revlsoren mitl ~ o Bankinspeksjonens rundskriv 8/ ~ SEPTEMBER 1983

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "revlsoren mitl ~ o Bankinspeksjonens rundskriv 8/83 19. ~ SEPTEMBER 1983"

Transkript

1 mitl ~ 19. ~ SEPTEMBER 1983 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BtANI ANN f: o Planlegging av revisjonsarbeidet o Fremtidsbanken? o Revisorutdanningen i Bankakademiet o Bankinspeksjonens rundskriv 8/83

2 Formann har ordet. Det har stort sett vmrt rolig pa revisjonsiden i bank i den senere tid. Det ~om har vmrt debatert, er stort sett denkredittpolitiske siden, med kredittloven 8 og f01gende av utlansreguleringen. For0vrig er vi midt irme i valg10ftenes tid, noe jeg skal behendig avsta fra - men styret ser det som en av de mest vesentligste oppgaver a knytte bandene ytterligere mellom bankrevisorene,ikke minst med henblikk pa faglig kompetanse og samarbeid. Ifall du sitter inne med tanker, ideer om dette eller andre ting vedr0rende var forening - sett. deg ned - tenk gjennom din egen situasjon og vurder hvordan kan jeg payirke utviklingen slik jeg 0nsker det? Trenden i tiden tilsier fortsatt store endringer i den enkeltes arbeidssituasjon, og dette er en utvikling vi selv rna vere med pa a styre. Resultatet er avhengig av hvor flink vi er i var planlegging og dyktige vi er i var oppdatering. Som jeg tilkjennega i forrige innlegg er vi i styret ikke helt forn0yd med den naverende organisasjonsform i foreningen - og vi har derfor nedsatt en kornitee sam bestar av Lavik,Haukland og en representant fra lokalavdelingene som skal fremme forelag til fremtidig organisasjon, strategi og arbeidsmate. Forholdet mellom lokalavdelingene, de forskjellige utvalg styret

3 oppnevner er vesentlig. En del retningslinjer er trukket opp,men enna er det ~ange u10ste oppgaver og vi bar i tiden som har gatt trukket mange utilb0rlige veksl~r pa enkelte av yare kamerater og det kunne vrere 0nskelig med en noe rimligere fordeling av arbeidsoppgavene - sa neste gang du far en foresp0rsel om a vrere med - vrer positiv. Samarbeid lokalavdelingene imellom er ogsa av de ting styret 0nsker skal malsettes og planlegges pa sikt. Jeg haper jeg na bar fokusert en del saker sam forlanger sin l0sning og heist innen utgangen av dette aret og sa haper jeg du gj0r ditt for a bringe foreningen ett skritt fremover. y Med hilsen bankrevisoren 1

4 INNHOLD I DEllE NUMMER Side 1 Formannen har ordet 5 Plan legging av revisjonsarbeidet, v/revisor Per Palm 11 To skisser av fremtidige banker, og Fremtidsoppgaver i Norsk Bankvesen, v/soussjef Rogvin, B.U.S. 21 Ny teknologi og flere fusjoner 22 Bankinspeksjonens rundskriv nr. 8/ Komuneskatt for Sparebankene 27 Ett sommerlig «m0te» i Steinkjer, v/b. Moi 2 bankrevisoren

5 Side 31 Redakt0ren har ordet 32 Revisorutdanningen i Bankakademiet, v/revisjollssjef Leif E. Wiig 35 Var mann i Tr0ndelag 37 Contact 40 EUP Auditors Association. INC 42 Nytt fra lokalavdelingene Bergensavd. Rogalandsavd. Trrzmdelagsavd. 0stlandsavd. 48 Nye medlemmer bankrevisoren 3

6 Antal!et falske alarmer som utloses her i landet er alarmerende. Dette fremg5r da ogsa av alarmstatistikken for 1981, som omfatter innbrudds- og ransmeldinger inn kommet til landets politikamre og lensmannskontorer. Fra banker, postkontorer, butikker, industrilokaler og o«entjige bygninger ble det i alt registrert alarmer. Bare 600 (6.4%) av disse var ree!le, mens det ganger dreide seg om falsk alarm. At dette koster bade sam funnet og den enkelte betydelige bekm hvert ar. er det neppe vanskeliga tenke seg. Datalarm. Problemstil!ingen er enkel: Oct gjelder it unngii ulrykninger i utrengsmaj, og da trenger man et varslingssystem som utelukker muligheten (or falske alarrner. Datalarm er et slikt system, utviklet av Autoguard og allerede satt i drift hos en rekke brukere.. Datalarm er et programstyrt kontrol!- og ovcrvilkningssystem hvor programmet har som hm'edoppga\'e it vurdere signalene fra de enkelte alanndetektorer og gi hoy egenkonlroll gjennom syslemet. fra detektor og helt frem til den det hovedsentralen. Denne er meuom alarmobjektet at faiske alanner shes ut unoovendige utrykninger unngas. Det fins ingen grenser fol hvor mange faiske alarmer som kan unngfu; Mlig - mectjatalarm. Den gar bare nar detgjelder!

7 Planlegging av li'evisjonsall'beidet v /revisor Per Palm, l.andsbanken NS, Oslo Vi er enige om at planlegging er viktig, men 1egge5 det ned nak arbeide i denne fasen? Dette kan sammenlignes med en skredder som akal sy en dress uten a ta mal av kunden. Dressen vil trolig ikke passe. Det samme skjer med yare revisjonshandlinger om vi ikke systematisk planlegger vart arbeide i banken. Revisjonshandlingene passer ikke. Med andre ord kan vi si at uten eller med svak plan legging priori teres ikke de vikstigste oppgavene fremfor mindre viktige. vi kan til 09 med ute late meget viktige oppgaver som revisor sener~ kan bli stilt til ansvar for. 1. INNLEDNING Planlegging er ikke lett, 09 det finnes ingen fasitsvar for hvordan dette akal utf res. Det eksisterer imidlertid flere teorier om hvordan en b r g~ t~il verks, men det er ofte teoretiske modeller som er vanskelige og ressurskrevende i praksis. Resultatet star derfor ofte ikke i forhold til arbeidsinnsatsen (kostnaden). Imidlertid f ler jeg meg sikker p~ vii gi et godt resultat. at etterf lgende, om det f lges, 2. STRUKTURPLANLEGGING For ~ f~ riktig strukturert arbeidsdeling er det viktig at planleggingen begynner i riktig ende. Det vii si at vi f rst rna kartlegge: 1 - Hva nsker vi a gj re/kontrollere. 2 - Revisjonsomradenes konorniske faktorer. 3 - Sansynligheten og risikoen. Hvert av punktene ma tillegges like stor betydning og vurderes sam let (pa et matriseskjerna). Deretter rna vi bestemme oss for: 4 - Hvilke ressurser vi nsker a sette inn i de forskjellige revisjonsomradene. Etter dette vii vi kunne dimensjonere og strukturere revisjonsomradene etter konkrete kriterier og ikke nsketenkning som kan v~e feil. I det etterf lgende er ovenstaende mer utdypet, men ikke pa noen mate fullstendig. Jeg tror allikevel det er tilstrekkelig som en grovskisse. bankrevisoren 5

8 2.1. Hva ska1 vi kontrollere Hva nsker vi a kontrollere? vi ma skille mellom feiltypene slik at vi kan konsentrere revisjonsinnsatsen der det er mest n dvendig og ikke (intenst) kontrollere omrader som er selvkontrollerende eller har (god) intern kontroll. Vi ma sp rre oss selv om vi kan forsvare den revisjonsinnsats som utf res for a kontrollere f.eks. innskudd, utlan, betalingsformidling osv. Vet vi/kan vi dokumentere hvorfor denne revisjonen utf res - pa denne maten? Hva Koster revisjonsinnsatsen og intern kontrollen? Hva med udekkende omrader? Det jeg med andre ord mener, er at vi ikke skal kontrollere f.eks. innskudd, fordi innskudd (av en eller annen grunn vi kanskje ikke klart har for ass) skal kontrolleres. Vi ma vite hvorfor vi gj r det, hvorfor vi legger ned x antall timer og hva vi nsker a oppna. F lgende modell viser gra isk viktige faktorer som er tilstede og b r v~re vesentlige i planleggingsfasen I I I ---I I I I MlbUtH I ''''"''''' V:: , --., I I IR~I ----l \ I, I, I 'V " , \\ \, ~t-=-:--- II>J ",""""""... ~ Rl:V\~~KIKI<.. J;EV1'i:Dt5 SI<»I.Jt>J 6 bankrevisoren DE-~ FoR:.t::eJ...E:E> pjt R.e>Jl6U::::i\l~~ Mt!i) 'iyj~ REg: s~er.ltj6.

9 ~mdellen er ikke fullstendig, men gir oss en del omrader som vi dekker godt, mindre godt og ikke dekker. Flere av elementene har tilknytning til hverandre. Trolig legger vi ned et stort arbeide for a avdekke feil som har sma ~konomiske lger, mens vi ikke dekker enkelte omr&der som kan gi store konomiske f lger. Dette skyldes ikke bare planleggingen, men ogsa at det er vanskelig a finne systemer/metoder for a avdekke bevisste feil. Popul~rt kan vi si at vi nsker a kcntrollere der det er feil, og ikke der det er riktig Revisjonsomradenes konomiske faktorer I planleggingen er det vesentlig a ta hensyn til hvilke konomiske midler som forvaltes innen de forskjellige revisjonsomradene. Kontrollmuligheten rna det ogsa tas hensyn til. Det er ikke sikkert at et revisjonsomrade sam forvalter f.eks. to ganger sa mye som et annet b r legge beslag pa to ganger sa star kapasitet av revisor. Det er imidlertid sikkert at vi rna konsentrere vart arbeide am omrader hvor store verdier forvaltes. 3. SANSYNLIGHET OG RISIKO Det er vikti~ a v~re n ye med a sansynlighetsberegne hvilken risiko revisjonsomradene inneb~rer. Ved f.eks. simuleringsanalyse. Risiko (Pr (bel p) = Risiko) kan defineres som konomisk st rrelse som kan tapes, mens sansynlighet (Pr ) er muligheten for tap. Simuleringsanalyse er i Korte trekk en analyse form hvor en beregner de forskjellige feilmuligheters konomiske konsekvenser basert pa sansynligheten for at de skal inntreffe. A beregne dette er vanskelig, men det har trolig star verdi a.se n~rmere pa hvordan vi kan skaffe css bedre oversikt over disse faktorene. Det vii imidlertid f re for langt a ga n~rmere sansynlighetsberegning og risikoberegning. inn pa 4. PLANLEGGINGSMODELL Den tradisjonelle fremgangsmaten ved planlegging er f lgende modell: FLSrAm I I~~I I11LT~ I For a dekke det sam er beskrevet i foregaende punkter, mener jeg vi rna legge en annen modell til grunn. Ikke for a v~re utradisjonelle, men for a oppna best resultat. Den b r deles i 4 f lgende faser: 1 2. '3-4 [~I [~n~1 ~ Fcr~1 bankrevisoren 7

10

11 Arsaken til at f lgende modell b r velges, er at vi f rst og fremst uten hensyn til beskrankninger, skal danne oss en mening om hvilken mal setting vi vii ha og med denne sam grunnlag finne ut hva vi ma gj re med vare ressurser for a oppna best muligjoptimalt resultat. Etterf lgende forklarer i Korte trekk meningen med de fire fasene Scenario/Simuleringsanalyse (1) Scenario er i Korte trekk at en spesielt utvalgt gruppe, hvor medlemmene dekker bver sine ornrader, (heist) reiser bart fra bankmilj et og kartlegger aile tenkelige mater for hvordan feil, misligheter osv. (jfr. modellen under punkt 2.1.) kan utf res og hva dette kan medf re for banken ved simuleringsanalyse. Dette b r gj res bl.annet for a dekke omrader vi fra f r ikke dekker eller dekker svakt Malsetting (2) Ut fra scenarioet rned hensyn til egen erfaring, loy, forskrifter, god revisjonsskikk etc. utformes rnalsettingen. Det er, som foran nevnt, scerlig viktig a Iegge vekt pa '. vesentligheten av det som skal kontrolleres. Malsettingen rna utforrnes skriftlig og deles opp i deimalsettinger innen de forskjellige revisjonsomradene Tilstand (3) For a na malsettingen rna vi vite hva vi har av interne ressurser og hvilke arbeidsoppgaver vi idag dekker. For a systematisere tilstanden er det fornuftig a gjennomf re en arbeidsfordelingsanalyse. Denne er ikke scerlig ressurskrevende og gir meget qodt grunniag for planiegging og ressursallokering_ 4.4. ~ (4) Nar arbeidet i foregaende ~unkter er gjennomf rt, er det den viktigste fasen sam gjenstar. Det hjelper ikke hvor godt arbeidet er utf rt hvis det ikke kan brukes i praksis. Det rna informeres, motiveres og tas hensyn til den menneskelige faktor om vi vii ha aile til a tenke i samme retning. Tiltaksfasen kan ikke beskrives n2rrnere her, da det er en del av arbeidet i de andre fasene. bankrevisoren 9

12 ,,,,,, I mullerhotell Stranda, " 6200 Siranda - til rom - konferansekapasilet ca. 150 personer I mutlerhotell On.kogfjell, 6300Vestnes-tll rom - konleransekapasitet ca. 100 personer I, I mullennotell Kvlkne 2592 Kvikne - til rom - konleransekapasilel ell, 50 personar mullerholeu Otta, 2670 Olta -llf rom - konferansekapasitel ca. 200 personer I mulierhotell Sunndalen 6600 Sunndalsora- til rom - konferansekapasitct ca. 140 personar molferhotell Hermdal 7075 Tiller - 1If. (07) rom - konleransekapasitet ca. 170 personer Bardshaug Herregard 7300 Orkanger- Ill rom - konferansekapasitet ca. 120 personar molierhotell SIJordal 7500 Sljordal - III rom - konferansekapasitet ca. 100 personer moflerhotel! Norway 1410 Kolboln - Ufo rom - konferansekapasitet ca. 160 personer kurs, konferanser, m0ter... Stranda 0rskogfjell Kvikne Otta Sunndals0ra Trondheim Orkanger Stj0rdal Oslo vi har alternativene mollerhotell as, hotel! 09 restaurantkjede I AdministraSjon: Oslo, KHngenberggt. 4. TIl. (02) Trondhcim. Munkegt. 3. Tlf. (07)

13 To skisser av fremtidige banker. + fremtidsoppgaver i Norsk bankvesen v/soussjef Rogvin Bankenes Utredningsselskap A/S Vi gjengir i dette nr. av Bankrevisoren deler av innlegget soussjef Rogvin holdt pa N.B.R.F.s konferanse i Stavanger 27/4-83. To skisser av fremtidig system I det f~lgende vii jeg vise to eksempler pa mulig utvikling av bankkontorene. Begge alternativene er allerede na teknisk gjennomf~rbare. Den informasjonsteknologi som beh ves er ny, men kjent teknikk. Hindringene ligger i holdninger, kunnskap, organisasjon og samfunnet. I. Innlanabanken Av tradisjon domineres bankene av en kredittgivningskultur. Veien til suksess gar som regel gjennom utlansavdelingen. Men innian er bankenes ravare og bankene bar mangel pa ravare. Samtidig er kredittsiden hardt regulert og vekstmulighetene begrenset. En aktiv selgende innlanskultur begynner a gj re seg gjeldende der det tidligere kun var en risikobed rnmende langiverkultur. La 069 se pa en skisse av innlansbanken. bankrevisoren 11

14 IIV W L A w.s J3 A WKE' 1\1 ~ IA "wi GAWKS 1\ ' iii I F Ii i I Ve.sTiC>YLc I(IlEDiTT I=" Vtl'I<S:r o~ 13 II' '" OFF,',. ADi'I\ 8 R i< D '" i v i I'I;.!:.~ --I""...---''':':''; , AII~LrSE" ~Ii OG- ivi/. R i} D ~ i v",. Bankskranken er forsvunnet. Enkle kassa~rend, innskudd og handtering av sma Ian skjer ved hjelp av en rekke bankautomater i banklokalet og i den d gnet rundt apne vestibylen. Midt i banklokalet finner vi KONTANTEN, en kasse for kunder Born nsker eller beh ver manuell betjening. Smakunder og enkle ekspedisjoner benvises i f rste rekke til bankautomatene. Enhetskonto forenk1 7r innlansfunksjonen og har gjort at antall kontotyper har minsket kraftig. Det er maten man disponerer midlene pa som avgj r vilkarene. For vrig opptas banklokalet av radgiverplasser i apne eller lukkede kontorer. RAdgiverfunksjonen handterer aile kredittog innlanstilfeller som ikke kan takles av automatene eller KONTANTEN. Radgiverne er ganske fa. En spesialiserer seg pa store kunder og mer krevende plasseringer. To star til tjeneste for radgivning til aile kunder. To radgivere arbeider iblant opps kende. AIle radgivere har salgsst tte via egne personlige datamaskiner. Back-office arbeidet gj res av en administrasjonsgruppe som har tilgang til avansert tekstbehandlingsutstyr og datamaskinst ttet tekstkommunikasjon. 12 bankrevisoren

15 S\{15$E If b E./lTR f'.sa... Po V" SAVK_ T35VS I{ A PiTIIL IVIB6-Le~ A OVol( FlT- B>(~;' BAIV\( V'1Hl.SI-IV$cT o eto tv fiel'e&yah IF,"i'RIftt. i.0"k. /(~P$.iv... IIEII. 5o(R~ I( orr.slll.e"r FlArnA VTV. POST - ORDIH Tse.JI\. Bankvarehuset DflTJII t(grft5 TJ"SfV6STEt(. f j En langvarig svak kning for innian og kredittgivning har bekymret banken~ en bit inn pa 80-tallet. Innstallert eller bestilt datakraft kan lett handtere den svake arbeidsvolumveksten, rasjonaliseringspotensialet pa personalsiden kan f rst tas ut i den takt som virksomheten kan utvides. Kundestr mmen inn i banklokalet har minsket som en f lge av automater og elektroniske sjekkhefter. Bankene intensiverer derfor sine anstrengelser for a utvide sine kompetanseomrader. A skape finansielle butikker - bankvarehus for betalings - finansierings - og formidlingstjenester blir den nye giv. Han kan formulere ideen pa fs:6lgende mate: net bankvarehus selger og kj per - betalingsmidler - kapital - informasjon - hverdagsjus bankrevisoren 13

16 En av bygdas st0rste severdigheter, Blaafarveverket, var omkring 1840 landets st0rste bergverk, med over 1000 arbeidere i sitt bmd. Oet var virkelig storhetstid for bygda. Pa dette tidspunktet sa ogsa en annen ccveteran-bedrift» dagens Iys, og denne er i dag mer livskraftig enn noen sinne:,~uuwrnrn[dj u==~::~m Vikersund Tit (03)

17 og samarbeider i samme lokale med kompletterende virksomheter sorn f.eks. - reisebyraer - postordrefirmaer forsikringsselskaper utbetalende myndigheter - advokatkontor Gjennom a aamle mange attraktive og kornpletterende virksomheter pa ett ated, skapea en bedre kundetilatr mrning. Bankenes tradiajonelle formidlerrolle pa pengemarkedet kompletteres med en formidlerrolle som baserea pa bankenes datakraft og slagkraftige informasjonsaystemer." Skisse II viser et eksempel pa et bankvarehus. I varehusets foaje finner vi den vanlige oppstillingen av bankautomater som er tilgjengelige d gnet rundt. lnne i varehuaet finnes 3 betjente kasser (KONTANTEN) som fungerer pa eamme mate som i forrige akiase. Den eneste forskjellen er at bankene har tatt over kontantutbetalingene fra forsikringsselsk~pene og myndighetene. KONTANTEN er stedet der dette skjer. Bankvarehuset er organisert omtrent som et kj pesenter. Kompletterende virksomheter har eane kontor eller skranker. Rutinelan ordnes av automatene. Den mer kvalifiserte kapitalformidling handteres av kapitalmeglere. Bankenes overskudd pa datakraft kan kj pes og utnyttes i et terminallandskap. Spesielt utdannet personale finnes for de som trenger hjelp til mer kvalifiserte informasjonss knings-oppdrag. I et hj rne av varehuset finnes fargevideoterminaler for direktekontakt og bestilling til postordrefirma. Bankene selger ogsa elektroniske budtjenester sam leveres fra kontor til kontor over hele landet. Meddelelser, brev og dokumenter bankrevisoren 15

18 kan sendes lynraskt via bankenes datast ttede tekstkommunikasjonssystem. Man kan ogsa leie konferanserom for telekonferanser. I varehuset finnes spesialbutikker av type reisebyra, advokatkontor og eiendomsmegler. Oet finnes egaa konaulentfirma for utvikling av smabedrifter samt regnakapa- og revisjonsbyra. Bankvarehusets ledelsesenhet beatar foruten av varehussjefen, av en Iiten analyseavdeling og en tekstbehandlingsavdeling. Fremtidsutsikter i norsk bankvesen Vi har na kommet frem til det som egentlig er tittelen p! foredraget, men jeg mener at det har v~rt n dvendig a belyse, bl.a. ved hjelp av de to skissene som er presentert, hvordan bank folk tenker seg fremtidens bank. Sp rsmalet er om oppgavene i bankvesenet er fremtidsoppgaver eller om det er de samme oppgaver som alltid bar v~rt der. For a forenkle det litt grovt kan en si at hovedoppgaven for bankvesenet tidligere og i fremtiden ligger innen feltet pengeformidling, d.v.s. informasjonsbehandling. Man har pr vd a finne deloppgaver som har gitt mest mulig igjen i forhold til bankena malsetting eg motivering. MAlsettingene har vel avhengig av tid, banktype og plasaering ligget Iitt ulike steder pa en skala som bestar av Ytterpunktene fra - h yest mulig k~nomisk til - soaial virksomhet veskt 16 bankrevisoren

19 Plasseringen pa denne skalaen vii ha en tendens til a styr~ oppgavene. For"tiden er det vel den konomiske siden man er mest opptatt avo Det betyr at man"er pa utkikk etter tekniske rasjonaliseringsmetoder/teknikken som kan bidra mest mulig til oppfylling av malsettingen. Derfor blir ofte de tekniske sidene av disse prosjektene evart mye omtalt og kan ofte vi~e som mal i seg selv og ikke som midler. Som eksempel kan vi ta frem en del aktuelle "oppgaver" 80m er ofte fremme i diskusjoner i bankvesenet i disse dager: - Selvbetjeningsautomater, som inkluderer minibank, bensin og POS. - Firmaterminaler, som gj r det mulig for et firma A fa tilgang til sine konti i datasentralen og A utf re tjenester pa eget initiativ. - Hjemmetermina!er, herunder bade Teledata og personlige datamaskiner som kan fylle de samme behov for privatkundene som firmaterminalene for firmaene. - Direkte remittering 09 debitering, som muliggj r en enkel utf ring av masseinnbetalinger og - utbetalinger. - Maskinell bilagsbehandling i kass~ eller back/office som muliggj res ved leeeutstyr av ulik type. sa sam - MICR - OCR - Image processing (dvs. billedbehandling). Dersom vi eer ~rmere pa disse tingene, kan vi pr ve a sette de pa plass i informasjonsbebandlingsbildet ved hjelp av en enkel modell: bankrevisoren 17

20

21 tregistrerin~ ", ~ ILAGRINGS!GJENFliiNJNG! '6 I ~ BANKVESENETi OMVERDENEN -t;~id~j:ng AV RESULTAT! Hvis vi gar tilbake til de eksemplene sam ble nevnt, vil vi Be at aile disse ligger innenfor boksen som heter registrering. Det er altaa der det foregar mye for tiden. Det er imidlertid viktig a forsta at dette ikke har rnedf rt noen endring av arbeidsoppgaven med star A i bankvesenet, nemlig informasjonsformidlingen. Det som imidlertid er ytterst viktig a ~re oppmerksom pa, er at dersom denne boksen vokser sa ker kontantflaten med omverdenen og samtidig minskes bankenes egne muligheter til a ut ve kontroll over hva som gar inn i bankvesenet for behandling. Dersom dette ikke vies stor nok oppmerksomhet, kan man risikere at bankenes systemer undergraves, at tilliten til bankvesenet som informasjonsbehandler svekkes og at derved konkurransevnen delegges. Dette er en deloppgave som etter min mening rna gis h yeste prioritet og som man ikke rna la forsv~nne i teknisk utstyrsr~b. Denne oppgaven er jo ikke ny, men blir bare viktigere og viktigere i fremtiden. Dette bar med datasikkerhet a gj re og Leder oss over pa de deloppgaver som etter min mening er viktige a gj re noe med t slik at hovedoppgaven, informasjonsformidling kan besta: - styring, koordinering og bruk av ny teknologi - standardisering Eksempelvis Televerket, Norges Handelstands Forbund - Brukervennlighet, dvb. enkle regelverk og ansvarsforhold - opp~ring og informasjon, evt. omskolering. bankrevisoren 19

22

23 fiiiiii Sa\{set \los AtIo Kig~n Den tradisjonelle revisor syngei' pi sim verset Ny teknologi og flere fusjoner Adm direkt(jr Kjell Melhus i AlS Revisjon mener den tradisjonelle og 3utoritrere revisoren synger pa sitt siste verso Utvidet bruk av EDB, de ansattes ~kende krav til akonomisk innsikt j bedriften og det offentjiges behov for kontroll fremtvinger en oy revisorrolle - ogsa her i landet. - En og samme revisor skal i dag ivareta fire vidt torskjellige interesser. Dette er vanskelig forenlig og kan oppleves av revisor som en konfliktsituasjon. I fremtiden er det sannsynlig at revisorrollen splittes i tre. Interessegruppene eierelkreditorer, de ansatte og det offentlige kan fa hver sin revisor som ivaretar deres interesser. Tillitsforhold mellom klient og revisor kan bare oppnas gjennom samarbeid. Derfor er det viktig at revisor ivarelar klart avgrensedc interesser. Dette krever at revisors oppgave forandrer seg. fra a va:re en fagorientert tekniker til a bli regnskapskonsulent, papeker Melhus. - Min mening er at f1ere av konkursene og akkordene i Norge i fjor med del verdensomspennende revisjonsselskapel Deloitte Haskins + Sells har gjor! det mulig for NS Revisjon it fa tilgang til teknoiogi og revisjonssystemer de ikke hadde hatt ressurser til a utvikle selv. - EDB har revolusjonert revisjonen. Vare revisorer vii kunne stille opp hos klienter med sma, brerbare datamaskiner for a foreta en regnskapsanalytisk revisjon og vurdering av klientens regnskapssystem. Vi kan ga inn og koble firmaets dataanlegg til vare skreddersydde revisjonsprogrammer. Hensiklen er a minimalisere bilagsgjennomgangen og a legge vekt pa en vesentlighetsvurdering og analyse. Samtidig er del mulig a f01ge et enkelt bijags vandring i en bedrift. sier adm direkt0r Melhus. Det fremholder adm direkt0f Melhus overfor 0konomisk Rapport. I Sverige er del [remmet krav am at revisor skal engasjere seg pa arbcidstakers side. Melhus mener at det er mubg at ogsa ansatte i norsk nairingsliv vii reise krav om bedre lnnsyn i bedri(tene gjennom egen revisor. Ekspedisjonssjef Asia Tj0isen i Handelsdepartementet har uttrykt at del er pnskelig a lette po: revisors taushetsplikt i forhold til skauemyndighetene. Dette har fau det til aile kaldt nedover ryggen til revisorene. Adm direkt0r Mclhus mener del offentliges behov for kontroll bor dekkes gjennom skatlerevisorere. Et direkte samarbeid mellom skatterevisor og en ekstern revisor vii svekke!illilsforholdel Iii klienten. mener Melhus. i ett av landels Slorsle revi- kunne vrert forutsagt med en mer aktiv mile av revisor. alt for sjelden reues s0kelyset tilbake pa revisors arbeid i en kriserammet bedrifl. sier Melhus. Mot flere fusjoner Na:ringslivets utvidede bruk av EDB har f0rt til at del kreves en ny type kompetanse og andre ressurser for a kontrollere forretningsvirksomhet. Melhus mener at det fremdeles er EDB-brukers marked. Personer som kjenner til EDB-rutiner kan lett manipulere systemet. Kjell Melhus uualer at A/S Revisjon og andre slore. norske revisjonsfirmaer er i ferd med a ta igjen EDBbrukernes forsprang. Samarbeidet Adm dif tqeh Melhus ffienef fremlidoos revisor rolla vii bli splilte! i tra, claro, ansana og del olfanwgo kan fa hver Sin revisor Ii! a ivarela de uhke inlenmsgf. FOlo: Sveln Erik. Dahl1Sam Kjell Melhus mener denne teknologiske utviklingen vii Ivinge frem en st0rre konsentrasjon i antall revisjonsselskaper. En utvikling som allerede har startet. Melhus tror del gar i retning av 7-8 store revisjonsselskaper. sam knytter kontakter med internasjonale selskaper og tar opp mind reo norske firmaer. - A/S Revisjon er i forhandlinger om a samarbeide med flere selskaper. Det er et Irekk som vii gj0re seg mer gjeldcnde i fremliden. understreker adm direktor Mclhus. 1IIIIIIII bankrevisoren 21

24 ~ ~~~;.e~!'9~n ~ POSTADRESSE: POSTBOKS 462 SENTRUU, OSLO I RUNDSKRIV Nr. 8/1983 Oslo, den 13. juni 1983 Til sparebankene ENDRINGER I SPAREBANKLOVEN H. V. GJENNor 1F;<!RINGEN AV ENDRINGER I SPAREBANKENES VEDTEKTER SOH F LGE AV KNING I DE ANSATTES REPRESENTASJON M.V. l~den G R. k!..iss v,fr EG ER /J os. TIC Tr. OG 6 ER. L I Av f/ IL '6J!EIA! Ii i t!i Ii. i 22 bankrevisoren

25 :;'KarreazreKwrarers MEl.DINGER Sk nr. 15/1983 ShJUeavtieli1lf,!en.31. mai 1983 Kommuneskatt for sparebanlcer Spueb:llnkerul «igien butt mtt.eplu:;. IV rorm~ os: inntejr.t til kommunen. De Iw fatt samme adp.n:g rom Co=tninpb!l.nkene til i amtm til konwlidering:dcmd. Forovrig ct de ~ akattebestemmebet r.om F1dt for IpuebillJlker fer Ilmttefrltaket gi«tinnfmt.likcycj!kal sotten fordclu melknn kommu~no ut era andre kriterie7 n1 enn~. idet fol'dcl!ngm skat Coretu mdlom do kommunu hvln banken hu ekspedi tjoluikontor pi gi\lmlag IV kuooeinrakudd fn penon boutt i og Cra andre kurukt mod konlor i disoe kommwm. l.oyeruirinplllc s;ield«moo. miming fta og med Innhold Side 1. Innledning..., Skatteplikt for sparebankene av formue og inntekt til kommunene - skatteloven 26 bokstav u Konsolideringsfond - aksjeskatte-!oven 8Aog Sparebankenenes sikringsfond - skatteloven 44 fonte ledd bokstav I.... Side 5. Skattesatser ved formuesbes.katnin gen - skatteloven 72 annet ledd Skattested og skattefordeling - skatteloven 18 niende ledd Fremgangsmdten ved ligningen - skatte loven 82 sy\'ende og attende ledd Skatteinnbetaling - skattebetalings laven 2b lkrafttredels.e Innledning Ved loy av 15. april 1983 or. 19 er det foretatt endringer i b1.a. skatteloven, aksjeskatteloven og skattebetalingsloven vedrorende gjeninnforing av skatteplikt for sparebanker av formue og inntekt til kommunen. Forarbeidene til lovendringene er tatt inn i Ot.pIp. nr.36 ( ) og Innst. O. nr. 51 ( ). Lovendringene omtales i denne meldingen OS lovtekstcne falger som p:l.trykt vedlegg. Dessuten folger lovtekstene sam lost vedlegg slik at de kan klippes ut oglimes inn i kommentarutgaven el. 2. Skatteplikt for sparebankene av fonnue OS inntekt til kommunen - skattelo\'en 26 bokstav u lnnlil 1976 var sparebankene skattepliktige av formue og inntekt til kommunen og av inntekt til staten. Ved lovendring av 2l. mai 1976 ble sparebankene sammen med andre selveiende finansieringsforetak, dog ikke selveiende forretningsbanker, ved bestemmelse i skatteloven 26 gjort til skattefrie institusjoner. Lovendringen ble omtalt j Riksskatte styrets rundskriv nr. 555/avd. I, utv side 606. Den samlede egenkapitalsituasjon for sparebanker er betydejig bedret siden Det er og'l! butt stone likhet i rammebetingelsene for sparebankene og forretningsbankene. Ut fra hensynet til konkur ransemessig likhet er skattefritaket i skatteloven 26 u n:l. opphevet for sparebanker slik at disse i medhold av skaueloven 15 forote ledd bokstav b igjen skat svare skatt til kommunen av formue og inntekt. Skattefritaket for andre selveiende fman sieringsforetak i 26 u er opprettholdt som tidli gere. Sparebankene kan i motsetning til forretningsban. kent ikke oke egenhpitajen gjennom aksjetegning, og det er heller ikke andre alternative kilder for egenkapitaltilforsel rom kan kompensere fullt ut for deue. Departementet onsker derfor inntil vi dere d apprettholde den skattebegunstigeise rom Iigger i at det for sparebankene fort&att gjores unnt3k far inntektss.\att til staten. 3. Konsollderingsfond 8 Aog9 aksjeskatteioven Forretningsbankene er organisert &om aksjeselska. per og skattlegges etter de regler rom.ielder for disse. Etter aksjeskatte10ven 8 A kan aksjeselska. per avsette skattefriu til konsolideringsfond med inntil 16 pst. av nettoinntekten ved kommuneligningen. Ved en tilfoye1se til aksjeskatte10ven 8 A er bestemmelsen ogs:i gjort gjeldende for sparebanker. For A harmonisere lovens bestemmelser har endringen i aksjeskatteloven 8 A nodvendiggjort en tilfoyelse til samme lovs 9 annet ledd, Det vises til bestemmelsen. 4. Sparebankenes sikringsfond - skattewven 44 forste kdd bokstav I Etter skatteloven 44 farote ledd bokstav 1 kan forretningsbankene kreve fradrag ved inntektsan 0"" P05tadrme Ph Etterstad OSLO 6 Kontol'3dresse Fredrik Selmers vei 4 Telcfoo (02) Kontrollnr. 45 Refer.m5C SRG-TK bankrevisoren 23

26 setteisen for belop sam innbetales til Forretningsbanbnes sikringsfond. Pi sarnme mite sam for mttefritaket i 1976 er bcstertliruilsen n! utvidet til! gfelde for tnnbetalinger fra sparebankene til Sparebankenes sikringsfond. 5. Skattesatset ved (o~tni:ngen... _I odd Skatteloven n annet ledd er igjen gjort gjeld. ende for $parebanker slik at den kommunale for muess.katt ikke skat beregnes ctter hoyere sats em den $Ollllegges til grunn ved beregningen av alajeselskapers fonnueukatt til staten. Det bill derved likhet i nivaet for fonnueukatten mellom spare- bankene, $Om svuer fonnuesskatt bare til konunu nen, og forretningsbankene, sam svarer fonnuesskatt bare ttl staten. 6. Skattested og skattefcm:lelid.g - skatteloven 18 nimde Iedd Etter skatteloven 18 niende ledd skai den skatt sam ilignes en sparebank, forde1es merom de kom muner hyor banken har ekspedisjonskontorer. Grunn1aget for fordelingen er kundeinnskudd fra personer bosatt i og fra andre kunder rued kontor i disse kommuner. Innskudd fra banker regnes ikke med. Til grunn for fordelingen Jegges kundeinn skuddcne pro 31. desember i inntektsaret. Spare. banken mit gi ligningskontoret opplysninger om hvordan innskuddene fordeler seg etter de nevnte kriterier. J.jgningskontoret kan nonnalt legge sparebankens opplysninger til gronn. OppttAr uertighet mellom kommunene om fordeiing'en, Castsettes denne av Finansdepartementet med endelig virkning. Fordelingen bygger pa andre kriterier nit enn for skattefritaket i Fordelingen var da knyttet til hvilke kornmuner sam var "interessert" i ban ken. V'tdere fantes det da i motsetning til nt. en smrregel for fast eiendom. 7. FremgangsmAten ved l.igrungen - skatte10ven 82 sywnde OS Attende ledd Spsrebanken skai sende selvangivebe bare til den kommune hyor bankens hovedkontor ligger. Ug. ningmemnda i denne konunune ansetter sparebankens sarnlede fonnue og inntekt og foretar fordeiins pa komrnunene i samsvar med bestemmelsen i skatteloven 18 niende ledd (sc pkt. 6. ovenfor). Hcwedkontorkonununen sender deretter melding til ligningskontoret i de enkelte konununer om hvor star formue og inntekt rom tilfal.ler de til beskatning, jfr. skatteloven 82 syvende ledd. Etter 82 Utende kdd kan slik melding gis pi gruf1!!lag av ligning1sjefens forsjag til fordeling. Dersom ligningsnemndas fordeling avviker fra den foreslatte, m! ny melding sendes snarest mulig. Sparebanken tas opp i skattemanntallet i den enkelte konunune, og ligningskontoret i den enkelte kommune rna se1v innrapportere den formue og inntekt sam tilfaller konununen til beskatning i maskinksbar form (optisk ligningsblankett) til Dat3senteret for maskinell skatteberegning. Skattedirektoratet tar sikte pi ;\ fi\ til en tilsvarende ordnins for ansetteise og innrapportering til Data sentelet for sparebanker rom for rederier, dvs. at samlet skatt skrives ut og innbetales i kontorkom munen. 8. Skatteinnbetaling - skattebetalingskn'l!11 2b Sparebankene er ved ~stemmelse i skattebetal ingsloven 2 b pa samme mate sam tidligere gjort etterskuddspliktige for skatteinnbetalingen. DeUe innebeter at det skat skrives ut forh:mds skatt delsam skatten ventes A bli over kr 2 000, jfr. skattebetalingsloven Ikrafttredelse Endringene i skatteloven, aksjeskattelo\'en og skat tebetalingsloven gjdder med virkning fra og med Sam apningsstatus rkal bankene nytte bokforle verdier i henhold til balansen pro 31. desember Ikrafttredehesbestemmelsen inneholder ogs! en materiellrettslig bestemmelse om gevmstberegning. Pi grunn av skattefritaket i tiden har sparebankene kunmt avhende driftsmidler skatte_ fritt. En bar derfor funnet det rimelig med en overgangsregej slik at en ved avhendelser i ser bort fra ayskrivninger $Om er foretatt i Dette betyr at avskrivninger i disse it, sam ikke har hatt neen skattemessig betydning, ikke vii bli tatt i betraktning ved gevinstberegnin gen. Ved avhendelser fra og med 1986 skal imidlertid bokfort verdi legges til grunn i alie relasjoner. Hans Hagen direktor P. M. Reehorst Stikkord: Sparebanker. - gjenlnnforing av skatteplikt til kommunen 24 bankrevisoren

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg.

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg. mrnoti 21. arg. MARS 1985 revlsore-n ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 , ~------------~ Formannen

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

revlsoren ~rnd september 1982

revlsoren ~rnd september 1982 rnd revlsoren september 1982 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BLANT ANNET: o NyU undervisningstilbud i bankrevisjon o Revisjonslovgivning sparebanker/aksjeselskap o N.B.R.F.s konferanse

Detaljer

bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred

bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred For a be1yse det: jeg tidligere remte at: rrarqe r&lisorer ikke bar tegnet medlansskap i foreni.n::jen vil jeg referere til et intemt notat til styret, utarbe:idet en 1. ste varaprepresentant Reidar Sletterg.

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

assisterende revisjonssjef

assisterende revisjonssjef Spilrebanken Hedmilrk er en fylkes~pjreb.lnk med ilvde}mgskontorer og fihakrt' 18,w fylkets komrm.mer. 5pareb:wken har en fonaltmngskaplral pj 7.8 milltarder kroner. Banken 11M 535.1n5illte Til var interne

Detaljer

Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18

Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18 INNHOLDSFORTEGNELSE Medlemsm0te i Bergen Side 3 Nytt fra styret.. 3 Konferanse om depotpraksis.. 4 Et sammendrag av de nye regler om fradrag for utgifter til representasjon m.v... 6 Statsaut. revisor Helge

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intemrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!.

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn!. Organ for Norsk Bankrevisorforening Nr. 1-April 1980, - 2-1{;Tt :r:ii':..~ m,,(1 On ;!,pn"!. Et nytt ;1' pr n~ panr or vi er p; full fart inn i C"" nyt> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt.

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

revlsoren NR.4 30. argang 1994

revlsoren NR.4 30. argang 1994 NR.4 30. argang 1994 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Innhold i dette nr. * Introduksjon til valutahandel og rentesikrings instrumenter, del 5 * Seminar - Internkontrollforskrift * Intern

Detaljer

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase?

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Arsberetning Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN.

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. NBRF -FOREN'NGS.NYTT SID e,~ LANDSKONFERANSE PA VOSS. Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede og vi far hans syn pa konferansen. 2' LOKALFORENING I tlstlandsomraoet, v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. Noe

Detaljer

Saga Petroleum. Tilsyn i TKL-pcrspektiv Side 7

Saga Petroleum. Tilsyn i TKL-pcrspektiv Side 7 Nr. 1. varen 1995-3. argang organ for Norges Interne Revisorers Forening Saga Petroleum Tilsyn i TKL-pcrspektiv Side 7 Ord fra presidenten Gjennomgang av tidsskrifter det siste aret, spesielt fra yare

Detaljer

vlsoren NR.3 33. argang 1997

vlsoren NR.3 33. argang 1997 NR.3 33. argang 1997 vlsoren 1'1' Adm. direkt0r i $parebankfareningen Einar Farsbak analyserer utfordringer far sparebankene med hensyn til den sterke utl~nsveksten. Utfordringer for sparebankene s. 6

Detaljer

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks.

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks. ~ -.. lnternrevisoren Nr. 4. Julen 1995-3. argang organ for Norges nterne Revisorers Forening Rcvisjon av stcltlige prosjckter Side 4,, Kontraktsrevisjon Sicle 24 Klokc ord a ta med seg:.- God planlcgging

Detaljer

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode" i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon Fa eg o a ene? underseker finansmeringen nal revisjon? mi!m~lletlar og korrupsjon av elementer i en styringsmode" i ball1k ORGAN FOR NOR.GES INTERNE RE:VLSORERS FORfNING lik, Til "stemmeurnene" for aller

Detaljer

ORD FRA PRESIDENTEN. Si din mening om NIRF. Styret inviterer Deg til it bruke 20 minutter av Din tid pit NIRFs fremtid. To hovedtyper revision

ORD FRA PRESIDENTEN. Si din mening om NIRF. Styret inviterer Deg til it bruke 20 minutter av Din tid pit NIRFs fremtid. To hovedtyper revision REVISOREN ORD FRA PRESIDENTEN Si din mening om NIRF Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) er til for sine medlemmer. Vi er opptatt av hva du mener om foreningen. Sryret og komiteene 0nsker, - og er

Detaljer

Endring skaper rnuligheter

Endring skaper rnuligheter REVISOREN IRFs forsre generalforsamling i det nye millennium er avholdt og 35 medlemmer har sagt ja til a jobbe for foreningen i det kommende aret, enten i styret eller gjennom de mange komireer. Foreningen

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER!

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER! NR. 3/4 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Artikkelprisen 1994 GRATULERER! Nonnalt gis det en artikkelpris hvert iir. I iir ble det gitt fire priser - men til samme teamet. Harald

Detaljer