UTVALG FOR FISKALE RAMMEBETINGELSER REFERAT 2/2012 MØTE I NORSK OLJE OG GASS OSLO-KONTOR, KL. 10:00 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVALG FOR FISKALE RAMMEBETINGELSER REFERAT 2/2012 MØTE I NORSK OLJE OG GASS OSLO-KONTOR, 12.12.12 KL. 10:00 14:00"

Transkript

1 UTVALG FOR FISKALE RAMMEBETINGELSER REFERAT 2/2012 MØTE I NORSK OLJE OG GASS OSLO-KONTOR, KL. 10:00 14:00 Tilstede: Geir Aalhus Statoil Per-Cristian Ask TOTAL Tor Jan Tjosevik ENI Norge Jan Samuelsen Chevron Norge Heljar Toska Wintershall Petra Windgätter ConocoPhillips (nestleder) Tor Angell BP Kjartan Eide Idemitsu Sverre Morten Andreassen Dong E&P Norge Sigurd Helgesen GDF Suez Einar Hille ExxonMobil Paul Haworth Marathon Håvard Godeset BG Norge Toralf Molund Centrica Energy Kristin A. Fylling RWE-DeA Hilde Boysen Bayerngas Arne Messmer AS Norske Shell (leder) Kjell Weiseth Lundin Frode Laastad Lundin Odny Kvam DetNorske Eivind Galta Petro Canada Kari Lise Ingwarda Ernst & Young (sak 10) Frode Bøhm Norsk olje og gass (referent) Dagsorden: 1. Innkalling, referat fra møtet , dagsorden. 2. Oppfølging IOR. Avtalt møte med OD Elektrifisering av petroleumssektoren. Godkjenning av mandat for arbeidsgruppe underlagt Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår 4. Status Gassrapportering 5. Diverse avgifter og gebyr knyttet til OSK og ligningsbehandling 6. Internprising. Høyesterettsdom om «Tax-flash» 7. Rapportering til Styret i Norsk olje og gass 8. Rapporteringsrutiner for utenlandske arbeids- og oppdragstakere 9. EITI. Status etter innrapportering fra selskapene 10. MVA på lisensoverdragelser? 11. Norsk olje og gass Skatteseminar programarbeid 12. Status aktuelle saker 13. Valg av ny leder og nestleder 1

2 14. Eventuelt 1. Innkalling, referat fra møtet , dagsorden Som følge av reiseproblemer mellom Stavanger og Oslo, ble flere av møtedeltakerne fra Stavanger sterkt forsinket til møtet. I samråd med utvalgsleder Arne Messmer, ble det derfor besluttet at mindre orienteringssaker kunne gjennomføres på dagsorden uten full møtedeltakelse, mens de saker som var vurdert som viktigst at flest mulig var tilstede på ble tatt til sist i rekkefølgen. Dagsorden rekkefølge ble derfor: 1, 2, 3, 7, 9, 12. Under sakene 10, 4, 5, 6, 8, 11, 13 og 14 var møtedeltakelsen fulltallig. Det framkom ingen kommentarer til innkalling og referat. Til Eventuelt ble det meldt følgende: Renter, varsel og foretatt endringer i ligning. Godkjenning av Retningslinje 071 Ligningsbehandling fra OSK og behandlingstid for utsendt varsel 2. Oppfølging IOR. Avtalt møte med OD Utvalgsleder Messmer innledet ved å vise til at Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår, i etterkant av at rapporten fra Utvinningsutvalget («Åm-rapporten»), satte ned en arbeidsgruppe til å vurdere om fiskale virkemidler kan medvirke til å stimulere til tiltak som øker utvinning fra eksisterende felt. Mandatet til arbeidsgruppa er godkjent av Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår. Arbeidsgruppa har hatt enkelte møter for å vurdere framgangsmåte som innenfor dagens hovedtrekk for de fiskale rammevilkår kan justeres for å gi ønskede incitament til økt utvinning. Det er blant annet søkt å få til et sonderingsmøte med Oljedirektoratet. Dette møtet skal gjennomføres 14. desember. Det er også innhentet informasjon fra Storbritannia, og Norsk olje og gass sin søsterorganisasjon, Oil & Gas UK, har bidratt med informasjon og dokumentasjon på foreslåtte og gjennomførte tiltak på britisk sektor. 3. Elektrifisering av petroleumssektoren. Godkjenning av mandat for arbeidsgruppe underlagt Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår Bøhm innledet ved å informere om det som så langt er gjennomført i arbeidsgruppa. Notater fra møtene er også distribuert til Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår. Siden dette utvalget er formelt organ for arbeidsgruppa, tilligger det utvalget formelt å godkjenne mandatet som arbeidsgruppa foreslår skal ligge til grunn for arbeidet. Mandatforslaget var sendt ut som sakspapir til møtet. 2

3 Det ble uttrykt ønske om at en saksoversikt over tema blir utarbeidet som et hjelpemiddel til å spre kunnskap om emnet som er politisk aktuelt og som vil bli en viktig premiss for nye utbyggingsprosjekter i framtiden. Bøhm opplyste at det planlegges å arrangere et seminar for medlemmene i Norsk olje og gass for å øke bevisstgjøringen av tema i bransjen. Det er flere fagmiljøer enn arbeidsgruppa underlagt Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår som arbeider med elektrifisering. Mandatet ble godkjent. 4. Status Gassrapportering Oppfølgingen av lovendring og forskrifter for rapportering om realisasjon av naturgass har pågått siden Første rapportering fra selskapene ble foretatt medio november. Messmer påpekte at det det siste året har skjedd betydelige endringer i gassmarkedet og at det vil bli interessant framover å observere hvordan rapporteringene blir brukt av Oljeskattekontoret (OSK). Det er velkjent at det har krevd betydelige ressurser å få etablert rapporteringen som kreves, men at den dialog som har vært med OSK har vært rimelig konstruktiv etter at dette samarbeidet ble etablert på initiativ av Norsk olje og gass (daværende OLF). Kjartan Eide, Idemitsu, viste også til en koordinering med mindre selskaper der også EPIM, (Exploration & Production Information Management Association) har vært involvert. Erfaringer fra og virkninger for skattlegging av gass-salg kan være et potensielt tema under planlagt Norsk olje- og gass Skatteseminar i Diverse utgifter og gebyr knyttet til OSK og ligningsbehandling Tor Jan Tjosevik, ENI Norge, viste til at avgifter og gebyrer i OSK sin ligningsbehandling i en del tilfeller ikke gir fradragsrett mot sokkelinntekt og etterlyste om Norsk olje og gass på prinsipielt grunnlag bør reise dette spørsmålet overfor OSK. Kjell Weiseth, Lundin, fulgte opp ved å vise til parallellen til saken varslet under eventuelt, blant annet faste kostnader, abonnementsavgift og årsgebyr knyttet til banktjenester som ikke godkjennes for fradrag i sokkelregimet. For selskaper som utelukkende har sokkelaktivitet, er det urimelig at kostnader ikke aksepteres som fradrag i skatteregimet som gjelder på sokkelen. De samlede beløp representerer ikke betydelige beløp i den store sammenheng, men kan ha prinsipiell betydning. Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår trakk ikke konklusjoner om å initiere forslag til framstøt overfor OSK på nåværende tidspunkt. 3

4 6. Internprising. Høyesterettsdom om «Tax-flash» Einar Hille, ExxonMobil, informerte kort om en dom avsagt i Høyesterett før sommeren om at rettsapparatet ikke kan overprøve skattemyndighetenes skjønnsmessige anslag om internprissetting. Tema har relevans til Skattelovens Det ble ikke konkludert om tema i møtet, men det var enighet om at tema vil være aktuelt på kommende Norsk olje og gass Skatteseminar. I forkant av at emnet kan bli tema på seminaret vil det være aktuelt å få klarlagt hvordan dommen kan gripes an. Noen advokatfirma har arbeidet med saker med relevans for dommen, og det kan være aktuelt å få utarbeidet en artikkel i forkant. Shell og TOTAL påtok seg å kontakte advokatkontor som de benytter for å kartlegge mulighet for å få publisert en artikkel om tema. 7. Rapportering til styret i Norsk olje og gass Utvalgsleder Messmer viste til utsendt presentasjon av arbeidet til Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår som styret fikk innblikk i Styret i Norsk olje og gass viste betydelig interesse for utvalgets fagområde og flere styremedlemmer var godt kjent med at flere av de saker som utvalget har hatt på dagsorden, ikke minst høringer, var temaer som stod høyt på enkeltselskapers dagsorden. Jan Samuelsen, Chevron, viste til at en av de saker styret ble informert om, subsidiæransvar ved lisensoverdragelser, bør Norsk olje og gass foreta en oppfølgingsaktivitet på, ved at det kartlegges virkningen for lisensoverdragelser. Det bør utarbeides en oversikt over potensielle transaksjoner som ikke blir gjennomført. Kjartan Eide, Idemitsu, kommenterte at det kan være en ide å ta kontakt med rådgivere som er mye benyttet i transaksjoner for å bidra til en slik oversikt. Saken bør kunne være tema på skatteseminaret i Rapporteringsrutiner for utenlandske arbeids- og oppdragstakere Petra Windgätter, ConocoPhillips, er leder i en arbeidsgruppe som har kommentert på rapporteringsrutiner og hatt møter med Sentralskattekontoret for utenlandssaker, SFU. Møter og dialog har vært konstruktiv, og i november ble det avholdt et seminar i regi av SFU, som resultat av dialogen for å få til hensiktsmessige rapporteringsrutiner. Seminaret hadde om lag 80 deltakere og i tillegg til SFU ble det holdt presentasjoner fra Brønnøysundregistrene og Altinn. Windgätter indikerte at seminaret kan være en årlig seanse, men at det kan bli aktuelt at seminaret holdes på engelsk da engelsktalende personell finner denne type opplæring og gjennomgang relevant. Arbeidsgruppa vil fortsette sitt arbeid for å arbeide videre med skjema Altinn inviterte Norsk olje og gass som «storforbruker» av tjenestene, en formalisert tilknytning som arbeidsgruppa vil vurdere nærmere. 4

5 9. EITI. Status etter innrapportering fra selskapene Bøhm redegjorde kort for bakgrunnen til dette punktet på dagsorden og refererte til utsendt notat av fra møtet i OED sin «Stakeholdergruppe» Bøhm viste spesielt til tilbakemeldinger fra rapporteringene fra medlemsselskapene til oppnevnt administrator for EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), regulert i forskrift av (EITI-forskriften). Det skal rapporteres til EITI administrator innen 1. august årlig. Erfaringene viser at enkelte selskaper har vansker med å oppfylle tidsfristen. OED vil i framtiden sende ut rapporteringsvarsel tidligere enn i år slik at dette skal være sendt ut i månedsskiftet april/mai. Siden rapporteringen er fastsatt i forskrift, og datagrunnlaget for rapporteringen normalt er klar i første kvartal, er det fullt gjennomførbart å forberede rapporteringen tidligere enn i sommermånedene. Rapporteringsvarslet fra OED kom i juli, men dette vil bli endret de kommende år. Et annet tema Bøhm viste til var at styret i EITI planlegger endringer i standarden for EITIgodkjenning. Etter det sekretariatet til EITI (som har sete i Norge, Oslo) mener å vite, planlegges det ikke å kreve at rapporteringskrav skal være på prosjektnivå. I så fall er dette interessant med tanke på de planer EU, som resultat av blant annet USA-lovgivning (Dodd Frank «legislation»), planlegger å regulere i direktivs form. Fra norsk olje og gass sin side er det avgitt høring på dette som er klart negativ med hensyn på skatterapportering på prosjektnivå. Tilsvarende er tilfelle for selskaper og andre interesseorganisasjoner i EU/EØS. 10. MVA på lisensoverdragelser? Kari Lise Ingwardo, Ernst & Young, var invitert til å informere om et varsel fra Skatt Vest om et tillegg på 25% MVA på omsetning av lisenser (presentasjon vedlagt). Skatt Vest mener omsetning av lisenser er fjernleverbare tjenester som er MVA-pliktige. Ernst & Young har levert klage til Skatt Vest og påpekt at lisenser er relatert til fast eiendom som i utgangspunktet ikke er avgiftspliktig. I tillegg er området lisensen omfatter utenfor norsk avgiftsområde (sokkel), og er dermed heller ikke avgiftspliktig. Konsekvensen av eventuell MVA på lisensoverdragelser er, foruten kostnadsøkningen, en fare for disharmoni mellom parter i ulik skatteposisjon som kan forrykke skattenøytraliteten i transaksjonene. Det var enighet om at Norsk olje og gass må involvere Finansdepartementet for å få en avklaring av dette spørsmålet. Ernst & Young ble derfor bedt om å utforme et utkast til brev for Norsk olje og gass som vil bli behandlet av Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår. Ernst & Young tar sikte på å utforme et brevutkast innen utgangen av året. 5

6 11. Norsk olje og gass Skatteseminar programarbeid Bøhm informerte om at skatteseminaret til Norsk olje og gass er i 2013 er planlagt til perioden mandag til onsdag Skatteseminaret vil bli på Ullensvang Hotel, Hardanger. Som et tilbud om transport til Ullensvang Hotel vil det bli satt opp egen båt fra Flesland Kai, Bergen mandag 6. mai kl Tidspunktet er tilpasset flyankomst til Bergen fra Stavanger og Oslo (vedlagt presentasjon av tidsramme for seminaret). Tilsvarende tilbud for retur fra Ullensvang Bøhm foreslo at opplegget med å invitere Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og Oljeskattekontoret til å delta i programarbeidet videreføres som tidligere. Det framkom ikke motforestillinger til dette. Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår må også sette ned en arbeidsgruppe til å utarbeide seminarprogrammet. Foruten leder og nestleder ble følgende oppnevnt: Paul Haworth, Marathon Per-Christian Ask, TOTAL Einar Hille, ExxonMobil Geir Aalhus, Statoil Hilde Boysen, Bayerngas Arne Messmer, AS Norske Shell Dersom andre selskaper ønsker medlemmer i programarbeidet var det velkomment å melde på i etterkant. Særlig vil representanter eller tema med spesiell interesse for leverandørdelen av OLF være av interesse. Norsk olje og gass sin programkomitè vil først møtes for å utarbeide en første skisse til program før departementer og OSK inviteres til møte. Programkomitèen vil bli innkalt til møte på nyåret. 12. Status aktuelle saker Norsk olje og gass har flere saker vedrørende skatt og fiskale rammevilkår som er fremmet for Finansdepartementet uten at det er mottatt tilbakemelding. Noen er listet i møteinnkallingen. Utvalgsleder Messmer bad om forslag til hvordan Norsk olje og gass skal gå fram for å få oversikt over status i departementet på de ulike ubesvarte initiativene og høringene som er levert. Det ble konkludert at det blir foretatt en gjennomgang av hvilke utestående saker som man ønsker tilbakemelding på, og at det deretter, i første omgang, foretas en uformell henvendelse om status på disse sakene. 6

7 13. Valg av ny leder og nestleder Administrasjonen i Norsk olje og gass inviterte i møteinnkallingen til forslag på alternative kandidater til administrasjonens forslag om at Petra Windgätter, ConocoPhillips, velges til ny leder av Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår, og at Kjartan Eide, Idemitsu, velges til ny nestleder. Det framkom ikke forslag på alternative kandidater. Petra Windgätter ble valgt til ny leder av Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår Kjartan Eide ble valgt til ny nestleder for Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår 14. Eventuelt Tidsfrister for å besvare varsel fra OSK om endringer i ligningen Per-Christian Ask (TOTAL) har, i likhet med andre selskaper, erfart at OSK sender ut varsel om endringer ved ligningen med så korte tidsfrister at det er vanskelig og nærmest umulig å utarbeide tilfredsstillende svar før ligningen avsluttes. Problemstillingen er ikke ukjent og dette er tatt opp med OSK i møter da forsøkene med regelmessige dialogmøter med OSK pågikk. Da dette er et problem som flere selskaper tidvis opplever, ble det foreslått at Norsk olje og gass tar dette opp med OSK i første omgang. Neste skritt er å henvende seg til Finansdepartementet, og i neste skritt vurdere å klage til Sivilombudsmannen. Første mulighet til å ta saken opp kan være skatteseminaret Renter. Varsel om at gebyr og avgifter knyttet til banktransaksjoner ikke er fradragsberettiget i sokkelregime Saken ble meldt av Lundin og omtalt under pkt 5 på dagsorden. Godkjenning av Retningslinje 071. Bøhm viste til Referansegruppe Økonomi som har revidert Retningslinje 071, «Anbefalte retningslinjer for Tilleggsinformasjon fra operatørene til Årsregnskapet og Revisjon av Lisensregnskapet.» Siden Utvalg for skatt og fiskale rammevilkår er formelt utvalg over Referansegruppe Økonomi, ble retningslinja sendt til utvalget for eventuelle kommentarer med kommentarfrist Ettersom ingen kommentarer er mottatt er retningslinja godkjent. Utvalgsleder Arne Messmer takket av Bøhm takket Arne Messmer, Shell, for svært godt samarbeid med han som leder av utvalget. Messmer trer av som utvalgsleder og han fikk en oppmerksomhet fra Norsk olje og gass. 7

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Desember 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER 128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER Original versjon Nr.: 128 Etablert: 23.08.10 Revisjon nr: Rev. dato: Side:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer