Sentraliseringens pris eller gevinst? Individers trivsel og lokale utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentraliseringens pris eller gevinst? Individers trivsel og lokale utfordringer"

Transkript

1 -8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1029/08 ISS -nr.: Antall sider: 50 Prosjekt nr: 1114 Prosjekt tittel: Sentraliseringens pris og individets trivsel Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet Pris: kr. 50,- Individers trivsel og lokale utfordringer av Agnete Wiborg Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

2

3 FORORD Dette arbeidsnotatet presenterer delprosjektet Individets trivsel som er en del av hovedprosjektet Sentraliseringens pris hvor Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, er prosjektleder. Kommunal- og regionaldepartementet er oppdragsgiver. Prosjektet som helhet skal rette søkelyset mot ulike konsekvenser av sentralisering av befolkningen på ulike geografiske nivåer for forskjellige virksomheter og aktører. Fokus for dette delprosjektet er individnivået og folks hverdagsliv. I notatet diskuteres hvordan man kan snakke om konsekvenser av befolkningssentralisering for individets trivsel, og hvordan individer håndterer disse konsekvensene. Det empiriske utgangspunktet er tidligere undersøkelser i tillegg til egne intervjuer fra kommuner preget av sentralisering i form av både økning og nedgang i folketall. Intervjuene er foretatt av Tone Magnussen og Agnete Wiborg. Bodø, november

4 INNHOLDSFORTEGNELSE ordlandsforskning F-arbeidsnotat nr. 1029/08 FORORD SE TRALISERI G ET SAMME SATT FE OME Hvordan blir problemet (re)presentert? By og bygd, verdier og politikk Sentraliseringens samfunnsmessige konsekvenser Kommunale tilbud og sentraliseringens tempo og omfang Geografisk nivå Steders ulikhet Ulike grupper i befolkningen ulike livsprosjekter BEFOLK I GSUTTY I G - SE TRALISERI GE S PRIS? Lokale utfordringer Uttynningssamfunn livskraft eller utarming? SMÅBYER E GEVI ST AV SE TRALISERI GE? ULIKE PROBLEMFORSTÅELSER FORDRER ULIKE LØS I GER REFERA SER VEDLEGG Metodisk tilnærming og empirisk grunnlag Tall fra Statistisk Sentralbyrås kommunalstatistikk Førde kommune Skedsmo kommune Hamarøy

5 1 SENTRALISERING ET SAMMENSATT FENOMEN Den overordnede målsettingen for distrikts- og regionalpolitikken er å legge til rette for likeverdige levekår i hele landet og opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. (St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet ). Den demografiske utviklingen i Norge skaper utfordringer for å nå dette målet ettersom det nå fødes flere barn i byene enn i distriktene, og mange distriktskommuner har et underskudd på unge kvinner. I kombinasjon med andre prosesser fører det til at mange kommuner opplever folketallsnedgang selv uten at det skjer utflytting. Dette innebærer at det skjer en sentralisering av befolkningen. Sentralisering kan defineres som en tendens til at en økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig færre bor og arbeider på landsbygden eller i spredtbygde strøk (Langørgen 2007). Det er virkninger og kostnader av denne form for sentralisering som oppdragsgiver ønsket å få belyst. Sentralisering i form av økning og nedgang i folketall, er et fenomen som kan observeres på et makronivå i form av endringer i folketall innenfor ulike geografiske områder. Befolkningssentralisering opptrer imidlertid samtidig med andre former for sentralisering blant annet knyttet til sentralisering av jobber, kompetanse og institusjoner. Sentralisering av befolkningen kan dermed betraktes både som årsak til, og virkning av andre former for sentralisering. Av den grunn er det ikke uproblematisk å rette søkelyset kun mot sentralisering av befolkning og de konsekvensene den skaper. Sentralisering kan dessuten betraktes både som resultat i form av det bosettingsmønsteret vi har i dag, og som prosess som på ulike måter forsterker byenes vekst og folketallsnedgang i mange distriktskommuner. Målsettingen for delprosjektet som presenteres i dette notatet, er å få frem hvilken betydning sentralisering, som konsekvenser både av økning og nedgang i folketall, kan ha for individers trivsel, og hvordan individer håndterer disse konsekvensene. Ut fra prosjektets tittel er det primært de negative konsekvensene eller prisen som individene må betale for sentralisering av befolkningen, som skal stå i fokus. Imidlertid innebærer beregning av pris også en vurdering av hva man får for prisen, noe som også impliserer positive sider. Et sentralt spørsmål blir hvorvidt, og på hvilken måte sentralisering av befolkningen gir seg lokale utslag som kan kobles til folks trivsel og håndtering av utfordringer i hverdagen. Som det vil komme frem, er sentralisering et problematisk begrep når det gjelder å identifisere konsekvenser for individers trivsel, og særlig når det gjelder å kunne identifisere hvilken pris ulike grupper i befolkningen må betale for sentraliseringen. Dessuten må sentralisering av befolkningen ses i sammenheng med sentralisering av andre sektorer i samfunnet som er påvirket av generelle utviklingstrekk i samfunnet. Hvorvidt man ser sentralisering som et resultat og/eller som pågående prosess, har også betydning for hvordan man ser på konsekvenser for individene. Ser man sentralisering som resultat, blir spørsmålet hvordan folk opplever å bo på ulike steder hvor det har skjedd folketallsendringer, noe som dreier seg om mange steder, både byer, tettsteder og distriktskommuner. Ser man sentralisering som prosess, er man opptatt av hvordan folk opplever endringene på stedet. Hvordan politiske problemstillinger - slik som sentralisering og dens konsekvenser - blir presentert, har sammenheng med underliggende forståelser og kan selv produsere bestemte forståelser. Derfor vil jeg først problematisere hvordan sentraliseringen som fenomen er 3

6 knyttet til ulike forståelser av steder og utviklingsprosesser, og hvordan man skal kunne forstå sentraliseringens pris i forhold til folks hverdagsliv. Deretter vil ulike aspekter ved sentralisering, både som måte å presentere et problemfelt på, og som empirisk fenomen, bli diskutert gjennom bruk av eksisterende studier supplert med egne intervjuer fra kommuner på ulike sentralitetsnivå. Vi ønsket å se på kommuner med folketallsøkning både på regionalt nivå hvor vi har brukt Førde i Sogn og Fjordane som eksempel og i en storbyregion hvor vi har valg Skedsmo i Akershus. Hamarøy kommune i Nordland 1 er valgt ut som eksempel på kommune med folketallsnedgang. 1.1 HVORDA BLIR PROBLEMET (RE)PRESE TERT? Hvordan man skal kunne diskutere sentraliseringens pris på ulike nivåer, er avhengig av hvordan man forstår fenomenene sentralisering og pris. Denne forståelsen er ikke bare knyttet til ulike definisjoner. Begge ordene er problematiske fordi de er verdiladete og kan gi bestemte assosiasjoner og kan dermed påvirke forståelsen av fenomenet i bestemte retninger. Ordene sentralisering og pris inngår dessuten i ulike politiske diskurser som påvirker hvordan fenomener forståes, hvilke problemstillinger som er relevante å diskutere og hvilke som forblir tause. Spørsmål som også kan stilles, er hvorfor omfordeling og sentralisering av befolkningen blir vurdert som et problem som har en pris, og hva slags problem det da blir betraktes som. Hvordan man forstår problemer, er dessuten viktig for hvordan man tenker seg mulige løsninger og tiltak. Bacchi (2005) bruker en tilnærming som hun kaller What s the Problem? approach for å studere ulike politikkfelt. Ved å spørre hvordan ulike problemer blir representert, får man frem en rekke spørsmål som ikke kommer frem med andre tilnærmingsmåter, og man får også synliggjort underliggende antagelser som er knyttet til bestemte representasjoner av tema og problemstillinger. Dessuten er tilnærmingen egnet til å få frem områder og tema som blir tause og oversett ved bestemte måter å representere saker på. Følgende spørsmål mener Bacchi (2005) kan være nyttige når man skal bruke en Hva er problemet? - tilnærming : 1) Hva er problemet representert å være i politiske debatter eller i politiske utspill? 2) Hvilke antagelser og forutsetninger ligger under representasjonen? 3) Hvilke effekter blir skapt av denne representasjonen? 4) Hva blir uproblematisert? 5) Hvis problemet ble representert på en annen måte, hvordan ville da responsene vært? Ved å bruke en slik tilnærming, blir man oppmerksom på at (re)presentasjonen av saken eller temaet, her sentraliseringen og dens pris, gjennom bruk av ord, ordenes assosiasjoner og hva man ikke sier, reflekterer en bestemt forforståelse, og konstruerer en bestemt forståelse av fenomenet som skal undersøkes. Denne måten å tilnærme seg et felt vil jeg bruke for å få belyse ulike sider ved hvordan temaet sentraliseringens pris kan forståes, og hvordan ulike forståelser resulterer i ulike typer svar. Ettersom dette prosjektet er knyttet til et politisk tema og en politisk diskurs, er det derfor viktig å gjøre rede for hvilke forståelser og forforståelser som kan ligge under ulike måter å se og beskrive forhold på. Både sentralisering og dens motstykke; uttynning/folketallsnedgang, er ikke nøytrale tema, men kobles til ulike 1 Det empiriske grunnlaget er beskrevet i vedlegget. 4

7 distriktspolitiske målsettinger, idealer og ideologier. Derfor vil ulike typer representasjoner kunne fortolkes og brukes eller utnyttes til inntekt for ulike politiske syn og for politikkutforming. Det er et spørsmål om den berømte halvfulle eller halvtomme flasken, og hvordan man helst ønsker at situasjonen skal være. Dermed blir det ikke likegyldig hvordan situasjonen eller problemet blir (re)presentert. Dette blir viktig i denne sammenheng ettersom det er litt uklart hvordan man skal forstå sentralisering, særlig når det gjelder å si noe om konsekvenser av befolkningssentralisering for folks hverdagsliv. Av denne grunn er det derfor nødvendig å gå nærmere inn på ulike betydninger og meningssammenhenger sentralisering inngår i. Sentralisering kan som sagt defineres som en tendens til at en økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig færre bor og arbeider i spredtbygde strøk (Langørgen 2007). Dette er en prosess som har pågått i lang tid, og er også en generell tendens i mange land. Vårt spredte bosettingsmønster er på mange måter typisk norsk eller skandinavisk og er i stor grad et resultat av hvordan lokale naturressurser har blitt utnyttet. Denne koblingen mellom bosettingsmønster og ressursutnyttelse er på mange måter blitt brutt ettersom avstander er blitt et mindre problem og rasjonalisering av næringer gjør at andelen sysselsatte i næringene har blitt redusert. Samtidig har nye næringer, særlig innen tjenesteyting vokst. Dette er næringer som i stor grad er basert på nærhet til kunder og samarbeidspartnere og er primært lokalisert i byer og tettsteder. I distriktene er befolkningsgrunnlaget i seg selv også blitt et viktig grunnlag for bosetting gjennom velferdsstatens og velferdskommunens tjenester og ordninger. På den måten blir det en vekselvirkning mellom folketall, tjenestetilbud og jobber, og distriktene er på den måten blitt mer sårbare for folketallsendringer. Sammen med andre prosesser har dette medført at det er blitt en økt befolkning i byene, mens stadig færre bor i distriktene. På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet var også folketallsutvikling høyt oppe på den distriktspolitiske dagsorden, men da var fokuset i hovedsak på konsekvenser av folketallsnedgang i distriktene. Diskusjonene var knyttet til frykten for avfolkning, uttynning og utflytting kombinert med en generell aldring i periferien (Aasbrenn 1989,1993; Bjerkli et al. 1991, Foss 1995, Sørlie 1995). Nå synes imidlertid fokuset i tillegg å være mer rettet mot sentraliseringens konsekvenser i byer og tettsteder, og myndighetene ønsker å motvirke eller dempe sentraliseringen (Langørgen 2007). Sentraliseringen har også en viktig nord-sør dimensjon ved at en økende del av befolkningen bor i Sør-Norge, mens flertallet av kommunene i Nord-Norge, unntatt noen byer, opplever folketallsnedgang. Sentralisering, forstått som geografisk omfordeling av folk, sier i seg selv ingenting om hvordan omfordelingen er i forhold til befolkningssammensetning ut fra kjønn og alder, hvor hurtig prosessen går, hvor omfattende den er, eller på hvilket geografisk nivå omfordelingen foregår på. Når problemet presenteres som sentraliseringens konsekvenser i form av en pris som må betales, ligger det under andre uutalte forestillinger om sammenhenger mellom folketall og lokale/regionale prosesser, og konsekvenser. Det gjelder forhold til steder både preget av økning og nedgang i folketall. Ved å spørre etter sentraliseringens gevinster, eller mer nøytralt; konsekvenser, vil sentralisering som fenomen bli (re)presentert på en annen måte. Da vil fokuset også bli rettet mot hva man oppnår gjennom sentralisering av folk og ulike tjenester, tilbud og jobber på ulike nivåer knyttet til ulike geografiske kontekster. Når fokus rettes mot sentralisering, forstått som omfordeling av befolkningen, og dens (negative) konsekvenser, blir folketallsendring kjernen i problemforståelsen, og det som 5

8 skaper konsekvenser. Folketallsutvikling har imidlertid tradisjonelt blitt brukt som indikator på regional utvikling, og dermed som konsekvens av andre prosesser, som for eksempel sentralisering av arbeidsplasser, næringsliv og tjenester. Da blir folketallsendringene sett på som konsekvens av, og ikke som årsak til, de endringene som skjer. Når søkelyset rettes mot sentralisering av befolkning, trekkes oppmerksomheten bort fra årsaker og virkninger av for eksempel for sentralisering av arbeidsplasser. Det er dessuten problemer knyttet til ensidig å rette søkelyset mot befolkningstall ettersom mange av de prosessene som er knyttet til folketallsutvikling har en flertydig kobling til lokale forhold. Det gjelder slik som demografisk sammensetning, hvem som flytter, tidligere flyttinger, sentralisering av jobber og strukturendringer i ulike næringer. I tillegg kommer det an på hvilket geografisk nivå man måler folketallsutviklingen på, og hvordan man måler regional utvikling. Sentralisering kan være en måte man å beskrive endringer av konsentrasjon av folk, bedrifter, virksomheter, aktivitet og annet på et generelt nivå. Hvis man da ønsker å undersøke sentraliseringens pris, vil svaret man komme frem til, være helt avhengig av hvilke virksomheter og prosesser man ønsker å undersøke. Konsekvensene av dette vil kunne relateres til ulike grupper i befolkningen og for folk i bestemte geografiske områder. Sentralisering av for eksempel skolestruktur, eldreomsorg, sosialtjenester eller landbrukssektoren gir konsekvenser for bestemte deler av befolkingen, men konsekvensene er heller ikke entydige. Sentralisering av ulike typer kommunale tjenester kan for eksempel gå utover tilgjengelighet, men kan samtidig innebære tilgang på bedre tjenester i form av kvalitet og kompetanse. Denne type sentralisering er dessuten ikke bare knyttet til sentralisering av befolkningen, men har sammenheng med kommunale prioriteringer og økonomisk situasjon, og strukturendringer innen ulike næringer og sektorer. Fokuset på sentralisering er med på å konstruere ulike steder på ulike måter. Hvordan steder blir fremstilt, representert og omtalt sier på ulike måter noe om stedet og de som bor der, samtidig som bildene har betydning for hvordan stedene og innbyggerne blir formet og tilskrevet mening (Thuen 2003). I offentlige og politiske diskurser kan livet både i by og bygd bli fremstilt på måter som folk ikke kjenner seg igjen i. De som setter merkelapper på steder, kan sies å ha en form for definisjonsmakt, og når der gjelder å kategorisere noen steder som steder preget av sentralisering eller fraflytting og folketallsnedgang, er dette som regel ikke merkelapper som folk som bor på disse stedene selv fremhever annet enn i spesielle sammenhenger. Fraflytting og folketallsnedgang er ikke noe som vil bli trukket frem for å markedsføre bygden eller kommunen som sted for å bosette seg, ferie eller investere. Da er det andre aspekter ved stedene som blir presentert. Ved å snakke om sentraliseringens pris eller negative konsekvenser, gir det også lett assosiasjoner til en prosess som påvirker steder utenfra, og stedene og folk som bor der fremstår dermed som relativt passive i forhold til det som skjer. Når problemstillingen formuleres som å se på sentraliseringens pris eller effekter, innebærer det også en forståelse av at det finnes en form for normaltilstand eller et nullpunkt som nåtilstanden kan sammenlignes med. Et spørsmål blir da hvilket tidspunkt dette skal være. Sentralisering som et trekk ved samfunnsutviklingen i Norge, er nemlig ikke av nyere dato. Et annet spørsmål er hva situasjonen ville vært uten økning eller nedgang i folketall i ulike deler av landet. Som Bacchi (2005) påpeker, ligger det visse antagelser og forutsetninger i hvordan problemer blir representert. Spørsmålsstillingen sier noe om hvilke årsakssammenhenger man ønsker å avdekke og hvilke årsakssammenhenger man antar eksisterer. 6

9 Spørsmålet om sentraliseringens pris forutsetter at sentraliseringen, forstått som økning i folketallet i noen regioner og nedgang i andre, har en selvstendig effekt på noen samfunnsområder. Samtidig forutsetter spørsmålsstillingen også at folketallsendringenes effekter er uavhengig av den lokale konteksten det foregår innenfor, bortsett fra distinksjonen mellom byer og distrikter. Folketallsøkning eller reduksjon vil kunne gi ulike konsekvenser på ulike steder ut fra hvordan stedene var i utgangspunktet, hvordan stedene fungerer som sosiale systemer og hvilke materielle, geografiske og andre ressurser de rår over. Sentraliseringens omfang, styrke og tidsperspektiv er også av stor betydning for hvordan man skal betrakte fenomenet og dets konsekvenser. Derfor vil det ikke være mulig å få frem hva som er konsekvenser av folketallsendringer og hva som er konsekvenser av andre faktorer fordi de kommer til uttrykk lokalt gjennom samspill med stedenes sosiale, kulturelle og geografiske forutsetninger og ressurser. Sentralisering er derfor et sammensatt fenomen, og dens pris for individers trivsel er derfor problematisk å fastsette. Videre i notatet vil jeg diskutere mer inngående de ulike aspektene ved, og forståelsene av sentralisering som er blitt lansert. 1.2 BY OG BYGD, VERDIER OG POLITIKK Spørsmål om sentraliseringen og dens konsekvenser går rett inn i den store diskusjonen om forholdet mellom by og land, mellom det rurale og det urbane. I den norske politiske debatten har en av de viktigste politiske skillelinjene gått mellom by og land, i tillegg til forholdet mellom sør og nord. Å dempe sentraliseringen og beholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er en del av den distriktspolitiske målsettingen. Sentralisering knyttes i stor grad til befolkningsveksten i sentrale byområder og fraflytting fra andre områder i den geografiske periferi. Den befolkningsstrukturen vi har i dag med den fordelingen av befolkning det er mellom ulike regioner og mellom by og distrikt, kan sies å være et resultat av sentralisering. Derfor blir spørsmålet om sentraliseringens pris knyttet til diskusjoner om forholdet mellom by og land og mellom det rurale og det urbane, og dermed til hvilke kostnader det er knyttet til å bo i en by eller i distriktene. På denne måten retter spørsmålet seg direkte inn i en ganske grunnleggende samfunnsmessig debatt som strekker seg tilbake til Tönnies begreper om Gemeinschaft og Gesellschaft (1963), og Webers begreper om mekanisk og organisk solidaritet som beskrivelse av ulike typer fellesskap og verdier. På tross av at flertallet nå bor i byer og tettsteder, og den politiske, økonomiske og kulturelle makten er knyttet til sentrale strøk i Sør-Norge, er den norske selvforståelsen mer knyttet til bygden og det rurale enn til byen og det urbane (Gullestad 1992, Sørhaug 1984, Vike 2001). Samtidig er det en viss grad av ambivalens knyttet til distriktene. Disse forholdene bidrar til at politiske debatter og tema knyttet til det distriktspolitiske feltet ofte blir verdiladete. Et sentralt mål for distriktspolitikken er at folk skal ha en reell frihet til å kunne bosette seg der de ønsker og en underliggende forståelse er også at mange egentlig ønsker å bo i distriktene. Dermed blir sentralisering forstått som et resultat av at mange bosetter seg og bor på steder der de egentlig ikke ønsker å bo, og da gjelder det fortrinnsvis byer. Verdiladete forestillinger om byer og bygder ligger dermed implisitt i slike forståelser. Bygd og by, det rurale og det urbane, blir ofte beskrevet som motsetninger, og det finnes to sett av dominerende representasjoner av disse motsetningene hvor bygd og by veksler på å bli fremstilt som positiv/negativ. I den ene fortellingen beskrives byen negativt ved å være fremmedgjørende, preget av forurensning, stress, kriminalitet, støy, tetthet av folk og biler, mens bygden fremstilles som preget av sosial nærhet, nærhet til natur, trygghet, og fred og ro. I denne fortellingen blir bygdelivet fremstilt som det som beskrives som den rurale idyll, og 7

10 Villa (1999) sier at bygden blir på denne måten en sosial konstruksjon av trygt og godt som er sentrale norske verdier. Andre norske kulturelle verdier som ro og fred og nærhet til naturen (Gullestad 1992) knyttes også til bygden og det gode livet på landet. I dette bildet truer sentraliseringen for muligheten til å leve i distriktene, mens flere blir tvunget til å bo i byer som ikke fremstilles som like attraktive steder å bo. I det andre settet av motsetninger fremstilles byen som moderne, dynamisk, et sted for nyskaping og et sted hvor det er frihet for personlig utvikling, mens bygden blir fremstilt som tradisjonspreget, trangsynt, konservativ og preget av stagnasjon. I disse fortellingene blir byen den stedlige/romlige representasjon av det moderne, mens bygden blir den stedlige/romlige representasjon av tradisjon og det konservative. Sentralisering innebærer i denne sammenheng at flere lever et liv i byen som fremstilles som noe positivt, mens færre bor i distriktene som ikke fremstår som like attraktive bosteder. Hvilke verdier man har, og hvordan man forholder seg til de to settene av fortellinger eller verdier, har betydning for hvordan man forstår sentralisering og hvilke aspekter ved sentralisering man ser som ønsket eller uønsket. Sentralisering og sentraliseringens pris kan settes inn i begge disse fortellingene og dermed gi ulike assosiasjoner. Disse fortellingene kommer frem både i den politiske debatt, i film og litteratur, i media, i markedsføring av ulike steder, og folk bruker også slike fortellinger til å beskrive stedet de bor på, og for å sammenligne det med andre steder. Det er mulig å hevde at fremstillingene av de marginale stedene og konstruksjonene av den stereotype bygden og den rurale idyll er nødvendig å ha i ulike sammenhenger som motpoler til byene som blir tegn på fremtid, utvikling, og det moderne. Vi trenger også bygden som konstruksjon av trygt og godt som Villa (1999) sier, og som steder vi kan kanalisere nostalgi og samtidig som steder som kan betraktes som mer ville og nærmere natur i betydning fjernere fra sivilisasjon og det kontrollerte samfunnet. Verdsetting av distriktene som steder preget av tradisjon og nærhet til naturen forringes ikke ved at det skjer en folketallsnedgang i disse områdene. I denne sammenhengen er det de verdiene distrikter og småsteder blir tilskrevet og de symbolske aspektene som er det sentrale. I den norske konteksten har stedsbakgrunn stor betydning for vår identitet og opplevelse av tilhørighet. Hvordan man beskriver steder, har betydning for steders og folks verdighet fordi folks identitet blir påvirket av steders identitet (Thuen 2003). Vår tilknytning til unike steder gir oss en identitet. Samtidig kan vi også kategorisere steder ut fra ulike typer kjennetegn knyttet til næringsstruktur; landbruk, fiske, handel, eller til geografi; kyst, innland, fjell, flatland, bygd eller by, sentralt eller perifert. Dette brukes på ulike måter til å si noe om de folkene som bor der. Samtidig snakkes det også om kjennetegn ved ulike landsdeler, og vi har stereotype oppfatninger av folk som kommer fra ulike steder og regioner. Det konstrueres bilder av ulike steder, og det å komme fra steder som har et negativt omdømme, kan oppleves som stigmatiserende. Uttynning, fraflytting og folketallsnedgang blir ikke assosiert med fremskritt, livskraft og optimisme. Og det å komme fra en kommune eller et sted som et blitt karakterisert som en fraflytningskommune eller fraflytningsbygd, kan oppleves som negativt og kan eventuelt redusere ønsket om å flytte tilbake. Slike steder fremstår heller ikke som attraktive for innflyttere. Dersom fokus er på sentralisering og folketallsnedgang, kan det rette oppmerksomheten mot de negative prosessene og overse de positive. Et ensidig fokus på negative aspekter kan også bidra til en forsterking av disse prosessene fordi det kan påvirke folks holding til hva som er mulig å få til på stedet. Dette gjeld også hvordan ulike aktører, slik som banker og andre som kan være viktige for å få til lokale næringsvirksomhet, ser på stedet. Dette kan bidra til å forsterke negative prosesser. 8

11 I diskusjonene om sentralisering på et nasjonalt nivå har Nord-Norge blitt betraktet som en geografisk perifer og marginal region preget av folketallsnedgang, og geografisk marginalitet kan i mange tilfeller også bli sett på som en indikator på å være en sosial periferi (Shields 1991). Slike perifere områder blir ofte gjenstand for mytedannelser fra de sentrale områdene hvor den politiske og økonomiske makten ligger (Hall 1990, Creed and Ching 1997). Forholdet mellom by og bygd, sentrum og periferi, representerer en maktrelasjon hvor byen har den politiske, økonomiske og kulturelle makten. Forholdet mellom det urbane og det rurale kan beskrives som en hierarkisk relasjon hvor det urbane har en hegemonisk posisjon og dermed en mer verdifull posisjon enn distrikter og bygder (Creed and Ching 1997, Munkejord 2006). Samtidig har bygdene og distriktene en sentral symbolsk og verdimessig posisjon knyttet til tradisjon, nostalgi og nærhet til naturen og som symbol på norske. På tross av politisk retorikk som understreker et ønske om å støtte distriktene, så foretas det politiske beslutninger og budsjettvedtak knyttet til de ulike sektorenes politikkområder, som bidrar til at mange distriktskommuner sliter økonomisk og organisatorisk med å vedlikeholde ulike samfunnsfunksjoner. Det er derfor et misforhold mellom den politiske retorikken og den politiske virkeligheten, og denne avstanden synes å være relativt stor på det distriktspolitiske området. Dette er ikke stedet for å gå nærmere inn på denne debatten, men heller peke på denne dobbeltheten som er knyttet til distriktenes og bygdenes posisjon versus byene i det politiske og symbolpolitiske landskapet. Sentralisering og forståelse av prosessene av prosessene knyttet til sentralisering, skaper ikke bare endringer i bosettingsmønsteret, men bidrar på denne måten også til å konstruere forestillinger om regioner, steder og folk som blir marginalisert på ulike måter. Fremstilling av steder som utarmingskommuner og fraflytningskommuner og lignende elendighetsbeskrivelser kan derfor oppleves som negativt av de som bor på stedene, fordi det kan gi en indirekte beskrivelse av dem som ofre og/eller tapere. I en studie av kommuner og regioner i nordområdene i Norden kommer det frem at opplevelsen av å bli behandlet på en nedverdigende måte inngår i den kollektive selvforståelsen i nordområdene, ifølge Berglund (et al. 2005). I disse områdene opplever folk at de fra sentrums side blir sett på som en koloni, og dermed ikke som likeverdige med områder i andre deler av landet. Derfor kan kategorisering og beskrivelsen av kommuner og områder ut fra folketallsnedgang og andre typer nedgang, og ikke andre kriterier, bidra til en negativ selvforståelse i disse områdene. På tilsvarende måte kan det å komme fra steder som blir positivt omtalt, gi en positiv identitet til de som kommer fra stedet, for det har betyding for hvordan folk fra slike steder blir møtt av andre i ulike sammenhenger. Folk vil derfor helst ikke assosieres med steder som blir stigmatisert på ulike måter. Steder hvor det er optimisme og som har et positivt rykte utad på ulike måter, kan bidra til at folk får en positiv opplevelse av å bo på stedet, og kan dermed i seg selv være en gevinst og skape trivsel. I denne sammenheng blir også by og bygd konstruert som stereotype størrelser og fremstilt som ulike ut fra folketall og folketallsendringer. Sentralisering og folketallsøkning blir assosiert med større byer, mens folketallnedgang blir assosiert med små utkantkommuner. Selv om folketallet i antall øker mest i de større byene, skjer det også en stor prosentvis folketallsøkningen i kommuner som Førde og omlandkommunene til Oslo, Bergen og ikke minst, Stavanger. Samtidig er sentralisering et fenomen som kan knyttes til ulike geografiske nivåer. Folketallsnedgang er heller ikke et fenomen som bare skjer i små utkantkommuner, og ikke alle utkantkommuner eller steder i utkantene er preget av stor folketallsnedgang. De 9

12 stereotype bildene av steder preget av folketallsøkning og folketallsnedgang har også betydning for hvordan folketallsendringer blir forstått og opplevd som kostnad eller gevinst. Sentralisering er per definisjon et fenomen som kan observeres på et makronivå og er et komplekst fenomen ved at det griper inn i ulike markeder slik som arbeid, bolig og utdanning, og skaper samspill mellom dem (Langørgen 2007). Konsekvenser av endringer i befolkningsutvikling kan analyseres både fra et kollektivt perspektiv og fra et individuelt perspektiv. Fra et kollektivt perspektiv dreier det seg om lokale konsekvenser av befolkningsendringene for fysisk infrastruktur, tjenestetilbud, velferdstilbud, fritidstilbud, og sosial kapital i form av formelle og uformelle sosiale nettverk. I denne sammenheng er koblingen mellom folketall/ befolkningssammensetning og beregning av statlige overføringer viktig, for det har betydning for kommunenes økonomiske mulighet til å håndtere situasjonen. Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke er det direkte forhold mellom folketallsendring og konsekvenser for eksempel for lokale tjenestetilbud fordi det oversettes gjennom budsjetter, politiske beslutninger og prioriteringer og lokale forhold. Endringer i næringsstruktur og arbeidsmarked og kommunens generelle økonomiske situasjon er også en del av dette bildet. Ut fra dette perspektivet er fokus rettet mot stedlige konsekvenser av sentralisering. Fra et individuelt perspektiv dreier konsekvensene av befolkningsendringene seg om hvordan ulike individer forholder seg til og blir påvirket av endringene på det kollektive og stedlige nivået. I denne sammenheng må man ta utgangspunkt i individet og undersøke hvordan de utformer sine liv gjennom å delta på ulike arenaer på ulike steder og hvordan de blir påvirket av folketallsendringer. Ettersom enkeltindivider er i ulike livssituasjoner og har forskjellting preferanser forholder seg på ulike måter til det lokale nivået hvor folketallsendringene kan spores. Derfor vil derfor også konsekvensene av folketallsendringene oppleves forskjellig. Det er mulig å spore konsekvenser av folketallsendringer knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter og utforming av tilbud på lokalt nivå, men langt vanskeligere å si noe om hvordan folk forholder seg til, og opplever konsekvensene av dette. Folketallsendringer kan på den ene siden være årsaken til endringer på det kollektive nivået for eksempel når et gjelder utvikling av tjenestetilbud, arbeidsmarked, organisasjonsliv og lignende, samtidig kan folketallsendringene være virkninger av endringer på disse områdene. Dermed kan det bli et samspill mellom disse faktorene som kan motvirke eller forsterke de prosessene som er satt i gang. På den måten er det vanskelig å skille hva som er konsekvenser og hva som er årsaker fordi de er gjensidig forsterkende prosesser. Dersom man bruker en annen forståelse av sentralisering, for eksempel sentralisering av arbeidsplasser, vil regionale og kommunale folketallsendringer i stor grad kunne forstås som konsekvens av det. Denne type sentralisering er delvis et resultat av politiske beslutninger og delvis et resultat av endringer i arbeidsmarkedet, strukturendringer i næringer og teknologiske endringer som gjør sentralisering mulig. Endringer i arbeidsmarkedet som har sammenheng med hva som er vekstnæringer og hvor de befinner seg, er en vesentlig faktor for å forklare hovedtrekkene i endringene av bosettingsstrukturen i landet. Arbeidsmarkedet har endret seg i retning av mer privat tjenesteyting og forretningsdrift, noe som krever et større kundegrunnlag. Etterspørsel etter arbeidskraft med høyere formell kompetanse bidrar til sentralisering også gjennom den sentraliseringen utdanningsinstitusjoner representerer i form av sentralisering av arbeidsplasser og studenter. Denne sentraliseringen skjer både på regionalt og nasjonalt nivå. 10

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter

Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1009/08 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 40 Prosjekt nr: 1127 Prosjekt tittel:

Detaljer

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Eivind Karlsen Wenche Rønning Agnete Wiborg NF-arbeidsnotat nr. 1016/2005 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Stedsuavhengig stedsutvikling

Stedsuavhengig stedsutvikling FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Stedsuavhengig stedsutvikling En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Mobilitet, translokalitet og stedstilhørighet;

Mobilitet, translokalitet og stedstilhørighet; Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Mobilitet, translokalitet og stedstilhørighet; en studie av stedsopplevelser blant tilflyttere i Midt-Troms. Maiken S. Granberg Masteroppgave

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Partnerskap for lyst og næring?

Partnerskap for lyst og næring? Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av blilyst:-)programmet i Sør-Trøndelag Rapport 4/06 ISSN 1507-2035 Versjon 2006-05-31 2 FORORD Bygdeforskning fikk 16.02.06

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS?

TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS? GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 4/2013 IDEAS2EVIDENCE, MØREFORSKING OG NORUT GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Arbeidet med denne kommentaren har vært ledet av Rogalandsforskning og gjennomført

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST»

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» Áila Márge Varsi Balto, Vigdis Nygaard, Stig Karlstad Tittel: Forfattere: Norut Alta Arbeidsnotat: Oppdragsgiver:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon

ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon av Hugo Birkelund, Morten Ørbeck og Kristian Lein REVIDERT UTGAVE Forord I denne rapporten drøftes struktur og utfordringer

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer