Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Vidar Grindheim AP Medlem Liv Berit Rath AP Varamedlem Kenneth Taule Murberg H Medlem John Magne Bauge H Medlem Audun Sylta H Medlem Henning Haugland H Medlem Eva Karin Klausen H Varamedlem David Aasgard KRF Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Birthe Haugland Frotaule V Medlem Silje Namtvedt SP Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Sara Sekkingstad SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Dag Sætre SP Medlem Martin Soltveit SP Varamedlem Forfall Parti Møtande varamedlem Ann Christin Hoen AP Christel Villanger Håland H Vigdis Villanger SP

2 Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, møtesekretær Arthur Kleiveland Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

3 Sakliste Saknr Tittel 036/2014 Meldingar og referatsaker 037/2014 Innbetaling av ny aksjekapital til Sambandet Vest AS 038/2014 Kommunalteknisk VA - norm 039/2014 Ny vassleidning Lifjell-Manger 040/2014 Tertialmelding januar - august /2014 Søknad om overføring av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter 042/2014 Regionalt helsehus - selskapsavtale Settevaraordførar I varaordførar Ann Christin Hoen (Ap) sitt fråvær vart Frode Hervik (V) valt som settevaraordførar i kommunestyret. Årets barne- og ungdomskommune Kommunestyret feira med kake at Radøy er kåra til årets barne- og ungdomskommune i Norge i Ordførar Jon Askeland kom direkte frå Kongsberg med synleg bevis på den prestisjetunge prisen, som er på kroner. Ungdomskoordinator Katarina Birkeland og leiaren i ungdomsrådet, Thomas Frotjold Valdersnes, var også til stades under prisoverrekkinga. Temamøte kommunereform Seniorrådgjevar Victor Ebbesvik frå KS Hordaland orienterte om kva KS kan bidra med overfor kommunane i kommunereform-prosjektet. Han understreka at KS skal jobba med kommunereforma på kommunane sine premiss. I framtidige forhandlingar om samanslåing peika Ebbesvik på tre gode råd som Telemarksforsking har lista opp for "lukkelege kommunekteskap". - Vit kva du vil bli einige om felles visjonar og mål - Involver innbyggarane - Ver raus og tenk stort KS stiller krav til kva Staten må bidra med i kommunereform-prosessen. Ebbesvik trekte fram følgjande element: Betydeleg reduksjon i statleg detaljstyring og rapporteringskrav Klar reduksjon i landsomfattande tilsyn Færre motsegner til arealplanane Flytta ressursar og oppgåver frå stat til kommune Meir einskapleg regional organisering på statleg side Ordførar Jon Askeland orienterte om at kommunestyra i Nordhordland før jul vert inviterte til å gjera prinsippvedtak om samanslåing. Han presenterte ein mogleg framdriftsplan i den vidare prosessen fram mot samanslåing. For å unngå stor uro i kommuneorganisasjonane legg ordføraren stor vekt på at det ikkje må gå for lang tid frå vedtak om samanslåing til gjennomføring.

4 Biosfæreområde Nordhordland Kari Natland Evensen frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS orienterte om biosfære-prosjektet i Nordhordland. Etter initiativ frå Universitetet i Bergen har kommunane i Nordhordland gjort vedtak om å starta prosessen med å kunne verta det første biosfæreområdet i Norge. Natland Evensen sa at biosfæreområde er berekraftig utvikling i praksis, som inneber å prøva ut nye måtar å nytta ressursane på; ta det beste frå fortida som grunnlag for at reguionen utviklar seg på ein moderne berekraftig måte til glede for folk i dag og for generasjonar i framtida. Kunnskapsbasert utvikling er sentralt i UNESCO sitt bisofæreprogram, og ho framheva at Nordhordland kan bli eit attraktivt og interessant område for forsking og utvikling på mange felt. Natland Evensen meiner det er godt håp om at biosfæreområde i Nordhordland vil bety auka merksemd frå heile verda, og attraktivitet knytt til både busetnad, næringsverksemd, reiseliv, merkevarebygging og lokal identitet. Kommunestyra i regionen skal før jul ta stilling til det vidare arbeidet med å utarbeida ein endeleg søknad om å verta biosfæreområde.

5 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 036/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /11501 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: a. Kontrollutvalet utskrift møte 30.september 2014 b. Revisjonsmelding Radøy overformynderi c. Kostra-rapport 2013-tal Kommunestyret i Radøy - 036/2014 KS - handsaming: Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til orientering. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering. Vedlegg: Møteutskrift KU Radøy revisjonsmelding Radøy overform. Kostra rapport - med 2013 tal

6 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 064/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /11054 Innbetaling av ny aksjekapital til Sambandet Vest AS Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Saksopplysingar: I generalforsamling i selskapet Sambandet Vest A/S , vart det bestemt at det skulle hentast inn ny eigenkapital frå eigarane. Ordførar Jon Askeland signerte teikningsprotokollen på vegner av Radøy kommune. Det har no kome krav frå selskapet om innbetaling av kapitalen, og rådmannen ber om godkjenning frå kommunestyret på at betaling vert gjort. Formannskapet i Radøy - 064/2014 FS - handsaming: Ordføraren orienterte om Radøy kommune sitt engasjement i Sambandet Vest AS og om framdrifta i planane for sambandet mellom Radøy, Meland og Askøy. Radøy kommune sin del av resterande aksjekapital er kroner. Ordføraren peika på at det var varaordførar Ann Christin Hoen som skreiv under teikninga av aksjer på generalforsamlinga i Sambandet Vest AS, ikkje ordføraren, som det står i saksutgreiinga. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Kommunestyret i Radøy - 037/2014 KS - handsaming: Radøy sitt medlem i styret i Sambandet Vest AS, John Bauge, orienterte om planarbeidet og

7 framtidsutsiktene for Sambandet Vest AS. Sambandet skal etter planen knyta saman Radøy, Meland og Askøy, med tunnelar og bruer. Bauge informerte om ulike fjordkryssingsalternativet som det har vore - og vert jobba med. Han viste til ei undersøking mellom trafikantar og næringsliv i bergensregionen som tyder på at mange vil bruka vegen. Bauge signaliserte at kostnad med forprosjekt og nødvendige rapportar gjer at Sambandet Vest AS vil måtte få tilført meir kapital for at selskapet skal kunna drivast vidare. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Vedlegg: Referat frå generalforsamling Teikning av ny aksjekapital i Sambandet Vest AS

8 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 070/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 14/ /10349 Kommunalteknisk VA - norm Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt. Saksopplysingar: Saksopplysningar: Målsettinga med ei felles VA-norm for kommunane Askøy, Austrheim, Austevoll, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden er ei standardisering av utføring, utstyr og dokumentasjon som skal sikra god kvalitet på arbeid og sluttprodukt på kommunen sitt leidningsnett, og på anlegg som skal tilknytast dette. Samtidig vil ei slik standardisering bidra til å forenkla planlegging, detaljutforming og sakshandsaming, både ved privat og offentleg utbygging. VA-norma representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast og er basert på malen til Norsk Vann/Norsk Rørsenter sine VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler. Denne kan lastast ned frå internett på: Kommunalteknisk VA-norm gjeld for alle VA-anlegg, dvs. både offentlege anlegg og anlegg som blir bygd ut av private aktørar for deretter å bli overtatt av kommunen, i samsvar med 18.1 i Plan- og bygningslova (PBL). Dersom ein ønskjer å inngå ein utbyggingsavtale for VA-anlegg med Radøy kommune, må ein forplikta seg til å følgja norma i både planlegging, prosjektering og utføring. Utarbeiding av felles VA-norm er gjennomført av ei arbeidsgruppe med medlemmer frå samtlege ovannemnde kommunar i regi av Dihva AS. Frå Radøy har Jan Magnus Drivenes og Tore Rikstad deltatt. Vurdering: Ei vedteke kommunalteknisk VA-norm representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Det blir i stor grad vist til VA miljøblad frå Norsk Vann/

9 Norsk Rørsenter for detaljutforming av dei ulike anleggsdelane. Nye kommunaltekniske anlegg må ha ein slik kvalitet at naudsynt levetid blir sikra både for pumpestasjonar/reinseanlegg og for leidningsanlegga. VA-norma skal sørgje for at det blir sett tilstrekkeleg kvalitetskrav til nye anlegg som kommunen har driftsansvaret for. Dette gjeld også for anlegg i privat regi, som seinare blir overteken av kommunen. Juridisk heimel for å setja desse krava til nye kommunaltekniske anlegg ligg i kommunen si rolle som anleggseigar, det er i eigenskap av å vera framtidig eigar av anlegga at kommunen kan setja desse krava til materialval, utforming og utføring. Konklusjon Rådmannen meiner det er hensiktsmessig at kommunen har ei godkjend VA-norm, som skal sørgje for at kommunaltekniske anlegg har tilfredsstillande kvalitet. Formannskapet i Radøy - 070/2014 FS - handsaming: Rådmannen framheva den kommunaltekniske VA-norma som eit viktig verkty og som eit godt dokument som blir lagt til grunn i driftinga av VA-anlegg. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt. Kommunestyret i Radøy - 038/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt.

10 Vedlegg:

11 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 069/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 14/285 14/11010 Ny vassleidning Lifjell-Manger Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum. Saksopplysingar: I tråd med Hovudplan for vassforsyning ( ) skal eksisterande leidning mellom høgdebasseng i Lifjell og Manger sentrum oppgraderast. Dette er eit ledd i å trygge vassforsyninga i kommunen, då dagens leidningsnett på dette strekket er i dårleg stand og bør utbedrast. I budsjettet for 2014 er det sett av kr til dette arbeidet. Det er i tråd med regelverk for offentlege anskaffingar gjennomført tilbodskonkurranse på opparbeiding av ny vassleidning Lifjell Manger. Innan fristen kom det inn 6 tilbod. På bakgrunn av den store skilnaden mellom innkomne tilbod og vedtatt budsjettramme, har rådmannen avventa tildeling av kontrakt. Etter å ha gjennomført anbodsprosess i tråd med anbodsregelverket, viser det seg at prosjektet totalt sett vert langt meir kostnadskrevjande enn forventa. Årsaka til dette er m.a. at ein har valt å leggja del av traseen gjennom eit lengre borehol, i staden for ei grøft gjennom ei steinur i den bratte fjellsida opp mot uttaket av bassenget. Ei slik løysing vil letta tilkomsten vesentleg, og ein vil få til eit langt sikrare tilsyn og framtidig vedlikehald. Saka vert lagt fram for formannskapet for godkjenning av kostnadsramme for prosjektet. På bakgrunn av vesentleg avvik mellom budsjettramme og innkomne tilbod på oppdraget, vert saka også lagt fram for kommunestyret, jf. budsjettdokumentet for Basert på innkome tilbod, inkludert kostnader til prosjektering og uforutsette utgifter, er samla kostnadsramme for prosjektet estimert til kr Vurdering Forsyningsområdet Manger er det største i kommunen, og inkluderer kommunesenteret Manger og områda rundt. I eit forsyningstryggleiksperspektiv vil det dirfor vere viktig å oppgradere vassleidninga mellom Lifjell høgdebasseng og Manger sentrum. Prosjektet er prioritert som nr 3 i den gjeldande

12 Hovudplan for vassforsyning. Oppgradering av vassleidning frå Hallandsvatnet til Lifjell, som er prioritert som nr 1 i planen, er gjennomført. Det same er også prosjektet som er prioritert som nr 2 i Hovudplan for vassforsyning: oppgradering av eksisterande sjøleidning Sæbø-Vetås. Vidare framdrift i prosjektet krev politisk godkjenning av ei utvida kostandsramme til Dersom ein legg til grunn at kommunen kan inngå kontrakt og starte arbeida innafor budsjettramma på kr ,- i 2014, kan ferdigstilling av prosjektet skje innafor ei budsjettløyving på kr ,- i Konklusjon Oppgradering av vassleidninga frå Lifjell høgdebasseng til Manger sentrum er høgt prioritert i Hovudplan for vassforsyning ( ), og rådmannen meiner at prosjektet er viktig for forsyningstryggleiken i ein sentral del av kommunen. Rådmannen gjer framlegg om at den totale kostnadsramma for prosjektet vert utvida til kr ,- slik at prosjektet kan startast opp i 2014 og ferdigstillast i Formannskapet i Radøy - 069/2014 FS - handsaming: Rådmannen gav uttrykk for bekymring over den store skilnaden mellom forventa kostnad og innkomne tilbod. Han forklarte noko av årsaka med at dyrare løysingar har tvinga seg fram etter kvart, for å unngå store kostnader med vedlikehald i framtida. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum. Kommunestyret i Radøy - 039/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum.

13 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 065/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /10908 Tertialmelding januar - august 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering. Saksopplysingar: Tertialmeldinga for perioden januar august 2014 vert lagt fram av rådmannen som orientering til formannskap og kommunestyre. Grunna skifte av økonomisystem frå Agresso til Visma enterprise pr er meldinga ikkje komplett. Prosjektet med omlegging er enno ikkje ferdig, og skal etter planen halda på fram til desember Det står difor att å ta i bruk fleire modular og funksjonar. I prosjektet har ein konsentrert seg om dei driftskritiske funksjonane først, for å sikra at lønsutbetaling og inn- og utbetalingar går som dei skal. Prosjektet har vore meir arbeidskrevjande enn føresett. Tal frå 2013 er ikkje lagt inn i Visma, då dette blir svært arbeidskrevjande. Det er difor ikkje mogeleg å henta ut rapportar frå Visma som direkte samanliknar 2013 og Samanlikning må gjerast manuelt, ved å slå saman rapportar frå Visma og Agresso. Grunna ulik struktur både i system og i rekneskapsåra, blir samanlikningane ikkje alltid 100% rette. Det vert ikkje lagt fram nokon balanse i tertialrapporten, då utgåande balanse pr førebels ikkje er importert i Visma. Oppbygginga av hovudoversiktane og skjema A/B er ulike i Agresso og Visma, og tal frå Vima og frå Agresso kan ikkje samanliknast direkte. Det vert likevel lagt fram hovudoversikt drift, skjema 1A, 1B og skjema 2B. I og med at balansen ikkje er teken inn, kan det også liggja betydelege summar i balansen som kan påverka resultatet. Alle tal i hovudoversyn og skjema er difor å sjå på som førebels. I samband med overgangen til Visma, vart budsjettala for 2014 periodiserte, dvs at budsjettala er fordelt månad for månad, der ein tidlegare berre hadde ein sum for heile året. Periodiseringa for 2014 er gjort noko «grovt», slik at alle kostnader er fordel med 1/12-del for kvar månad. Lønskostnader er derimot fordelt etter pårekna månadsfordeling.

14 Hovudoversikt drift vert berre kommentert generelt, og sett i samanheng med føregåande år. Budsjettala i hovudoversikten er budsjett for heile året, dvs utan periodisering. Samla driftsinntekter er redusert med ca 3,6% samanlikna med i fjor. Det er først og fremst posten «overføringar med krav til motytingar» som er redusert. Dette skuldast mellom anna at sjukelønsrefusjon er bokført med ca 5,6 mill mindre enn i Årsakene til dette er fleire, m.a. tilbakeføring av for mykje pårekna refusjon frå 2013, redusert sjukefråvær og endra system for bokføring av refusjon. Inntekt frå mva-kompensasjon av investeringar blir ikkje ført i driftsrekneskapen i I 2013 utgjorde dette ca 3,8 mill pr utgangen av august. Vidare blir interne overføringar ikkje ført som driftsinntekter i rapportane frå Visma, og dermed i tala for Desse utgjorde ca 2,5 mill i Øvrige driftsinntekter ligg om lag som forventa. Driftsutgiftene syner ein nedgang på 5,7% samanlikna med i fjor. Lønskostnadene syner ein auke på 0,1%. Verknadene av lønsoppgjeret er med i 2013-tala, men ikkje i 2014-tala. Kostnadene til vikarar m.v. er noko lågare i 2014 enn same periode i Dette samsvarar med at sjukelønsrefusjonen er redusert, men kan også indikera at einingane er nøkterne i bruk av vikarar. Uansett er dette ei positiv

15 utvikling. I høve til periodisert budsjett er lønskostnaden tilnærma lik 100%. Sosiale kostnader er også lågare enn i fjor, men dette skuldast at det er sett av for lite i samband med lønskjøring. Dette vert korrigert ved dei resterande lønskjøringane i Kjøp av varer og tenester som inngår i den kommunale tenestproduksjonen syner monaleg lågare tal enn fjoråret, men her kan det liggja balanseførte tal som ikkje har kome med. Avskrivingar er ikkje med i tertialrapporten, jf merknader i innleiande avsnitt. Posten «fordelte utgifter» syner netto inntekt. Dette skuldast at interne inntekter er teke med her, og ikkje under driftsinntekter. Oppsettet er i samsvar med Kostra sine føresetnader, men tala gir eit noko annleis bilete enn ved tidlegare rapporteringar. Renteinntekter, renteutgifter og avdrag ligg om lag som pårekna. I og med avskrivingar ikkje er med i tala, ser brutto driftsresultat langt betre ut enn normalt. Avskrivingar utgjer ca 8 mill, og vil såleis redusera brutto driftsresultat til knapt 4 mill. Det er ein differanse mellom skjema 1A og hovudoversyn. Her skal det vera same mindre (meir) forbruk, men slik er det ikkje. Differansen skuldast truleg oppbygginga av skjema 1B, som ikkje finst som standard i Visma. Skjema 1A vert ikkje ytterlegare kommentert.

16 Skjema 1B syner drifta fordelt på dei ulike tenestområda. Nytt i denne versjonen av skjemaet er periodisert justert budsjett. Dette gjer at forbruksprosent i teorien skal liggja på 100, dersom budsjettala er rimeleg rett periodisert. I 2014 vil det ikkje vera slik, då det ikkje har vore nok tid til å kontrollera og justera periodiseringa. Avvik frå 100 må også sjåast i samanheng med storleiken på budsjettramma. Leiarane har fått tilgang til rapportar på Web, og dei fleste har sendt inn statusrapport. Det vil føra for langt å kommentera alle tenestområde. Dei fleste ligg rimeleg i nærleiken av pårekna forbruk. Nokre område må likevel kommenterast. Rådmannsstab syner større avvik. Her vert det også ført ein del felles kostnader, m.a. kostnader til IKT. Det kom eit svært seint etteroppgjer på ca 0,5 mill for 2013 i mars 2014, og det er ikkje gjort fordeling av kostnadene mellom drift og investering. Rådmannen følgjer elles kostnadsutviklinga tett på dette området. Oppvekst stab syner også overforbruk. Dette er knytt til vaksenopplæring, der kostandene aukar og statstilskotet går ned, til ekstra ressursar i barnehagane generelt, og til gjesteelevar i andre kommunar, der kostnadene framleis ser ut til å auka. Kostandene til barnehageborn i andre kommunar er enno uvisse. Uansett går det her mot eit meirforbruk. PPT er underbudsjettert i høve til dei faktiske kostandene som kjem på. Her vil det bli meirforbruk i

17 2014. Både Prestmarka og Sæbø barnehage har utfordringar i drifta, og skulle hatt tilført ekstra budsjettmidlar for å dekka dei reelle kostnadene. Truleg vil ein få meirforbruk på begge einingane. Ved NAV sosial ser ein at kostnadene til sosialhjelp aukar sterkt, og er ca 1,2 mill høgare enn på same tid i fjor, ein auke på ca 41%. Dette er ei urovekkjande utvikling. Kostnadene til barnevern syner stadig positiv utvikling, og med mindre det oppstår uføresette hendingar ut året, vil tenesta kunna få eit ikkje ubetydeleg mindreforbruk i OMSUT syner meirforbruk, noko som skuldast oppretting av ei ny brukarretta teneste, som førebels manglar budsjettdekning. Kostandene ved tenesta utgjer ca 1,2 mill så langt, og sjølv om vi vil få tilskot til ressurskrevjande tenester, vil meirforbruket her kunna bli opp mot 2 mill i Løn- og rekneskapssenteret har noko meirforbruk. Dette skuldast overgang til Visma, jf innleiande kommentarar. Rådmannen vurderer om ein del av kostnaden bør overførast til investering, som ein del av prosjektkostnaden. Det vert i fall laga eiga sak på dette. Kultur- og sørvistorget ser greitt ut på august, men kulturmidlar og tilskot til idrettsbaner vert først betalt ut i slutten av året, og tala er såleis misvisande, jfr også innleiande kommentarar om periodisering. Både teknisk drift og brann syner forbruk noko høgare enn føresett. Brannvernet har hatt høgare kostnader enn føresett til godtgjersle, overtid og utrykningar. Endringar i reglane for pensjonskostnad gjer at ein no må betala premie for alle stillingar, utansett storleik. Dette gir betydeleg utslag for brannvernet. På teknisk drift er det ført ein del lønskostnader som skal overførast investeringsprosjekt. Det har også kome på ein del driftskostnader på Hordbøheimen fram til salet. Her var det ikkje budsjettert kostnader i Grunna mangelfulle data, som nemnt i utgreiinga ovanfor, er det vanskeleg å vurdera korleis rekneskapstala vil bli for Rådmannen ser at det vil bli meirkostnader på fleire område, og med ein budsjett i tilnærma null-balanse, vil overskriding føra til meirforbruk. Eit grovt estimat vil vera eit meriforbruk på ca 4 mill for 2014, men rådmannen tek atterhald om at dette kan bli både større og mindre. Rådmannen følgjer nøye med på utviklinga på alle tenesteområde.

18 På investeringssida vert berre skjema 2B lagt fram. Dette syner kva som har kome på av investeringskostnader i Det er ikkje lagt inn samanlikning med Rådmannen vil kommentera dei viktigaste postande i oversynet. Olsvollstranda industriområde har kosta mindre enn føresett i I samband med reguleringsplanen, er det sett fram krav om arkeologiske utgravingar, og kostnadene ved desse er ført i drift. Krav om anleggsbidrag frå BKK har vorte lågare enn føresett. På vegen til Storsandvik er sluttoppgjeret ferdig, og det står att ein sum til garanti. Kostandene ser ut til å halda seg innafor ramma. Kostnader til bygdeboka vil halda seg innafor rammene. Avfuktingsanlegg varmepumpe i Radøyhallen er det ikkje ført kostnader på pr 31.8., men desse kjem, og vil verta høgare enn føresett. Meirkostnadene vart klarert med rådmannen på førehand, og rådmannen vil overføra avsette midlar frå mindre investeringar til dette prosjektet. Arbeidet på terapibassenget er ferdig, og bassenget er teke i bruk. Pr er det ført ca i kostnader, men totalt vil ein så vidt overstiga ramma på kr ,-. Kostnadene til innføring av Visma enterprise er pr august bokført med ca , men totale kostnader i prosjektet vil gå ut over avsett ramme. Dette fordi prosjektet har vore vesentleg meir

19 arbeidskrevjande enn føresett. Rådmannen vil koma attende med sak på dette. Austebygd skule tak er gjennomført innafor kostnadsramma. Austebygd skule parkeringsplass er bokført med kr 0,- pr 31.8., men prosjektet blir ferdigstilt i løpet av hausten. Det vil koma på litt ekstra kostnader knytt til tomteerstatning og oppmåling. Manger skule vart kommentert i førre tertialmelding. Rådmannen kjem attende til sak om budsjettendring. Velferdssenteret utvendig oppgradering. Her er det ført pr august. Det er skrifta ein del vindauge og golvbelegg, og det er gjort ein del fasadearbeid. Vidare er det bestilt vindu og dørar, golvbelegg og tilstandsrapport på bygget. I tillegg kjem administrativt arbeid knytt til prosjektet. Dei budsjetterte kostnadene kjem såleis til å gå med i løpet av året. Bilar heimetenesta er i realiteten eit underprosjekt av kjøp bilar, prosjekt , og gjeld ein Mitsubishi el-bil som er kjøpt inn. Prosjekt Heimetenesta utvida lokale er enno i utgreiingsfasen. Rådhuset oppgradering er ferdigstilt, litt over ramma. Rådmannen er godt nøgd med arbeidet som er gjort på rådhuset, og meiner at overskridinga ligg innafor det som er akseptabelt. Kostnader ført på helsehuset er i realiteten branntekniske investeringar, og skal flyttast til prosjekt Det er gjort ein del arbeid med universell utforming, og det er planlagt arbeid på biblioteket i haust. Nokre av kostnadene er ført i drift, dette vil bli korrigert. Branntekniske investeringar gjeld brannvarslingsanlegg og ombygging på helsehuset for å imøtekoma krav frå branntilsynet. Det er også gjort risikoanalyse av Radøyhallen. I tillegg er det ute anbod på å fjerna brannfarleg isolasjonsmateriale og brannsikra loftet på Radøy ungdomsskule. Ny stigeleidning Halland - Lifjell var ikkje ferdigstilt pr Arbeidet er i rute. Hovudleidning Lifjell Manger. Her har det vore anbodskonkurranse, og tilboda ligg ca 5 mill over budsjettrammene. Prosjektet er viktig for vassforsyninga, og rådmannen vil koma attende med sak om nye rammer for prosjektet, evt også budsjettendring for Prosjektet vil også gå inn i 2015, og blir også med i budsjett Renseanlegg Manger sanering. Det vert framleis arbeidd med å avklåra plassering og få på plass avtalar med grunneigarar. Det er kjøpt inn ein del nytt brannvernutstyr, og prosess kring kjøp av pumpe til tankbilen er i gong. Prosess om kjøp av ny brannbil er i gong. Kostnadene vil liggja innafor ramma. Asfaltering av kommunale vegar vert gjennomført basert på prioriteringslista slik: Hella kryss Hella kai, Sævdalsvegen, kryss frå Kolstad mot Boga, Langhøyane, Lervikvegen. Lilletvedt er ikkje asfaltert grunna pårekna anleggstrafikk frå BKK. Kostnadene vil liggja innafor rammene. Arbeid på bruene ved Nordanger, Helland og Myking er i gang, og skal vera ferdig innan utgangen av oktober. Kostandene skal vera innafor rammene. Planarbeid kring trafikksikring er gjort, og kostnader vil koma på. Formannskapet i Radøy - 065/2014 FS - handsaming: Rådmannen orienterte om tertialmeldinga og om at det kan gå mot eit meirforbruk i drifta på nærare fire millionar i Kenneth Murberg (H) stilte spørsmål vedkomande mogleg garantisak for reparasjonsarbeidet i terapibassenget. Rådmannen svara at det er avklart at reparasjonane på terapibassenget ikkje er ei garantisak. Kommunen har håp om å få dekka kostnaden på forsikringa. Det vart også ei drøfting om bruk av administrative ressursar i investeringsprosjekt skal synleggjerast

20 i investeringskostnadane. Formannskapet vedtok samrøystest rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering. Kommunestyret i Radøy - 040/2014 KS - handsaming: Økonomisjefen orienterte om utfordringane knytt til overgangen til nytt økonomisystem. Han gjorde merksame på at tala som kjem fram i Tertialmeldinga difor ikkje gjev eit heilt rett bilete av den økonomiske situasjonen. Rådmannen informerte om at reparasjonsarbeidet på terapibassenget ikkje var noko garantisak. Årsaka til dei omfattande skadane er avdekka, og rådmannen kunne informera om at reparasjonskostnaden nesten fullt ut blir dekka av forsikringa. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering.

21 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 073/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /10814 Søknad om overføring av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune avslår søknad om å overdra deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter. Rådmannen legg eigedomen ut for sal ved utløp av leigekontrakten (juli 2016). Saksopplysingar: Vurdering Stiftinga Radøy Kunst Senter (RKS) har søkt Radøy kommune om å få overta gamle Haugland skule som stiftinga i dag nyttar til si verksemd med grunnlag i ein leigeavtale med kommunen. Saka har vore til handsaming i formannskapet , og Saksframlegga er lagt til grunn i handsaminga av denne saka (sjå vedlegg). Formannskapet fatta vedtak om å tilrå å utsetja saka til hausten og invitera stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret vedtok same dag samrøystes formannskapstilrådinga var saka oppe som orienteringssak i Formannskapet. I møteboka står følgjande: I samsvar med kommunestyrevedtak 12.juni vart stiftinga Radøy Kunst Senter invitert til orienteringsmøte i formannskapet for å informera mellom anna om RKS sin utviklingsplan og stiftinga sin økonomiske situasjon. Orienteringa er eit ledd i kommunen si handsaming av ei mogleg overdraging av gamle Haugland skule til stiftinga. Leiar i stiftinga, Roger Gjerstad, informerte om målsetjingar og visjonar for RKS. Han viste til Kulturmeldinga, og peika på intensjonane om at distrikta skal ha eit likeverdig kunsttilbod som i byane. Ifølgje Roger Gjerstad, vil stor satsing på RKS, slik Gjerstad beskriv, gjera Radøy til ein pilot for utvikling av ein ny nasjonal modell der det vert lagt vekt på eit likeverdig kunst- og kulturtilbod uansett kvar ein bur. Gjerstad stadfesta at stiftinga vil vera avhengig av kommunal politisk drahjelp og engasjement, pluss økonomisk støtte også etter ei mogleg overdraging av eigedomen. Han sa at det å få auka fylkeskommunal støtte, og få statleg løyving er avgjerande for å nå intensjonane i Kulturlova, og slik utvikla senteret. Gjerstad la vekt på at det kommersielle grunnlaget for inntekter frå utstillingar og sponsorar er for svakt slik ein ser det i dag. Gjerstad reknar med at kommunalt tilskot er viktig signal for at fylke og stat bidreg, og at dei

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Møtedato: 25. april 2013 Møtetid: Kl. 19:45 21:25 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 010/13-014/13 Desse møtte: Parti Desse møtte: Parti Jon Askeland Sp Kenneth Taule Murberg

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

RADØY KOMMUNE Sakspapir

RADØY KOMMUNE Sakspapir RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret 25.10.2011 048/11 LTA Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Leif Taule Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet Sp/Ap/KrF: Jon Askeland SP 1. Silje Namtvedt SP Jostein Borlaug AP 2. Torill Helland AP Anne Berit Bø Palmesen SP 3. Dag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet : Sp/Ap/KrF: Silje Namtvedt SP Jon Askeland SP Torill Helland AP Jostein Borlaug AP Dag Sætre SP Anne Berit Bø Palmesen SP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 2 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 008/14-014/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 07.06.2016 Møtet starta 12:35 Møtet slutta 15:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 30.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Saksliste: Saksnr Tittel 036/2014 Meldingar og referatsaker 037/2014 Innbetaling av ny

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer