REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/ / Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling"

Transkript

1 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/ / Møteinnkalling Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2.etg. Sølvberggt. 2 Møtedato: Tid: kl Med dette innkalles til møte. Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. 14/09 09/5311 GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE Innstilling: Styret godkjenner møteprotokollen fra /09 09/5048 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Innstilling: Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering. 16/09 08/9593 FORPROSJEKT KIELLANDSENTER Innstilling: 1. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. 2. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. 3. Finansering av prosjektet i en første fase vurderes i Handlings- og økonomiplan Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan /09 09/5046 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR: KULTURBYEN STAVANGER HØRING Innstilling: Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik det fremkommer av saksutredningen.

3 18/09 08/4864 PROSJEKT LITTERATURSIDEN.NO - STATUSRAPPORT Innstilling: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

4 Sak 14/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Lillian Hauge 09/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 14/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteprotokollen fra

5 Sak 14/09 Hva saken gjelder Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/ / Møteprotokoll Styret for Sølvberget KF Møtested: Sølvberget, 2.etg. Kiellandsrommet Møtedato: Tid: kl Møteleder: Ole J. Aga Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Ole J. Aga, Merete Eik, Anne Tove Austbø, Gro F. Haugastuen Per A. Thorbjørnsen Kate Elin Norland Kulturhussjef Marit Egaas Journalister: Tilhørere: 2 Stavanger, Ole J. Aga Leder Marit Egaas styresekretær

6 Sak 14/09 7/09 09/2457 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL STYRET FOR SØLVBERGET KF Vedtak: Styret godkjenner møteprotokollen fra /09 09/1905 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING SØLVBERGET KF Vedtak: Styret for Sølvberget KF anbefaler bystyret å gjøre slikt vedtak: 1. Årsregnskap 2008 for Sølvberget KF med noter og et overskudd på kr , samt årsberetning for driftsåret 2008 godkjennes. 2. Styret anbefaler at overskuddet, kr , avsettes foretakets disposisjonsfond. 9/09 09/2099 ÅRSPLAN 2009 Vedtak: Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsplan /09 09/1470 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Vedtak: Styret for Sølvberget KF tar resultatene av medarbeiderundersøkelsen til orientering. 11/09 07/6003 GJESTFRIHETENS KUNSTER

7 Vedtak: Sak 14/09 Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. 12/09 08/631 ICORN 2008 ACTIVITY REPORT Vedtak: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. 13/09 09/56 VALBERGTÅRNET Vedtak: Styret for Sølvberget KF gir bibliotek- og kulturhussjefen fullmakt til å innlede forhandlinger med Rune Helgø om en to-årig kontrakt for bruk/leie av Valbergtårnet.

8 Sak 15/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 09/5048 C60 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 15/ TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak: Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering.

9 Sak 15/09 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Saken krever informasjonstiltak: [X] Ja Nei Hva saken gjelder Tertialrapport 1. tertial I denne saken er rapportering på økonomi og statistikk samlet i en sak. I tillegg rapporteres det om status for viktige mål og tiltak i Økonomi Inntekter/utgifter: Utgifter KONTO Budsjett 2009 (tusen) Regnskap 2009 (tusen) Forbruk % 30 LØNNSUTGIFTER % 31 DRIFTSUTGIFTER % 32 INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER % 33 KJØP AV TJENESTER % 34 OVERFØRINGER % 35 FINANSUTGIFTER T o t a l t % Inntekter/utgifter: Inntekter KONTO Budsjett 2009 (tusen) Regnskap 2009 (tusen) Forbruk % 36 INNTEKTER % 37 REFUSJONER % 38 OVERFØRINGER % 39 FINANSINNTEKTER % T o t a l t % Årsbudsjettet til Sølvberget medregnet prosjektene er ca 63,5 millioner, av disse er tilskuddet fra kommunen ca 46,6 millioner. Ved utgangen av 1. tertial er totalt forbruk 31 %. Et snitt for 4 måneder tilsvarer et forbruk på 33 %. På inntektssiden har vi fått inn 39 % av det som pr i dag ligger inne i budsjettet. Finansinntektene er i hovedsak øremerkede midler som er overført fra For de største prosjektene er status følgende: - Icorn har et forbruk pr 1 tertial på 18 % av budsjett på 2,8 mill. Ligger lavere en snittet skulle tilsi, men dette skyldes at vi avventer diverse utgifter knyttet til generalforsamlingen i Icorn i april. - Litteratursiden.no er et relativt nytt prosjekt. Av budsjettet på 2,8 mill har det blitt brukt 18 % ved utgangen av april Aktiviteten på dette prosjektet vil imidlertid øke i løpet av året. - Kapittelfestivalen, arrangeres i september og har til nå et forbruk på 11 % av 1,6 mill. - Vi er godt i gang med Shahrazad prosjektet, et eget større EU sponset prosjekt under Icorn paraplyen med budsjett på totalt 32 mill. over fem år. Budsjettet fordeles på 5 Europeiske byer. Sølvberget har koordinator rollen. Forbruket er på 23 % av totalt 1,3 mill for Sølvberget i Som det fremgår av tallene forekommer avvik mellom budsjett og regnskap. Tidsmessig vil vi få en forskyving av budsjetterte inntekter og faktiske inntekter gjennom året. Årsaken er blant annet at noen

10 Sak 15/09 av våre sponsorer betaler alt i starten på året, andre kan være sene med å sende oss pengene, mens noen krever ferdig revisorgodkjent regnskap for prosjektet de sponser, før de utbetaler. Totalt sett mener vi regnskapet er under kontroll. Aktivitet Kort om noen av de viktigste tiltakene i årsplanen: - Musikkdatabasen Rogalyd (tidligere Stavanger Wiki) er lansert i samarbeid med Stavanger Aftenblad. - Forprosjekt Kielland-senter er lagt fram. - Det er gjort avtale med LO Rogaland og Næringsforenigen i Stavanger-regionen om samarbeid om prosjektet Hele byen leser i prosjektene Digitale fortellinger og Gjesteforfatteren tas videre i Shahrazadprosjektet. - Det er gjennomført kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. - Det er innledet samarbeid med Nettverk for kjønnsforskning på UIS om løpende samarbeid om arrangement. - Den internasjonale poesidagen og den internasjonale bokdagen ble markert i samarbeid med Norsk forfattersentrum. - Sølvbergets blogger er samlet og synliggjort på nettsidene. - Det er gjennomført generalforsamling i ICORN, der bl.a. nye vedtekter er vedtatt. ICORN blir en selvstendig internasjonal organisasjon fra Det er ansatt ny administrasjonssjef og ny leder av kultur- og faktabiblioteket. - Konkurransegrunnlag for vektertjenester er utarbeidet, og anbudsrunde pågår. - Det er valgt nye leverandører for innkjøp av medier etter anbudsrunde. Nota Bene Gardum er hovedleverandør for norsk fag- og skjønnlitteratur. - Inngangspartiet for Kulturtorget er bygget om for å gi tilgang for funksjonshemmede til kinosal 1. - Åpnng av nytt bibliotek i Amfi Madla er utsatt til høsten Statistikk 1. tertial tertial 2008 % utv Utlån alle bibliotekavdelinger % Besøk hovedbibliotek % Besøk Kulturtorget % Besøk på Sølvbergets nettsider % Besøk på Aleph-web % Arrangement/brukerorienteringer % Utlån/besøk Både utlån og besøk på biblioteket økte med 3 % på tross av at Madla bibliotek har vært stengt i hele perioden. Det var besøket på kultur- og faktabiblioteket som økte mest, med 13 % på kulturbiblioteket og 20 % på fakta. Musikk- og filmbiblioteket hadde en liten nedgang i besøket, mens utlånet økte med 16 %.

11 Arrangement Antall arrangement har gått ned med 19 %, noe som er forventet etter et spesielt aktivt kulturhovedstadsår. Tallet er likevel mye høyere enn i 2007 da det var 137. Sak 15/09 Kulturtorget Kulturtorgets utstilling Cliff Hotel fortsatte fram til 8. februar. Deretter har lokalet vært stengt pga ombygging av inngangspartiet. Det åpner igjen 15. mai med Kulturskolen i Rogalands årsutstilling. Forslag til vedtak Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering. Marit Egaas Bibliotek- og kulturhussjef

12 VEDLEGG Sak 15/09 Besøk/utlån 1. tertial Tertial 2009 Besøk Sølvberget Stavanger bibliotek, hovedbibliotek % Kulturtorget % Sum % % Besøk Stavanger bibliotek Kulturbiblioteket % Faktabiblioteket % Barne- og ungdomsbiblioteket % Musikk- og filmbiblioteket % Sum hovedbibliotek % Stavanger fengsel % Besøk bydeler (Madla) stengt Samlet besøk Stavanger bibliotek % Utlån Stavanger bibliotek totalt % Bruk av nett-tjenester 2008 Besøk på Sølvbergets nettsider % Besøk på Aleph-web % Besøk på Nord-Sør biblioteket % Fornying av lån på nett 54 % 55 % 2 % Reservering av bøker på nett 55 % 46 % -16 % Arrangement (antall) Arrangement for voksne % Arrangement for barn % Brukarorientering voksne % Brukerorienteringer barn % Arrangement på kulturtorget % Arrangement totalt %

13 Sak 16/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 08/9593 C / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 25/ Styret for Sølvberget KF 16/ FORPROSJEKT KIELLANDSENTER Forslag til vedtak: 5. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. 6. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. 7. Finansering av prosjektet i en første fase vurderes i Handlings- og økonomiplan Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan

14 Sak 16/09 FORPROSJEKT KIELLANDSENTER Saken krever informasjonstiltak: [X] Ja Nei Hva saken gjelder Framlegging av av forprosjekt for konkretisering av innhold, lokalisering, organisering og økonomi for et fremtidig Kiellandsenter. Bakgrunn for saken Et av tiltaksmålene i Handlingsplan for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger som ble vedtatt i 2006, var å gjennomføre en utredning om hvordan litteraturarven etter Alexander L. Kielland best kan ivaretas. Sølvberget KF fikk ansvar for utredningsarbeidet. Dette resulterte i Kielland-utredningen som ble lagt fram til politisk behandling i juni/august Stavanger formannskap tok i sak 3186/07 Kielland-utredningen til orientering, og gikk inn for at utredningens prioriteringer legges til grunn for det videre arbeidet med å følge opp litteraturarven etter Alexander L. Kielland. Formannskapet gav sin tilslutning til etableringen av et Kielland-senter, og Sølvberget KF fikk i oppgave å gjennomføre et forprosjekt for konkretisering av innhold, lokalisering, organisering og økonomi for et fremtidig Kielland-senter, primært som eget nytt bygg. På grunn av stor aktivitet i kulturhovedstadsåret, ble videre arbeid med Kielland-senter utsatt til november Da ble tidligere 1. amanuensis i norsk litteratur og nå administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Jostein Soland, engasjert til å forestå utredningsarbeidet sammen med en bredt sammensatt styringsgruppe og en egen referansegruppe. Styringsgruppe: Ole Aga, Sølvberget KF (leder), Kristin Bakken, Nasjonalbiblioteket, Ove Magnus Bore, Stavanger Museum, Tor Hauken, Universitetet i Stavanger og Siri Aavitsland, Stavanger kommune. Referansegruppe: Magne Drangeid, Sigrid Bø Grønstøl, Elisabeth Hovland, Jan Inge Reilstad, Wenche Skorge, Trond Lie, Tor Obrestad, Carolyn Fjeld, Jostein Soland og Marit Egaas. Det har vært arrangert to åpne høringer i forprosjektperioden. Styringsgruppa og referansegruppa har gitt viktige innspill og bidrag underveis, men forprosjektet som nå legges fram, står helt for Jostein Solands regning. Rapporten ble overlevert Sølvberget på en åpen pressekonferanse 30. mars. Den blir først behandlet av styret for Sølvberget KF, før den oversendes rådmannen for videre behandling i Stavanger kommune. Forprosjektets anbefalinger I forprosjektet vises det til hva litteraturarven etter Alexander L Kielland egentlig innebærer, og hva det kan bety for oss i dag. Det blir gitt en grundig redegjørelse for hvorfor Stavanger trenger et Kielland-senter, samt en rekke innspill til mulig innhold og aktuelle samarbeidspartnere. Det gis også konkrete forslag til lokalisering av et framtidig Kielland-senter og en skisse til hvordan planarbeidet bør legges opp i en tidligfase. Forprosjektet gir oss dermed mulighet til å komme et godt stykke videre i arbeidet med Kielland-senter i Stavanger. De viktigste anbefalingene i forprosjektet er:

15 Sak 16/09 Vurdering Visjonen Open port for Stavanger2008 legges også til grunn for Kielland-senteret. Gjennom dette kan man forene det som i forprosjektet kalles Kiellands metode (dvs diskutere spørsmål av allmenn interesse gjennom litteraturen) med dagens litterære virkelighet (stort og aktivt forfattermiljø og Stavanger som friby for forfulgte forfattere). Kielland-senteret bør være et litteraturhus, eller meningshus, som bygger på tilsvarende tradisjoner fra andre litteraturhus i Europa. Dokumentasjonssenter for Kiellands forfatterskap og studier rundt dette blir en del av virksomheten. Et Kielland-senter trenger mange samarbeidspartnere bl.a. utdanningsverket, Universitetet i Stavanger, Stavanger Museum, Nasjonalbiblioteket, andre forfattersentre i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Videre utforming av innhold og driftsopplegg bør skje i samarbeid med disse. Kielland-senteret bør få en sentral beliggenhet. Det anbefales primært at Kielland-senteret reises som et nytt bygg i Kielland-hagen. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Det opprettes en stilling som heltids prosjektleder for å sammenfatte alle sider ved prosjektet og tilrettelegge et beslutningsgrunnlag mht innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. Det settes av inntil 1 million kroner pr år til dette utredningsarbeidet over en tre års periode. Selv om utredningsfasen settes til tre år, må det legges til rette for at noen aktiviteter kan starte allerede i Det kan for eksempel være: Etablere arenaer for offentlig debatt Oppstart av Kielland-web Lage formidlingsopplegg for barn og ungdom, i samarbeid med skoleverket Prosjektlederen anbefales å ha tilholdssted Sølvberget, hvor eksisterende fasiliteter kan brukes i tidligfasen av prosjektet. Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan En videreføring av visjonen Open port samsvarer med forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger, og bør derfor tas med i det videre arbeidet med Kielland-senter. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. Avklaringen om Stavanger ønsker et litteraturhus med Kielland som et omdreiningspunkt, eller et mer tradisjonelt forfattersenter vil ha stor betydning både for finansiering, framtidig organisering, og i dialogen med aktuelle samarbeidspartnere. Det bør opprettes en stilling som prosjektleder fra 2010 som skal tilrettelegge et beslutningsgrunnlag mht innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. Det bør også være mulig at noen aktiviteter kan starte allerde i Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp mot Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Sølvberget har i dag en rekke aktiviteter på litteraturområdet som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt: Kapittelfestivalen, ICORN (fribynettverket for forfulgte forfattere) og Shahrazad (5-årig EU kulturprosjekt i samarbeid med Barcelona, Brussel, Frankfurt, Norwich og Stockholm). Det er også andre litteratur- og kulturarrangement for barn og voksne gjennom hele året.

16 Sak 16/ hadde Sølvberget 166 arrangement for barn og 217 for voksne. Alt dette dette er viktig å bygge på i videre planlegging av Kielland-senteret. Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan En avklaring av kinoens framtidige planer vil være viktig i denne sammenhengen. Hvis kinoen flytter helt eller delvis ut av Sølvberget, kan Filmteatret være aktuelt som litteraturhus. Forslag til vedtak 1. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. 2. Ansvar for drift av Kielland-senteret bør i første fase knyttes opp møt Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. 3. Finansering av prosjektet i første fase vurderes i Handlings- og økonomiplan Videre utredning av Kielland-senter i eget bygg må sees i sammenheng med kommunens planlagte Kulturarenaplan Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

17 Sak 17/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 09/5046 C30 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 17/ KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR: KULTURBYEN STAVANGER HØRING Forslag til vedtak: Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik det fremkommer av saksutredningen.

18 Sak 17/09 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR: KULTURBYEN STAVANGER UTTALELSE Saken krever informasjonstiltak: [X] Ja Nei Hva saken gjelder Kommunalstyret for kultur og idrett har vedtatt å sende ut forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur: Kultyrbyen Stavanger på høring. Styret for Sølvberget KF er en av høringsinstansene, og høringsfristen er satt til 1. juli Planen er tidligere sendt ut som eget trykt vedlegg. Saksopplysninger I sak 40/07 ga Stavanger bystyre tilslutning til at det ble satt i gang arbeidet med en strategisk kulturplan. I vedtaket heter det bl.a. at planen skal trekke opp de overordnede linjer og veivalg for Stavanger kommunes kulturpolitikk fram mot Fra oppstartskonferansen som ble avholdt 12. desember 2007 er det gjennomført en omfattende prosess. En referansegruppe bestående av representanter for ulike deler av kulturlivet i Stavanger har bidratt med innspill undervegs i prosessen. I tillegg har det vært gjennomført en rekke tematiske dialogmøter med aktører i kulturlivet i Stavanger, utdanningsinstitusjoner og andre offentlige institusjoner i Stavanger. Her har også nabokommunene og Rogaland fylkeskommune deltatt. Sammendrag av innholdet Open Port åpenhet mot verden videreføres som visjon for Stavanger kommunes kulturpolitikk. Planen forankres også i kommunens visjon - Sammen for en levende by. I utviklingen av Kulturbyen Stavanger skal det spesielt legges vekt på gjestfrihet og tilgjengelighet og nyskaping og kvalitet. I perioden fram mot 2017 prioriteres arbeidet med å - utvikle Bjergsted til et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst - utvikle Tou-visjonen, med gamle Tou bryggeri som regionalt og nasjonalt senter for kunst og kultur - gjøre Stavanger til en attraktiv by for kunstnere - gjøre Stavanger til en attraktiv universitets og studentby I arbeidet med dette vil Stavanger legge vekt på å - satse på publikumsbygging - styrke det internasjonale kultursamarbeidet - utvikle et kulturliv som avspeiler mangfoldet i befolkningen - jobbe for et forpliktende regionalt kultursamarbeid - skape kulturarenaer og kulturtilbud som er tilgjengelig for alle langs hele livsløpet - videreutvikle Stavanger som knutepunkt for litteratur og ytringsfrihet - utvikle regionen til et tyngdepunkt for kulturnæringene - satse på frivillig kulturaktivitet. Kulturkartet - Stavanger vil videreutvikle en helhetlig kulturell infrastruktur for produksjon, presentasjon og visning av kunst og kultur. I første del av planperioden prioriteres produksjonslokaler for det profesjonelle kunstfeltet.

19 Sak 17/09 - Utvikling av kulturarenaer og kulturakser skal skje med utgangspunkt i eksisterende tyngdepunkter for kultur i Stavanger. - I arbeidet med dette skal det utarbeides en plan for kulturarenaer , med kartlegging av status og behov, og prioritering av framtidige investeringer. Forslag til uttalelse fra Sølvberget KF Styret for Sølvberget stiller seg positive til at Stavanger nå får en kommuneplan for kunst og kultur med en lang tidshorisont, som også er godt integrert med kommunens øvrige planverk. Planen vil være et nyttig verktøy for Sølvberget, og sikkert for mange andre kulturaktører og institusjoner i årene som kommer. For Sølvberget er det mest naturlig å kommentere den delen av planen som gjelder vår virksomhet. Vi sier oss svært tilfredse med at Ytringsfrihet og litteratur er et av hovedsatsingsområdene i planen. Et godt og framtidsrettet bibliotektilbud sammen med et levende forfattermiljø er viktig for en kulturby. I tillegg har Stavanger aktiviteter på dette feltet som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt: Kapittelfestivalen, ICORN (fribynettverket for forfulgte forfattere) og Shahrazad (5- årig EU kulturprosjekt i samarbeid med Barcelona, Brussel, Frankfurt, Norwich og Stockholm). Det er viktig å satse videre på å utvikle disse aktivitetene. Samtidig er det viktig med gode bibliotektilbud i bydelene. Kulturminister Trond Giske har oppfordret til nytenking på bibliotekområdet i den nylig framlagte stortingsmeldingen om bibliotek. Vi tror at bibliotekfilialen på Madla som nå flytter til Amfi Madla kan være en god modell i denne sammenhengen. I tillegg er det ønskelig med større satsing når det gjelder samarbeid mellom bibliotek og barnehager. Forprosjektet for Kielland-senter er nettopp lagt fram. Det bør nå opprettes en prosjektlederstilling på Sølvberget som kan sammenfatte alle sider ved prosjektet og tilrettelegge et beslutningsgrunnlag når det gjelder innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. Forprosjektets anbefaling om at Kielland-senteret også blir et litteraturhus, bør legges til grunn i det videre arbeid. Hva som skjer med SF Kino vil være svært avgjørende for Sølvberget framover. Det er derfor ønskelig for oss å få en avklaring i denne saken, fordi det henger sammen med andre planer for utvikling av virksomheten. Nå pågår det et utredningsarbeid for å se på muligheten for å utvide antall kinosaler i Sølvberget. Parallelt utredes muligheten for å bygge ny kino på Nytorget. For Sølvberget KF vil det være ønskelig at også alternativet med delt kino mellom Sølvberget og et nybygg i Stavanger Øst blir reist i den videre diskusjonen. Vi tror dette kan være et interessant alternativ både for Stavanger sentrum og for videre utvikling av Sølvberget. Både Oslo, Bergen og Trondheim har flere kinoanlegg. På bakgrunn av disse to store sakene, er styret for Sølvberget glad for at kommunen ønsker å utarbeide en Kulturarenaplan. På denne måten vil det være mulig å samordne de mange ønsker og behov for lokaler i forhold til den bygningsmasse og de ressurser som kommunen faktisk rår over. Under insatsområdet Tettere regionalt samarbeid er det nevnt to oppgaver som ligger til Sølvberget. Det gjelder Regionalt senter for pop og rock og interkommunalt biblioteksamarbeid. Dette er to områder som det allerede arbeides med, som det er viktig å få synliggjort i en slik sammenheng. Når det gjelder insatsområdet som handler om den internasjonale kulturbyen, er ikke Sølvberget nevnt. Det hadde kanskje vært naturlig, siden byens internasjonale befolkning er storforbrukere av tilbudene våre. Et framtidig samarbeid mellom Sølvberget og Internasjonalt Hus kan bli aktuelt dersom kinoen flytter ut av Sølvberget.

20 Sak 17/09 Forslag til vedtak Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik det fremkommer av saksutredningen. Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

21 Sak 18/09 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLER ARKIVSAKNR. ARKIVNR JOURNALNR DATO Marit Egaas 08/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 20/ Styret for Sølvberget KF 18/ PROSJEKT LITTERATURSIDEN.NO - STATUSRAPPORT Forslag til vedtak: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

22 Sak 18/09 PROSJEKT LITTERATURSIDEN.NO - STATUSRAPPORT Saken krever informasjonstiltak: Ja [X] Nei Hva saken gjelder Statusrapport for prosjektet Litteratursiden.no. Saksopplysninger Litteratursiden.no skal bli et nasjonalt nettsted for litteraturformidling og litteraturkunnskap. Sølvberget har inngått samarbeidsavtale med ABM-utvikling for perioden 1.august august 2012 for å utvikle prosjektet. I denne avtalen står det bl.a. at det lages en kort framdriftsrapport til dialogmøte 15. april og 15. oktober hvert år. Første offisielle dialogmøte ble gjennomført 30. april, og framdriftsrapport ble sendt inn i begynnelsen av april. Rapporten følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

23 tirsdag, 7. april 2009 Sak 18/09 Til ABM-utvikling Fra: Sølvberget KF Statusrapport for prosjektet litteratursiden.no DET MANGLENDE MELLOMLEDDET

24 Innledning / sammendrag Sak 18/09 Rapporten i følge inngått avtale mellom ABM-utvikling og Sølvberget om prosjekteierskap og utvikling av en felles litteraturtjeneste på internett for bibliotekene i perioden I denne rapporten presiserer vi mandat og mål for prosjektet, og ber om tilbakemelding fra Abm-utvikling på dette. Dokumentet er en oppsummering av flere orienteringsmøter siden årsskiftet, da prosjektets organisasjon begynte å komme på plass. Rapporten inneholder en beskrivelse av konseptet og utfordringene vi står overfor, og danner grunnlag for rapporteringsmøtet mellom ABM-utvikling og Sølvberget KF den 17. april 2009 i Oslo. Det er ingen endringer i forhold til hovedmålene satt i forprosjektet og i de andre underliggende dokumentene for prosjektet. Utviklingen av tjenesten vil skje trinnvis over prosjektperioden, som varer til medio 2012, og vi vil i ha klar en utviklingsplan med kravspesifikasjon for dette løpet innen sommeren I løpet av 2009 vil prosjektet utvikle merkevare og navn, etablere samarbeidsforhold med partnere og leverandører og utvikle grunnlaget for et attraktivt nettsted. Ambisjonen er også å ha oppe en testversjon av tjenesten i siste kvartal Det er tentativt satt en offisiell lanseringsdato for tjenesten til Prosjektet er klart underfinansiert, og i lys av usikkerhet rundt bevilgninger og den rådende finansielle situasjonen i næringslivet, hersker det også noe usikkerhet omkring framdrift og leveransekvalitet. I den forbindelse ser Sølvberget behov for avklaring av følgende aspekter: FINANSIERING: I dialogen om budsjett og finansiering er det blitt klart at en forutsetning for tjenesten må være at den også har annen finansiering enn midlene som bevilges gjennom ABM-utvikling. Vi ser behovet for å drøfte mulige finansieringskilder og modeller, og grenseflatene mot det kommersielle markedet. KOORDINERING: Når ABM-utvikling ser det som sin oppgave å koordinere med øvrige biblioteksprosjekter, ser vi behov for å avklare hvordan disse funksjonene ivaretas på en måte som sikrer prosjektets framdrift og kvalitet. Dette gjelder ikke minst et biblioteksøk, som vil være avgjørende for en bibliotekbasert formidlingstjeneste på Internett. STYRING: Prosjektet har grenseflater mot ulike bransjer og sektorer, og avklaring av en rekke komplekse avtalemessige spørsmål ligger foran oss. I denne situasjonen ser Sølvberget at den fastsatte ordningen med styringsdialog er utilstrekkelig som styringsorgan, og ønsker at det opprettes et profesjonelt styre for prosjektet. Mandat og mål Med utgangspunkt utlysningen og beskrivelser i forprosjektet har prosjektet definert sitt mandat som følger. En bibliotekbasert, nasjonal litteraturtjeneste, rustet til å møte brukernes ønsker og behov Ut fra dette har vi kommet til en målformulering rettet mot brukerne, som følger: Favorittmiljøet for den som søker litteratur Målgruppene er definert til Voksne i utvalgte miljøer med stort potensial

25 Litteraturinteresserte (ute etter å lære, finne, lese, kjøpe) Sak 18/09 Hyppige nettbrukere (av nettbibliotekene, Google, e-handel osv) Tjenesten vil styres etter formålet og under redaktørplakaten, og ut fra strategien om å bruke det kommersielle internettets virkemidler for å drive litterær motkonjunkturpolitikk. Redaksjonelt vil vi sikre: Uavhengighet: Formidle litteratur uavhengig av trender og kommersielle forhold. Bredde: Fremme interesse og bruksfrekvens av litteraturen, med spesielt ansvar for kulturfondbøker. Fordypning: Gi brukeren tilgang på den vanskelige, smale, fortrengte og glemte litteraturen, på norsk og andre språk. Historie: Styrke historiebevisstheten ved å gi litteraturen et liv etter bokhøsten. Posisjonering Et viktig formål med litteratursiden vil være å fremme norsk språk og litteratur i en global medieverden. Det innebærer at tjenesten skal fungere som alternativ til Google og Amazon og andre kommersielle tjenester som foretrukne nettsteder for litteratur. For å realisere prosjektets intensjon, må vi i først og fremst utvikle en selvstendig og attraktiv tjeneste for alminnelige brukere på Internett. Måloppnåelsen forutsetter videre at vi tar inn over oss hva det vil si å bygge en tjeneste på brukernes premisser, både av redaksjonell filosofi, innholdskvalitet og funksjonalitet. Konseptet om en bibliotekbasert formidlingstjeneste forutsetter en god søke- og fjernlånstjeneste. I tillegg vil vi søke samarbeid med tjenester som Biblioteksvar og ulike formidlingsprosjekter. Som en del av bibliotekverden kan vi da skilte med følgende, potensielle konkurransefortrinn: Tilbud: Boklån og veiledning uten kommersielle hensyn Dybde: Hukommelse litterær arv og viten Bredde: Også gamle bøker norske og utenlandske (og digitale) Tilgjengelig: etter behov (gratis for normal bibliotekstjeneste)) Nettverk: Fysiske kontaktpunkter spredt over hele landet Agenter: Tusener av hjelpsomme bibliotekansatte For å skape engasjement og innholdstjenester er det viktig at den også oppleves som nyttig for bibliotekene, som står for den faglige, redaksjonelle basisleveransen. I tillegg vil tjenesten måtte være attraktiv for potensielle alliansepartnere fra andre bransjer og sektorer. Hva vi vil være for ulike grupper kan i utgangspunktet beskrives sånn: For litteratursøkerne / leserne En side som hjelper dem å finne, velge og lese/ anskaffe litteratur For bibliotekene Tjeneste som kan tilbys lokale brukere Nettverk for koordinering av bibliotekenes lokale og nasjonale formidlingsprosjekter

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet,

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/15856-1 79965/14 28.08.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/15856-1 79965/14 28.08.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/15856-1 79965/14 28.08.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus Årsberetning 2007 Sølvberget KF, Stavanger kulturhus 1. Virksomheten Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer