10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO STED STYREROMMET CIRKUS MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA Saksliste Saksnr Tittel 10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste 11/2007 Orienteringssaker Forskningsdirektøren informerer Pakistanske HEC stipend TTO Medlemmer til divisjonsstyrene Forskningsrådet Samarbeid med latinamerika (orientering fra Mariel Støen) Strategiseminar Marelife Besøk av seksjon for Forskning og innovasjon (KD) FUGEII Follo kommunenes næringsplan Møte med Miljøverndepartementet om UMBs miljøforskning Forskningsrådet Havet og Kysten OREEC brosjyre og professor II Testing av system for lagring av primærdata ved UMB Forskningslederne informerer Miljø2015 Aktuelle saker ved instituttet 12/2007 Referatsaker IP policy Ph.d. håndbok Retningslinjer for kvalitetssikring av publikasjonsdata til DBH 13/2007 Tildeling av ph.d.-kvoteplasser 2007/ /2007 Implementering av standard forsøksprotokoller på UMB Drøftingssak 15/2007 Eventuelt UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA SAKSLISTE

2 2 Fravær meldes på e-post til UMB, Odd Jarle Skjelhaugen forskningsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO DD.MM.AAA

3 MØTEBOK UTKAST GODKJENNING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda Til stede: Til stede fra administrasjonen: Forfall: Møteleder: Are Aastveit Atle Guttormsen Dag Austbø Gary Fry Jon Olafsen Mariel Støen Nils Bjugstad Odd Arne Rognli Reidar Borgstrøm Randi Kaarhus Dimitrij Guzs (vara for Lise Hansen) Pål Vedeld Erik Romstad (sak 4) Sigve Håvarstein (sak 4) Odd Jarle Skjelhaugen Colin Murphy (sak) Jon Kristian Øiestad (sak 7 og 8) Lise Hansen Kristian Alnæs Morten Bakken Reidar Borgstrøm (sak 4) Møtebok/referent: Sigrid Gåseidnes UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK

4 2 Sak 1/2006 Godkjenning av møtebok fra og saksliste Vedtak: Saksliste og møtebok godkjennes Sak 2/2006 Orienteringssaker Forskningsdirektøren informerer Miljø 2015, Arild Vatn informerer (leder for programstyret) Oppfølging Arild Vatn sender ny versjon til Forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen legger ut oversikten på nettet og sender ut linken på mail til alle forskning- og insituttledere. Forskningsavdelingen organiserer et åpent møte om programmet hvor Arild Vatn deltar. Akademisk frihet, høringsuttalelse fra US 25. jan ForskDok oppklaring av regler rundt forfatteradresser Besøk av programstyret i Matprogrammet 29. jan Møte med programstyret i Havet og Kysten 15. februar o Brit Salbu/BO Rosseland o Kystsoneforvaltning presentasjon av ILP o Blåskjelloppdrett, kobling økologi og økonomi Vårkonferansen 2007 o Forskningsledere bes om å sende inn forslag til foredragsholdere. Oslo-klynge Fornybar energi og miljø Prosess er i gang. Dras av miljøet på Kjeller. UMB med i styringsgruppe. Ønske om samordning av utdanning innen fornybar energi. Bioenergi gruppe Campus Enighet om å lage en campusklynge. Som også kan bidra inn mot det nasjonale veikartet for bioenergi. Nasjonal IP policy Det er tatt initiativ for at alle universiteter og forskningsinstitutter skal ha samme IP-politikk. To sider, hvordan man skal opptre internt og hvordan man skal forholde seg til eksterne oppdragsgivere. Forskningsrådet og Innovasjon Norge driver den nasjonale prosessen. Legges fram for FON som sak når prosessen har kommet lengre. EU 7RP rådgiver på Campus Forskningsnemnda seminar etter påske o FONs mandat. o FONs rolle som strategileverandør o Resultater/resultatutvikling de siste årene. o Forskningsledere rolle o Budsjettmodell. FUGEII Oppfølging Forskningsavdelingen organiserer et møte med styreleder for FUGE og inviterer UMB miljøene til å delta. Forskningslederne informerer UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK

5 3 Sak 3/2006 Referatsaker Høring: Utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven Vedtak FON behandler høringen på møtet i mars. Småforsk, utlysning av midler Vedtak Forskningsavdelingen utlyser midlene etter samme prinsipper som i fjor. 4/2007 Sentrale ambulerende ph.d. stipend tildeling Vedtak Før neste utlysning av ph.d. stillinger skal det avklares om professor II stillinger kan stå som hovedveileder i tildelinger gjort gjennom Forskningsnemnda. Følgende prosjekt tildeles ph.d. stipend: o Morten Bakken o Tor Lea o Birger Solberg o Jon Landvik o Atle Guttormsen o Knut Nustad o Cecilie Rolstad o Michael Ohlson o Judith Narvhus o Are Aastveit o Jorun Olsen o Gro Amdam o Cecilia Futsæther 5/2007 Utlysning av midler til gjesteforskere Vedtak Formålet med å støtte gjesteforskerengasjement ved UMB er å styrke internasjonalt nettverksog forskningssamarbeid innen satsingsområdene i Forskningsstrategien, og å øke samarbeid med gode internasjonale FoU-institusjoner/utenlandske forskningsmiljøer. Følgende søkere prioriteres: o Forskere som kan dokumentere stor vitenskapelig produksjon o Forskere fra FoU institusjoner med høyt faglig nivå o Søkere i fagfelt som ligger innenfor satsingsområdene i Forskningsstrategien. Forskningsavdelingen lyser midlene umiddelbart etter de føringer som er gitt i saksutredningen. Søknadsfrist er 15. april og 1. september, omtrent halvparten av midlene fordeles ved hver frist. Forskningsnemnda behandler søknadene 6/2007 Organisering av kommersialiseringsaktiviteter ved UMB Vedtak Saken utsettes til neste møte UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO

6 4 7/2007 Stipendprogram for ph.d. studenter fra Pakistan Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på mulige kriterier og modeller for prioritering av søkere om HEC stipend. Gruppemedlemmer: En fra Noragric, en fra INA og Torbjørn Gilberg fra studieavdelingen som sekretær. Oppfølging Pål Vedeld og Reidar Borgstrøm foreslår en kandidat hver og gir beskjed til Torbjørn Gilberg om navn. 8/2007 Ph.d. kvoteplasser, administrasjon og strategisk bruk Vedtak 1. Søknader om forlengelse av ph.d. kvoteplasser behandles administrativt i Forskningsavdelingen på grunnlag av vedtatte regler og retningslinjer. 2. Forskningsavdelingen utreder hvilke krav Forskningsnemnda skal bruke for ph.d. kvoteplasser. Arbeidet legges fram på Forskningsnemndas møte i mars /2007 Eventuelt UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO

7 Rutiner for kvalitetssikring av BIBSYS ForskDok poster som rapporteres til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Publikasjoner i de følgende kategoriene skal rapporteres til DBH: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift (A11 og A15) Artikkel i vitenskapelig serie (A25) Artikkel i vitenskapelig antologi (A22) Vitenskapelige monografier (B11) Publikasjoner som rapporteres til DBH må oppfylle følgende krav: 1. Publikasjonen må tilhøre en av de fire kategoriene over. 2. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, forlag) som er godkjent av DBH. 3. Artikler i såkalte hybridtidsskrifter * må være fagfellevurderte. 4. UMB må være oppgitt som forfatteradresse på originalpublikasjonen. 5. Alle forfattere må være oppgitt i ForskDok posten (for korrekt beregning av forfatterandel). Kun forfatterne som har UMB-adresse i selve publikasjonen skal ha det i ForskDok-posten som rapporteres. *Det finnes enkelte tidsskrifter som er anerkjente som godkjente publiseringskanaler av DBH, men som inneholder både fagfellevurderte og ikke-fagfellevurderte artikler (såkalte hybridtidsskrifter). Liste over hybridtidsskrifter som vi kjenner til pr : Byggekunst Kart og Plan Vann Kvalitetssikring via ITAR-import Mange av publikasjonene i kategori A11, A15 og A25 kan importeres til ForskDok fra ITARbasen til DBH. Alle publikasjoner som importeres fra ITAR-basen er automatisk kvalitetssikret på flere områder: De er plassert i rett kategori De er publisert i godkjent publiseringskanal Artikler i hybridtidsskrifter er fagfellevurderte Minst en av forfatterne har UMB-adresse Alle forfattere er oppgitt Kun publikasjoner der minst en forfatter har UMB-adresse skal kunne importeres fra ITAR, men adressene til hver enkelt forfatter må legges inn manuelt. I de fleste tilfellene vil publikasjonen være egenregistrert, og adressene tas da fra den egenregistrerte posten. Dersom publikasjonen ikke er egenregistrert, må de tas fra originalartikkelen. I de tilfellene der adressene er egenregistrerte, kontrollerer forskningsavdelingen at forfatter-adressene i forskdok-posten stemmer med adressene på originalen, men dette gjøres kun for utvalg av 1

8 ansatte som kan antas å ha flere alternative adresser (professor II ved UMB, professor II ved annen institusjon, deltidsansatte og nytilsatte). Kvalitetssikring av publikasjoner som ikke ligger i ITAR-basen Vitenskapelige antologier, vitenskapelige monografier og en del tidsskrifter og serier indekseres ikke i ISI eller Norart og dermed kommer de heller ikke med i ITAR-basen. Det er også en forsinkelse i systemet, som gjør at artikler publisert sent på året ikke rekker å komme inn i ITAR-basen innen fristen for DBH-rapportering. I BIBSYS ForskDok er det ikke mulig å rapportere publikasjoner som ikke er i godkjent publikasjonskanal i en av de fire kategoriene nevnt over. Det er imidlertid mulig for registratorer å velge feil kategori ved registrering. Publikasjoner som ikke kan importeres fra ITAR-basen søkes opp på internett (de aller fleste er tilgjengelige). For publikasjoner som ikke ligger i ITAR-basen kontrollerer Forskningsavdelingen følgende før rapportering til DBH. At publikasjonene er registrert i rett kategori. At artikler i kjente hybridtidsskrifter er fagfellevurderte artikler. At alle forfattere er oppgitt At forfatterne er ikke er oppgitt med en annen adresse enn den som er oppgitt i originalen. Dublettkontroll Det skjer av og til at en publikasjon registreres mer enn en gang. Forskningsavdelingen kontrollerer at det ikke finnes dobbeltregistreringer blant publikasjonene som rapporteres. ÅE

9 NOTAT TIL : FON, REKTOR, ADM.DIR KOPI FORSKNINGSDIREKTØR, LEDER AV TTO/NÆRINGSLIVSKONTORET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA ELI NÆSS VÅR REF DATO IP POLICY VED NORSKE UNIVERSITETER OG HØYSKOLER IP og IPR på dagsorden Intellektuelle/immaterielle verdier 1 (IP) dreier seg om den myke kapital og er et resultat av medarbeideres kunnskap og intellektuelle virksomhet. Intellektuelle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for ulike former for beskyttelse av IP, og blir et viktigere og viktigere tema også for Universiteter. Problemstillinger knyttet til IPR ble reist på et rektor/adm.dir. møte i Bergen i Oppmerksomheten knyttet til temaet har blitt satt på dagsorden gjennom TTOer, NIFU-STEP evalueringen av NTNU TTO, og delvis av norsk industri som møter inkonsekvent politikk på universitetene når det gjelder IP. Det å ha en IP policy ses på som helt avgjørende for å lykkes i TTO sammenheng. En av konklusjonene fra NIFU-STEP rapporten var at TTOene i dag opererer uten klare retningslinjer eller politikk. Dette er resultat av en manglende systematisk tilnærming til å utvikle IP politikk fra toppen (Forskningsrådet) og helt ned til TTOene. Som følge av dette har UiO allerede etablert en politikk for IP ( Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved UIO ) og flere universiteter er i gang med å etablere en politikk når det gjelder intellektuelle rettigheter (IPR) og forvaltning av IPR i universitet-industri sammenheng. Nasjonal IP workshop Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterte i februar til IP-policy workshop i Boston for Universiteter og høyskoler med et påfølgende møte i Oslo. Målgruppen for turen var øverste ledelse og rådgivere ved norske universiteter, Forskningsrådet, NHD og KD. Fra UMB deltok Forskningsdirektør og rådgiver i TTO/Næringslivskontoret. For å illustrere enkelte fellesnevnere i IP-politikk for et utvalg av Universiteter i USA og England: - Alltid beholde eierskap til IP - Ingen begrensning på publisering (med unntak ved patentering hvor dager frist kan gis) - Behov for å ha profesjonell håndtering av IP på Universitetet - Behov for å behandle forskningsfinansierende industri med fair terms. - Collaborative research leads to joint ownership 1 Intellektuelle og immaterielle verdier brukes ofte om hverandre

10 Prinsippene sammenfaller med konklusjonene til utredningen om Akademisk frihet som stadfestet at akademisk frihet er Universitetets fundament, - også i nye og mer komplekse relasjoner med industri og forskningsinstitusjoner. I tillegg til IP-politikk har mange utenlandske universiteter også en tilhørende politikk på Conflict of interest. Dvs. en veiledning i hvordan interessekonflikter skal håndteres. Oppfølging Forskningsrådet og Universitet Forskningsrådet er i gang med utvikling av IPR-politikk og med forbedring av kontraktsmaler. I tillegg vil det sannsynligvis settes ned en gruppe med representanter fra alle universitetene for å utarbeide red lines altså noen overordnede føringer som gjelder alle. I tillegg legges det opp til at universitetene selv utarbeide egne IP-politikker, med utgangspunkt i basert på nasjonale føringer. NTNU ser for seg følgende punkter for hvordan prosessen skal gjøres: 1) Mål for politikken 2) Hva og hvem politikken skal omfatte 3) Omfang av og eiendomsrett til rettigheter 4) Rollefordeling NTNU og TTO 5) Håndtering av rettigheter i kontrakter 6) Prinsipper for fordeling av inntekter og overskudd Utarbeidelse av en IP- politikk vil berøre både personal-, forsknings- og studiemessige, økonomifaglige og juridiske forhold, og derfor gå på tvers av avdelinger og institutter på UMB. Med andre ord en omfattende prosess som må være godt forankret. Til sammenlikning kan det nevnes at Universitetet i Oslo brukte betydelige ressurser, blant annet også et eksternt advokatkontor, i prosessen med sin nåværende politikk. UMB kan nok hente mye ved å bruke UIO sin politikk som et utgangspunkt, men det er samtidig en rekke forhold som UMB selv må ta stilling til. Det vil være naturlig å involvere flere i denne prosessen på UMB, og det videre arbeidet med dette vil bli redegjort for på et senere tidspunkt. Med hilsen Eli Marie Næss Rådgiver, Næringslivskontoret

11 SAKSFREMLEGG SAKSANSVARLIG: ODD JARLE SKJELHAUGEN UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSAVDELINGEN SAKSBEHANDLER: JON KR. ØIESTAD DIREKTE TLF: E-POST: DATO: ARKIVSAK NR: 2007/400 SAKSNR UTVALG MØTEDATO Forskningsnemnda Tildeling av ph.d.-kvoteplasser 2007/2008 Dokumenter 1. Saksframlegg 2. Oversikt over søkere 3. Instituttenes anbefalinger og søknadsdokumentasjon Forslag til vedtak 1. PhD kvoteplass utviklingsland med studiestart i august 2007 tildeles Tumusiime, David Mwesigye (NOR) Baratsion, Yemane Teshaye (IPM) Asfaw, Metawet Taye (IKBM) Atsbeha, Daniel Muluwork (IØR) Mullah, Jared Amwatta (INA) Nhiem, Duong Van (IHA) 2. PhD kvoteplass med mulig studiestart i august 2007 (Reserveliste 1) tildeles Atreya, Kishar (NOR) Hurrisso, Bitu Birru (IPM) 3. Reserveliste 2: Belay, Solomon Benor (IKBM) Kahn, Md Akhtaruzzam (IØR) Belay, Andargie (INA) Itekem, Vincent Asobo (IHA) 1 4. Ph.d. kvoteplass SØE/ SA med studiestart i august 2007 tildeles Anna Oleynik (IMT) Vladimir Ivezic (IPM) Julia Isaeva (IKBM) Ibrahim Mehmeti (IKBM) 5. Tildelingen forutsetter at kandidater med mastergrad fra Norge må ha skriftlig dokumentasjon på at det 4. studieåret er fullfinansiert. Videre forutsettes det at kandidatens masteroppgave må foreligge før kvoteplasstilsagn kan gis. Det er en forutsetning for stipend at lånesøknaden godkjennes av Lånekassen og at det enkelte institutt dekker nødvendige driftsutgifter. 6. Forskningsnemnda drøfter tildeling av nye kvoteplasser med studiestart i januar 2008 (reserveliste 2) i sitt oktobermøte Odd Jarle Skjelhaugen Forskningsdirektør

12 Saksframlegg Det vises til Forskningsnemnda sak 5/2007 Kvoteplasser til PhD utdanning ved UMB der flg. vedtak ble fattet: 1. Tildeling av kvoteplasser til PhD-studier gis i inntil 3 år eller inntil 4 år dersom der er feltarbeid i hjemlandet i et omfang på minimum 6 mnd. Forlengelse av kvoteplassen er mulig ved dokumentert sykdom eller ved svangerskapspermisjon. 2. Det presiseres i tilbudsbrevet at det normalt ikke gis forlengelse ut over 3 år; respektive 4 år til PhD kvoteplasser ved UMB Med den oversikten som foreligger pr. d.d. vil det fra 15. august 2007 være 8 ledige ph.d.-plasser for studenter fra utviklingsland og 5 kvoteplasser for studenter fra SØE- og sentralasiatiske land. Her er det ikke fastsatt noen UMB-fordeling mellom MSc- og PhD-plasser. Erfaringsmessig kan det komme opp søknader om forlengelse på grunn av sykdom og fødselspermisjon. UMB må ta høyde for at det kan skje og bør derfor legge inn noen bufferplasser. I nåværende situasjon kan det være riktig å tildele 6 PhD-plasser til studenter fra utviklingsland, men samtidig gi en prioritert ventelistetildeling på like mange plasser. Dersom det ved utgangen av juni ikke foreligger berettigede forlengelsessøknader, bør de resterende 2 plassene besettes. Da vil det fortsatt være 4 på venteliste. Tidligere har disse plassene blitt brukt ved ledighet og studiestart i januar. Denne ordningen kan videreføres, men en annen mulighet kunne være at FON foretar en ny tildeling i oktober-møtet 2007 med studiestart i januar Da vil en ha bedre totaloversikt over plassledighet, og de enkelte kandidatene kan vurderes på nytt. Det er 5 ledige kvoteplasser for studenter fra SØE/ SA fra august Det er kun 4 kvalifiserte søkere. Kommentarer til enkeltsøknader Lånekassen har nå begynt en mer restriktiv praksis av sitt regelverk om maks 5 års studietid i Norge for å få kvotestipend. For kandidater som har 2-årig master tatt i Norge, er vilkåret at de kan få 3 år kvotestipend til ph.d. forutsatt at minst ett av disse 3 ph.d.-årene er feltarbeid i hjemlandet. Med denne regelen vil nok mange få tidsnød om ikke det 4. ph.d.-året kan finansieres på annen måte. Denne regelen vil komme til anvendelse for flg. søkere: Tumusiime og Byakagba, Noragric, Tadesse, IPM Atsbeha, IØR Mullah, INA Tekem, IHA Dersom noen av disse søkerne tildeles kvoteplass, bør det være en forutsetning at det 4. studieåret sikres finansiering før det utstedes Letter of Award. IPMs søkere med prioritet fra 1-4 er alle knyttet opp til NUFU-prosjekter. Det går ikke fram av mottatt dokumentasjon om de ulike NUFU-prosjektene har stipendfinansiering. I så fall vil det å få kvotestipend i beste fall styrke finansieringsgrunnlaget for NUFU-prosjektet, men på den annen side omdefineres stipendkostnader til andre studenter eller formål. Konsekvensen av å tildele kvoteplass til NUFU-kandidater med innebygd stipendfinansiering, kan bli dobbeltfinansiering og utestenger andre søkere som ikke har NUFU-tilknytning. Før FON velger å tildele kvoteplass til NUFU-stipendiater, bør status for de ulike kandidatene klargjøres. Noen av søkerne avslutter sin master våren Om disse kandidatene tildeles kvoteplass, bør dette gjøres under forutsetning av at det foreligger mastergradsdokumentasjon. Anna Oleynik, IMT og Julia Iseva, IKBM, begge fra Russland ble tildelt kvoteplass i FONs møte De klarte ikke å få utreiseklarering for å komme til UMB i januar 2007 og har bedt om å få utsette studiestart til august Derfor fremmes disse kandidatene på nytt av formelle grunner. I forslag til vedtak foreslås følgende: Hver av de 6 instituttene med kvalifiserte søknader får 2 kvoteplasser hver slik at - 6 plasser tildeles umiddelbart, - 2 plasser står på venteliste 1. med evt. klarering 1. juli plasser kommer på venteliste 2. Til de 5 ledige plassene for søkere fra SØE/ SA foreligger det 4 kvalifiserte kandidater. Forskningsnemnda kan tildele studieplass til alle disse. Da vil det være en ubesatt kvoteplass.

13 KVOTESØKNADER PhD 2007/ 2008 prioritet navn søker land samarb. inst. veileder merknader Noragric 1 TUMUSIIME David Mwesigye Uganda Makerere Uv Benjaminsen MSc fra UMB ATREYA Kishor Nepal Kathmandu Uv Sitaula 3 BYAKAGBA Patrick Uganda Makerere Uv Gufu Oba MSc fra UMB 2005 IMT 1 OLEYNIK Anna Alexseevna Russland Perm State Uv Wyller kvinne FON ikke noe vedlegg IPM 1 BARATSION Yemane Teshaye Ethiopia Mekelle Uv Bjørnstad 2 HURRISSO Bitu Birru Ethiopia Uv of Hawassa Salbu 3 GEBREMEDHIN Zenebe Ethiopia Mekelle Uv Bjørnstad 4 JIBAT Girma Abera Ethiopia Uv of Hawassa Bakken 5 TADESSE Belachew Asalf Ethiopia Jimma Uv Bjørnstad MSc fra UMB 2007, samarb. avtale mangler 6 BERHE Araya Alemi Ethiopia Mekelle Uv Skjelvåg 1 IVEZIC Vladimir Kroatia? Singh IKBM 1 ASFAW Metawet Taye Ethiopia Uv of Hawassa? kvinne MSc vitnemål mangler 2 BELAY Solomon Benor Ethiopia Uv of Hawassa Frostegård M.Phil Tromsø Uv 2003, vitnemål mangler 1 ISAEVA Julia Sergeevna Russland Tambov State Uv Aastveit kvinne FON ikke noe vedlegg 2 MEHMETI Ibrahim Kosovo Uv of Prestina Nes MSc fra NVH 2007 IØR 1 ATSBEHA Daniel Muluwork Ethiopia? Rickertsen MSc UMB KAHN Md Akhtaruzzam Bangladesh Banglasesh Agr. Uv Guttormsen samarbeidsavtale? INA 1 MULLAH Jared Amwatta Kenya Kenya Forestry Res. InTotland/ Klanderud MSc NLH BELAY Andargie Ethiopia Uv of Hawassa Moe/ Totland

14 IHA 1 NHIEM Duong Van Vietnam Hanoi Agric Uv Berg 2 TEKEM Vincent Asobo Kamerun? Storebakken MSc fra UMB 2007 samarbeidsavtale? jkr

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008 MØTEBOK 29.05.2008 UTKAST 20.6.2008 GODKJENT 11.9.2008 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Irene E. Eriksen Dahl representant for tekn./adm.

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 21.04.2009

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 21.04.2009 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 21.04.2009 STED T451, Tårnbygningen MØTETID 10:15-14:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 21.04.2009

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 14.12.2007 STED CIRKUS STYREROMMET MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 14.12.2007

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering Vitenskapelig publisering Fra 2005 skal sektoren rapportere data for vitenskapelig publisering til DBH. Data skal omfatte tellinger av publikasjoner utgitt i 2004, og skal inngå som beregningsgrunnlag

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 8. desember 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 8. desember 2011 MØTEBOK GODKJENT 26.01.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 8. desember 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d.

Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d. Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d. Hva gjør man hvis man ikke har fått avklart opptak til ph.d. studiet?... 1 Ut fra hvilke kriterier vurderes vitenskapelig kvalitet i søknadene?... 1 Hvilke krav stilles

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Møtedatoer 13. januar, 3. februar, 10. mars, 3. mai, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 10. november

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 11.12.2008

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 11.12.2008 MØTEBOK FRA 11.12.2008 UTKAST 20.01.2009 GODKJENT 27.01.2009 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 11.12.2008 Til stede: Forfall: Nils Bjugstad forskningsleder ved IMT Andreas Brunner forskningsleder ved INA

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

FON-SAK NR: 27/2012. Etikk og sporbarhet i forskningen: kan krav og rutiner forenkles?

FON-SAK NR: 27/2012. Etikk og sporbarhet i forskningen: kan krav og rutiner forenkles? 1302 1901 FON-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak xx/2012 Etikk og sporbarhet i forskningen:

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken

Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken Kvoteordningen ved UiO FFF-møte 22.10.16 Anette Løken Fokus for presentasjonen: Historikk Kvoteordningen ved UiO Statistikk Evaluering og høringssvar fra UiO Forlengelse av programperiode og nytt rundskriv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer