TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf Universitetet i Stavanger Postboks STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG 1.0 SAMMENDRAG Universitetet i Stavanger (UiS) er en relativt stor og kompleks organisasjon med rundt 1200 ansatte og 8500 studenter. UiS driver med et stort mangfold av aktiviteter innen forskning, undervisning og annen formidling. I en slik stor og kompleks organisasjon stilles det store krav til det systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet for å kunne ivareta og arbeide aktivt med de ansattes arbeidsmiljø på alle nivå i organisasjonen. Arbeidstilsynet har sett at UiS har et godt utviklet overordnet skriftlig system for helse- miljø og sikkerhet (HMS). HMS - håndboken som er tilgjengelig på intranett, inneholder blant annet verktøy i form av skjema, sjekklister og metoder for kartlegging med oppfølging og ulike sett av rutiner som skal sikre at arbeidsmiljølovens krav ivaretas. Ledere og ansatte har gjennom våre tilsyn gitt et klart uttrykk for å ha en meningsfull jobb og interessante arbeidsoppgaver. De ansatte identifiserer seg med jobben de utfører og er stolte av den. De ansatte uttrykker også en stor grad av trivsel og kontroll over eget arbeid. Samtidig er det en oppfatning blant både ledere og ansatte at kravet til omstilling, innsparinger og effektivitet representerer en økende belastning i arbeidshverdagen. En utfordring for UiS synes å være å forankre og levendegjøre HMS - arbeidet ute i instituttene. Enkelte steder synes HMS arbeidet å mangle en tydelig prioritering, noe som ser ut til å føre til et manglende fokus på forbedringsområder innenfor eget arbeidsmiljø. Dette kommer blant til uttrykk gjennom status på verneombudsarbeidet. UiS har en utfordring i å sikre en aktiv og løpende dialog mellom ledere og verneombud og gjennom dette sikre en bedre medvirkning og eierskap rundt utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. UiS har også en utfordring i å tydeliggjøre og sikre et tilstrekkelig arbeidsmiljøfokus ved omstillinger. Arbeidstilsynet vurderer å gi pålegg der vi har funnet vesentlige avvik fra arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynet har fokusert på forhold som er felles for de enheter vi har ført tilsyn med. Våre krav vil derfor gjøres gjeldende for hele universitetet. Arbeidstilsynet har funnet det nødvendig å varsle pålegg på følgende to områder: rutiner for omstilling styrking av verneombudets rolle, funksjon og status POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE INNLEDNING Tilsynet ved Universitetet i Stavanger er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Arbeid for helse. I løpet av 2010 er alle universitetene i Norge, med unntak av UIO, blitt ført tilsyn med. Bakgrunnen for Arbeidstilsynet satsning innen Universitetssektoren er blant annet at sektoren har utfordringer når det gjelder (levekårsundersøkelsen, 2006): medvirkning/ manglende tilbakemelding ledelse konflikter omstilling Tema for satsningen og tilsynene er knyttet til psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold, hovedsakelig regulert i arbeidsmiljølovens 4-1, 4-2 og 4-3. Satsningens hovedmål er at innen utløpet av hovedprosjektperioden skal alle besøkte virksomheter være satt bedre i stand til å jobbe systematisk for å forebygge potensielt helseskadelige psykiske belastninger som kan oppstå på grunn av uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Denne tilsynsrapporten er basert på en samlet vurdering av tilsyn, møter og innhentet dokumentasjon. Arbeidstilsynet har ønsket å danne seg et helhetsbilde av systematisk HMS - aktivitet og arbeidsmiljøstatus på bakgrunn av tilsyn ved ulike nivå ved UiS. Vi har hatt som utgangspunkt at vi skal innhente nok informasjon og kunnskap til å kunne uttale oss virksomhetens arbeidsmiljøarbeid i forhold til de krav som stilles i arbeidsmiljølovgivningen. Det har ikke vært Arbeidstilsynets mål å kartlegge alle enkeltforhold ved de ulike enhetene. Det er det universitetets egen oppgave å gjøre. En begrensning ved Arbeidstilsynets tilnærming, er at vitenskaplige ansatte har fått vel stor plass. Dette har ført til at Arbeidstilsynet har et begrenset informasjonstilfang på problemstillinger som gjelder andre yrkesgrupper. Rapporten gjengir de funn som er gjennomgående for universitetet. I noen tilfeller har dette ført til at positive forhold eller utfordringer blir underkommunisert. Arbeidstilsynet vil takke alle vi har møtt under denne tilsynsrunden, både arbeidsgiver, ansattes representanter og ansatte. Arbeidstilsynet er blitt møtt på en profesjonell måte og er blitt vist stor imøtekommenhet, noe som har gjort vårt arbeid enklere. Tilsynene er foretatt av seniorinspektør Ellen Meldahl og rådgiver Roar Høydal.

3 VÅR REFERANSE GJENNOMFØRING AV TILSYNET Det er i forbindelse med tilsynet blitt innhentet overordnet HMS-dokumentasjon fra UiS. I tillegg er det innhentet dokumentasjon på fakultets- og instituttnivå. Dokumentasjon som er innhentet fra fakultet og institutt er først og fremst kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner. Vi har hatt møter og gruppesamtaler med følgende: - formøte med personalavdelingen og vara hovedverneombud - åpningsmøte med universitetsledelsen og fakultetsledelsen ved de utvalgte fakultetene - ansatte ved Institutt for kultur og språkvitenskap - ansatte ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk - verneombudene ved Det humanistiske fakultet - instituttledere ved Det humanistiske fakultet - ansatte ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi - ansatte ved Institutt for data- og elektroteknikk - verneombudene ved Det teknisk - naturvitenskaplige fakultet - instituttledere ved Det teknisk - naturvitenskaplige fakultet Arbeidstilsynet har i tillegg hatt et avsluttende møte med UiS den hvor Arbeidstilsynet gav en presentasjon av hovedfunn og Arbeidstilsynets vurderinger. Fra UiS møtte øverste ledelse, fakultetsledelsen fra de utvalgte fakultetene, representanter fra personalavdelingen, vernetjenesten og strategi og kommunikasjonsavdelingen. Hovedtilbakemeldingen fra UiS gitt i dette møtet, var at både ledelsen og ansattes representanter kjente seg igjen i Arbeidstilsynets funn og beskrivelse. Universitetet påpekte ovenfor Arbeidstilsynet at de hadde fokus og innsats rettet mot noen av de forbedringspunktene Arbeidstilsynet redegjorde for. Dette samsvarer også med Arbeidstilsynets inntrykk. Tilsynsrapporten slik den foreligger, er i samsvar med Arbeidstilsynets presentasjon på sluttmøtet. 4.0 ARBEIDSTILSYNETS FUNN OG VURDERINGER Her følger en redegjørelse for de hovedutfordringer som ansatte, ansattes representanter og ledelse har kommuniserte til oss gjennom tilsynet, fulgt av våre vurderinger. Arbeidstilsynet har valgt å presentere funnene under følgende avsnitt: Systematisk HMS - arbeid, medvirking - verneombudordningen, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og omstilling. Der vi har funnet avvik fra arbeidsmiljøloven har Arbeidstilsynet har valgt å konkludere i eget avsnitt og vil varsle pålegg. 4.1 Systematisk HMS - arbeid og dokumentasjon Arbeidstilsynet har sett at UiS har utviklet et godt overordnet system for HMS som synes tilpasset organisasjonen. HMS - håndboken er delt inn i tre hoveddeler, en styringsdel, operativ del og en dokumentasjonsdel. Systemet ivaretar etter Arbeidstilsynets vurdering arbeidsmiljølovens og internkontrollforskriftens krav og dekker tema som blant annet kartlegging, vurdering av risiko, melding av avvik, oppfølging og rapportering. HMS - systemet er lett tilgjengelig på intranett og inneholder verktøy i form av

4 VÅR REFERANSE 4 skjema, sjekklister og metoder for kartlegginger og tilhørende oppfølging. Dette gir oversikt og kan danne grunnlag for utvikling og forbedring av universitetets arbeidsmiljø. Universitetet ved personalavdelingen uttrykker å ha kontinuerlig fokus på forbedring av eget HMSsystem, blant gjennom å revidere og videreutvikle HMS - systemet. Universitetet gjennomfører også interne revisjoner ved instituttene. Universitet har en overordnet handlingsplan for HMS, som er med på å legge føringer for hva som skal prioriteres. For perioden skal det settes særskilt fokus på blant annet oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen, hvor tema som mobbing, sosialt samspill og arbeidspress og stress var underpunkter. UiS sine satsningsområder samsvarer i stor grad med de problemstillinger som ledere og ansatte selv vektla i samtalene med Arbeidstilsynet. Handlingsplanen legger videre føringer for hvordan enhetene skal arbeide med disse oppfølgingsområdene. I løpet av tilsynet kom det frem at den overordende handlingsplanen og hvordan den skulle følges opp, i liten grad var kjent ute i organisasjonene. Kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner Arbeidstilsynet har gjennom tilsynene og gjennom tilgjengelig dokumentasjon observert at det på enkelte områder innenfor arbeidsmiljølovgivningen arbeides bevisst og målrettet ved enkelte institutt, men at det også finnes utfordringer å ta fatt i. HMS synes flere steder å ha en manglende prioritering, noe som kan føre til at utfordringer blir underkommunisert eller at det er et lavt bevissthetsnivå rundt HMS - utfordringer. UiS gjennomfører kartlegginger i form av vernerunder, kartlegging av ergonomiske forhold, medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Med utgangspunkt i det som avdekkes gjennom vernerundene, skal det lages handlingsplaner som prioriteres ved hjelp av risikoanalyse. Vernerundene fokuserer i all hovedsak på ergonomiske forhold og mangler ved fysiske forhold. Vernerunden er også tiltenkt å ta opp psykososiale og organisatoriske forhold. Både ledere og ansatte opplevde dette som lite egnet metode. Behov utover det instituttene selv kan ta ansvar for, skal meldes videre opp i systemet. UiS gjennomførte i 2008 en stor medarbeiderundersøkelse. Denne arbeidsmiljøundersøkelsen ble fulgt opp ved at de enkelte instituttene skulle presentere funnene for sine ansatte, for så å identifisere tiltak i en handlingsplan. Det er planlagt at det skal gjennomføres en ny undersøkelse i løpet av I samtaler med både ansatte og ledelse kom det tilbakemeldinger på en begynnende eller manglende tillit til at HMS - kartlegginger vil føre til endringer av arbeidsmiljøet. Samtidig uttrykte flertallet vi snakket med, at de var positive til denne typen av undersøkelser. Arbeidstilsynets vurdering er at det er stor forskjell i hvordan resultatene er fulgt opp. Av handlingsplanene som ble fremlagt Arbeidstilsynet, er hovedinntrykket at de ikke gjenspeiler de utfordringer som finnes på det organisatoriske og psykososiale plan. Et gjennomgående trekk synes å være at det mangler konkrete tiltak og oppfølging av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Dette betyr ikke at lederne ikke tar tak i og jobber med arbeidsmiljø og tiltak. I noen tilfeller lå utfordringen i å synliggjøre det arbeidet som faktisk ble utført, noe som kan skyldes at arbeidet ikke ses inn i et HMS perspektiv.

5 VÅR REFERANSE 5 Å treffe tiltak i forhold til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø er ingen lett oppgave. Det krever en bevisst jobbing fra ledelsen, men også deltakelse og involvering fra de ansattes side. Arbeidstilsynet har i løpet av tilsynet sett at disse betingelsene ikke alltid synes å være tilstede. 4.2 Medvirkning - verneombudsordningen Av arbeidsmiljølovens kapittel 6 følger det at verneombudene og vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De skal ha tid, ressurser og mulighet for å kunne utføre sine oppgaver innenfor sitt vanlige virke. Hvert verneombud skal representere alle ansatte innen sitt verneområde. Verneombudene ved UiS har få møtearenaer hvor de kan utøve sin rolle. Det finnes ikke faste møtepunkter mellom ledelse og verneombudene for å sikre løpende kommunikasjon på instituttnivå. Verneombudenes involvering begrenser seg i stor grad til den årlige vernerunden på enhetsnivå, samt i enkeltsaker. Arbeidstilsynets vurdering er at samhandlingen mellom ledelse og vernombudene i all hovedsak er ad hoc preget. En konsekvens er at mangelen på faste møtearenaer kan føre til liten grad av samarbeid mellom ledere og verneombud, samt dårlig utnyttelse av verneombudenes kompetanse. Et av de funnene Arbeidstilsynet har gjort og som understøtter denne vurderingen, er at verneombudene i liten grad syntes å være involvert i medarbeiderundersøkelsen og oppfølgingen av denne. Det finnes heller ikke møtepunkter mellom verneombudene og ledelsen på fakultetsnivå eller samhandling mellom verneombudene innenfor fakultetene. Samhandlingen mellom verneombudene ser ut til å begrense seg til en årlig samling i regi av hovedverneombudet og personalavdelingen. Mangelen på etablerte møtearenaer mellom f.eks verneombudene vil kunne føre til at verneombudene ikke opplever å ha et apparat eller faglig nettverk som de kan støtte seg til. I samtalene med verneombudene kom det frem at de hadde en del felles problemstillinger som gikk på tvers av instituttene. Det ble også uttrykt at det å kunne møtes på tvers av instituttene kunne være en arena for erfaringsoverføring og læring. I dag synes rollen å ha liten status, noe som ofte fører til en utpeking av verneombudene. Det å ha et apparat /nettverk rundt seg, vil kunne være med å heve interessen for vernombudsarbeidet. Verneombudene blir etter Arbeidstilsynets oppfatning også lite brukt av ansatte. Dette mener vi kan skyldes at verneombudsordningen er lite synlig, samt manglende kunnskap om verneombudets rolle og funksjon. Ved ikke å benytte verneombudsordningens potensial, vil de ansatte kunne oppleve en manglende medvirking på eget arbeidsmiljø. Denne problemstillingen forsterkes ytterligere gjennom at det ved flere institutt, ser ut til å mangle gode møtearenaer hvor arbeidsmiljø tas opp som tema. Arbeidstilsynet har i løpet av tilsynene ikke sett at verneombudsordningen har hatt en aktiv rolle i forbindelse med omstillingsarbeidet og BOFU, se kapittelet om omstilling. Arbeidstilsynets konklusjon Verneombudene representerer alle ansatte og er i kraft av sine lovpålagte oppgaver sentrale aktører i vernearbeidet.

6 VÅR REFERANSE 6 Arbeidstilsynet ser en særlig utfordring for universitet i å involvere og bruke verneombudene i arbeidsmiljøspørsmål. Gjennom vernombudsordningen har UiS et stort potensial for så sikre medvirkning fra alle ansatte, både når det gjelder det løpende HMS - arbeidet og ved endringer/omstillinger. For at verneombudet skal sikres medvirkning i de saker som berører arbeidsmiljøet, må verneombudene trekkes tydeligere og sterkere med i det systematiske HMS - arbeidet. Arbeidsgiver må derfor tilby deltakelse i de fora hvor arbeidsmiljøarbeid og arbeidsmiljørelaterte saker diskuteres. Arbeidstilsynet mener at verneombudsordningen i dag ikke fungerer etter hensikten og ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens intensjon. Se varsel om pålegg nr Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Dette skal ivaretas gjennom virksomhetens systematiske HMS - arbeid, jfr. bl.a. arbeidsmiljølovens 4-1, 4-2, 4-3 og 3-1. Psykososialt arbeidsmiljø blir ofte brukt som en betegnelse på forhold som har med både arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser å gjøre. Det handler først og fremst om arbeidstakernes opplevelse av forhold til hverandre, til ledere, til arbeidsoppgaver og hvordan arbeidet påvirker individet, med konsekvenser for jobbtrivsel, helse og yteevne. Organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer handler i stor grad om hvordan forholdene er tilrettelagt for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølovens 4-1 (2) krever at det ved planlegging og utformig av arbeidet skal legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Figur: mulig sammenheng mellom psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer og opplevelsen av eget arbeidsmiljø. O R G A N I S A T O R I S K P S Y K O S O S I A L T Organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidslivet RAMMEBETINGELSER Rammekrav - forskning og undervisning, studentmasse, krav til rapportering, krav og forventinger fra studenter, ressurser, tidsramme, økonomi, krav fra reformer og lignende. ORGANISATORISKE FORHOLD Ansvarsforhold, endrings/omstillingsprosesser, kommunikasjonskanaler, arena for medvirkning, opplæring og utvikling, kjennskap til virksomhetens verktøy, HMS. Positive konsekvenser Engasjement, læring, utvikling, sosial og faglig støtte, variasjon Konsekvenser for arbeidstakerne Negative konsekvenser Arbeidsbelastning, stress, usikkerhet og uklarhet, mistrivsel, konflikter, ensformighet, dårlig psykososialt arbeidsmiljø

7 VÅR REFERANSE 7 Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer belyst i tilsynet I samtalene med både ledelse og de ansatte ved de ulike instituttene kom det frem at det er stor trivsel blant ansatte flest og at de blir værende i organisasjonen. Både ansatte og ledelse gav uttrykk for et stort engasjement og eierskap til det området de arbeider innenfor. De ansatte beskriver positive sider ved det å jobbe ved universitetet, sider som et utviklende og utfordrende arbeid, som gir den ansatte et stort ansvar. Videre beskrives at arbeidet har stor grad av fleksibilitet, noe som gir gode muligheter for selvbestemmelse og tilrettelegging av arbeidet og egen arbeidstid. Men parallelt med disse positive sidene blir det også beskrevet en stadig økning i krav til arbeidet. I en slik kontekst kan en lett komme i en situasjon hvor kravene til arbeidet blir opplevd som grenseløse. Om arbeidsbelastning Arbeidsmiljøforholdene i en kompleks organisasjon som et universitet er avhengige av en rekke ytre rammebetingelser som i større eller mindre grad kan påvirkes av det enkelte universitet. Det er gjennom tilsynet stadig blitt referert til en del av disse ytre rammebetingelsene som bakenforliggende årsak til flere av de arbeidsmiljøutfordringer som UiS står ovenfor. Spesielt fremheves effektivitetskrav gjennom bedre ressursutnyttelse og større studentgjennomstrømning, noe som ble sagt å føre til aktivitetsøkning og store krav til støtteavdelingene. En gjennomgående beskrivelse i de instituttene Arbeidstilsynet har ført tilsyn med, er en utvikling mot et misforhold mellom de oppgaver som skal utføres og de ressurser de har til disposisjon. Dette kom frem både i forhold til vitenskaplig ansatte og administrativt ansatte. Disse funnene er også kommet frem i medarbeiderundersøkelsen, og arbeidspress er utpekt som en del av universitets satsningsområde for 2010 til Flere av informantene gav uttrykk for en vanskelig balansegang mellom kravene til undervisning, veiledning og kravene til forskning. Spesielt ble det beskrevet at forskningen var noe en gjorde på fritiden. Konsekvenser som ble holdt frem var at forskningen ble skadelidende, samtidig som det er forskning som gir anerkjennelse både internt og eksternt. Enkelte gav uttrykk for at dette kunne være en ond sirkel. Spesielt ble dette nevnt som en stor utfordring for midlertidig ansatte og nyansatte. En utfordring Arbeidstilsynet ofte ser i miljøer som har stor grad av prestasjonsbasert arbeid, er at fleksibiliteten også representerer en bakside, ved at skillet mellom arbeidsliv og privatliv blir mer utydelig. Spesielt kan dette gi utfordringer for karrierebevisste arbeidstakere eller arbeidstakere som jobber i miljøer hvor endringstakten er stor og kunnskap fort blir utdatert. For noen vil dette kunne være kimen til belastningskonflikter. Med belastingskonflikter mener vi konflikter som oppstår når arbeidet krever så mye ressurser at det blir få ressurser igjen til privatlivet/familien. Samtidig blir denne glidende overgangen mellom arbeid og fritid beskrevet i positive ordelag av de ansatte og som et kjennetegn på det å være vitenskaplig ansatt. De får lov til å holde på med sin hobby, noe de lever og ånder for. En utfordring er at disse ansatte kan komme i en posisjon hvor de er med på å sette normen for hva en skal forvente av de vitenskaplige ansatte. Som løsning er dette langt fra et reelt valg for alle. En annen utfordring som kom frem i tilsynene var at ansatte som hadde ansvar for undervisning, strakk seg svært langt av hensyn til studenter. Terskelen for å holde seg borte fra undervisningen ble beskrevet som så stor at enkelte strekker seg lengre enn det som er helsemessig forsvarlig.

8 VÅR REFERANSE 8 I hvilken grad det finnes institutt eller avdelinger hvor det eksisterer en ubalanse mellom oppgaver og ressurser som fører til helsebelastende arbeidspress, kan ikke tilsynet si noe om. Vi har imidlertid fått klare tilbakemeldinger om at helsebelastende arbeidspress kan være, og er en aktuell problemstilling for enkelte arbeidstakere. Arbeidstilsynet vil minne om arbeidsgivers plikt til å organisere og tilrettelegge arbeidet til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger. Dersom en eller flere arbeidstakere opplever arbeidet som belastende, er det viktig at arbeidsgiver avdekker og følger opp, slik at arbeidet kan organiseres og tilrettelegges bedre for disse arbeidstakerne. Arbeidsbelastning og lederne Ledere opplever også økt effektivitetskrav, større krav til kommunikasjon med ansatte, økt studentgjennomstrømming, stor møteaktivitet og en økende dokumentstrøm. Kalendere blir stadig blir tettere. Mange ledere uttrykte at det var en utfordring å være synlige ledere og sette av tilstrekkelig tid til den enkelte ansatt, fordi tiden ikke strakk til. Medarbeidersamtalen som også er tenkt som et verktøy for oppfølging på individnivå etter medarbeiderundersøkelsen er et eksempel på dette. Lederspennet er for mange stort. Flere av lederne utrykte at de har vanskeligheter med å finne tid til gjennomføring og å utføre medarbeidersamtalene på en tilfredsstillende måte. Videre ble oppfølging av HMS-arbeidet opplevd som vanskelig å prioritere og resultatet ble gjerne brannslukking i forbindelse med konkrete hendelser, i stedet for å arbeide systematisk og forebyggende. Universitetet står nå ovenfor en situasjon hvor det er blitt besluttet å innføre styrer i stedet for instituttråd. Enkelte ledere utrykte en bekymring for det merarbeidet som kan komme, ved større krav til saksbehandling og dermed også mer administrativt arbeid. Arbeidstilsynet støtter denne bekymringen og gjør oppmerksom på kravet om en konsekvensvurdering knyttet til arbeidsmiljø i forbindelse med endringer i organiseringen, jf. avsnitt om omstilling og påleggspunkt nr. 2. Sosialt samspill Et annet tema som ble viet oppmerksomhet av de ansatte i samtalene med Arbeidstilsynet, var sosialt samspill og sosial støtte. De ansatte beskrev seg selv og sine kollegaer som individualister som lever i egen boble. Flere av de ansatte uttrykte også at arbeidets organisering og arbeidets karakter kunne gi opplevelsen av å ikke bli sett slik at det til tider kunne bli en vel ensom jobb. Spesielt ble dette trukket frem som en utfordring i det å være nyansatt. Intervjueobjektene trakk også frem konsekvenser av individualiseringen som manglende identifisering og tilhørighet med arbeidsmiljøet. Samtidig ble det beskrevet at et slikt miljø hadde potensial til å være konfliktskapende. En arena for å dempe det individuelle fokuset er gjennom fellesarenaer og sosiale fellesaktiviteter. Universitetet har som nevnt tidligere sosialt samspill som et fokusområde. Vi fikk igjennom tilsynet bekreftet at dette også er blitt fulgt opp ved flere institutt. Intervjueobjektene trakk frem at ukentlige møter på instituttnivå gjennomføres av flere, videre ble det en rekke steder avholdt møter innenfor faggruppene. Det ble også fortalt om at det fokuseres på å få til sosiale aktiviteter, økt bruk av pauserom, sosiale sammenkomster m.v. En gjennomgående utfordring som ble kommunisert var at

9 VÅR REFERANSE 9 dette kunne være krevende å få til i en organisasjon med individualister, små faggrupper, og store personalgrupper. Om konflikter I løpet av samtalene med både de ansatte, deres representanter og ledelsen ble konflikter berørt som tema. Flere uttrykte en forbauselse over de høye mobbetallet ved UiS som ble avdekket i medarbeiderundersøkelsen og uttalte at dette ikke var noe de kjente seg igjen i. På den andre siden kunne de ansatte også fortelle om til tider høyt konfliktnivå og ansatte som ikke ville la seg lede. Som tiltak har UiS gjennomført seminarer og opplæring i etterkant av medarbeiderundersøkelsen knyttet til tema mobbing og konflikter. Vi fikk også i tilsynet fortellinger og eksempler om forhold som var avdekket og grepet fatt i med godt resultat. 4.4 Særskilt om omstilling Omstilling kan defineres som planlagte organisatoriske endringer som kan initieres og iverksettes på ulike nivåer i organisasjonen. Dette kan være endringer på virksomhetsnivå, på systemnivå eller på individnivå. Med endringer på virksomhetsnivå menes ofte prosesser knyttet til nedlegging, outsourcing, eller sammenslåing av enheter. Endringer på systemnivå i virksomheten kan være innføring av ny teknologi, endringer i ledelsesstruktur og oppgavefordeling. Endringer på virksomhetsnivå og systemnivå vil igjen kunne medføre endringer for avdelinger/grupper og enkeltindivider i form av for eksempel endring i oppgaver og ansvar, nye kollegaer, ny ledelse og nye arbeidsmetoder. Omstilling er ikke nødvendigvis i seg selv en risikofaktor, men det er sider ved omstilling og måten den gjennomføres på som kan føre til konsekvenser for arbeidsmiljøet og den enkelte ansattes arbeidssituasjon. Dette betyr at alle omstillinger må behandles som en arbeidsmiljøsak. I dette ligger det implisitt at ved omstillingsprosesser må en kartlegge og vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold, slik at eventuelle tiltak kan identifiseres og iverksettes. BOFU Med bakgrunn i innsparingstiltak har UiS gjennomført og vil gjennomføre rasjonaliseringstiltak. I samtalene påpekte de fleste innsparingskrav og kravet til økt effektivt som faktorer som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Under samtalene ble omstillingsprosessen BOFU gitt mye oppmerksomhet både av ansatte, deres representanter og av lederne. Arbeidstilsynet har registrert at BOFU - prosessen så langt, synes å ha vært krevende og til tider konfliktfylte innad i organisasjonen. Målet er å redusere kostnader tilsvarende 50 årsverk. Videre er det et mål å unngå oppsigelser. Organisasjonen har utarbeidet dokumentasjon tilknyttet BOFU, som blant annet en omstillingsavtale. Avtalen har fokus på individet og inneholder blant annet føringer omkring endring av oppgaver, kompetanse m.v. Det er også gjennomført informasjonsmøter i fakulteter. Der hvor tiltak allerede var iverksatt, uttrykker arbeidsgiver å ha hatt individet i sentrum. Mange ansatte opplever likevel stor grad av usikkerhet rundt prosessene. Denne usikkerheten kommer blant annet til uttrykk ved problemstillinger som: - hva vil skje med meg? - opplevelse at informasjonen er manglende og gis sjelden - uklarhet rundt hvilke tiltak som skal gjennomføres innenfor fakultetene for å nå målene

10 VÅR REFERANSE 10 - spørsmål om blant annet fremtidig struktur på studieretninger - hvilke muligheter vil det være for støttefunksjoner innenfor instituttene - hvilke konsekvenser vil nedskjæringer få for muligheten til oppfølging av studenter - hva vil skje med kvalitet på undervisningen dersom praktisk arbeid (eks laboratoriumsarbeid) innenfor studiene reduseres Videre er det usikkerhet tilknyttet hvordan selve prosessen skal foregå. Hvilke roller skal den enkelte ha i prosessen og når og på hvilket nivå skal medvirkningen foregå. Det kom også frem i samtalene at det er en utfordring å få forståelse for disse innsparingstiltakene, når dette sees opp i mot et økende antall studenter ved universitetet. Sluttpakker er et tiltak som er avgjort skal tas i bruk i organisasjonen. Kriterier for hvem som kan få slike, konsekvenser for drift av studieretninger m.v. oppleves som uklare og fører til frustrasjoner. Leders rolle synes uklar og erfaringer ved slike prosesser er liten i organisasjonen. Det utrykkes at det er behov for et verktøy/manualer. Omstillingsdokumentet hvor avtaleverket er innarbeidet omhandler ikke de krav som fremgår i arbeidsmiljøloven om blant annet vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold i forbindelse med omstillinger og endringer. Manglende involvering av verneombudene i omstillingsarbeidet tydeliggjør også at det er et manglende fokus på arbeidsmiljø i forbindelse med dette arbeidet. Det må imidlertid nevnes at det i Universitets overordnet handlingsplan for HMS for perioden gis føringer om at arbeidsmiljøet skal ivaretas i forbindelse med BOFU. Konklusjon UiS har ikke systemer som sikrer at arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold ved omstillingsprosesser kartlegges og vurderes, slik at eventuelle nødvendige tiltak kan identifiseres og iverksettes. Se varsel om pålegg nr.2.

11 VÅR REFERANSE VARSEL OM PÅLEGG Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: Pålegg 1: UiS må styrke verneombudets rolle, funksjon og status for å sikre tilstrekkelig medvirking. Verneombudene skal informeres og tas med på råd i alle saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Lovgrunnlag: I følge arbeidsmiljølovens 6-2 (1) fremgår det at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I arbeidsmiljøloven 6-2 (4) går det frem at: Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven 3-1. I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd nr. 3 stilles krav til samarbeid om HMS-arbeidet og nr. 7 stiller krav til å dokumentere hvordan virksomheten sikrer at HMS-lovgivningen etterleves. Frist for gjennomføring: 3 måneder etter at eventuelt pålegg blir vedtatt. Hva som skal til for at pålegget anses som oppfylt: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet mottar skriftlig tilbakemelding om følgende punkter: a) En redegjørelse for hvordan medvirkning og samarbeid mellom ledere og verneombudene på ulike nivå i organisasjonen skal foregå. Herunder oversikt over møtearenaer og hvilke saker som omfattes av verneombudenes medvirkning. b) En beskrivelse av hvordan ovennevnte punkt fremgår i virksomhetens HMS - system. Dersom UiS kommer frem til andre tiltak som vil styrke verneombudets rolle og funksjon ønsker vi å bli underrettet om dette. Pålegg 2: UiS må utarbeide en prosedyre som sikrer at arbeidsmiljøkonsekvenser/risikoforhold ved omstillingsprosesser kartlegges og vurderes, slik at eventuelle nødvendige tiltak kan identifiseres og iverksettes. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven stiller ved omstillinger krav til arbeidsgiver. I arbeidsmiljøloven 3-1, 2 d går det frem at under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten skal arbeidsgiver vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak.

12 VÅR REFERANSE 12 I arbeidsmiljøloven 4-3 (3) går det frem at det under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2.ledd nr. 7 stiller krav til å dokumentere hvordan virksomheten sikrer at HMS - lovgivningen etterleves. Frist for gjennomføring: 3 måneder etter at eventuelt pålegg blir gitt. Hva som skal til for at pålegget anses som oppfylt: Virksomhetens prosedyre må blant annet omfatte: a) en beskrivelse av hvordan universitetet vil vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser/risiko ved endringer b) informasjon om hvem som skal medvirke i prosessene og når og hvordan dette skal foregå for å sikre reell medvirkning i organisasjonen c) definisjon av i hvilke prosesser rutinen skal tas i bruk Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet mottatt prosedyren. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at UiS oppgir vårt referansenummer 2010/9010 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Guro Fykse tilsynsleder (sign.) Roar Høydal rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Personalavdelingen Hovedverneombud

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG r, j - YA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 1 01.04.2011 2010120672 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Evy Dale tlf 93040807 Elvira Lindskog tlf 482 50 046 DERES REFERANSE Qokumtntsent:_, ^ UNIVERSITETET

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

ALNSF Studiedager 31. august 2007 v/ Tom Østhagen prosjektleder

ALNSF Studiedager 31. august 2007 v/ Tom Østhagen prosjektleder ALNSF Studiedager 31. august v/ Tom Østhagen prosjektleder Disposisjon Hva vil vi med God vakt? Hva fant vi i tilsyn 2005? Status pr dags dato Fortsatt utfordringer og hva består de av sett fra vårt ståsted?

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen Hva jeg skal si noe om! Litt om bakgrunnen for God vakt Første tilsynsrunde 2005/2006 Andre tilsynsrunde 2008 Noen utfordringer Bakgrunnen for God Vakt Prosjektet startet i 2004 Tidligere tilsyn viste

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 12 22.01.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ELDRI KIRKESOLA, TLF. 95286984 SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Kim Høyer Holum Postboks 1051 4682 SØGNE

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012.

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012. Arbeidstilsynet A VAR DATO 1 19.06.2012 2012/11362 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Odd Erik Bakka tlf 915 10 112 DERES REFERANSE Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune.

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Ski kommune v/rådmann Postboks 3010 1400 Ski VEDTAK OM PÅLEGG VEVELSTADÅSEN SKOLE Vi viser

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer