Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 14/89 Møtedato/tid: , kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal Forfall: Andre møtende: Varamedlemmer til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS Kopi: Sakliste 019/14 020/14 021/14 022/14 023/14 024/14 025/14 026/14 027/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll Forslag til møteplan for 2. halvår 2014 Tilsynsrapport Pleie- og omsorgstjenesten i Melhus distrikt Orientering til kontrollutvalget Tilsynsrapport Buen sykehjem - Orientering til kontrollutvalget Tilsynsrapport Moesgrinda PU-tjensten Horg distrikt Orientering til kontrollutvalget Tilsynsrapport Sentraladministrasjonen - Orientering til kontrollutvalget Referatsaker Eventuelt Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Ola Huke (sign.) Leder av kontrollutvalget Eva J. Bekkavik konsulent, Konsek 1

2 Godkjenning av protokoll fra møte den Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 019/14 Eva J. Bekkavik 033, &17 14/89-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Utrykt vedlegg: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte (utsendt tidligere) Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. 2

3 Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 020/14 Eva J. Bekkavik 216, &58 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet. Vedlegg Faktaark selskaper, med risiko- og vesentlighetsvurderinger (U.OFF. Off.l. 23 [4] Oversikt over risiko- og vesentlighetsvurderinger (U.OFF: Off.l. 23 [4]) Saksutredning Risiko- og vesentlighetsanalyse knyttet til eierskap for Melhus kommune legges herved frem for kontrollutvalget, som grunnlag for utarbeidelse av plan for selskapskontroll. I forskrift om kontrollutvalg 13 ble det fra tatt inn en ny bestemmelse om overordnet analyse for plan for selskapskontroll. Her fremgår det nå at Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Dette er en direkte parallell til bestemmelsen om overordnet analyse som fra før var gjeldende for plan for forvaltningsrevisjon. Plan for selskapskontroll var for Melhus kommune sitt vedkommende allerede basert på en slik analyse, og dette medfører derfor ingen endring av praksis. Som det fremgår av forskriften er det derfor gjennomført en analyse basert på vurdering av risiko og vesentlighet for det enkelte selskap. Denne analysen er gjennomført felles for kommunene og fylkeskommunen som er deltakere i KonSek Midt-Norge IKS. Dette er hensiktsmessig av ressurshensyn, og gir mulighet til en mer overordnet og mer grundig analyse. Analysen må leses i lys av dette, og særlig for vesentlighetsvurderingene kan det være at et selskap fremstår som mer vesentlig i den samlede vurderingen enn det ville gjort for Melhus kommune alene. Vesentlighet Det er åpenbart at det vil være en for stor oppgave å utøve like omfattende kontroll overfor alle selskaper Melhus kommune har en eierandel i. Dette vil heller ikke være hensiktsmessig. I tilfeller der Melhus kommune eier en svært liten andel av selskapet, eller selskapet på annen måte har liten betydning for kommunen vil det 3

4 være mindre interessant å gjennomføre kontroller enn der eierandelen eller den samfunnsmessige betydningen er stor. Dette er hovedpremisset for vurdering av vesentlighet. Det er viktig å ta med seg at ulike formål med eierskapet bør gi ulike vurderinger av vesentlighet. Et selskap av liten økonomisk betydning kan være viktig for Melhus kommune, for eksempel dersom det yter viktige tjenester som er en naturlig del av Melhus kommune sin virksomhet. Et selskap som representerer en stor økonomisk investering, eller som gir Melhus kommune inntekter kan også være vesentlig uten at tjenestene det yter er politisk viktig for kommunen. Ut fra vurderingene er selskapene delt inn i tre kategorier: Høy, middels og lav vesentlighet. Selskaper med høy vesentlighet er blant de aller viktigste selskapene som mest sannsynlig vil vurderes for selskapskontroll selv om det vurderes å være liten risiko knyttet til selskapet. Selskaper med middels vesentlighet vil bli vurdert enkeltvis på bakgrunn av risiko, mens selskaper gitt lav vesentlighet, i de fleste tilfeller, vil være lite aktuell for selskapskontroll selv om det måtte være knyttet vesentlig risiko til driften. Risiko I tillegg til vurderingen av vesentlighet gjøres det en vurdering av risiko knyttet til det enkelte selskap. Risikovurderingene baseres på sjansen for at selskapet ikke vil oppfylle målsetningene med eierskapet. I denne sammenhengen vil økonomisk risiko alltid være en faktor, da et selskap uten tilstrekkelige ressurser vanskelig kan ivareta andre målsetninger. Ut over økonomisk risiko er det for selskaper med et politisk formål også nødvendig å se på andre forhold som kan føre til lav måloppnåelse, for eksempel faren for at selskapet ikke er i stand til å levere en viktig tjeneste til kommunen. For enkelte selskaper som har blitt vurdert til å ha lav vesentlighet har det ikke blitt lagt ressurser i å gjøre en egen risikovurdering da de uansett anses som lite aktuell for selskapskontroll. Sekretariatet har valgt å unnta risikovurderingene fra offentligheten, med hjemmel i offentlighetsloven 28 (4). Dette av hensyn til at offentliggjøring av vurderinger av risiko kan tenkes å ha vesentlige konsekvenser for selskapene som vurderes, og derfor komme til skade for Melhus kommune sine næringsinteresser. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Analysen legges frem for kontrollutvalget til orientering som grunnlag for plan for selskapskontroll. Sekretariatet ber kontrollutvalget komme med eventuelle innspill til de forelagte vurderingene. 4

5 Forslag til møteplan for 2. halvår 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 021/14 Eva J. Bekkavik 033, &17 14/89-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014: Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget August September Oktober November Desember Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig. Saksutredning For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet. Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord. I budsjettet for 2014 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2014, og det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer. Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2. halvår 2014: August September Oktober November Desember Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget september 2014 Viktige saker i september er oppfølging av den finansielle revisjonen, og det må utarbeides budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2015 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for

6 3. november 2014 I november må kontrollutvalget ta en gjennomgang av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og se om prosjektene som er satt opp som fokusområder fortsatt er aktuelle eller om det har dukket opp forhold som gjør at man må omprioritere. Videre vil oppfølging av saker stå på agendaen. 1. desember 2014 Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 1. desember. Tidspunktet er valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2014 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 1. desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet for kommunestyrets siste møte før jul, som er satt opp til 16. desember. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter 2. halvår Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling. 6

7 Tilsynsrapport Pleie- og omsorgstjenesten i Melhus distrikt Orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 022/14 Eva J. Bekkavik 216, &58 11/167-6 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Vedlegg Arbeidstilsynets tilsyn med Pleie- og omsorgstjenesten i Melhus distrikt Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med pleie- og omsorgtjenesten i Melhus den Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi Melhus kommune varsel om pålegg for de temaene som ble gjennomgått under tilsynet. Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om tilsynet. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune 7

8 VÅR DATO VÅR REFERANSE /22316 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Morten S. Hoel, tlf MELHUS KOMMUNE v/rådmannen Rådhusvegen MELHUS Tilsyn - PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I MELHUS MELHUS DISTRIKT Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette eventuelt påvirker arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Arbeidstøy og smittevern Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Lenavegen MELHUS Til stede fra virksomheten: Arne Løvset (virksomhetsleder), Randi Havdal (enhetsleder hjeemmesykepleien Nedre Melhus), Anne Mette Hepsø (tillitsvalgt Fagforbundet), Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt NSF), May Britt Vikan (verneombud), Grete Skurdal (enhetsleder Avklaringsenheten), Elisabeth Smenes (enhetsleder Buen sykehjem) og Solveig G. Moen (bedriftshelsetjeneste). POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Norge E-POST TELEFON INTERNETT TELEFAKS ORGANISASJONSNR av 4

9 VÅR REFERANSE 2013/ av 4 Til stede fra Arbeidstilsynet: Morten S. Hoel (seniorinspektør), Harald Gran (seniorinspektør) og Kari Wammer-Pettersen Arbeidstilsynet har mottatt flere dokumenter fra Nedre Melhus helse og omsorg i forkant og etter tilsynet. Dokumentene er gjennomgått, og er med på å danne grunnlaget for tilsynsrapporten, sammen med opplysningene vi fikk under tilsynet. Hjemmetjenesten er en enhet inn under virksomhetsområdet Nedre Melhus helse og omsorg. Hjemmetjenesten har egen enhetsleder som rapporterer til virksomhetsleder. Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Arbeidet er inndelt i 11 arbeidslister på dagtid, tre arbeidslister på kveld og to nattvakter. Hjemmetjenesten i Nedre Melhus dekker en stor prosentandel av befolkningen i kommunen. Arbeidslistene blir utarbeidt av de ansatte. De går stort sett på kjente brukere. Hver dag klokken 1230 er det møte for å evaluere listene og eventuelt gjøre justeringer. Innføringen av Samhandlingsreformen har medført økning av utskrivinger fra sykehuset på kveld eller mot helg. Størstedelen skrives ut til hjemmet med tjenester fra Hjemmetjenesten. Ved utskriving har en ansatt med merkantile oppgaver kontakten med sykehuset, og sikrer nødvendige opplysninger etter fastsatt skjema. Hjelpebehovet til bruker blir avklart av første hjelper, sykepleier eller enhetsleder. Til dette blir skjema for vurderingsbesøk, IPOLS-registering av arbeidsplassvurdering benyttet. Hjemmetjenesten har hatt behov for ekstra innleie i perioder for å avhjelpe arbeidsmengden. Det oppleves en jevnere større arbeidsmengde enn tidligere. Vi fikk informasjon om at de nye oppgavene som reformen har pålagt kommunen har medført mer utfordrende og spennende oppgaver for Hjemmetjenesten. Ved behov gjennomføres det opplæring på sykehuset, deretter internundervisning til resten av ansattgruppen. Kommunen har ukentlig felles inntaksmøte med alle hjemmetjenestene. Her er blant annet fordeling av plasser til korttid eller fast sykehjem tema. Vi fikk også informasjon om at det vurderes å opprette en trygghetsavdeling i kommunen. Dette for å avlaste Hjemmetjenesten noe. Trygghetsavdelingen vil ikke bli opprettet før ombyggingen av Buen sykehjem er ferdig. Det skal i utgangspunktet ikke være fast bemanning på avdelingen, men dekkes av Hjemmetjenesten. Arbeidstid blir registrert i turnusprogram. Her har leder mulighet til å ha kontroll med arbeidstiden til de ansatte. Avvik fra plan blir lagt inn etter helgen. Vi fikk informasjon om at ved utarbeidelse av turnus blir et relativt ferdig grunnlag for grunnturnus laget av enhets- eller virksomhetsleder. Deretter blir dette drøftet med tillitsvalgte. Drøftingsmøtene blir protokollført. Hjemmetjenesten har en turnus. Det har vært tilbud om ønsketurnus. Vi fikk opplyst at forsvarlighet, både for bruker og arbeidstaker, er grunnlag for vurdering når turnus blir utarbeidet. Vi fikk opplyst at det har vært gjennomført undersøkelse av uønsket deltid for noen år siden. Virksomhetsleder kunne fortelle at det ikke var stor forskjell da på faktisk og ønsket stillingsprosent for sykepleiere. Noe større forskjell for hjelpepleiere og assistenter. Pr. nå er det 9

10 VÅR REFERANSE 2013/22316 få som jobber i 100 % stilling, de fleste jobber %. Det er forsøkt å få til flere fullstillinger ved ny turnus. Enhetsleder ved Hjemmetjenesten har gjennomført opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i regi av bedriftshelsetjenesten. Verneombudet har gjennomført lovpålagt opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nedre Melhus helse og omsorg har samarbeidsmøter mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Dette fungerer som HMS-utvalget. Her blir blant annet sykefravær, arbeidssituasjonen, avvik og vernerunder diskutert. Avvik skal etter hvert registeres i nytt elektronisk avvikssystem. Pr. nå er det papirbasert. Det vil bli opplæring i det nye systemet i løpet av 1. kvartal. Avvik blir behandlet av leder og kommer til verneombudet som informasjon. Verneombudet får oversikt over alle avvik, både HMS- og pasientrelaterte. Vi fikk informasjon om at ledelsen for Hjemmetjenesten har tatt tak i de sakene som har vært nødvendig. Bedriftshelsetjenesten blir koplet inn ved behov. Nedre Melhus helse og omsorg har en felles plan for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøet er kartlagt i med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Fokus var på forebygging av muskel- og skjelettplager, og både sykehjemmet og hjemmetjenesten var inkludert. Resultatene ble fremlagt i samhandlingsmøtet mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Av tiltakene i ettertid kan forflytningskurs i 2013 nevnes. Det er opprettet forflytningsveiledere som kurser nyansatte, og viderefører dette arbeidet. Bedriftshelsetjenesten skal også kunne bistå med oppfriskning av kunnskapen til veilederne. Nattvaktene gjennomgår tilpasset kartlegging annet hvert år i regi av bedriftshelsetjenesten. Her får de spørsmål på forhånd, deretter innkalles de til samtaler med bedriftshelsetjenesten. Vi fikk opplyst at vernerunder er gjennomført. Samtidig fikk vi opplyst at mange problemstilinger tas underveis i samarbeidsmøtene. Hjemmetjenesten bruker også skjema for vurderingsbesøk i hjemmet. Her inngår også registeringer i IPLOS og arbeidsplassvurdering. Enhetsleder eller sykepleier foretar denne vurderingen. Det blir satt opp pleieplan for hver bruker. Dette danner utgangspunkt for innholdet i arbeidslistene. Enhetsleder kan gjøre enkeltvedtak vedrørende brukers behov. Vi fikk opplyst at enhetsledere skal gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte, men rekker ikke alle hvert år. Nedre Melhus helse og omsorg er at det største virksomhetsområdet i kommunen, og derav mange ansatte. Dette gjør det utfordrende å rekke alle medarbeidersamtalene hvert år. Hjemmetjenesten har 4-5 personalmøter i året. Mange saker blir løst i det daglige arbeidet. Ansatte i Hjemmetjenesten har arbeidstøy fra arbeidsgiver. Arbeidstøyet blir vasket i regi av arbeidsgiver. Hjemmetjenesten har tilgang på garderober i nye lokaler. De har smittefrakker og annet engangsutstyr til bruk ved behov. Vi fikk informasjon om at smittefare hos bruker ikke alltid var kjent, men at dette vil bli sikret i arbeidet med helhetlig pasientforløp av 4

11 VÅR REFERANSE 2013/22316 Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Morten S. Hoel seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Verneombud May Britt Vikan Hovedverneombud Eivinn O. Taxt PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I MELHUS MELHUS DISTRIKT, Lenavegen 65, 7224 MELHUS 11 4 av 4

12 Tilsynsrapport Buen sykehjem - Orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 023/14 Eva J. Bekkavik 216, &58 11/167-7 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Vedlegg Arbeidstilsynets tilsyn med Buen Sykehjem Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med Buen sykehjem den Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi Melhus kommune varsel om pålegg for de temaene som ble gjennomgått under tilsynet. Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om tilsynet. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune 12

13 VÅR DATO VÅR REFERANSE /22318 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 5 VÅR SAKSBEHANDLER Morten S. Hoel, tlf MELHUS KOMMUNE v/rådmannen Rådhusvegen MELHUS Tilsyn - BUEN SYKEHJEM Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette eventuelt påvirker arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Arbeidstøy og smittevern Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Lenavegen MELHUS Til stede fra virksomheten: Arne Løvset (virksomhetsleder), Randi Havdal (enhetsleder hjemmesykepleien Nedre Melhus), Anne Mette Hepsø (tillitsvalgt Fagforbundet), Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt NSF), May Britt Vikan (verneombud), Grethe Skurdal (enhetsleder Avklaringsenheten), Elisabeth Smenes (enhetsleder Buen sykehjem) og Solveig G. Moen (bedriftshelsetjeneste). POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Norge E-POST TELEFON INTERNETT TELEFAKS ORGANISASJONSNR

14 VÅR REFERANSE 2013/ av 5 Til stede fra Arbeidstilsynet: Morten S. Hoel (seniorinspektør), Harald Gran (seniorinspektør) og Kari Wammer-Pettersen Arbeidstilsynet har mottatt flere dokumenter fra Nedre Melhus helse og omsorg i forkant og etter tilsynet. Dokumentene er gjennomgått, og er med på å danne grunnlaget for tilsynsrapporten, sammen med opplysningene vi fikk under tilsynet. Buen sykehjem er en enhet inn under virksomhetsområdet Nedre Melhus helse og omsorg. Sykehjemmet består av seks avdelinger med tre personalgrupper. To av avdelingene utgjør Avklaringsenheten, som er nyopprettet. Denne enheten har egen enhetsleder, samt at det er en enhetsleder for de øvrige to personalgruppene. Enhetslederne rapporterer til virksomhetsleder for Nedre Melhus helse og omsorg. Buen sykehjem er for tiden inne i en prosess med nylig innflytting i en ny del av sykehjemmet, samt at Avklaringsenheten er opprettet. Dette innebærer også en prosess med nyrekruttering. I denne forbindelse er det gjennomført en prosess der de to opprinnelige personalgruppene er fordelt på tre personalgrupper. Ansatte har blitt spurt om ønsket arbeidssted, samt ønsket stillingsandel. I tillegg ble kompetanssen til ansatte kartlagt. Etter dette har det blitt iverksatt en prosess med nyrekruttering ut fra behov. Etter det vi fikk informasjon om har tillitsvalgte vært medvirkende i prosessen. Vi fikk opplyst at innføringen av Samhandlingsreformen har medført at det har blitt flere oppgaver for ansatte på sykehjemmet. Arbeidssituasjonen har blitt noe mer uforutsigber med utskrivelser fra sykehuset på kveldstid, brukere med mangelfull kartlagt situasjon og nye diagnoser. Samtidig har dette medført mer utfordringer for ansatte. De gav inntrykk for at de får brukt kompetansen mer og lært nytt. Til tider har det vært overbelegg på sykehjemmet. Dette har medført ekstra innleie på kveld. Avklaringsenheten har også bidratt til at demensavdelingen kan ivareta urolige demente fra hele kommunen mer enn før. Ved utskrivinger har en ansatt med merkantile oppgaver kontakten med sykehuset, og sikrer nødvendige opplysninger etter fastsatt skjema. Kommunen har ukentlig felles inntaksmøte med sykehjemmene og hjemmetjenestene. Her deltar også leder for Avklaringsenheten og Buen sykehjem. Vi fikk opplyst at ved behov for ny kompetanse knyttet til brukerarbeid, så blir dette blant annet sikret ved opplæring på sykehuset eller at representanter fra sykehuset kommer til kommunen. Det er også planer om å benytte seg av internundervisning mellom ansatte på sykehjemmet. Arbeidstid blir registrert i turnusprogram. Her har leder mulighet til å ha kontrollen med arbeidstiden til de ansatte. Merkantil hjelper med innleie, og i helgene sørger helgevaktene selv for innleien. Avvik fra plan blir lagt inn etter helgen. Vi fikk informasjon om at ved utarbeidelse av turnus blir et relativt ferdig grunnlag for grunnturnus laget av enhets- eller virksomhetsleder. Deretter blir dette drøftet med tillitsvalgte. Drøftingsmøtene blir protokollført. Buen sykehjem har tre ulike turnuser og det praktiseres ønsketurnus, med grunnturnus som grunnlag. Vi fikk opplyst at forsvarlighet, både for bruker og arbeidstaker, er grunnlag for vurderinger når turnus blir utarbeidet. 14

15 VÅR REFERANSE 2013/22318 Vi fikk opplyst at det har vært gjennomført undersøkelse av uønsket deltid for noen år siden. Virksomhetsleder kunne fortelle at det ikke var stor forskjell da på faktisk og ønsket stillingsprosent for sykepleiere. Noe større forskjell for hjelpepleiere og assistenter. Pr. nå er det få som jobber i 100 % stilling, de fleste jobber %. Det er forsøkt å få til flere fullstillinger ved ny turnus. Kommunen har inngått avtale med FO, Fagforbundet og Norsk sykepleieforbund om bruk av 13 timers langvakter på demensavdelingen på sykehjemmet. Denne avtalen er inngått for et år, og skal evalueres underveis og til slutt. Arbeidstilsynet har mottatt kopi av protokollen inngått med Norsk sykepleieforbund. Ansatte på sykehjemmet har arbeidstøy utlevert av arbeidsgiver. Arbeidstøyet blir også vasket i regi av arbeidsgiver. Ansatte har tilgang til garderober. Enhetslederne på sykehjemmet er nyansatte og har ikke fått gjennomført opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet er kjent med at Melhus kommune har et system for ivareta denne opplæringen. Verneombudet har gjennomført lovpålagt opplæring i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. Nedre Melhus helse og omsorg har samarbeidsmøter mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Dette fungerer som HMS-utvalget. Her blir blant annet sykefravær, arbeidssituasjon, avvik og vernerunder diskutert. Avvik skal etter hvert registeres i nytt eketronisk avvikssystem. Pr. nå er det papirbasert. Det vil bli opplæring i det nye systemet i løpet av 1. kvartal. Avvik blir behandlet av leder og kommer til verneombudet som informasjon. Verneombudet får oversikt over alle avvik, både HMS- og pasientrelaterte. Vi fikk informasjon om at ledelsen på sykehjemmet har tatt tak i de sakene som har vært nødvendig. Bedriftshelsetjenesten blir koplet inn ved behov. Nedre Melhus helse og omsorg har en felles plan for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøet er kartlagt i med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Fokus var på forebygging av muskel- og skjelettplager, og både sykehjemmet og hjemmetjenesten var inkludert. Resultatene ble fremlagt i samhandlingsmøtet mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Av tiltakene i ettertid kan forflytningskurs i 2013 nevnes. Det er opprettet forflytningsveiledere som kurser nyansatte og viderefører dette arbeidet. Bedriftshelsetjenesten skal også kunne bistå med oppfriskning av kunnskapen til veilederne. Nattvaktene gjennomgår tilpasset kartlegging annet hvert år i regi av bedriftshelsetjenesten. Her får de spørsmål på forhånd, deretter innkalles de til samtaler med bedriftshelsetjenesten. Vi fikk opplyst at vernerunder er gjennomført på alle avdelingene. Tiltak følges opp av enhetsleder. Primærkontakter kartlegger brukerbehov og lager tiltaksplan for hver enkelt bruker. Samtidig fikk vi opplyst at mange problemstilinger tas underveis i samarbeidsmøtene. Vi fikk opplyst at enhetsledere skal gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte, men rekker ikke alle hvert år. Nedre Melhus helse og omsorg er at det største virksomhetsområdet i 15 3 av 5

16 VÅR REFERANSE 2013/22318 kommunen, og derav mange ansatte. Dette gjør det utfordrende å rekke alle medarbeidersamtalene hvert år. Arbeidet på sykehjemmet er organisert slik at dagvakten går lenger vakt på torsdager, samt at tidligvakten møter tidligere. Her er det da mulighet for å gjennomføre møter eller internundervisning. I tillegg har de månedlige personalmøter. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Morten S. Hoel seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur av 5

17 VÅR REFERANSE 2013/22318 Kopi til: Verneombud May Britt Vikan Hovedverneombud Eivinn O. Taxt BUEN SYKEHJEM, Lenavegen 65, 7224 MELHUS 17 5 av 5

18 Tilsynsrapport Moesgrinda PU-tjensten Horg distrikt - Orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 024/14 Eva J. Bekkavik 216, &58 11/167-8 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Vedlegg Arbeidstilsynets tilsyn med Moesgrinda PU-tjeneste Horg distrikt Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med Moesgrinda PU-tjeneste Horg distrikt den Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi Melhus kommune varsel om pålegg for de temaene som ble gjennomgått under tilsynet. Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om tilsynet. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune 18

19 VÅR DATO VÅR REFERANSE /22320 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 4 VÅR SAKSBEHANDLER Morten S. Hoel, tlf MELHUS KOMMUNE v/rådmannen Rådhusvegen MELHUS Tilsyn - MOESGRINDA PU-TJENESTEN HORG DISTRIKT Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette eventuelt påvirker arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Arbeidstøy og smittevern Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Moesgrinda bofellesskap 7232 LUNDAMO Til stede fra virksomheten: Kjersti Stenvig (virksomhetsleder Bo og avlastning), Olaug Volden (enhetsleder Moesgrinda), Arnhild S. Hassel (verneombud), Grete Bang-Larsen (hovedtillitsvalgt FO), Aina Ekle (tillitsvalgt Fagforbundet), Marianne S. Mwikaria (bedriftshelsetjeneste) og Hilde R. Døhl (bedriftshelsetjeneste). Til stede fra Arbeidstilsynet: Morten S. Hoel (seniorinspektør), Harald Gran (seniorinspektør) og Kari Wammer-Pettersen POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Norge E-POST TELEFON INTERNETT TELEFAKS ORGANISASJONSNR

20 VÅR REFERANSE 2013/22320 Arbeidstilsynet har mottatt flere dokumenter fra Moesgrinda bofellesskap, både i forkant og etter tilsynet. Dokumentene er gjennomgått, og er med på å danne grunnlaget for tilsynsrapporten, sammen med opplysningene vi fikk under tilsynet. Moesgrinda bofellesskap er en enhet under virksomhetsområdet Bo og avlastning. Bo og avlastning består av flere bofellesskap i Melhus kommune. Bo og avlastning har en virksomhetsleder, og hver av boligene har enhetsleder. Moesgrinda består av Moesgrinda 3 og 5, og har 40 ansatte. Hver av boligene har egen turnus og personalgruppe. De har felles enhetsleder og verneombud. Enhetsleder jobber 60 % administrativt og 40 % brukerrelatert i miljøet. Arbeidet består av bistand til brukerne, både i bolig og ute på ulike aktiviteter. Ansatte er organisert i grupper knyttet til hver enkelt bruker. Vernepleiere med faglig ansvar har avsatt kontortid. Hver bruker har primærkontakt. Vi fikk opplyst at arbeidsstokken er stabil. Av de som slutter er det flest helgevakter i små stillingsandeler. Størstedelen av ansatte er kvinner. I tillegg til de ansatte har de lærlingplasser for helsefagelever, vernepleiestudenter fra Hist og av og til språktreningsplasser i samarbeid med Voksenopplæringen i kommunen. Vi fikk opplyst at enhetsleder har gjennomført mellomlederopplæring i regi kommunen. Arbeidstilsynet har mottatt dokumentasjon på innholdet i opplæringen. Verneombudet ved enheten har gjennomført lovpålagt opplæring. Verneombudet har jevnlige møter med enhetsleder før personalmøtene, samt at ho jobber med tilrettelegging for arbeidstakerne og deltar på vernerunder. Vi fikk opplyst at verneombudet også bruker bedriftshelsetjenesten i vernearbeidet. Bo og avlastning har et overordnet HMS-utvalg. Her deltar 8 verneombud, 8 enhetsledere og 3 tillitsvalgte. Moesgrinda har lokalt HMS-utvalg med leder, tilitsvalgt og verneombud. Det er utarbeidet en felles plan for bedriftshelsetjenestens bistand til Bo og avlastning. Bedriftshelsetjenesten har bistått med kartlegging og risikovurdering av arbeidsforholdene i Videre er det gjennomført undersøkelse av nattevaktene i Det er gjennomført kurs i forflytning, og i tillegg bistår bedriftshelsetjenesten i sykefraværsoppfølgingsarbeidet. Enheten forsøker å involvere bedriftshelsetjenesten tidlig for å forsøke å hindre sykmeldinger. Moesgrinda arbeider med tilretteleggng for gravide arbeidstakere. I tillegg søkes det blant annet om tilskudd om ekstra vikar, som går sammen med den ansatte, for å tilrettelegge arbeidet. Moesgrinda bofellesskap har kartlagt arbeidsmiljøet, både med bistand fra bedriftshelsetjenesten, og gjennom vernerunder. Verneombudet opplyste at de var i planleggingsfasen av ny kartlegging og risikourdering i 2014 for å få ny oversikt over de oppgavene de har. Tiltak fra tidligere kartlegginger er gjennomført. Vi har mottat kopi av tiltak etter vernerunder. Avvik blir rapportert eketronisk i EQS-systemet. De bruker også blokker til å skrive ned avvik, før de registreres i EQS. Vi fikk opplyst at virksomhetsleder har lesetilgang til alle avvik, verneombudet blir informert og avvik blir diskutert i HMS-utvalget av 4

21 VÅR REFERANSE 2013/22320 Moesgrinda bofellesskap har ikke vært direkte involvert i innføringen av Samhandlingsreformen. De har likevel merket at det er enklere å samarbeide med St.Olavs dersom noen av brukerne er innlagt. Vi fikk informasjon om at det er utarbeidet kompetanseplan. Denne planen skal bidra til å sikre og øke kompetansen til de ansatte. Det gjennomføres blant annet medikamenthåndteringskurs, årlig kurs med tema bruk av tvang og makt og kurs i medarbeiderskap for alle nyansatte i Melhus kommune. Nyansatte får opplæring etter fastlagt plan, samt 2-4 opplæringsvakter der de går sammen med erfaren medarbeider. Nattevakter får ekstra opplæring. Enhetsleder har kontroll med ansattes arbeidstid gjennom turnussystemet (Visma). Vi fikk informasjon om at arbeidsgiver samarbeider med tillitsvalgte ved utarbeidelse av turnus. Hovedtillitsvalgt i kommunene undertegner turnusprotokollen. Ved utarbeidelse av turnus ligger bemanningsplanen til grunn. Ansatte bruker egne klær i arbeidet. Det er utarbeidet rutiner for smittehåndtering, og de har tilgjengelig engangsutstyr ved behov. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ av 4

22 VÅR REFERANSE 2013/22320 Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Morten S. Hoel seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Verneombud Arnhild S. Hassel Hovedverneombud Eivinn O. Taxt MOESGRINDA PU-TJENESTEN HORG DISTRIKT, 7232 LUNDAMO 22 4 av 4

23 Tilsynsrapport Sentraladministrasjonen - Orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 025/14 Eva J. Bekkavik 216, &58 11/167-9 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Vedlegg Arbeidstilsynets tilsyn med Sentraladministrasjonen Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med Sentraladministrasjonen i Melhus kommune den Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi Melhus kommune varsel om pålegg for de temaene som ble gjennomgått under tilsynet. Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om tilsynet. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune 23

24 VÅR DATO VÅR REFERANSE /22308 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 4 VÅR SAKSBEHANDLER Morten S. Hoel, tlf MELHUS KOMMUNE v/rådmannen Rådhusvegen MELHUS Tilsyn - SENTRALADMINISTRASJONEN Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom kommunen og sykehus/helseforetak Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan påvirke arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Informasjon om Arbeidstilsynet policy vedrørende arbeidstøy for sykehjem og hjemmesykepleie Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Rådhusvegen MELHUS Til stede fra virksomheten: Roy Jevard (Rådmann), Anne S. Jøraandstad (virksomhetsleder Horg/Flå helse og omsorg), Olaug Volden (enhetsleder Moesgrinda bofellesskap), Eivinn O. Taxt (hovedverneombud), Grete Bang-Larsen (hovedtillitsvalgt FO), Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt NSF), Solfrid Løvseth (hovedtillitsvalgt Fagforbundet), Arne Løvset (virksomhetsleder Nedre Melhus helse og omsorg), Roger Santokhie (helsefaglig rådgiver), Olav Willhelmsen (personalrådgiver), Kjersti Stenvig (virksomhetsleder Bo og avlastning) og Solveig POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Norge E-POST TELEFON INTERNETT TELEFAKS ORGANISASJONSNR

25 VÅR REFERANSE 2013/ av 4 G. Moen (bedriftshelsetjeneste). Til stede fra Arbeidstilsynet: Morten S. Hoel (seniorinspektør) og Harald Gran (seniorinspektør) Arbeidstilsynet har mottatt flere dokumenter fra Melhus kommune i forkant og etter tilsynet. Dokumentene er gjennomgått, og er med på å danne grunnlaget for tilsynsrapporten, sammen med opplysningene vi fikk under tilsynet. Melhus kommune er organisert i en to-nivå modell med Rådmann, to assisterende rådmenn og 23 virksomhetsområder med virksomhetsledere. Virksomhetslederne rapporterer til Rådmannen. Rådmann og de to assisterende har inndelt oppfølgingsansvaret inn i tre rammeområder. Rådmannen følger opp rammeområde 3, helse og omsorg. Virksomhetslederne har fått delegert ansvar for sitt område fra Rådmannen. Dette er avklart i eget dokument. Virksomhetslederne kan tilsette og eventuelt si opp ansatte, samt at de har personalansvar og ansvar for budsjett og økonomi. Vi fikk informasjon om at flesteparten av de som jobber innen helse og omsorg i kommunen er kvinner. Arbeidsstokken er stabil med lite utskiftning. Videre rapporterer kommmunen om god fagdekning på store stillingsandeler, men at det er mer ufaglært på helgestillinger. Over 90 % er faglærte. Nyrekruttering er bra, men noe utfordrende å få tilsatt sykepleiere. Rådmannen har gjennomført opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for ledere. Videre fikk vi infomasjon om at kommunen tilbyr virksomhetsledere og enhetsledere opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom bedriftshelsetjenesten. Dette har vært en opplæring som har blitt gjennomført løpende siden Kurset for ledere er av en dags varighet, men flere enhetsldere har også kurs av 40-timers varighet. Kommunen har også et lederutviklingsprogram. Hovedverneombudet i Melhus kommune er frikjøpt i 40 % stilling. Hovedverneombudet har kontakt med andre verneombud i kommunen, og gjennomfører samlinger med alle verneombudene vår og høst. Hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte har månedlige møter med Rådmannen. Hovedverneombudet er også leder av arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Arbeidsmiljøutvalget består av fem fra arbeidsgiversiden og fem fra arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten deltar også i møtene. Medlemmene velges for fire år av gangen. Det gjennomføres 4-6 møter pr. år. Melhus kommune har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste. Det utarbeides samarbeidsplaner, både på overordnet nivå og på virksomhetsområdene. Kommunen mottar årsrapport fra bedriftshelsetjenesten. Melhus kommune har vedtatt at det skal være HMS-utvalg innen alle virksomhetsområdene. HMS-utvalg består av leder, verneombud og tillitsvalgt. HMS-utvalget skal rapportere sin aktivitet til arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten deltar på ett møte i HMS-utvalgene årlig. Vernerunder skal gjennomføres årlig, og dette skal rapporteres i kommunens EQS-system. Det er utarbeidet et nytt skjema for vernerunder. Avvik registeres elektronisk i kommunene EQS-system. Dette er nettopp innført, og er ikke implementert innen alle virksomhetsområdene. Det er iverksatt eget opplæringsprogram. Ansatte 25

26 VÅR REFERANSE 2013/22308 har også fått blokker til å raskt kunne skrive ned avvik, for deretter å skrive det inn i systemet når de har mulighet. Ved avvik får virksomhetsleder informasjon om dette, verneombud og HMSgruppen blir også informert. Vi fikk informasjon om at det kan være en utfordring å få ansatte til å melde avvik alle avvik. Vi fikk infomasjon om at Melhus kommune har systen for å håndtere tilfeller der det kan være utfordrende å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø når de skal utføre helsehjelp til brukere. Virksomhets- eller enhetsledere tar ansvar for å finne løsing. Melhus kommune har gjennomført en ombygging/utbygging av Buen helsesenter. Alle tiltakene er ikke gjennnomført, men det gir en økning i antall sykehjemsplasser. I tillegg vil en av avdelingene på Buen sykehjem blir omgjort til en avklaringsavdeling. Her vil brukere, som kommer fra sykehuset og som ikke kan reise rett hjem, få et tilbud med høy somatisk kompetanse. Det er utarbeidet kompetanseplan for hvilken kompetanse de som skal jobbe der må ha. I prosessen ved oppstart av denne avdelingen har ansatte dokumentert nåværende kompetanse, samt hva de mener at de kan lære seg. Ansatte har i denne prosessen også fått mulighet til å ønske seg hvor de vil jobbe. Totalt vil antall ansatte i Nedre Melhus helse og omsorg blir doblet. Videre vil kommunen opprette en trygghetsavdeling for brukere som har behov i en periode, men som ikke trenger fast sykehjemsplass Denne avdelingen vil bli driftet av Hjemmestjenesten i samarbeid med Avklaringsenheten. I tillegg har det blitt opprettet flere korttidplasser. Kommunen mener at de grepene som skal iverksettes vil være med på løse de utfordringene kommunen har for å løse de oppgavene som Samhandlingsreformen medfører. Vi fikk informasjon om at prosessen har vært informert om i arbeidsgrupper og HMS-utvalg. Tillitsvalgte har vært involvert i prosessen. Vi fikk videre opplyst at bedriftshelsetjenesten også har bidratt i samtaler med ledere og tillitsvalgte knyttet til arbeidstid. Vi fikk informasjon om at arbeidsgiver og tillitsvalgte samarbeider om vurdering av og fastsettelse av arbeidstidsordningene. Det ble gitt uttrykk for at de kunne blir bedre på å skriftliggjøre innholdet i drøftingene. Arbeidstilsynet har fått innsendt avtale om arbeidsplan for Melhus kommune med underskrift av organisasjonene. Det blir utarbeidet turnuser innenfor de ulike virksomhetsområdene innen helse og omsorg. Da behovet til brukerne endrer seg, er det behov for nye arbeidstidsordinger. Blant annet er det utarbeidet ny turnus på ett av sykehjemmene som inkluderer langvakter. Melhus kommune har sørget for at ansatte på sykehjem og Hjemmetjenesten får utlevert arbeidstøy. Arbeidsstøyet blir vasket i regi av arbeidsgiver. Melhus kommune har utarbeidet smittevernplan. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet av 4

27 VÅR REFERANSE 2013/22308 Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Morten S. Hoel seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Hovedverneombud Eivinn O. Taxt PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I MELHUS MELHUS DISTRIKT, Lenavegen 65, 7224 MELHUS HORG SYKEHJEM, 7232 LUNDAMO MOESGRINDA PU-TJENESTEN HORG DISTRIKT, 7232 LUNDAMO BUEN SYKEHJEM, Lenavegen 65, 7224 MELHUS 27 4 av 4

28 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 026/14 Eva J. Bekkavik 033, &17 14/89-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Vedlegg Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 33/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser KonSek Midt-Norge IKS - Protokoll representantskapet Bomveiselskapet E39 - Protokoll generalforsamling 8. mai 2014 Møteoffentlighet i Nes kommune - Sivilombudsmannens uttalelse Hva er nettleie TrønderEnergi Nett revidert Kommunerevisoren, Åpne dører Saksutredning Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Melding om politisk vedtak, Forvaltningsrevisjon Offentlige innkjøp 2. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, og fra generalforsamling i Bomvegselskapet E Møteoffentlighet og manglende kunngjøring og offentlighet av «budsjettseminarer» i Nes kommune. 4. Infoskriv fra TrønderEnergi Nett til Bystyret i Trondheim 5. Artikkel i Kommunerevisoren nr om Åpne dører i kontrollutvalgene. Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker 28

29 IKT- og serviceseksjonen Saksbehandler Mari Grongstad-Viken Telefon Dato Saksnr / KonSek Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige anskaffelser Kommunestyret har i møte , sak 33/14, fattet følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser følges regelverket? til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.2. Kommunestyret ser det som viktig at rådmannen setter i gang arbeidet med å få gode rutiner som sikrer innsyn og mulighet for etterprøving av anskaffelser. Kommunestyret vil særlig peke på journalføring og arkivrutiner. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Med hilsen Mari Grongstad-Viken møtesekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 05.06.2014 kl. 14:00 14:40 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 11.06.2014 kl. 09:00 10:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Astrid Skretting, nestleder

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 05.05.2014 kl. 14:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VARDATO 28.06.2013 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tone Orekåsa, tlf. 95280453 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 6 SENTRALADMINISTRASJON/RÅDMANNEN Serviceboks 2530 7729 STEINKJER Tilsynsrapport

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: kl. 14:00 15:40 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Ingrid Gangås Opedal Forfall: Sidsel Bodsberg Oddvar

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Tilsyn - MODUMHEIMEN SYKEHJEM

Tilsyn - MODUMHEIMEN SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 12.03.2014 kl. 14:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 12.12.2011 kl. 14:00 15:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Bergljot 3. etg. Ola Huke, leder Oddvar Horg Ingrid Gangås Opedal Forfall:

Detaljer

Tilsyn - TYDAL HELSEHUS

Tilsyn - TYDAL HELSEHUS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 27.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke, tlf. 92812064 TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON v/rådmann 7590 TYDAL Tilsyn - TYDAL HELSEHUS

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 11.02.2013 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 27.04.2015 kl. 14:00 16:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Ola Huke, leder Magne

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

ALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, digitalt møterom Møtedato: 23.9.2016 Varighet: 9.30 10.35 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 17.11.2015 kl 09:00 12:20 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk, leder Kåre Lian Svanem, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 05.12.2016 kl 14:00 16:20 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Aud H. Kvalvik, leder Eirik Grøset Sund, nestleder Anne

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 26.11.2012 kl. 09:00 10:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 29.02.2016 kl 14:00 19:15 Møtested: Rådhuset, møterom Einar Tambarskjelve (Formannskapssalen) Møtende medlemmer: Aud H. Kvalvik, leder Eirik

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 09.10.2012 kl. 09:00 10:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Martin Vatn

Detaljer

Tilsyn - PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD BOTEAM

Tilsyn - PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD BOTEAM VÅR DATO VÅR REFERANSE 08.12.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gry Jessen, tlf. 41768876 PORSGRUNN KOMMUNE Postboks 128 3901 PORSGRUNN Orgnr 939991034 Tilsyn - PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 15.05.2017 kl 10:00 13:43 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: Arild Monsen, nestleder Merja Korkman Siv Hege Krüger

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 12.05.2016 kl 09:30 12:05 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Helge A. Halvorsen, leder Morten Sørløkken Per

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 17.01.2012 kl. 18:00 22:15 Møtested: Møtende medlemmer: Formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite, nestleder Ane Bondahl Marit

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 29.10.2012 kl. 14:00 16:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Lundamo skole og barnehage, møterom Storvatnet Ola

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 10.09.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Ola Huke, leder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 01.10.2014 kl. 14:00 16:15 Møtested: Møtende medlemmer: Hovin barnehage Ola Huke, leder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 23. november 2009 kl 09:00-10:45 Møtested/lokaler :Rådhuset,

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 15.03.2016 kl 09:00 13:20 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk, leder Kåre Lian Svanem, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 06.11.2014 kl. 13:00 17:45 Møtested: Helsetunet kl 13.00, Rådhuset fra kl 14.30 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Tormod S. Slupphaug,

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 08.06.2015 kl. 10:00 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 18.5.2016 Varighet: 9.30 12.10 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 17.06.2013 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset; formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Astrid Skretting, nestleder

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 22.02.2011 kl. 09:00 11:15 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer: Arne Morten Johnsen (leder) Marit Overby Landrø Ola Meistad

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 24.02.2015 kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer