvaliteten i utdanningen og for å møte studentenes forventninger, arbeidslivets krav og samfunnets behov, arbeider Høgskolen i Vestfold, sammen med samarbeidspartnerne, også med universitetsambisjoner. Med nybygget har Høgskolen i Vestfold fått et moderne fremtidsrettet lærested, et godt grunnlag i konkurransen om studenter og dyktige medarbeidere. Olav Refsdal høgskoledirektør Høgskolen i Vestfold 06 Ferdigmelding nr. 688/2010

7

8 Byggesakens gang Tilbud for byggearbeidene kom inn i mars 2007 og arbeidene startet våren 2008 etter en utviklingsperiode der Statsbygg, sammen med rådgivere og utførende entreprenører, optimaliserte prosjektet innenfor de gitte rammer. Tett bygg ble nådd mai 2009 og del 1 av bygningsmassen ble ferdigstilt 15. februar Så snart denne delen var ferdig, flyttet høgskolen inn i nybygget og frigjorde arealene som senere skulle rives og bygges opp igjen som kjøkken og kantineområde. Del 2 av nybygget ble ferdigstilt til den 7. april. Teknisk ferdigstillelse var samme dato, etterfulgt av vanlig prøvedriftsperiode. 16. august 2010 stod byggetrinn 4 klart til å ta i mot Høgskolens nye studenter. Største utfordring i byggesaken var endring av opprinnelig tenkt oljefyr til varmepumpesentral, som i dag er bygget. Vurdering av alternative energikilder, beslutning om varmepumpe, samt utvidelse til også å ta med opprinnelig bygningsmasse, prosjektering, bestilling og utførelse krevde stor innsats parallelt med byggingen for øvrig. Prosjektet gjennomførte også ombygging av oprinnelig kjøkken og kantine. Ved byggestart var disse arealene kun skisserte. Ombyggingen ble gjennomført under en samarbeidsavtale der entreprenører og rådgivere sammen løste de utfordringene som oppstod. Anleggsarbeidene med veikryss og parkeringsanlegg startet høsten 2006 og ble ferdigstilt sommeren Brukermedvirkning Høgskolen etablerte egen brukergruppe; ByggKultur, som skulle ivareta alle sider ved brukerkoordineringen overfor byggherren og andre aktører i prosjektet. ByggKultur har stått ansvarlig for innkjøp og leveranser av møbler og utstyr, og har planlagt og gjennomført selve flytteprosessen. 08 Ferdigmelding nr. 688/2010

9

10 Bygningsmessig beskrivelse Bakgrunnen for prosjektet var beslutningen om å samlokalisere Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen med lærerskolen på Eik ved Tønsberg. Samlokaliseringen ville innebære en dobling av høgskolens areal. Intensjonen har vært å skape en inspirerende arena for et vitalt sosialt og tverrfaglig studiemiljø felles for hele skoleanlegget. Dette har resultert i en tett bygningsstruktur med nærhet mellom de ulike avdelinger. Viktige fellesfunksjoner ligger samlet sentralt og utgjør høgskolens ansikt mot omgivelsene. Hovedgrep Det er tatt utgangspunkt i den opprinnelige bebyggelsens organisasjonsstruktur med parallelle langsgående fløyer adskilt med glassoverdekte gater. Den opprinnelige bygningen var oppført i tre tidligere byggetrinn. De langsgående fløyene er forlenget mot vest, og lukker bebyggelsen med tverrstilte fløyer som danner en fast avslutning av bygningsstrukturen mot den bevaringsverdige vegetasjonen rundt Adalstjern. Tverrfløyene binder bygningen sammen, og bedrer kommunikasjonen i anlegget. En ny sentral samlende kommunikasjonsåre over to plan er tverrstilt på de langsgående fløyene. Denne føres igjennom hele bygningsmassen fra sør til nord og binder fløyer, glassgater og innganger sammen i et hovedveinett. Alle utadvendte funksjoner er samlet ved denne nye tverraksen. Situasjon Adkomsten fra riksveien skjer via en ny rundkjøring anlagt i Raveien. Fra avkjøringen møter man den nye adkomstplassen som defineres av den nye inngangshallen, den tidligere bygningsmassen samt et stort amfi som formidler høydeforskjellen på en etasje mellom ny og gammel hovedinngang. Denne plassen danner en forbindelse og et overgangsledd mellom det åpne landskapet og inngangshallen. På baksiden av bygningen er en frittliggende energi sentral i en etasje. Ny parkering for til sammen biler er delt i to: en del i vest, og en del i nord på baksiden av høgskoleanlegget. Organisering Med 4000 studenter og 450 lærere er høgskolen på Bakkenteigen på størrelse med en mindre sørlandsby. Som en levende by har sine gater, plasser, og møtesteder, er det etterstrebet et variert nett med 010 Ferdigmelding nr. 688/2010

11 tilsvarende tilbud. Som en by har sine butikker, kafeer, institusjoner og kontorer osv. er alle fellesfunksjoner samlet ut mot hovedgangstrøkene. Fra ny hovedinngang kommer man inn i en romslig inngangshall som går over to plan med en innskutt mezzaninetasje. Rommet danner et levende og oversiktelig knutepunkt i det samlende anlegget. Man møtes av servicesenteret hvorfra man har visuell kontakt med et utadvendt felles læringssenter for hele høgskolen. Her er et stort bibliotek, alle nye auditorier samt felles undervisnings- og studierom. Hallen vil være et samlingssted med god oversikt over adkomstplassen og alle som kommer og går. Rett innefor den nye hovedinngangen i 1. etasje ligger en kaffebar med enkel servering i inngangshallen. Lenger inn langs tverraksen møter man hovedglassgaten der et kopisenter, servicetorg for studentene, internasjonalt kontor og karrieresenter ligger på rekke og rad. På neste nivå, som er en mezzanin i inngangshallen, ligger en stor bokhandel. Her er også samlet alle studentorganer med studentsamfunn, studentparlament og uka-kontorer. Lenger inn i glassgaten er en ny IT-avdeling samt en stor kantine med opp til 600 spiseplasser ombygget i opprinelig bygning. Helt i øst ved enden av glassgaten er et nytt kunstgalleri. Alle disse fellesfunksjonene har store butikkvinduer ut mot gatenettet. Samlet har høgskolen på Bakkenteigen et areal på ca m 2. En så stor og kompakt bygningsmasse kan lett bli uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Et tydelig og oversiktlig hovedgatenett gjør det enklere å finne fram. Midt inne i bygningsmassen ligger to store utendørs atrier på ca. 17 x 50 m. Disse vil være kjær komne pustehull for alle i løpet av arbeidsdagen. De slipper lys inn til tilliggende rom og gatenett, samtidig som de skaper referansepunkter som letter orienteringen. Det ene atriet som ligger nærmest læringssenteret er tenkt som et pauseareal hvor man beskyttet for vind kan spise sin matpakke eller sitte i solen. Det andre atriet er knyttet til musikk-, drama- og formingsseksjonen og er tenkt som et uteverksted for ulike aktiviteter. Atriet er forberedt for en utendørs konsertarena for opp til 400 tilhørere. Nybygget rommer først og fremst arealer for lærerutdanningen samt fellesfunksjoner for hele høgskolen. Bibliotek/Læringssenter har fått en framtredende og sentral plassering ut mot inngangshallen. Senteret er forberedt for utadrettet virksomhet og kan enkelt skjermes fra resten av bebyggelsen. Biblioteket går over to etasjer, med et sentralt åpent rom for bok-

12 samlingen. En mezzanin i rommet gir en rekke studieplasser med utsikt til hovedrommet. Grupperom, lesesaler, datarom og multimedia-laboratorier mm. ligger i randsonen tilbaketrukket fra fasadene, med utsikt til innvendig glassgate. Romorganiseringen er gjort med tanke på at det skal være mulig å lage soner med forskjellige kvaliteter (rolige/aktive/sentrale/perifere) innenfor det store overordnede rommet. Kontorer for biblioteket ligger samlet over to plan tilknyttet bakarealene til skrankene. Spesialrom for lærerutdanningen ligger mer tilbaketrukket. Alle lokaler for de estetiske fag ligger samlet i første etasje mot nordvest med utsikt til frodige grøntarealer. Rommene ligger på bakkeplan slik at de genererer minst mulig støy i resten av skoleanlegget. For formingsrommene er det egne utganger til utendørs verksteder i nord. Spesialrom for naturfag ligger i 2. etasje mot nord, i tilknytning til avdeling for realfag og ingeniørutdanning. Naturfag har eget vekstrom. Birom og lagere for naturfag er innpasset i den frittliggende tekniske sentralen. Spesialrom for mat og helse ligger på bakkeplan mot vest. Her er det kort vei til drama- og musikkrom slik at avdelingene kan støtte hverandre ved felles arrangementer. Generelle undervisningrom ligger mer tilbaketrukket i de øvre etasjene. Arkitektonisk uttrykk og materialbruk Opprinnelig bebyggelse var en typisk representant fra slutten av 1980-tallet med hensyn til materialbruk og fargesetting. Utformingen av nybygget er gitt et utrykk som tilpasser seg den opprinnelige bygningsmassen, slik at anlegget framstår som et samlet hele. Samtidig gjenspeiler nybygget tiden det er bygget i. Det opprinnelige anlegget av stramme og klart definerte volumer med mellomliggende spalter i glass er videreført. Den lave karakteren av bebyggelsen med høyder i to til tre etasjer følges slik at linjen som dannes av den verneverdige vegetasjonen ikke brytes. I proporsjoner og dimensjoner er det slektskap mellom de ulike tidligere byggetrinnene. Nybygget er kledd i trepanel. Bibliotek- og læringssenterets sentrale og åpne funksjon gjenspeiles i store glassfasader fra gulv til tak. Biblioteket skjermes for solinnfall med regulerbare horisontale lameller som automatisk justerer sin vinkel i forhold til solhøyden. Tette bokser i fasadene er kledd med oljet sedertre. Inngangshallen som vender mot nordøst har en åpen glassfasade som bidrar til at forplassen og det utvendige amfiet blir en del av 12 Ferdigmelding nr. 688/2010

13 hallen, og omvendt. Ute- og inneaktivitetene blir dermed til gjensidig berikelse, og vil til sammen skape et mangfoldig og aktivt adkomstområde. Øvrige fasader og indre atrier er kledd med liggende panel i jernvitriolbehandlet osp. Disse fasadene vil over tid patinere til en sølvgrå overflate og det er ikke tiltenkt senere vedlikehold. En del rom på terreng er skjermet med galvaniserte stålrammer som er fylt med horisontale spiler i oljet sedertre. Innvendig er det benyttet en robust materialbruk med høy slitestyrke. I representative arealer i inngangshall, mezzanin, glassgater og trapper er det lagt et mørkt steinbelegg. Bibliotek og auditorier og glassgate har 20 mm høykantparkett i oljet ask. Øvrige gulv er i hovedsak linoleum som i utsatte områder er trinnlyddempet. Himlingen i deler av læringssentret er en spilehimling i ask. Øvrige himlinger er i hovedsak T-profilhimlinger enkelte steder med partier i fast gips. Veggene er gipsplater sparklet og malt på stedet. I læringssentret og bibliotek er enkelte vegger kledd med brannimpregnert sedertre. Alle våtrom har keramiske fliser på gulv og vegger. relativt knappe brutto etasjehøyder i plan to og tre som lett kan gi en følelse av lave og mørke rom. For å motvirke dette går vindusfeltene i fasadene fra gulv til tak. Dette slipper lyset langt inn i rommet, og gir et spennende vertikalt utsnitt av omgivelsene. Kontorfronter og felt inn til undervisningsrom er i glass for å slippe lys inn i korridorene. Ombygging i opprinnelig bygning Ca m 2 er ombygget i opprinnelig bygning. I hovedsak er det ryddet plass for å oppnå en bedre kommunikasjon og oversikt i anlegget. En del fellesarealer har fått ny plass i læringssentret og er blitt frigjort til annen bruk. I 2. etasje er tidligere bibliotek ombygget til hovedkjøkken med nytt varemottak med heis. Tidligere kjøkken er fjernet og inngår i ny kantine med opp til 600 sitteplasser. Bokhandelen er ombygget til nye lokaler for IT-tjenesten. I første etasje er moppevaskeriet vesentlig utvidet og det er etablert nye garderober for rengjørings- og kjøkkenpersonalet samt ombygde driftsarealer for Statsbygg. Inngangshall og bibliotek på bakkeplan har luftige volumer. Lenger inn i anlegget preges bygningen av dype bygningskropper med

14 TEGNINGER: Arkitektgruppen Lille Frøen AS MÅLESTOKK: 20 m 1 Inngangshall 2 Kafe 3 Hovedgate 4 Bokoppstilling/sitteplasser 5 Lesesal 6 Multimedia 7 Auditorium 8 Undervisningsrom 9 Matematikk 10 Mat og helse 11 Drama 12 Musikk 13 Tegne/male 14 Keramikk 15 Tre og metall 16 Varemottak 17 Kontor 18 Arkiv 19 Avfallsrom 20 Fysikk/kjemi 21 Biologi 22 Møterom 23 Mezzanin 24 Grupperom 25 Bokhandel 26 Aggregat Plan 1. etasje Ferdigmelding nr. 688/2010

15 Plan 2. etasje Plan 3. etasje

16 landskap Landskapsplanen tar utgangspunkt i målsettingen om å skape et funksjonelt, varig og tiltalende uteanlegg campus tilpasset brukere og tomtens muligheter. Konkurranseprosjektet stilte store utfordringer til landskapsbearbeiding med plassering av ny hovedinngang på en hel etasjehøyde lavere enn gammelt terreng. Ny hovedadkomst er samtidig lokalisert inntil den opprinnelige, med krav til at denne skal bestå og utvides. Ca biler skal inn til området og finne oppstillingsplass sør eller nord for hovedinngangen samtidig med øvrige trafikantgrupper. Hoveddisposisjon Et nytt internveisystem bringer ulike trafikantgrupper fra ny rundkjøring i fylkesveien og fram til ulike innganger, lokale sykkeloppstillingsplasser, bilparkering sør og nord samt gjesteparkering nær hovedinngangen. Et nytt adkomsttorg forplassen - ligger på nedre inngangsnivå. Plassen avgrenses mot nord av et romslig amfi, og mot sørvest av en ny kjøreadkomst. Arealet et opparbeidet som et tiltalende fast dekke av plasstøpt betong i kombinasjon med natursteinsbelegg og natursteinselementer i kombinasjon med grasdekker og variert vegetasjon. Forplassen skal kunne fungere som et mer intimt uterom knyttet til hovedinngangen, men også brukes sammen med den opprinnelige adkomstplassen og Parken ved større arrangementer. Romslige og varierte sitte-/oppholdselementer skal stimulere det sosiale liv og faglig læring. Fra bygningen når man ut til to romslige lysgårder med tilsvarende materialepalett - tilrettelagt for opphold, studier og arrangementer. Anleggets parkmessige profil videreføres. Graskledte, trebevokste terrengformer foran eksisterende innganger er forlenget og lagt om mot ny hovedinngang. Mot vest er buffersonen styrket mot reservatet ved sanering av eksisterende parkeringsplass og etablering av nye vegetasjonsarealer. De parkmessige arealene skjermer bygningsmassen fra tilstøtende parkeringsanlegg og veisystem. Eksisterende, eldre kulturbetinget trevegetasjon bevares samtidig som Vestfolds karakteristiske bøkevegetasjon også preger nyanlegget. Materialbruk Prosjektet vektla bruk av løsninger og materialer som gir lang levetid og enkel drift, eksempelvis kanter av naturstein, kjerneved av sibirlerk eller eik og varmgalvanisert stål. Særlig store snømengder ga særskilte utfordringer til gode materialvalg og løsninger. 16 Ferdigmelding nr. 688/2010

17 Nybygg N

18 Kunstverk: Seeing is believing, Veronika Moen, 3D-animasjon Kunstprosjektet Arbeidet med å velge kunst til Høgskolen startet i kunstutvalget i 2006 og sprang ut fra et ønske om å ta pulsen på Høgskolen som en levende institusjon i endring og med en arkitektonisk og menneskelig sammensatt helhet. For at kunsten skulle bli synlig og få en betydning i en slik kompleks sammenheng, var det viktig å sette opp noen parametre. Det ble bl.a. sett på alternativer til tradisjonelle plasseringer for kunst; ut fra en tanke om at kunst som tar tid å oppdage kan skape et mer aktivt og utforskende rom mellom tilskuer og kunstverket. Ønsket var at kunsten både kunne gi betrakteren en personlig opplevelse og stimulere til refleksjon og diskusjon. Utfordringen for kunstutvalget ble å finne kunst som likevel kunne ta plass, bli lagt merke til og som hadde noe å si til studenter, ansatte og besøkende til høgskolen. Utvalget valgte å ta et overordnet tematisk grep som kunne gi verkene en retning uten å styre innholdet eller uttrykket. Resultatet ble flere infiltrerende kunstprosjekter. Seks kunstnere ble invitert til lukket konkurranse, hvorav én gikk videre. I tillegg ble en åpen idékonkurranse utlyst, hvor fire verk ble valgt. Sammen med kunst fra tidligere byggetrinn ved Høgskolen er dette nå blitt en betydelig kunstsamling. Knut Henrik Henriksens verk er basert på tradisjonell tømmermannspanel og minner om en ganske ordinær, norsk yttervegg på et hus, plassert i en uvanlig situasjon. L`heure bleue følger den rundt 60 meter lange veggen i inngangshallen med en blå, ujevnt bølgende profil i tre, som strekker seg fra taket og ned. Kunstverket overlapper tildels døråpninger og vinduer og bryter forventninger om funksjonalitet på en måte som gjør at man blir bevisst arkitekturen, de ulike materialene og retningene i bygningen. Samtidig utgjør formen en klar, blå horisont som kan ses utenfra og danner en tydelig inngangsmarkør som gir flere muligheter for tolkning. Tine Aamodts verk Imagine er spredt over tre områder i bygget, ved inngang mot nordvest, ved inngang ved dramaavdelingen og i korridor ved musikkrommet. Veggmaleriene tar utgangspunkt i det rommet de befinner seg i og Aamodt leker seg med perspektiv og forholdet mellom romlighet og flate og optiske bedrag. Elementer fra arkitekturen og interiøret i bygningen er avbildet i målestokk 1:1, men forenklet og forskjøvet. Overgangen fra romlige elementer til flatt bilde på veggen er ikke alltid åpenbar, og effekten blir overraskende og skaper usikkerhet om hva som er rom og hva som bare er malt rom. Dyveke Sanne arbeider ofte med installasjoner som forholder seg til et aktivt, medvirkende publikum. Lysrotunde er et sylinderformet avlukke med sittebenk og helsebringende lysstoffrør i taket med samme frekvensspektrum som sollyset. Lysrotunden er plassert i inngangshallen, og er et stille sted der man kan sitte og samle energi, eller et møtested for flere. Skyggene av menneskene og aktiviteten inne i rotunden fanges opp av glasset og blir synlig 18 Ferdigmelding nr. 688/2010

19 Kunstverk: Lysrotunde, Dyveke Sanne utenfra. Lysrotunden blir på denne måten både en opplevelse å være inne i og å se på. Veronika Moens verk er plassert der nybygget møter det gamle i et vrimleområde utenfor auditoriene til avdeling for helsefag. Seeing is believing er en 3D-animasjon av et tre, projisert på veggen. I en mer enn ti timer lang loop følger vi treets gang gjennom årstidene. Treet er i kontinuerlig forandring, blir utsatt for ekstremt vær og vind og vokser ut av sine naturlige dimensjoner. Filmen er en kommentar til vår tids klimautfordringer, og viser hvordan omgivelsene brått kan skifte karakter og bli fremmede. Helene Stubs verk Under fire øyne kommenterer studiehverdagens innhold. Ved hjelp av halvt gjennomskinnelige speil på fem toaletter ved høgskolen, kan den besøkende se sitt speilbilde overlappe med et portrett innfelt i speilene. En sensor trigger en lysspot i taket, og i det man nærmer seg speilet, trer et annet ansikt fram. Portrettene er av personer som har hatt innflytelse innenfor fagene det undervises i ved høgskolen og verket berører grunnleggende spørsmål ved utdanningsinstitusjoner generelt og fungerer som bevisstgjøring av hvilke ideer og idealer som ligger til grunn for undervisningen ved skolen. Prosjektadministrasjon KUNSTprosjektet Prosjektansvarlig Bo Krister Wallström, Kunst i offentlige rom (KORO) kunstutvalget Kunstkonsulenter: tina Jonsbu yngvild Færøy Bruker: Hege Hansson Kjell Idar Logan/ Mette Eriksen (student) Arkitekt: Ina Heim/Ebbe Astrup Byggherre: Jan Røstøen/Kim Østenby/ Thorvald Moe Kunstverk: Seeing is believing Veronika Moen Imagine tine Aamodt L heure bleue Knut Henrik Henriksen Lysrotunde Dyveke Sanne Under fire øyne Helene Stub kunstbudsjett kr

20 20 Ferdigmelding nr. 688/2010

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus

KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Trygdekontor Nåværende funksjon: Psykologisk fakultet Foreslått

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

Levetid og kostnadsbetraktninger

Levetid og kostnadsbetraktninger Levetid og kostnadsbetraktninger Bygg: 30-50 år Føringsveier (Oppdateres ved hovedrenovasjon), typisk 20 år Kabling 10 år Utstyr 3 år Konklusjon: Prioriter og sørg for gode føringsveier! Viktigste feilkilder

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

REGISTERING AV BYGNINGSMASSE TITANGATA 1

REGISTERING AV BYGNINGSMASSE TITANGATA 1 Bygg A. Garasjer Kontruksjonsdel Himling: Vegger/ konstruksjon Gulv/Dekker: Beskrivelse/Kommentarer Yttervegger av teglsteinforblending. Stålbjelker enkelte steder. Toppdekke av betong/betongelementer.

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

ENEBOLIG MED UTLEIEDEL

ENEBOLIG MED UTLEIEDEL PRESENTASJON ENEBOLIG MED UTLEIEDEL Vækerøveien, Oslo ARKITEKT: KVAM OG SKJØNSBERG AS Tekst: Randi Kvam Foto: Arkitekten På en stor boligeiendom på Vækerøveiens vestside ligger et karakteristisk hus fra

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje 1 Entre 2 Bod 3 WC/vask 4 Bad 5 Lekerom/kontor/gjesterom 6 Soverom 7 Soverom 8 Soverom 9 Kjøkken 10 Dagligstue 11 Spiseplass 12 Stue 13 Terrasse 14 Terrasse Plan 2. etasje Plan 1. etasje Enebolig Hvasser

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Smykkeskrinet Lærernes Hus Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo

Smykkeskrinet Lærernes Hus Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo På kveldstid fremstår Smykkeskrinet som en stor lykt hvor mellomrommene mellom symbolene lyses opp og husets indre kommer til syne. Smykkeskrinet Lærernes Hus Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 6 Nordland 1820/Alstahaug Barnevernsinstitusjon,

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet.

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Horisont og detaljer Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Disse analogiene finnes både i liten og stor skala. Ta eksempelet ved berglav som trosser

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Harpa Konsert- og kongresssenter

Harpa Konsert- og kongresssenter Prosjektbeskrivelse Prosjektet er et vinnerresultat av en lukket internasjonal konkuranse i 2005. Prosjektet inkluderer en hoved konsertsal for 1.800 personer, en Øvelsessal for 450 personer og en konferansesal

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

KOMPLEKS Tromsø politihus

KOMPLEKS Tromsø politihus KOMPLEKS 979001 Tromsø politihus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Troms 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Fylkesbygg. Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Politistasjon. Verneklasse 2,

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1519/Volda Lærerskole Høgskole Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg: 7

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

KIMEN. kulturhus i Stjørdal. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER, LUSPARKEN ARKITEKTER og JSTARKITEKTER

KIMEN. kulturhus i Stjørdal. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER, LUSPARKEN ARKITEKTER og JSTARKITEKTER Kirkefasade i lakkert strekkmetall KIMEN kulturhus i Stjørdal REIULF RAMSTAD ARKITEKTER, LUSPARKEN ARKITEKTER og JSTARKITEKTER Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter Foto: Wenzel Prokosch og Arne Wang 12 har

Detaljer

KAMPEN SKOLE, OSLO. ombygging og rehabilitering PRESENTASJON ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON

KAMPEN SKOLE, OSLO. ombygging og rehabilitering PRESENTASJON ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON PRESENTASJON KAMPEN SKOLE, OSLO ombygging og rehabilitering ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON Tekst: Richard Engelbrektson Foto: Jiri Havran 10 MUR /0 PRESENTASJON Adresse: Normannsgate

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer