10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO STED STYREROMMET CIRKUS MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA Saksliste Saksnr Tittel 10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste 11/2007 Orienteringssaker Forskningsdirektøren informerer Pakistanske HEC stipend TTO Medlemmer til divisjonsstyrene Forskningsrådet Samarbeid med latinamerika (orientering fra Mariel Støen) Strategiseminar Marelife Besøk av seksjon for Forskning og innovasjon (KD) FUGEII Follo kommunenes næringsplan Møte med Miljøverndepartementet om UMBs miljøforskning Forskningsrådet Havet og Kysten OREEC brosjyre og professor II Testing av system for lagring av primærdata ved UMB Forskningslederne informerer Miljø2015 Aktuelle saker ved instituttet 12/2007 Referatsaker IP policy Ph.d. håndbok Retningslinjer for kvalitetssikring av publikasjonsdata til DBH 13/2007 Tildeling av ph.d.-kvoteplasser 2007/ /2007 Implementering av standard forsøksprotokoller på UMB Drøftingssak 15/2007 Eventuelt UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA SAKSLISTE

2 2 Fravær meldes på e-post til UMB, Odd Jarle Skjelhaugen forskningsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO DD.MM.AAA

3 MØTEBOK UTKAST GODKJENNING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda Til stede: Til stede fra administrasjonen: Forfall: Møteleder: Are Aastveit Atle Guttormsen Dag Austbø Gary Fry Jon Olafsen Mariel Støen Nils Bjugstad Odd Arne Rognli Reidar Borgstrøm Randi Kaarhus Dimitrij Guzs (vara for Lise Hansen) Pål Vedeld Erik Romstad (sak 4) Sigve Håvarstein (sak 4) Odd Jarle Skjelhaugen Colin Murphy (sak) Jon Kristian Øiestad (sak 7 og 8) Lise Hansen Kristian Alnæs Morten Bakken Reidar Borgstrøm (sak 4) Møtebok/referent: Sigrid Gåseidnes UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK

4 2 Sak 1/2006 Godkjenning av møtebok fra og saksliste Vedtak: Saksliste og møtebok godkjennes Sak 2/2006 Orienteringssaker Forskningsdirektøren informerer Miljø 2015, Arild Vatn informerer (leder for programstyret) Oppfølging Arild Vatn sender ny versjon til Forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen legger ut oversikten på nettet og sender ut linken på mail til alle forskning- og insituttledere. Forskningsavdelingen organiserer et åpent møte om programmet hvor Arild Vatn deltar. Akademisk frihet, høringsuttalelse fra US 25. jan ForskDok oppklaring av regler rundt forfatteradresser Besøk av programstyret i Matprogrammet 29. jan Møte med programstyret i Havet og Kysten 15. februar o Brit Salbu/BO Rosseland o Kystsoneforvaltning presentasjon av ILP o Blåskjelloppdrett, kobling økologi og økonomi Vårkonferansen 2007 o Forskningsledere bes om å sende inn forslag til foredragsholdere. Oslo-klynge Fornybar energi og miljø Prosess er i gang. Dras av miljøet på Kjeller. UMB med i styringsgruppe. Ønske om samordning av utdanning innen fornybar energi. Bioenergi gruppe Campus Enighet om å lage en campusklynge. Som også kan bidra inn mot det nasjonale veikartet for bioenergi. Nasjonal IP policy Det er tatt initiativ for at alle universiteter og forskningsinstitutter skal ha samme IP-politikk. To sider, hvordan man skal opptre internt og hvordan man skal forholde seg til eksterne oppdragsgivere. Forskningsrådet og Innovasjon Norge driver den nasjonale prosessen. Legges fram for FON som sak når prosessen har kommet lengre. EU 7RP rådgiver på Campus Forskningsnemnda seminar etter påske o FONs mandat. o FONs rolle som strategileverandør o Resultater/resultatutvikling de siste årene. o Forskningsledere rolle o Budsjettmodell. FUGEII Oppfølging Forskningsavdelingen organiserer et møte med styreleder for FUGE og inviterer UMB miljøene til å delta. Forskningslederne informerer UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEBOK

5 3 Sak 3/2006 Referatsaker Høring: Utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven Vedtak FON behandler høringen på møtet i mars. Småforsk, utlysning av midler Vedtak Forskningsavdelingen utlyser midlene etter samme prinsipper som i fjor. 4/2007 Sentrale ambulerende ph.d. stipend tildeling Vedtak Før neste utlysning av ph.d. stillinger skal det avklares om professor II stillinger kan stå som hovedveileder i tildelinger gjort gjennom Forskningsnemnda. Følgende prosjekt tildeles ph.d. stipend: o Morten Bakken o Tor Lea o Birger Solberg o Jon Landvik o Atle Guttormsen o Knut Nustad o Cecilie Rolstad o Michael Ohlson o Judith Narvhus o Are Aastveit o Jorun Olsen o Gro Amdam o Cecilia Futsæther 5/2007 Utlysning av midler til gjesteforskere Vedtak Formålet med å støtte gjesteforskerengasjement ved UMB er å styrke internasjonalt nettverksog forskningssamarbeid innen satsingsområdene i Forskningsstrategien, og å øke samarbeid med gode internasjonale FoU-institusjoner/utenlandske forskningsmiljøer. Følgende søkere prioriteres: o Forskere som kan dokumentere stor vitenskapelig produksjon o Forskere fra FoU institusjoner med høyt faglig nivå o Søkere i fagfelt som ligger innenfor satsingsområdene i Forskningsstrategien. Forskningsavdelingen lyser midlene umiddelbart etter de føringer som er gitt i saksutredningen. Søknadsfrist er 15. april og 1. september, omtrent halvparten av midlene fordeles ved hver frist. Forskningsnemnda behandler søknadene 6/2007 Organisering av kommersialiseringsaktiviteter ved UMB Vedtak Saken utsettes til neste møte UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO

6 4 7/2007 Stipendprogram for ph.d. studenter fra Pakistan Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på mulige kriterier og modeller for prioritering av søkere om HEC stipend. Gruppemedlemmer: En fra Noragric, en fra INA og Torbjørn Gilberg fra studieavdelingen som sekretær. Oppfølging Pål Vedeld og Reidar Borgstrøm foreslår en kandidat hver og gir beskjed til Torbjørn Gilberg om navn. 8/2007 Ph.d. kvoteplasser, administrasjon og strategisk bruk Vedtak 1. Søknader om forlengelse av ph.d. kvoteplasser behandles administrativt i Forskningsavdelingen på grunnlag av vedtatte regler og retningslinjer. 2. Forskningsavdelingen utreder hvilke krav Forskningsnemnda skal bruke for ph.d. kvoteplasser. Arbeidet legges fram på Forskningsnemndas møte i mars /2007 Eventuelt UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA MØTEDATO

7 Rutiner for kvalitetssikring av BIBSYS ForskDok poster som rapporteres til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Publikasjoner i de følgende kategoriene skal rapporteres til DBH: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift (A11 og A15) Artikkel i vitenskapelig serie (A25) Artikkel i vitenskapelig antologi (A22) Vitenskapelige monografier (B11) Publikasjoner som rapporteres til DBH må oppfylle følgende krav: 1. Publikasjonen må tilhøre en av de fire kategoriene over. 2. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, forlag) som er godkjent av DBH. 3. Artikler i såkalte hybridtidsskrifter * må være fagfellevurderte. 4. UMB må være oppgitt som forfatteradresse på originalpublikasjonen. 5. Alle forfattere må være oppgitt i ForskDok posten (for korrekt beregning av forfatterandel). Kun forfatterne som har UMB-adresse i selve publikasjonen skal ha det i ForskDok-posten som rapporteres. *Det finnes enkelte tidsskrifter som er anerkjente som godkjente publiseringskanaler av DBH, men som inneholder både fagfellevurderte og ikke-fagfellevurderte artikler (såkalte hybridtidsskrifter). Liste over hybridtidsskrifter som vi kjenner til pr : Byggekunst Kart og Plan Vann Kvalitetssikring via ITAR-import Mange av publikasjonene i kategori A11, A15 og A25 kan importeres til ForskDok fra ITARbasen til DBH. Alle publikasjoner som importeres fra ITAR-basen er automatisk kvalitetssikret på flere områder: De er plassert i rett kategori De er publisert i godkjent publiseringskanal Artikler i hybridtidsskrifter er fagfellevurderte Minst en av forfatterne har UMB-adresse Alle forfattere er oppgitt Kun publikasjoner der minst en forfatter har UMB-adresse skal kunne importeres fra ITAR, men adressene til hver enkelt forfatter må legges inn manuelt. I de fleste tilfellene vil publikasjonen være egenregistrert, og adressene tas da fra den egenregistrerte posten. Dersom publikasjonen ikke er egenregistrert, må de tas fra originalartikkelen. I de tilfellene der adressene er egenregistrerte, kontrollerer forskningsavdelingen at forfatter-adressene i forskdok-posten stemmer med adressene på originalen, men dette gjøres kun for utvalg av 1

8 ansatte som kan antas å ha flere alternative adresser (professor II ved UMB, professor II ved annen institusjon, deltidsansatte og nytilsatte). Kvalitetssikring av publikasjoner som ikke ligger i ITAR-basen Vitenskapelige antologier, vitenskapelige monografier og en del tidsskrifter og serier indekseres ikke i ISI eller Norart og dermed kommer de heller ikke med i ITAR-basen. Det er også en forsinkelse i systemet, som gjør at artikler publisert sent på året ikke rekker å komme inn i ITAR-basen innen fristen for DBH-rapportering. I BIBSYS ForskDok er det ikke mulig å rapportere publikasjoner som ikke er i godkjent publikasjonskanal i en av de fire kategoriene nevnt over. Det er imidlertid mulig for registratorer å velge feil kategori ved registrering. Publikasjoner som ikke kan importeres fra ITAR-basen søkes opp på internett (de aller fleste er tilgjengelige). For publikasjoner som ikke ligger i ITAR-basen kontrollerer Forskningsavdelingen følgende før rapportering til DBH. At publikasjonene er registrert i rett kategori. At artikler i kjente hybridtidsskrifter er fagfellevurderte artikler. At alle forfattere er oppgitt At forfatterne er ikke er oppgitt med en annen adresse enn den som er oppgitt i originalen. Dublettkontroll Det skjer av og til at en publikasjon registreres mer enn en gang. Forskningsavdelingen kontrollerer at det ikke finnes dobbeltregistreringer blant publikasjonene som rapporteres. ÅE

9 NOTAT TIL : FON, REKTOR, ADM.DIR KOPI FORSKNINGSDIREKTØR, LEDER AV TTO/NÆRINGSLIVSKONTORET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA ELI NÆSS VÅR REF DATO IP POLICY VED NORSKE UNIVERSITETER OG HØYSKOLER IP og IPR på dagsorden Intellektuelle/immaterielle verdier 1 (IP) dreier seg om den myke kapital og er et resultat av medarbeideres kunnskap og intellektuelle virksomhet. Intellektuelle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for ulike former for beskyttelse av IP, og blir et viktigere og viktigere tema også for Universiteter. Problemstillinger knyttet til IPR ble reist på et rektor/adm.dir. møte i Bergen i Oppmerksomheten knyttet til temaet har blitt satt på dagsorden gjennom TTOer, NIFU-STEP evalueringen av NTNU TTO, og delvis av norsk industri som møter inkonsekvent politikk på universitetene når det gjelder IP. Det å ha en IP policy ses på som helt avgjørende for å lykkes i TTO sammenheng. En av konklusjonene fra NIFU-STEP rapporten var at TTOene i dag opererer uten klare retningslinjer eller politikk. Dette er resultat av en manglende systematisk tilnærming til å utvikle IP politikk fra toppen (Forskningsrådet) og helt ned til TTOene. Som følge av dette har UiO allerede etablert en politikk for IP ( Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved UIO ) og flere universiteter er i gang med å etablere en politikk når det gjelder intellektuelle rettigheter (IPR) og forvaltning av IPR i universitet-industri sammenheng. Nasjonal IP workshop Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterte i februar til IP-policy workshop i Boston for Universiteter og høyskoler med et påfølgende møte i Oslo. Målgruppen for turen var øverste ledelse og rådgivere ved norske universiteter, Forskningsrådet, NHD og KD. Fra UMB deltok Forskningsdirektør og rådgiver i TTO/Næringslivskontoret. For å illustrere enkelte fellesnevnere i IP-politikk for et utvalg av Universiteter i USA og England: - Alltid beholde eierskap til IP - Ingen begrensning på publisering (med unntak ved patentering hvor dager frist kan gis) - Behov for å ha profesjonell håndtering av IP på Universitetet - Behov for å behandle forskningsfinansierende industri med fair terms. - Collaborative research leads to joint ownership 1 Intellektuelle og immaterielle verdier brukes ofte om hverandre

10 Prinsippene sammenfaller med konklusjonene til utredningen om Akademisk frihet som stadfestet at akademisk frihet er Universitetets fundament, - også i nye og mer komplekse relasjoner med industri og forskningsinstitusjoner. I tillegg til IP-politikk har mange utenlandske universiteter også en tilhørende politikk på Conflict of interest. Dvs. en veiledning i hvordan interessekonflikter skal håndteres. Oppfølging Forskningsrådet og Universitet Forskningsrådet er i gang med utvikling av IPR-politikk og med forbedring av kontraktsmaler. I tillegg vil det sannsynligvis settes ned en gruppe med representanter fra alle universitetene for å utarbeide red lines altså noen overordnede føringer som gjelder alle. I tillegg legges det opp til at universitetene selv utarbeide egne IP-politikker, med utgangspunkt i basert på nasjonale føringer. NTNU ser for seg følgende punkter for hvordan prosessen skal gjøres: 1) Mål for politikken 2) Hva og hvem politikken skal omfatte 3) Omfang av og eiendomsrett til rettigheter 4) Rollefordeling NTNU og TTO 5) Håndtering av rettigheter i kontrakter 6) Prinsipper for fordeling av inntekter og overskudd Utarbeidelse av en IP- politikk vil berøre både personal-, forsknings- og studiemessige, økonomifaglige og juridiske forhold, og derfor gå på tvers av avdelinger og institutter på UMB. Med andre ord en omfattende prosess som må være godt forankret. Til sammenlikning kan det nevnes at Universitetet i Oslo brukte betydelige ressurser, blant annet også et eksternt advokatkontor, i prosessen med sin nåværende politikk. UMB kan nok hente mye ved å bruke UIO sin politikk som et utgangspunkt, men det er samtidig en rekke forhold som UMB selv må ta stilling til. Det vil være naturlig å involvere flere i denne prosessen på UMB, og det videre arbeidet med dette vil bli redegjort for på et senere tidspunkt. Med hilsen Eli Marie Næss Rådgiver, Næringslivskontoret

11 SAKSFREMLEGG SAKSANSVARLIG: ODD JARLE SKJELHAUGEN UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSAVDELINGEN SAKSBEHANDLER: JON KR. ØIESTAD DIREKTE TLF: E-POST: DATO: ARKIVSAK NR: 2007/400 SAKSNR UTVALG MØTEDATO Forskningsnemnda Tildeling av ph.d.-kvoteplasser 2007/2008 Dokumenter 1. Saksframlegg 2. Oversikt over søkere 3. Instituttenes anbefalinger og søknadsdokumentasjon Forslag til vedtak 1. PhD kvoteplass utviklingsland med studiestart i august 2007 tildeles Tumusiime, David Mwesigye (NOR) Baratsion, Yemane Teshaye (IPM) Asfaw, Metawet Taye (IKBM) Atsbeha, Daniel Muluwork (IØR) Mullah, Jared Amwatta (INA) Nhiem, Duong Van (IHA) 2. PhD kvoteplass med mulig studiestart i august 2007 (Reserveliste 1) tildeles Atreya, Kishar (NOR) Hurrisso, Bitu Birru (IPM) 3. Reserveliste 2: Belay, Solomon Benor (IKBM) Kahn, Md Akhtaruzzam (IØR) Belay, Andargie (INA) Itekem, Vincent Asobo (IHA) 1 4. Ph.d. kvoteplass SØE/ SA med studiestart i august 2007 tildeles Anna Oleynik (IMT) Vladimir Ivezic (IPM) Julia Isaeva (IKBM) Ibrahim Mehmeti (IKBM) 5. Tildelingen forutsetter at kandidater med mastergrad fra Norge må ha skriftlig dokumentasjon på at det 4. studieåret er fullfinansiert. Videre forutsettes det at kandidatens masteroppgave må foreligge før kvoteplasstilsagn kan gis. Det er en forutsetning for stipend at lånesøknaden godkjennes av Lånekassen og at det enkelte institutt dekker nødvendige driftsutgifter. 6. Forskningsnemnda drøfter tildeling av nye kvoteplasser med studiestart i januar 2008 (reserveliste 2) i sitt oktobermøte Odd Jarle Skjelhaugen Forskningsdirektør

12 Saksframlegg Det vises til Forskningsnemnda sak 5/2007 Kvoteplasser til PhD utdanning ved UMB der flg. vedtak ble fattet: 1. Tildeling av kvoteplasser til PhD-studier gis i inntil 3 år eller inntil 4 år dersom der er feltarbeid i hjemlandet i et omfang på minimum 6 mnd. Forlengelse av kvoteplassen er mulig ved dokumentert sykdom eller ved svangerskapspermisjon. 2. Det presiseres i tilbudsbrevet at det normalt ikke gis forlengelse ut over 3 år; respektive 4 år til PhD kvoteplasser ved UMB Med den oversikten som foreligger pr. d.d. vil det fra 15. august 2007 være 8 ledige ph.d.-plasser for studenter fra utviklingsland og 5 kvoteplasser for studenter fra SØE- og sentralasiatiske land. Her er det ikke fastsatt noen UMB-fordeling mellom MSc- og PhD-plasser. Erfaringsmessig kan det komme opp søknader om forlengelse på grunn av sykdom og fødselspermisjon. UMB må ta høyde for at det kan skje og bør derfor legge inn noen bufferplasser. I nåværende situasjon kan det være riktig å tildele 6 PhD-plasser til studenter fra utviklingsland, men samtidig gi en prioritert ventelistetildeling på like mange plasser. Dersom det ved utgangen av juni ikke foreligger berettigede forlengelsessøknader, bør de resterende 2 plassene besettes. Da vil det fortsatt være 4 på venteliste. Tidligere har disse plassene blitt brukt ved ledighet og studiestart i januar. Denne ordningen kan videreføres, men en annen mulighet kunne være at FON foretar en ny tildeling i oktober-møtet 2007 med studiestart i januar Da vil en ha bedre totaloversikt over plassledighet, og de enkelte kandidatene kan vurderes på nytt. Det er 5 ledige kvoteplasser for studenter fra SØE/ SA fra august Det er kun 4 kvalifiserte søkere. Kommentarer til enkeltsøknader Lånekassen har nå begynt en mer restriktiv praksis av sitt regelverk om maks 5 års studietid i Norge for å få kvotestipend. For kandidater som har 2-årig master tatt i Norge, er vilkåret at de kan få 3 år kvotestipend til ph.d. forutsatt at minst ett av disse 3 ph.d.-årene er feltarbeid i hjemlandet. Med denne regelen vil nok mange få tidsnød om ikke det 4. ph.d.-året kan finansieres på annen måte. Denne regelen vil komme til anvendelse for flg. søkere: Tumusiime og Byakagba, Noragric, Tadesse, IPM Atsbeha, IØR Mullah, INA Tekem, IHA Dersom noen av disse søkerne tildeles kvoteplass, bør det være en forutsetning at det 4. studieåret sikres finansiering før det utstedes Letter of Award. IPMs søkere med prioritet fra 1-4 er alle knyttet opp til NUFU-prosjekter. Det går ikke fram av mottatt dokumentasjon om de ulike NUFU-prosjektene har stipendfinansiering. I så fall vil det å få kvotestipend i beste fall styrke finansieringsgrunnlaget for NUFU-prosjektet, men på den annen side omdefineres stipendkostnader til andre studenter eller formål. Konsekvensen av å tildele kvoteplass til NUFU-kandidater med innebygd stipendfinansiering, kan bli dobbeltfinansiering og utestenger andre søkere som ikke har NUFU-tilknytning. Før FON velger å tildele kvoteplass til NUFU-stipendiater, bør status for de ulike kandidatene klargjøres. Noen av søkerne avslutter sin master våren Om disse kandidatene tildeles kvoteplass, bør dette gjøres under forutsetning av at det foreligger mastergradsdokumentasjon. Anna Oleynik, IMT og Julia Iseva, IKBM, begge fra Russland ble tildelt kvoteplass i FONs møte De klarte ikke å få utreiseklarering for å komme til UMB i januar 2007 og har bedt om å få utsette studiestart til august Derfor fremmes disse kandidatene på nytt av formelle grunner. I forslag til vedtak foreslås følgende: Hver av de 6 instituttene med kvalifiserte søknader får 2 kvoteplasser hver slik at - 6 plasser tildeles umiddelbart, - 2 plasser står på venteliste 1. med evt. klarering 1. juli plasser kommer på venteliste 2. Til de 5 ledige plassene for søkere fra SØE/ SA foreligger det 4 kvalifiserte kandidater. Forskningsnemnda kan tildele studieplass til alle disse. Da vil det være en ubesatt kvoteplass.

13 KVOTESØKNADER PhD 2007/ 2008 prioritet navn søker land samarb. inst. veileder merknader Noragric 1 TUMUSIIME David Mwesigye Uganda Makerere Uv Benjaminsen MSc fra UMB ATREYA Kishor Nepal Kathmandu Uv Sitaula 3 BYAKAGBA Patrick Uganda Makerere Uv Gufu Oba MSc fra UMB 2005 IMT 1 OLEYNIK Anna Alexseevna Russland Perm State Uv Wyller kvinne FON ikke noe vedlegg IPM 1 BARATSION Yemane Teshaye Ethiopia Mekelle Uv Bjørnstad 2 HURRISSO Bitu Birru Ethiopia Uv of Hawassa Salbu 3 GEBREMEDHIN Zenebe Ethiopia Mekelle Uv Bjørnstad 4 JIBAT Girma Abera Ethiopia Uv of Hawassa Bakken 5 TADESSE Belachew Asalf Ethiopia Jimma Uv Bjørnstad MSc fra UMB 2007, samarb. avtale mangler 6 BERHE Araya Alemi Ethiopia Mekelle Uv Skjelvåg 1 IVEZIC Vladimir Kroatia? Singh IKBM 1 ASFAW Metawet Taye Ethiopia Uv of Hawassa? kvinne MSc vitnemål mangler 2 BELAY Solomon Benor Ethiopia Uv of Hawassa Frostegård M.Phil Tromsø Uv 2003, vitnemål mangler 1 ISAEVA Julia Sergeevna Russland Tambov State Uv Aastveit kvinne FON ikke noe vedlegg 2 MEHMETI Ibrahim Kosovo Uv of Prestina Nes MSc fra NVH 2007 IØR 1 ATSBEHA Daniel Muluwork Ethiopia? Rickertsen MSc UMB KAHN Md Akhtaruzzam Bangladesh Banglasesh Agr. Uv Guttormsen samarbeidsavtale? INA 1 MULLAH Jared Amwatta Kenya Kenya Forestry Res. InTotland/ Klanderud MSc NLH BELAY Andargie Ethiopia Uv of Hawassa Moe/ Totland

14 IHA 1 NHIEM Duong Van Vietnam Hanoi Agric Uv Berg 2 TEKEM Vincent Asobo Kamerun? Storebakken MSc fra UMB 2007 samarbeidsavtale? jkr

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda MØTEBOK 24.01.2008 UTKAST 12.02.2008 GODKJENT 03.04.2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 24.01.2008 Til stede: Forfall: Fra forskningsavdelingen:

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008 MØTEBOK 29.05.2008 UTKAST 20.6.2008 GODKJENT 11.9.2008 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Irene E. Eriksen Dahl representant for tekn./adm.

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 18.10.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 18.10.2011 Til stede: Gerd Vagarud, forskningsleder ved IKBM

Detaljer

Innkalling til møte i Forskningsnemnda

Innkalling til møte i Forskningsnemnda MØTEINNKALLING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP MØTESTED: STYREROMMET, CIRKUS DATO: 09.02.2007 MØTETIDSPUNKT: 12:00-16:00 Innkalling til møte i Forskningsnemnda Innkalling er sendt til: Navn Are

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

MØTEBOK. Ekstraordinært møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Ekstraordinært møte i Universitetsstyret MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Ekstraordinært møte i Universitetsstyret 25.01.2007 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Brit Salbu Professor Birger

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 27.10.2016 For godkjenning per e-post innen 07.10.2016 FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Saksnr Tittel 16/2006 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste

Saksnr Tittel 16/2006 Godkjenning av møtebok fra FON og saksliste INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 27. APRIL 2007 STED CIRKUS STYREROMMET MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA 1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 27.04.2007

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 21.04.2009

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 21.04.2009 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 21.04.2009 STED T451, Tårnbygningen MØTETID 10:15-14:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 21.04.2009

Detaljer

NMBU Forskningutvalget

NMBU Forskningutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningutvalget Dato: 31.08.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Adamstuen, Gjesteserveringen Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 16.10.2008 STED CIRKUS STYREROMMET MØTESTART 11:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Saksliste INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

Detaljer

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 6.3.2017 For godkjenning per e-post innen 23.3.2017 FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 FU

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningsutvalget Dato: 30.11.2017 kl. 9:00 Sted: M125, Meieribygget, Campus Ås, kl 0900-1300 inkl lunsj Tilstede: Øystein Johnsen, Ragnhild

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 14.06.2007 Til stede: Rektor Knut Hove Direktør Siri Bjerke Professor Anne-Marte Tronsmo

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift.

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift. 1302 1901 LMU-SAK NR: 2/2011-3 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 2/2011-3 Retningslinjer

Detaljer

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 27.4.2017 For godkjenning per e-post innen 9.5.2017 FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 FU

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningsutvalget Dato: 12.10.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Campus Ås, Håkonshall Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Trine Marie L'Abee-Lund,

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 14.12.2007 STED CIRKUS STYREROMMET MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA 14.12.2007

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mai 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mai 2011 MØTEBOK GODKJENT 16.06.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mai 2011 Til stede: Forfall: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda MØTEBOK FRÅ 08.02.2011 GODKJENT PER E-POST 25.02.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 08.02.2011 Til stades: Dag Austbø, forskingsleiar ved IHA

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD MØTEBOK FRA STYREMØTE 10.02.2014 GODKJENT PER E-POST 03.03.2014 MØTEBOK Styremøte i NorZymeD 10.02.2014 Til stede: Forfall: Trygve Brautaset, SINTEF Materialer og kjemi Anders Goksøyr, Universitetet i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 29.05.2008 STED CIRKUS STYREROMMET MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Saksliste INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret UTKAST TIL MØTEBOK GODKJENNES 12.5.2011 NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1.4. 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten

Detaljer

NTNU har vedtatt 14 indikatorer som fakultetet blir målt på fremover NTNU jobber videre med 8 indikatorer som ikke tas i bruk ennå

NTNU har vedtatt 14 indikatorer som fakultetet blir målt på fremover NTNU jobber videre med 8 indikatorer som ikke tas i bruk ennå 1 Status indikatorer NTNU har vedtatt 14 indikatorer som fakultetet blir målt på fremover NTNU jobber videre med 8 indikatorer som ikke tas i bruk ennå DMF har 20 indikatorer som er valg på bakgrunn av

Detaljer

Statsfinansierte rekrutteringsstillinger prinsipper for fordeling

Statsfinansierte rekrutteringsstillinger prinsipper for fordeling US-SAK NR: 156/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:2011/86 Statsfinansierte rekrutteringsstillinger

Detaljer

3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger bør gjelde for minst tre år, slik at tildelingene blir forutsigelige.

3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger bør gjelde for minst tre år, slik at tildelingene blir forutsigelige. US-SAK NR: 133/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:2011/86 Statsfinansierte rekrutteringsstillinger

Detaljer

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin Oppstartseminaret 16. oktober 2017 Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin 1 Viktige datoer for NVI-arbeidet November/desember: Opplæring for nye superbrukere 30.

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEINNKALLING NMBU Forskningsutvalget Dato: 15.12.2017 kl. 9:00 Sted: Gult rom, Økonomibygget, campus Ås Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 26.11.2014 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Ragnar Øygard (RØ),

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer