ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE"

Transkript

1 AVSTAMNING OG ETTER-SLEKT FOR ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER OG ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE VED HALVARD JOHANNES FOSS

2 1 Vår slektsavstarnning gjennom skolebestyrer Erik Hansen Foss og hustru Annette Kathinka Gulovna Helene Foss r. Gulbrandsen Del I 1. Den agnatiske linje for Erik H. Foss er knyttet til gardsbrukene Fossen-Foss, samt til Kolberg, Vinsvoll, SchiØll, Hals, Horne,Petraborg, Sand og Kolsrud - Øvre Eiker. 2. Slektslinjen Vinnes, Daler, Monck, Wiigen, SchiØll og Lysager. 3. Loe, Rygh, Skalpe, Nesthorne, Horne, Kolberg. Del 11 Annette K.G.H. Foss' slekt er på farssiden fra Ringerike og omfatter linjene Weisten, Hesselberg, Wager, Hverven, Folefoss, Knestang. 2. Thoen, Hval, BØlgen, Knestang, Gulbrandsen. 3. Gagnum, Svarverud, Piaachen, Wager, Folefoss. 4. Slektslinjen på morssiden er fra Kongsberg. Den omfatter slektene Ziener, Vogtlander, Landsverk, von Ysler, (Usler) Rude, Gulbrandsen - Foss. Foss-navnet på Øvre Eiker Ved den forholdsvis lille elva fra Fiskumvatnet til Dramselva lå der i middelalderen to gardsbruk som kaldtes Foss. Den største av disse var SØndre Foss. Her bodde omkring en lensmann Haavard Jonssen Foss av Gallætten. Begge gardsbruk hadde kvernbruk ved Holmefossen, kaldt så fordi der lå en holme som delte den i to. Denne holmen er senere bortsprengt og fossen kalles Vestfossen, hvilket også er blitt navnet på stedet omkring. De to Foss-gardene tjente gode penger på sine kvernbruk. I ble begge Foss-gardbrukene kjøpt av kansleren på Akershus, sammen med en lang rekke andre gards- og

3 2 skogbruk på Eiker, Sandsvær, Lier og RØyken, inkludert Strømsgodset og Ulveland. Den nye eier - Peder HanssØnn Litle - anla oppgangssager drevet med vasskraft, flere steder. Bare ved Holmefossen var der samtidig i drift 10 slike sager. Det hele ledet Peder HanssØnn fra sin residens på Foss. Foss-godset, som det kaldtes, ble landets største skog- og industriforetagende. Han kaldte seg Peder HanssØnn til Foss. I 1551 var Peder Hanssønn utsatt for et rideuhell og døde. Hans båre ble ført fra Akershus Slott til Haug kirke på Eiker. Hans hustru Ingeborg - datter av Inger til Austråt - ledet dyktig driften videre i mange år, dels sammen med sin sønn, Hans Pedersen. Foss-godset gjennomgikk mange endringer etterhånden. Strømsgodset, Ulveland og mange andre ble solgt fra. Det således reduserte gods ble kaldt Fosseshalm. Også dette hadde sine glans-perioder og nedgangsperioder. Det var i JØrgen Cappelens tid omkring at den store hovedbygning ble fullstendig forandret og påbygget under medvirkning av arkitekt Brede Rantzau og maleren Tunmark. Vanskelige tider etter krigen medførte at eieren av det daværende Fosseshalm, JØrgen von Cappelen, gikk fallitt. I 1822 ble Fosseshalm solgt til to gardbrukere på Øvre Eiker, Christopher B.Hoen - en framtredende mann i kommunen og medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i og Amund Larsen Besseberg. De drev gardsbruket "i fællig" til 1838, da Fosseshalm ble delt likt mellom dem. Samme dag - 23.uesember tilskjøtet Chr. B. Hoen en gardspart av sin del til sin tremenning på morssiden, Hans Halvorsen Foss. Det utskilte gardsbruk lå antakelig på samme grund som middelalderens SØndre Foss. Den ble også kaldt Foss, men er i "Norske Gardsbruk" feilaktig angitt som "Fosseshalm" - det tidligere hovedhølet.

4 3 Slektslinje 1. DEL I Den agnatiske linje. Fossen - Foss Mens de to gardsbruk Foss fra middelalderen lå på austsida av elven ved Holmefossen, lå der på vestsida to som het Fossen. Nå skrives navnet "Fåsen" på to gardsbruk og "Fosen" på fire andre eiendommer. De tidligste eiere av Fossen tilhørte Kane-ætten, bl.a. Guttorm Rolfsen og hustru Asgerd på Berg. Mariakirken i Oslo ble senere eier og ansatte som den første oppsitter Michel Madtzen. VII. Madtz Fossen, Michels far, var alt knyttet til garden før sønnen overtok. Han er den eldste vi kjenner i denne slektsgrein. Av hensyn til parallellføring med slektslinje 3, blir han her oppført som sjuende ledd. Nevnte VIII. Michel Madtzen Fossen var antakelig en forholdsvis eldre mann ved overtakelsen. I 1622 overtok hans sønn Madtz driften av Fossen. IX. Madtz Michelsen Fossen. 4 barn: DØtrene Ingeborg og GunbjØrg. Sistnevnte ble 93 år. sønnene var Michel og Henning. X. Michel Madtzen Fossen, l.gang gift med Ingeborg Spæren.. sønnen Elling døde ganske ung, mens datteren Ingeborg ble gift i Drammen med Torkild Trynes. 2.gang gift med!irsten Baardsdatter Kolberg, Datter av Baard Kolberg (Lille). Etter Michels død i 1704 kjøpte Kirsten 1/4-part av V.Fossen, hvorved hun eiet 1/2-part, som hun og sønnen Anders drev sammen. Den annen halvpart ble drevet av Michels bror Henning ( ). Også Henning hadde en sønn Anders, som fortsatte driften til han døde i Hans svigersønn, Peder Haagensen, overtok da. Peder Haagensen var først gift med Birthe Andersdatter. 2.gang gift med Kari Halvorsdatter Vinsvoll (søster av Olaug Halvorsdatter Vinsvoll - se XI). XI. Anders Michelsen Fossen ( ) gift med Olaug Halvorsdatter Vinsvoll, Olaug var datter av Halvor Olsen Rytter Vinsvoll og Eli Nilsdatter Vinsvoll, som hadde ialt tre barn: Ole, Birthe og nevnte Olaug. (Eli senere gift med Tore Olsen Vinsvoll. Tore giftet seg påny med JØrund Pedersdatter Nesthorne - enke etter BØrge Hansen Loe). Ande r s Michelsen kjøpte 1/4 av

5 4 "Smellhaugen'' og la den til V.Fossen. Den ble kaldt så etter at svenskene under sjuårskrigen derfra beskjøt hovedbygningen på Foss. Anders Michelsen hadde tre barn: 1. Michel - se XII. 2. Ole Andersen Toverud. Han var oppsitter på Toverud, men eiet 1/4 av Mellom-Lunde. 3. Eli Andersdatter, gift med Nils Hansen Rud. De kjøpte Store Berg i Ramnes. XII. Michel Andersen Fossen Ble i 1757 gift med Bodil Steensdatter SchiØll. 4 barn: 1. Kirsti Michelsen gift med Hans Hansen Kolberg Han var av den store Flesager slekt.-også disse fikk fire barn. Av disse ble Anne Hansdatter Kolberg gift med sin fetter Ottar Jacobsen Lundteigen. Dennes mor Marthe Christine Grønvold var datter av JØrgen Grønvold og Helle Christine Mecklenburg. JØrgen var eneste sønn av knrnet Haagen o. Grønvold og Christine Tordenstjerne på Steenshorne. 2. Steen Michelsen Fossen , g.m. Kirsti Nilsdatter Hals Anders Michelsen døde 30 år gammel. Steen overtok da hans part av V.Fossen. XIII. 4. Halvor Michelsen Fossen , g.m. Eline Syversdatter Kolberg , datter av Syver Johnsen Kolberg og Anne Hansdatter horne sønner: 1. Anders Halvorsen Fossen Barn: Eline Marie 1830, Halvor 1831, Christen 1836 og Boel Margrethe Syver Halvorsen Fossen DØde på Teigen gardbruk. Ugift. 3. Jon H. Fossen DØde ung. 4. Hans Halvorsen Fossen - se XIV. 5. Ole Halvorsen Fossen , g.m. Anne Kristine Thorkildsdatter Paule. Bosatte seg på Bollerud. XIV. Hans Halvorsen Foss (ex Fossen) g.m. Dorthe Eriksdatter Petraborg , datter av Erik Mikkelsen Petraborg, g.m. Anne Tollefsdatter Sand. Annes foreldre var: Tollef Nilsen Sand 1745, g.m. Dorthe Christoffersdatter Kolsrud. Tollefs foreldre var: Nils TollefssØnn Sand og Maren Samuelsdatter. Viet Hans Halvorsen Foss hadde i sitt ekteskap med Dorthe fem barn:

6 5 1. Halvor Andreas Foss Erik Hansen Foss - se XV. 3. Johan Hansen Foss Martin Hansen Foss Marianne Foss Halvor døde 20 år gammel. Johan og Martin utvandret til USAJhvor de fikk hver sin farm. Johan døde der ugift. Martin giftet seg med en seksmenning - Hanna Sem. Marianne ble gift med sin fetter Theodor Olsen Bollerud. De fikk to barn - Ole og Helga. I sitt annet ekteskap - med Kari Gulbrandsen Svartvighadde Hans Halvorsen Foss tre barn: 1. Ellen Dorthea Thoresen g.m. Theodor Thoresen, forretningsmann i Kragerø. 2, Theodor Hansen Foss , som overtok Foss, g.m. Regine Ellensdatter, Lier. 3. Anthonie Theodor og Regine hadde tre barn: 1. Klara g.m. Waldemar Pedersen. De fikk to døtre Ragna og Ellen. Ragna døde tidlig. 2. Marie , lærerinne - g.m. Lars Slettemoen, gardbruker i Hol. 3. Hans Foss , g.m. Kirsti Wågård Hans var stasjonsmester i NSB Lunde og Sandvika. 5 barn: 1. Ole g.m. Aasta Christoffersdatter 1906, hadde to barn - Solveig 1933 og Aase Thomas 1905 g.m. Sigrid Svensen Barn Anne Marie 1933 og Hans Thomas Henny Foss g.m. sokneprest William Lundeen To barn: Kirsti og Ingjerd Reidar 1915 g.m. Gudrun Bjerva fra Lunde. Barn: Kirsten og Harald. 5. AsbjØrn 1925 g.m. Olaug Foss f. Korsgård,MjØndalen. Barn: Anne Karin og Inger Lise. Såvel AsbjØrn som Reidar er fullmektiger i Statsbanene.

7 6 Skolebestyrer Erik Hansen Foss Annette Kathinka Gulovna Helene Foss med sin mo~ Birthe Marie Gulbrandsen f.ziener 1 samt sønn Hagbard og sønnesønn Erling. XV. Erik Hansen Foss - skolebestyrer ved den høgre almenskole i Sogndal i Dalene fra , f Gift på sin 26-årige fødselsdag med Annette Kathinka Gulovna Helene f.gulbrandsen, f ll

8 7 Lærerutdannelse fra Asker Seminar i Tok privat undervisning i engelsk og tysk. Underviste privat i Sogndal også for middelskoleeksamen. Denne ble som regel tatt i Egersund. Alle hans barn fikk sådan undervisning. Var rekneskapsfører for en stedlig bank og for et dampskipsselskap. Gjennom hele sitt liv drev han studier i språk og historie. Som pensjonist lærte han seg gresk og leste gjennom Det nye Testamentet flere ganger på grunnspråket. Av innstilling var han liberal i dette ords opprinnelige, nøytrale betydning, uten den kirkepolitiske belastning som enkelte i senere tider legger i ordet. Det var da også helt fjernt for ham å ville felle noen dom over anderledes troende eller tenkende mennesker. Han var venstremann. I flaggstriden var skolens 17.mai-tog det tidligste som brukte det rene flagg i Sogndal. Bosatte seg i 1906 i Kristiania. Av de tolv barn var de to eldste født i Vestfossen, de senere i Sogndal. Hver av disse er i det følgende oppført under rubrikkene A-M. XVI. A. Hagbard G. Helga B. Bergljot H. Ragnhild c. Dagny I. Sigurd D. Alfhild K. Bjarne E. FrØydis L. Kjartan F. Magnhild M. Halvard XVI A.. Hagbard Helmick Ambrosius Foss , g.m. Johanne Johannessen, Stavanger, Datter av John Johannesen kaptein, Ingeborg Reime Hagbard tok latinartium i Stavanger. I noen år hadde han - sammen med sin søster Bergljot - en privatskole i Vestfossen. Begynte deretter teologisk studium ved Universitetet i Kristiania, men gikk over til jussen. Juridisk embetseksamen tok han på kort tid. Under studiene og senere, mens han var sekretær i Revisjonsdepartementet, var han ansatt i nyhetstjenesten i Norsk Telegrambyrå. Han ble byråsjef i Revisjonsdepartementet, men gikk over til

9 8., Tobakksbeskatningen, idet han ble sjef for denne. Slektsgransking var Hagbards store hobby. Han hadde et inngående kjennskap til slekten. spesielt den på Øvre Eiker. 7 barn: Erling, Ingeborg, Bergljot, Sigrun, John, Magnhild og Arvid. Nedenfor gjengis Hagbards ~Ølvbryllupssang til sine foreldre ~g~a Oronni ngen gade 36 Melodi: Allt legger for din fot jeg ned. Det var en høstdag skjønn som få ved Fiskums fagre strand, solglitter over vannet lå og sus fra strandens skog og å festhilsen bar om land. Til kirken dro et brudepar at slutte livets pakt, mens himlen smilte lys og klar til eder, til vår mor og far, til ungdoms mot og makt. Så mangen drøm har skiftet dragt og mangt et haap blev støv, mens dag for dag er sammenlagt og år for år farvel har sagt og skiftet med sitt løv. Dog lever der fra svunnen tid mere enn minner nokk, et liv i kamp og edel strid, en sluttet ring om all jer id: en kjærlig barneflokk. Takk da fra alle, store, små vår kjære far, vår mor. Hos Herren selv jer lønn I få, Hans liv I lærte oss forstå, lad samles hvor Han bor.

10 9 XVII. A 1. Erling Foss l DØde av spanskesjuken nettopp som han ble student. XVII. A 2. Ingeborg Annette Servan g.m. Karl Johan Sverre Servan, grosserer, Hans foreldre: Johannes SØrensen, trelasthandler og Marie, f. SØrensen. Ingeborg og Sverre har tre barn. XVIII. A 2 -a. Sverre Servan, sivilforsvarsinspektør g.m. Helga Elisabeth f.kjelsberg , datter av Paul Kjelsberg, lærer og Helga f.brun - 2 barn. XIX. A 2 al Ingeborg Heidi Servan XIX. A 2 a 2. Jon Sverre Servan ll ~VIIIA b. 2 frling Servan - oberstløytnant , g.m. Astrid Gudrun Servan f.foss barn. XIX. A 2 bl' Helge Servan XVIII. A 2 c. Arne Servan. Sokneprest i Sortland , g.m. Liv HØyer Servan f.sandum , datter av Lars Sandum , materialforvalter og Sigrid Sandum f.høyer barn: XIX. A 2 el Elisabeth Servan XIX. A 2 c 2. Øyvind Servan XIX. A 2 c 3. Toril Servan 1~ XVII. A 3. ~ergljot Foss DØde av spanskesjuken. XVII. A 4. Sigrun BjØnness-Jacobsen, f.foss Jens BjØnness-Jacobsen, sokneprest, Foreldre: Mikkel BjØnness-Jacobsen, biskop, Barbro Marie f.lorentzen. Jens ble cand.teol. i 1927, sokneprest i Lesja 1929, Hvaler i 1938, Råde 1946 og sluttelig i Nordstrand, hvor han tok avskjed l.desember barn: XVIII.A 4 -a. Erik Michael BjØnness-Jacobsen, , ingeniør, g.m. Inger BjØnness-Jacobsen f.sogn av foreldre: Kristian Sogn og Ruth Sogn f.røstad barn: XIX. A 4 -a1. Jens Erik A 4 -a2. Kristian A 4 -a3. Ruth i A 4 -a4. Sigrun

11 10 XVIII.A 4 -b. Jens BjØnness-Jacobsen havarisjef g.m. Merete BjØnness-Jacobsen f.refsum. Foreldre: Alf Refsum, rektor Inga Margaretha f.gade J barn: XIX.A 4 -bl. Ellen Cathrine A 4 -b2. Jens Helge XVIII.A 4 c. Johanne Birkeland f.bjønness-jacobsen, g.m. Karsten Birkeland, tannlege, Foreldre: Arthur Birkeland, lagersjef, , Elise f. Våge barn: XIX.A 4 cl. Øystein Arthur XIX.A 4 c2. Dagfinn XVII.A 5. John Gudbrand Foss Han ble påkjørt av en bil nede i Vestfold og døde momentant. XVII.A 6. Magnhild Foss Var plaget av sykdom i mange år. Tilbrakte den siste tid på et pleiehjem i Asker. XVII.A. Arvid Christian Foss , cand.teol. 1936, 7 g.m. Christiane Elisabeth f.brecke , datter av skogeier og brukseier Niels Bache Brecke, Modum og hustru Anna f.blix. - Arvid Chr. ble hjelpeprest i Åsnes i SolØr 1937, senere prest i Norsk SØndagsskoleforbund 1939, vikarprest i Hamar og Oslo bispedømme, hjelpeprest og sykehusprest i Bragernes, res.kap. i Manglerud Barn: XVIII.A -a. Anna Elisabeth Utdannet som sykepleierske ved Lovisenberg. Menighetssøster i 7 Nordstrand, g.m. Odd Cato Kristiansen, stud.teol., SØnn av Odd Harry Kristiansen, salgsrepresentant, Ingeborg Johanne f.andersen. XVIII.A -b. Arvid Hagbard Foss, , bedriftsøkonom, 7 forretningsmann, g.m. BjØrg f.andreassen f (Oslo). Foreldre: Johan Andreassen og Oddrun f. StrandlØkken. Barn: XIX.A 7 -bl. Jeanette Elisabeth Foss, f (Oslo). XVIII.A 7 -c. Hans Petter Foss, Handelsskole og realskole, utdannet som bokhandler.

12 11 XVIII.A 7 ~d. Nina Johanne Foss, r Utdannet som sykepleierske på Lovisenberg. Menighetssøster i Nordstrand. XYIII.A 7 -e. Mette Cathrine, f , g.m. Morten Fredrik kund, f (DrØbak). XVIII.A 7 -r. Niels Morten Foss, f XVI.B. Bergljot Petra Paulsen f.foss , g.m. Paul Bernhard Paulsen, Bergljot var i flere år guvernante rør hun i 1898 giftet seg. Hennes mann var kallskapellan i Brandbu. Han var sønn av kjøpmann Lars Paulsen i Bergen og hustru Anne Bertine Paulsen. Bergljot døde året etter at hun inngikk ekteskap. Begravet på Næs kirkegård. Paul giftet seg noen år senere med Marie Elisabeth Bahr (tysk). I annet ekteskap hadde han 4 barn. Bergljot XVI.C. Dagny Jone Foss, r Etter guvernantevirksomhet på Østlandet gikk hun over i sykepleien ved RØde Kors i Oslo. Hun virket flere å ved RØde Kors's hjem i Oslo, men gikk så over i privat pleie. Dagny var musikalsk, spilte meget piano, skrev mange leilighetsdikt. Hun døde etter en operasjon på RØde Kors. Er begravet på Vestre Gravlund på familiens gravsted. Dagny

13 12 XVI.D. Alfhild Elise Lehmann Hansen, f. Foss Noen års virksomhet som guvernante. Artium som privatist fra Fru Nielsens 2-årige Gymnasium. Et par år lærerinne ved Amtsskolen på Gol. I Skien lærerinne ved Larsens Gymnas. Her traff hun sin vordende mann, pastor Henrik Lehmann Hansen, Ekteskap i 1906 i Sogndal. I 1923 fikk Henrik rett til å bruke Alfhild og Henrik Lehmann som etternavn. Han var sokneprest i HjØrundfjord, Gjerstad og Råde. Foreldre: Engvald Hansen, distrikslege i Flekkefjord, f og Thomasine Laasen f Alfhild og Henrik fikk tre barn som vokste opp: Egil, Sonja og Arnljot. XVII.D. Eigil Lehmann Sokneprest bl.a. i Skjold 1 og Nordås Hustru: Lege,Aslaug Lehmann f. Ekanger, i Hosanger. Aslaugs foreldre: Ingvald Nilsen - lensmann og Anna Askildsdtr. Heldal, Eigil tok teologisk embetseksamen, men hans utpregede evner lå først og framst på det språklige område. Han har da også drevet inngående studier av norske dialekter og av islandsk og færøyisk. Av hans mange publikasj aner nevnes: "Nynorsk teologisk ordliste", Oslo "Ordbok for Det nye Testamente", Oslo "Rette det som rengt er, eit ord til dei som hev Noregs mål kjært", Bergen "Islandsk-norsk ordbok", BjØrgvin "Islandsk-norsk samtalebok", BjØrgvin Aslaug har virket som lege ved forskjellige sjukehus, bl.a. Haukeland. De har 5 barn: Egil Henrik, Vidar, Alfhild Elise, Anna FrØydis og Caroline Sophie XVIII~D 1 -a. Egil Henrik Lehmann, lege.fana g.m. Torunn Lehmann f. Moksheim, f i Hauge-

14 13 sund. Foreldre: John Malmin Moksheim, , og Elsa Sande Torsen Moksheim, i Ogden USA. XIX.D 1 -al. Sjur Lehmann, XVIII.D 1 -b. Vidar Lehmann, lege, Bergen, f i Skjold, g.m. Eli Kristine Bekke, f Foreldre: Gunnar Bekke, revisor, , og Berta Karine Larsen, f XIX.D 1 -bl. Gunnar Bekke Lehmann, XIX.D 1 -b2. Anne Kristine Lehmann, XIX.D 1 -br. Sverre Lehmann, XVIII.D 1 -c. Alfhild Elise LØvstakken f.lehmann, f i Haugesund. Lærer, g.m. Rbald LØvstakken Saksbehandler. Foreldre: Kåre LØvstakken, f Fagskolelærer, Ovida Breisnes f XIX.D 1 -cl. Kåre LØvstakken, f XIX.D 1 -c2. Lisbeth LØvstakken, f XVIII.D 1 -d. Anna FrØydis Eltvik, f.lehmann, f i Skjold, g.m. Terje Eltvik f i Bergen. Bygningsmann. Foreldre: Peder Gustav Eltvik, sjåfør. - Selje Ragna Lorense Aro, FØrde XIX.D 1 -dl. Nina Elisabeth, ,Bergen. XIX.D 1 -d2. XIX.D 1 -d3. Kari Helene, Fana. Anna Kathrine, , Bergen. ~.D -e. 1 Caroline Sophie Geibel, f.lehmann, Haugesund, g.m. BjØrn Dieter Geibel Bad Kiessingen. Murer. Foreldre: Karl Ernst Wolfgang Geibel, tannlege, , og Ing.eborg Emma Marie Berglund, Rusland. Bosatt i Wiesbaden,Tyskland. XVII.D 2. Sonja Pollan f.~ehmann, cand.mag , g.m. Bjarne Pollan, cand.teo sønn av Ole JØrgen Pollan, , LurØy, og Olufine Eugenia f.olsen , Mo 1 Rana. Bjarne var hjelpeprest 1 Åfjord 1933, skolebestyrer 1 Kopperå 1936, hjelpeprest 1 Hadsel 1940, feriselsprest 1 Oslo, lektor ved Sagene Lærerskole.

15 14 Sonja har hatt flere vitenskapelige stipendier og har utgitt flere avhandlinger. 3 barn: XVIII.D 2 a. Tove Alfhild Pollan Malerinne. opphold i USA. Flere XVIII.D 2 b. Brita Elise Pollan , g.m. Jan Terje van der Fehr Thowsen. Ekteskapet oppløst i barn. XIX.D 2 -bl. Monika Agnete XIX.D 2 -b2. Anna Birgitte XIX.D 2 -b3. Ida Sofie XVIII.D 2 c. Ole JØrgen Pollan kunstmaler. XVII.D Arnljot Lehmann , HjØrundfjord. Siv.ing. 3 fra NTH, bygningslinjen. Var i flere år ansatt i entreprenørfirma i Kristiansand. Har virket dels i Syd-Afrika både før og etter verdenskrigen. Er nå bosatt i Rhodesia, Salisbury. Gift med: Emely f.jåbæk, som er en etterkommer etter den kjente politiker søren Jaabæk. 1 barn: X~.D -a. Olaf Kristiansand S. Bor i 3 Rhodesia, hvor han som kjemiker er ansatt i Vegvesenet ved laboratoriet. XVI.E. FrØydis Kristina Foss Telefonistinne i Sogndal og Kristiania. Hun var meget musikalsk og tok undervisning hos datidens kjente pianistinne og pedagog Ragna Goplen. Hun ble imidlertid syk i Kristiania og døde i Sogndal i XVI.F. Magnhild Johanne Foss, Hun ble tidlig sykelig og ble sendt til sin mormor, Birthe M. Gulbrandsen på Fiskum. Her døde hun bare 16 år gammel. XVI.G. Helga Jacoba Lovise Foss, sekretær, Etter middelskole i Kragerø var hun i mange år ansatt ved sorenskriverkontoret, Hadeland og Land. Under første verdenskrig fikk hun ansettelse som fullmektig ved Oslo Skifterett. Sorenskriveren på Hadeland og Land ga henne sin beste anbefaling. Han skrev at hun i de mange år "neppe hadde gjort en feil". Hun sluttet som sekretær i Skifteretten ved oppnådd aldersgrense. Hun viet seg da til slektsgransking, noe som er kommet dette opus til gode. Det som de mange nevøer og nieser vil huske best om

16 15 FrØydis Magnhild Helga og hennes søster Ragnhild er at de holdt "apen house'' for disse og mange andre. Spesielt var juleselskapene uhyre populære gjennom mange år. - Da kreftene ikke lenger strakk til, fikk hun plass på Lovisenbergs"Hjem for eldre Damer". Hun døde på Lovisenberg. XVI.H. Ragnhild Antonia Marie Foss Middelskole i Egersund. Guvernante. Handelsgymnasiet i Oslo. Ble rørst knyttet til forsikringsbransjen i Sigyn, senere i Storebrand. Fullmektig der ved aldersgrense i Ragnhild studerte meget språk,. spesielt fransk og italiensk. Var 1 år i Paris ved Storebrands kontor. Tallrike utenlandsopphold. Omfattende litterære interesser. Helga Hun oversatte fra latin salmer og lovsanger, som var brukt

17 16 her i landet før reformasjonen. I 1938 utkom: "Latinske hymner og sekvenser på norsk". I 1946 "Missale Nidrosiense", som skal ha vært den første bok trykt på norsk bestilling til bruk i Norge. Etter biskop Erik Valkendorfs oppdrag. Av kritikken nevnes : Dr.philos. O.M.Sandvik: "Ragnhild Foss har ypperlige anlegg som oversetter, særlig viser hun hvor dyktig hun er når hun stiller seg friere til originalteksten". Biskop Ragnvald IndrebØ: "Ein lyt vone at det beste or denne salmeskatten på nytt kan verta sunge i kyrkjene våre med tida". Dr.philos. Toni Schmid,Uppsala: "Det vil til en ganske suverån behårskning av båda språken, god innlevelse, samt fråvaro av kanslosamhet och sinne for billiga effekter om resultatet skal bli njutbart. Ragnhild Foss har forutsåtningarne ". Æresdoktor ved universitetet i Lund - fru Emilia Fogelklau Narrlund skriver: "En sådan utomordentlig gladje och viderkvickelse det var. Tank dår ar nogot i det norska målet som mer an andra språk kan återge nogot av freidigheten och ordkraften i latinet". Ragnhild

18 17 XVI.I. Sigurd Olaf Foss, , g.m. Magda Kaarsberg Hansen Foss, Foreldre: Jens Fredrik Kaarsberg Hansen, Elise Wilhelmine Kaarsberg Hansen, f. Blunck, Sigurd og Magda Sigurd, maskiningeniør 1905 fra den 4-årige Kristiania Tekniske Skole. KonstruktØr ved A/S Kværner Brug og Hovedstyret i Statsbanene, hvor han ble inspektør. I Bergensbanens aller første driftsår bodde han om vinteren på Finse. Var vintersjef i flere år i Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Senere også teknisk sjef ved gruvedriften i Ny-Ålesund. Da denne ble bombet av den engelske flåte under den annen verdenskrig - for å hindre at tyskerne skulle få kull derfra - ble de nordmenn som oppholdt seg der transportert til England. Her bodde han til krigens slutt. Arbeidet som ingeniør i Patentstyret til han ble 80 år. Han døde kort etter ved bilpåkjørsel. Sigurd hadde omfattende litterære interesser. Han nedla et betydelig arbeide på å finne ut "Norges glemte innvandring". Han utga tre bøker om dette vanskelige emne. Fire barn: Ragnar, Kaare, Sigurd og Jens. XVII.I 1. Ragnar Kaarsberg Foss, Han er ugift. Gårdsbestyrer. Bodde i en rekke år om vintrene i Long Year, mens hans far var vintersjef der. Har sammen med sin bror Sigurd kjøpt sted i Spania. ~-I 2. Kaare Svalbard Foss, Kontorsjef i Tekstilfabrikkenes Konsulent- og Opplysningskontor.

19 18 Utdannet fra Oslo Handelsgymnasium. Gift med Anne-Lise Foss f. Christensen, , KØbenhavn, av foreldre: Johanne Marie Christensen f.sørensen, , Svend Hjalmar Gottlieb Christensen, En sønn: XVIII.I 2 -a. Christian Foss, ~I 3. Sigurd Foss, Er utdannet som maler. Hans store hobby e r korsang - medlem av Filharmoniske Selskaps Kor. XVII.I 4. Jens Foss, , tekstilingeniør. Etter ansettelse i et svensk konsulentfirma i tekstilbransjen, innkjøpssjef i EPA, gift med Janne Foss f.rasmussen, To barn: XVIII,I 4-aNina Foss _. 2.f, 1. løo XVIII,I 4-b Petter Foss,.:2..~ i ~"5 XVI.K. Bjarne Gudbrand Ziener Foss, , gift med Pauline Foss f.larsmon i Austmarka Datter av Peder Karelius Tvengsberg Larsmon, og Hanna Tvengsberg Larsmon, Middelskole Eikersund. Realartium fra fru Nielsens to-årige Gymnas i Kristiania i Ved siden av juridisk studium underholdt han seg ved å arbeide som journalist i Norsk Telegrambyrå. Etter juridisk eksamen var han ansatt som fullmektig ved advokatkontor og sekretær i Småbrukerbanken. Han ble disponent i avisen 'Oen 17de Mai". I de siste år hadde han sin egen sakførereller advokatforretning til sin død. Bjarne var mye med i Bondeungdomslaget, flere år som formann, var en av stifterne av "Songlaget" der. Likeledes var han i Bjarne, Pauline og Aud Styret for Det Norske Teatret og noen år styreformann. Var i flere år med i Kommunestyret i Skjedsmo, hvor han

20 19 og hans bror Sigurd eiet Skjetten gardsbruk. 4 barn: Aud, Koll, Hild og BjØrn. ~.K 1. Aud Gjermundsen, f.foss, , g.m. Olav Gjermundsen, De bodde i RisØr til Aud døde. Ingen barn. ~-K. 2 Koll Foss, Avtjente sin militærtjeneste på slagskipet "Eidsvoll" da dette ble torpedert 9.april Koll omkom sammen med hele mannskapet. ~K. Hild Elise Foss, gift med Bårdsenius. 3 Ekteskapet oppløst. Hild var telefonistinne ved Lahaugmoen, inntil hun p.g.a. sykdom ble pensjonert. ~K.BjØrn 4 Foss, militærkaptein, , g.m. Randi Foss, f.bjerke, l av foreldre: Harald Bjerke og Marianna Bjerke f.lunder. Ett barn: XVIIIK 4 -a. Marianne Foss, XVI.L. Kontorsjef Kjartan Augustin Foss, , gift med Dagny Marie Foss, f.bråten, Dagnys foreldre: Gustav Ludvig Bråten, Avdelingssjef i firmaet Bernhard L.Mathiesen. Hustru Hilde Bråten f. Christensen, Middelskole i Eikersund, volontørpraksis i Kristiania og eksamen fra Kristiania Handelsgymnas. Har innehatt diverse stillinger, hos Bernhard L.Mathiesen, Kierulf & Co. 's meglerkontor, egen engros-forretning i manufaktur og sluttelig sjef for regnskapsførselen ved hovedkontoret i Norsk Sprengstoffindustri. Fra oppnådd aldersgrense i 1957 pensjonist. To barn: Erik og Reidar. XVII.L 1.. Erik Foss, , g.m. AmbjØrg SynØve Foss f~bakstad, av foreldre: Severin Bakstad og Anna Bedding Bakstad, Erik har sin beskjeftigelse i Oslo HØyres kontor. Ekteskapet barnløst.

21 20 ~L. 2 Reidar Foss, , g.m. Synnøve Husby Foss, , av foreldre: Edvard Theodor Husby, og Borghild Anna Husby f.andersen, Reidar tok juridisk embetseksamen. Han var konsulent i Indu~tridepartementet da han døde. XVIII.L 2 -a. Morten Erik Eoss, XVIII.L 2 -b. Arne Reidar Foss, XVIM Halvard Johannes Foss, Realartium MaskiningeniØr En del års virke som konstruktør og ved privat patentkontor. I 1920 ansettelse i Patentstyret. Overingeniør samme sted fra 1935 Gift med Kathrine Elisabeth Vinsnes Foss f.revers, Foreldre: Sokneprest Oscar SchjØtt Revers, , Anna Kathrine Meyer Vinsnes, Kathrine Elisabeth er født i Innvik, Nordfjord, og oppvokset i Eidskog sammen med sin eneste bror, Ernst SchjØtt Rivers, , som ble professor ved Rikshospitalet. Kathrine tok latinartium i 1922 og er senere bibliotekutdannet. Har vært ansatt ved Patentstyrets bibliotek. Halvard har hatt sang som sin hobby. Ble straks som student medlem av Den norske Studentersangforening. Er ridder av dennes orden. Var i 1925 med på en 2~ måneds sangerfærd til USA med Norske Studenters Amerikakor ved 100-års festlighetene for norsk innvandring. - Etter hva skolebestyrer Erik Hansen Foss har fått meddelt av sin far, skal en i hvert slektsledd hete Halvard, da v~ skal være i slekt med St.Halvard. Vi har søkt å holde tradisjonen ved like. ~M. 1 Stein Eirik Foss, , Oslo. Cand teol. fra Det teologiske Fakultet ved Oslo Universitet. Var en rekke år sekretær og generalsekretær i Norges Kristelige Studenterforbund. Fra 1967 hjelpeprest ved Domkirken i Bergen. - Flere stipendier for studieopphold i Lund, Miinster og i England. ~.M. 2 Dag Hallvard Foss, Cand.real. fra Oslo Universitet. Et par år vitenskapelig assistent på Blindern. Var medlem av Norges Kristelige Studenterforbund og også en tid formann der. Fra 1967 lektor ved Levanger lærerskole. Gift med Aase Hurlen Foss, , cand.real. fra Oslo Universitet. Lektor ved Levanger Gymnas. Nå

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Aner til Thorbjørn Theie

Aner til Thorbjørn Theie Aner til Thorbjørn Theie Generasjon 1 1. Thorbjørn Theie, født 07 10 1897 i Kristiania; død 06 07 1977. Sønn av 2. Karl Martinius Andersen Teie og 3. Marie Berthe Kristiansdatter. Gift med (1) Hilborg

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Anne-Helene Anne-Helene MADSEN MADSEN 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Anne-Helene MADSEN 1 Anne-Helene MADSEN ble født på/i Oslo i 1948. Hun er

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde 25 apr 2014 Publisert av Else Marie Eriksen 1 Karen Christiansdatter Hovde Fødselsdato: 26 mar 1870 Gen: 1 2 Christian Andersen Hovde Fødselsdato: 8 mai 1839 3

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome FIN Even Kristiansen Modum PK A 53 14 FIN Jon Anders Skarseth NEPK A 52 12 FIN Frank Kristensen Nome Pistolklubb A 48 10 FIN Rune Aalien Nesbyen Pistolklubb A 47 16 FIN Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av MONS Arild OPPEDAL 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen MONS Arild OPPEDAL 1 MONS Arild OPPEDAL ble født Oslo den 30 des 1944. Han er sønn av Magne Monsen OPPEDAL

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Åpningsløpet. Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets. Dato: 1. mai 2011. Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss

Åpningsløpet. Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets. Dato: 1. mai 2011. Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss Åpningsløpet Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets Dato: 1. mai 2011 Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss Kart: 1 : 10 000, ekvdistanse 5 meter, utgitt 2011 N Åpen, 1.1 km, 6 poster

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

Aneliste for Arvid Aakre pr 2008-04-13

Aneliste for Arvid Aakre pr 2008-04-13 Aneliste for Arvid Aakre pr 2008-04-13 Jeg har fulgt slektene Aakre og Hjelseth (tilbake til minst ca 1400, og kanskje helt tilbake til min 40. tippoldefar Solve den gamle fra Solør som ble født ca år

Detaljer

Hefte med rettelser til Bygdeboken

Hefte med rettelser til Bygdeboken Hefte med rettelser til Bygdeboken Kvitsøy kommune 2011 Takk for alle innsendte rettelser! I tabellform vil dere i dette hefte finne rettelser til bygdeboken Kvitsøy Gard og slekt. Rettelsene er knyttet

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Oddvar Eidal Sigdal 44 48 43 94 229 0,- Gave 1. Camilla Håkedal Nøtterø 47 49 42 95 233 0,- Gave 1. Kittil Lande Fiskum 28 9 26 57 120 0,- Gave 1. Torjus Lande Fiskum 30

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Hans Kristen ARNTZEN 1 Hans Kristen ARNTZEN ble født Ekstrand i Bamble, Telemark den 1 nov 1926. Han

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer