revlsoren mitl ~ o Bankinspeksjonens rundskriv 8/ ~ SEPTEMBER 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "revlsoren mitl ~ o Bankinspeksjonens rundskriv 8/83 19. ~ SEPTEMBER 1983"

Transkript

1 mitl ~ 19. ~ SEPTEMBER 1983 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BtANI ANN f: o Planlegging av revisjonsarbeidet o Fremtidsbanken? o Revisorutdanningen i Bankakademiet o Bankinspeksjonens rundskriv 8/83

2 Formann har ordet. Det har stort sett vmrt rolig pa revisjonsiden i bank i den senere tid. Det ~om har vmrt debatert, er stort sett denkredittpolitiske siden, med kredittloven 8 og f01gende av utlansreguleringen. For0vrig er vi midt irme i valg10ftenes tid, noe jeg skal behendig avsta fra - men styret ser det som en av de mest vesentligste oppgaver a knytte bandene ytterligere mellom bankrevisorene,ikke minst med henblikk pa faglig kompetanse og samarbeid. Ifall du sitter inne med tanker, ideer om dette eller andre ting vedr0rende var forening - sett. deg ned - tenk gjennom din egen situasjon og vurder hvordan kan jeg payirke utviklingen slik jeg 0nsker det? Trenden i tiden tilsier fortsatt store endringer i den enkeltes arbeidssituasjon, og dette er en utvikling vi selv rna vere med pa a styre. Resultatet er avhengig av hvor flink vi er i var planlegging og dyktige vi er i var oppdatering. Som jeg tilkjennega i forrige innlegg er vi i styret ikke helt forn0yd med den naverende organisasjonsform i foreningen - og vi har derfor nedsatt en kornitee sam bestar av Lavik,Haukland og en representant fra lokalavdelingene som skal fremme forelag til fremtidig organisasjon, strategi og arbeidsmate. Forholdet mellom lokalavdelingene, de forskjellige utvalg styret

3 oppnevner er vesentlig. En del retningslinjer er trukket opp,men enna er det ~ange u10ste oppgaver og vi bar i tiden som har gatt trukket mange utilb0rlige veksl~r pa enkelte av yare kamerater og det kunne vrere 0nskelig med en noe rimligere fordeling av arbeidsoppgavene - sa neste gang du far en foresp0rsel om a vrere med - vrer positiv. Samarbeid lokalavdelingene imellom er ogsa av de ting styret 0nsker skal malsettes og planlegges pa sikt. Jeg haper jeg na bar fokusert en del saker sam forlanger sin l0sning og heist innen utgangen av dette aret og sa haper jeg du gj0r ditt for a bringe foreningen ett skritt fremover. y Med hilsen bankrevisoren 1

4 INNHOLD I DEllE NUMMER Side 1 Formannen har ordet 5 Plan legging av revisjonsarbeidet, v/revisor Per Palm 11 To skisser av fremtidige banker, og Fremtidsoppgaver i Norsk Bankvesen, v/soussjef Rogvin, B.U.S. 21 Ny teknologi og flere fusjoner 22 Bankinspeksjonens rundskriv nr. 8/ Komuneskatt for Sparebankene 27 Ett sommerlig «m0te» i Steinkjer, v/b. Moi 2 bankrevisoren

5 Side 31 Redakt0ren har ordet 32 Revisorutdanningen i Bankakademiet, v/revisjollssjef Leif E. Wiig 35 Var mann i Tr0ndelag 37 Contact 40 EUP Auditors Association. INC 42 Nytt fra lokalavdelingene Bergensavd. Rogalandsavd. Trrzmdelagsavd. 0stlandsavd. 48 Nye medlemmer bankrevisoren 3

6 Antal!et falske alarmer som utloses her i landet er alarmerende. Dette fremg5r da ogsa av alarmstatistikken for 1981, som omfatter innbrudds- og ransmeldinger inn kommet til landets politikamre og lensmannskontorer. Fra banker, postkontorer, butikker, industrilokaler og o«entjige bygninger ble det i alt registrert alarmer. Bare 600 (6.4%) av disse var ree!le, mens det ganger dreide seg om falsk alarm. At dette koster bade sam funnet og den enkelte betydelige bekm hvert ar. er det neppe vanskeliga tenke seg. Datalarm. Problemstil!ingen er enkel: Oct gjelder it unngii ulrykninger i utrengsmaj, og da trenger man et varslingssystem som utelukker muligheten (or falske alarrner. Datalarm er et slikt system, utviklet av Autoguard og allerede satt i drift hos en rekke brukere.. Datalarm er et programstyrt kontrol!- og ovcrvilkningssystem hvor programmet har som hm'edoppga\'e it vurdere signalene fra de enkelte alanndetektorer og gi hoy egenkonlroll gjennom syslemet. fra detektor og helt frem til den det hovedsentralen. Denne er meuom alarmobjektet at faiske alanner shes ut unoovendige utrykninger unngas. Det fins ingen grenser fol hvor mange faiske alarmer som kan unngfu; Mlig - mectjatalarm. Den gar bare nar detgjelder!

7 Planlegging av li'evisjonsall'beidet v /revisor Per Palm, l.andsbanken NS, Oslo Vi er enige om at planlegging er viktig, men 1egge5 det ned nak arbeide i denne fasen? Dette kan sammenlignes med en skredder som akal sy en dress uten a ta mal av kunden. Dressen vil trolig ikke passe. Det samme skjer med yare revisjonshandlinger om vi ikke systematisk planlegger vart arbeide i banken. Revisjonshandlingene passer ikke. Med andre ord kan vi si at uten eller med svak plan legging priori teres ikke de vikstigste oppgavene fremfor mindre viktige. vi kan til 09 med ute late meget viktige oppgaver som revisor sener~ kan bli stilt til ansvar for. 1. INNLEDNING Planlegging er ikke lett, 09 det finnes ingen fasitsvar for hvordan dette akal utf res. Det eksisterer imidlertid flere teorier om hvordan en b r g~ t~il verks, men det er ofte teoretiske modeller som er vanskelige og ressurskrevende i praksis. Resultatet star derfor ofte ikke i forhold til arbeidsinnsatsen (kostnaden). Imidlertid f ler jeg meg sikker p~ vii gi et godt resultat. at etterf lgende, om det f lges, 2. STRUKTURPLANLEGGING For ~ f~ riktig strukturert arbeidsdeling er det viktig at planleggingen begynner i riktig ende. Det vii si at vi f rst rna kartlegge: 1 - Hva nsker vi a gj re/kontrollere. 2 - Revisjonsomradenes konorniske faktorer. 3 - Sansynligheten og risikoen. Hvert av punktene ma tillegges like stor betydning og vurderes sam let (pa et matriseskjerna). Deretter rna vi bestemme oss for: 4 - Hvilke ressurser vi nsker a sette inn i de forskjellige revisjonsomradene. Etter dette vii vi kunne dimensjonere og strukturere revisjonsomradene etter konkrete kriterier og ikke nsketenkning som kan v~e feil. I det etterf lgende er ovenstaende mer utdypet, men ikke pa noen mate fullstendig. Jeg tror allikevel det er tilstrekkelig som en grovskisse. bankrevisoren 5

8 2.1. Hva ska1 vi kontrollere Hva nsker vi a kontrollere? vi ma skille mellom feiltypene slik at vi kan konsentrere revisjonsinnsatsen der det er mest n dvendig og ikke (intenst) kontrollere omrader som er selvkontrollerende eller har (god) intern kontroll. Vi ma sp rre oss selv om vi kan forsvare den revisjonsinnsats som utf res for a kontrollere f.eks. innskudd, utlan, betalingsformidling osv. Vet vi/kan vi dokumentere hvorfor denne revisjonen utf res - pa denne maten? Hva Koster revisjonsinnsatsen og intern kontrollen? Hva med udekkende omrader? Det jeg med andre ord mener, er at vi ikke skal kontrollere f.eks. innskudd, fordi innskudd (av en eller annen grunn vi kanskje ikke klart har for ass) skal kontrolleres. Vi ma vite hvorfor vi gj r det, hvorfor vi legger ned x antall timer og hva vi nsker a oppna. F lgende modell viser gra isk viktige faktorer som er tilstede og b r v~re vesentlige i planleggingsfasen I I I ---I I I I MlbUtH I ''''"''''' V:: , --., I I IR~I ----l \ I, I, I 'V " , \\ \, ~t-=-:--- II>J ",""""""... ~ Rl:V\~~KIKI<.. J;EV1'i:Dt5 SI<»I.Jt>J 6 bankrevisoren DE-~ FoR:.t::eJ...E:E> pjt R.e>Jl6U::::i\l~~ Mt!i) 'iyj~ REg: s~er.ltj6.

9 ~mdellen er ikke fullstendig, men gir oss en del omrader som vi dekker godt, mindre godt og ikke dekker. Flere av elementene har tilknytning til hverandre. Trolig legger vi ned et stort arbeide for a avdekke feil som har sma ~konomiske lger, mens vi ikke dekker enkelte omr&der som kan gi store konomiske f lger. Dette skyldes ikke bare planleggingen, men ogsa at det er vanskelig a finne systemer/metoder for a avdekke bevisste feil. Popul~rt kan vi si at vi nsker a kcntrollere der det er feil, og ikke der det er riktig Revisjonsomradenes konomiske faktorer I planleggingen er det vesentlig a ta hensyn til hvilke konomiske midler som forvaltes innen de forskjellige revisjonsomradene. Kontrollmuligheten rna det ogsa tas hensyn til. Det er ikke sikkert at et revisjonsomrade sam forvalter f.eks. to ganger sa mye som et annet b r legge beslag pa to ganger sa star kapasitet av revisor. Det er imidlertid sikkert at vi rna konsentrere vart arbeide am omrader hvor store verdier forvaltes. 3. SANSYNLIGHET OG RISIKO Det er vikti~ a v~re n ye med a sansynlighetsberegne hvilken risiko revisjonsomradene inneb~rer. Ved f.eks. simuleringsanalyse. Risiko (Pr (bel p) = Risiko) kan defineres som konomisk st rrelse som kan tapes, mens sansynlighet (Pr ) er muligheten for tap. Simuleringsanalyse er i Korte trekk en analyse form hvor en beregner de forskjellige feilmuligheters konomiske konsekvenser basert pa sansynligheten for at de skal inntreffe. A beregne dette er vanskelig, men det har trolig star verdi a.se n~rmere pa hvordan vi kan skaffe css bedre oversikt over disse faktorene. Det vii imidlertid f re for langt a ga n~rmere sansynlighetsberegning og risikoberegning. inn pa 4. PLANLEGGINGSMODELL Den tradisjonelle fremgangsmaten ved planlegging er f lgende modell: FLSrAm I I~~I I11LT~ I For a dekke det sam er beskrevet i foregaende punkter, mener jeg vi rna legge en annen modell til grunn. Ikke for a v~re utradisjonelle, men for a oppna best resultat. Den b r deles i 4 f lgende faser: 1 2. '3-4 [~I [~n~1 ~ Fcr~1 bankrevisoren 7

10

11 Arsaken til at f lgende modell b r velges, er at vi f rst og fremst uten hensyn til beskrankninger, skal danne oss en mening om hvilken mal setting vi vii ha og med denne sam grunnlag finne ut hva vi ma gj re med vare ressurser for a oppna best muligjoptimalt resultat. Etterf lgende forklarer i Korte trekk meningen med de fire fasene Scenario/Simuleringsanalyse (1) Scenario er i Korte trekk at en spesielt utvalgt gruppe, hvor medlemmene dekker bver sine ornrader, (heist) reiser bart fra bankmilj et og kartlegger aile tenkelige mater for hvordan feil, misligheter osv. (jfr. modellen under punkt 2.1.) kan utf res og hva dette kan medf re for banken ved simuleringsanalyse. Dette b r gj res bl.annet for a dekke omrader vi fra f r ikke dekker eller dekker svakt Malsetting (2) Ut fra scenarioet rned hensyn til egen erfaring, loy, forskrifter, god revisjonsskikk etc. utformes rnalsettingen. Det er, som foran nevnt, scerlig viktig a Iegge vekt pa '. vesentligheten av det som skal kontrolleres. Malsettingen rna utforrnes skriftlig og deles opp i deimalsettinger innen de forskjellige revisjonsomradene Tilstand (3) For a na malsettingen rna vi vite hva vi har av interne ressurser og hvilke arbeidsoppgaver vi idag dekker. For a systematisere tilstanden er det fornuftig a gjennomf re en arbeidsfordelingsanalyse. Denne er ikke scerlig ressurskrevende og gir meget qodt grunniag for planiegging og ressursallokering_ 4.4. ~ (4) Nar arbeidet i foregaende ~unkter er gjennomf rt, er det den viktigste fasen sam gjenstar. Det hjelper ikke hvor godt arbeidet er utf rt hvis det ikke kan brukes i praksis. Det rna informeres, motiveres og tas hensyn til den menneskelige faktor om vi vii ha aile til a tenke i samme retning. Tiltaksfasen kan ikke beskrives n2rrnere her, da det er en del av arbeidet i de andre fasene. bankrevisoren 9

12 ,,,,,, I mullerhotell Stranda, " 6200 Siranda - til rom - konferansekapasilet ca. 150 personer I mutlerhotell On.kogfjell, 6300Vestnes-tll rom - konleransekapasitet ca. 100 personer I, I mullennotell Kvlkne 2592 Kvikne - til rom - konleransekapasilel ell, 50 personar mullerholeu Otta, 2670 Olta -llf rom - konferansekapasitel ca. 200 personer I mulierhotell Sunndalen 6600 Sunndalsora- til rom - konferansekapasitct ca. 140 personar molferhotell Hermdal 7075 Tiller - 1If. (07) rom - konleransekapasitet ca. 170 personer Bardshaug Herregard 7300 Orkanger- Ill rom - konferansekapasitet ca. 120 personar molierhotell SIJordal 7500 Sljordal - III rom - konferansekapasitet ca. 100 personer moflerhotel! Norway 1410 Kolboln - Ufo rom - konferansekapasitet ca. 160 personer kurs, konferanser, m0ter... Stranda 0rskogfjell Kvikne Otta Sunndals0ra Trondheim Orkanger Stj0rdal Oslo vi har alternativene mollerhotell as, hotel! 09 restaurantkjede I AdministraSjon: Oslo, KHngenberggt. 4. TIl. (02) Trondhcim. Munkegt. 3. Tlf. (07)

13 To skisser av fremtidige banker. + fremtidsoppgaver i Norsk bankvesen v/soussjef Rogvin Bankenes Utredningsselskap A/S Vi gjengir i dette nr. av Bankrevisoren deler av innlegget soussjef Rogvin holdt pa N.B.R.F.s konferanse i Stavanger 27/4-83. To skisser av fremtidig system I det f~lgende vii jeg vise to eksempler pa mulig utvikling av bankkontorene. Begge alternativene er allerede na teknisk gjennomf~rbare. Den informasjonsteknologi som beh ves er ny, men kjent teknikk. Hindringene ligger i holdninger, kunnskap, organisasjon og samfunnet. I. Innlanabanken Av tradisjon domineres bankene av en kredittgivningskultur. Veien til suksess gar som regel gjennom utlansavdelingen. Men innian er bankenes ravare og bankene bar mangel pa ravare. Samtidig er kredittsiden hardt regulert og vekstmulighetene begrenset. En aktiv selgende innlanskultur begynner a gj re seg gjeldende der det tidligere kun var en risikobed rnmende langiverkultur. La 069 se pa en skisse av innlansbanken. bankrevisoren 11

14 IIV W L A w.s J3 A WKE' 1\1 ~ IA "wi GAWKS 1\ ' iii I F Ii i I Ve.sTiC>YLc I(IlEDiTT I=" Vtl'I<S:r o~ 13 II' '" OFF,',. ADi'I\ 8 R i< D '" i v i I'I;.!:.~ --I""...---''':':''; , AII~LrSE" ~Ii OG- ivi/. R i} D ~ i v",. Bankskranken er forsvunnet. Enkle kassa~rend, innskudd og handtering av sma Ian skjer ved hjelp av en rekke bankautomater i banklokalet og i den d gnet rundt apne vestibylen. Midt i banklokalet finner vi KONTANTEN, en kasse for kunder Born nsker eller beh ver manuell betjening. Smakunder og enkle ekspedisjoner benvises i f rste rekke til bankautomatene. Enhetskonto forenk1 7r innlansfunksjonen og har gjort at antall kontotyper har minsket kraftig. Det er maten man disponerer midlene pa som avgj r vilkarene. For vrig opptas banklokalet av radgiverplasser i apne eller lukkede kontorer. RAdgiverfunksjonen handterer aile kredittog innlanstilfeller som ikke kan takles av automatene eller KONTANTEN. Radgiverne er ganske fa. En spesialiserer seg pa store kunder og mer krevende plasseringer. To star til tjeneste for radgivning til aile kunder. To radgivere arbeider iblant opps kende. AIle radgivere har salgsst tte via egne personlige datamaskiner. Back-office arbeidet gj res av en administrasjonsgruppe som har tilgang til avansert tekstbehandlingsutstyr og datamaskinst ttet tekstkommunikasjon. 12 bankrevisoren

15 S\{15$E If b E./lTR f'.sa... Po V" SAVK_ T35VS I{ A PiTIIL IVIB6-Le~ A OVol( FlT- B>(~;' BAIV\( V'1Hl.SI-IV$cT o eto tv fiel'e&yah IF,"i'RIftt. i.0"k. /(~P$.iv... IIEII. 5o(R~ I( orr.slll.e"r FlArnA VTV. POST - ORDIH Tse.JI\. Bankvarehuset DflTJII t(grft5 TJ"SfV6STEt(. f j En langvarig svak kning for innian og kredittgivning har bekymret banken~ en bit inn pa 80-tallet. Innstallert eller bestilt datakraft kan lett handtere den svake arbeidsvolumveksten, rasjonaliseringspotensialet pa personalsiden kan f rst tas ut i den takt som virksomheten kan utvides. Kundestr mmen inn i banklokalet har minsket som en f lge av automater og elektroniske sjekkhefter. Bankene intensiverer derfor sine anstrengelser for a utvide sine kompetanseomrader. A skape finansielle butikker - bankvarehus for betalings - finansierings - og formidlingstjenester blir den nye giv. Han kan formulere ideen pa fs:6lgende mate: net bankvarehus selger og kj per - betalingsmidler - kapital - informasjon - hverdagsjus bankrevisoren 13

16 En av bygdas st0rste severdigheter, Blaafarveverket, var omkring 1840 landets st0rste bergverk, med over 1000 arbeidere i sitt bmd. Oet var virkelig storhetstid for bygda. Pa dette tidspunktet sa ogsa en annen ccveteran-bedrift» dagens Iys, og denne er i dag mer livskraftig enn noen sinne:,~uuwrnrn[dj u==~::~m Vikersund Tit (03)

17 og samarbeider i samme lokale med kompletterende virksomheter sorn f.eks. - reisebyraer - postordrefirmaer forsikringsselskaper utbetalende myndigheter - advokatkontor Gjennom a aamle mange attraktive og kornpletterende virksomheter pa ett ated, skapea en bedre kundetilatr mrning. Bankenes tradiajonelle formidlerrolle pa pengemarkedet kompletteres med en formidlerrolle som baserea pa bankenes datakraft og slagkraftige informasjonsaystemer." Skisse II viser et eksempel pa et bankvarehus. I varehusets foaje finner vi den vanlige oppstillingen av bankautomater som er tilgjengelige d gnet rundt. lnne i varehuaet finnes 3 betjente kasser (KONTANTEN) som fungerer pa eamme mate som i forrige akiase. Den eneste forskjellen er at bankene har tatt over kontantutbetalingene fra forsikringsselsk~pene og myndighetene. KONTANTEN er stedet der dette skjer. Bankvarehuset er organisert omtrent som et kj pesenter. Kompletterende virksomheter har eane kontor eller skranker. Rutinelan ordnes av automatene. Den mer kvalifiserte kapitalformidling handteres av kapitalmeglere. Bankenes overskudd pa datakraft kan kj pes og utnyttes i et terminallandskap. Spesielt utdannet personale finnes for de som trenger hjelp til mer kvalifiserte informasjonss knings-oppdrag. I et hj rne av varehuset finnes fargevideoterminaler for direktekontakt og bestilling til postordrefirma. Bankene selger ogsa elektroniske budtjenester sam leveres fra kontor til kontor over hele landet. Meddelelser, brev og dokumenter bankrevisoren 15

18 kan sendes lynraskt via bankenes datast ttede tekstkommunikasjonssystem. Man kan ogsa leie konferanserom for telekonferanser. I varehuset finnes spesialbutikker av type reisebyra, advokatkontor og eiendomsmegler. Oet finnes egaa konaulentfirma for utvikling av smabedrifter samt regnakapa- og revisjonsbyra. Bankvarehusets ledelsesenhet beatar foruten av varehussjefen, av en Iiten analyseavdeling og en tekstbehandlingsavdeling. Fremtidsutsikter i norsk bankvesen Vi har na kommet frem til det som egentlig er tittelen p! foredraget, men jeg mener at det har v~rt n dvendig a belyse, bl.a. ved hjelp av de to skissene som er presentert, hvordan bank folk tenker seg fremtidens bank. Sp rsmalet er om oppgavene i bankvesenet er fremtidsoppgaver eller om det er de samme oppgaver som alltid bar v~rt der. For a forenkle det litt grovt kan en si at hovedoppgaven for bankvesenet tidligere og i fremtiden ligger innen feltet pengeformidling, d.v.s. informasjonsbehandling. Man har pr vd a finne deloppgaver som har gitt mest mulig igjen i forhold til bankena malsetting eg motivering. MAlsettingene har vel avhengig av tid, banktype og plasaering ligget Iitt ulike steder pa en skala som bestar av Ytterpunktene fra - h yest mulig k~nomisk til - soaial virksomhet veskt 16 bankrevisoren

19 Plasseringen pa denne skalaen vii ha en tendens til a styr~ oppgavene. For"tiden er det vel den konomiske siden man er mest opptatt avo Det betyr at man"er pa utkikk etter tekniske rasjonaliseringsmetoder/teknikken som kan bidra mest mulig til oppfylling av malsettingen. Derfor blir ofte de tekniske sidene av disse prosjektene evart mye omtalt og kan ofte vi~e som mal i seg selv og ikke som midler. Som eksempel kan vi ta frem en del aktuelle "oppgaver" 80m er ofte fremme i diskusjoner i bankvesenet i disse dager: - Selvbetjeningsautomater, som inkluderer minibank, bensin og POS. - Firmaterminaler, som gj r det mulig for et firma A fa tilgang til sine konti i datasentralen og A utf re tjenester pa eget initiativ. - Hjemmetermina!er, herunder bade Teledata og personlige datamaskiner som kan fylle de samme behov for privatkundene som firmaterminalene for firmaene. - Direkte remittering 09 debitering, som muliggj r en enkel utf ring av masseinnbetalinger og - utbetalinger. - Maskinell bilagsbehandling i kass~ eller back/office som muliggj res ved leeeutstyr av ulik type. sa sam - MICR - OCR - Image processing (dvs. billedbehandling). Dersom vi eer ~rmere pa disse tingene, kan vi pr ve a sette de pa plass i informasjonsbebandlingsbildet ved hjelp av en enkel modell: bankrevisoren 17

20

21 tregistrerin~ ", ~ ILAGRINGS!GJENFliiNJNG! '6 I ~ BANKVESENETi OMVERDENEN -t;~id~j:ng AV RESULTAT! Hvis vi gar tilbake til de eksemplene sam ble nevnt, vil vi Be at aile disse ligger innenfor boksen som heter registrering. Det er altaa der det foregar mye for tiden. Det er imidlertid viktig a forsta at dette ikke har rnedf rt noen endring av arbeidsoppgaven med star A i bankvesenet, nemlig informasjonsformidlingen. Det som imidlertid er ytterst viktig a ~re oppmerksom pa, er at dersom denne boksen vokser sa ker kontantflaten med omverdenen og samtidig minskes bankenes egne muligheter til a ut ve kontroll over hva som gar inn i bankvesenet for behandling. Dersom dette ikke vies stor nok oppmerksomhet, kan man risikere at bankenes systemer undergraves, at tilliten til bankvesenet som informasjonsbehandler svekkes og at derved konkurransevnen delegges. Dette er en deloppgave som etter min mening rna gis h yeste prioritet og som man ikke rna la forsv~nne i teknisk utstyrsr~b. Denne oppgaven er jo ikke ny, men blir bare viktigere og viktigere i fremtiden. Dette bar med datasikkerhet a gj re og Leder oss over pa de deloppgaver som etter min mening er viktige a gj re noe med t slik at hovedoppgaven, informasjonsformidling kan besta: - styring, koordinering og bruk av ny teknologi - standardisering Eksempelvis Televerket, Norges Handelstands Forbund - Brukervennlighet, dvb. enkle regelverk og ansvarsforhold - opp~ring og informasjon, evt. omskolering. bankrevisoren 19

22

23 fiiiiii Sa\{set \los AtIo Kig~n Den tradisjonelle revisor syngei' pi sim verset Ny teknologi og flere fusjoner Adm direkt(jr Kjell Melhus i AlS Revisjon mener den tradisjonelle og 3utoritrere revisoren synger pa sitt siste verso Utvidet bruk av EDB, de ansattes ~kende krav til akonomisk innsikt j bedriften og det offentjiges behov for kontroll fremtvinger en oy revisorrolle - ogsa her i landet. - En og samme revisor skal i dag ivareta fire vidt torskjellige interesser. Dette er vanskelig forenlig og kan oppleves av revisor som en konfliktsituasjon. I fremtiden er det sannsynlig at revisorrollen splittes i tre. Interessegruppene eierelkreditorer, de ansatte og det offentlige kan fa hver sin revisor som ivaretar deres interesser. Tillitsforhold mellom klient og revisor kan bare oppnas gjennom samarbeid. Derfor er det viktig at revisor ivarelar klart avgrensedc interesser. Dette krever at revisors oppgave forandrer seg. fra a va:re en fagorientert tekniker til a bli regnskapskonsulent, papeker Melhus. - Min mening er at f1ere av konkursene og akkordene i Norge i fjor med del verdensomspennende revisjonsselskapel Deloitte Haskins + Sells har gjor! det mulig for NS Revisjon it fa tilgang til teknoiogi og revisjonssystemer de ikke hadde hatt ressurser til a utvikle selv. - EDB har revolusjonert revisjonen. Vare revisorer vii kunne stille opp hos klienter med sma, brerbare datamaskiner for a foreta en regnskapsanalytisk revisjon og vurdering av klientens regnskapssystem. Vi kan ga inn og koble firmaets dataanlegg til vare skreddersydde revisjonsprogrammer. Hensiklen er a minimalisere bilagsgjennomgangen og a legge vekt pa en vesentlighetsvurdering og analyse. Samtidig er del mulig a f01ge et enkelt bijags vandring i en bedrift. sier adm direkt0r Melhus. Det fremholder adm direkt0f Melhus overfor 0konomisk Rapport. I Sverige er del [remmet krav am at revisor skal engasjere seg pa arbcidstakers side. Melhus mener at det er mubg at ogsa ansatte i norsk nairingsliv vii reise krav om bedre lnnsyn i bedri(tene gjennom egen revisor. Ekspedisjonssjef Asia Tj0isen i Handelsdepartementet har uttrykt at del er pnskelig a lette po: revisors taushetsplikt i forhold til skauemyndighetene. Dette har fau det til aile kaldt nedover ryggen til revisorene. Adm direkt0r Mclhus mener del offentliges behov for kontroll bor dekkes gjennom skatlerevisorere. Et direkte samarbeid mellom skatterevisor og en ekstern revisor vii svekke!illilsforholdel Iii klienten. mener Melhus. i ett av landels Slorsle revi- kunne vrert forutsagt med en mer aktiv mile av revisor. alt for sjelden reues s0kelyset tilbake pa revisors arbeid i en kriserammet bedrifl. sier Melhus. Mot flere fusjoner Na:ringslivets utvidede bruk av EDB har f0rt til at del kreves en ny type kompetanse og andre ressurser for a kontrollere forretningsvirksomhet. Melhus mener at det fremdeles er EDB-brukers marked. Personer som kjenner til EDB-rutiner kan lett manipulere systemet. Kjell Melhus uualer at A/S Revisjon og andre slore. norske revisjonsfirmaer er i ferd med a ta igjen EDBbrukernes forsprang. Samarbeidet Adm dif tqeh Melhus ffienef fremlidoos revisor rolla vii bli splilte! i tra, claro, ansana og del olfanwgo kan fa hver Sin revisor Ii! a ivarela de uhke inlenmsgf. FOlo: Sveln Erik. Dahl1Sam Kjell Melhus mener denne teknologiske utviklingen vii Ivinge frem en st0rre konsentrasjon i antall revisjonsselskaper. En utvikling som allerede har startet. Melhus tror del gar i retning av 7-8 store revisjonsselskaper. sam knytter kontakter med internasjonale selskaper og tar opp mind reo norske firmaer. - A/S Revisjon er i forhandlinger om a samarbeide med flere selskaper. Det er et Irekk som vii gj0re seg mer gjeldcnde i fremliden. understreker adm direktor Mclhus. 1IIIIIIII bankrevisoren 21

24 ~ ~~~;.e~!'9~n ~ POSTADRESSE: POSTBOKS 462 SENTRUU, OSLO I RUNDSKRIV Nr. 8/1983 Oslo, den 13. juni 1983 Til sparebankene ENDRINGER I SPAREBANKLOVEN H. V. GJENNor 1F;<!RINGEN AV ENDRINGER I SPAREBANKENES VEDTEKTER SOH F LGE AV KNING I DE ANSATTES REPRESENTASJON M.V. l~den G R. k!..iss v,fr EG ER /J os. TIC Tr. OG 6 ER. L I Av f/ IL '6J!EIA! Ii i t!i Ii. i 22 bankrevisoren

25 :;'KarreazreKwrarers MEl.DINGER Sk nr. 15/1983 ShJUeavtieli1lf,!en.31. mai 1983 Kommuneskatt for sparebanlcer Spueb:llnkerul «igien butt mtt.eplu:;. IV rorm~ os: inntejr.t til kommunen. De Iw fatt samme adp.n:g rom Co=tninpb!l.nkene til i amtm til konwlidering:dcmd. Forovrig ct de ~ akattebestemmebet r.om F1dt for IpuebillJlker fer Ilmttefrltaket gi«tinnfmt.likcycj!kal sotten fordclu melknn kommu~no ut era andre kriterie7 n1 enn~. idet fol'dcl!ngm skat Coretu mdlom do kommunu hvln banken hu ekspedi tjoluikontor pi gi\lmlag IV kuooeinrakudd fn penon boutt i og Cra andre kurukt mod konlor i disoe kommwm. l.oyeruirinplllc s;ield«moo. miming fta og med Innhold Side 1. Innledning..., Skatteplikt for sparebankene av formue og inntekt til kommunene - skatteloven 26 bokstav u Konsolideringsfond - aksjeskatte-!oven 8Aog Sparebankenenes sikringsfond - skatteloven 44 fonte ledd bokstav I.... Side 5. Skattesatser ved formuesbes.katnin gen - skatteloven 72 annet ledd Skattested og skattefordeling - skatteloven 18 niende ledd Fremgangsmdten ved ligningen - skatte loven 82 sy\'ende og attende ledd Skatteinnbetaling - skattebetalings laven 2b lkrafttredels.e Innledning Ved loy av 15. april 1983 or. 19 er det foretatt endringer i b1.a. skatteloven, aksjeskatteloven og skattebetalingsloven vedrorende gjeninnforing av skatteplikt for sparebanker av formue og inntekt til kommunen. Forarbeidene til lovendringene er tatt inn i Ot.pIp. nr.36 ( ) og Innst. O. nr. 51 ( ). Lovendringene omtales i denne meldingen OS lovtekstcne falger som p:l.trykt vedlegg. Dessuten folger lovtekstene sam lost vedlegg slik at de kan klippes ut oglimes inn i kommentarutgaven el. 2. Skatteplikt for sparebankene av fonnue OS inntekt til kommunen - skattelo\'en 26 bokstav u lnnlil 1976 var sparebankene skattepliktige av formue og inntekt til kommunen og av inntekt til staten. Ved lovendring av 2l. mai 1976 ble sparebankene sammen med andre selveiende finansieringsforetak, dog ikke selveiende forretningsbanker, ved bestemmelse i skatteloven 26 gjort til skattefrie institusjoner. Lovendringen ble omtalt j Riksskatte styrets rundskriv nr. 555/avd. I, utv side 606. Den samlede egenkapitalsituasjon for sparebanker er betydejig bedret siden Det er og'l! butt stone likhet i rammebetingelsene for sparebankene og forretningsbankene. Ut fra hensynet til konkur ransemessig likhet er skattefritaket i skatteloven 26 u n:l. opphevet for sparebanker slik at disse i medhold av skaueloven 15 forote ledd bokstav b igjen skat svare skatt til kommunen av formue og inntekt. Skattefritaket for andre selveiende fman sieringsforetak i 26 u er opprettholdt som tidli gere. Sparebankene kan i motsetning til forretningsban. kent ikke oke egenhpitajen gjennom aksjetegning, og det er heller ikke andre alternative kilder for egenkapitaltilforsel rom kan kompensere fullt ut for deue. Departementet onsker derfor inntil vi dere d apprettholde den skattebegunstigeise rom Iigger i at det for sparebankene fort&att gjores unnt3k far inntektss.\att til staten. 3. Konsollderingsfond 8 Aog9 aksjeskatteioven Forretningsbankene er organisert &om aksjeselska. per og skattlegges etter de regler rom.ielder for disse. Etter aksjeskatte10ven 8 A kan aksjeselska. per avsette skattefriu til konsolideringsfond med inntil 16 pst. av nettoinntekten ved kommuneligningen. Ved en tilfoye1se til aksjeskatte10ven 8 A er bestemmelsen ogs:i gjort gjeldende for sparebanker. For A harmonisere lovens bestemmelser har endringen i aksjeskatteloven 8 A nodvendiggjort en tilfoyelse til samme lovs 9 annet ledd, Det vises til bestemmelsen. 4. Sparebankenes sikringsfond - skattewven 44 forste kdd bokstav I Etter skatteloven 44 farote ledd bokstav 1 kan forretningsbankene kreve fradrag ved inntektsan 0"" P05tadrme Ph Etterstad OSLO 6 Kontol'3dresse Fredrik Selmers vei 4 Telcfoo (02) Kontrollnr. 45 Refer.m5C SRG-TK bankrevisoren 23

26 setteisen for belop sam innbetales til Forretningsbanbnes sikringsfond. Pi sarnme mite sam for mttefritaket i 1976 er bcstertliruilsen n! utvidet til! gfelde for tnnbetalinger fra sparebankene til Sparebankenes sikringsfond. 5. Skattesatset ved (o~tni:ngen... _I odd Skatteloven n annet ledd er igjen gjort gjeld. ende for $parebanker slik at den kommunale for muess.katt ikke skat beregnes ctter hoyere sats em den $Ollllegges til grunn ved beregningen av alajeselskapers fonnueukatt til staten. Det bill derved likhet i nivaet for fonnueukatten mellom spare- bankene, $Om svuer fonnuesskatt bare til konunu nen, og forretningsbankene, sam svarer fonnuesskatt bare ttl staten. 6. Skattested og skattefcm:lelid.g - skatteloven 18 nimde Iedd Etter skatteloven 18 niende ledd skai den skatt sam ilignes en sparebank, forde1es merom de kom muner hyor banken har ekspedisjonskontorer. Grunn1aget for fordelingen er kundeinnskudd fra personer bosatt i og fra andre kunder rued kontor i disse kommuner. Innskudd fra banker regnes ikke med. Til grunn for fordelingen Jegges kundeinn skuddcne pro 31. desember i inntektsaret. Spare. banken mit gi ligningskontoret opplysninger om hvordan innskuddene fordeler seg etter de nevnte kriterier. J.jgningskontoret kan nonnalt legge sparebankens opplysninger til gronn. OppttAr uertighet mellom kommunene om fordeiing'en, Castsettes denne av Finansdepartementet med endelig virkning. Fordelingen bygger pa andre kriterier nit enn for skattefritaket i Fordelingen var da knyttet til hvilke kornmuner sam var "interessert" i ban ken. V'tdere fantes det da i motsetning til nt. en smrregel for fast eiendom. 7. FremgangsmAten ved l.igrungen - skatte10ven 82 sywnde OS Attende ledd Spsrebanken skai sende selvangivebe bare til den kommune hyor bankens hovedkontor ligger. Ug. ningmemnda i denne konunune ansetter sparebankens sarnlede fonnue og inntekt og foretar fordeiins pa komrnunene i samsvar med bestemmelsen i skatteloven 18 niende ledd (sc pkt. 6. ovenfor). Hcwedkontorkonununen sender deretter melding til ligningskontoret i de enkelte konununer om hvor star formue og inntekt rom tilfal.ler de til beskatning, jfr. skatteloven 82 syvende ledd. Etter 82 Utende kdd kan slik melding gis pi gruf1!!lag av ligning1sjefens forsjag til fordeling. Dersom ligningsnemndas fordeling avviker fra den foreslatte, m! ny melding sendes snarest mulig. Sparebanken tas opp i skattemanntallet i den enkelte konunune, og ligningskontoret i den enkelte kommune rna se1v innrapportere den formue og inntekt sam tilfaller konununen til beskatning i maskinksbar form (optisk ligningsblankett) til Dat3senteret for maskinell skatteberegning. Skattedirektoratet tar sikte pi ;\ fi\ til en tilsvarende ordnins for ansetteise og innrapportering til Data sentelet for sparebanker rom for rederier, dvs. at samlet skatt skrives ut og innbetales i kontorkom munen. 8. Skatteinnbetaling - skattebetalingskn'l!11 2b Sparebankene er ved ~stemmelse i skattebetal ingsloven 2 b pa samme mate sam tidligere gjort etterskuddspliktige for skatteinnbetalingen. DeUe innebeter at det skat skrives ut forh:mds skatt delsam skatten ventes A bli over kr 2 000, jfr. skattebetalingsloven Ikrafttredelse Endringene i skatteloven, aksjeskattelo\'en og skat tebetalingsloven gjdder med virkning fra og med Sam apningsstatus rkal bankene nytte bokforle verdier i henhold til balansen pro 31. desember Ikrafttredehesbestemmelsen inneholder ogs! en materiellrettslig bestemmelse om gevmstberegning. Pi grunn av skattefritaket i tiden har sparebankene kunmt avhende driftsmidler skatte_ fritt. En bar derfor funnet det rimelig med en overgangsregej slik at en ved avhendelser i ser bort fra ayskrivninger $Om er foretatt i Dette betyr at avskrivninger i disse it, sam ikke har hatt neen skattemessig betydning, ikke vii bli tatt i betraktning ved gevinstberegnin gen. Ved avhendelser fra og med 1986 skal imidlertid bokfort verdi legges til grunn i alie relasjoner. Hans Hagen direktor P. M. Reehorst Stikkord: Sparebanker. - gjenlnnforing av skatteplikt til kommunen 24 bankrevisoren

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Månedsbrev OKTOBER. Jernaldergården

Månedsbrev OKTOBER. Jernaldergården Månedsbrev OKTOBER Jernaldergården MÅNEDEN: Oktober 2015 ADRESSE Barnehagen Tjensvoll Hemmestveitbakken 11 4021 STAVANGER (Postboks 355, 4067 STAVANGER) TELEFON Barnehagen Tjensvoll Telefon: 51913500 Telefaks:

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ved: KPA Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2003/55 Dato: 21.03.2003 Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Hva er egentlig prostata?

Hva er egentlig prostata? Hvordan merker du om du har forstllrret prostata? -Du har svakere urinstr0m enn f0r, og det tar lengre tid a late vannet. Det kan ofte f01es som du ikke far t0mt blc2ren fullstendig. Nar prostata blir

Detaljer

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460 04.01.2005 2004/1944-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad 77642215 Norsk Protein AS Stormoen

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 8. mai 2013 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kursinfo! www.norskhovslagersenter.no www.equi-ekg.com. Norsk Hovslagersenter. Hesteklinikken i Fredrikstad

Kursinfo! www.norskhovslagersenter.no www.equi-ekg.com. Norsk Hovslagersenter. Hesteklinikken i Fredrikstad Kursinfo! Norsk Hovslagersenter. Hesteklinikken i Fredrikstad Generell informasjon Pris Praksis OVERNATTING Kurstelefon: 69 94 99 31/ 95 09 98 02 E- post: guro@metogruppen.no www.norskhovslagersenter.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Sak:13/3900 03.02.2014 Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets vurderinger og forslag... 5 4 Økonomiske og administrative

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Gro Gulliksen Henning Nygaard Per

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE 1.1 T0ndergard skole er en interkommunal skole med internat, etablert med hjemmel i opplreringsloven 13.1, og Kommuneloven 27. 1.2 Skolens formal er a gi opplrering

Detaljer

Fakta om litiumbatterier for båtbruk -

Fakta om litiumbatterier for båtbruk - 1 of 7 19.04.2017 21.55 seilmagasinet.no Fakta om litiumbatterier for båtbruk - Seilmagasinet.no Kenneth Hilton har jobbet med litiumbatterier i 10 år. Han vet alt du lurer på. Kenneth Hilton jobber med

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Nina M. Aas Naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kommer revidert veileder

Detaljer

Tror du fisk er godt nok? Verdens mest komplette omega! inneholder mer enn ]0 rene o~er!! Fisk, sel, krill og planter -+ vitamind!!

Tror du fisk er godt nok? Verdens mest komplette omega! inneholder mer enn ]0 rene o~er!! Fisk, sel, krill og planter -+ vitamind!! HelseOmega Bunt '-tt eom fir 1M Verdens mest komplette omega! inneholder mer enn ]0 rene o~er!! Fisk, sel, krill og planter -+ vitamind!! Tror du fisk er godt nok? Helseomega gir deg m,yemer enn bare fisk!!!

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen Endring

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon )

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon 01.06.2017) 1.1 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.2 ISM 5 Skipsførerens ansvar og myndighet 1.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Brukermanual. Appen som gjør varebestilling enkelt og oversiktlig. DentalSpar OrdreApp - Brukermanual V01.4

Brukermanual. Appen som gjør varebestilling enkelt og oversiktlig. DentalSpar OrdreApp - Brukermanual V01.4 Brukermanual Appen som gjør varebestilling enkelt og oversiktlig DentalSpar OrdreApp - Brukermanual V01.4 Forklaringer Varer ut - Benyttes når du skal ta ut varer fra lageret for bruk på klinikken Varer

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.336 Referat fra 1. mars 2011

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer