Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS)."

Transkript

1 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

2 2 Innhold 1 Hva er internkontroll? Målsetting Hensikt Dokumentasjon Oppdatering og revisjon av håndbok for IK Organisering av HMS med AMU og vernetjenesten Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Vernetjenesten Opplæring Avviksbehandling Formålet med avviksbehandling Ansvar Melding om kritiske avvik Kartlegging/vernerunde Handlingsplan Beredskap i krisesituasjoner Varslingsliste ved brann og ulykker Telefonliste leverandører og service Sikkerhetsinstruks Sikkerhetsinstruks for alle medarbeidere Hva bør vi beskytte oss mot? Fortrolig informasjon Sikkerhetsinstruks spesielt for medarbeidere i butikk Åpne- og lukkerutiner Låserutiner Lås- og nøkkelsystemer Penger- og pengehåndtering Personalkjøp Varemottak Rabatter Reklamasjoner Varesikring Innbrudd... 14

3 Brann- og evakueringsberedskap Kameraovervåking Butikktyveri og anmeldelsesskjema Ran Kontrolltiltak Forkortelser heretter: PM Retail AS Internkontroll Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøutvalg Hovedverneombud Verneombud Arbeidsmiljøloven Pm IK HMS AMU HVO VO AML 1 Hva er internkontroll? Internkontroll er en prosess som skal gi en rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler i virksomheten. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Bedriften må selv passe på at den følger alle aktuelle lover og regler som vedrører HMS. Det står skrevet i «Forskrifter om internkontroll». Forskrift om internkontroll omfatter følgende som er relevant for Pm: Arbeidsmiljøloven (AML) Loven om produktkontroll Brann- og eksplosjonsloven Forurensningsloven Loven om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Likestillingsloven Ferieloven Folketrygden Personalopplysningsloven

4 4 1.1 Målsetting Overordnet målsetting med internkontrollsystemet i Pm: Å skape gode og trygge arbeidsplasser hvor alle forhold rundt HMS blir ivaretatt for medarbeidere og kunder 1.2 Hensikt I håndboken vil du finne en oversikt over interne regler og retningslinjer som gjelder for vår bedrift. For å skape samhandling og en felles forståelse i Pm på hva som er den enkeltes oppgave, ansvar og myndighet og hvordan arbeidsoppgaver skal gjennomføres, må det som er spesielt relevant for Pm beskrives i håndbok for IK. Den beskriver internkontrollsystemet i Pm og hvordan de administrative rutiner og tiltak skal organiseres for å etterkomme formelle krav. Håndboken vil også virke som en del av bedriftens kvalitetssikringssystem. Håndbok for IK vil gi oversikt og gjøre det lettere å følge reglene. Den vil også være bedriftens dokumentasjon overfor myndigheter på at regelverket følges. Denne håndboken erstatter «manual for butikkansatte, generell veiledning og reglement vedr. HMS, IK og sikkerhetsrutiner» 1.2 Dokumentasjon Håndbok for IK inneholder beskrivelse av HMS i Pm med Arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste og sikkerhetsinstrukser. Den skal være tilgjengelig for alle medarbeidere på intranett og også i ringpermer på alle arbeidsplasser. Den er utarbeidet på grunnlag av offentlig lovverk, sentrale overenskomster, lokale særavtaler og interne personaladministrative bestemmelser i Pm. Alle medarbeidere skal være kjent med innholdet i denne håndboken. For at den enkelte medarbeider skal få en enkel mulighet til å undersøke fakta, er det elektroniske koblinger til alle lover som vist til ovenfor. Denne håndboken er i korthet laget for å være til hjelp for den enkelte leder i arbeidet for å sikre et godt arbeidsmiljø, og at lovene dekket i forskrift om internkontroll følges. Den skal også være til hjelp i forbindelse med opplæring i arbeidsmiljøarbeid og sikkerhetsrutiner for nye medarbeidere. Internkontrollhåndboken er lagt elektronisk på intranettet i Pm. Det er laget en ringperm på hver arbeidsplass, det vil si en i alle butikker og en på hovedkontoret. Den skal inneholde det som er felles for alle i Pm samt det som er spesifikt for henholdsvis butikkene og HK. Når organisasjonen er klar til å utelukkende benytte seg av den elektroniske versjonen, kan

5 5 ringpermene sløyfes. Dette kan imidlertid ikke gjøres før AMU i Pm har foreslått og godkjent denne løsningen. For at internkontrollsystemet skal fungere må den enkelte arbeidstaker kjenne dette som et verktøy som skal trygge arbeidsmiljøet og som en må ha et «eierforhold» til. Uavhengig av det som står i e internkontrollhåndboken har ledelsen i Pm et ansvar for oppfølging av arbeidsmiljøloven (AML) og forskrift om internkontroll. 1.4 Oppdatering og revisjon av håndbok for IK For at internkontrollsystemet skal fungere må det være funksjonelt, oppdatert og tilpasset dagens situasjon. Gjennomgang av systemet og kontroll med at kartlegging og oppdatering har foregått er derfor viktig. Følgende revisjoner skal gjennomføres: Oppgave Tidsfrist pr år Ansvarlig Fortløpende oppdatering av håndboken for IK Gjennomgående i året Ledergruppen Hovedverneombud/AMU Personaloversikt, Pm HR-skjema 1 Hvert kvartal HR-leder IK-runde HMS Senest 1. februar Hovedverneombud/AMU IK-runde brannvern Senest 1. februar Verneombud/Avdelingsleder 2 Organisering av HMS med AMU og vernetjenesten Daglig leder er ansvarlig for å utvikle og tilpasse organisasjonen til å ivareta PMs målsetting med HMS-arbeidet Butikkledere og avdelingsledere er ansvarlig for et systematisk HMS-arbeid i enhetene, som sikrer den enkelte medarbeider et trygt og godt arbeidsmiljø. Verneombudet (VO) skal påse at medarbeidernes interesser ivaretas med hensyn til HMS-spørsmål Hovedverneombud (HVO) skal være et koordinerende ledd mellom verneombudene og med kontakt opp mot daglig leder, kjedeledelse, butikkledere og avdelingsledere. Den enkelte medarbeider skal medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Hver enkelt har også plikt til å rapportere om avvik i forbindelse med arbeidsmiljøet. Loven stiller krav om at det i bedrifter med minst 50 ansatte skal opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU). I bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte skal det opprettes

6 6 arbeidsmiljøutvalg hvis en av partene krever det. Ved beregning av antall arbeidstakere, skal enhver som arbeider mer enn 50 % stilling eller mer regnes med. AMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd. AMU består av representanter fra arbeidsgiveren, arbeidstakeren samt verneombud. AMU velges for 4 år av gangen. Oversikt over medlemmene skal finnes som oppslag på arbeidsplassene, dvs. for Pm i alle butikker og på HK. Ref. HMS-plakat kapitel 8. Ved hver virksomhet som sysselsetter arbeidstakere skal det velges verneombud, med mer enn 10 ansatte kan det velges flere verneombud. Verneombudets oppgaver er å ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. 2.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) AMU skal behandle spørsmål som angår: Den interne vernetjenesten Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i bedriften og som har betydning for arbeidsmiljøet Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak. Etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer Alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Normalt vil AMU i Pm gjennomføre 4-6 møter pr år. Protokoll fra møtene legges ut på PMs intranett. AMU i Pm består av: Kari Strand Hjerpseth, Vanja Hansen, Frøydis Grave, Liv Åse Dale, Liv Astrid Boge Jortveit og Aina-Kristine Børdal. Sistnevnte går ut av AMU i løpet av 2015 og skal erstattes. Frøydis Grave og Vanja Hansen har godkjente grunnkurs i vernearbeid. De av utvalgets medlemmer som ikke har gjennomgått grunnopplæring, må ha godkjent kurs innen utgangen av Nytt AMU skal velges i 4. kvartal Vernetjenesten Vernetjenesten skal særlig påse at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakeren for fare. Verneinnretninger og personlig verneutstyr må være på plass i passende antall og at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand. Arbeidstakeren får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring. Arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

7 7 3 Opplæring Ansvaret for den overordnede opplæring i HMS-arbeid har daglig leder. Den enkelte butikkleder og avdelingsleder er ansvarlig for opplæring av egne medarbeidere. Formålet med opplæringen er å sikre at Hovedverneombud og verneombudene settes i stand til å utøve sin funksjon som forutsatt. Sikre at alle kjenner branninstruksen og at de vet hvordan de skal forholde seg om brann oppstår. Sikre at den enkelte butikkleder og avdelingsleder samt alle medarbeidere oppnår nødvendig forståelse for et godt arbeidsmiljø. Daglig leder skal sørge for at hovedverneombud, verneombud og medlemmer av AMU skal gis grunnopplæring som ansees nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Grunnopplæringen skal ha en varighet på minst 40 timer, og det skal gis ytterligere opplæring i emner som er av særlig betydning for arbeidsmiljøet. Verneombudene velges for 4 år av gangen. Dersom et verneombud slutter i Pm eller går over i et varig arbeid innen et annet verneområde, opphører vervet. Det skal da velges et nytt verneombud. Alle nyansatte gjennomgår et introduksjonsprogram som gir nødvendig opplæring om branninstruks og om internkontrollsystemet, herunder organisering og aktuelle rutiner m.m. Ref. personalhåndbokens kapitel Avviksbehandling 4.1 Formålet med avviksbehandling Formålet med avviksbehandling er å korrigere mangler eller skade som er oppdaget slik at uheldige følger begrenses. Det skal også bidra til å iverksette tiltak for å forhindre gjentakelse av samme eller lignende forhold. 4.2 Ansvar Avdelingsledere og butikkledere har ansvaret for avviksbehandlingen. De har i tillegg ansvar for tilbakemelding til ansatte som er berørt eller har oppdaget avvikene og om behandlingen av avvikene. Alle medarbeidere i Pm som oppdager kritiske avvik har ansvaret for å rapportere dette tjenestevei, dvs. til nærmeste overordnet leder. De skal igjen iverksette nødvendige tiltak og gir tilbakemelding til den medarbeideren som har meldt avviket. Nærmeste overordnet leder har ansvar for å rapportere avvik til AMU. 4.3 Melding om kritiske avvik Alle avvik som vurderes som kritisk behandles formelt og skriftlig. Kritiske avvik er: Alle forhold som meldes eksternt fra Feil i eller brudd på etablerte rutiner som direkte berører sikkerheten til medarbeidere eller fører til vesentlige merutgifter eller tidsforsinkelser for Pm

8 8 5 Kartlegging/vernerunde Kartleggingen skal sørge for at PMs ledelse har løpende oversikt over arbeidsmiljøet. Kritiske forhold skal avdekkes og resultatet av kartleggingen skal danne grunnlaget for en handlingsplan som fastsetter tidsfrister, oppfølgingsansvar og finansiering. Kartleggingen skal omfatte alle arbeidsplasser og gjelder både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansvarlig for slik kartlegging skal være butikkleder og avdelingsledere i samarbeide med verneombudene. AMU beslutter behovet for når slik kartlegging skal foregå. Kartleggingen kan omfatte følgende punkter: Orden og renhold Vern mot ulykker Psykososialt arbeidsmiljø Brannvern Tilsyn med anlegg og el.-utstyr Inneklima og ventilasjon Støy Belysning Ergonomi Avfallsbehandling Forurenset arbeidsmiljø Andre nødvendige oppgaver i tillegg til disse og nærmere instruks for dette arbeidet gis fra Hovedverneombud og AMU. 4 Handlingsplan Når arbeidsmiljøforholdene er kartlagt, setter AMU opp en prioritert handlingsplan for bedring. Planen bør vise gjennomføring av tiltak, tidsfrister og hvem som er ansvarlig. 7 Beredskap i krisesituasjoner 7.1 Varslingsliste ved brann og ulykker Brann tlf. 110 Politi tlf. 112 Ambulanse tlf. 113 HK Pm: Utenom åpningstid kontaktes daglig leder på mobilnr.: Andre i Pm som skal varsles: Nærmeste leder 7.2 Telefonliste leverandører og service Telefon Driftssjef på senter Vaktmester/vaktselskap Lås- og nøkkelproblemer Kontaktperson for utleier Rengjøringsfirma Taxi Varesikringsleverandør, Unisec Regionleder/kjededirektør Telefon

9 9 8 Sikkerhetsinstruks 8.1 Sikkerhetsinstruks for alle medarbeidere HMS-oppslag skal settes opp på alle arbeidsplasser, en på HK og i alle butikker. Disse skal gjennomgås i personalmøter/allmøter etter den plan som AMU beslutter Hva bør vi beskytte oss mot? Informasjon om vårt selskap kan være av stor verdi for andre. En sikker informasjonsbehandling er avgjørende for en sunn forretningsdrift og fortsatt utvikling av selskapet. Tap eller lekkasje av verdifull informasjon kan skade bedriften økonomisk, redusere verdien av opparbeidet kunnskap og kompetansefortrinn, svekke sikkerhet og beredskap, føre til skadelig omtale, rykter og reduserte fremtidsmuligheter. Vi er i vårt daglige arbeid ansvarlige for å behandle informasjon på en betryggende måte. Dette ansvaret må innarbeides i de daglige rutiner i alle avdelinger for å fungere effektivt. Den enkelte ansattes medvirkning er avgjørende for om vi skal lykkes. Man vet aldri hvem som av en eller annen grunn stjeler eller lekker viktig og fortrolig informasjon. Slike handlinger kan innebære alt fra tyveri og kopiering av dokumenter, til tapping av informasjon fra telekommunikasjonssystemer og elektronisk tekst- og dataanlegg. Denne kjensgjerningen må vi ta hensyn til i det daglige Fortrolig informasjon Det er utsteder som avgjør hva som er fortrolig informasjon. Informasjon om produktutvikling, markedsutvikling, personalsaker og lignende er alltid fortrolig informasjon. Ved forsendelse bør dette ivaretas. Makulering Papirkurven på arbeidsplassen skal ikke benyttes til å kvitte seg med fortrolige dokumenter av noe art. Alle fortrolige dokumenter skal makuleres ved hjelp av en makuleringsmaskin. Husk fortrolige dokumenter også omfatter arbeidskopier, utkast, datautskrifter, tegninger og lignende. Beskyttelse på datamaskin Informasjon om vårt selskap kan være av stor verdi for andre. En sikker informasjonsbehandling er avgjørende for en sunn forretningsdrift og fortsatt utvikling av selskapet.

10 10 Passord eller påloggingsprosedyrer skal skjules og ikke finnes lett tilgjengelig på eller i nærheten av arbeidsstasjonen. Lær eventuelt passord utenat. La ingen andre få låne ditt passord!! «Log off» når du forlater kontoret. Tenk over hva du sier om bedriften og til hvem Viktig og fortrolig informasjon skal man holde for seg selv og deles ikke med uvedkommende. Kun de som trenger informasjonen for å kunne gjøre jobben skal ha tilgang til den. 8.2 Sikkerhetsinstruks spesielt for medarbeidere i butikk Skjema «Erklæring sikkerhetsinstruks og rutiner» finnes under kapitel 9.2 Vedlegg skjemaer. Hovedhensikten med sikkerhetsinstruksen er at du og dine medarbeidere får en trygg og trivelig arbeidsplass. Som butikkmedarbeider er du den viktigste sikkerhetsfaktoren for Pm. Din holdning og oppførsel vil i stor grad smitte over på de andre ansatte og bestemme hvordan sikkerheten i butikken skal være. Dessverre er det slik i dag at handelsstanden generelt har et stort problem med varer som blir borte. Varene stjeles, ødelegges eller forsvinner fra totalregnskapet på annen måte. Alt dette kalles svinn. Svinnet kan føre til betydelig utslag på bruttofortjenesten. Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt for Pm. Vi ber om at du leser nøye igjennom vedlagte instrukser og at du setter deg godt inn i de rutiner vi har. Du vil bli bedt om å underskrive en erklæring hvor du bekrefter at du kjenner sikkerhetsinstruksen og dens innhold. Denne erklæringen vil bli en del av arbeidskontrakten din. Ref. personalhåndbokens kapitel 2.5 og 3.5. Erklæring sikkerhetsinstruks og rutiner finnes under kapitel 9 vedlegg skjemaer og i personalhåndbok kapitel 12 vedlegg skjemaer Åpne- og lukkerutiner Den som åpner butikken går en runde i butikkens ytterpunkter og ser at vinduer, dører og andre innganger er i orden. Ved feil på dører, rulleporter, hærverk, innbrudd eller ødeleggelser varsles butikkleder og driftsavdelingen i senteret. Hvis butikkleder ikke er tilgjengelig på telefonen der og da, må nærmeste regionleder varsles. Den som stenger butikken har ansvaret for at butikken er forsvarlig lukket og låst Låserutiner Den som har ansvaret for å låse butikken, må følge disse rutiner hver dag. Ved feil eller ødeleggelser varsles butikkleder. Gå en runde i butikkens ytterpunkter og kontroller at vinduer og dører er skikkelig lukket og låst. Se spesielt etter at rømningsdør/dør til lager er forsvarlig lukket. Kaffetrakter, musikkanlegg og lignende skrues av. Se etter at vannkraner er stengt på toalett og kjøkken. Er det alarm i butikken skal du forvisse deg om at denne er satt på. Lås ytterdører og gitter. Du skal aldri forlate butikken uten at den er forsvarlig låst.

11 Lås- og nøkkelsystemer Det er viktig at det til enhver tid er kontroll over hvem som har nøkler til butikken. Nøkler som leveres permanent bort til person utenom butikkpersonalet (senterkontor, vaktselskap, vaskepersonalet e.l.) skal godkjennes av butikkleder. Nøkkelskjema føres av daglig leder/butikksjef. Signeres ved utlevering og innlevering. Ved tap av nøkler skal butikksjef kontaktes umiddelbart. Egne skjemaer for nøkkelhåndtering, utlevering og tap, finnes i Vedlegg kapitel 12 i personalhåndbok Penger- og pengehåndtering Kassepunktet er hjertet i butikken. Det er viktig at du setter deg godt inn i penge- og kasserutiner og gjør det som instruksen sier. Dette for at verdihåndteringen i butikken skal bli riktig, og at kasseregnskapet skal bli enkelt å håndtere. Se også på disse rutinene som en del av din sikkerhet. Lite synlige penger i kassen og god pengehåndtering gir et sterkt signal til eventuelle tyver og ranere om at det er lite å hente. Rutinene er også laget for at du skal slippe å bli mistenkt for underslag og tyveri i butikken om det skulle mangle penger i kassen. Håndtering av kontanter: Alle varer skal registreres på kassen umiddelbart etter handelen. Alt salg skal skje på eget selgernummer. Unnlatelse eller forsøk på unnlatelse av å registrere salg eller andre transaksjoner ansees som svært alvorlig, og kan være oppsigelsesgrunn. Kasseskuffen skal alltid være lukket når en ikke betjener kunder. Nøkkel til kassen skal ikke stå i kassen. Kunden skal alltid ha kvittering. Vil ikke kunden ta imot kvittering rives den i stykker og kastes. Dette for å unngå senere misbruk av kassalappen. Ikke legg mottatte pengesedler ned i seddelskuffen i kassen. Dette gjør du umiddelbart etter at kunden har fått penger tilbake. Ved uenighet om hvilket beløp som er betalt, vil du lett kunne vise sedlene du mottok. Om en kunde legger penger på kassedisken mens en annen kunde ekspederes, skal beløpet slås inn umiddelbart etter at eksisterende kunde er ekspedert. Kvitteringen rives i stykker og kastes. For din egen sikkerhet, forsøk alltid å oppbevare lavest mulig beløp i kasseskuffen. Etter stenging av kasse: La alltid kasseskuffen stå åpen/ulåst etter stengetid. Ved innbrudd sparer vi hærverk på kassen. Veksel skal låses inn i safe eller låsbart skap. Egensikkerhet ved kasseoppgjør: Kasseskuff og seddelboks og dens innhold fraktes til kontor. Det skal ikke være uvedkommende til stede. Er det vinduer inn til rommet skal disse være lukket og blendet for innsyn. Kasseoppgjøret skal telles etter stengetid og fraktes til nattsafe. Seddelboks (gjelder de butikkene som har). Seddelboksen skal alltid være låst når det er penger i den i butikken. Nøkkel til seddelboks skal oppbevares i safe eller på trygt sted på bakrommet. Store sedler og større beløp skal alltid rett i seddelboksen. Når du ser det er mye sedler i kassen, putter du dem i seddelboksen ved kassen.

12 12 Transport av penger: Det er mange årsaker til ran, men vi kan forebygge selv ved å være oppmerksom, følge rutiner og være nøye med alle sikkerhetsinstrukser. Det bes om det største fokus på følgende: Nøkkelord er lavest mulig beløp av gangen. Transport av penger skal utføres av to personer, hvis mulig. Transporten må gjennomføres på forskjellige tidspunkter. Frittliggende butikker må transporten gjennomført på forskjellige tidspunkter Ligger butikken i senter og pengene skal leveres inn i senteret, transporteres pengene til deponeringssted etter stengetid samme dag, gjerne med avtale om leveranse sammen med senterets vaktselskap. Husk det er du som skal bære pengene dersom det ikke er inngått skriftlig avtale med forsikring om pengetransport På dager med stor omsetning bør en gå i banken ved behov framfor å oppbevare store summer i kassen Pengene skal pakkes i egne deponeringsposer og fraktes i en mest mulig diskré pakning Pengene fraktes direkte til deponeringssted. Det er ikke tillatt å ta med penger hjem eller gjøre andre ærend når en frakter penger. Ved deponeringssted vises stor forsiktighet. Er det forhold som gjør at en ikke føler seg trygg ved deponeringssted, velges et annet sted eller man går tilbake til butikken Brudd på pengehåndteringsrutiner: Brudd på disse rutinene kan føre til dårlig sikkerhet for deg og dine kolleger. Grove brudd kan føre til oppsigelse/avskjed og politianmeldelse. Avvik skal rapporteres butikkledelsen snarest Personalkjøp Dette punkt er finnes også under kapitel 3.0 i Personalhåndboken. Personalkjøp tillates foretatt til personlig bruk i henhold til hver enkeltes ansettelseskontrakt. Ethvert personalkjøp skal registreres på kassen og kassetransaksjonen skal foretas av butikkleder. Dersom butikkleder ikke er tilstede og du vil handle, kan du handle hos en annen fast ansatt i butikken. Alle medarbeidere i butikken skal vite hvem dette er. Det er ikke tillatt å registrere egne personalkjøp. Både kjøper og selger signerer kassalappen, den skal oppbevares sammen med varene så lenge varene befinner seg i nærheten av butikken og fremvises uoppfordret ved kontroll. Hjemlån er ikke tillatt Varemottak Innkomne varer bør telles og hukes av mot pakkseddel Telling av vareleveransen skal alltid gjøres sammen med personen som leverer. Mangler det varer rettes dette opp i pakkseddelen og signeres av begge parter Ved brekkasje og ødelagte varer gjøres samme rutine som overfor

13 13 Varene bør settes inn i butikken eller på lager med en gang, aldri sett varene uten tilsyn utenfor butikken Rabatter Rabatter til venner og bekjente er ikke tillatt. Rabatter på varer som er ødelagt skal kvitteres med navn og telefon nummer til kunden. Rabatter på ødelagte varer til egne ansatte prises av butikkleder og håndteres som personalkjøp Reklamasjoner Gjøres av butikkleder og dennes stedfortreder. Kom inn i morgen eller legg varen igjen, så skal vi ringe deg. Kommer kunder med varer som er ødelagte skal vi om mulig forsøke å selge denne til redusert pris. Butikksjef skal alltid håndtere og sette ned prisen på ødelagte varer som skal selges til egne medarbeidere. Varen håndteres som et personalkjøp med eventuell større rabatt. Husk at dette skal føres som salg på kasse slik at det ikke blir registrert som svinn. Husk registrerer kundens navn og telefonnummer Varesikring Alarmtesting skal gjøres hver morgen ved åpning av butikk. Dette gjør du ved å føre en alarmbrikke mellom hver bøyle. Virker den ikke, sjekk om støpselet er satt i før kontakt med leverandør. Når varealarmen går ved utpassering: 1. Nærmeste butikkmedarbeider henvender seg til kunden ved portalen i døren. 2. Kontakt alltid kunden ved utløst alarm. 3. Si: Jeg beklager, men det har blitt utløst en varealarm, og jeg må dessverre finne ut hva som utløste alarmen. 4. Fortell høyt at vi har glemt å fjerne en alarm dersom dette er tilfelle. 5. Be kunden passere bøylen en gang til uten poser og vesker. 6. Ved ny alarm ber du kunden ta frem de varer eller annet som kan ha utløst alarmen. 7. Ingen ny alarm. Be da kunden føre vesker, bager og poser gjennom bøylen en etter en. Når alarmen går, be kunden ta frem de varer eller annet som kan ha utløst alarmen. 8. Husk at du ikke har lov til å lete i kundens bag eller vesker uten samtykke. Når varealarm går ved innpassering: 1. Nærmeste butikkmedarbeider henvender seg til kunden ved portalen i døren. 2. Si: Jeg beklager, men det har blitt utløst en varealarm, og jeg må dessverre finne ut hva som utløste alarmen. 3. Fortell gjerne at andre kan ha glemt å fjerne en alarm. 4. Finner du ikke grunne til alarmutløsningen. Beklag det hele og ta godt vare på kunden, slik at hendelsen blir snudd til noe positivt. Mulige årsaker til feil ved alarmen: Alarmbrikker er plassert for nære bøylene Systemet har hengt seg. Trekk ut støpselet og vent noen sekunder før du setter inn støpselet igjen.

14 14 Rullegitter eller andre metallgjenstander er plassert for nær bøylene. Hyller og stativer som er satt løst sammen kan gi resonans som gjør at alarmen utløses. Skru til bolter, skruer og annet løst i nærheten Innbrudd 1. Varsle politiet. De vi gi deg hjelp i forbindelse med sikring av spor og håndtering av åstedet. 2. Ring daglig leder. 3. Varsle senterledelsen / vektere. 4. Daglig leder varsler hovedkontoret. Det er viktig at det blir satt i gang tiltak for å sikre butikken raskest mulig slik at den kommer i stand og kan åpnes. 5. Innbrudd skal alltid meldes til politiet (av hensyn til forsikring) Brann- og evakueringsberedskap Det refereres til kapitel 7.0 i denne håndboken ang. varslingsrutiner. Brann og evakueringsberedskap er ditt ansvar som butikkmedarbeider. Det er du som butikkmedarbeider som har ansvaret for brannsikkerheten i din butikk. Når butikkene er lokalisert i kjøpesenter er det de sikkerhetsregler som gjelder. Butikkleder står ansvarlig for: 1. At rømningsplaner er slått opp i butikken. 2. At alle ansatte (også deltidsansatte) kjenner denne planen. 3. I kjøpesenteret skal alle ansatte kjenne brann og evakueringsplanene som gjelder for hele senteret. 4. Det er finnes tilgjengelig godkjent og kontrollert slukkemateriell i butikken Branninstruks ved brannalarm: 1. Brann må straks varsles i butikk. 2. Dersom brannen er liten forsøk først å slukke selv. 3. Dersom det er eller er i ferd med å utvikle seg til en omfattende brann / brann ute av kontroll, ring brannvesenet Start og organiser evakuering av butikk / senteret etter evakueringsplan. 5. Lukk eventuelt vinduer og dører inn til butikken etter at du er helt sikker på at butikken er tømt for betjening og kunder. 6. Møt på avtalt sted og informer brannvesenet om at din butikk er evakuert Kameraovervåking Alle butikker skal merkes med kamera overvåket område. Dette fordi PM disponerer en del kameraovervåkningsutstyr som permanent eller i perioder kan benyttes for å redusere tyveri og svinn i spesielt utsatte butikker. Forskriftene om bruk av kameraovervåkning krever slik merking. Kamera anlegget skal i utgangspunktet brukes til å avdekke eller forebygge tyveri. Det kan også benyttes for å avdekke andre kriminelle hendelser som ran, tyveri og underslag i kassen og vil kunne benyttes som bevismateriale i ettertid.

15 Butikktyveri og anmeldelsesskjema Butikktyver og anmeldelser er noe vi helst ikke ønsker. Dessverre er det blitt slik at alle som driver butikk må ha et forhold til butikktyveri. I PM følger vi det prinsipp om at alle som stjeler vil bli anmeldt. Uansett hvem de er eller hvor mye de stjeler for. Det er viktig at du som butikkleder viser de andre ansatte at du føler et stort ansvar for butikken og varene. Gode eller dårlige holdninger vil raskt smitte over på dine medarbeidere. Er det vakthold i senteret der du har butikk bør du gjøre deg kjent med vaktenes rutiner ved tyverier. Etabler god kontakt og be gjerne om hjelp i forkant når du har mistanke til personer du tror vil stjele. Ved pågripelse av butikktyver ber du vaktene om hjelp. Anmeldelsesskjema finnes under kapitel 9 vedlegg skjemaer Ran Skulle du oppleve et ran i din butikk, er det viktig å gjøre følgende: Gjør alltid hva raneren sier og gi raneren det han/hun ønsker Forsøk aldri å spille helt og forhold deg rolig Steng butikken når raneren er forsvunnet Kontakt politiet og ledelsen i PM. Ledelsen i PM og politiet vil i samarbeid så iverksette de nødvendige tiltak, og evt. tilkalle helsepersonell hvis det er ønskelig Kontrolltiltak Pm kan når som helst gjennomføre kontroll av om de gjeldende instrukser overholdes. Denne kontroll kan foretas av firmaets ledelse eller av andre firmaet bemyndiger. Testkjøp: Kontrollen gjennomføres ved at et det foretas et kjøp hvor man vurderer butikkmedarbeiderens rutiner og pengehåndtering i kassefunksjonen. Personalkontroll: Kontrollen retter seg mot de ansattes overholdelse av instrukser/rutiner vedrørende personalkjøp og gjennomføres når en forlater butikken. Kontroller gjelder vesker, bager, poser, yttertøy og eventuelt de ansattes biler utenfor butikken. Butikken skal ha faste rutiner for hvilken utgangsdør som skal brukes ved ankomst og når en skal hjem etter arbeidsdagen. Kassekontroll: Man vil sammen med den ansatt foreta en kontrolltelling av kassen opp mot registrert salg. Sikkerhetssamtale: Ved unormale avvik i butikken eller mistanke om uoverensstemmelser vil det bli gjennomført samtaler med den enkelte. Dette fordi de ansatte er nærmest til å ha en forklaring på hvor problemet ligger. Ved denne type samtaler har man rett til å la seg bistå av en person etter eget ønske.

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE VERNETJENESTEN. Utarbeidet av: Trond Østenstad. Versjon: 2. Arkiv ref.: 17488/ /669. Dokument dato:

SIRDAL KOMMUNE VERNETJENESTEN. Utarbeidet av: Trond Østenstad. Versjon: 2. Arkiv ref.: 17488/ /669. Dokument dato: SIRDAL KOMMUNE VERNETJENESTEN Arkiv ref.: 17488/2016-2016/669 Versjon: 2 Dokument dato: 01.12.2016 Utarbeidet av: Trond Østenstad Arkivkode 442 Dato godkjent/vedtak: 09.08.16 Godkjent av (leder, rådmann,

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneorganisasjonskomitéen Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 16:30 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

HÅNDBOK FOR VERNEOMBUD I RISSA KOMMUNE

HÅNDBOK FOR VERNEOMBUD I RISSA KOMMUNE HÅNDBOK FOR VERNEOMBUD I RISSA KOMMUNE 19.09.2013 1 Innhold 2 Verneombudene i Rissa kommune... 3 3 Organisasjonsstrukturen i Rissa kommune... 3 A) Administrativt:... 3 B) Politisk... 4 C) Arbeidsmiljøutvalget...

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Hva er AMU`s rolle og oppgaver?

Hva er AMU`s rolle og oppgaver? Arbeidsmiljøutvalg Verdal kommune Hva er AMU`s rolle og oppgaver? HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Arbeidsmiljøutvalg 1. Arbeidsmiljøloven 2. Hovedavtalen KS 3. Arbeidstilsynet 4. Forskrift om

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

HMS-plan for Bjugn kommune

HMS-plan for Bjugn kommune HMS-plan for Bjugn kommune 2016-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO OM KOMMUNEN... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Organisasjonskart...Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Fakta om Bjugn kommune...2

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer