NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE."

Transkript

1 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 22/13 23/13 24/13 25/13 26/13 27/13 28/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE. REFERATSAKER KIRKEVERGEN INFORMERER. REVISJONSBERETNING FOR 2012 HØRING - NOU 2013: 1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN. EVENTUELT NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. juni Kirsten Sætheren Lande leder

2 Lnr.: 5340/13 Arkivsaksnr.: 13/1464 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Referat fra forrige møte godkjennes. Innkalling til dagens møte godkjennes. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. juni Grethe Sveen Rundhaug Kirkeverge/daglig leder

3 Lnr.: 5293/13 Arkivsaksnr.: 13/1465 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.

4 Lnr.: 5307/13 Arkivsaksnr.: 13/1470 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: REFERATSAKER Sammendrag: Gjøvik kommune Arbeidstilsynet Alarmkunder tilknyttet 110 sentralene i Gjøvik og Lillehammer Tilsynsrapport Vedlegg: Aktuelle skriv. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Referatsaker og brev legges fram for fellesrådet. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Referatene tas til etterretning. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 4. juni Grethe Sveen Rundhaug Kirkeverge/daglig leder

5 NORDRE LA,\JD KOMMUNE Reg.nr. &...)«2 74 jsaksbeh. TJENESTEOMRADETEKNISKDRIFT Brannvesenet Arkiv kode P Arkiv kode S M...75, Ar/Saksnr. /9)7/7-;;Dok nr / Brannalarmkunder tilknyttet 110-sentralen Gjøvik. Vår ref. : TJTK/09/ / Saksnr: : Deres ref. : Gjøvik, 09/ ALARMKUNDERTILKNYTTET110 SENTRALENE I GJØVIKOG LILLEHAMMER Vi viser til vedtak i Justis- og beredskapsdepartmentetdatert hvor departementet fastslår at Vestoppland og Gudbrandsdalenskal knyttes til 110-sentralen på Elverum. Fra 1. juni 2013 opphører alarmsentralene i Gjøvik og Lillehammer og alle alarmer tilknyttet disse sentralene flyttes til 110 Innlandet på Elverum. LLK.uride'foiffeild-dtmell ë o110-sentralene på'gjøvik og Lillehammeropphører dermed Li fras-5mme-data:--nyttkundeforhold mk-avklares-med-brannsjefent egen-kommune-. - For inneværende år vil dere bli fakturert fra oss. Nye avtaler og rutiner for administrering og fakturering forutsettes etablert i samarbeid med brannsjefen i egen kommune. Rent praktisk så vil dere som alarmkunder ikke merke dette da alarmene rutes mot 110 Innlandet på Elverum fra samme dato og eventuell utrykning skjer på samme måte som tidligere fra lokalt brannvesen. Vedlagt er kontaktinformasjontil Alarmsentralen Brann Innlandet. Vi takker for samarbeidet! Med hilsen Gjøvik brannvesen Lillehammer Regionbrannvesen goi-12 Karls n Brannsjef Knut Birger Bakken Brannsjef Kopi: Alarmsentral Brann Innlandet Brannsjefen i alarmkundenes kommune. Kontoradresse: Stampevn. 5, 2827 Hunndalen Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik Epostadresse: Telefon: Banknr.: Telefax: Foretaksnr Saksbeh:

6 GJOVIK KOMMUNE Brann- og redningsavdelingen Teknisk drift Brann- og redningsavd. 110-sentralen Til våre ABA kunder Gjøvik.: Vedlegg til utsendelse av faktura. Informasjon vedrørende faktura for alarmtjeneste tilknyttet 110-sentralen Gjøvik for året Årets fakturering kornmer litt seint i år også, bare beklager dette. Det vil i år bli fakturert 3 terminer for de av våre kunder som har avtalt dette. Antall terminer skal framgå av fakturaen. Termin 2 vil bli fakturert i juli / august og Termin 3 i september / oktober. Fakturanummer og kundenummer fnmes nå i øvre høyre del på fakturablanketten. Dersom det er feil i faktureringen eller andre ting som må rettes opp, ta kontakt med undertegnede. Forklaring til fakturatekst: 1TERM,2 TERM,3 TERM,betyr 1, 2 eller 3 faktureringer i året. Monteringssted adresse er angitt på faktura. Minner om følgende: Alannoverføringen bør testes minimum en gang pr. måned. Dersom det er benyttet oppringt alarmoverføring bør test utføres oftere pga mulig feil på telefonlinje. (Vårtsktema--"Varslingslist&'-fmnes-nå,på vår hjemmeside-http://www.110jovik:no cnelz:bedrifirsalarntog-varslingsliste Kontaktpersoner. Denne kan sendes pr E-post til den kan mottas elektronisk ved henvendelse til undertegnede. "Varslingshste" byetlecintdktp&fsblibt kal ajomføiestbht Retningslinjerfor tilknytning av brannalarmer, m.v.: Punkt 3 Det er kundens ansvar å holde 110-senfralen løpende orientert om endringer vedr. kontaktpersoners navn, telefonnummer, e.l. Endringer skal meldes av ansvarlig person. For evt. Henvendelse bes det ta kontakt med SvelTeOlav Engevold på tlf. nr.: Viser forøvrig til eget vedlegg undertegnet av brannsjefene i Gjøvik og Lillehammer vedr. flytting av 110-sentralene Vennlig hilsen 3?)t,4 :. Okitr 4b.79 Sverre Olav Engevol Fullmektig Telefon nr.: / E-post:Sverre-Olav.EngevoldRgiovik.kommune.no

7 Arbeidstilsynet NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Postboks DOKKA VAR DATO VAR REFERANSE 1 av /11766 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Kristin Vindsetmo, tlf NC RE ND KOMMUNE Reg n Saksbeh. Arkiv P Arkiv S (20/ d, Ar/S.,..,:-:11-/311:2cace /3 Tilsynsrapport Vi viser til tilsynet hos NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD den Hensikten med tilsynet Arbeidstilsynet kontrollerte hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Tilsynet hadde fokus på hvordan dere jobber med organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser for å forebygge uheldige belastninger. Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Storgata DOKKA Til stede fra virksomheten: Grethe Sveen Rundhaug (daglig leder), Svein Bjeglerud (verneombud), Anita Roen (varaverneombud) og Anette Seljebakken (bedriftshelsetjeneste). Til stede fra Arbeidstilsynet: Kristin Vindsetmo (seniorinspektør) Tema for tilsynet: organisering og tilrettelegging av arbeidet systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid oversikt over roller, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet tilknytning og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte arbeidsmiljøopplæring for leder, verneombud og eventuelt andre verneombud og de ansattes medvirkningsmuligheter arbeidsavtaler og eventuelt arbeidsplaner Arbeidstilsynet oppfattet under tilsynet at virksomheten jobber godt og systematisk med arbeidsmiljøspørsmål. Leder og verneombud har begge gjennomført Verneombudet tas med på råd i spørsmål angående helse, miljøog sikkerhet, og alle ansatte har gode muligheter til å medvirke i eget arbeidsmiljø gjennom månedlige stabsmøter. Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er utarbeidet i samarbeid med BHT og alle arbeidstakerne. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

8 VAR REFERANSE 2013/ av 2 Det foreligger skriftlige rutiner for oppfølging av sykefravær som er kjent av arbeidstakerne. Sykefraværet er lavt. Det foreligger skriftlige arbeidsavtaler for alle arbeidstakere. Ved arbeid ut over normalarbeidstid gis det beskjed i god tid. Arbeidsrelatert stress forebygges ved hjelp av gode rutiner for gjennomføring av kirkelige tjenester. Emosjonelt arbeid er en del av hverfagen, men håndteres fortløpende gjennom samtaler med leder..og kollegaer. Arbeidstilsynet takker for et hyggelig tilsyn, og ønsker Nordre Land kirkelige fellesråd lykke til videre med å opprettholde og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet fant ikke brudd på lov eller forskrift under tilsynet. Gi en kopi av dette brevet til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har skriftlig avtale om ikke å ha verneombud, skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 20 13/11766 hvis dere tar kontakt. Med hilsen Arbeidstilsynet Svein Myklebust tilsynsleder Kristin Vindsetmo (sign.) seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomhetens verneombud

9 Lnr.: 5364/13 Arkivsaksnr.: 13/1486 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: KIRKEVERGEN INFORMERER. Sammendrag: Informasjon om diverse saker legges fram for fellesrådet. Informasjonen tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Vann i sakristiet i Nordsinni kirke Orgelet i Nordsinni kirke Lyskastere Trådløse mikrofoner Kopimaskin Maling av stakitt Avvikling av ferie Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Informasjonen tas til orientering. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. juni Grethe Sveen Rundhaug Kirkeverge/daglig leder

10

11 Lnr.: 5308/13 Arkivsaksnr.: 13/1471 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: Øk. avd. REVISJONSBERETNING FOR 2012 Sammendrag: I forbindelse med avslutningen av regnskapet og årsmelding for Nordre Land kirkelige fellesråd for 2012, har Innlandet revisjon IKS revidert regnskap og årsmelding. Revisjonsberetning for 2012 tas til orientering. Vedlegg: Revisjonsberetning for Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I følge økonomireglementet pkt. 3 skal regnskapet for fellesrådets virksomhet være avsluttet innen 15. februar og revidert innen 1. april. Årsregnskapet er fastsatt og underskrevet av rådets leder og daglig leder. Innlandet revisjon IKS skal uttale seg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kravene om regnskapsføring m.m. i kirkeloven og tilhørende forskrifter, og har oversendt revisjonsberetning for Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Revisjonsberetningen for 2012 tas til orientering. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. juni Grethe Sveen Rundhaug Kirkeverge/daglig leder

12

13 Innlandet Revisjon IKS i f";,)fifri) q, Nordre Land kirkelige fellesråd Gjøvik, 23. mai J.nr./Referanse: Arkiv kode 8. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅDS REGNSKAP FOR 2012 REVISORS BERETNING Vedlagt oversendes revisors beretning vedrørende Nordre Land kirkelige fellesråds regnskap for Vi vil minne om at når det fattes vedtak om budsjett må eventuelle endringer beløpsfestes slik at det fremgår hva som er endelig vedtatt. Likeså er det viktig at dere fatter vedtak ved eventuelle budsjettjusteringer. Vennlig hilsen Solveig 1-1Ormen Revisor Kopi til: regnskapsfører Hovedkontor: Postadr.: Postboks Lillehammer Tlf Faks E-post: Avdeling Gjøvik: Teknologivn Gjøvik Tlf Faks Firma: Besøksadresse: Kirkeg Lillehammer Org. nr MVA Bank

14 I ula det evisjon IKS TilNordreLand kirkeligefellesråd REVISORS BERETNING Uttalelseomårsregnskapet Vihar revidertårsregnskapetfor NordreLandkirkeligefellesråd,sombestårav balanseper 31. desember2012, driftsregnskap,som viseret negativtnettodriftsresultatpå kr ,97og et regnskapsmessigmerforbrukpå kr ,41,og investeringsregnskapforregnskapsåretavsluttetper dennedatoenog andrenoteopplysninger. Fellesrådetog dagligledersansvarfor årsregnskapet Fellesrådetog dagligleder er ansvarligfor å utarbeideog fastsetteårsregnskapetog for at det gir en dekkende fremstillingi samsvarmed lov, forskrift og god kommunalregnskapsskikk,og for slik intern kontroll sorn fellesrådet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholdervesentligfeilinformasjon,verkensomfølge av misligheterellerfeil. Revisorsoppgaverogplikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapetpå bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomførtrevisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikki Norge, herunder InternationalStandardson Auditing.Revisjonsstandardenekrever at vi etterleveretiske krav og planleggerog gjennomførerrevisjonen for å oppnå betryggendesikkerhet for at årsregnskapetikke inneholdervesentlig feilinformasjon. En revisjoninnebærerutførelseav handlingerfor å innhenterevisjonsbevisfor beløpene og opplysningenei årsregiskapet. De valgte handlingeneavhengerav revisors skjønn, herunder vurderingenav risikoenefor at årsregnskapetinneholder vesentlig feilinformasjon,enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurderingtar revisorhensyntil den internekontrollensom er relevantfor fellesrådetsutarbeidelseav et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessig etter omstendighetene,menikkefor å gi uttrykkfor en meningom effektivitetenav fellesrådets inteme kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippeneer hensiktsmessigeog om regnskapsestimateneutarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samledepresentasjonenav årsregnskapet. Etter vår oppfatning er hmhentet revisjonsbevistilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Hovedkontor: Postadr.:Postboks Lillehammer Tif Faks E-post Avdeling Gjøvik: Teknologivn Gjøvik Tlf Faks Firma: wwwirev.no Besøksadresse:Kirkeg, Lillehammer Org. nr MVA Bank

15 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordre Land kirkelige fellesråd per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjonom budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til gunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjonom årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjonom registreringog dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Gjøvik,.22. mai 2013,G Heidi Holm Olafsen Oppdragsansvarlig revisor

16 Lnr.: 5342/13 Arkivsaksnr.: 13/1487 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: (legg inn de parter som skal ha utskrift med navn og adresse) HØRING - NOU 2013: 1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN. Sammendrag: Kulturdepartementet sender NOU 2013: 1. Det livssynsåpne samfunn ut på høring. Høringssvar utarbeides og sendes innen 30. august Vedlegg: Høringsbrev Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen utdelt tidligere. Saksopplysninger: Kulturdepartementet sender NOU 2013: 1. Det livssynsåpne samfunn ut på høring. Høringen er omfattende, og det bes derfor om at høringsinstansene er nøye med å opplyse om: Hvilke punkter/kapitler i utredningen som omtales i høringsuttalelsen Hva som eventuelt er generelle merknader Hvilke tiltak/områder som bør prioriteres i oppfølgingen av innstillingen I tillegg til uttalelser til selve utredningen, ønskes det innspill til kunnskapsbehov på tros- og livssynsfeltet Vurdering: Det er viktig å se igjennom hele utredningen, men den er så stor at det blir veldig viktig å plukke ut de områdene fellesrådet bør se spesielt på. Foreslår noen av de aktuelle delene, men les gjennom mest mulig av det du mener er viktigst. Del I. 1 Sammendrag og hovedsynspunkter Del II. 5 Oversikt over gjeldende regulering og finansiering av tros- og livssynsaktivitet i Norge Del III. 7 Mulige modeller for statlig tros- og livssynspolitikk

17 Del IV. 17 Offentligrettslige funksjoner tros- og livssynssamfunnenes vigselsmyndighet 18 Gravferdsforvaltningen Del VII 31 Økonomiske og administrative konsekvenser Det er helt sikkert flere områder som er meget viktige, så se på hva kulturdepartementet ønsker av innspill og les. Det kan være lurt å delegere utarbeidelse av høringssvar til en gruppe. Sett ned og vurder hvem som bør sitte i gruppen. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Det settes ned en gruppe som får mandat til å utarbeide høringssvar til NOU 2013: 1. Det livssynsåpne samfunn. Høringssvar utarbeides og sendes innen 30. august NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. juni Grethe Sveen Rundhaug Kirkeverge/daglig leder

18 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Ifølgeliste Peg.n17, u -,,,,-.): I / 131,n.,-fr...,',:-.)(J-h ,-3 Arkiv kode P 1 7.5,:r,:e Arkiv kode S C / Ar/S2;ksrir. 1.3b2& [Dok.nr. Deres ref.vår ref, 13/155- Dato Høring NOU2013: 1 Det Divssynsåpnesamfunn Kulturdeparternentet senderpå høringnou2013:1detlivssynsåpnesamfunn. Utredningener avgit tilkulturdepartementet avtros-oglivssynspolitiskutvalg. Utvalgetbleoppnevntvedkongeligresolusjon25.juni2010ogavlevertesinutredning 7.januar2013. Utvalgethar foretattengjennomgangavstatenstros-oglivssynspolitikkoger i mandatetbedtomå fremmeforslagsomkanbidratilå skapeen mer helhetligpolitikk på feltet Utvalgethar analysert,ogforeslårtiltakpå,en rekkeområder.dettegjelder bl.a.tilskuddtiltros-oglivssynssamfunn, lovgivningpåtros-oglivssynsfeltet, vigselog gravferd,tros-oglivssynsbetjening i offentligeinstitusjoner,barnsrettigheter,dialog samtreligiøseplaggogsymboler.utvalgethar lagttilgrunnåtteprinsipperfor en helhetligtros-oglivssynspolitikk. Dissedannerfundamentetfordeforslageneutvalget presenterer. UtredningenkanhentesfraKulturdepartementets nettsider: hib://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou html?id= Fordidetteer en omfattendeutredning,bervihøringsinstanseneomå væresærlig nøyemedå opplyseom: o hvilkepunkter/kapideri utredningensomomtalesi høringsuttalelsene hvasomeventuelter generellemerknader Postadresse Kontoradresse Saritfunns-og Saksbehandler Postboks8030Dep Akersg,59 frivillighetsavdelingen AnneLiltved 0030Osle Sentralborcl: Org.nr

19 hvilketiltak/områdersombørprioriteresi oppfølgingenavinnstillingen I tilleggtiluttalelsertilselveutredningen,vilvigjernemottainnspilltil kunnskapsbehovpå tros- oglivssynsfeltet. Kulturdepartementet ber omå mottahøringsuttalelserinnen 30. august Høringsuttalelsersendeselektronisktildepartementetspostmottak: Viber omat høringsinstansenevidereformidlerhøringsbrevetilaktuelleetater, medlemsorganisasjonermv.somikkeer oppførtpåvedlagteliste. EventuellespørsmålomhøringenkanrettestilseniorrådgiverAnneLiltved,e-post tlf.: , ellerseniorrådgiverhannemyrvold,e-post hnnn kud.dep.no, tlf.: Med hilsen LarsAuduriGranl e.f.) ekspedisjonssjef AnneLiltved seniorrådgiver Side2

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer