Referat fra møte i FAU Ekholt 1-10 skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i FAU Ekholt 1-10 skole"

Transkript

1 Referat fra møte i FAU Ekholt 1-10 skole DATO: TID: STED: ANTALL FASTE MEDLEMMER: Barnetrinnets møtelokaler elevrådsrep. TILSTEDE: elevrådsrepresentanter Ingrid H Ringstad 1 blå, Axel Emil Jønsson 2b, Lene B Dalaasen 3a, Ellen Markussen 3b, Wenche Holmen Berg 4a, Mette Lindum 4b, Monica Aaserød 5a, Tove Marit Skallerud 6a, Dag Olav Kleppestø 6b, Jeanette Lindblad Svendsen 7b, Tone Hals 8a, Erna Hogrenning 8b, Hege A Granviken 8c, Fahrat A Chaudry 9c, Håkon Grønlund 10 a, Hilde Hornseth10b, Anne-Cathrine U Solerød10c, Sindre Lysø elevråd b-trinn, Lisa Gartner elevråd u-trinn, rektor Anne Borgaas FORFALL: Petter Wiik 1 rød, Morten Bredal 2a, Jessica Ikin 5b, 7a? Morten Skogheim 9a, Hege Hansen 9b, Siw Johansen 10b MØTENDE VARA/STEDFORTREDER: Gunhild Broen 2a INVITERTE / OBSERVATØRER: Karianne U Eliassen (tillitsvalgt for ansatte E-S 1-10) Bjørn Lindblad (Verneombud), Stein Harald Lorentzen kommunalsjef Rygge kom., Jane S Aurlien Leder HOK (Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur), Henning Dalbye, Rygge lennsmannskontor SAK NR.: EMNE: ANSVAR TIDSFRIST Leder FAU ønsket velkommen. Introduserte spesielt inviterte for å delta i dialog om skolestruktur saken. Bakgrunnsdokumenter samt FAU referat finnes på Fronter. FAU brev til ørdfører april 2008 med svar fra ordfører finnes på Fronter FAU-sidene. 1.Skolestrukturen i Rygge kommune Tillitsvalgt for ansatte ved Ekholt S 1-10 gir uttrykk for at usikkerheten har påvirket prosessen ved ansettelsesrunden i vår. I tillegg til usikkerhet om forutsigbarhet om arbeidsplass påvirkes lærerstyrkens motivasjon. Eventuell nedleggelse av Ekholt 1-10 endrer skoleplan og lærerplanprosessene. Blant annet er Lærebok situasjonen ulik fra skole til skole og vil medføre ytterligere merkostnader å følge opp ved flytting av elever til andre skoler. Viktigst; Elevene blir rammet av konsekvensene. Ringvirkninger fordeles til alle Ryggeskolene. Verneombud: Ny runde omkring skolestrukturen tærer på krefter og motivasjon. Oppfordrer til at foreldrene må på banen, savner innspill til media. Det er stillere enn i forrige runde. Leder FAU svarer at media har delvis blitt brukt. FAU stiller spørsmål om prosessen vi må forholde oss til. Kommunalsjef Rygge kommune; Lorentzen beskriver prosessen, refererte til oppgave gitt av kommunestyret 4 mars, der det skal skaffes grunnlag for utredning av bl a skolestrukturen. FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR, Sluttrapport, September 2005 utarbeidet av Asplan Viak AS, er viktig grunnlag og skal brukes opp mot vurderingene som gjøres i denne prosessen nå. Frem til kommunestyret i juni vil rådmannen og administrasjon jobbe frem underlag for beslutning om utredning skal iverksettes juni gjennomføres en strategisamling der flere viktige grunnlag skal jobbes fram. Deretter skal kommunestyret

2 meddele administrasjonen hva vi vil ha videre utredet og hva det skal lages saker på. Dette skjer utover høsten Pr nå vet ikke rådmannen hva han skal foreslå. Skolestruktur spørsmål det forsøkes å skaffe grunnlag om: 1. Elevkapasitet, konsekvenser hvis nedleggelse, Ekholt S Ung.trinn og Vang 2. Elevtallsgrunnlaget i årene fremover. Knyttet usikker til beregninger av dette 3. Bruk av færre bygg, hvilke innsparinger får man av det? Spørsmål. Ivaretas psykososiale konsekvenser? Svar; Jane S Aurlien som deltar i underlagsarbeidet. Orienterer om noen av spørsmålene som søkes svar på. Boligplanlegging etc. FAU ved leder Erna Hogrenning; skolen og FAU har deltatt i prosessene tidligere. FAU Ekholt Skole 1-10 er kritisk til endringer i skolestrukturen i Rygge. Det må skapes trygghet for elevene våre. Historien gjentar seg stadig og det er nesten blitt en naturlov at etter hvert kommunevalg så skal man utrede og gjøre forsøk på endringer av den eksisterende skolestrukturen i kommunen. De folkevalgte kan umulig være klar over hvilken uro dette skaper både blant foreldre, foresatte,elever og lærere. Det eneste man har oppnådd hittil med en slik tilnærming, er å skape usikkerhet omkring fremtidig oppvekst- og læringsmiljø for våre barn og frustrasjon hos både lærere og foreldre/foresatte. Grunnlaget er fortsatt befolkningsvekst Asplan Viak rapporten er derfor fortsatt å anse som et dårlig produkt,men som likevel er valgt å være et viktig premiss for kommunenes arbeid med skolesaken. FAU hevder videre at det er ingen lønninger å spare på å legge slå sammen skoler, lønnstrukturen i kommunen følger elevene. Annet er også trygging skoleveier. Nedlegging fordrer økt skoleskyss, bussing av elever og referer til samme dags dekning av saken overfylte skolebusser (Moss Avis 5 april). Kunnskapsløftet er i gang, her valgte ikke Rygge like læreverk for skolene sine, med felles innkjøp derfor må Rygge kommune også beregne min 1. 1,5 mill for samkjøring av lærebøker. Stabilitet i skolemiljøet, oversiktlige og trygge omgivelser skaper resultater og kvalitet. Skolene i Rygge og Ekholt skole skorer høyt på de nasjonale prøver. Dette er også en meget viktig erfaring politikerne må ta innover seg. Boligbyggevurdering på Ekholt; tydelig generasjonsskifte i 50- tall boligene, område har store tomter og det er mange som har rom til å skille ut tomt.. En evt nedleggelse vil ta minst 3 år (avvikling) og 3 år med oppbygging andre steder, altså uro og splittelse av læringsmiljø og ungdomsmiljø over år. Har vi råd til å rive ned og skape uro i oppvekst- og læringsmiljøet for våre barn og øke frustrasjonen hos både lærere og foreldre? Tenk langsiktig, skap ro rundt skolene i Rygge! Sats på fremtiden. Stoltenberg ønsker seg verdens beste skole. FAU ber om at saksgangen blir en ryddig prosess med åpenhet og synlige åpne demokratiske prosesser der vi blir tatt med og at innspill behandles med respekt. Avslutningsvis forklarte FAU leder om Felles-FAUs syn i saken. FellesFAU Rygge ber om ro rundt skolestrukturen i kommunen. Foreldre og foresatte er opptatt av kvalitet, trygghet, stabilitet for det fremtidige oppveks- og læringsmiljø i Rygge kommune. Rygge skolene opplever nå at lærere slutter og at nye vegrer seg for lærerjobb i vår kommune. FAU ber om at administrasjonens utregninger/anbefalinger i skolesaken/skolestrukturen sendes de enkelte FAU og FellesFAU Rygge for uttalelser så snart det foreligger. Kommunalsjef Lorentzen tilsvarte dette innlegget i form av jobben som han er pålagt å utføre. Oppfordrer til skriftlig fremstilling av innspill. Og legger til at det handler om at det er for lite penger..

3 SPØRSMÅLRUNDE / DISKUSJON (Sammenfattet av referent) Innlegg FAU; Undring over at det nå igjen er behov for lang utredningsprosessen? Svar:Grunnlaget i 2005 ble aldri behandlet derfor er det i realiteten ikke blitt utredet. FAU replikk: Føler at dette er en årelang uavklart spørsmål. Motivasjonen avtar da blant foreldre/fau. Innlegg FAU, ifm utbyggingskostnader, 1 politikerne skal vel legge til grunn areal pr elev etc. 2 utspill i forhold til sammenligningsgrunnlag, hva inngår i kommunens vurderinger? Svar : Lorentzen; vi tar for oss utgangspunkt i egen situasjon. Grunnlag elevgrunnlag og andel ressurser som skal til for å ivareta dette er enkel (formel). Innlegg Tillitsvalgt: Det må legges til rette for at eleven for fri til å lære, i fred. Kunnskapsløftet fordrer ro. lærebok ordning som konsekvens av dette påløper 1 mill som vil være utgifter for kommunen. Innlegg Aurlien. Møtene som ivaretar fremdriften i grunnlagsmaterialet er åpne!(referent anmerk; HOK møte komm.bygget 22 april 1600.) Skolene driftes nok ikke for høyt, men det er lite penger, eiendomsskatten kan f eks ikke dras rett inn i driften Svar Lorentzen, mener at tallmaterialet vil være tilgjengelig underveis. Spørsmål FAU rep: i hvilket tidsperspektiv er det tenkt? Ønsker kommunen økt tilflytning til kommunen. Ift økende befolkningsvekst påløper økte utgifter lenger frem 5-10 år. Svar, Aurlien sitt parti ønsker å ha tilflytting til kommunen. Replikk FAU samme; tilflytter kommer til et sted som det er et sted å flytte til. Dette er grunnlag for tilvekst befolkning. Hvorfor skal flytting skje hvis ikke skolen og skolestrukturen er stabil? Oppfølging kommentar fra Lorentzen. Usikker på tidshorisonten dette planlegges på. Spørsmål fra Sindre Lysø, Elevrådet. Skal ikke det være penger nok til å drive skoler? Svar, mye vi skal bruke penger til. Innlegg Verneombud Bjørn Lindblad; Det observeres at en sammenstiller barn med penger og barna taper. Apropos tilflytning, folk ringer og spør om ledig elevplass før de vurderer huskjøp. I ti år har vi fulgt opp og spurt for å finne ut hva kommunen sparte på nedleggelse forrige gang, ikke svar. Hva det koster å opprette skolen er derimot lettere å synliggjøre.. Innlegg politi, oversiktlige og synlige nærmiljø er viktig, vi er delvis by- nære, men spart for belastninger som vi finner i byer, mest på grunn av gjennomsiktig miljø. Politiet har nært samarbeid med Ekholt Skole. Innlegg FAU rep; pengene i fokus, den røde tråden er oppveksten til barna, trygghet etc. Men pengeutfordringer slår beina under miljøene som er lagt til grunn for forutsigbarhet og trygghet. Og med tilvekst av næringsparker og flyplass etc, hvordan kan det være ubalanse i økonomien?? Innlegg Elevråd, u-trinn ; Frustrerende for elever å høre på at det er aktuelt å

4 vurdere nedleggelse. Igjen.. Det er elevene som det går utover. OPPSUMMERING. Oppsummering, tilbakemelding fra foreldre, FAU må vise at de gjør noe. Politisk gruppe- Politiker brev (sendt), aksjoner ved å møte i de åpne fora (politisk gruppe, HOK, skaffe oversikt), aksjoner må starte nå. Filosofien er å samkjøre synspunkter i felles FAU, fokus å skaffe tilveie tallmaterialet som politikerne jobber med. 2. Forrige referat er korrigert angående møtende og forfall referent Utført 3. Elevrådsnytt: 11. mars 2008 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.. Tema; forebygging av vold, mobbing, mobilbruk, media, internett bruk, aktuelt. Tilbakemelding fra elevene er at det ble ikke som de hadde forventet. Erfaringer er at dette burde deles opp, lokalet (gymsalen ) og rammen ikke optimal for å gjøre dette nyttig og interessant for alle. Stor alderspredning på elevene, trinn. Rektor mener at det har bidratt positivt, temaet løftes frem og skaper diskusjon. Erfaring om arrangement bør evalueres. Barnetrinnet: Ungdomstrinnet: skolediskusjonen er tema, usikkerhet brer seg, elvene føler seg dårlig informert, ville hatt bedre informasjon i form av møte, ikke papir. Merker at elevene har påvirkningsevne. Svar fra rektor;, også lærere og foreldre opplever det samme, vi vet ikke helt hvor politikere er i prosessen. Hvem skal informere elevene? Forslag skriv hjem til alle som informasjon. Balanse 4. Fra Rektor; sykling, foreldre sier de tar ansvar for 4 trinns sykling. FAU står ved vedtak om at dette er forbeholdt 5. trinn og oppover. Vedtaket er fattet i samråd med normer anbefalt av Trygg Trafikk. Elevundersøkelse svar foreligger, skolen sender ut i løpet av skoleuken 16. Foreslår at det tas opp på foreldre møte (klassekontakter) hvordan får vi feedback om mitt spesielle trinn? At foreldre tar initiativ til klasseaktiviteter er bra. Skolen skal ikke stoppe det som er bra av aktivitet. Dette med bakgrunn at en klassetur-initiativ ble kritisert fra andre trinn. La det positive få leve, dialog og samløp med skole kan være greit. Verdens bokdag. Elevene på 9 trinn skal lese for andre på barnetrinn. FAU gir positiv tilbakemelding til skolens satsing på leseferdigheter. FAU anmoder igjen alle å følge felles regler for sykling Kontinuerlig

5 5. Dugnadsdager før 17 mai FAU vedtok tirsdag 6 mai, onsdag 7 mai og torsdag 8 mai.. Dugnadsplan for skoleområdet barnetrinnet utarbeides, skal sende ut plan for FAU før det spres til foreldre. Foreldre for alle trinn deltar mai 2008, deltagerne i komiteen orienterte Ekholt og Ryggeheimen, samt barnetoget fra Halmstad og samling bygdetunet Ansvar for plan, Dag Olav Kleppestø, Trine Henæs og Bjørn Lindblad Plan ut før 1 mai 7. Innspill Hege Granviken, forslag om arrangement behov for ungdomstrinnet. Kan vi legge til rette for det i løpet av våren, Elevråd u skole tar det til etterretning og tar det tilbake til behandling i elevrådet Elevråd Neste FAU NESTE MØTE: TID: STED: KL Barnetrinnets møtelokaler DATO: 15/ REFERENT ; Dag Olav Kleppestø/ Erna Hogrenning

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Fortettet omsorg og service

Fortettet omsorg og service Fortettet omsorg og service Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapporten inneholder bakgrunn for prosjektet «Fortettet omsorg og service» og prosjektgruppenes forslag til mulige alternativer for å oppfylle

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer