TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf Universitetet i Stavanger Postboks STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG 1.0 SAMMENDRAG Universitetet i Stavanger (UiS) er en relativt stor og kompleks organisasjon med rundt 1200 ansatte og 8500 studenter. UiS driver med et stort mangfold av aktiviteter innen forskning, undervisning og annen formidling. I en slik stor og kompleks organisasjon stilles det store krav til det systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet for å kunne ivareta og arbeide aktivt med de ansattes arbeidsmiljø på alle nivå i organisasjonen. Arbeidstilsynet har sett at UiS har et godt utviklet overordnet skriftlig system for helse- miljø og sikkerhet (HMS). HMS - håndboken som er tilgjengelig på intranett, inneholder blant annet verktøy i form av skjema, sjekklister og metoder for kartlegging med oppfølging og ulike sett av rutiner som skal sikre at arbeidsmiljølovens krav ivaretas. Ledere og ansatte har gjennom våre tilsyn gitt et klart uttrykk for å ha en meningsfull jobb og interessante arbeidsoppgaver. De ansatte identifiserer seg med jobben de utfører og er stolte av den. De ansatte uttrykker også en stor grad av trivsel og kontroll over eget arbeid. Samtidig er det en oppfatning blant både ledere og ansatte at kravet til omstilling, innsparinger og effektivitet representerer en økende belastning i arbeidshverdagen. En utfordring for UiS synes å være å forankre og levendegjøre HMS - arbeidet ute i instituttene. Enkelte steder synes HMS arbeidet å mangle en tydelig prioritering, noe som ser ut til å føre til et manglende fokus på forbedringsområder innenfor eget arbeidsmiljø. Dette kommer blant til uttrykk gjennom status på verneombudsarbeidet. UiS har en utfordring i å sikre en aktiv og løpende dialog mellom ledere og verneombud og gjennom dette sikre en bedre medvirkning og eierskap rundt utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. UiS har også en utfordring i å tydeliggjøre og sikre et tilstrekkelig arbeidsmiljøfokus ved omstillinger. Arbeidstilsynet vurderer å gi pålegg der vi har funnet vesentlige avvik fra arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynet har fokusert på forhold som er felles for de enheter vi har ført tilsyn med. Våre krav vil derfor gjøres gjeldende for hele universitetet. Arbeidstilsynet har funnet det nødvendig å varsle pålegg på følgende to områder: rutiner for omstilling styrking av verneombudets rolle, funksjon og status POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE INNLEDNING Tilsynet ved Universitetet i Stavanger er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Arbeid for helse. I løpet av 2010 er alle universitetene i Norge, med unntak av UIO, blitt ført tilsyn med. Bakgrunnen for Arbeidstilsynet satsning innen Universitetssektoren er blant annet at sektoren har utfordringer når det gjelder (levekårsundersøkelsen, 2006): medvirkning/ manglende tilbakemelding ledelse konflikter omstilling Tema for satsningen og tilsynene er knyttet til psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold, hovedsakelig regulert i arbeidsmiljølovens 4-1, 4-2 og 4-3. Satsningens hovedmål er at innen utløpet av hovedprosjektperioden skal alle besøkte virksomheter være satt bedre i stand til å jobbe systematisk for å forebygge potensielt helseskadelige psykiske belastninger som kan oppstå på grunn av uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Denne tilsynsrapporten er basert på en samlet vurdering av tilsyn, møter og innhentet dokumentasjon. Arbeidstilsynet har ønsket å danne seg et helhetsbilde av systematisk HMS - aktivitet og arbeidsmiljøstatus på bakgrunn av tilsyn ved ulike nivå ved UiS. Vi har hatt som utgangspunkt at vi skal innhente nok informasjon og kunnskap til å kunne uttale oss virksomhetens arbeidsmiljøarbeid i forhold til de krav som stilles i arbeidsmiljølovgivningen. Det har ikke vært Arbeidstilsynets mål å kartlegge alle enkeltforhold ved de ulike enhetene. Det er det universitetets egen oppgave å gjøre. En begrensning ved Arbeidstilsynets tilnærming, er at vitenskaplige ansatte har fått vel stor plass. Dette har ført til at Arbeidstilsynet har et begrenset informasjonstilfang på problemstillinger som gjelder andre yrkesgrupper. Rapporten gjengir de funn som er gjennomgående for universitetet. I noen tilfeller har dette ført til at positive forhold eller utfordringer blir underkommunisert. Arbeidstilsynet vil takke alle vi har møtt under denne tilsynsrunden, både arbeidsgiver, ansattes representanter og ansatte. Arbeidstilsynet er blitt møtt på en profesjonell måte og er blitt vist stor imøtekommenhet, noe som har gjort vårt arbeid enklere. Tilsynene er foretatt av seniorinspektør Ellen Meldahl og rådgiver Roar Høydal.

3 VÅR REFERANSE GJENNOMFØRING AV TILSYNET Det er i forbindelse med tilsynet blitt innhentet overordnet HMS-dokumentasjon fra UiS. I tillegg er det innhentet dokumentasjon på fakultets- og instituttnivå. Dokumentasjon som er innhentet fra fakultet og institutt er først og fremst kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner. Vi har hatt møter og gruppesamtaler med følgende: - formøte med personalavdelingen og vara hovedverneombud - åpningsmøte med universitetsledelsen og fakultetsledelsen ved de utvalgte fakultetene - ansatte ved Institutt for kultur og språkvitenskap - ansatte ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk - verneombudene ved Det humanistiske fakultet - instituttledere ved Det humanistiske fakultet - ansatte ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi - ansatte ved Institutt for data- og elektroteknikk - verneombudene ved Det teknisk - naturvitenskaplige fakultet - instituttledere ved Det teknisk - naturvitenskaplige fakultet Arbeidstilsynet har i tillegg hatt et avsluttende møte med UiS den hvor Arbeidstilsynet gav en presentasjon av hovedfunn og Arbeidstilsynets vurderinger. Fra UiS møtte øverste ledelse, fakultetsledelsen fra de utvalgte fakultetene, representanter fra personalavdelingen, vernetjenesten og strategi og kommunikasjonsavdelingen. Hovedtilbakemeldingen fra UiS gitt i dette møtet, var at både ledelsen og ansattes representanter kjente seg igjen i Arbeidstilsynets funn og beskrivelse. Universitetet påpekte ovenfor Arbeidstilsynet at de hadde fokus og innsats rettet mot noen av de forbedringspunktene Arbeidstilsynet redegjorde for. Dette samsvarer også med Arbeidstilsynets inntrykk. Tilsynsrapporten slik den foreligger, er i samsvar med Arbeidstilsynets presentasjon på sluttmøtet. 4.0 ARBEIDSTILSYNETS FUNN OG VURDERINGER Her følger en redegjørelse for de hovedutfordringer som ansatte, ansattes representanter og ledelse har kommuniserte til oss gjennom tilsynet, fulgt av våre vurderinger. Arbeidstilsynet har valgt å presentere funnene under følgende avsnitt: Systematisk HMS - arbeid, medvirking - verneombudordningen, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og omstilling. Der vi har funnet avvik fra arbeidsmiljøloven har Arbeidstilsynet har valgt å konkludere i eget avsnitt og vil varsle pålegg. 4.1 Systematisk HMS - arbeid og dokumentasjon Arbeidstilsynet har sett at UiS har utviklet et godt overordnet system for HMS som synes tilpasset organisasjonen. HMS - håndboken er delt inn i tre hoveddeler, en styringsdel, operativ del og en dokumentasjonsdel. Systemet ivaretar etter Arbeidstilsynets vurdering arbeidsmiljølovens og internkontrollforskriftens krav og dekker tema som blant annet kartlegging, vurdering av risiko, melding av avvik, oppfølging og rapportering. HMS - systemet er lett tilgjengelig på intranett og inneholder verktøy i form av

4 VÅR REFERANSE 4 skjema, sjekklister og metoder for kartlegginger og tilhørende oppfølging. Dette gir oversikt og kan danne grunnlag for utvikling og forbedring av universitetets arbeidsmiljø. Universitetet ved personalavdelingen uttrykker å ha kontinuerlig fokus på forbedring av eget HMSsystem, blant gjennom å revidere og videreutvikle HMS - systemet. Universitetet gjennomfører også interne revisjoner ved instituttene. Universitet har en overordnet handlingsplan for HMS, som er med på å legge føringer for hva som skal prioriteres. For perioden skal det settes særskilt fokus på blant annet oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen, hvor tema som mobbing, sosialt samspill og arbeidspress og stress var underpunkter. UiS sine satsningsområder samsvarer i stor grad med de problemstillinger som ledere og ansatte selv vektla i samtalene med Arbeidstilsynet. Handlingsplanen legger videre føringer for hvordan enhetene skal arbeide med disse oppfølgingsområdene. I løpet av tilsynet kom det frem at den overordende handlingsplanen og hvordan den skulle følges opp, i liten grad var kjent ute i organisasjonene. Kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner Arbeidstilsynet har gjennom tilsynene og gjennom tilgjengelig dokumentasjon observert at det på enkelte områder innenfor arbeidsmiljølovgivningen arbeides bevisst og målrettet ved enkelte institutt, men at det også finnes utfordringer å ta fatt i. HMS synes flere steder å ha en manglende prioritering, noe som kan føre til at utfordringer blir underkommunisert eller at det er et lavt bevissthetsnivå rundt HMS - utfordringer. UiS gjennomfører kartlegginger i form av vernerunder, kartlegging av ergonomiske forhold, medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Med utgangspunkt i det som avdekkes gjennom vernerundene, skal det lages handlingsplaner som prioriteres ved hjelp av risikoanalyse. Vernerundene fokuserer i all hovedsak på ergonomiske forhold og mangler ved fysiske forhold. Vernerunden er også tiltenkt å ta opp psykososiale og organisatoriske forhold. Både ledere og ansatte opplevde dette som lite egnet metode. Behov utover det instituttene selv kan ta ansvar for, skal meldes videre opp i systemet. UiS gjennomførte i 2008 en stor medarbeiderundersøkelse. Denne arbeidsmiljøundersøkelsen ble fulgt opp ved at de enkelte instituttene skulle presentere funnene for sine ansatte, for så å identifisere tiltak i en handlingsplan. Det er planlagt at det skal gjennomføres en ny undersøkelse i løpet av I samtaler med både ansatte og ledelse kom det tilbakemeldinger på en begynnende eller manglende tillit til at HMS - kartlegginger vil føre til endringer av arbeidsmiljøet. Samtidig uttrykte flertallet vi snakket med, at de var positive til denne typen av undersøkelser. Arbeidstilsynets vurdering er at det er stor forskjell i hvordan resultatene er fulgt opp. Av handlingsplanene som ble fremlagt Arbeidstilsynet, er hovedinntrykket at de ikke gjenspeiler de utfordringer som finnes på det organisatoriske og psykososiale plan. Et gjennomgående trekk synes å være at det mangler konkrete tiltak og oppfølging av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Dette betyr ikke at lederne ikke tar tak i og jobber med arbeidsmiljø og tiltak. I noen tilfeller lå utfordringen i å synliggjøre det arbeidet som faktisk ble utført, noe som kan skyldes at arbeidet ikke ses inn i et HMS perspektiv.

5 VÅR REFERANSE 5 Å treffe tiltak i forhold til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø er ingen lett oppgave. Det krever en bevisst jobbing fra ledelsen, men også deltakelse og involvering fra de ansattes side. Arbeidstilsynet har i løpet av tilsynet sett at disse betingelsene ikke alltid synes å være tilstede. 4.2 Medvirkning - verneombudsordningen Av arbeidsmiljølovens kapittel 6 følger det at verneombudene og vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De skal ha tid, ressurser og mulighet for å kunne utføre sine oppgaver innenfor sitt vanlige virke. Hvert verneombud skal representere alle ansatte innen sitt verneområde. Verneombudene ved UiS har få møtearenaer hvor de kan utøve sin rolle. Det finnes ikke faste møtepunkter mellom ledelse og verneombudene for å sikre løpende kommunikasjon på instituttnivå. Verneombudenes involvering begrenser seg i stor grad til den årlige vernerunden på enhetsnivå, samt i enkeltsaker. Arbeidstilsynets vurdering er at samhandlingen mellom ledelse og vernombudene i all hovedsak er ad hoc preget. En konsekvens er at mangelen på faste møtearenaer kan føre til liten grad av samarbeid mellom ledere og verneombud, samt dårlig utnyttelse av verneombudenes kompetanse. Et av de funnene Arbeidstilsynet har gjort og som understøtter denne vurderingen, er at verneombudene i liten grad syntes å være involvert i medarbeiderundersøkelsen og oppfølgingen av denne. Det finnes heller ikke møtepunkter mellom verneombudene og ledelsen på fakultetsnivå eller samhandling mellom verneombudene innenfor fakultetene. Samhandlingen mellom verneombudene ser ut til å begrense seg til en årlig samling i regi av hovedverneombudet og personalavdelingen. Mangelen på etablerte møtearenaer mellom f.eks verneombudene vil kunne føre til at verneombudene ikke opplever å ha et apparat eller faglig nettverk som de kan støtte seg til. I samtalene med verneombudene kom det frem at de hadde en del felles problemstillinger som gikk på tvers av instituttene. Det ble også uttrykt at det å kunne møtes på tvers av instituttene kunne være en arena for erfaringsoverføring og læring. I dag synes rollen å ha liten status, noe som ofte fører til en utpeking av verneombudene. Det å ha et apparat /nettverk rundt seg, vil kunne være med å heve interessen for vernombudsarbeidet. Verneombudene blir etter Arbeidstilsynets oppfatning også lite brukt av ansatte. Dette mener vi kan skyldes at verneombudsordningen er lite synlig, samt manglende kunnskap om verneombudets rolle og funksjon. Ved ikke å benytte verneombudsordningens potensial, vil de ansatte kunne oppleve en manglende medvirking på eget arbeidsmiljø. Denne problemstillingen forsterkes ytterligere gjennom at det ved flere institutt, ser ut til å mangle gode møtearenaer hvor arbeidsmiljø tas opp som tema. Arbeidstilsynet har i løpet av tilsynene ikke sett at verneombudsordningen har hatt en aktiv rolle i forbindelse med omstillingsarbeidet og BOFU, se kapittelet om omstilling. Arbeidstilsynets konklusjon Verneombudene representerer alle ansatte og er i kraft av sine lovpålagte oppgaver sentrale aktører i vernearbeidet.

6 VÅR REFERANSE 6 Arbeidstilsynet ser en særlig utfordring for universitet i å involvere og bruke verneombudene i arbeidsmiljøspørsmål. Gjennom vernombudsordningen har UiS et stort potensial for så sikre medvirkning fra alle ansatte, både når det gjelder det løpende HMS - arbeidet og ved endringer/omstillinger. For at verneombudet skal sikres medvirkning i de saker som berører arbeidsmiljøet, må verneombudene trekkes tydeligere og sterkere med i det systematiske HMS - arbeidet. Arbeidsgiver må derfor tilby deltakelse i de fora hvor arbeidsmiljøarbeid og arbeidsmiljørelaterte saker diskuteres. Arbeidstilsynet mener at verneombudsordningen i dag ikke fungerer etter hensikten og ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens intensjon. Se varsel om pålegg nr Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Dette skal ivaretas gjennom virksomhetens systematiske HMS - arbeid, jfr. bl.a. arbeidsmiljølovens 4-1, 4-2, 4-3 og 3-1. Psykososialt arbeidsmiljø blir ofte brukt som en betegnelse på forhold som har med både arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser å gjøre. Det handler først og fremst om arbeidstakernes opplevelse av forhold til hverandre, til ledere, til arbeidsoppgaver og hvordan arbeidet påvirker individet, med konsekvenser for jobbtrivsel, helse og yteevne. Organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer handler i stor grad om hvordan forholdene er tilrettelagt for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølovens 4-1 (2) krever at det ved planlegging og utformig av arbeidet skal legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Figur: mulig sammenheng mellom psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer og opplevelsen av eget arbeidsmiljø. O R G A N I S A T O R I S K P S Y K O S O S I A L T Organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidslivet RAMMEBETINGELSER Rammekrav - forskning og undervisning, studentmasse, krav til rapportering, krav og forventinger fra studenter, ressurser, tidsramme, økonomi, krav fra reformer og lignende. ORGANISATORISKE FORHOLD Ansvarsforhold, endrings/omstillingsprosesser, kommunikasjonskanaler, arena for medvirkning, opplæring og utvikling, kjennskap til virksomhetens verktøy, HMS. Positive konsekvenser Engasjement, læring, utvikling, sosial og faglig støtte, variasjon Konsekvenser for arbeidstakerne Negative konsekvenser Arbeidsbelastning, stress, usikkerhet og uklarhet, mistrivsel, konflikter, ensformighet, dårlig psykososialt arbeidsmiljø

7 VÅR REFERANSE 7 Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer belyst i tilsynet I samtalene med både ledelse og de ansatte ved de ulike instituttene kom det frem at det er stor trivsel blant ansatte flest og at de blir værende i organisasjonen. Både ansatte og ledelse gav uttrykk for et stort engasjement og eierskap til det området de arbeider innenfor. De ansatte beskriver positive sider ved det å jobbe ved universitetet, sider som et utviklende og utfordrende arbeid, som gir den ansatte et stort ansvar. Videre beskrives at arbeidet har stor grad av fleksibilitet, noe som gir gode muligheter for selvbestemmelse og tilrettelegging av arbeidet og egen arbeidstid. Men parallelt med disse positive sidene blir det også beskrevet en stadig økning i krav til arbeidet. I en slik kontekst kan en lett komme i en situasjon hvor kravene til arbeidet blir opplevd som grenseløse. Om arbeidsbelastning Arbeidsmiljøforholdene i en kompleks organisasjon som et universitet er avhengige av en rekke ytre rammebetingelser som i større eller mindre grad kan påvirkes av det enkelte universitet. Det er gjennom tilsynet stadig blitt referert til en del av disse ytre rammebetingelsene som bakenforliggende årsak til flere av de arbeidsmiljøutfordringer som UiS står ovenfor. Spesielt fremheves effektivitetskrav gjennom bedre ressursutnyttelse og større studentgjennomstrømning, noe som ble sagt å føre til aktivitetsøkning og store krav til støtteavdelingene. En gjennomgående beskrivelse i de instituttene Arbeidstilsynet har ført tilsyn med, er en utvikling mot et misforhold mellom de oppgaver som skal utføres og de ressurser de har til disposisjon. Dette kom frem både i forhold til vitenskaplig ansatte og administrativt ansatte. Disse funnene er også kommet frem i medarbeiderundersøkelsen, og arbeidspress er utpekt som en del av universitets satsningsområde for 2010 til Flere av informantene gav uttrykk for en vanskelig balansegang mellom kravene til undervisning, veiledning og kravene til forskning. Spesielt ble det beskrevet at forskningen var noe en gjorde på fritiden. Konsekvenser som ble holdt frem var at forskningen ble skadelidende, samtidig som det er forskning som gir anerkjennelse både internt og eksternt. Enkelte gav uttrykk for at dette kunne være en ond sirkel. Spesielt ble dette nevnt som en stor utfordring for midlertidig ansatte og nyansatte. En utfordring Arbeidstilsynet ofte ser i miljøer som har stor grad av prestasjonsbasert arbeid, er at fleksibiliteten også representerer en bakside, ved at skillet mellom arbeidsliv og privatliv blir mer utydelig. Spesielt kan dette gi utfordringer for karrierebevisste arbeidstakere eller arbeidstakere som jobber i miljøer hvor endringstakten er stor og kunnskap fort blir utdatert. For noen vil dette kunne være kimen til belastningskonflikter. Med belastingskonflikter mener vi konflikter som oppstår når arbeidet krever så mye ressurser at det blir få ressurser igjen til privatlivet/familien. Samtidig blir denne glidende overgangen mellom arbeid og fritid beskrevet i positive ordelag av de ansatte og som et kjennetegn på det å være vitenskaplig ansatt. De får lov til å holde på med sin hobby, noe de lever og ånder for. En utfordring er at disse ansatte kan komme i en posisjon hvor de er med på å sette normen for hva en skal forvente av de vitenskaplige ansatte. Som løsning er dette langt fra et reelt valg for alle. En annen utfordring som kom frem i tilsynene var at ansatte som hadde ansvar for undervisning, strakk seg svært langt av hensyn til studenter. Terskelen for å holde seg borte fra undervisningen ble beskrevet som så stor at enkelte strekker seg lengre enn det som er helsemessig forsvarlig.

8 VÅR REFERANSE 8 I hvilken grad det finnes institutt eller avdelinger hvor det eksisterer en ubalanse mellom oppgaver og ressurser som fører til helsebelastende arbeidspress, kan ikke tilsynet si noe om. Vi har imidlertid fått klare tilbakemeldinger om at helsebelastende arbeidspress kan være, og er en aktuell problemstilling for enkelte arbeidstakere. Arbeidstilsynet vil minne om arbeidsgivers plikt til å organisere og tilrettelegge arbeidet til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger. Dersom en eller flere arbeidstakere opplever arbeidet som belastende, er det viktig at arbeidsgiver avdekker og følger opp, slik at arbeidet kan organiseres og tilrettelegges bedre for disse arbeidstakerne. Arbeidsbelastning og lederne Ledere opplever også økt effektivitetskrav, større krav til kommunikasjon med ansatte, økt studentgjennomstrømming, stor møteaktivitet og en økende dokumentstrøm. Kalendere blir stadig blir tettere. Mange ledere uttrykte at det var en utfordring å være synlige ledere og sette av tilstrekkelig tid til den enkelte ansatt, fordi tiden ikke strakk til. Medarbeidersamtalen som også er tenkt som et verktøy for oppfølging på individnivå etter medarbeiderundersøkelsen er et eksempel på dette. Lederspennet er for mange stort. Flere av lederne utrykte at de har vanskeligheter med å finne tid til gjennomføring og å utføre medarbeidersamtalene på en tilfredsstillende måte. Videre ble oppfølging av HMS-arbeidet opplevd som vanskelig å prioritere og resultatet ble gjerne brannslukking i forbindelse med konkrete hendelser, i stedet for å arbeide systematisk og forebyggende. Universitetet står nå ovenfor en situasjon hvor det er blitt besluttet å innføre styrer i stedet for instituttråd. Enkelte ledere utrykte en bekymring for det merarbeidet som kan komme, ved større krav til saksbehandling og dermed også mer administrativt arbeid. Arbeidstilsynet støtter denne bekymringen og gjør oppmerksom på kravet om en konsekvensvurdering knyttet til arbeidsmiljø i forbindelse med endringer i organiseringen, jf. avsnitt om omstilling og påleggspunkt nr. 2. Sosialt samspill Et annet tema som ble viet oppmerksomhet av de ansatte i samtalene med Arbeidstilsynet, var sosialt samspill og sosial støtte. De ansatte beskrev seg selv og sine kollegaer som individualister som lever i egen boble. Flere av de ansatte uttrykte også at arbeidets organisering og arbeidets karakter kunne gi opplevelsen av å ikke bli sett slik at det til tider kunne bli en vel ensom jobb. Spesielt ble dette trukket frem som en utfordring i det å være nyansatt. Intervjueobjektene trakk også frem konsekvenser av individualiseringen som manglende identifisering og tilhørighet med arbeidsmiljøet. Samtidig ble det beskrevet at et slikt miljø hadde potensial til å være konfliktskapende. En arena for å dempe det individuelle fokuset er gjennom fellesarenaer og sosiale fellesaktiviteter. Universitetet har som nevnt tidligere sosialt samspill som et fokusområde. Vi fikk igjennom tilsynet bekreftet at dette også er blitt fulgt opp ved flere institutt. Intervjueobjektene trakk frem at ukentlige møter på instituttnivå gjennomføres av flere, videre ble det en rekke steder avholdt møter innenfor faggruppene. Det ble også fortalt om at det fokuseres på å få til sosiale aktiviteter, økt bruk av pauserom, sosiale sammenkomster m.v. En gjennomgående utfordring som ble kommunisert var at

9 VÅR REFERANSE 9 dette kunne være krevende å få til i en organisasjon med individualister, små faggrupper, og store personalgrupper. Om konflikter I løpet av samtalene med både de ansatte, deres representanter og ledelsen ble konflikter berørt som tema. Flere uttrykte en forbauselse over de høye mobbetallet ved UiS som ble avdekket i medarbeiderundersøkelsen og uttalte at dette ikke var noe de kjente seg igjen i. På den andre siden kunne de ansatte også fortelle om til tider høyt konfliktnivå og ansatte som ikke ville la seg lede. Som tiltak har UiS gjennomført seminarer og opplæring i etterkant av medarbeiderundersøkelsen knyttet til tema mobbing og konflikter. Vi fikk også i tilsynet fortellinger og eksempler om forhold som var avdekket og grepet fatt i med godt resultat. 4.4 Særskilt om omstilling Omstilling kan defineres som planlagte organisatoriske endringer som kan initieres og iverksettes på ulike nivåer i organisasjonen. Dette kan være endringer på virksomhetsnivå, på systemnivå eller på individnivå. Med endringer på virksomhetsnivå menes ofte prosesser knyttet til nedlegging, outsourcing, eller sammenslåing av enheter. Endringer på systemnivå i virksomheten kan være innføring av ny teknologi, endringer i ledelsesstruktur og oppgavefordeling. Endringer på virksomhetsnivå og systemnivå vil igjen kunne medføre endringer for avdelinger/grupper og enkeltindivider i form av for eksempel endring i oppgaver og ansvar, nye kollegaer, ny ledelse og nye arbeidsmetoder. Omstilling er ikke nødvendigvis i seg selv en risikofaktor, men det er sider ved omstilling og måten den gjennomføres på som kan føre til konsekvenser for arbeidsmiljøet og den enkelte ansattes arbeidssituasjon. Dette betyr at alle omstillinger må behandles som en arbeidsmiljøsak. I dette ligger det implisitt at ved omstillingsprosesser må en kartlegge og vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold, slik at eventuelle tiltak kan identifiseres og iverksettes. BOFU Med bakgrunn i innsparingstiltak har UiS gjennomført og vil gjennomføre rasjonaliseringstiltak. I samtalene påpekte de fleste innsparingskrav og kravet til økt effektivt som faktorer som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Under samtalene ble omstillingsprosessen BOFU gitt mye oppmerksomhet både av ansatte, deres representanter og av lederne. Arbeidstilsynet har registrert at BOFU - prosessen så langt, synes å ha vært krevende og til tider konfliktfylte innad i organisasjonen. Målet er å redusere kostnader tilsvarende 50 årsverk. Videre er det et mål å unngå oppsigelser. Organisasjonen har utarbeidet dokumentasjon tilknyttet BOFU, som blant annet en omstillingsavtale. Avtalen har fokus på individet og inneholder blant annet føringer omkring endring av oppgaver, kompetanse m.v. Det er også gjennomført informasjonsmøter i fakulteter. Der hvor tiltak allerede var iverksatt, uttrykker arbeidsgiver å ha hatt individet i sentrum. Mange ansatte opplever likevel stor grad av usikkerhet rundt prosessene. Denne usikkerheten kommer blant annet til uttrykk ved problemstillinger som: - hva vil skje med meg? - opplevelse at informasjonen er manglende og gis sjelden - uklarhet rundt hvilke tiltak som skal gjennomføres innenfor fakultetene for å nå målene

10 VÅR REFERANSE 10 - spørsmål om blant annet fremtidig struktur på studieretninger - hvilke muligheter vil det være for støttefunksjoner innenfor instituttene - hvilke konsekvenser vil nedskjæringer få for muligheten til oppfølging av studenter - hva vil skje med kvalitet på undervisningen dersom praktisk arbeid (eks laboratoriumsarbeid) innenfor studiene reduseres Videre er det usikkerhet tilknyttet hvordan selve prosessen skal foregå. Hvilke roller skal den enkelte ha i prosessen og når og på hvilket nivå skal medvirkningen foregå. Det kom også frem i samtalene at det er en utfordring å få forståelse for disse innsparingstiltakene, når dette sees opp i mot et økende antall studenter ved universitetet. Sluttpakker er et tiltak som er avgjort skal tas i bruk i organisasjonen. Kriterier for hvem som kan få slike, konsekvenser for drift av studieretninger m.v. oppleves som uklare og fører til frustrasjoner. Leders rolle synes uklar og erfaringer ved slike prosesser er liten i organisasjonen. Det utrykkes at det er behov for et verktøy/manualer. Omstillingsdokumentet hvor avtaleverket er innarbeidet omhandler ikke de krav som fremgår i arbeidsmiljøloven om blant annet vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold i forbindelse med omstillinger og endringer. Manglende involvering av verneombudene i omstillingsarbeidet tydeliggjør også at det er et manglende fokus på arbeidsmiljø i forbindelse med dette arbeidet. Det må imidlertid nevnes at det i Universitets overordnet handlingsplan for HMS for perioden gis føringer om at arbeidsmiljøet skal ivaretas i forbindelse med BOFU. Konklusjon UiS har ikke systemer som sikrer at arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold ved omstillingsprosesser kartlegges og vurderes, slik at eventuelle nødvendige tiltak kan identifiseres og iverksettes. Se varsel om pålegg nr.2.

11 VÅR REFERANSE VARSEL OM PÅLEGG Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: Pålegg 1: UiS må styrke verneombudets rolle, funksjon og status for å sikre tilstrekkelig medvirking. Verneombudene skal informeres og tas med på råd i alle saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Lovgrunnlag: I følge arbeidsmiljølovens 6-2 (1) fremgår det at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I arbeidsmiljøloven 6-2 (4) går det frem at: Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven 3-1. I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd nr. 3 stilles krav til samarbeid om HMS-arbeidet og nr. 7 stiller krav til å dokumentere hvordan virksomheten sikrer at HMS-lovgivningen etterleves. Frist for gjennomføring: 3 måneder etter at eventuelt pålegg blir vedtatt. Hva som skal til for at pålegget anses som oppfylt: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet mottar skriftlig tilbakemelding om følgende punkter: a) En redegjørelse for hvordan medvirkning og samarbeid mellom ledere og verneombudene på ulike nivå i organisasjonen skal foregå. Herunder oversikt over møtearenaer og hvilke saker som omfattes av verneombudenes medvirkning. b) En beskrivelse av hvordan ovennevnte punkt fremgår i virksomhetens HMS - system. Dersom UiS kommer frem til andre tiltak som vil styrke verneombudets rolle og funksjon ønsker vi å bli underrettet om dette. Pålegg 2: UiS må utarbeide en prosedyre som sikrer at arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold ved omstillingsprosesser kartlegges og vurderes, slik at eventuelle nødvendige tiltak kan identifiseres og iverksettes. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven stiller ved omstillinger krav til arbeidsgiver. I arbeidsmiljøloven 3-1, 2 d går det frem at under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten skal arbeidsgiver vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak.

12 VÅR REFERANSE 12 I arbeidsmiljøloven 4-3 (3) går det frem at det under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2.ledd nr. 7 stiller krav til å dokumentere hvordan virksomheten sikrer at HMS - lovgivningen etterleves. Frist for gjennomføring: 3 måneder etter at eventuelt pålegg blir gitt. Hva som skal til for at pålegget anses som oppfylt: Virksomhetens prosedyre må blant annet omfatte: a) en beskrivelse av hvordan universitetet vil vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser/risiko ved endringer b) informasjon om hvem som skal medvirke i prosessene og når og hvordan dette skal foregå for å sikre reell medvirkning i organisasjonen c) definisjon av i hvilke prosesser rutinen skal tas i bruk Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet mottatt prosedyren. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at UiS oppgir vårt referansenummer 2010/9010 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Guro Fykse tilsynsleder (sign.) Roar Høydal rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Personalavdelingen Hovedverneombud

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer