REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/ / Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling"

Transkript

1 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/ / Møteinnkalling Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2.etg. Sølvberggt. 2 Møtedato: Tid: kl Med dette innkalles til møte. Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. 14/09 09/5311 GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE Innstilling: Styret godkjenner møteprotokollen fra /09 09/5048 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Innstilling: Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering. 16/09 08/9593 FORPROSJEKT KIELLANDSENTER Innstilling: 1. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. 2. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. 3. Finansering av prosjektet i en første fase vurderes i Handlings- og økonomiplan Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan /09 09/5046 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR: KULTURBYEN STAVANGER HØRING Innstilling: Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik det fremkommer av saksutredningen.

3 18/09 08/4864 PROSJEKT LITTERATURSIDEN.NO - STATUSRAPPORT Innstilling: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

4 Sak 14/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Lillian Hauge 09/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 14/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteprotokollen fra

5 Sak 14/09 Hva saken gjelder Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/ / Møteprotokoll Styret for Sølvberget KF Møtested: Sølvberget, 2.etg. Kiellandsrommet Møtedato: Tid: kl Møteleder: Ole J. Aga Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Ole J. Aga, Merete Eik, Anne Tove Austbø, Gro F. Haugastuen Per A. Thorbjørnsen Kate Elin Norland Kulturhussjef Marit Egaas Journalister: Tilhørere: 2 Stavanger, Ole J. Aga Leder Marit Egaas styresekretær

6 Sak 14/09 7/09 09/2457 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL STYRET FOR SØLVBERGET KF Vedtak: Styret godkjenner møteprotokollen fra /09 09/1905 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING SØLVBERGET KF Vedtak: Styret for Sølvberget KF anbefaler bystyret å gjøre slikt vedtak: 1. Årsregnskap 2008 for Sølvberget KF med noter og et overskudd på kr , samt årsberetning for driftsåret 2008 godkjennes. 2. Styret anbefaler at overskuddet, kr , avsettes foretakets disposisjonsfond. 9/09 09/2099 ÅRSPLAN 2009 Vedtak: Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsplan /09 09/1470 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Vedtak: Styret for Sølvberget KF tar resultatene av medarbeiderundersøkelsen til orientering. 11/09 07/6003 GJESTFRIHETENS KUNSTER

7 Vedtak: Sak 14/09 Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. 12/09 08/631 ICORN 2008 ACTIVITY REPORT Vedtak: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. 13/09 09/56 VALBERGTÅRNET Vedtak: Styret for Sølvberget KF gir bibliotek- og kulturhussjefen fullmakt til å innlede forhandlinger med Rune Helgø om en to-årig kontrakt for bruk/leie av Valbergtårnet.

8 Sak 15/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 09/5048 C60 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 15/ TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak: Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering.

9 Sak 15/09 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Saken krever informasjonstiltak: [X] Ja Nei Hva saken gjelder Tertialrapport 1. tertial I denne saken er rapportering på økonomi og statistikk samlet i en sak. I tillegg rapporteres det om status for viktige mål og tiltak i Økonomi Inntekter/utgifter: Utgifter KONTO Budsjett 2009 (tusen) Regnskap 2009 (tusen) Forbruk % 30 LØNNSUTGIFTER % 31 DRIFTSUTGIFTER % 32 INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER % 33 KJØP AV TJENESTER % 34 OVERFØRINGER % 35 FINANSUTGIFTER T o t a l t % Inntekter/utgifter: Inntekter KONTO Budsjett 2009 (tusen) Regnskap 2009 (tusen) Forbruk % 36 INNTEKTER % 37 REFUSJONER % 38 OVERFØRINGER % 39 FINANSINNTEKTER % T o t a l t % Årsbudsjettet til Sølvberget medregnet prosjektene er ca 63,5 millioner, av disse er tilskuddet fra kommunen ca 46,6 millioner. Ved utgangen av 1. tertial er totalt forbruk 31 %. Et snitt for 4 måneder tilsvarer et forbruk på 33 %. På inntektssiden har vi fått inn 39 % av det som pr i dag ligger inne i budsjettet. Finansinntektene er i hovedsak øremerkede midler som er overført fra For de største prosjektene er status følgende: - Icorn har et forbruk pr 1 tertial på 18 % av budsjett på 2,8 mill. Ligger lavere en snittet skulle tilsi, men dette skyldes at vi avventer diverse utgifter knyttet til generalforsamlingen i Icorn i april. - Litteratursiden.no er et relativt nytt prosjekt. Av budsjettet på 2,8 mill har det blitt brukt 18 % ved utgangen av april Aktiviteten på dette prosjektet vil imidlertid øke i løpet av året. - Kapittelfestivalen, arrangeres i september og har til nå et forbruk på 11 % av 1,6 mill. - Vi er godt i gang med Shahrazad prosjektet, et eget større EU sponset prosjekt under Icorn paraplyen med budsjett på totalt 32 mill. over fem år. Budsjettet fordeles på 5 Europeiske byer. Sølvberget har koordinator rollen. Forbruket er på 23 % av totalt 1,3 mill for Sølvberget i Som det fremgår av tallene forekommer avvik mellom budsjett og regnskap. Tidsmessig vil vi få en forskyving av budsjetterte inntekter og faktiske inntekter gjennom året. Årsaken er blant annet at noen

10 Sak 15/09 av våre sponsorer betaler alt i starten på året, andre kan være sene med å sende oss pengene, mens noen krever ferdig revisorgodkjent regnskap for prosjektet de sponser, før de utbetaler. Totalt sett mener vi regnskapet er under kontroll. Aktivitet Kort om noen av de viktigste tiltakene i årsplanen: - Musikkdatabasen Rogalyd (tidligere Stavanger Wiki) er lansert i samarbeid med Stavanger Aftenblad. - Forprosjekt Kielland-senter er lagt fram. - Det er gjort avtale med LO Rogaland og Næringsforenigen i Stavanger-regionen om samarbeid om prosjektet Hele byen leser i prosjektene Digitale fortellinger og Gjesteforfatteren tas videre i Shahrazadprosjektet. - Det er gjennomført kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. - Det er innledet samarbeid med Nettverk for kjønnsforskning på UIS om løpende samarbeid om arrangement. - Den internasjonale poesidagen og den internasjonale bokdagen ble markert i samarbeid med Norsk forfattersentrum. - Sølvbergets blogger er samlet og synliggjort på nettsidene. - Det er gjennomført generalforsamling i ICORN, der bl.a. nye vedtekter er vedtatt. ICORN blir en selvstendig internasjonal organisasjon fra Det er ansatt ny administrasjonssjef og ny leder av kultur- og faktabiblioteket. - Konkurransegrunnlag for vektertjenester er utarbeidet, og anbudsrunde pågår. - Det er valgt nye leverandører for innkjøp av medier etter anbudsrunde. Nota Bene Gardum er hovedleverandør for norsk fag- og skjønnlitteratur. - Inngangspartiet for Kulturtorget er bygget om for å gi tilgang for funksjonshemmede til kinosal 1. - Åpnng av nytt bibliotek i Amfi Madla er utsatt til høsten Statistikk 1. tertial tertial 2008 % utv Utlån alle bibliotekavdelinger % Besøk hovedbibliotek % Besøk Kulturtorget % Besøk på Sølvbergets nettsider % Besøk på Aleph-web % Arrangement/brukerorienteringer % Utlån/besøk Både utlån og besøk på biblioteket økte med 3 % på tross av at Madla bibliotek har vært stengt i hele perioden. Det var besøket på kultur- og faktabiblioteket som økte mest, med 13 % på kulturbiblioteket og 20 % på fakta. Musikk- og filmbiblioteket hadde en liten nedgang i besøket, mens utlånet økte med 16 %.

11 Arrangement Antall arrangement har gått ned med 19 %, noe som er forventet etter et spesielt aktivt kulturhovedstadsår. Tallet er likevel mye høyere enn i 2007 da det var 137. Sak 15/09 Kulturtorget Kulturtorgets utstilling Cliff Hotel fortsatte fram til 8. februar. Deretter har lokalet vært stengt pga ombygging av inngangspartiet. Det åpner igjen 15. mai med Kulturskolen i Rogalands årsutstilling. Forslag til vedtak Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering. Marit Egaas Bibliotek- og kulturhussjef

12 VEDLEGG Sak 15/09 Besøk/utlån 1. tertial Tertial 2009 Besøk Sølvberget Stavanger bibliotek, hovedbibliotek % Kulturtorget % Sum % % Besøk Stavanger bibliotek Kulturbiblioteket % Faktabiblioteket % Barne- og ungdomsbiblioteket % Musikk- og filmbiblioteket % Sum hovedbibliotek % Stavanger fengsel % Besøk bydeler (Madla) stengt Samlet besøk Stavanger bibliotek % Utlån Stavanger bibliotek totalt % Bruk av nett-tjenester 2008 Besøk på Sølvbergets nettsider % Besøk på Aleph-web % Besøk på Nord-Sør biblioteket % Fornying av lån på nett 54 % 55 % 2 % Reservering av bøker på nett 55 % 46 % -16 % Arrangement (antall) Arrangement for voksne % Arrangement for barn % Brukarorientering voksne % Brukerorienteringer barn % Arrangement på kulturtorget % Arrangement totalt %

13 Sak 16/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 08/9593 C / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 25/ Styret for Sølvberget KF 16/ FORPROSJEKT KIELLANDSENTER Forslag til vedtak: 5. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. 6. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. 7. Finansering av prosjektet i en første fase vurderes i Handlings- og økonomiplan Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan

14 Sak 16/09 FORPROSJEKT KIELLANDSENTER Saken krever informasjonstiltak: [X] Ja Nei Hva saken gjelder Framlegging av av forprosjekt for konkretisering av innhold, lokalisering, organisering og økonomi for et fremtidig Kiellandsenter. Bakgrunn for saken Et av tiltaksmålene i Handlingsplan for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger som ble vedtatt i 2006, var å gjennomføre en utredning om hvordan litteraturarven etter Alexander L. Kielland best kan ivaretas. Sølvberget KF fikk ansvar for utredningsarbeidet. Dette resulterte i Kielland-utredningen som ble lagt fram til politisk behandling i juni/august Stavanger formannskap tok i sak 3186/07 Kielland-utredningen til orientering, og gikk inn for at utredningens prioriteringer legges til grunn for det videre arbeidet med å følge opp litteraturarven etter Alexander L. Kielland. Formannskapet gav sin tilslutning til etableringen av et Kielland-senter, og Sølvberget KF fikk i oppgave å gjennomføre et forprosjekt for konkretisering av innhold, lokalisering, organisering og økonomi for et fremtidig Kielland-senter, primært som eget nytt bygg. På grunn av stor aktivitet i kulturhovedstadsåret, ble videre arbeid med Kielland-senter utsatt til november Da ble tidligere 1. amanuensis i norsk litteratur og nå administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Jostein Soland, engasjert til å forestå utredningsarbeidet sammen med en bredt sammensatt styringsgruppe og en egen referansegruppe. Styringsgruppe: Ole Aga, Sølvberget KF (leder), Kristin Bakken, Nasjonalbiblioteket, Ove Magnus Bore, Stavanger Museum, Tor Hauken, Universitetet i Stavanger og Siri Aavitsland, Stavanger kommune. Referansegruppe: Magne Drangeid, Sigrid Bø Grønstøl, Elisabeth Hovland, Jan Inge Reilstad, Wenche Skorge, Trond Lie, Tor Obrestad, Carolyn Fjeld, Jostein Soland og Marit Egaas. Det har vært arrangert to åpne høringer i forprosjektperioden. Styringsgruppa og referansegruppa har gitt viktige innspill og bidrag underveis, men forprosjektet som nå legges fram, står helt for Jostein Solands regning. Rapporten ble overlevert Sølvberget på en åpen pressekonferanse 30. mars. Den blir først behandlet av styret for Sølvberget KF, før den oversendes rådmannen for videre behandling i Stavanger kommune. Forprosjektets anbefalinger I forprosjektet vises det til hva litteraturarven etter Alexander L Kielland egentlig innebærer, og hva det kan bety for oss i dag. Det blir gitt en grundig redegjørelse for hvorfor Stavanger trenger et Kielland-senter, samt en rekke innspill til mulig innhold og aktuelle samarbeidspartnere. Det gis også konkrete forslag til lokalisering av et framtidig Kielland-senter og en skisse til hvordan planarbeidet bør legges opp i en tidligfase. Forprosjektet gir oss dermed mulighet til å komme et godt stykke videre i arbeidet med Kielland-senter i Stavanger. De viktigste anbefalingene i forprosjektet er:

15 Sak 16/09 Vurdering Visjonen Open port for Stavanger2008 legges også til grunn for Kielland-senteret. Gjennom dette kan man forene det som i forprosjektet kalles Kiellands metode (dvs diskutere spørsmål av allmenn interesse gjennom litteraturen) med dagens litterære virkelighet (stort og aktivt forfattermiljø og Stavanger som friby for forfulgte forfattere). Kielland-senteret bør være et litteraturhus, eller meningshus, som bygger på tilsvarende tradisjoner fra andre litteraturhus i Europa. Dokumentasjonssenter for Kiellands forfatterskap og studier rundt dette blir en del av virksomheten. Et Kielland-senter trenger mange samarbeidspartnere bl.a. utdanningsverket, Universitetet i Stavanger, Stavanger Museum, Nasjonalbiblioteket, andre forfattersentre i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Videre utforming av innhold og driftsopplegg bør skje i samarbeid med disse. Kielland-senteret bør få en sentral beliggenhet. Det anbefales primært at Kielland-senteret reises som et nytt bygg i Kielland-hagen. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Det opprettes en stilling som heltids prosjektleder for å sammenfatte alle sider ved prosjektet og tilrettelegge et beslutningsgrunnlag mht innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. Det settes av inntil 1 million kroner pr år til dette utredningsarbeidet over en tre års periode. Selv om utredningsfasen settes til tre år, må det legges til rette for at noen aktiviteter kan starte allerede i Det kan for eksempel være: Etablere arenaer for offentlig debatt Oppstart av Kielland-web Lage formidlingsopplegg for barn og ungdom, i samarbeid med skoleverket Prosjektlederen anbefales å ha tilholdssted Sølvberget, hvor eksisterende fasiliteter kan brukes i tidligfasen av prosjektet. Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan En videreføring av visjonen Open port samsvarer med forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger, og bør derfor tas med i det videre arbeidet med Kielland-senter. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. Avklaringen om Stavanger ønsker et litteraturhus med Kielland som et omdreiningspunkt, eller et mer tradisjonelt forfattersenter vil ha stor betydning både for finansiering, framtidig organisering, og i dialogen med aktuelle samarbeidspartnere. Det bør opprettes en stilling som prosjektleder fra 2010 som skal tilrettelegge et beslutningsgrunnlag mht innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. Det bør også være mulig at noen aktiviteter kan starte allerde i Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp mot Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Sølvberget har i dag en rekke aktiviteter på litteraturområdet som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt: Kapittelfestivalen, ICORN (fribynettverket for forfulgte forfattere) og Shahrazad (5-årig EU kulturprosjekt i samarbeid med Barcelona, Brussel, Frankfurt, Norwich og Stockholm). Det er også andre litteratur- og kulturarrangement for barn og voksne gjennom hele året.

16 Sak 16/ hadde Sølvberget 166 arrangement for barn og 217 for voksne. Alt dette dette er viktig å bygge på i videre planlegging av Kielland-senteret. Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan En avklaring av kinoens framtidige planer vil være viktig i denne sammenhengen. Hvis kinoen flytter helt eller delvis ut av Sølvberget, kan Filmteatret være aktuelt som litteraturhus. Forslag til vedtak 1. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. 2. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. 3. Finansering av prosjektet i første fase vurderes i Handlings- og økonomiplan Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

17 Sak 17/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 09/5046 C30 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 17/ KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR: KULTURBYEN STAVANGER HØRING Forslag til vedtak: Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik det fremkommer av saksutredningen.

18 Sak 17/09 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR: KULTURBYEN STAVANGER UTTALELSE Saken krever informasjonstiltak: [X] Ja Nei Hva saken gjelder Kommunalstyret for kultur og idrett har vedtatt å sende ut forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur: Kultyrbyen Stavanger på høring. Styret for Sølvberget KF er en av høringsinstansene, og høringsfristen er satt til 1. juli Planen er tidligere sendt ut som eget trykt vedlegg. Saksopplysninger I sak 40/07 ga Stavanger bystyre tilslutning til at det ble satt i gang arbeidet med en strategisk kulturplan. I vedtaket heter det bl.a. at planen skal trekke opp de overordnede linjer og veivalg for Stavanger kommunes kulturpolitikk fram mot Fra oppstartskonferansen som ble avholdt 12. desember 2007 er det gjennomført en omfattende prosess. En referansegruppe bestående av representanter for ulike deler av kulturlivet i Stavanger har bidratt med innspill undervegs i prosessen. I tillegg har det vært gjennomført en rekke tematiske dialogmøter med aktører i kulturlivet i Stavanger, utdanningsinstitusjoner og andre offentlige institusjoner i Stavanger. Her har også nabokommunene og Rogaland fylkeskommune deltatt. Sammendrag av innholdet Open Port åpenhet mot verden videreføres som visjon for Stavanger kommunes kulturpolitikk. Planen forankres også i kommunens visjon - Sammen for en levende by. I utviklingen av Kulturbyen Stavanger skal det spesielt legges vekt på gjestfrihet og tilgjengelighet og nyskaping og kvalitet. I perioden fram mot 2017 prioriteres arbeidet med å - utvikle Bjergsted til et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst - utvikle Tou-visjonen, med gamle Tou bryggeri som regionalt og nasjonalt senter for kunst og kultur - gjøre Stavanger til en attraktiv by for kunstnere - gjøre Stavanger til en attraktiv universitets og studentby I arbeidet med dette vil Stavanger legge vekt på å - satse på publikumsbygging - styrke det internasjonale kultursamarbeidet - utvikle et kulturliv som avspeiler mangfoldet i befolkningen - jobbe for et forpliktende regionalt kultursamarbeid - skape kulturarenaer og kulturtilbud som er tilgjengelig for alle langs hele livsløpet - videreutvikle Stavanger som knutepunkt for litteratur og ytringsfrihet - utvikle regionen til et tyngdepunkt for kulturnæringene - satse på frivillig kulturaktivitet. Kulturkartet - Stavanger vil videreutvikle en helhetlig kulturell infrastruktur for produksjon, presentasjon og visning av kunst og kultur. I første del av planperioden prioriteres produksjonslokaler for det profesjonelle kunstfeltet.

19 Sak 17/09 - Utvikling av kulturarenaer og kulturakser skal skje med utgangspunkt i eksisterende tyngdepunkter for kultur i Stavanger. - I arbeidet med dette skal det utarbeides en plan for kulturarenaer , med kartlegging av status og behov, og prioritering av framtidige investeringer. Forslag til uttalelse fra Sølvberget KF Styret for Sølvberget stiller seg positive til at Stavanger nå får en kommuneplan for kunst og kultur med en lang tidshorisont, som også er godt integrert med kommunens øvrige planverk. Planen vil være et nyttig verktøy for Sølvberget, og sikkert for mange andre kulturaktører og institusjoner i årene som kommer. For Sølvberget er det mest naturlig å kommentere den delen av planen som gjelder vår virksomhet. Vi sier oss svært tilfredse med at Ytringsfrihet og litteratur er et av hovedsatsingsområdene i planen. Et godt og framtidsrettet bibliotektilbud sammen med et levende forfattermiljø er viktig for en kulturby. I tillegg har Stavanger aktiviteter på dette feltet som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt: Kapittelfestivalen, ICORN (fribynettverket for forfulgte forfattere) og Shahrazad (5- årig EU kulturprosjekt i samarbeid med Barcelona, Brussel, Frankfurt, Norwich og Stockholm). Det er viktig å satse videre på å utvikle disse aktivitetene. Samtidig er det viktig med gode bibliotektilbud i bydelene. Kulturminister Trond Giske har oppfordret til nytenking på bibliotekområdet i den nylig framlagte stortingsmeldingen om bibliotek. Vi tror at bibliotekfilialen på Madla som nå flytter til Amfi Madla kan være en god modell i denne sammenhengen. I tillegg er det ønskelig med større satsing når det gjelder samarbeid mellom bibliotek og barnehager. Forprosjektet for Kielland-senter er nettopp lagt fram. Det bør nå opprettes en prosjektlederstilling på Sølvberget som kan sammenfatte alle sider ved prosjektet og tilrettelegge et beslutningsgrunnlag når det gjelder innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. Hva som skjer med SF Kino vil være svært avgjørende for Sølvberget framover. Det er derfor ønskelig for oss å få en avklaring i denne saken, fordi det henger sammen med andre planer for utvikling av virksomheten. Nå pågår det et utredningsarbeid for å se på muligheten for å utvide antall kinosaler i Sølvberget. Parallelt utredes muligheten for å bygge ny kino på Nytorget. For Sølvberget KF vil det være ønskelig at også alternativet med delt kino mellom Sølvberget og et nybygg i Stavanger Øst blir reist i den videre diskusjonen. Vi tror dette kan være et interessant alternativ både for Stavanger sentrum og for videre utvikling av Sølvberget. Både Oslo, Bergen og Trondheim har flere kinoanlegg. På bakgrunn av disse to store sakene, er styret for Sølvberget glad for at kommunen ønsker å utarbeide en Kulturarenaplan. På denne måten vil det være mulig å samordne de mange ønsker og behov for lokaler i forhold til den bygningsmasse og de ressurser som kommunen faktisk rår over. Under insatsområdet Tettere regionalt samarbeid er det nevnt to oppgaver som ligger til Sølvberget. Det gjelder Regionalt senter for pop og rock og interkommunalt biblioteksamarbeid. Dette er to områder som det allerede arbeides med, som det er viktig å få synliggjort i en slik sammenheng. Når det gjelder insatsområdet som handler om den internasjonale kulturbyen, er ikke Sølvberget nevnt. Det hadde kanskje vært naturlig, siden byens internasjonale befolkning er storforbrukere av tilbudene våre. Et framtidig samarbeid mellom Sølvberget og Internasjonalt Hus kan bli aktuelt dersom kinoen flytter ut av Sølvberget.

20 Sak 17/09 Forslag til vedtak Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik det fremkommer av saksutredningen. Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

21 Sak 18/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 08/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 20/ Styret for Sølvberget KF 18/ PROSJEKT LITTERATURSIDEN.NO - STATUSRAPPORT Forslag til vedtak: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

22 Sak 18/09 PROSJEKT LITTERATURSIDEN.NO - STATUSRAPPORT Saken krever informasjonstiltak: Ja [X] Nei Hva saken gjelder Statusrapport for prosjektet Litteratursiden.no. Saksopplysninger Litteratursiden.no skal bli et nasjonalt nettsted for litteraturformidling og litteraturkunnskap. Sølvberget har inngått samarbeidsavtale med ABM-utvikling for perioden 1.august august 2012 for å utvikle prosjektet. I denne avtalen står det bl.a. at det lages en kort framdriftsrapport til dialogmøte 15. april og 15. oktober hvert år. Første offisielle dialogmøte ble gjennomført 30. april, og framdriftsrapport ble sendt inn i begynnelsen av april. Rapporten følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

23 tirsdag, 7. april 2009 Sak 18/09 Til ABM-utvikling Fra: Sølvberget KF Statusrapport for prosjektet litteratursiden.no DET MANGLENDE MELLOMLEDDET

24 Innledning / sammendrag Sak 18/09 Rapporten i følge inngått avtale mellom ABM-utvikling og Sølvberget om prosjekteierskap og utvikling av en felles litteraturtjeneste på internett for bibliotekene i perioden I denne rapporten presiserer vi mandat og mål for prosjektet, og ber om tilbakemelding fra Abm-utvikling på dette. Dokumentet er en oppsummering av flere orienteringsmøter siden årsskiftet, da prosjektets organisasjon begynte å komme på plass. Rapporten inneholder en beskrivelse av konseptet og utfordringene vi står overfor, og danner grunnlag for rapporteringsmøtet mellom ABM-utvikling og Sølvberget KF den 17. april 2009 i Oslo. Det er ingen endringer i forhold til hovedmålene satt i forprosjektet og i de andre underliggende dokumentene for prosjektet. Utviklingen av tjenesten vil skje trinnvis over prosjektperioden, som varer til medio 2012, og vi vil i ha klar en utviklingsplan med kravspesifikasjon for dette løpet innen sommeren I løpet av 2009 vil prosjektet utvikle merkevare og navn, etablere samarbeidsforhold med partnere og leverandører og utvikle grunnlaget for et attraktivt nettsted. Ambisjonen er også å ha oppe en testversjon av tjenesten i siste kvartal Det er tentativt satt en offisiell lanseringsdato for tjenesten til Prosjektet er klart underfinansiert, og i lys av usikkerhet rundt bevilgninger og den rådende finansielle situasjonen i næringslivet, hersker det også noe usikkerhet omkring framdrift og leveransekvalitet. I den forbindelse ser Sølvberget behov for avklaring av følgende aspekter: FINANSIERING: I dialogen om budsjett og finansiering er det blitt klart at en forutsetning for tjenesten må være at den også har annen finansiering enn midlene som bevilges gjennom ABM-utvikling. Vi ser behovet for å drøfte mulige finansieringskilder og modeller, og grenseflatene mot det kommersielle markedet. KOORDINERING: Når ABM-utvikling ser det som sin oppgave å koordinere med øvrige biblioteksprosjekter, ser vi behov for å avklare hvordan disse funksjonene ivaretas på en måte som sikrer prosjektets framdrift og kvalitet. Dette gjelder ikke minst et biblioteksøk, som vil være avgjørende for en bibliotekbasert formidlingstjeneste på Internett. STYRING: Prosjektet har grenseflater mot ulike bransjer og sektorer, og avklaring av en rekke komplekse avtalemessige spørsmål ligger foran oss. I denne situasjonen ser Sølvberget at den fastsatte ordningen med styringsdialog er utilstrekkelig som styringsorgan, og ønsker at det opprettes et profesjonelt styre for prosjektet. Mandat og mål Med utgangspunkt utlysningen og beskrivelser i forprosjektet har prosjektet definert sitt mandat som følger. En bibliotekbasert, nasjonal litteraturtjeneste, rustet til å møte brukernes ønsker og behov Ut fra dette har vi kommet til en målformulering rettet mot brukerne, som følger: Favorittmiljøet for den som søker litteratur Målgruppene er definert til Voksne i utvalgte miljøer med stort potensial

25 Litteraturinteresserte (ute etter å lære, finne, lese, kjøpe) Sak 18/09 Hyppige nettbrukere (av nettbibliotekene, Google, e-handel osv) Tjenesten vil styres etter formålet og under redaktørplakaten, og ut fra strategien om å bruke det kommersielle internettets virkemidler for å drive litterær motkonjunkturpolitikk. Redaksjonelt vil vi sikre: Uavhengighet: Formidle litteratur uavhengig av trender og kommersielle forhold. Bredde: Fremme interesse og bruksfrekvens av litteraturen, med spesielt ansvar for kulturfondbøker. Fordypning: Gi brukeren tilgang på den vanskelige, smale, fortrengte og glemte litteraturen, på norsk og andre språk. Historie: Styrke historiebevisstheten ved å gi litteraturen et liv etter bokhøsten. Posisjonering Et viktig formål med litteratursiden vil være å fremme norsk språk og litteratur i en global medieverden. Det innebærer at tjenesten skal fungere som alternativ til Google og Amazon og andre kommersielle tjenester som foretrukne nettsteder for litteratur. For å realisere prosjektets intensjon, må vi i først og fremst utvikle en selvstendig og attraktiv tjeneste for alminnelige brukere på Internett. Måloppnåelsen forutsetter videre at vi tar inn over oss hva det vil si å bygge en tjeneste på brukernes premisser, både av redaksjonell filosofi, innholdskvalitet og funksjonalitet. Konseptet om en bibliotekbasert formidlingstjeneste forutsetter en god søke- og fjernlånstjeneste. I tillegg vil vi søke samarbeid med tjenester som Biblioteksvar og ulike formidlingsprosjekter. Som en del av bibliotekverden kan vi da skilte med følgende, potensielle konkurransefortrinn: Tilbud: Boklån og veiledning uten kommersielle hensyn Dybde: Hukommelse litterær arv og viten Bredde: Også gamle bøker norske og utenlandske (og digitale) Tilgjengelig: etter behov (gratis for normal bibliotekstjeneste)) Nettverk: Fysiske kontaktpunkter spredt over hele landet Agenter: Tusener av hjelpsomme bibliotekansatte For å skape engasjement og innholdstjenester er det viktig at den også oppleves som nyttig for bibliotekene, som står for den faglige, redaksjonelle basisleveransen. I tillegg vil tjenesten måtte være attraktiv for potensielle alliansepartnere fra andre bransjer og sektorer. Hva vi vil være for ulike grupper kan i utgangspunktet beskrives sånn: For litteratursøkerne / leserne En side som hjelper dem å finne, velge og lese/ anskaffe litteratur For bibliotekene Tjeneste som kan tilbys lokale brukere Nettverk for koordinering av bibliotekenes lokale og nasjonale formidlingsprosjekter

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/10625-1 033 55174/09 13.10.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/10625-1 033 55174/09 13.10.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/10625-1 033 55174/09 13.10.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 27/09

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/1488 033 7646/11 07.02.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/1488 033 7646/11 07.02.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus Årsberetning 2007 Sølvberget KF, Stavanger kulturhus 1. Virksomheten Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket Side 1 av 5 Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket 1. Generelt Parter i avtalen - Drammen kommune. - Buskerud fylkeskommune. - Høgskolen i Buskerud Hva avtalen gjelder Denne avtalen regulerer partenes

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e)

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 938275130 Støperiveien 28

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for Sølvberget KF. Utvalg: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 27.11.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Styret for Sølvberget KF. Utvalg: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 27.11.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/15058 033 74730/11 08.12.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/15058 033 74730/11 08.12.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30 MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

Møteinnkalling Unntatt offentlighet

Møteinnkalling Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet Til medlemmer og varamedlemmer i Stavanger formannskap (Unnt.off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Kulturkvartalet Planlegging av drift

Kulturkvartalet Planlegging av drift Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2284/2011 2010/362 D10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Formannskapet 26.01.2011 11/10 Bystyret 17.02.2011 Kulturkvartalet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer