Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter"

Transkript

1 Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Versjon

2 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Oppdraget fra KMD Formålet med felles målbilder og strategier Visjon Overordnete målbilder Målbilder for felleskomponentene og løsningene i seg selv Målbilder for bruk, styring og forvaltning Konkretisering av målbilder og strategier Tilnærming og metode Helhetlig tilnærming Brukerreiser som metode Behov Brukerbehov Behov for fellesfunksjonalitet Samlet oversikt over behov for fellesløsninger Styring og forvaltning Dagens situasjon Hovedprinsipper for styring og forvaltning Styringsstruktur Håndtering av nye og endrete behov Oversikt over kommende leveranser

3 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er utarbeidet som underlag til Skates innspill til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter, jamfør Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt oppdrag til Difi. Dokumentet er også første leveranse til Skate fra prosjektet Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, og skal legge grunnlaget for videre dokumentasjon fra prosjektet Oppdraget fra KMD I oppdragsbrevet heter det at formålet med strategiprosessen er å gi regjeringen et grunnlag for å vurdere en overordnet strategi som sikrer en planmessig og samordnet utvikling av de nasjonale felleskomponentene, gjennom et sett mål og korresponderende tiltak for kostnadseffektive tjenester, sikker drift og sikre systemer og sammenhengende styring og utvikling. «Strategien skal sammen med Skates veikartarbeid bidra til en klargjøring av de forventningene forvaltningen kan ha til felleskomponentforvalterne, både hva gjelder samordning, tjenestenivå, involvering, kommunikasjon og styring.» I oppdragsbrevet sier KMD de ønsker innspill på spesielt fire punkter. Det framgår av tabellen under hvor i dokumentet disse punktene er besvart. Punkt det ønskes innspill på 1. Beskrive ønsket rolle (målbilde og visjon) for nasjonale felleskomponenter de neste 5-10 årene 2. Beskrive hvordan felleskomponentene (og felleskomponentforvalterne) skal samordne sine utviklingsaktiviteter og tjenester 3. Beskrive hvordan nye og endrede behov for felles funksjonalitet/løsninger skal håndteres 4. Beskrive felles normer og krav som skal settes til forvalterne av felleskomponentene Hvor dette er besvart Kap 2 Avsnitt 3.1 Avsnitt 4.2 Kap 2 Avsnitt 3.2 Avsnitt 4.3 Som over Spesielt avsnitt Som over Formålet med felles målbilder og strategier I mandatet til prosjekt Målbildet og strategier peker man innledningsvis på at felles målbilder og strategier tjener flere formål. 3

4 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter På politisk og overordnet nivå vil disse tydeliggjøre i hvilken retning og på hvilken måte offentlig sektor skal utvikle seg, og gjennom dette forenkle, effektivisere og bidra til økt tempo i digitaliseringen av tjenester i offentlig sektor. Like viktig er å muliggjøre at tjenestene kan samvirke på en god måte, slik at brukerne opplever at de møter en offentlig sektor som samarbeider, deler nødvendig informasjon og koordinerer seg i mellom. Skate anser disse formålene som hovedpremisser for det videre arbeidet, som også leder fram til og begrunner den helhetlige tilnærmingen som ligger til grunn for alt videre arbeid i regi av Skate og veikartarbeidet. På sektor- og virksomhetsnivå for den enkelte etatsleder vil disse tydeliggjøre hvilke fellesløsninger som vil være tilgjengelig som byggeklosser for bruk av virksomheten i sin videreutvikling av egne løsninger. Dette gjelder samtlige virksomheter i offentlig sektor, i egenskap av deres rolle som tjenesteeiere og ansvarlig for utvikling av digitale tjenester for sine brukere. For de virksomhetene som i tillegg til å være tjenesteeier også er en forvalter av fellesløsninger, vil disse felles målbildene og strategiene tydeliggjøre hvilke krav og forventninger fellesskapet har til faktisk videreutvikling av løsningene, så vel som til virksomhetens prosesser og rutiner i egenskap av denne rollen. Endelig vil disse tydeliggjøre for bevilgende myndigheter hvilke krav og forventninger den enkelte tjenesteeier og forvalter av fellesløsninger opererer under, og følgelig kunne inngå som ett av grunnlagene i sektor- og etatsstyringen og de årlige budsjettprosessene. 2 Visjon Regjeringen har tidligere kommunisert at målene for digitalisering av offentlig sektor er å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom nye digitale løsninger. Prosjektet foreslår at man for det videre arbeidet formulerer en visjon som knyttes tett opp mot brukerne av offentlige tjenester, og det legges til grunn en sterkere brukerorientering enn det som har vært tilfelle fram til nå. Dette bør løftes fram som et av de viktigste grepene som nå gjøres. Videre mener arbeidsgruppen at det må gjøres helt klart at dagens syv nasjonale felleskomponenter ikke vil dekke behovet for felles komponenter og løsninger framover, og regjeringens strategi på området må omfatte også andre sentrale fellesløsninger. Også dette bør løftes fram. På bakgrunn av dette foreslås en visjonsformulering i retning av: Offentlige virksomheter skal tilby effektive og brukervennlige tjenester for innbyggere, virksomheter og forvaltning. Tjenestene skal benytte forutsigbare og robuste nasjonale felleskomponenter og løsninger. 4

5 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier 3 Overordnete målbilder Skates tidligere arbeid med utfordringer, behov og målbilder for de nasjonale felleskomponentene og løsninger har frambragt åtte overordnete målbilder. Disse overordnete målbildene bør legges til grunn i det videre arbeidet med å konkretisere målbilder, strategier og tiltak. 3.1 Målbilder for felleskomponentene og løsningene i seg selv 1. Nasjonale felleskomponenter og løsninger gjør det enkelt for offentlige virksomheter å bygge brukervennlige tjenester, som bidrar til å effektivisere og forbedre virksomhetene og samfunnet totalt sett. Utvikling og forvaltning av felleskomponentene gjøres utfra en helhetlig tverrsektoriell tilnærming basert på behovene til innbyggere og virksomheter, samt forvaltningens behov for effektivisering. 2. Alle felleskomponenter og løsninger inngår i en helhetlig felles arkitektur. Alle interessenter forholder seg til denne som en felles og omforent arkitektur, både i sitt arbeid med egen digitalisering, og i utvikling og forvaltning av de løsningene de har ansvaret for. Dette innebærer at alle felleskomponentforvalterne deltar i og bidrar inn i det arbeidet som nå pågår for å utarbeide en slik felles arkitektur og beskrivelser. 3. Norske nasjonale felleskomponenter og løsninger ses i sammenheng med europeisk infrastruktur. Dette innebærer at man i alt videre arbeid må orientere seg også mot hva som gjøres i EU og ellers. Videre må man i utviklingen av felles løsninger følge med på og tilpasse seg sentrale utviklingstrekk og trender innenfor IKT, og håndtere disse som nye behov på linje med andre behov som meldes inn. 3.2 Målbilder for bruk, styring og forvaltning 4. Alle offentlige virksomheter benytter felleskomponenter og løsninger i sin tjenesteutvikling, og har trygge og forutsigbare rammer for dette. Dette innebærer at virksomhetene som skal bruke disse, dvs tjenesteeierne, må oppleve at vilkårene for bruk og planene for vedlikehold og videreutvikling er så konkrete og forutsigbare at de kan basere sine egne strategier og planer for tjenesteutvikling og digitalisering på disse. Det innebærer også at det må være klare krav til og retningslinjer for virksomhetenes egne 5

6 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter vurderinger av mulig bruk av felleskomponenter og løsninger i digitaliseringen av egen virksomhet. 5. Nasjonale felleskomponenter legger til rette for å utløse de muligheter og besparelser som ligger i deling av informasjon mellom de offentlige virksomhetene. Felleskomponentene supplerer andre sentrale tiltak gjennom å legge til rette for tilgang til delte data- og begrepskataloger som ulike typer offentlige løsninger benytter (lokale systemer, grunndataregister, sektorsystemer, fellessystemer osv.). Dette betyr at offentlige virksomheters organisering av informasjonen er systematisk og henge sammen med offentlig sektors arbeidsprosesser, også hvor det er gjenbruk av data og forretningsinformasjon mellom virksomheter. 6. Det må etableres prosesser og retningslinjer som sikrer en helhetlig tverrsektoriell prioritering og styring av utviklingen av felleskomponenter og løsninger. Dette betyr at forvalterne blir styrt på det nasjonale ansvaret som forvaltningen av en felleskomponent eller løsning innebærer. Videre innebærer det at Skates styringssystem for oppfølging av behov og realisering av tiltak som skal dekke disse blir implementert, og at overordnete budsjett- og styringsprosesser forholder seg til denne på en hensiktsmessig måte. Det innebærer også at det må være klare retningslinjer for når sektor- og virksomhetsspesifikke fellesløsninger skal vurderes og evt løftes opp til å bli nasjonale felleskomponenter eller løsninger. 7. Det må etableres finansieringsmodell(er) for felleskomponenter og løsninger som stimulerer tjenesteutviklingen og gir forutsigbarhet for tjenesteeiere og felleskomponentforvaltere. Dette innebærer blant annet at kostnader for bruk som pålegges tjenesteeierne er fordelt på samme måte for alle felleskomponentene, og kostnadens størrelse er forutsigbar. 8. Øvrige elementer i organiseringen av drift, forvaltning og videreutvikling av felleskomponentene må være konkretisert og avklart. Dette innebærer blant annet å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og organisering. Dette må gjøres både i forhold til felles oppgaver/ansvar på tvers av sektorer og styringslinjer versus i sektorene og virksomhetene, og i forhold til stategisk styring/planlegging versus operativ drift og forvaltning. 6

7 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier 4 Konkretisering av målbilder og strategier Et videre arbeid med å konkretisere målbilder og strategier bør bygge på Skates pågående veikartarbeid. I dette arbeidet har Skate etablert et felles kunnskapsgrunnlag, som omfatter en samlet oversikt over tjenesteeiernes behov og felleskomponentforvalternes planer for videreutviklingen av eksisterende felleskomponenter. Dette kunnskapsgrunnlaget vil sammen med en oversikt over innbyggernes og virksomhetenes forventninger og behov til digitale tjenester gi et godt grunnlag for et videre arbeid med målbilder for felles funksjonalitet. 4.1 Tilnærming og metode Konkrete målbilder vil bli jobbet fram gjennom den tilnærmingen som ligger til grunn for alt veikartarbeidet, jf avsnitt Helhetlig tilnærming og et antall brukerreiser, jf avsnitt Brukerreiser som metode. Behovene er konkretisert i hhv brukerbehov og funksjonelle behov, jf avsnitt Brukerbehov og Funksjonelle behov. Alle behov som blir identifisert er registrert og beskrevet i en felles behovskatalog, jf avsnitt Samlet oversikt over behov for fellesløsninger Helhetlig tilnærming De digitale løsningene som tilbys fra offentlig sektor skal baseres på behov hos innbygger og virksomheter. Tjenesteproduksjonen baseres på en helhetlig og sammenhengende samhandling mellom berørte virksomheter, deres fagsystemer og de nasjonale felleskomponentene. Driverne vil være en enklere hverdag for innbygger og virksomheter, og et mål om effektivitet for innbygger, virksomheter og forvaltning. I forvaltningen vil dette kreve økt fokus på å løse oppgaver felles i en helhetlig tilnærming istedenfor hver for seg. Målet må være at man tenker digitalt, utvikler nasjonalt og gjennomfører lokalt i den enkelte virksomhet. Felleskomponentene hver for seg, hvordan de fungerer sammen, og hvordan de kan settes sammen på nye måter, utgjør rammene for Skates veikartarbeid. Med bakgrunn i en helhetlig tilnærming til digitalisering hvor det offentlige tar utgangspunkt i innbygger og virksomheter sitt behov, er det nødvendig med felles målbilder som viser retning og forener alle virksomheter i sitt felles arbeid med digitalisering av offentlig sektor. Det er avgjørende at forvaltningen har en felles forståelse for behovene og forventningene som innbyggere og virksomheteret har til offentlig sektor. Gjennom felles målbilder sikres denne forståelsen, og samtidig vises det hvordan en helhetlig tilnærming til digitalisering gir både gode og effektive løsninger for innbygger, virksomheter og forvaltningen. Brukerne må involveres i dette arbeidet. 7

8 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Det er et mål at tjenesteproduksjonen skal være helhetlig, sammenhengende og i sum svare opp behovene til innbygger, virksomheter og forvaltning på en effektiv måte. Figur 1: KS' illustrasjon av Skates veikartarbeid Initiell analyse ut fra en helhetlig tilnærming Hensikten med å digitalisere tjenester er overordnete mål som en enklere hverdag og en mer effektiv forvaltning. Det er derfor viktig med en helhetlig tilnærming i det videre arbeidet, hvor man tar utgangspunkt i innbygger og virksomheter sine behov, på tvers av offentlige virksomheter i statlig og kommunal sektor. Eksempler på slike behov kan være «fulldigitale løsninger», «tilgjengelig», «preutfylt informasjon». På bakgrunn av disse behovene kan man så vurdere hvilke type funksjonalitet som mange eller alle offentlige virksomheter har behov for når de skal utvikle sine digitale tjenester. Dette kan da oppfattes som felles behov hos tjenesteeiere i offentlig sektor. Noen av disse felles behovene kan være aktuelle å dekke ved felleskomponenter eller løsninger. Eksempler på slike felles funksjonelle behov og løsninger kan være «samhandlingsprosesser på tvers av offentlige virksomheter», «kontaktinformasjon for innbyggere og virksomheter», helhetlig oversikt over egne saker». Med god oversikt og kjennskap til disse behovene kan man drøfte og planlegge en mer samordnet og prioritert videreutvikling av de nasjonale felleskomponentene og andre fellesløsninger, så vel som av fagsystemene i den enkelte sektor. 8

9 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier Brukerreiser som metode Brukerreisen følger brukeren fra en orienteringsfase til hans/hennes oppgaver er fullført. Brukerreisen viser at brukeren har en rekke kontaktpunkter i sin dialog med offentlige virksomheter, gjerne på tvers av digitale kanaler. En generell brukerreise er illustrert i figuren under. Den grunnleggende ideen er at brukeropplevelsen skal være god gjennom hele tjenesteprosessen, understøttet av felles elektroniske støttefunksjoner i kombinasjon med fagspesifikke funksjoner i virksomhetene. Brukeren skal oppleve at tjenestene er enkle å forstå, selv om man blir betjent på tvers av systemer og sektorer. Tjenestene skal fremstå som enkle å benytte, selv om innholdet og tjenesteområdene er ulike. Brukerens behov skal innfris gjennom hele prosessen, fra veiledning og orientering, til resultat og svar. Nasjonale felleskomponenter (i figuren over omtalt som Felles støttefunksjoner) spiller i dette perspektivet en viktig rolle i å understøtte tjenesteprosessen med felles funksjonalitet og opplysninger, på tvers av sektorer, virksomheter og fagområder. Dette effektiviserer behandlingstiden, gir korrekte og relevante opplysninger underveis, skaper sambruk og gjenbruk av opplysninger innen og mellom virksomheter. Dette gir god brukeropplevelse ved at tjenestene framstår som konsistente, relevante, tidsbesparende og informative, slik at brukeren opplever de elektroniske tjenestene som kvalitativt gode og enkle. Figuren under illustrerer en brukerreise hvor innbygger og/eller virksomheter hvor behov for tjenester fra det offentlige overlapper flere offentlige virksomheter. 9

10 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Figuren viser også hvordan virksomhetene gjennom en nasjonal infrastruktur for fellesløsninger benytter felleskomponenter (fellesløsninger og grunndata) i sin tjenesteproduksjon til innbygger og virksomheter. Det bør etableres felleskomponenter eller andre fellesløsninger basert på behov jf en helhetlig tilnærming. Etablerte felleskomponenter er her illustrerert med grønn farge. Gul farge illustrerer behovsområder som er under arbeid (jf foranalysene i regi av Skate), og følgelig er det uavklart om disse bør bli dekket av fellesløsninger. Rød farge illustrerer at det er flere behov som er satt til «avventes», og at det fortsatt er behovsområder som ikke er utredet. Samt at behov for nye fellesløsninger vil endre seg over tid. 4.2 Behov I veikartarbeidet har man basert på overnevnte helhetlige tilnærming identifisert et antall brukerbehov og funksjonelle behov. Disse er illustrert i figuren under og forklart i etterfølgende avsnitt. Oversikten og beskrivelsen av disse behovene er ikke uttømmende, og det vil bli jobbet videre med dette i prosjektet Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor. 10

11 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier Figur 2: Brukerbehov (over streken) og funksjonelle behov (under streken) Brukerbehov I veikartarbeidet er det avdekket følgende brukerbehov, som det antas at innbyggere og virksomheter har til digitale tjenester fra offentlig forvaltning. Fulldigitale løsninger Brukeren ønsker å løse oppgaven (søknaden/henvendelsen) «der og da». Dette betyr i mange sammenhenger at de digitale tjenestene samhandler på tvers av kommuner og statlige etater i sanntid. «Bort med papiret» - Alle digitale henvendelser fra det offentlige (kommune og stat) kommuniserer helelektronisk, dvs. at det på sikt ikke sendes ut brev på papir. Tilgjengelighet Oppetid (hver dag hele året; 24/7/365) Universell utforming Elektroniske tjenester må presenteres på det medium som innbygger/ virksomheter benytter tilgang til historiske data/informasjon, egne saker Personvern Elektroniske tjenester har personvern og informasjonssikkerhet i høysetet. Elektroniske tjenester vil øke mulighetene for at innbyggere kan ivareta sine innsynsrettigheter på en bedre måte. Innsyn Elektronisk innsyn i alle sine saker (innbygger og virksomheter). Dette gjelder både pågående og historiske saker inkl. korrespondanse med det offentlige. 11

12 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Innbygger og virksomheteret er eiere av sine egen informasjon. Innsyn i hva som skjer f.eks. i mitt nærmiljø - hvor er det nå reguleringsplaner, byggesaker til behandling/vedtak osv. Pre-utfylt informasjon Innbygger og virksomheter skal slippe å registrere opplysninger som det offentlige har fra før. Proaktiv informasjon/tiltak Det offentlige sitter med en mengde informasjon som innbygger og virksomheter bør være informert om for å ivareta aktuelle fremtidige behov, f.eks. barnehagesøknad. Proaktivitet bør sees i sammenheng med «livsfaser» og/eller områder som du selv ønsker å abonnere på, f.eks. byggesaker i ditt nærmiljø. Åpne data Det offentlige tilgjengeliggjør informasjon/data som markedet kan bruke til å utvikle nye digitale løsninger. Dette bidrar til muligheter for innovasjon i markedet Behov for fellesfunksjonalitet Neste spørsmål blir hvilke fellesløsninger/områder det er behov for, som følge av brukerbehovene (hos innbygger og virksomheter) som ble identifisert over. Det er i arbeidet med helhetlig tilnærming identifisert en rekke områder hvor det er behov for fellesfunksjonalitet. Disse er omtalt i det følgende. Samhandlingsprosess på tvers av offentlige virksomheter (stat og kommune) I forbindelse med fulldigitale tjenester er det behov for online-tilgang til registre fra stat og kommune. Det er avgjørende at der hvor det er nødvendig med informasjon på tvers av statlige etater og kommuner at det prioriteres å gjøre informasjonen tilgjengelig online slik at innbygger/virksomheter for løst sine oppgaver «der og da». Det er mange tjenester hvor det skal gjennomføres høringsprosesser før en sak kan ferdigbehandles. Elektronisk utveksling i det offentlige i den forbindelse er aktuelt for å følge prosesser og for å ferdigbehandle saker raskest mulig. Informasjonsflyt (grensesnitt) mellom fagsystemer og felleskomponenter/registre) Det er behov for standardiserte grensesnitt mellom fagsystemer (stat og kommune) og de ulike felleskomponentene/registre. I forbindelse med at det offentlige skal være mer proaktiv overfor innbygger/virksomheter ved å gi de elektronisk varsel/beskjed om forhold de bør ta standpunkt til er det avgjørende at fagsystemene i stat og kommune tilrettelegger for en slik funksjonalitet. Hvis informasjonen endres i en statlig etat/kommune skal endret informasjon sendes elektronisk iht. standardiserte grensesnitt til tjenesteeier, bort med månedlige/årlige batch-overføringer og papir. 12

13 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier Tjenester tilgjengelig for alle inkl. universell utforming og ulike brukermedier. Dette betyr tilgang 24/7/365 til informasjon fra stat og kommune som er aktuelle i forbindelse med elektroniske tjenester. Elektroniske tjenester fra stat og kommune skal være universelt utformet Elektroniske tjenester skal være tilgjengelig i det brukermediet innbyggere og virksomheter har valgt. Dette krever tilpasninger og fleksibilitet i løsninger. Tilgang på historiske data fører til at stat og kommune har like retningslinjer for hvor langt tilbake informasjonen er online-tilgjengelig samt enhetlig funksjonalitet for evt. å etterspørre informasjon som ikke er online-tilgjengelig Kontaktinformasjon innbygger og virksomheter Innbygger og virksomheter skal slippe å registrere informasjon om seg selv flere ganger. Dette betyr at det offentlige bruker samme registre på tvers av stat og kommune. Funksjonalitet som håndterer roller er nødvendig. En person kan være både innbygger og selvstendig. For en bedrift er det behov for ulike roller til å håndtere ulike tjenester. Innbygger og virksomheter skal selv oppdatere sin profil og denne skal de offentlige kontrollere og ta i bruk. Helhetlig oversikt Fra kommunal sektor ønsker innbyggere/virksomheter å se en samlet oversikt over saker, status, og historiske data. De slipper da å ta opp flere sider fra de ulike sektorene som barnehage, renovasjon, plan- og byggesaker, skole, omsorgstjenester etc. Bør også være aktuelt for statlige etater. Innbyggere og virksomheter skal løse sine oppgaver og er ikke opptatt av om tjenestene er statlige eller kommunale. Elektronisk arkiv (Noark5-kjerne) og sikker dokumenthåndtering Elektroniske tjenester krever sikker dokumenthåndtering og godkjent elektronisk arkiv. Det er ulike behov, noen vil klare seg med standard sak/journal/arkivsystemer mens andre tjenester bruker særegne fagsystemer som enten har implementert Noark5-kjerne eller har behov for kun å knytte seg til kjernen. Både stat og kommune har de samme behovene for standardisering og fleksibilitet når det gjelder elektronisk arkiv. Autentisering, autorisering og signering, sikkerhet, logging av info mv Standardiserte løsninger for autentisering, autorisering, signering mv er en forutsetning. En skal være bevisst på at ulikheter i håndtering av dette kan bli oppfattet som forvirrende og lite forståelig for innbygger og virksomheter. Håndtering av personvern, sikkerhet, logging av informasjon er generelt et område som både statlige etater og kommuner bør håndtere på enhetlig måte. Disse funksjonelle behovene bør av forvaltningen legges til som felles prinsipper for hvordan tjenesteeierne skal utvikle digitale tjenester, og hva som kjennetegner disse. Det er på denne måten vi kan oppnå en helhetlig tilnærming effektivt for innbyggere og virksomheter og forvaltningen. Infrastruktur for utveksling Skates veikartarbeid er så langt basert seg på et premiss om at gjeldende IKTpolitikk og praksis videreføres. Dette innebærer at man hovedsakelig har en 13

14 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter komponenttankegang, hvor man deler funksjonalitet og data punkt til punkt. Selv om den enkelte felleskomponentforvalter og tjenesteeiere hver for seg er mer eller mindre tjenesteorienterte innenfor egne arkitekturer, er integrasjoner mellom fellesløsninger og tjenesteierne i dag i stor grad punkt til punkt. En annen måte å se for seg fellesløsninger i offentlig sektor er at disse etableres på den samme infrastrukturen. Estland med sin x-road og er et eksempel på en slik arkitektur for en heldigital offentlig sektor. Det er ikke undersøkt hvilke muligheter vi har i Norge for å bevege oss mot en tilsvarende arkitekturvisjon som x-roads, eller andre infrastruktur-arkitekturer, men dette vil være et tema i det videre arbeidet Samlet oversikt over behov for fellesløsninger En viktig del av veikartarbeidet er å ta alle identifiserte behov inn som del av en samlet oversikt over behov. Gjeldende versjon av behovskatalogen er under revisjon, og vil reflektere alle behov for fellesløsninger som er identifisert, gjennom de tre prosessene som nå pågår våren 2015: analysene av behov for felles funksjonalitet, jf foregående avsnitt de tre foranalysene som nå pågår i regi av Skate. Disse gjelder de tre områdene som Skate har priortert aller høyest mht behov for felles løsninger. Hver av disse vil konkretisere behov innenfor sine behovsområder, som er o informasjonsforvaltning og utveksling o digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter o fullmakter for innbyggere prosessen for innmelding av nye behov fra Skatevirksomhetene og øvrig forvaltning som nå er under implementering --- Skate vil gjennom prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor legge grunnlaget for å avklare hvordan behovene skal håndteres framover. Prosjektet vil i juni overlevere forslag til overordnete arkitekturmålbilder og en oversikt over mulige strategier og overordnete tiltak. Disse vil bli fulgt opp av først en skisse og deretter et forslag til overordnet handlingsplan. Se avsnitt 4.4 Oversikt over kommende leveranser for nærmere beskrivelser. 14

15 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier 4.3 Styring og forvaltning Dersom man vil sikre å nå de målbildene man vedtar, må man også konkretisere og beslutte hvilke styrings- og forvaltningsprinsipper som skal følges for å realisere målbildene. Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger for offentlig sektor vil jobbe fram konkrete strategier og forslag til handlingsplan med utgangspunkt i de målbildene som blir definert. Se avsnitt 4.4 Oversikt over kommende leveranser for nærmere beskrivelser av disse Dagens situasjon Innbyggere og virksomheter etterspør i økende grad tjenester og løsninger som forutsetter at informasjon utveksles mellom virksomheter i offentlig sektor. Formålet med felleskomponentene er å hente ut stordriftsfordeler og legge til rette for samarbeid og samhandling i utviklingen av offentlige tjenester. Samtidig bidrar sektororganiseringen i offentlig sektor til utfordringer for helhetlig samarbeid, koordinering og samordning mellom sektorer, departementer og underliggende virksomheter. I dag eksisterer det ikke noen felles styring på strategisk og taktisk nivå for felleskomponentene sett under ett. Det skjer ingen systematisk samordning av behov for videreutvikling/utvikling av nye fellesløsninger på departementalt nivå. Koordineringsnivået som ønskes ivaretatt gjennom Skate har ikke tilstrekkelige formelle fullmakter, og rapporterer heller ikke til et overliggende nivå med et samlet, overordnet ansvar og myndighet. Dette innebærer at det er behov for å beskrive hvilke prinsipper som bør inngå i styring og samordning av felleskomponentene på disse nivåene, gjerne i en styringsmodell. Flere ulike styringsstrukturer og organisatoriske løsninger kan ivareta de nødvendige prinsippene i styringsmodellen, likeså hvordan finansieringen av drift og utvikling ivaretas. Organisatoriske og finansielle løsningsvalg må støtte oppunder noen grunnleggende prinsipper for helhetlig og samordnet styring. En vesentlig forutsetning for å øke tempoet og kvaliteten i digitaliseringen av offentlig sektor, er at utviklingen av nødvendige felleskomponenter styres og prioriteres i samsvar med strategiske mål. Det innebærer en felles, systematisk behandling av nye behov, og en tilsvarende samordning og prioritering av større utviklingsoppgaver som går utover hva som kan løses innenfor rammene som er avsatt til løpende drift- og forvaltning. Dette krever en endring fra å passivt følge arbeidet med ulike fellesløsninger, til å aktivt styre retning og leveranser for utviklingsinitiativene i helhet. Gjennomføring av en strategi for videreutvikling av felleskomponentene må derfor forankres i en styringsmodell, som fastlegger felles roller og ansvar i styring og forvaltning av felleskomponentene. En slik modell kan realiseres på ulike måter, og danne grunnlag for ulik tilnærming til organisering og finansiering. Samtidig bør modellen være normdannende slik at helt nødvendige prinsipper for samordning og felles prioritering blir ivaretatt, uavhengig av taktiske og operative valg for utvikling og forvaltning av felleskomponentene. 15

16 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Dersom en felles strategi for felleskomponentene skal kunne følges opp, må ansvar og roller knyttet til samordning og felles prioritering beskrives på strategisk, taktisk og operativt styringsnivå. Videre må det utgå samlete og entydige strategiske føringer gjennom nivåene i styringsmodellen. Oversikten over mulige strategier for å nå målbildene som skal leveres i juni vil være basert på de prinsipper og vurderinger som er beskrevet i det følgende: Styring og forvaltning bør beskrives i forhold til en felles styrings- og forvaltningmodell, jf Hovedprinsipper Styrings- og forvaltningmodell Operasjonalisering av styring og forvaltning-modellen vil bli gjort i forhold til en enkel modell, jf avsnitt Organisering Styringsstruktur En viktig del av styringen og også et av punktene KMD ønsket innspill på er hvordan nye behov kan håndteres. Følgelig er det også beskrevet hvordan de første fasene i felleskomponentenes livssyklus kan håndteres, jf avsnitt Håndtering av nye og endrete behov Hovedprinsipper for styring og forvaltning Styring og forvaltning av felleskomponenter, herunder normer og krav til forvalterne av felleskomponentene, bør beskrives i forhold til en felles styrings- og forvaltningmodell. Modellen under samsvarer med beste praksis, og vil bli prosjektets forslag til referansemodell for styring og forvaltning. S T Y R I N G & F O R V A L T N I N G Rammebetingelser Eierskap, styring, finansiering, strategi, felles tversektoriell organisering Leveransemodell Leveransen reguleres av en kontrakt og en tjenesteavtale («Service Level Agreement SLA) Utvikling Difis arkitekturprinsipper Nasjonale og internasjonale standarder og rammeverk Drift COBIT- og ITIL-rammeverkene ISO sertifisering av driftsleverandør IKT O R G A N I S A S J O N Figur 3: Forslag til styringsmodell for styring og forvaltning av fellesløsninger i offentlig sektor 16

17 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier En god styrings- og forvaltningsmodell er en forutsetning for å lykkes med felleskomponenter og fellesløsninger innen offentlig sektor. Styrings- og forvaltningmodellen må eies på strategisk nivå og være retningsgivende for styringen og forvaltningen av felleskomponentene. Under er det skissert noen punkter som bør inngå i beskrivelsene av en slik styrings- og forvaltningmodell: Rammebetingelser og regelverk Det må forefinnes et eierskap til felleskomponentene og løsningene styrings- og forvaltningsprinsipper (styrings- og forvaltningsmodell) regelverk som tilrettelegger for bruk av felleskomponenter og -løsninger finansieringsmodell(er) strategi for felleskomponentene og løsningene Leveransemodell Felleskomponenter og løsninger tilbys brukerne (dvs tjenesteeierne) som digitale tjenester. Disse reguleres av to avtaler mellom tjenesteforvalteren (dvs forvalter av felleskomponent eller løsning) og brukeren (tjenesteeieren): (a) En kontrakt som regulerer hvilke tjenester som inngår i leveransen og de kommersielle betingelsene som er knyttet til leveransen (b) En «Service Level Agreement SLA» som beskriver kvaliteten på leveransen Utvikling Utviklingen av felleskomponentene skal følge vedtatte arkitekturprinsipper (Difi) utvalg av nasjonale og internasjonale standarder og rammeverk kvalitetskrav til utviklingsmetoder for å sikre produktkvaliteten, (CMMI) Drift Drift og vedlikehold av felleskomponenter skal forholde seg til rammeverk og sertifiseringer som COBIT, helhetlig styring og forvaltning ITIL, sertifiserer driftspersonell ISO 20000, sertifiserer driftsorganisasjoner Det må gis retningslinjer for i hvilken grad organisasjoner og medarbeidere skal være sertifisert. 17

18 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Styringsstruktur Skissen under viser en enkel ideell styringsstruktur som plasserer ansvar, myndighet, og oppgaver på hvert nivå og regulere samspillet mellom nivåene. Den foreslåtte styringsstrukturen gjelder felleskomponenter og løsninger på nasjonalt nivå. I denne konteksten utgjør departementene og politiske ledelse pr definisjon strategisk nivå, og virksomhetene pr definisjon taktisk nivå. Følgelig hører Skate inn under taktisk nivå. Den enkelte sektor og virksomhet utøver naturligvis både strategisk, taktisk og operasjonelt nivå innenfor egen sektor/virksomhet. Strategisk nivå Departementene (DSO - departmentalt samordningsorgan) definerer overordnet strategisk styring av felleskomponentene, ansvar for å: sikre at det utarbeides målbilder og strategier og sammenstille mål for felleskomponentene etablere styrings- og forvaltningmodell og prinsipper for styring og forvaltning etablere finansieringsmodell(er) og sammenstille felleskomponentenes budsjetter gi mandat til en felles samordning på taktisk forvaltningsnivå Denne modellen forutsetter at det finnes et organ som ivareta samordningen på departementalt nivå (DSO). Dette innebærer at dagens samordningsorgan styrkes og gis et tydelig mandat. 18

19 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier Taktisk nivå Fora for felles samordning (Skate og Skates arbeidsutvalg) sørger for samordning og prioritering av utviklingsoppgaver for felleskomponentene, med ansvar for å: understøtte det strategiske arbeidet og gi råd til strategisk nivå godkjenne en strategisk/overordnet handlingsplan (jf veikartarbeidet), og (felles) prioriteringer av prosjekter/tiltak forvalte og gjennomføre strategisk veikart, herunder å sammenstille handlingsplaner mv foreslå prioriteringer av utviklingsoppgaver i samsvar med vedtatt styringssystem for Skate, herunder prinsipper for porteføljestyring utarbeide mandat for styringsråd for felleskomponentene og løsningene plassere oppgavene til aktuelle felleskomponent forvaltere bidra til å definere standarder og retningslinjer påse at krav, normer, og standarder følges på operativt nivå Operativt nivå Forvalterne av felleskomponenter og løsninger har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av sine komponenter. Herunder: etterleve mandat for styringsråd for felleskomponentene og løsningene etterleve krav, normer og standarder inngå kontrakter og SLA med brukerne ha ansvar for brukerdialog og brukerservice utvikle, vedlikeholde og drifte felleskomponent løsningen(e) utvikle og forvalte herunder formidle kompetanse om felleskomponenten administrere samarbeidspartnere og leverandør kontakt Andre vurderinger Grensesnittet mellom Skate og styringslinjer i virksomhetene I tråd med linjeprinsippet mottar hver enkelt ansvarlig virksomhet rammer og styringssignaler fra overordnet departement. Det gis også i dag styringssignaler og mål for forvaltning av fellesløsningene, men i variabel grad. Det er behov for at virksomhetene blir styrt på det nasjonale ansvaret som ligger i å forvalte en fellesløsning, både med tanke på å skape forutsigbarhet for tjenesteeierne og for at disse virksomhetene skal koordinere seg innbyrdes. I styringen av felleskomponentforvalterne i linjen må det gis det føringer for at de skal forholde seg til den styringsstrukturen som etableres, herunder Skate som hovedarena for å sikre koordinering og forutsigbarhet for tjenesteeierne. 19

20 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Leverandørrollen Det blir stilt spørsmål om felleskomponentforvalterrollen skal rendyrkes som en leverandørrolle. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at fellestjenestene (dvs felleskomponenter eller løsninger) skal understøtte en digitalisering hvor samhandling står i fokus for å effektivisere forvaltningen og samspill med innbyggere og virksomheter. Samhandling går på tvers av etater og sektorer og utvikles best på en samarbeidsarena. I en vurdering av om leverandørrollen skal rendyrkes, må rollen til enhver tid ses i lys av den samarbeidskultur og styringsstruktur den er en del av, og med sikte på å fremme kvaliteten på tjenesten. Samspill med IKT næringen Det vil være et naturlig samspill mellom forvaltningen av felleskomponenter og IKT-næringen. Følgende momenter bør tas inn i vurderingen: Noen fellestjenester vil være «hyllevare» og forvalteren av en slik tjeneste kan anskaffe og forvalte denne på vegne av fellesskapet. Forvalteren vil kunne outsource hele eller deler av både utvikling og drift av felleskomponenten, men vil selv stå ansvarlig for tjenesten. Tjenesteeiernes behov Tjenesteeiere, andre felleskomponentforvaltere, sluttbrukere og fagsystemleverandører er alle brukere av felleskomponenter som vil ha likeartede behov ovenfor felleskomponentforvalterne. Disse behovene er: Felleskomponentene skal holde en høy kvalitet. Felleskomponentforvalteren skal oppleves som en profesjonell leverandør. Brukeren skal ha en forutsigbar og uniform opplevelse i sin relasjon til felleskomponentforvalterne. Styring og forvaltning modellen som forvalterne har implementert skal være kjent og tilhørende prosesser og hendelser skal være transparente og sporbare. Brukerens krav til kvalitet på fellesløsninger sikres gjennom de ulike standarder, retningslinjer, prinsipper i styring og forvaltning modellen. 20

21 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier Håndtering av nye og endrete behov Ett av punktene som KMD eksplisitt ønsket innspill på, var å beskrive hvordan nye og endrede behov for felles funksjonalitet/løsninger skal håndteres. I konkretiseringen av styringsmodeller og prinsipper vil man ha det samme utgangspunktet og tilnærming som har vært lagt til grunn for veikartarbeidet så langt, dvs at det er behovene som skal styre utviklingen og tilhørende planer. Figuren under er hentet fra juni-leveransen 2014, og illustrerer den prinsipielle tilnærmingen som hele tiden ligger til grunn for Skates arbeid på området. Figur 4: Prinsipiell tilnærming Styringssystem for avklaring av behov for fellesløsninger og oppfølgingen av hvordan prioriterte behov blir dekket Det vil bli lagt til grunn at Skate vil få og ha en rolle klarlegging av hvilke behov for fellesløsninger for finnes, og hvordan disse skal håndteres videre. Skate behandler på aprilmøtet et forslag til et konkret styringssystem, som vil ha som formål å sikre: åpenhet og forutsigbarhet om status og planer for videreutvikling av nasjonale felleskomponenter og løsninger felles prioritering av nye behov for felleskomponenter og løsninger o hele forvaltningen, også utenfor Skate-virksomhetene, må kunne foreslå behov for felles komponenter, løsninger og funksjonalitet at alle prioriterte behov for felles løsninger blir fulgt opp og realisert. 21

22 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter Etablering av et nytt styringssystem vil innebære at Skates arbeid på dette området vil bli lagt opp i henhold til en forhåndsdefinerte prosess, nedfelt i et årshjul. Foreslått hovedprosess starter med å oppdatere status på prioriterte behov og tiltak. Den starter opp to ganger i året, i januar og august. Prosessen avsluttes ved Skates felles prioritering av behov og en tilhørende oppdatering av en felles overordnet handlingsplan, i november- og junimøtet hvert år. Figur 5: Foreslått hovedprosess i Skates styringssystem Prosessen er tilrettelagt for å enkelt kunne lage rutiner og tilpasse saksunderlag mv for et godt samspill med andre prosesser utenfor Skate, herunder: overordnete/strategiske prosesser på politisk nivå og departementsnivå, samt de ordinære styringslinjene og budsjettprosessene i forvaltningen relevante strategi- og styringsprosesser i sektorene og virksomhetene, spesielt for styringen av nasjonale og sektorielle felleskomponenter og løsninger forvaltningen som helhet, dvs prosesser og løsninger for å fange opp behov og sikre involvering og forankring av de beslutninger som gjøres av Skate Denne hovedprosessen innbefatter fem delprosesser. De to viktigste i denne sammenhengen er: Motta, vurdere og anbefale hvordan nye behov skal håndteres Prioritere nye behov og løsninger/funksjonalitet. 22

23 Dokumentasjon fra Veikartarbeidet Prosjekt Målbilder og strategier Motta og håndtere nye behov Skate har besluttet at det skal legges til rette for at alle offentlige virksomheter løpende skal kunne melde inn behov for fellesløsninger eller funksjonalitet, og at disse skal håndteres inkludert prioriteres på linje med innspill fra Skatevirksomhene selv. I dette ligger blant annet å etablere løsninger på nett med god informasjon om prosesser, statusoversikter mv. Prioritere nye fellesløsninger/fellesfunksjonalitet En tverrsektoriell behandling og prioritering av brukerbehov, som underlag for videre utvikling av felleskomponenter, forutsetter også en omforent prioritering og oppfølging av det utviklingsarbeidet som trengs for å dekke brukerbehovene. Delprosessen i Skates styringssystem Prioritere nye behov og løsninger/funksjonalitet er lagt opp for at dette håndteres i tråd med beste praksis-prinsipper for porteføljestyring, tilpasset den konteksten og de rammer som Skate og denne prioriteringen opererer under. Beste praksis for porteføljestyring innebærer en beskrivelse av roller, ansvar og oppgaver, knyttet til en generisk utviklingssyklus med følgende aktiviviter: Vurdering av nye behov Foranalyse (konseptvalg) Planlegging Gjennomføring Evaluering Gevinstrealisering I styringssystemet skal det fastlegges hvem som gir premisser for vurderingene, hvem som rådgir i beslutningene og hvem som fatter beslutninger for gjennomføring innenfor hele utviklingssyklusen. Disse prinsippene er altså tilpasset den konteksten og de rammer som Skate og denne prioriteringen opererer under, samtidig som det vil bli lagt vekt på å tilrettelegge for noen generiske prinsipper som i henhold til beste prakssi bør danne fundamentet for porteføljestyringen: Forankring og oppslutning på toppledernivå (departement) Prosesser i tråd med øvrige styringsstrukturer i forvaltningen Det foreligger strategiske mål for utviklingen Vurderinger grunngis gjennom kompetent saksforberedende funksjon Porteføljestyringen drives innenfor en sterk endringskultur Del av og samspill med overordnete modeller og strukturer Dette styringssystemet må betraktes som en utdyping av de modellene som er beskrevet over, og vil naturligvis bli tatt inn som konkrete prosesser som hører inn under den overordnet styrings- og forvaltningsmodellen og den styringsstrukturen som til enhver tid gjelder for Skate og Skates virksomhet. 23

24 Innspill fra Skate til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter 4.4 Oversikt over kommende leveranser I forlengelsen av dette dokumentet vil det i regi av prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor bli utarbeidet et sett dokumenter som vil gå inn i Skates kunnskapsbase og bli en viktig del av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for Skates arbeid framover. Dersom det er ønskelig vil disse kunne oversendes som ytterligere innspill til regjeringens strategi for nasjonale felleskomponenter. Leveranse Kort beskrivelse Leveres til Visjon for digitaliseringen ved hjelp av felles løsninger Felles funksjonelle målbilder på tvers i offentlig forvaltning Overordnete arkitekturmålbilder for offentlig sektor Mulige strategier og overordnete tiltak Første skisse til handlingsplan Overordnet handlingsplan Kort beskrivelse av ønsket framtid. Viser retningen på digitaliseringen. Skal være lett forståelig og enkel å kommunisere. Blir en justering av kapittel 2 i dette dokumentet. Beskriver brukernes behov og hvordan felles løsninger brukes i realiseringen av ønsket situasjon, ved noen utvalgte «brukerreiser». Blir en utdyping av avsnitt i dette dokumentet. Beskriver ønsket tilstand 5 10 år fram i tid, inkl sentrale transisjoner. Med utgangspunkt i brukernes behov beskrives bl a arbeidsprosesser og fellesløsninger, både tjenester og data/registre. Ny dokumentasjon, jf avsnitt Aktuelle strategier og tiltak vil være identifisert på bakgrunn av en gapanalyse. Blir en ny dokumentasjon, jf avsnitt i dette dokumentet. Overordnet handlingsplan for realisering av målbildene, med tiltak lagt ut i tid. Alle tiltak realiseres av en forvalter eller en annen tiltakseier. Betingelser, konsekvenser og effekter av tiltakene vil være beskrevet. Blir ny dokumentasjon, ved en sammenstilling av de facto utviklingsplaner hos forvalterne, sentrale tiltak i EU og hos Difi og andre, og eventuelle nye tiltak identifisert av Skate. Skatemøtet 24 juni 2015 Skatemøtet 23 september Skatemøtet 25 november 24

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer?

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? SAMDOK-konferansen 2017 31. januar 2017 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Hva kan Difi bidra med? Digital agenda To hovedmål i

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig sektor. Første halvår 2016

Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig sektor. Første halvår 2016 Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig sektor Første halvår 2016 Versjon 1.0 17.11.15 Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter

Detaljer

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi. Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.no Direktoratet for forvaltning og IKT Den politiske styringen

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

1 Høring Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

1 Høring Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 16.10.2011 Til: FAD v/carlo Thomsen og Asbjørn Seim Fra: Lånekassen v/ingunn Cowan Emne: Høring styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. 1 Høring Styring,

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang Altinndagen - Hallstein Husand To aktører med roller for felles offentlige eforvaltningsløsninger. Altinn (BR) eid og MinSide (Difi) Videreutvikling

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Konkretisering av samordning og styring av felleskomponentene. Notat. Leveranse 3 fra strategisk tiltak ST 5.1 Tiltakseier: Difi

Konkretisering av samordning og styring av felleskomponentene. Notat. Leveranse 3 fra strategisk tiltak ST 5.1 Tiltakseier: Difi Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet Strategi og handlingsplan for felleskomponenter og løsninger Strategisk tiltak 5.1 Konkretisere styringsstruktur og mandater for samordningsorganer og forvaltere

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Vår ref. 15 /61912/032//&13/ oppgis ved alle henv.

Vår ref. 15 /61912/032//&13/ oppgis ved alle henv. Nærings- og fiskeridepartementet N- Vår saksbehandler Ola Eirik Klingen Vår ref. 15 /61912/032//&13/ oppgis ved alle henv. Deres ref. 15/6301-1 Dato Trondheim kommuns høringssvar på ny strategi for Altinn

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til brev datert 11. desember 2015 vedr. ovennevnte. Statens vegvesen Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringen:

Statens vegvesen. Vi viser til brev datert 11. desember 2015 vedr. ovennevnte. Statens vegvesen Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringen: Statens vegvesen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Irene Thyholdt-Thaarnet

Detaljer

Ny strategi for Altinn fra Enklere og mer effektiv digital dialog med det offentlige

Ny strategi for Altinn fra Enklere og mer effektiv digital dialog med det offentlige Ny strategi for Altinn fra 2016 - Enklere og mer effektiv digital dialog med det offentlige Skisse av mål og prioriteringer Ny strategi for Altinn fra 2016 - Enklere og mer effektiv digital dialog med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr Beslutningssak

SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr Beslutningssak SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 6.12.2017 Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr. 26.10.17 Beslutningssak Historikk/bakgrunn I henhold til rutinen for oppfølging av veikartsaker, presenteres pågående

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Prosjektbegrunnelse for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet

Detaljer

Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring

Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring Vår dato Vår referanse 11.03.16 201501639 Din dato Din referanse 11.12.15 15/6301-1 Nærings- fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Økonomiseminar Digitalisering

Økonomiseminar Digitalisering Økonomiseminar 2017 - Digitalisering Arne Lunde Oktober 2017 Agenda Automatisering og robotisering BOTT Departementets digitaliseringsgrep Digitaliseringsstrategien Etablering av tjenesteorgan og to kvalitetsorganer

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Altinn styringsråd Møtedato: Orienteringssak Saksbehandler: Sekretariatet Altinn styringsstruktur

Altinn styringsråd Møtedato: Orienteringssak Saksbehandler: Sekretariatet Altinn styringsstruktur Altinn styringsråd Møtedato: 05.10.17 Sak 3: Porteføljestyring i Altinn-samarbeidet Orienteringssak Saksbehandler: Sekretariatet Altinn styringsstruktur Arkiv: Tidligere behandling X Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor. Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no

Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor. Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no FORANALYSE INFORMASJONSFORVALTNING OG -UTVEKSLING Skate Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt

Detaljer

Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? ODSF

Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? ODSF Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? 2015-09-10 ODSF david.norheim@brreg.no Skate Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner.

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015 Sak 08-2015 Beslutningssak Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. Historikk/bakgrunn September 2014 besluttet

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene? Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal (tbr@difi.no) Workshop i regi av Ressursnettverket for eforvaltning IKT-politikken

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Referat Skatemøte 24. juni 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 24. juni 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 24. juni 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Deltakelse Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

«Difi som leverandør av fellesløsninger» Digitaliseringskonferansen 2016 Torgeir Strypet

«Difi som leverandør av fellesløsninger» Digitaliseringskonferansen 2016 Torgeir Strypet «Difi som leverandør av fellesløsninger» Digitaliseringskonferansen 2016 Torgeir Strypet Visjon Offentlige virksomheter skal tilby effektive og brukervennlige tjenester for innbyggere, virksomheter og

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på høring Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Statens vegvesen. Svar på høring Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Statens vegvesen Til: Fra: Kopi: Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep N-0030 Oslo Det kongelige samferdselsdepartement Saksbehandler/innvalgsnr: Vår dato:

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer