ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE"

Transkript

1 AVSTAMNING OG ETTER-SLEKT FOR ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER OG ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE VED HALVARD JOHANNES FOSS

2 1 Vår slektsavstarnning gjennom skolebestyrer Erik Hansen Foss og hustru Annette Kathinka Gulovna Helene Foss r. Gulbrandsen Del I 1. Den agnatiske linje for Erik H. Foss er knyttet til gardsbrukene Fossen-Foss, samt til Kolberg, Vinsvoll, SchiØll, Hals, Horne,Petraborg, Sand og Kolsrud - Øvre Eiker. 2. Slektslinjen Vinnes, Daler, Monck, Wiigen, SchiØll og Lysager. 3. Loe, Rygh, Skalpe, Nesthorne, Horne, Kolberg. Del 11 Annette K.G.H. Foss' slekt er på farssiden fra Ringerike og omfatter linjene Weisten, Hesselberg, Wager, Hverven, Folefoss, Knestang. 2. Thoen, Hval, BØlgen, Knestang, Gulbrandsen. 3. Gagnum, Svarverud, Piaachen, Wager, Folefoss. 4. Slektslinjen på morssiden er fra Kongsberg. Den omfatter slektene Ziener, Vogtlander, Landsverk, von Ysler, (Usler) Rude, Gulbrandsen - Foss. Foss-navnet på Øvre Eiker Ved den forholdsvis lille elva fra Fiskumvatnet til Dramselva lå der i middelalderen to gardsbruk som kaldtes Foss. Den største av disse var SØndre Foss. Her bodde omkring en lensmann Haavard Jonssen Foss av Gallætten. Begge gardsbruk hadde kvernbruk ved Holmefossen, kaldt så fordi der lå en holme som delte den i to. Denne holmen er senere bortsprengt og fossen kalles Vestfossen, hvilket også er blitt navnet på stedet omkring. De to Foss-gardene tjente gode penger på sine kvernbruk. I ble begge Foss-gardbrukene kjøpt av kansleren på Akershus, sammen med en lang rekke andre gards- og

3 2 skogbruk på Eiker, Sandsvær, Lier og RØyken, inkludert Strømsgodset og Ulveland. Den nye eier - Peder HanssØnn Litle - anla oppgangssager drevet med vasskraft, flere steder. Bare ved Holmefossen var der samtidig i drift 10 slike sager. Det hele ledet Peder HanssØnn fra sin residens på Foss. Foss-godset, som det kaldtes, ble landets største skog- og industriforetagende. Han kaldte seg Peder HanssØnn til Foss. I 1551 var Peder Hanssønn utsatt for et rideuhell og døde. Hans båre ble ført fra Akershus Slott til Haug kirke på Eiker. Hans hustru Ingeborg - datter av Inger til Austråt - ledet dyktig driften videre i mange år, dels sammen med sin sønn, Hans Pedersen. Foss-godset gjennomgikk mange endringer etterhånden. Strømsgodset, Ulveland og mange andre ble solgt fra. Det således reduserte gods ble kaldt Fosseshalm. Også dette hadde sine glans-perioder og nedgangsperioder. Det var i JØrgen Cappelens tid omkring at den store hovedbygning ble fullstendig forandret og påbygget under medvirkning av arkitekt Brede Rantzau og maleren Tunmark. Vanskelige tider etter krigen medførte at eieren av det daværende Fosseshalm, JØrgen von Cappelen, gikk fallitt. I 1822 ble Fosseshalm solgt til to gardbrukere på Øvre Eiker, Christopher B.Hoen - en framtredende mann i kommunen og medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i og Amund Larsen Besseberg. De drev gardsbruket "i fællig" til 1838, da Fosseshalm ble delt likt mellom dem. Samme dag - 23.uesember tilskjøtet Chr. B. Hoen en gardspart av sin del til sin tremenning på morssiden, Hans Halvorsen Foss. Det utskilte gardsbruk lå antakelig på samme grund som middelalderens SØndre Foss. Den ble også kaldt Foss, men er i "Norske Gardsbruk" feilaktig angitt som "Fosseshalm" - det tidligere hovedhølet.

4 3 Slektslinje 1. DEL I Den agnatiske linje. Fossen - Foss Mens de to gardsbruk Foss fra middelalderen lå på austsida av elven ved Holmefossen, lå der på vestsida to som het Fossen. Nå skrives navnet "Fåsen" på to gardsbruk og "Fosen" på fire andre eiendommer. De tidligste eiere av Fossen tilhørte Kane-ætten, bl.a. Guttorm Rolfsen og hustru Asgerd på Berg. Mariakirken i Oslo ble senere eier og ansatte som den første oppsitter Michel Madtzen. VII. Madtz Fossen, Michels far, var alt knyttet til garden før sønnen overtok. Han er den eldste vi kjenner i denne slektsgrein. Av hensyn til parallellføring med slektslinje 3, blir han her oppført som sjuende ledd. Nevnte VIII. Michel Madtzen Fossen var antakelig en forholdsvis eldre mann ved overtakelsen. I 1622 overtok hans sønn Madtz driften av Fossen. IX. Madtz Michelsen Fossen. 4 barn: DØtrene Ingeborg og GunbjØrg. Sistnevnte ble 93 år. sønnene var Michel og Henning. X. Michel Madtzen Fossen, l.gang gift med Ingeborg Spæren.. sønnen Elling døde ganske ung, mens datteren Ingeborg ble gift i Drammen med Torkild Trynes. 2.gang gift med!irsten Baardsdatter Kolberg, Datter av Baard Kolberg (Lille). Etter Michels død i 1704 kjøpte Kirsten 1/4-part av V.Fossen, hvorved hun eiet 1/2-part, som hun og sønnen Anders drev sammen. Den annen halvpart ble drevet av Michels bror Henning ( ). Også Henning hadde en sønn Anders, som fortsatte driften til han døde i Hans svigersønn, Peder Haagensen, overtok da. Peder Haagensen var først gift med Birthe Andersdatter. 2.gang gift med Kari Halvorsdatter Vinsvoll (søster av Olaug Halvorsdatter Vinsvoll - se XI). XI. Anders Michelsen Fossen ( ) gift med Olaug Halvorsdatter Vinsvoll, Olaug var datter av Halvor Olsen Rytter Vinsvoll og Eli Nilsdatter Vinsvoll, som hadde ialt tre barn: Ole, Birthe og nevnte Olaug. (Eli senere gift med Tore Olsen Vinsvoll. Tore giftet seg påny med JØrund Pedersdatter Nesthorne - enke etter BØrge Hansen Loe). Ande r s Michelsen kjøpte 1/4 av

5 4 "Smellhaugen'' og la den til V.Fossen. Den ble kaldt så etter at svenskene under sjuårskrigen derfra beskjøt hovedbygningen på Foss. Anders Michelsen hadde tre barn: 1. Michel - se XII. 2. Ole Andersen Toverud. Han var oppsitter på Toverud, men eiet 1/4 av Mellom-Lunde. 3. Eli Andersdatter, gift med Nils Hansen Rud. De kjøpte Store Berg i Ramnes. XII. Michel Andersen Fossen Ble i 1757 gift med Bodil Steensdatter SchiØll. 4 barn: 1. Kirsti Michelsen gift med Hans Hansen Kolberg Han var av den store Flesager slekt.-også disse fikk fire barn. Av disse ble Anne Hansdatter Kolberg gift med sin fetter Ottar Jacobsen Lundteigen. Dennes mor Marthe Christine Grønvold var datter av JØrgen Grønvold og Helle Christine Mecklenburg. JØrgen var eneste sønn av knrnet Haagen o. Grønvold og Christine Tordenstjerne på Steenshorne. 2. Steen Michelsen Fossen , g.m. Kirsti Nilsdatter Hals Anders Michelsen døde 30 år gammel. Steen overtok da hans part av V.Fossen. XIII. 4. Halvor Michelsen Fossen , g.m. Eline Syversdatter Kolberg , datter av Syver Johnsen Kolberg og Anne Hansdatter horne sønner: 1. Anders Halvorsen Fossen Barn: Eline Marie 1830, Halvor 1831, Christen 1836 og Boel Margrethe Syver Halvorsen Fossen DØde på Teigen gardbruk. Ugift. 3. Jon H. Fossen DØde ung. 4. Hans Halvorsen Fossen - se XIV. 5. Ole Halvorsen Fossen , g.m. Anne Kristine Thorkildsdatter Paule. Bosatte seg på Bollerud. XIV. Hans Halvorsen Foss (ex Fossen) g.m. Dorthe Eriksdatter Petraborg , datter av Erik Mikkelsen Petraborg, g.m. Anne Tollefsdatter Sand. Annes foreldre var: Tollef Nilsen Sand 1745, g.m. Dorthe Christoffersdatter Kolsrud. Tollefs foreldre var: Nils TollefssØnn Sand og Maren Samuelsdatter. Viet Hans Halvorsen Foss hadde i sitt ekteskap med Dorthe fem barn:

6 5 1. Halvor Andreas Foss Erik Hansen Foss - se XV. 3. Johan Hansen Foss Martin Hansen Foss Marianne Foss Halvor døde 20 år gammel. Johan og Martin utvandret til USAJhvor de fikk hver sin farm. Johan døde der ugift. Martin giftet seg med en seksmenning - Hanna Sem. Marianne ble gift med sin fetter Theodor Olsen Bollerud. De fikk to barn - Ole og Helga. I sitt annet ekteskap - med Kari Gulbrandsen Svartvighadde Hans Halvorsen Foss tre barn: 1. Ellen Dorthea Thoresen g.m. Theodor Thoresen, forretningsmann i Kragerø. 2, Theodor Hansen Foss , som overtok Foss, g.m. Regine Ellensdatter, Lier. 3. Anthonie Theodor og Regine hadde tre barn: 1. Klara g.m. Waldemar Pedersen. De fikk to døtre Ragna og Ellen. Ragna døde tidlig. 2. Marie , lærerinne - g.m. Lars Slettemoen, gardbruker i Hol. 3. Hans Foss , g.m. Kirsti Wågård Hans var stasjonsmester i NSB Lunde og Sandvika. 5 barn: 1. Ole g.m. Aasta Christoffersdatter 1906, hadde to barn - Solveig 1933 og Aase Thomas 1905 g.m. Sigrid Svensen Barn Anne Marie 1933 og Hans Thomas Henny Foss g.m. sokneprest William Lundeen To barn: Kirsti og Ingjerd Reidar 1915 g.m. Gudrun Bjerva fra Lunde. Barn: Kirsten og Harald. 5. AsbjØrn 1925 g.m. Olaug Foss f. Korsgård,MjØndalen. Barn: Anne Karin og Inger Lise. Såvel AsbjØrn som Reidar er fullmektiger i Statsbanene.

7 6 Skolebestyrer Erik Hansen Foss Annette Kathinka Gulovna Helene Foss med sin mo~ Birthe Marie Gulbrandsen f.ziener 1 samt sønn Hagbard og sønnesønn Erling. XV. Erik Hansen Foss - skolebestyrer ved den høgre almenskole i Sogndal i Dalene fra , f Gift på sin 26-årige fødselsdag med Annette Kathinka Gulovna Helene f.gulbrandsen, f ll

8 7 Lærerutdannelse fra Asker Seminar i Tok privat undervisning i engelsk og tysk. Underviste privat i Sogndal også for middelskoleeksamen. Denne ble som regel tatt i Egersund. Alle hans barn fikk sådan undervisning. Var rekneskapsfører for en stedlig bank og for et dampskipsselskap. Gjennom hele sitt liv drev han studier i språk og historie. Som pensjonist lærte han seg gresk og leste gjennom Det nye Testamentet flere ganger på grunnspråket. Av innstilling var han liberal i dette ords opprinnelige, nøytrale betydning, uten den kirkepolitiske belastning som enkelte i senere tider legger i ordet. Det var da også helt fjernt for ham å ville felle noen dom over anderledes troende eller tenkende mennesker. Han var venstremann. I flaggstriden var skolens 17.mai-tog det tidligste som brukte det rene flagg i Sogndal. Bosatte seg i 1906 i Kristiania. Av de tolv barn var de to eldste født i Vestfossen, de senere i Sogndal. Hver av disse er i det følgende oppført under rubrikkene A-M. XVI. A. Hagbard G. Helga B. Bergljot H. Ragnhild c. Dagny I. Sigurd D. Alfhild K. Bjarne E. FrØydis L. Kjartan F. Magnhild M. Halvard XVI A.. Hagbard Helmick Ambrosius Foss , g.m. Johanne Johannessen, Stavanger, Datter av John Johannesen kaptein, Ingeborg Reime Hagbard tok latinartium i Stavanger. I noen år hadde han - sammen med sin søster Bergljot - en privatskole i Vestfossen. Begynte deretter teologisk studium ved Universitetet i Kristiania, men gikk over til jussen. Juridisk embetseksamen tok han på kort tid. Under studiene og senere, mens han var sekretær i Revisjonsdepartementet, var han ansatt i nyhetstjenesten i Norsk Telegrambyrå. Han ble byråsjef i Revisjonsdepartementet, men gikk over til

9 8., Tobakksbeskatningen, idet han ble sjef for denne. Slektsgransking var Hagbards store hobby. Han hadde et inngående kjennskap til slekten. spesielt den på Øvre Eiker. 7 barn: Erling, Ingeborg, Bergljot, Sigrun, John, Magnhild og Arvid. Nedenfor gjengis Hagbards ~Ølvbryllupssang til sine foreldre ~g~a Oronni ngen gade 36 Melodi: Allt legger for din fot jeg ned. Det var en høstdag skjønn som få ved Fiskums fagre strand, solglitter over vannet lå og sus fra strandens skog og å festhilsen bar om land. Til kirken dro et brudepar at slutte livets pakt, mens himlen smilte lys og klar til eder, til vår mor og far, til ungdoms mot og makt. Så mangen drøm har skiftet dragt og mangt et haap blev støv, mens dag for dag er sammenlagt og år for år farvel har sagt og skiftet med sitt løv. Dog lever der fra svunnen tid mere enn minner nokk, et liv i kamp og edel strid, en sluttet ring om all jer id: en kjærlig barneflokk. Takk da fra alle, store, små vår kjære far, vår mor. Hos Herren selv jer lønn I få, Hans liv I lærte oss forstå, lad samles hvor Han bor.

10 9 XVII. A 1. Erling Foss l DØde av spanskesjuken nettopp som han ble student. XVII. A 2. Ingeborg Annette Servan g.m. Karl Johan Sverre Servan, grosserer, Hans foreldre: Johannes SØrensen, trelasthandler og Marie, f. SØrensen. Ingeborg og Sverre har tre barn. XVIII. A 2 -a. Sverre Servan, sivilforsvarsinspektør g.m. Helga Elisabeth f.kjelsberg , datter av Paul Kjelsberg, lærer og Helga f.brun - 2 barn. XIX. A 2 al Ingeborg Heidi Servan XIX. A 2 a 2. Jon Sverre Servan ll ~VIIIA b. 2 frling Servan - oberstløytnant , g.m. Astrid Gudrun Servan f.foss barn. XIX. A 2 bl' Helge Servan XVIII. A 2 c. Arne Servan. Sokneprest i Sortland , g.m. Liv HØyer Servan f.sandum , datter av Lars Sandum , materialforvalter og Sigrid Sandum f.høyer barn: XIX. A 2 el Elisabeth Servan XIX. A 2 c 2. Øyvind Servan XIX. A 2 c 3. Toril Servan 1~ XVII. A 3. ~ergljot Foss DØde av spanskesjuken. XVII. A 4. Sigrun BjØnness-Jacobsen, f.foss Jens BjØnness-Jacobsen, sokneprest, Foreldre: Mikkel BjØnness-Jacobsen, biskop, Barbro Marie f.lorentzen. Jens ble cand.teol. i 1927, sokneprest i Lesja 1929, Hvaler i 1938, Råde 1946 og sluttelig i Nordstrand, hvor han tok avskjed l.desember barn: XVIII.A 4 -a. Erik Michael BjØnness-Jacobsen, , ingeniør, g.m. Inger BjØnness-Jacobsen f.sogn av foreldre: Kristian Sogn og Ruth Sogn f.røstad barn: XIX. A 4 -a1. Jens Erik A 4 -a2. Kristian A 4 -a3. Ruth i A 4 -a4. Sigrun

11 10 XVIII.A 4 -b. Jens BjØnness-Jacobsen havarisjef g.m. Merete BjØnness-Jacobsen f.refsum. Foreldre: Alf Refsum, rektor Inga Margaretha f.gade J barn: XIX.A 4 -bl. Ellen Cathrine A 4 -b2. Jens Helge XVIII.A 4 c. Johanne Birkeland f.bjønness-jacobsen, g.m. Karsten Birkeland, tannlege, Foreldre: Arthur Birkeland, lagersjef, , Elise f. Våge barn: XIX.A 4 cl. Øystein Arthur XIX.A 4 c2. Dagfinn XVII.A 5. John Gudbrand Foss Han ble påkjørt av en bil nede i Vestfold og døde momentant. XVII.A 6. Magnhild Foss Var plaget av sykdom i mange år. Tilbrakte den siste tid på et pleiehjem i Asker. XVII.A. Arvid Christian Foss , cand.teol. 1936, 7 g.m. Christiane Elisabeth f.brecke , datter av skogeier og brukseier Niels Bache Brecke, Modum og hustru Anna f.blix. - Arvid Chr. ble hjelpeprest i Åsnes i SolØr 1937, senere prest i Norsk SØndagsskoleforbund 1939, vikarprest i Hamar og Oslo bispedømme, hjelpeprest og sykehusprest i Bragernes, res.kap. i Manglerud Barn: XVIII.A -a. Anna Elisabeth Utdannet som sykepleierske ved Lovisenberg. Menighetssøster i 7 Nordstrand, g.m. Odd Cato Kristiansen, stud.teol., SØnn av Odd Harry Kristiansen, salgsrepresentant, Ingeborg Johanne f.andersen. XVIII.A -b. Arvid Hagbard Foss, , bedriftsøkonom, 7 forretningsmann, g.m. BjØrg f.andreassen f (Oslo). Foreldre: Johan Andreassen og Oddrun f. StrandlØkken. Barn: XIX.A 7 -bl. Jeanette Elisabeth Foss, f (Oslo). XVIII.A 7 -c. Hans Petter Foss, Handelsskole og realskole, utdannet som bokhandler.

12 11 XVIII.A 7 ~d. Nina Johanne Foss, r Utdannet som sykepleierske på Lovisenberg. Menighetssøster i Nordstrand. XYIII.A 7 -e. Mette Cathrine, f , g.m. Morten Fredrik kund, f (DrØbak). XVIII.A 7 -r. Niels Morten Foss, f XVI.B. Bergljot Petra Paulsen f.foss , g.m. Paul Bernhard Paulsen, Bergljot var i flere år guvernante rør hun i 1898 giftet seg. Hennes mann var kallskapellan i Brandbu. Han var sønn av kjøpmann Lars Paulsen i Bergen og hustru Anne Bertine Paulsen. Bergljot døde året etter at hun inngikk ekteskap. Begravet på Næs kirkegård. Paul giftet seg noen år senere med Marie Elisabeth Bahr (tysk). I annet ekteskap hadde han 4 barn. Bergljot XVI.C. Dagny Jone Foss, r Etter guvernantevirksomhet på Østlandet gikk hun over i sykepleien ved RØde Kors i Oslo. Hun virket flere å ved RØde Kors's hjem i Oslo, men gikk så over i privat pleie. Dagny var musikalsk, spilte meget piano, skrev mange leilighetsdikt. Hun døde etter en operasjon på RØde Kors. Er begravet på Vestre Gravlund på familiens gravsted. Dagny

13 12 XVI.D. Alfhild Elise Lehmann Hansen, f. Foss Noen års virksomhet som guvernante. Artium som privatist fra Fru Nielsens 2-årige Gymnasium. Et par år lærerinne ved Amtsskolen på Gol. I Skien lærerinne ved Larsens Gymnas. Her traff hun sin vordende mann, pastor Henrik Lehmann Hansen, Ekteskap i 1906 i Sogndal. I 1923 fikk Henrik rett til å bruke Alfhild og Henrik Lehmann som etternavn. Han var sokneprest i HjØrundfjord, Gjerstad og Råde. Foreldre: Engvald Hansen, distrikslege i Flekkefjord, f og Thomasine Laasen f Alfhild og Henrik fikk tre barn som vokste opp: Egil, Sonja og Arnljot. XVII.D. Eigil Lehmann Sokneprest bl.a. i Skjold 1 og Nordås Hustru: Lege,Aslaug Lehmann f. Ekanger, i Hosanger. Aslaugs foreldre: Ingvald Nilsen - lensmann og Anna Askildsdtr. Heldal, Eigil tok teologisk embetseksamen, men hans utpregede evner lå først og framst på det språklige område. Han har da også drevet inngående studier av norske dialekter og av islandsk og færøyisk. Av hans mange publikasj aner nevnes: "Nynorsk teologisk ordliste", Oslo "Ordbok for Det nye Testamente", Oslo "Rette det som rengt er, eit ord til dei som hev Noregs mål kjært", Bergen "Islandsk-norsk ordbok", BjØrgvin "Islandsk-norsk samtalebok", BjØrgvin Aslaug har virket som lege ved forskjellige sjukehus, bl.a. Haukeland. De har 5 barn: Egil Henrik, Vidar, Alfhild Elise, Anna FrØydis og Caroline Sophie XVIII~D 1 -a. Egil Henrik Lehmann, lege.fana g.m. Torunn Lehmann f. Moksheim, f i Hauge-

14 13 sund. Foreldre: John Malmin Moksheim, , og Elsa Sande Torsen Moksheim, i Ogden USA. XIX.D 1 -al. Sjur Lehmann, XVIII.D 1 -b. Vidar Lehmann, lege, Bergen, f i Skjold, g.m. Eli Kristine Bekke, f Foreldre: Gunnar Bekke, revisor, , og Berta Karine Larsen, f XIX.D 1 -bl. Gunnar Bekke Lehmann, XIX.D 1 -b2. Anne Kristine Lehmann, XIX.D 1 -br. Sverre Lehmann, XVIII.D 1 -c. Alfhild Elise LØvstakken f.lehmann, f i Haugesund. Lærer, g.m. Rbald LØvstakken Saksbehandler. Foreldre: Kåre LØvstakken, f Fagskolelærer, Ovida Breisnes f XIX.D 1 -cl. Kåre LØvstakken, f XIX.D 1 -c2. Lisbeth LØvstakken, f XVIII.D 1 -d. Anna FrØydis Eltvik, f.lehmann, f i Skjold, g.m. Terje Eltvik f i Bergen. Bygningsmann. Foreldre: Peder Gustav Eltvik, sjåfør. - Selje Ragna Lorense Aro, FØrde XIX.D 1 -dl. Nina Elisabeth, ,Bergen. XIX.D 1 -d2. XIX.D 1 -d3. Kari Helene, Fana. Anna Kathrine, , Bergen. ~.D -e. 1 Caroline Sophie Geibel, f.lehmann, Haugesund, g.m. BjØrn Dieter Geibel Bad Kiessingen. Murer. Foreldre: Karl Ernst Wolfgang Geibel, tannlege, , og Ing.eborg Emma Marie Berglund, Rusland. Bosatt i Wiesbaden,Tyskland. XVII.D 2. Sonja Pollan f.~ehmann, cand.mag , g.m. Bjarne Pollan, cand.teo sønn av Ole JØrgen Pollan, , LurØy, og Olufine Eugenia f.olsen , Mo 1 Rana. Bjarne var hjelpeprest 1 Åfjord 1933, skolebestyrer 1 Kopperå 1936, hjelpeprest 1 Hadsel 1940, feriselsprest 1 Oslo, lektor ved Sagene Lærerskole.

15 14 Sonja har hatt flere vitenskapelige stipendier og har utgitt flere avhandlinger. 3 barn: XVIII.D 2 a. Tove Alfhild Pollan Malerinne. opphold i USA. Flere XVIII.D 2 b. Brita Elise Pollan , g.m. Jan Terje van der Fehr Thowsen. Ekteskapet oppløst i barn. XIX.D 2 -bl. Monika Agnete XIX.D 2 -b2. Anna Birgitte XIX.D 2 -b3. Ida Sofie XVIII.D 2 c. Ole JØrgen Pollan kunstmaler. XVII.D Arnljot Lehmann , HjØrundfjord. Siv.ing. 3 fra NTH, bygningslinjen. Var i flere år ansatt i entreprenørfirma i Kristiansand. Har virket dels i Syd-Afrika både før og etter verdenskrigen. Er nå bosatt i Rhodesia, Salisbury. Gift med: Emely f.jåbæk, som er en etterkommer etter den kjente politiker søren Jaabæk. 1 barn: X~.D -a. Olaf Kristiansand S. Bor i 3 Rhodesia, hvor han som kjemiker er ansatt i Vegvesenet ved laboratoriet. XVI.E. FrØydis Kristina Foss Telefonistinne i Sogndal og Kristiania. Hun var meget musikalsk og tok undervisning hos datidens kjente pianistinne og pedagog Ragna Goplen. Hun ble imidlertid syk i Kristiania og døde i Sogndal i XVI.F. Magnhild Johanne Foss, Hun ble tidlig sykelig og ble sendt til sin mormor, Birthe M. Gulbrandsen på Fiskum. Her døde hun bare 16 år gammel. XVI.G. Helga Jacoba Lovise Foss, sekretær, Etter middelskole i Kragerø var hun i mange år ansatt ved sorenskriverkontoret, Hadeland og Land. Under første verdenskrig fikk hun ansettelse som fullmektig ved Oslo Skifterett. Sorenskriveren på Hadeland og Land ga henne sin beste anbefaling. Han skrev at hun i de mange år "neppe hadde gjort en feil". Hun sluttet som sekretær i Skifteretten ved oppnådd aldersgrense. Hun viet seg da til slektsgransking, noe som er kommet dette opus til gode. Det som de mange nevøer og nieser vil huske best om

16 15 FrØydis Magnhild Helga og hennes søster Ragnhild er at de holdt "apen house'' for disse og mange andre. Spesielt var juleselskapene uhyre populære gjennom mange år. - Da kreftene ikke lenger strakk til, fikk hun plass på Lovisenbergs"Hjem for eldre Damer". Hun døde på Lovisenberg. XVI.H. Ragnhild Antonia Marie Foss Middelskole i Egersund. Guvernante. Handelsgymnasiet i Oslo. Ble rørst knyttet til forsikringsbransjen i Sigyn, senere i Storebrand. Fullmektig der ved aldersgrense i Ragnhild studerte meget språk,. spesielt fransk og italiensk. Var 1 år i Paris ved Storebrands kontor. Tallrike utenlandsopphold. Omfattende litterære interesser. Helga Hun oversatte fra latin salmer og lovsanger, som var brukt

17 16 her i landet før reformasjonen. I 1938 utkom: "Latinske hymner og sekvenser på norsk". I 1946 "Missale Nidrosiense", som skal ha vært den første bok trykt på norsk bestilling til bruk i Norge. Etter biskop Erik Valkendorfs oppdrag. Av kritikken nevnes : Dr.philos. O.M.Sandvik: "Ragnhild Foss har ypperlige anlegg som oversetter, særlig viser hun hvor dyktig hun er når hun stiller seg friere til originalteksten". Biskop Ragnvald IndrebØ: "Ein lyt vone at det beste or denne salmeskatten på nytt kan verta sunge i kyrkjene våre med tida". Dr.philos. Toni Schmid,Uppsala: "Det vil til en ganske suverån behårskning av båda språken, god innlevelse, samt fråvaro av kanslosamhet och sinne for billiga effekter om resultatet skal bli njutbart. Ragnhild Foss har forutsåtningarne ". Æresdoktor ved universitetet i Lund - fru Emilia Fogelklau Narrlund skriver: "En sådan utomordentlig gladje och viderkvickelse det var. Tank dår ar nogot i det norska målet som mer an andra språk kan återge nogot av freidigheten och ordkraften i latinet". Ragnhild

18 17 XVI.I. Sigurd Olaf Foss, , g.m. Magda Kaarsberg Hansen Foss, Foreldre: Jens Fredrik Kaarsberg Hansen, Elise Wilhelmine Kaarsberg Hansen, f. Blunck, Sigurd og Magda Sigurd, maskiningeniør 1905 fra den 4-årige Kristiania Tekniske Skole. KonstruktØr ved A/S Kværner Brug og Hovedstyret i Statsbanene, hvor han ble inspektør. I Bergensbanens aller første driftsår bodde han om vinteren på Finse. Var vintersjef i flere år i Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Senere også teknisk sjef ved gruvedriften i Ny-Ålesund. Da denne ble bombet av den engelske flåte under den annen verdenskrig - for å hindre at tyskerne skulle få kull derfra - ble de nordmenn som oppholdt seg der transportert til England. Her bodde han til krigens slutt. Arbeidet som ingeniør i Patentstyret til han ble 80 år. Han døde kort etter ved bilpåkjørsel. Sigurd hadde omfattende litterære interesser. Han nedla et betydelig arbeide på å finne ut "Norges glemte innvandring". Han utga tre bøker om dette vanskelige emne. Fire barn: Ragnar, Kaare, Sigurd og Jens. XVII.I 1. Ragnar Kaarsberg Foss, Han er ugift. Gårdsbestyrer. Bodde i en rekke år om vintrene i Long Year, mens hans far var vintersjef der. Har sammen med sin bror Sigurd kjøpt sted i Spania. ~-I 2. Kaare Svalbard Foss, Kontorsjef i Tekstilfabrikkenes Konsulent- og Opplysningskontor.

19 18 Utdannet fra Oslo Handelsgymnasium. Gift med Anne-Lise Foss f. Christensen, , KØbenhavn, av foreldre: Johanne Marie Christensen f.sørensen, , Svend Hjalmar Gottlieb Christensen, En sønn: XVIII.I 2 -a. Christian Foss, ~I 3. Sigurd Foss, Er utdannet som maler. Hans store hobby e r korsang - medlem av Filharmoniske Selskaps Kor. XVII.I 4. Jens Foss, , tekstilingeniør. Etter ansettelse i et svensk konsulentfirma i tekstilbransjen, innkjøpssjef i EPA, gift med Janne Foss f.rasmussen, To barn: XVIII,I 4-aNina Foss _. 2.f, 1. løo XVIII,I 4-b Petter Foss,.:2..~ i ~"5 XVI.K. Bjarne Gudbrand Ziener Foss, , gift med Pauline Foss f.larsmon i Austmarka Datter av Peder Karelius Tvengsberg Larsmon, og Hanna Tvengsberg Larsmon, Middelskole Eikersund. Realartium fra fru Nielsens to-årige Gymnas i Kristiania i Ved siden av juridisk studium underholdt han seg ved å arbeide som journalist i Norsk Telegrambyrå. Etter juridisk eksamen var han ansatt som fullmektig ved advokatkontor og sekretær i Småbrukerbanken. Han ble disponent i avisen 'Oen 17de Mai". I de siste år hadde han sin egen sakførereller advokatforretning til sin død. Bjarne var mye med i Bondeungdomslaget, flere år som formann, var en av stifterne av "Songlaget" der. Likeledes var han i Bjarne, Pauline og Aud Styret for Det Norske Teatret og noen år styreformann. Var i flere år med i Kommunestyret i Skjedsmo, hvor han

20 19 og hans bror Sigurd eiet Skjetten gardsbruk. 4 barn: Aud, Koll, Hild og BjØrn. ~.K 1. Aud Gjermundsen, f.foss, , g.m. Olav Gjermundsen, De bodde i RisØr til Aud døde. Ingen barn. ~-K. 2 Koll Foss, Avtjente sin militærtjeneste på slagskipet "Eidsvoll" da dette ble torpedert 9.april Koll omkom sammen med hele mannskapet. ~K. Hild Elise Foss, gift med Bårdsenius. 3 Ekteskapet oppløst. Hild var telefonistinne ved Lahaugmoen, inntil hun p.g.a. sykdom ble pensjonert. ~K.BjØrn 4 Foss, militærkaptein, , g.m. Randi Foss, f.bjerke, l av foreldre: Harald Bjerke og Marianna Bjerke f.lunder. Ett barn: XVIIIK 4 -a. Marianne Foss, XVI.L. Kontorsjef Kjartan Augustin Foss, , gift med Dagny Marie Foss, f.bråten, Dagnys foreldre: Gustav Ludvig Bråten, Avdelingssjef i firmaet Bernhard L.Mathiesen. Hustru Hilde Bråten f. Christensen, Middelskole i Eikersund, volontørpraksis i Kristiania og eksamen fra Kristiania Handelsgymnas. Har innehatt diverse stillinger, hos Bernhard L.Mathiesen, Kierulf & Co. 's meglerkontor, egen engros-forretning i manufaktur og sluttelig sjef for regnskapsførselen ved hovedkontoret i Norsk Sprengstoffindustri. Fra oppnådd aldersgrense i 1957 pensjonist. To barn: Erik og Reidar. XVII.L 1.. Erik Foss, , g.m. AmbjØrg SynØve Foss f~bakstad, av foreldre: Severin Bakstad og Anna Bedding Bakstad, Erik har sin beskjeftigelse i Oslo HØyres kontor. Ekteskapet barnløst.

21 20 ~L. 2 Reidar Foss, , g.m. Synnøve Husby Foss, , av foreldre: Edvard Theodor Husby, og Borghild Anna Husby f.andersen, Reidar tok juridisk embetseksamen. Han var konsulent i Indu~tridepartementet da han døde. XVIII.L 2 -a. Morten Erik Eoss, XVIII.L 2 -b. Arne Reidar Foss, XVIM Halvard Johannes Foss, Realartium MaskiningeniØr En del års virke som konstruktør og ved privat patentkontor. I 1920 ansettelse i Patentstyret. Overingeniør samme sted fra 1935 Gift med Kathrine Elisabeth Vinsnes Foss f.revers, Foreldre: Sokneprest Oscar SchjØtt Revers, , Anna Kathrine Meyer Vinsnes, Kathrine Elisabeth er født i Innvik, Nordfjord, og oppvokset i Eidskog sammen med sin eneste bror, Ernst SchjØtt Rivers, , som ble professor ved Rikshospitalet. Kathrine tok latinartium i 1922 og er senere bibliotekutdannet. Har vært ansatt ved Patentstyrets bibliotek. Halvard har hatt sang som sin hobby. Ble straks som student medlem av Den norske Studentersangforening. Er ridder av dennes orden. Var i 1925 med på en 2~ måneds sangerfærd til USA med Norske Studenters Amerikakor ved 100-års festlighetene for norsk innvandring. - Etter hva skolebestyrer Erik Hansen Foss har fått meddelt av sin far, skal en i hvert slektsledd hete Halvard, da v~ skal være i slekt med St.Halvard. Vi har søkt å holde tradisjonen ved like. ~M. 1 Stein Eirik Foss, , Oslo. Cand teol. fra Det teologiske Fakultet ved Oslo Universitet. Var en rekke år sekretær og generalsekretær i Norges Kristelige Studenterforbund. Fra 1967 hjelpeprest ved Domkirken i Bergen. - Flere stipendier for studieopphold i Lund, Miinster og i England. ~.M. 2 Dag Hallvard Foss, Cand.real. fra Oslo Universitet. Et par år vitenskapelig assistent på Blindern. Var medlem av Norges Kristelige Studenterforbund og også en tid formann der. Fra 1967 lektor ved Levanger lærerskole. Gift med Aase Hurlen Foss, , cand.real. fra Oslo Universitet. Lektor ved Levanger Gymnas. Nå

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss - 11. APRIL 1969

Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss - 11. APRIL 1969 1 Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss - 11. APRIL 1969 (Renskrevet av Erling Foss Servan, etter originalmanus utlånt av bror Sverre, januar 1997) Vår far, bestefar og oldefar

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Jutulen. Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag

Jutulen. Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2012 Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2012 Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Redaktør: Knut Raastad Tilretteleggjing for trykk: Visus, Lom Trykk: Dalegudbrand trykkeri Vågå

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm 1 av 19 28.03.2012 18:25 INNHOLD GÅRDSREGISTER Navnet, som uttales kjǽ'rås, skrives i Rødeboken (1398) Tiaras og af Tiorasom, 1593 og 1604 Thieraass, 1667 Kieraas med Øde K., 1723 Kieraass, 1801 Kiæraas,

Detaljer

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1) 11/5 2002 Etterkommere etter Magdelone Side 1 Tabell 1 Magdelone Espeland. Født før 1563. Død på Espeland etter 1620 i Lindås. En rekke forhold kan tyde på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der.

Detaljer

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910 Slektssaga Fra Gangsaa til Vognmannsgaten Heimegarden på Gangsaa Til byen B. Andersen etter original Støa og Skåran i Mandal ca 1910 2 Arvid Andersen Kungsgatan 24 453 33 Lysekil Sverige Tel: +46(0)523

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

En riktig god jul og alt godt for det nye året!!

En riktig god jul og alt godt for det nye året!! 6 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang ønsker alle sine lesere En riktig god jul og alt godt for det nye året!! Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal side 3 Utnevnte Storembeds- menn

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV PA ROMERIKE Av konservator Inger Marie Kvaal Lie. På gården Holt i Ullensaker har de en fin samling av gammelt sølv, som de har tatt vel vare på gjennom generasjoner. Tidligere

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 Dette er det jeg så langt vet om min Mors famile/slekt fra Rævesand, Tromøy LOVISE KRISTINE JENSEN og NILS TORUP NILSEN Nilsen slekten - Rævesand, Tromøy- side

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Redaksjon og tekster KÅRE RAUØ

Detaljer