LVKs regionmøter 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LVKs regionmøter 2014"

Transkript

1 LVKs regionmøter 2014

2 Innledning: Velkommen! LVKs nye leder, Torfinn Opheim Foredragsholderne fra sekretariatet: Advokat (H) Caroline Lund Advokat (H) Stein Erik Stinessen Advokatfullmektig Karianne Aamdal Lundgaard

3 Program 1. DAG: Innledning/foredrag Lunsj Foredrag /debatt Kaffepause Foredrag /debatt Kaffepause med frukt Foredrag /debatt Middag 2. DAG: Foredrag Kaffepause Foredrag 1300 Lunsj og avreise Vi forutsetter en aktiv dialog!

4 Hva skal vi med LVK? Aller først.. Hva skal vi med regionmøtene? Hvor mange var på Landsmøtet i Bergen i august? Hvem er på regionmøte for første gang? Formål med regionmøtene: Grunnopplæring Styrke samholdet Lære av hverandres erfaring Oppfordre til meningsbrytning Gjøre LVK til en enda bedre organisasjon

5 5 Fylkesmøter / Regionmøter I det året det ikke er landsmøte, skal det holdes fylkesmøte eller et felles møte for medlemskommunene i flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møte er å gi høve til nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og LVK-kommunene. Landsstyremedlemmet i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til fylkesmøte i samråd med sekretariatet. Ekstraordinære fylkesmøter eller regionmøter holdes ved behov.

6 Temaer vi skal drøfte på regionmøtet 1. Hvordan bør kommunene arbeide med konsesjonssøknader for ny vannkraftutbygging? 2. Hvilke regler gjelder for miljøforbedringer i eldre regulerte vassdrag, og hva er kommunens oppgaver i prosesser om revisjoner og vannforvaltningsplanene? 3. Hvilke avveininger bør kommunene gjøre mellom hensynet til kraftinntektene og hensynet til miljøforbedringer? 4. Vil eiendomsskatteloven bli videreført under den nye regjeringen, og hvilke endringer har vært foreslått fra skattyterhold? 5. Hvilke oppgaver har kommunene i saker om etablering av store kraftledninger? 6. Endringer i vedtektene vedrørende valgordningen

7 Organisasjonen Hva er LVK? Hva - eller hvem er en kraftkommune? LVK er en interesseorganisasjon for vertskommunene 173 medlemskommuner i hele landet

8 2 Formål LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde. LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det. LVK er partipolitisk nøytral. Arbeidet skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har vedtatt.

9 «For Egen Kraft» 2003 For Egen Kraft er historien om en av landets mest vellykkede interesse- og lobbyorganisasjoner, LVK. LVKs suksess skyldes ikke minst et nært og effektivt samspill mellom to kulturer. Tyngdepunktet og den politiske kraften i organisasjonen utgjøres av representantene for vel 150 utkant- og industrikommuner og deres politiske nettverk. Den faglige og administrative ekspertisen i organisasjonen består av urbane og dyktige jurister i et advokatkontor lokalisert i hjertet av Oslo sentrum.

10 Inngrepene i vassdragene merkes best av de som lever i vassdragenes nærhet, av folk, i kraftkommunene. Kan det norske kraftregimet utvikles til enda bedre å reflektere dette forholdet? Her er det spennende oppgaver for det nye LVK. Organisasjonen har alle forutsetninger for å kunne være en sentral aktør også i formingen av framtidens kraftregime. For Egen Kraft 2003

11 Behovet for vedtektsendringer Organiseringen av LVK har vist seg å være effektiv og fleksibel, en suksessfaktor for organisasjonen LVK har i alle år tatt formålsparagrafen om å være en partinøytral organisasjon på alvor. Erfaringene fra landsmøtet i Bergen 2013 viste imidlertid at det er behov for vedtektsendringer for å sikre en bred politisk og kjønnsmessig sammensetning av styret i fremtiden. Det er gjort midlertidige grep for å sikre dette i inneværende valgperiode. Det vil på landsmøtet i 2015 bli fremmet forslag om endringer av vedtektene. Forslaget til vedtektsendringer vil bli behandlet i egen bolk til slutt.

12 Medlemskart

13 Østfold - Askim - Marker - Sarpsborg - Skiptvet - Spydeberg Medlemmer i regionen

14 Medlemmer i regionen Hedmark - Alvdal - Engerdal - Folldal - Kongsvinger - Rendalen - Stor-Elvdal - Tolga - Trysil - Tynset - Åmot

15 Medlemmer i regionen Oppland - Lesja - Lom - Nord-Aurdal - Nord-Fron - Nordre Land - Ringebu - Sel - Skjåk - Søndre Land - Sør-Aurdal - Sør-Fron - Vang - Vestre Slidre - Vågå - Øystre Slidre

16 Introduksjon Vannkraft verdi og fordeling

17 Vannkraftformuen 130 TWh x 4 kr/kwh = 520 mrd kr Hvem eier vannkraftformuen? Hvordan fordeles vannkraftformuen?

18 Vannkraftpotensialet Utbygd 130, 5 TWh Små kraftverk inkl. O/U; 15,2 TWh Konsesjon søkt/meldt; 7,1 TWh Gitt utbyggingstillatelse; 3,4 TWh Under bygging; 1,2 TWh Vernet/avslått; 50,8 TWh 10 MW inkl. O/U; 5,9 TWh

19 Hvem eier vannkraftformuen? Eierandel i prosent Bykommuner og fylkeskommuner Staten ved Statkraft Private

20 Hvordan fordeles vannkraftformuen? 28 % 30 % 42 % Driftskostnader/avskrivninger Skatter og konsesjonskraft/- avgifter Utbytte og tilbakeholdt overskudd

21 Fordeling av gevinsten av vannkraftproduksjon 36 % 18 % Staten 13 mia (skatter og 46 % utbytte) Eier/fylkeskommuner 10 mia (utbytte - tilbakeholdt overskudd Vertskommuner 5 mia skatt/konsesjonskraft/- avgifter

22 Kjennetegn ved kraftkommunen Vertskommunerollen: Egne skatteinntekter fra kraftproduksjon 3-3,5 mia kr Konsesjonsinntekter fra kraftproduksjon 2-3 mia kr Særlige oppgaver om arealforvaltning knyttet til vassdragsnaturen (revisjoner, vannforvaltningsplaner) Har verdifulle naturressurser for ytterligere vannkraftutbygging, Kommunen er høringsinstans Kommunene kan også være eiere

23 Hvordan sikres vertsrettighetene? «Land rike på naturressurser blir ikke nødvendigviset rikt land» De institusjonelle ordningene som etableres rundt naturressursene er avgjørende: Eierskap Konsesjon Skatter Kraftkommunenes økonomiske rettigheter er lovfestet Kraftkommunenes prosessuelle rettigheter er lovfestet Kommunenes rettigheter som plan- og bygningsmyndighet er lovfestet

24 Kan vi ikke da ta det med ro? Trenger vi regionmøter, landsmøter, styremøter, arbeidsutvalg, leder og sekretariat, og de nye utvalgene i LVK, - energiutvalget (energirådet som består av alle rådmennene i kommunene) og eiendomsskatteutvalg?

25 Utfordring 1 Energisektoren har vært gjennom en revolusjon de siste 20 år, både politisk, rettslig og økonomisk Det vedtas endringer i energilovgivningen nesten hvert år, og med stor betydning for kraftkommunene Det pågår en permanent interessekamp mellom aktørene, herunder utbygger, myndighet, miljøvernere og lokalsamfunn

26 Utfordring 2 Verken staten, utbygger eller miljøvernere ivaretar lokalsamfunnets interesser Kampen om kronene har hardnet til, bykommunene har organisert seg Kampen om miljøet klima vs naturmiljø, har hardnet til Kampen om naturmiljøet har hardnet til Uten aktiv egeninnsats vil lokalsamfunnene kunne bli offer på det globale klimaets alter

27 Utfordring 3 «Energi er viktigere enn forsvars- og sikkerhetspolitikk» (Tony Blair) Europa og Norge tegner nå veikartet for velferdsutviklingen frem til 2050 Norsk vannkraft ny og gammel og norsk natur har en sentral plass Kraftkommunene har ingen naturgitt plass, men må hevde sine historiske, moralske og juridiske rettigheter selv, overfor premissleverandører og beslutningstakere i Norge og i EU Status quo er ikke et alternativ

28 Og hva gjør vi med det? Det bestemmer medlemskommunene. Men da må dere ha et riktig beslutningsgrunnlag «Får vi igjen for kontingenten»? «Hva må vi gjøre for å beholde de lokale verdier av økonomisk og naturmessig karakter vi har i dag»? «Er det grunnlag for å komme styrket ut av videre arbeid i LVK»?

29 Det «store bildet» og det «lille bildet» LVKs daglige arbeid skjer tilsynelatende bare i det «lille bildet», i arbeidet om eiendomsskatt, konsesjonskraft, revisjoner mv. Men medlemskommunene og LVK må være synlig i det «store bildet», man må evne å sette sakene inn i en større sammenheng: lokalsamfunnets rett til en andel av verdiskapningen (benefit-sharing), kommunenes ansvar for å ivareta naturmiljøet, klimapolitikk, sentralisering/desentralisering mv. Myndighetsrammer og opinionens holdninger til det «lille bildet» legges i det «store bildet»

30 Viktige saker for medlemskommunene 1) Kraftskattereformen : Overgangen til et deregulert kraftmarked krevde overgang til et markedsbasert skatteregimeoverskuddsskatt: Kraftkommunene kunne ha blitt utradert. 2) Zimmerutvalget 1996: Forslag om et bredere eiendomsskattegrunnlag, og lavere sats: «Halvert» eiendomsskatteinntekter på kraftanlegg 3) OED 1998: Forslag om å fjerne konsesjonskraftordningen 4) Makstak-saken : - Økning av makstaket fra kr 2,35/kWh til 2,74/kWh

31 Refleksjon 1 Vi står foran en ny vannkraftepoke Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere tiår (70 milliarder kroner skal investeres i nytt sentralnett) Begrunnelsen er ikke lenger nasjonal kraftoppdekning, men bidrag til den globale klimabalansen (eks: elektrifiser sokkelen) Sterke politiske og kommersielle krefter står bak Berørte kommuner må kjenne sin besøkelsestid!

32 Engangeren mot gjengangeren Utbyggeren er en gjenganger i kraftsaker Staten er en gjenganger i kraftsaker Den enkelte kommune er enganger Og hvis det unntaksvis er flere utbygginger i samme kommune, er det ikke lenger samme politikere! Samlet opptreden fra kommunene er en forutsetning for å bli hørt

33 Refleksjon 2 Vertskommuner oppleves ofte som «hår i suppa» - en barriere for fornuftige løsninger Det gir det motsatte av goodwill, og et vanskelig utgangspunkt i forhandlinger overfor myndigheter og utbygger NIMBY not in my backyard: fra sosiologisk analyse til skjellsord Stor utfordring å øke forståelsen for berørte lokalsamfunns syn og krav

34 Bare kraftkommuner, eller..? Vi står (trolig) foran en omfattende kommunestrukturendring Er det i ferd med å utvikle seg en større avstand mellom sentrum og periferi, holdningsmessig og i synet på hverandre? Hvem hevder distriktenes interesser?

35 Høyinntektskommunene Hva og hvem er høyinntektskommuner? Maksimumsverdi for hva kommunene kan motta i eiendomsskatt har vist at myten om at alle kraftkommuner er «høyinntektskommune» er en økende utfordring/barriere for positive resultater Er det en saklig eller usaklig barriere? Gjør vi noe med det og i tilfelle hva?

36 Sigbjørn Johnsen 1996 Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om det. (Understreket her)

37 Erna Solberg 1996 Høyre synes det er rimelig at denne grunnrenten..også fordeles til kommuner som har avgitt naturressurser, og gi inntekter til hele fellesskapet Høyre har derfor i arbeidet med kraftbeskatningen lagt avgjørende vekt på å sikre kommuner og fylkeskommuner en rimelig del av skatteinntektene fra kraftverkene som grunnlag for videre vekst og utvikling. (understreket her)

38 Einar Steensnæs, KrF (tidl. nestleder og energiminister) Kristelig Folkeparti slår fast at vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Det betyr at lokalsamfunnet må sikres stabile, varige og forutsigbare inntekter av utbyggingen. Det er lokalsamfunnet som har stilt naturressursene til disposisjon for utbyggingen. Da bør også lokalsamfunnet ha en soleklar rett til å få tilbake en avkastning av disse verdiene..

39 Den brede enigheten blir stadig satt på prøve, og det er langt mellom kraftkommunens forsvarer på Stortinget og sentralt i de politiske partier. Er det noen internasjonale signaler vi kan dra nytte av?

40 Rioerklæringen for miljø og utvikling 1992 Many Governments..have been making increasing use of economic approaches, including those that are market oriented. Examples include the polluter-pays principle and the more recent naturalresource-user-pays concept. NOU 2004:28 s. 195

41 Benefit-sharing i EU When planning for a project which will harvest a Renewable Energy Source, there are Legal, technical and financial aspects which needs to be dealt with. A bottleneck that is particularly hard to tackle is the issue of acceptance. RES projects may affect local communities, and therefore invoke a reaction, one which is usually against the projects in that specific location. REShare gives insight in how various methods of Benefit Sharing Mecanisms (BSM) can be applied to create a basis of acceptance in the local communities. (januar 2011)

42 Refleksjon 3 Vi ser tydeligere tegn på forståelsen av et positivt forhold til vertskommuner internasjonalt enn det vi har sett i Norge den senere tid Men det er Norge som historisk har de beste ordningene

43 Fornybarpolitikken Ny vannkraftepoke = nye utbyggingsformer Elvekraftverk, pumpekraftverk, effektkraftverk, småkraftverk og omfattende utbygging av ledningsnettet og vindkraft, også til lands Naturinngrepene finner i hovedsak sted i LVKs 173 medlemskommuner

44 Europas grønne batteri? Det politiske Norge selger norsk natur i utlandet, uten å nevne naturinngrepene som må til Batteri eller vannklosett? Vi har en hundreårig politisk og juridisk tradisjon for at vertskommunene har krav på en andel av verdiskapingen, basert på lokale naturressurser Hvordan står denne tradisjonen i dag? Hvem forsvarer den?

45 Ny vannkraft Dagens utbygginger behandles regelmessig etter vannressursloven Naturinngrepene kan være andre (ingen regulering), men like problematiske eller omfattende Nye kjøremønstre effektkjøring kan gi nye skader og ulemper, er mer lønnsomme, men fanges ikke opp av de kommunale ordninger

46 Elsertifikater LVK ba i brev av 20. oktober 2010 Finanskomiteen innlemme inntekter fra el-sertifikater også i grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg Forslaget ble verken kommentert eller tatt til følge Staten vedtok i stedet at el-sertifikater skulle inngå i grunnrenteskatten Siden grunnrenteskatt til staten kommer i fradrag i eiendomsskatten, blir konsekvensen: Staten øker sine inntekter, kommunene får redusert sine

47 Hvordan styrke kommunenes posisjon? Et mer aktivt LVK Forutsetter mer aktive kommuner Styrke det partipolitiske arbeidet i LVK Stor og aktiv deltakelse på regionmøtene

48 LVKs eiendomsskatteutvalg Ble etablert høsten 2012, og er et eiendomsfaglig ressursutvalg med representanter fra medlemskommunenes administrative apparat.

49 Energirådet Eablert høsten består av rådmenn og andre i kommunenes administrasjon - styrke kompetansen i medlemskommunene - involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter

50 Revisjonsutvalget Etablert i 2009 LVKs arbeid med vilkårsrevisjoner: Bjarne Holø, ordfører i Lom (Sp) - leder Inga Balstad, ordfører i Selbu (A) Arne Vinje, ordfører i Vinje (SV) Trine Danielsen, ordfører i Hjelmeland (H) Eli Prestegården, ordfører i Nore og Uvdal (Sp) Tony Kjøl, ordfører i Hol (H) Arne Nysted, ordfører i Bardu (A) Johan Petter Røssvoll, formannskapsmedlem i Rana (Sp) Mons Otnes, ordfører i Surnadal (A) Ståle Refsti, ordfører i Sunndal (A) Johnny Liland, ordfører i Sirdal (A) Torfinn Opheim, leder i LVK

51 LVK Ung På LVKs landsmøte i Alta i 2009 ble det foreslått å danne et ungdomsnettverk i LVK Politikere og ansatte under 40 år i medlemskommunene Har hatt tre konferanser Planlegger konferanse i Eidfjord høsten 2014

52 Partiarbeid Partilandsmøter Partiorganer Partiprogrammer Fylkespartiene Stortingsrepresentanter Fylkesbenkene

53 Media Nei til riksmedia? Ja til lokalmedia? Fagtidsskrift, Energi, Teknisk Ukeblad

54 Staten Kraftbransjen KS Miljøbevegelsen Samarbeid med andre

55 Medlemskommunene avgjør Medlemskommunene bestemmer farten og kraften i LVKs arbeid!

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I Side 1 av 13 KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 INNHOLD OG VIDERE ARBEID... 3 3 KOMMUNENES VEDTAK 2016 TO HOVEDALTERNATIVER... 4 4 HVORDAN KAN KOMMUNESAMMENSLÅING

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013

CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013 CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013 www.cedren.no CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy: Forskning for teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft, vindkraft, overføringslinjer

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere

Detaljer

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk 1. Innledning og bakgrunn I Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å fjerne maksimums- og minimumsreglene

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer