10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO STED STYREROMMET CIRKUS MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA Saksliste Saksnr Tittel 10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste 11/2007 Orienteringssaker Forskningsdirektøren informerer Pakistanske HEC stipend TTO Medlemmer til divisjonsstyrene Forskningsrådet Samarbeid med latinamerika (orientering fra Mariel Støen) Strategiseminar Marelife Besøk av seksjon for Forskning og innovasjon (KD) FUGEII Follo kommunenes næringsplan Møte med Miljøverndepartementet om UMBs miljøforskning Forskningsrådet Havet og Kysten OREEC brosjyre og professor II Testing av system for lagring av primærdata ved UMB Forskningslederne informerer Miljø2015 Aktuelle saker ved instituttet 12/2007 Referatsaker IP policy Ph.d. håndbok Retningslinjer for kvalitetssikring av publikasjonsdata til DBH 13/2007 Tildeling av ph.d.-kvoteplasser 2007/ /2007 Implementering av standard forsøksprotokoller på UMB Drøftingssak 15/2007 Eventuelt UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA SAKSLISTE

2 2 Fravær meldes på e-post til UMB, Odd Jarle Skjelhaugen forskningsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO DD.MM.AAA

3 MØTEBOK UTKAST GODKJENNING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda Til stede: Til stede fra administrasjonen: Forfall: Møteleder: Are Aastveit Atle Guttormsen Dag Austbø Gary Fry Jon Olafsen Mariel Støen Nils Bjugstad Odd Arne Rognli Reidar Borgstrøm Randi Kaarhus Dimitrij Guzs (vara for Lise Hansen) Pål Vedeld Erik Romstad (sak 4) Sigve Håvarstein (sak 4) Odd Jarle Skjelhaugen Colin Murphy (sak) Jon Kristian Øiestad (sak 7 og 8) Lise Hansen Kristian Alnæs Morten Bakken Reidar Borgstrøm (sak 4) Møtebok/referent: Sigrid Gåseidnes UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK

4 2 Sak 1/2006 Godkjenning av møtebok fra og saksliste Vedtak: Saksliste og møtebok godkjennes Sak 2/2006 Orienteringssaker Forskningsdirektøren informerer Miljø 2015, Arild Vatn informerer (leder for programstyret) Oppfølging Arild Vatn sender ny versjon til Forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen legger ut oversikten på nettet og sender ut linken på mail til alle forskning- og insituttledere. Forskningsavdelingen organiserer et åpent møte om programmet hvor Arild Vatn deltar. Akademisk frihet, høringsuttalelse fra US 25. jan ForskDok oppklaring av regler rundt forfatteradresser Besøk av programstyret i Matprogrammet 29. jan Møte med programstyret i Havet og Kysten 15. februar o Brit Salbu/BO Rosseland o Kystsoneforvaltning presentasjon av ILP o Blåskjelloppdrett, kobling økologi og økonomi Vårkonferansen 2007 o Forskningsledere bes om å sende inn forslag til foredragsholdere. Oslo-klynge Fornybar energi og miljø Prosess er i gang. Dras av miljøet på Kjeller. UMB med i styringsgruppe. Ønske om samordning av utdanning innen fornybar energi. Bioenergi gruppe Campus Enighet om å lage en campusklynge. Som også kan bidra inn mot det nasjonale veikartet for bioenergi. Nasjonal IP policy Det er tatt initiativ for at alle universiteter og forskningsinstitutter skal ha samme IP-politikk. To sider, hvordan man skal opptre internt og hvordan man skal forholde seg til eksterne oppdragsgivere. Forskningsrådet og Innovasjon Norge driver den nasjonale prosessen. Legges fram for FON som sak når prosessen har kommet lengre. EU 7RP rådgiver på Campus Forskningsnemnda seminar etter påske o FONs mandat. o FONs rolle som strategileverandør o Resultater/resultatutvikling de siste årene. o Forskningsledere rolle o Budsjettmodell. FUGEII Oppfølging Forskningsavdelingen organiserer et møte med styreleder for FUGE og inviterer UMB miljøene til å delta. Forskningslederne informerer UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK

5 3 Sak 3/2006 Referatsaker Høring: Utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven Vedtak FON behandler høringen på møtet i mars. Småforsk, utlysning av midler Vedtak Forskningsavdelingen utlyser midlene etter samme prinsipper som i fjor. 4/2007 Sentrale ambulerende ph.d. stipend tildeling Vedtak Før neste utlysning av ph.d. stillinger skal det avklares om professor II stillinger kan stå som hovedveileder i tildelinger gjort gjennom Forskningsnemnda. Følgende prosjekt tildeles ph.d. stipend: o Morten Bakken o Tor Lea o Birger Solberg o Jon Landvik o Atle Guttormsen o Knut Nustad o Cecilie Rolstad o Michael Ohlson o Judith Narvhus o Are Aastveit o Jorun Olsen o Gro Amdam o Cecilia Futsæther 5/2007 Utlysning av midler til gjesteforskere Vedtak Formålet med å støtte gjesteforskerengasjement ved UMB er å styrke internasjonalt nettverksog forskningssamarbeid innen satsingsområdene i Forskningsstrategien, og å øke samarbeid med gode internasjonale FoU-institusjoner/utenlandske forskningsmiljøer. Følgende søkere prioriteres: o Forskere som kan dokumentere stor vitenskapelig produksjon o Forskere fra FoU institusjoner med høyt faglig nivå o Søkere i fagfelt som ligger innenfor satsingsområdene i Forskningsstrategien. Forskningsavdelingen lyser midlene umiddelbart etter de føringer som er gitt i saksutredningen. Søknadsfrist er 15. april og 1. september, omtrent halvparten av midlene fordeles ved hver frist. Forskningsnemnda behandler søknadene 6/2007 Organisering av kommersialiseringsaktiviteter ved UMB Vedtak Saken utsettes til neste møte UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO

6 4 7/2007 Stipendprogram for ph.d. studenter fra Pakistan Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på mulige kriterier og modeller for prioritering av søkere om HEC stipend. Gruppemedlemmer: En fra Noragric, en fra INA og Torbjørn Gilberg fra studieavdelingen som sekretær. Oppfølging Pål Vedeld og Reidar Borgstrøm foreslår en kandidat hver og gir beskjed til Torbjørn Gilberg om navn. 8/2007 Ph.d. kvoteplasser, administrasjon og strategisk bruk Vedtak 1. Søknader om forlengelse av ph.d. kvoteplasser behandles administrativt i Forskningsavdelingen på grunnlag av vedtatte regler og retningslinjer. 2. Forskningsavdelingen utreder hvilke krav Forskningsnemnda skal bruke for ph.d. kvoteplasser. Arbeidet legges fram på Forskningsnemndas møte i mars /2007 Eventuelt UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO

7 Rutiner for kvalitetssikring av BIBSYS ForskDok poster som rapporteres til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Publikasjoner i de følgende kategoriene skal rapporteres til DBH: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift (A11 og A15) Artikkel i vitenskapelig serie (A25) Artikkel i vitenskapelig antologi (A22) Vitenskapelige monografier (B11) Publikasjoner som rapporteres til DBH må oppfylle følgende krav: 1. Publikasjonen må tilhøre en av de fire kategoriene over. 2. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, forlag) som er godkjent av DBH. 3. Artikler i såkalte hybridtidsskrifter * må være fagfellevurderte. 4. UMB må være oppgitt som forfatteradresse på originalpublikasjonen. 5. Alle forfattere må være oppgitt i ForskDok posten (for korrekt beregning av forfatterandel). Kun forfatterne som har UMB-adresse i selve publikasjonen skal ha det i ForskDok-posten som rapporteres. *Det finnes enkelte tidsskrifter som er anerkjente som godkjente publiseringskanaler av DBH, men som inneholder både fagfellevurderte og ikke-fagfellevurderte artikler (såkalte hybridtidsskrifter). Liste over hybridtidsskrifter som vi kjenner til pr : Byggekunst Kart og Plan Vann Kvalitetssikring via ITAR-import Mange av publikasjonene i kategori A11, A15 og A25 kan importeres til ForskDok fra ITARbasen til DBH. Alle publikasjoner som importeres fra ITAR-basen er automatisk kvalitetssikret på flere områder: De er plassert i rett kategori De er publisert i godkjent publiseringskanal Artikler i hybridtidsskrifter er fagfellevurderte Minst en av forfatterne har UMB-adresse Alle forfattere er oppgitt Kun publikasjoner der minst en forfatter har UMB-adresse skal kunne importeres fra ITAR, men adressene til hver enkelt forfatter må legges inn manuelt. I de fleste tilfellene vil publikasjonen være egenregistrert, og adressene tas da fra den egenregistrerte posten. Dersom publikasjonen ikke er egenregistrert, må de tas fra originalartikkelen. I de tilfellene der adressene er egenregistrerte, kontrollerer forskningsavdelingen at forfatter-adressene i forskdok-posten stemmer med adressene på originalen, men dette gjøres kun for utvalg av 1

8 ansatte som kan antas å ha flere alternative adresser (professor II ved UMB, professor II ved annen institusjon, deltidsansatte og nytilsatte). Kvalitetssikring av publikasjoner som ikke ligger i ITAR-basen Vitenskapelige antologier, vitenskapelige monografier og en del tidsskrifter og serier indekseres ikke i ISI eller Norart og dermed kommer de heller ikke med i ITAR-basen. Det er også en forsinkelse i systemet, som gjør at artikler publisert sent på året ikke rekker å komme inn i ITAR-basen innen fristen for DBH-rapportering. I BIBSYS ForskDok er det ikke mulig å rapportere publikasjoner som ikke er i godkjent publikasjonskanal i en av de fire kategoriene nevnt over. Det er imidlertid mulig for registratorer å velge feil kategori ved registrering. Publikasjoner som ikke kan importeres fra ITAR-basen søkes opp på internett (de aller fleste er tilgjengelige). For publikasjoner som ikke ligger i ITAR-basen kontrollerer Forskningsavdelingen følgende før rapportering til DBH. At publikasjonene er registrert i rett kategori. At artikler i kjente hybridtidsskrifter er fagfellevurderte artikler. At alle forfattere er oppgitt At forfatterne er ikke er oppgitt med en annen adresse enn den som er oppgitt i originalen. Dublettkontroll Det skjer av og til at en publikasjon registreres mer enn en gang. Forskningsavdelingen kontrollerer at det ikke finnes dobbeltregistreringer blant publikasjonene som rapporteres. ÅE

9 NOTAT TIL : FON, REKTOR, ADM.DIR KOPI FORSKNINGSDIREKTØR, LEDER AV TTO/NÆRINGSLIVSKONTORET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA ELI NÆSS VÅR REF DATO IP POLICY VED NORSKE UNIVERSITETER OG HØYSKOLER IP og IPR på dagsorden Intellektuelle/immaterielle verdier 1 (IP) dreier seg om den myke kapital og er et resultat av medarbeideres kunnskap og intellektuelle virksomhet. Intellektuelle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for ulike former for beskyttelse av IP, og blir et viktigere og viktigere tema også for Universiteter. Problemstillinger knyttet til IPR ble reist på et rektor/adm.dir. møte i Bergen i Oppmerksomheten knyttet til temaet har blitt satt på dagsorden gjennom TTOer, NIFU-STEP evalueringen av NTNU TTO, og delvis av norsk industri som møter inkonsekvent politikk på universitetene når det gjelder IP. Det å ha en IP policy ses på som helt avgjørende for å lykkes i TTO sammenheng. En av konklusjonene fra NIFU-STEP rapporten var at TTOene i dag opererer uten klare retningslinjer eller politikk. Dette er resultat av en manglende systematisk tilnærming til å utvikle IP politikk fra toppen (Forskningsrådet) og helt ned til TTOene. Som følge av dette har UiO allerede etablert en politikk for IP ( Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved UIO ) og flere universiteter er i gang med å etablere en politikk når det gjelder intellektuelle rettigheter (IPR) og forvaltning av IPR i universitet-industri sammenheng. Nasjonal IP workshop Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterte i februar til IP-policy workshop i Boston for Universiteter og høyskoler med et påfølgende møte i Oslo. Målgruppen for turen var øverste ledelse og rådgivere ved norske universiteter, Forskningsrådet, NHD og KD. Fra UMB deltok Forskningsdirektør og rådgiver i TTO/Næringslivskontoret. For å illustrere enkelte fellesnevnere i IP-politikk for et utvalg av Universiteter i USA og England: - Alltid beholde eierskap til IP - Ingen begrensning på publisering (med unntak ved patentering hvor dager frist kan gis) - Behov for å ha profesjonell håndtering av IP på Universitetet - Behov for å behandle forskningsfinansierende industri med fair terms. - Collaborative research leads to joint ownership 1 Intellektuelle og immaterielle verdier brukes ofte om hverandre

10 Prinsippene sammenfaller med konklusjonene til utredningen om Akademisk frihet som stadfestet at akademisk frihet er Universitetets fundament, - også i nye og mer komplekse relasjoner med industri og forskningsinstitusjoner. I tillegg til IP-politikk har mange utenlandske universiteter også en tilhørende politikk på Conflict of interest. Dvs. en veiledning i hvordan interessekonflikter skal håndteres. Oppfølging Forskningsrådet og Universitet Forskningsrådet er i gang med utvikling av IPR-politikk og med forbedring av kontraktsmaler. I tillegg vil det sannsynligvis settes ned en gruppe med representanter fra alle universitetene for å utarbeide red lines altså noen overordnede føringer som gjelder alle. I tillegg legges det opp til at universitetene selv utarbeide egne IP-politikker, med utgangspunkt i basert på nasjonale føringer. NTNU ser for seg følgende punkter for hvordan prosessen skal gjøres: 1) Mål for politikken 2) Hva og hvem politikken skal omfatte 3) Omfang av og eiendomsrett til rettigheter 4) Rollefordeling NTNU og TTO 5) Håndtering av rettigheter i kontrakter 6) Prinsipper for fordeling av inntekter og overskudd Utarbeidelse av en IP- politikk vil berøre både personal-, forsknings- og studiemessige, økonomifaglige og juridiske forhold, og derfor gå på tvers av avdelinger og institutter på UMB. Med andre ord en omfattende prosess som må være godt forankret. Til sammenlikning kan det nevnes at Universitetet i Oslo brukte betydelige ressurser, blant annet også et eksternt advokatkontor, i prosessen med sin nåværende politikk. UMB kan nok hente mye ved å bruke UIO sin politikk som et utgangspunkt, men det er samtidig en rekke forhold som UMB selv må ta stilling til. Det vil være naturlig å involvere flere i denne prosessen på UMB, og det videre arbeidet med dette vil bli redegjort for på et senere tidspunkt. Med hilsen Eli Marie Næss Rådgiver, Næringslivskontoret

11 SAKSFREMLEGG SAKSANSVARLIG: ODD JARLE SKJELHAUGEN UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSAVDELINGEN SAKSBEHANDLER: JON KR. ØIESTAD DIREKTE TLF: E-POST: DATO: ARKIVSAK NR: 2007/400 SAKSNR UTVALG MØTEDATO Forskningsnemnda Tildeling av ph.d.-kvoteplasser 2007/2008 Dokumenter 1. Saksframlegg 2. Oversikt over søkere 3. Instituttenes anbefalinger og søknadsdokumentasjon Forslag til vedtak 1. PhD kvoteplass utviklingsland med studiestart i august 2007 tildeles Tumusiime, David Mwesigye (NOR) Baratsion, Yemane Teshaye (IPM) Asfaw, Metawet Taye (IKBM) Atsbeha, Daniel Muluwork (IØR) Mullah, Jared Amwatta (INA) Nhiem, Duong Van (IHA) 2. PhD kvoteplass med mulig studiestart i august 2007 (Reserveliste 1) tildeles Atreya, Kishar (NOR) Hurrisso, Bitu Birru (IPM) 3. Reserveliste 2: Belay, Solomon Benor (IKBM) Kahn, Md Akhtaruzzam (IØR) Belay, Andargie (INA) Itekem, Vincent Asobo (IHA) 1 4. Ph.d. kvoteplass SØE/ SA med studiestart i august 2007 tildeles Anna Oleynik (IMT) Vladimir Ivezic (IPM) Julia Isaeva (IKBM) Ibrahim Mehmeti (IKBM) 5. Tildelingen forutsetter at kandidater med mastergrad fra Norge må ha skriftlig dokumentasjon på at det 4. studieåret er fullfinansiert. Videre forutsettes det at kandidatens masteroppgave må foreligge før kvoteplasstilsagn kan gis. Det er en forutsetning for stipend at lånesøknaden godkjennes av Lånekassen og at det enkelte institutt dekker nødvendige driftsutgifter. 6. Forskningsnemnda drøfter tildeling av nye kvoteplasser med studiestart i januar 2008 (reserveliste 2) i sitt oktobermøte Odd Jarle Skjelhaugen Forskningsdirektør

12 Saksframlegg Det vises til Forskningsnemnda sak 5/2007 Kvoteplasser til PhD utdanning ved UMB der flg. vedtak ble fattet: 1. Tildeling av kvoteplasser til PhD-studier gis i inntil 3 år eller inntil 4 år dersom der er feltarbeid i hjemlandet i et omfang på minimum 6 mnd. Forlengelse av kvoteplassen er mulig ved dokumentert sykdom eller ved svangerskapspermisjon. 2. Det presiseres i tilbudsbrevet at det normalt ikke gis forlengelse ut over 3 år; respektive 4 år til PhD kvoteplasser ved UMB Med den oversikten som foreligger pr. d.d. vil det fra 15. august 2007 være 8 ledige ph.d.-plasser for studenter fra utviklingsland og 5 kvoteplasser for studenter fra SØE- og sentralasiatiske land. Her er det ikke fastsatt noen UMB-fordeling mellom MSc- og PhD-plasser. Erfaringsmessig kan det komme opp søknader om forlengelse på grunn av sykdom og fødselspermisjon. UMB må ta høyde for at det kan skje og bør derfor legge inn noen bufferplasser. I nåværende situasjon kan det være riktig å tildele 6 PhD-plasser til studenter fra utviklingsland, men samtidig gi en prioritert ventelistetildeling på like mange plasser. Dersom det ved utgangen av juni ikke foreligger berettigede forlengelsessøknader, bør de resterende 2 plassene besettes. Da vil det fortsatt være 4 på venteliste. Tidligere har disse plassene blitt brukt ved ledighet og studiestart i januar. Denne ordningen kan videreføres, men en annen mulighet kunne være at FON foretar en ny tildeling i oktober-møtet 2007 med studiestart i januar Da vil en ha bedre totaloversikt over plassledighet, og de enkelte kandidatene kan vurderes på nytt. Det er 5 ledige kvoteplasser for studenter fra SØE/ SA fra august Det er kun 4 kvalifiserte søkere. Kommentarer til enkeltsøknader Lånekassen har nå begynt en mer restriktiv praksis av sitt regelverk om maks 5 års studietid i Norge for å få kvotestipend. For kandidater som har 2-årig master tatt i Norge, er vilkåret at de kan få 3 år kvotestipend til ph.d. forutsatt at minst ett av disse 3 ph.d.-årene er feltarbeid i hjemlandet. Med denne regelen vil nok mange få tidsnød om ikke det 4. ph.d.-året kan finansieres på annen måte. Denne regelen vil komme til anvendelse for flg. søkere: Tumusiime og Byakagba, Noragric, Tadesse, IPM Atsbeha, IØR Mullah, INA Tekem, IHA Dersom noen av disse søkerne tildeles kvoteplass, bør det være en forutsetning at det 4. studieåret sikres finansiering før det utstedes Letter of Award. IPMs søkere med prioritet fra 1-4 er alle knyttet opp til NUFU-prosjekter. Det går ikke fram av mottatt dokumentasjon om de ulike NUFU-prosjektene har stipendfinansiering. I så fall vil det å få kvotestipend i beste fall styrke finansieringsgrunnlaget for NUFU-prosjektet, men på den annen side omdefineres stipendkostnader til andre studenter eller formål. Konsekvensen av å tildele kvoteplass til NUFU-kandidater med innebygd stipendfinansiering, kan bli dobbeltfinansiering og utestenger andre søkere som ikke har NUFU-tilknytning. Før FON velger å tildele kvoteplass til NUFU-stipendiater, bør status for de ulike kandidatene klargjøres. Noen av søkerne avslutter sin master våren Om disse kandidatene tildeles kvoteplass, bør dette gjøres under forutsetning av at det foreligger mastergradsdokumentasjon. Anna Oleynik, IMT og Julia Iseva, IKBM, begge fra Russland ble tildelt kvoteplass i FONs møte De klarte ikke å få utreiseklarering for å komme til UMB i januar 2007 og har bedt om å få utsette studiestart til august Derfor fremmes disse kandidatene på nytt av formelle grunner. I forslag til vedtak foreslås følgende: Hver av de 6 instituttene med kvalifiserte søknader får 2 kvoteplasser hver slik at - 6 plasser tildeles umiddelbart, - 2 plasser står på venteliste 1. med evt. klarering 1. juli plasser kommer på venteliste 2. Til de 5 ledige plassene for søkere fra SØE/ SA foreligger det 4 kvalifiserte kandidater. Forskningsnemnda kan tildele studieplass til alle disse. Da vil det være en ubesatt kvoteplass.

13 KVOTESØKNADER PhD 2007/ 2008 prioritet navn søker land samarb. inst. veileder merknader Noragric 1 TUMUSIIME David Mwesigye Uganda Makerere Uv Benjaminsen MSc fra UMB ATREYA Kishor Nepal Kathmandu Uv Sitaula 3 BYAKAGBA Patrick Uganda Makerere Uv Gufu Oba MSc fra UMB 2005 IMT 1 OLEYNIK Anna Alexseevna Russland Perm State Uv Wyller kvinne FON ikke noe vedlegg IPM 1 BARATSION Yemane Teshaye Ethiopia Mekelle Uv Bjørnstad 2 HURRISSO Bitu Birru Ethiopia Uv of Hawassa Salbu 3 GEBREMEDHIN Zenebe Ethiopia Mekelle Uv Bjørnstad 4 JIBAT Girma Abera Ethiopia Uv of Hawassa Bakken 5 TADESSE Belachew Asalf Ethiopia Jimma Uv Bjørnstad MSc fra UMB 2007, samarb. avtale mangler 6 BERHE Araya Alemi Ethiopia Mekelle Uv Skjelvåg 1 IVEZIC Vladimir Kroatia? Singh IKBM 1 ASFAW Metawet Taye Ethiopia Uv of Hawassa? kvinne MSc vitnemål mangler 2 BELAY Solomon Benor Ethiopia Uv of Hawassa Frostegård M.Phil Tromsø Uv 2003, vitnemål mangler 1 ISAEVA Julia Sergeevna Russland Tambov State Uv Aastveit kvinne FON ikke noe vedlegg 2 MEHMETI Ibrahim Kosovo Uv of Prestina Nes MSc fra NVH 2007 IØR 1 ATSBEHA Daniel Muluwork Ethiopia? Rickertsen MSc UMB KAHN Md Akhtaruzzam Bangladesh Banglasesh Agr. Uv Guttormsen samarbeidsavtale? INA 1 MULLAH Jared Amwatta Kenya Kenya Forestry Res. InTotland/ Klanderud MSc NLH BELAY Andargie Ethiopia Uv of Hawassa Moe/ Totland

14 IHA 1 NHIEM Duong Van Vietnam Hanoi Agric Uv Berg 2 TEKEM Vincent Asobo Kamerun? Storebakken MSc fra UMB 2007 samarbeidsavtale? jkr

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 27.05.2014 Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: 0915-1400 Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek.

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 omfatter 13 arbeidsgrupper; 6 innen området studie, 5 innen området forskning og 1 gruppe for hver av områdene SEVU og bibliotek. Det foreligger

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer