Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Vidar Grindheim AP Medlem Liv Berit Rath AP Varamedlem Kenneth Taule Murberg H Medlem John Magne Bauge H Medlem Audun Sylta H Medlem Henning Haugland H Medlem Eva Karin Klausen H Varamedlem David Aasgard KRF Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Birthe Haugland Frotaule V Medlem Silje Namtvedt SP Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Sara Sekkingstad SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Dag Sætre SP Medlem Martin Soltveit SP Varamedlem Forfall Parti Møtande varamedlem Ann Christin Hoen AP Christel Villanger Håland H Vigdis Villanger SP

2 Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, møtesekretær Arthur Kleiveland Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

3 Sakliste Saknr Tittel 036/2014 Meldingar og referatsaker 037/2014 Innbetaling av ny aksjekapital til Sambandet Vest AS 038/2014 Kommunalteknisk VA - norm 039/2014 Ny vassleidning Lifjell-Manger 040/2014 Tertialmelding januar - august /2014 Søknad om overføring av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter 042/2014 Regionalt helsehus - selskapsavtale Settevaraordførar I varaordførar Ann Christin Hoen (Ap) sitt fråvær vart Frode Hervik (V) valt som settevaraordførar i kommunestyret. Årets barne- og ungdomskommune Kommunestyret feira med kake at Radøy er kåra til årets barne- og ungdomskommune i Norge i Ordførar Jon Askeland kom direkte frå Kongsberg med synleg bevis på den prestisjetunge prisen, som er på kroner. Ungdomskoordinator Katarina Birkeland og leiaren i ungdomsrådet, Thomas Frotjold Valdersnes, var også til stades under prisoverrekkinga. Temamøte kommunereform Seniorrådgjevar Victor Ebbesvik frå KS Hordaland orienterte om kva KS kan bidra med overfor kommunane i kommunereform-prosjektet. Han understreka at KS skal jobba med kommunereforma på kommunane sine premiss. I framtidige forhandlingar om samanslåing peika Ebbesvik på tre gode råd som Telemarksforsking har lista opp for "lukkelege kommunekteskap". - Vit kva du vil bli einige om felles visjonar og mål - Involver innbyggarane - Ver raus og tenk stort KS stiller krav til kva Staten må bidra med i kommunereform-prosessen. Ebbesvik trekte fram følgjande element: Betydeleg reduksjon i statleg detaljstyring og rapporteringskrav Klar reduksjon i landsomfattande tilsyn Færre motsegner til arealplanane Flytta ressursar og oppgåver frå stat til kommune Meir einskapleg regional organisering på statleg side Ordførar Jon Askeland orienterte om at kommunestyra i Nordhordland før jul vert inviterte til å gjera prinsippvedtak om samanslåing. Han presenterte ein mogleg framdriftsplan i den vidare prosessen fram mot samanslåing. For å unngå stor uro i kommuneorganisasjonane legg ordføraren stor vekt på at det ikkje må gå for lang tid frå vedtak om samanslåing til gjennomføring.

4 Biosfæreområde Nordhordland Kari Natland Evensen frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS orienterte om biosfære-prosjektet i Nordhordland. Etter initiativ frå Universitetet i Bergen har kommunane i Nordhordland gjort vedtak om å starta prosessen med å kunne verta det første biosfæreområdet i Norge. Natland Evensen sa at biosfæreområde er berekraftig utvikling i praksis, som inneber å prøva ut nye måtar å nytta ressursane på; ta det beste frå fortida som grunnlag for at reguionen utviklar seg på ein moderne berekraftig måte til glede for folk i dag og for generasjonar i framtida. Kunnskapsbasert utvikling er sentralt i UNESCO sitt bisofæreprogram, og ho framheva at Nordhordland kan bli eit attraktivt og interessant område for forsking og utvikling på mange felt. Natland Evensen meiner det er godt håp om at biosfæreområde i Nordhordland vil bety auka merksemd frå heile verda, og attraktivitet knytt til både busetnad, næringsverksemd, reiseliv, merkevarebygging og lokal identitet. Kommunestyra i regionen skal før jul ta stilling til det vidare arbeidet med å utarbeida ein endeleg søknad om å verta biosfæreområde.

5 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 036/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /11501 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: a. Kontrollutvalet utskrift møte 30.september 2014 b. Revisjonsmelding Radøy overformynderi c. Kostra-rapport 2013-tal Kommunestyret i Radøy - 036/2014 KS - handsaming: Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til orientering. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering. Vedlegg: Møteutskrift KU Radøy revisjonsmelding Radøy overform. Kostra rapport - med 2013 tal

6 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 064/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /11054 Innbetaling av ny aksjekapital til Sambandet Vest AS Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Saksopplysingar: I generalforsamling i selskapet Sambandet Vest A/S , vart det bestemt at det skulle hentast inn ny eigenkapital frå eigarane. Ordførar Jon Askeland signerte teikningsprotokollen på vegner av Radøy kommune. Det har no kome krav frå selskapet om innbetaling av kapitalen, og rådmannen ber om godkjenning frå kommunestyret på at betaling vert gjort. Formannskapet i Radøy - 064/2014 FS - handsaming: Ordføraren orienterte om Radøy kommune sitt engasjement i Sambandet Vest AS og om framdrifta i planane for sambandet mellom Radøy, Meland og Askøy. Radøy kommune sin del av resterande aksjekapital er kroner. Ordføraren peika på at det var varaordførar Ann Christin Hoen som skreiv under teikninga av aksjer på generalforsamlinga i Sambandet Vest AS, ikkje ordføraren, som det står i saksutgreiinga. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Kommunestyret i Radøy - 037/2014 KS - handsaming: Radøy sitt medlem i styret i Sambandet Vest AS, John Bauge, orienterte om planarbeidet og

7 framtidsutsiktene for Sambandet Vest AS. Sambandet skal etter planen knyta saman Radøy, Meland og Askøy, med tunnelar og bruer. Bauge informerte om ulike fjordkryssingsalternativet som det har vore - og vert jobba med. Han viste til ei undersøking mellom trafikantar og næringsliv i bergensregionen som tyder på at mange vil bruka vegen. Bauge signaliserte at kostnad med forprosjekt og nødvendige rapportar gjer at Sambandet Vest AS vil måtte få tilført meir kapital for at selskapet skal kunna drivast vidare. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Vedlegg: Referat frå generalforsamling Teikning av ny aksjekapital i Sambandet Vest AS

8 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 070/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 14/ /10349 Kommunalteknisk VA - norm Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt. Saksopplysingar: Saksopplysningar: Målsettinga med ei felles VA-norm for kommunane Askøy, Austrheim, Austevoll, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden er ei standardisering av utføring, utstyr og dokumentasjon som skal sikra god kvalitet på arbeid og sluttprodukt på kommunen sitt leidningsnett, og på anlegg som skal tilknytast dette. Samtidig vil ei slik standardisering bidra til å forenkla planlegging, detaljutforming og sakshandsaming, både ved privat og offentleg utbygging. VA-norma representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast og er basert på malen til Norsk Vann/Norsk Rørsenter sine VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler. Denne kan lastast ned frå internett på: Kommunalteknisk VA-norm gjeld for alle VA-anlegg, dvs. både offentlege anlegg og anlegg som blir bygd ut av private aktørar for deretter å bli overtatt av kommunen, i samsvar med 18.1 i Plan- og bygningslova (PBL). Dersom ein ønskjer å inngå ein utbyggingsavtale for VA-anlegg med Radøy kommune, må ein forplikta seg til å følgja norma i både planlegging, prosjektering og utføring. Utarbeiding av felles VA-norm er gjennomført av ei arbeidsgruppe med medlemmer frå samtlege ovannemnde kommunar i regi av Dihva AS. Frå Radøy har Jan Magnus Drivenes og Tore Rikstad deltatt. Vurdering: Ei vedteke kommunalteknisk VA-norm representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Det blir i stor grad vist til VA miljøblad frå Norsk Vann/

9 Norsk Rørsenter for detaljutforming av dei ulike anleggsdelane. Nye kommunaltekniske anlegg må ha ein slik kvalitet at naudsynt levetid blir sikra både for pumpestasjonar/reinseanlegg og for leidningsanlegga. VA-norma skal sørgje for at det blir sett tilstrekkeleg kvalitetskrav til nye anlegg som kommunen har driftsansvaret for. Dette gjeld også for anlegg i privat regi, som seinare blir overteken av kommunen. Juridisk heimel for å setja desse krava til nye kommunaltekniske anlegg ligg i kommunen si rolle som anleggseigar, det er i eigenskap av å vera framtidig eigar av anlegga at kommunen kan setja desse krava til materialval, utforming og utføring. Konklusjon Rådmannen meiner det er hensiktsmessig at kommunen har ei godkjend VA-norm, som skal sørgje for at kommunaltekniske anlegg har tilfredsstillande kvalitet. Formannskapet i Radøy - 070/2014 FS - handsaming: Rådmannen framheva den kommunaltekniske VA-norma som eit viktig verkty og som eit godt dokument som blir lagt til grunn i driftinga av VA-anlegg. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt. Kommunestyret i Radøy - 038/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt.

10 Vedlegg:

11 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 069/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 14/285 14/11010 Ny vassleidning Lifjell-Manger Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum. Saksopplysingar: I tråd med Hovudplan for vassforsyning ( ) skal eksisterande leidning mellom høgdebasseng i Lifjell og Manger sentrum oppgraderast. Dette er eit ledd i å trygge vassforsyninga i kommunen, då dagens leidningsnett på dette strekket er i dårleg stand og bør utbedrast. I budsjettet for 2014 er det sett av kr til dette arbeidet. Det er i tråd med regelverk for offentlege anskaffingar gjennomført tilbodskonkurranse på opparbeiding av ny vassleidning Lifjell Manger. Innan fristen kom det inn 6 tilbod. På bakgrunn av den store skilnaden mellom innkomne tilbod og vedtatt budsjettramme, har rådmannen avventa tildeling av kontrakt. Etter å ha gjennomført anbodsprosess i tråd med anbodsregelverket, viser det seg at prosjektet totalt sett vert langt meir kostnadskrevjande enn forventa. Årsaka til dette er m.a. at ein har valt å leggja del av traseen gjennom eit lengre borehol, i staden for ei grøft gjennom ei steinur i den bratte fjellsida opp mot uttaket av bassenget. Ei slik løysing vil letta tilkomsten vesentleg, og ein vil få til eit langt sikrare tilsyn og framtidig vedlikehald. Saka vert lagt fram for formannskapet for godkjenning av kostnadsramme for prosjektet. På bakgrunn av vesentleg avvik mellom budsjettramme og innkomne tilbod på oppdraget, vert saka også lagt fram for kommunestyret, jf. budsjettdokumentet for Basert på innkome tilbod, inkludert kostnader til prosjektering og uforutsette utgifter, er samla kostnadsramme for prosjektet estimert til kr Vurdering Forsyningsområdet Manger er det største i kommunen, og inkluderer kommunesenteret Manger og områda rundt. I eit forsyningstryggleiksperspektiv vil det dirfor vere viktig å oppgradere vassleidninga mellom Lifjell høgdebasseng og Manger sentrum. Prosjektet er prioritert som nr 3 i den gjeldande

12 Hovudplan for vassforsyning. Oppgradering av vassleidning frå Hallandsvatnet til Lifjell, som er prioritert som nr 1 i planen, er gjennomført. Det same er også prosjektet som er prioritert som nr 2 i Hovudplan for vassforsyning: oppgradering av eksisterande sjøleidning Sæbø-Vetås. Vidare framdrift i prosjektet krev politisk godkjenning av ei utvida kostandsramme til Dersom ein legg til grunn at kommunen kan inngå kontrakt og starte arbeida innafor budsjettramma på kr ,- i 2014, kan ferdigstilling av prosjektet skje innafor ei budsjettløyving på kr ,- i Konklusjon Oppgradering av vassleidninga frå Lifjell høgdebasseng til Manger sentrum er høgt prioritert i Hovudplan for vassforsyning ( ), og rådmannen meiner at prosjektet er viktig for forsyningstryggleiken i ein sentral del av kommunen. Rådmannen gjer framlegg om at den totale kostnadsramma for prosjektet vert utvida til kr ,- slik at prosjektet kan startast opp i 2014 og ferdigstillast i Formannskapet i Radøy - 069/2014 FS - handsaming: Rådmannen gav uttrykk for bekymring over den store skilnaden mellom forventa kostnad og innkomne tilbod. Han forklarte noko av årsaka med at dyrare løysingar har tvinga seg fram etter kvart, for å unngå store kostnader med vedlikehald i framtida. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum. Kommunestyret i Radøy - 039/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum.

13 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 065/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /10908 Tertialmelding januar - august 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering. Saksopplysingar: Tertialmeldinga for perioden januar august 2014 vert lagt fram av rådmannen som orientering til formannskap og kommunestyre. Grunna skifte av økonomisystem frå Agresso til Visma enterprise pr er meldinga ikkje komplett. Prosjektet med omlegging er enno ikkje ferdig, og skal etter planen halda på fram til desember Det står difor att å ta i bruk fleire modular og funksjonar. I prosjektet har ein konsentrert seg om dei driftskritiske funksjonane først, for å sikra at lønsutbetaling og inn- og utbetalingar går som dei skal. Prosjektet har vore meir arbeidskrevjande enn føresett. Tal frå 2013 er ikkje lagt inn i Visma, då dette blir svært arbeidskrevjande. Det er difor ikkje mogeleg å henta ut rapportar frå Visma som direkte samanliknar 2013 og Samanlikning må gjerast manuelt, ved å slå saman rapportar frå Visma og Agresso. Grunna ulik struktur både i system og i rekneskapsåra, blir samanlikningane ikkje alltid 100% rette. Det vert ikkje lagt fram nokon balanse i tertialrapporten, då utgåande balanse pr førebels ikkje er importert i Visma. Oppbygginga av hovudoversiktane og skjema A/B er ulike i Agresso og Visma, og tal frå Vima og frå Agresso kan ikkje samanliknast direkte. Det vert likevel lagt fram hovudoversikt drift, skjema 1A, 1B og skjema 2B. I og med at balansen ikkje er teken inn, kan det også liggja betydelege summar i balansen som kan påverka resultatet. Alle tal i hovudoversyn og skjema er difor å sjå på som førebels. I samband med overgangen til Visma, vart budsjettala for 2014 periodiserte, dvs at budsjettala er fordelt månad for månad, der ein tidlegare berre hadde ein sum for heile året. Periodiseringa for 2014 er gjort noko «grovt», slik at alle kostnader er fordel med 1/12-del for kvar månad. Lønskostnader er derimot fordelt etter pårekna månadsfordeling.

14 Hovudoversikt drift vert berre kommentert generelt, og sett i samanheng med føregåande år. Budsjettala i hovudoversikten er budsjett for heile året, dvs utan periodisering. Samla driftsinntekter er redusert med ca 3,6% samanlikna med i fjor. Det er først og fremst posten «overføringar med krav til motytingar» som er redusert. Dette skuldast mellom anna at sjukelønsrefusjon er bokført med ca 5,6 mill mindre enn i Årsakene til dette er fleire, m.a. tilbakeføring av for mykje pårekna refusjon frå 2013, redusert sjukefråvær og endra system for bokføring av refusjon. Inntekt frå mva-kompensasjon av investeringar blir ikkje ført i driftsrekneskapen i I 2013 utgjorde dette ca 3,8 mill pr utgangen av august. Vidare blir interne overføringar ikkje ført som driftsinntekter i rapportane frå Visma, og dermed i tala for Desse utgjorde ca 2,5 mill i Øvrige driftsinntekter ligg om lag som forventa. Driftsutgiftene syner ein nedgang på 5,7% samanlikna med i fjor. Lønskostnadene syner ein auke på 0,1%. Verknadene av lønsoppgjeret er med i 2013-tala, men ikkje i 2014-tala. Kostnadene til vikarar m.v. er noko lågare i 2014 enn same periode i Dette samsvarar med at sjukelønsrefusjonen er redusert, men kan også indikera at einingane er nøkterne i bruk av vikarar. Uansett er dette ei positiv

15 utvikling. I høve til periodisert budsjett er lønskostnaden tilnærma lik 100%. Sosiale kostnader er også lågare enn i fjor, men dette skuldast at det er sett av for lite i samband med lønskjøring. Dette vert korrigert ved dei resterande lønskjøringane i Kjøp av varer og tenester som inngår i den kommunale tenestproduksjonen syner monaleg lågare tal enn fjoråret, men her kan det liggja balanseførte tal som ikkje har kome med. Avskrivingar er ikkje med i tertialrapporten, jf merknader i innleiande avsnitt. Posten «fordelte utgifter» syner netto inntekt. Dette skuldast at interne inntekter er teke med her, og ikkje under driftsinntekter. Oppsettet er i samsvar med Kostra sine føresetnader, men tala gir eit noko annleis bilete enn ved tidlegare rapporteringar. Renteinntekter, renteutgifter og avdrag ligg om lag som pårekna. I og med avskrivingar ikkje er med i tala, ser brutto driftsresultat langt betre ut enn normalt. Avskrivingar utgjer ca 8 mill, og vil såleis redusera brutto driftsresultat til knapt 4 mill. Det er ein differanse mellom skjema 1A og hovudoversyn. Her skal det vera same mindre (meir) forbruk, men slik er det ikkje. Differansen skuldast truleg oppbygginga av skjema 1B, som ikkje finst som standard i Visma. Skjema 1A vert ikkje ytterlegare kommentert.

16 Skjema 1B syner drifta fordelt på dei ulike tenestområda. Nytt i denne versjonen av skjemaet er periodisert justert budsjett. Dette gjer at forbruksprosent i teorien skal liggja på 100, dersom budsjettala er rimeleg rett periodisert. I 2014 vil det ikkje vera slik, då det ikkje har vore nok tid til å kontrollera og justera periodiseringa. Avvik frå 100 må også sjåast i samanheng med storleiken på budsjettramma. Leiarane har fått tilgang til rapportar på Web, og dei fleste har sendt inn statusrapport. Det vil føra for langt å kommentera alle tenestområde. Dei fleste ligg rimeleg i nærleiken av pårekna forbruk. Nokre område må likevel kommenterast. Rådmannsstab syner større avvik. Her vert det også ført ein del felles kostnader, m.a. kostnader til IKT. Det kom eit svært seint etteroppgjer på ca 0,5 mill for 2013 i mars 2014, og det er ikkje gjort fordeling av kostnadene mellom drift og investering. Rådmannen følgjer elles kostnadsutviklinga tett på dette området. Oppvekst stab syner også overforbruk. Dette er knytt til vaksenopplæring, der kostandene aukar og statstilskotet går ned, til ekstra ressursar i barnehagane generelt, og til gjesteelevar i andre kommunar, der kostnadene framleis ser ut til å auka. Kostandene til barnehageborn i andre kommunar er enno uvisse. Uansett går det her mot eit meirforbruk. PPT er underbudsjettert i høve til dei faktiske kostandene som kjem på. Her vil det bli meirforbruk i

17 2014. Både Prestmarka og Sæbø barnehage har utfordringar i drifta, og skulle hatt tilført ekstra budsjettmidlar for å dekka dei reelle kostnadene. Truleg vil ein få meirforbruk på begge einingane. Ved NAV sosial ser ein at kostnadene til sosialhjelp aukar sterkt, og er ca 1,2 mill høgare enn på same tid i fjor, ein auke på ca 41%. Dette er ei urovekkjande utvikling. Kostnadene til barnevern syner stadig positiv utvikling, og med mindre det oppstår uføresette hendingar ut året, vil tenesta kunna få eit ikkje ubetydeleg mindreforbruk i OMSUT syner meirforbruk, noko som skuldast oppretting av ei ny brukarretta teneste, som førebels manglar budsjettdekning. Kostandene ved tenesta utgjer ca 1,2 mill så langt, og sjølv om vi vil få tilskot til ressurskrevjande tenester, vil meirforbruket her kunna bli opp mot 2 mill i Løn- og rekneskapssenteret har noko meirforbruk. Dette skuldast overgang til Visma, jf innleiande kommentarar. Rådmannen vurderer om ein del av kostnaden bør overførast til investering, som ein del av prosjektkostnaden. Det vert i fall laga eiga sak på dette. Kultur- og sørvistorget ser greitt ut på august, men kulturmidlar og tilskot til idrettsbaner vert først betalt ut i slutten av året, og tala er såleis misvisande, jfr også innleiande kommentarar om periodisering. Både teknisk drift og brann syner forbruk noko høgare enn føresett. Brannvernet har hatt høgare kostnader enn føresett til godtgjersle, overtid og utrykningar. Endringar i reglane for pensjonskostnad gjer at ein no må betala premie for alle stillingar, utansett storleik. Dette gir betydeleg utslag for brannvernet. På teknisk drift er det ført ein del lønskostnader som skal overførast investeringsprosjekt. Det har også kome på ein del driftskostnader på Hordbøheimen fram til salet. Her var det ikkje budsjettert kostnader i Grunna mangelfulle data, som nemnt i utgreiinga ovanfor, er det vanskeleg å vurdera korleis rekneskapstala vil bli for Rådmannen ser at det vil bli meirkostnader på fleire område, og med ein budsjett i tilnærma null-balanse, vil overskriding føra til meirforbruk. Eit grovt estimat vil vera eit meriforbruk på ca 4 mill for 2014, men rådmannen tek atterhald om at dette kan bli både større og mindre. Rådmannen følgjer nøye med på utviklinga på alle tenesteområde.

18 På investeringssida vert berre skjema 2B lagt fram. Dette syner kva som har kome på av investeringskostnader i Det er ikkje lagt inn samanlikning med Rådmannen vil kommentera dei viktigaste postande i oversynet. Olsvollstranda industriområde har kosta mindre enn føresett i I samband med reguleringsplanen, er det sett fram krav om arkeologiske utgravingar, og kostnadene ved desse er ført i drift. Krav om anleggsbidrag frå BKK har vorte lågare enn føresett. På vegen til Storsandvik er sluttoppgjeret ferdig, og det står att ein sum til garanti. Kostandene ser ut til å halda seg innafor ramma. Kostnader til bygdeboka vil halda seg innafor rammene. Avfuktingsanlegg varmepumpe i Radøyhallen er det ikkje ført kostnader på pr 31.8., men desse kjem, og vil verta høgare enn føresett. Meirkostnadene vart klarert med rådmannen på førehand, og rådmannen vil overføra avsette midlar frå mindre investeringar til dette prosjektet. Arbeidet på terapibassenget er ferdig, og bassenget er teke i bruk. Pr er det ført ca i kostnader, men totalt vil ein så vidt overstiga ramma på kr ,-. Kostnadene til innføring av Visma enterprise er pr august bokført med ca , men totale kostnader i prosjektet vil gå ut over avsett ramme. Dette fordi prosjektet har vore vesentleg meir

19 arbeidskrevjande enn føresett. Rådmannen vil koma attende med sak på dette. Austebygd skule tak er gjennomført innafor kostnadsramma. Austebygd skule parkeringsplass er bokført med kr 0,- pr 31.8., men prosjektet blir ferdigstilt i løpet av hausten. Det vil koma på litt ekstra kostnader knytt til tomteerstatning og oppmåling. Manger skule vart kommentert i førre tertialmelding. Rådmannen kjem attende til sak om budsjettendring. Velferdssenteret utvendig oppgradering. Her er det ført pr august. Det er skrifta ein del vindauge og golvbelegg, og det er gjort ein del fasadearbeid. Vidare er det bestilt vindu og dørar, golvbelegg og tilstandsrapport på bygget. I tillegg kjem administrativt arbeid knytt til prosjektet. Dei budsjetterte kostnadene kjem såleis til å gå med i løpet av året. Bilar heimetenesta er i realiteten eit underprosjekt av kjøp bilar, prosjekt , og gjeld ein Mitsubishi el-bil som er kjøpt inn. Prosjekt Heimetenesta utvida lokale er enno i utgreiingsfasen. Rådhuset oppgradering er ferdigstilt, litt over ramma. Rådmannen er godt nøgd med arbeidet som er gjort på rådhuset, og meiner at overskridinga ligg innafor det som er akseptabelt. Kostnader ført på helsehuset er i realiteten branntekniske investeringar, og skal flyttast til prosjekt Det er gjort ein del arbeid med universell utforming, og det er planlagt arbeid på biblioteket i haust. Nokre av kostnadene er ført i drift, dette vil bli korrigert. Branntekniske investeringar gjeld brannvarslingsanlegg og ombygging på helsehuset for å imøtekoma krav frå branntilsynet. Det er også gjort risikoanalyse av Radøyhallen. I tillegg er det ute anbod på å fjerna brannfarleg isolasjonsmateriale og brannsikra loftet på Radøy ungdomsskule. Ny stigeleidning Halland - Lifjell var ikkje ferdigstilt pr Arbeidet er i rute. Hovudleidning Lifjell Manger. Her har det vore anbodskonkurranse, og tilboda ligg ca 5 mill over budsjettrammene. Prosjektet er viktig for vassforsyninga, og rådmannen vil koma attende med sak om nye rammer for prosjektet, evt også budsjettendring for Prosjektet vil også gå inn i 2015, og blir også med i budsjett Renseanlegg Manger sanering. Det vert framleis arbeidd med å avklåra plassering og få på plass avtalar med grunneigarar. Det er kjøpt inn ein del nytt brannvernutstyr, og prosess kring kjøp av pumpe til tankbilen er i gong. Prosess om kjøp av ny brannbil er i gong. Kostnadene vil liggja innafor ramma. Asfaltering av kommunale vegar vert gjennomført basert på prioriteringslista slik: Hella kryss Hella kai, Sævdalsvegen, kryss frå Kolstad mot Boga, Langhøyane, Lervikvegen. Lilletvedt er ikkje asfaltert grunna pårekna anleggstrafikk frå BKK. Kostnadene vil liggja innafor rammene. Arbeid på bruene ved Nordanger, Helland og Myking er i gang, og skal vera ferdig innan utgangen av oktober. Kostandene skal vera innafor rammene. Planarbeid kring trafikksikring er gjort, og kostnader vil koma på. Formannskapet i Radøy - 065/2014 FS - handsaming: Rådmannen orienterte om tertialmeldinga og om at det kan gå mot eit meirforbruk i drifta på nærare fire millionar i Kenneth Murberg (H) stilte spørsmål vedkomande mogleg garantisak for reparasjonsarbeidet i terapibassenget. Rådmannen svara at det er avklart at reparasjonane på terapibassenget ikkje er ei garantisak. Kommunen har håp om å få dekka kostnaden på forsikringa. Det vart også ei drøfting om bruk av administrative ressursar i investeringsprosjekt skal synleggjerast

20 i investeringskostnadane. Formannskapet vedtok samrøystest rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering. Kommunestyret i Radøy - 040/2014 KS - handsaming: Økonomisjefen orienterte om utfordringane knytt til overgangen til nytt økonomisystem. Han gjorde merksame på at tala som kjem fram i Tertialmeldinga difor ikkje gjev eit heilt rett bilete av den økonomiske situasjonen. Rådmannen informerte om at reparasjonsarbeidet på terapibassenget ikkje var noko garantisak. Årsaka til dei omfattande skadane er avdekka, og rådmannen kunne informera om at reparasjonskostnaden nesten fullt ut blir dekka av forsikringa. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering.

21 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 073/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /10814 Søknad om overføring av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune avslår søknad om å overdra deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter. Rådmannen legg eigedomen ut for sal ved utløp av leigekontrakten (juli 2016). Saksopplysingar: Vurdering Stiftinga Radøy Kunst Senter (RKS) har søkt Radøy kommune om å få overta gamle Haugland skule som stiftinga i dag nyttar til si verksemd med grunnlag i ein leigeavtale med kommunen. Saka har vore til handsaming i formannskapet , og Saksframlegga er lagt til grunn i handsaminga av denne saka (sjå vedlegg). Formannskapet fatta vedtak om å tilrå å utsetja saka til hausten og invitera stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret vedtok same dag samrøystes formannskapstilrådinga var saka oppe som orienteringssak i Formannskapet. I møteboka står følgjande: I samsvar med kommunestyrevedtak 12.juni vart stiftinga Radøy Kunst Senter invitert til orienteringsmøte i formannskapet for å informera mellom anna om RKS sin utviklingsplan og stiftinga sin økonomiske situasjon. Orienteringa er eit ledd i kommunen si handsaming av ei mogleg overdraging av gamle Haugland skule til stiftinga. Leiar i stiftinga, Roger Gjerstad, informerte om målsetjingar og visjonar for RKS. Han viste til Kulturmeldinga, og peika på intensjonane om at distrikta skal ha eit likeverdig kunsttilbod som i byane. Ifølgje Roger Gjerstad, vil stor satsing på RKS, slik Gjerstad beskriv, gjera Radøy til ein pilot for utvikling av ein ny nasjonal modell der det vert lagt vekt på eit likeverdig kunst- og kulturtilbod uansett kvar ein bur. Gjerstad stadfesta at stiftinga vil vera avhengig av kommunal politisk drahjelp og engasjement, pluss økonomisk støtte også etter ei mogleg overdraging av eigedomen. Han sa at det å få auka fylkeskommunal støtte, og få statleg løyving er avgjerande for å nå intensjonane i Kulturlova, og slik utvikla senteret. Gjerstad la vekt på at det kommersielle grunnlaget for inntekter frå utstillingar og sponsorar er for svakt slik ein ser det i dag. Gjerstad reknar med at kommunalt tilskot er viktig signal for at fylke og stat bidreg, og at dei

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer