Å R S M E L D I N G. Org. nr Storgata Oslo Mobil : E-post. Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter."

Transkript

1 Å R S M E L D I N G Org. nr Storgata Oslo Mobil : E-post. Web: 1

2 Forord De nordiske landene har historisk sett ligget i forkant når det gjelder likestilling og den nordiske modellen blir ofte brukt av mange. Men den nordiske kvinnebevegelsen har erfart at regjeringene ikke lever opp til de konvensjoner de har forpliktet seg til å leve opp til. Derfor kom rundt fra 50 forskjellige land kom til Malmø for å analysere situasjonen og sammen sette agendaen for fremtidens likestillingspolitikk i Norden. Dette var det største møtet som noen gang er blitt arrangert der kvinners rettigheter skulle gå av stabelen. Målet for konferansen «New action on women`s rights» var at vi behøvde å få svar på følgende spørsmål: Hva har skjedd med kvinners rettigheter de siste 20 årene? Hva har skjedd i verden etter FNs internasjonale kvinnekonferanse i 1995? Hvordan går egentlig arbeidet for likestilling og kvinners menneskerettigheter? Hvilke nye krav stiller vi til FN og de nordiske regjeringene? Hvordan møter vi morgendagens utfordringer? Krisesentersekretariatet, som i mange år har jobbet både lokalt, nasjonalt, på nordisk plan og internasjonalt, anså det å delta i den nordiske styringsgruppen som svært viktig. Gudrun Jonsdottir, den første daglige lederen ved Krisesentersekretariatet, deltok Beijing i 1995, så vi ønsket å være delaktig den jobben hun begynte på. Vi ønsket også å sitte i styringsgruppa til Nordisk Forum for å kunne delta i prosessen fram til konferansen, da vi ønsket å dele krisesentrenes erfaringer og formidle hvor vi ser at samfunnet har utfordringer for å styrke kvinner rettigheter. Samtidig ønsket vi og få ny kunnskap og ikke minst ønsket vi å danne nye nettverk med kvinneorganisasjoner. For oss som deltok var det en ubeskrivelig opplevelse å delta i et så stort arrangement. Her deltok feminister, aktivister, personer fra fagforeningene og politikere. Utstillinger fra foreninger, organisasjoner, myndigheter, universiteter med flere. Flotte kulturelle innslag med sang og dans. Viktige taler ble hold, og utrolig mange workshops og konferanser ble gjennomført. Det ble diskutert og debattert. Siste dagen ble sluttdokumentet fra den Nordiske kvinnebevegelsen overlevert de ansvarlige politikerne i Norden av Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet. Dokumentet tar utgangspunkt i de samme 12 temaområdene som løftes frem i Handlingsplanen fra Beijing. Men både verden og likestillingsutfordringene har endret seg på 20 år. Derfor er nye tema - som klima, ny teknologi og media - inkludert i sluttdokumentet. Samtlige nordiske politikere og regjeringer oppfordres til å gjennomføre de anbefalinger og krav som sluttdokumentet inneholder. Ett av kravene er at de nordiske regjeringene sikrer at kvinneorganisasjonene i større grad inkluderes i utviklingen av en helhetlig likestillingspolitikk, som dialogpartner, og som kritiske granskere og endringsaktører. "Vi vil i større grad delta i et langsiktig arbeid for bærekraftig utvikling både på nasjonalt og internasjonalt nivå", står det i kravet. Samtidig forplikter kvinnebevegelsen seg til å være solidariske og samarbeide med hverandre slik at alle kvinners rettigheter tilgodeses. "Det er en kamp for å synliggjøre og forandre maktstrukturer sånn at undertrykkelse og stereotypisering av kvinner opphører og vi blir frie til å forme samfunnet og våre egne liv", står det i dokumentet. Det er nesten 20 år siden landene vedtok handlingsplanen fra Beijing. Nå er det på tide å oppfylle disse og nye krav. Daglig leder Tove Smaadahl 2

3 FORORD 2 ORGANISASJONEN 4 ÆRESPRIS TIL KARI SIREVÅG 5 STYRET 6 INTERNE MØTER I ÅRSMØTE OG FAGDAG I ROSA-PROSJEKTET 9 ADORA-PROSJEKTET 9 SEKRETARIATET 10 ADMINISTRASJON/MEDLEMMER 10 STATISTIKK 10 INFORMASJON TIL MEDLEMMENE 10 INFORMASJONSMATERIELL, KAMPANJER OG ARRANGEMENT 11 SKOLEKAMPANJEN VENDEPUNKT 11 INTERNASJONALE KAMPANJER 11 NORDISKE KVINNER MOT VOLDS KONFERANSE UNDER NORDISK FORUM I MALMØ 16 GJENSIDIGESTIFTELSENS JULEKAMPANJE 16 "EN HELT VANLIG JUL" POLITISK ARBEID 18 KONFERANSER, SEMINARER OG UNDERVISNING 20 NORGES KVINNELOBBY 23 ARTIKKEL I JUBILEUMSBOK 25 INTERNASJONALT ARBEID 26 BESØK FRA ANDRE LAND 26 WAVE 27 INTERNASJONALE PROSJEKTER 29 OPPRETTELSE AV KRISESENTER PÅ KYPROS 29 SAMMENDRAG 31 3

4 Organisasjonen Krisesentersekretariatet ble etablert i 1994, og er en medlemsorganisasjon for 24 krisesentre. Sekretariatet arbeider samfunnspolitisk og faglig i forhold til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og fungerer som et bindeledd mellom krisesentrene og offentlige myndigheter, kvinneorganisasjoner, forskningsmiljøer, studenter og samfunnet for øvrig. Krisesentersekretariatet blir drevet av en medlemskontingent basert på en liten prosentvis del av krisesentrenes totale budsjett, samt litt støtte fra det offentlige og administrasjonsstøtte fra ulike prosjekter. Et av målene for Sekretariatet er å synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke kvinner og barns rett til et liv uten overgrep. Krisesentersekretariatet arbeider ut fra Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt på Landskonferansen i 1982 og revidert i 2010 (Boks 1): Seksuell trakassering, vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn. Menns vold mot kvinner er et hinder for likestilling mellom kjønnene og en krenkelse av kvinners menneskerettigheter. Vi ønsker derfor å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder menns vold mot kvinner, både på samfunn-, gruppe- og individnivå. Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Kvinner enes i kampen mot alle former for diskriminering og undertrykking av kvinner. Ved siden av drift av det enkelte krisesenter, skal vi påvirke samfunnet til å endre syn på menns vold mot kvinner ved blant annet å drive informasjonsarbeid, systematisk registrering, og følge opp aktuelle saker i pressen og bearbeide holdninger. Vi skal opprettholde kontakten mellom krisesentrene og i størst mulig grad støtte hverandre i felles saker. Organisasjonen skal gjennom sitt arbeid påvirke samfunnet til å endre sitt syn på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner gjennom å følge opp og ta tak i lover og retningslinjer som er ment å ivareta rettssikkerheten til de utsatte, samt legge press på offentlige myndigheter gjennom direkte henvendelser og lobbyarbeide. Sekretariatet svarer også på høringer fra de forskjellige departementene. I tillegg koordinerer og videreformidler sekretariatet det store mangfoldet av reaksjoner som kommer både fra lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Sekretariatet utarbeider også pressemeldinger, informasjonsmateriell og rapporter, og er med på å profilere krisesentrenes arbeid utad. Parallelt jobbes det med å skape et tverrfaglig nettverk som på sikt både kan være premissleverandører og givere av ny og bredere innsikt i problemstillingen. Krisesentersekretariatet er medlem av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) som består av 72 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner Vi deltar også på internasjonale konferanser, og gjennom flere nettverk og prosjekter deler vi erfaring og kompetanse som hvert enkelt land har opparbeidet seg rundt tematikken. Årsmeldingen for Krisesentersekretariatet gir en kort oversikt over det arbeidet som er utført av organisasjonen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med styret for organisasjonen og krisesentrene. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. ROSA-prosjektet, som blir drevet av Krisesentersekretariatet, har utarbeidet egen årsrapport om arbeidet og aktivitetene i Boks 1: Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt på Landskonferansen i 1982 og revidert i 2010.

5 Ærespris til Kari Sirevåg Under Krisesentersekretariatets årsmøte 28. april ble Kari Sirevåg, fra Bergen krisesenter, hedret med Krisesenterbevegelsens ærespris for Dette er den 9. prisen som blir delt ut. I begrunnelsen for prisen fremhevet daglig leder Tove Smaadahl: - Kari begynte å jobbe ved nødtelefonen i Bergen i Gjennom 36 år har hun gjort en formidabel innsats, for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter et liv uten vold og overgrep. Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kamp, inkludering, mot, feminisme, ikke minst utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner og deres barn. I følge hennes kollegaer har hun en genuin forståelse for mishandlingsproblematikken og viktigheten av det kvinnepolitiske arbeidet. Hun er tøff og uredd og en sann feminist. I tillegg ivaretar hun brukerne med det stort og varm hjerte. Tove Smaadahl overrakte prisen, en kvinneskulptur av Maria Øverbye, som symboliserte målet for hennes arbeid en fri, sterk og selvstendig kvinne. Krisesentersekretariatets Rettighetspris til riksadvokat Tor-Aksel Busch Under kampanjeavslutningen for «Taushet tar liv» 10. desember ble Krisesentersekretariatets første rettighetspris tildelt riksadvokat Tor-Aksel Busch. Krisesentersekretariatets styre vedtok å gi ut en årlig rettighetspris til en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet for å forhindre kjønnsbasert vold og dødelig vold i nære relasjoner. I begrunnelsen for prisen fremhevet daglig leder Tove Smaadahl -som riksadvokat har du den overordnede ledelse og ansvar av påtalemyndigheten, og allerede i 1999 rapporterer du at vedrørende vold i hjemmet har samfunnet store utfordringer. Dette har medført at du har sett at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og drap er et så alvorlig kriminalitetsproblem at du gjennom flere år har lagt klare føringer gjennom rundskriv og undersøkelser av straffesaksbehandlingen på hvordan politi og påtalemyndigheter skal prioritere dette. I tillegg har du gitt klar beskjed om hvordan straffesaksbehandlingen skal drives målrettet og effektivt, med høy oppklaring, kort saksbehandlingstid, samtidig som kravene til kvalitet ivaretar rettssikkerhet og menneskerettighetene. 5

6 Styret Styret innehar arbeidsgiveransvaret for de ansatte og det overordnede økonomiske ansvaret for organisasjonen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for styrets mandat og funksjon. Representanter + personlig vara blir valgt for to år av gangen under årsmøtet. Styret har i år 2014 bestått av følgende personer med vara (Boks 2) Årsmøte og fagdag i 2014 Årsmøtet og fagdagen ble arrangert 28. og 29. april på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Årsmøtet ble åpnet av artisten Trygve Skaug som blant annet sang «Enden av tunnelen» Sangen er skrevet og dedikert til Indre Østfold krisesenters 30 års jubileum av artisten. Region Sør-øst (2) Styreleder: Kari-Mette Fjell Indre Østfold Krisesenter IKS Varamedlem: Irene Lillejord Moss Krisesenter IKS Medlem: Tove Hægg Versland Vest-Agder Krisesenter Varamedlem: Gro Sophie Govertsen Vest-Agder Krisesenter Region Nord (2) Medlem: Wanja Sæther Krisesenteret i Salten Varamedlem: Pirjo Anneli Eskelinen Vest-Finnmark Krisesenter Medlem: Gunn Andersen Alta Krisesenter Varamedlem: Bente Hongbarstad Sør-Helgeland Krisesenter Boks 2: Oversikt over styrets medlemmer med vararepresentanter Region Vest (1) i Medlem: Wenche Hovland Sogn og Fjordane Krisesenter Varamedlem: Viola Schmidt Interne møter i Bergen Krisesenter Daglig leder la fram årsmelding, revidert regnskap og budsjett for neste år som ble godkjent. Årsmøtet roste både Sekretariatet og ROSA for mye og godt gjennomført arbeid. Fagdagen, som hadde temaet «Hvorfor skal krisesentrene jobbe kvinnepolitisk?» ble åpnet av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H). Hun fortalte kort om regjeringens arbeid og mål i arbeidet mot vold i nære relasjoner og viktigheten av å bringe politiske utfordringer inn til politikere på Stortinget. Styret har avviklet følgende møter i 2014/15: februar Oslo 24. juni Oslo 6. oktober Danmark januar (2015) Oslo Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H). 6

7 Seniorforsker Siri Thoresen fra NKVTS la fram den siste forekomstundersøkelsen om vold og voldtekt i Norge. Det som var spesielt var at politikken har foregått på ulike nivåer, både lokalt og nasjonalt, og det oppstod ofte dilemmaer mellom det å drive politikk og gi praktisk hjelp og bistand i samme organisasjon. Seniorforsker Siri Thoresen fra NKVTS Politioverbetjent Dag Simen Grøtterud la fram de nye virkemidlene i politiets forebyggende arbeid, og viktigheten av et godt samarbeid med krisesentrene. Grøtterud takket også Krisesentersekretariatet for støtte, samarbeid og den viktige pådriverjobben som blir gjort. Forsker Solgunn Eidem Ane Stø fra Kvinnegruppa Ottar holdt innlegg om pornokulturen og utviklingen av pornoindustrien. Aldri før har en hel generasjon blitt flasket opp med pornopåvirkning på samme måte som de som unge i dag. Stø mente at informasjon om hva porno handler om, og kunnskap om og innsikt i pornoens voldelige, fornedrende og undertrykkende syn på kvinner spesielt og kropp og seksualitet generelt, er en nødvendig motvekt til denne kulturen. Politioverbetjent Dag Simen Grøtterud Forsker Solgunn Eidem fra forskningsavdelingen ved politihøyskolen bidro med sitt nystartede forskningsprosjekt «Fra skjult vold til politikk i praksis» Et fokus på fremveksten av krisesentrene mellom og 1980-tallet. Eidem fortalte om den manglende kunnskapen samfunnet har, da særlig om brukerne og om hvordan de håndterte volden i denne perioden. Vedrørende krisesentrenes politiske utspill var i all hovedsak forhandlingene mellom krisesentrene og myndighetene rettet mot det å få hjelpeapparatet, politiet og strafferetten mer engasjert i vold mot kvinner, og gjerne på en annen måte enn det som var vanlig i tiden. Ane Stø fra Ottar 7

8 Organisatorisk Kari-Mette Fjell har som styreleder hatt ansvaret for personal og HMS for året. Styret har behandlet 34 saker i I samarbeid med Sekretariatet har styret planlagt og gjennomført årsmøtet og fagdagen. Styret har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av ROSA prosjektet. Ut fra mandat fra Justisdepartementet (JD) har styret behandlet årsrapporten fra ROSA. De ansatte ved prosjektet har deltatt på styremøter etter behov for å orientere om prosjektets framdrift og erfaringer, samt disponeringen av budsjettet på styremøtene. Det har vært jobbet aktivt med å utarbeide et verdidokument som skal godkjennes av årsmøtet i I tillegg har styret jobbet for å finne måter å styrke organisasjonens økonomi på. Økonomi Sekretariatets regnskapsfører er Lauritzen Regnskap A/S. Geir Bakke er Sekretariatets statsautoriserte revisor som reviderer Sekretariatets regnskap, fond og prosjekter. Medlemmer av Krisesentersekretariatet har gjennom kontrakt forpliktet seg til å betale 1,5 % av totalt budsjett for året i kontingent, med en øvre grense på kr I tillegg til medlemskontingenten har Sekretariatet søkt, og fått innvilget drifts- og aktivitetsstøtte fra BUFDIR, midler fra Politiog justisdepartementet (JD) og NAV. JD har gjennom søknad innvilget midler til drift av ROSA, og støtte til sosiale tiltak for kvinner i ROSA. I tillegg har vi fått økonomisk støtte til Rød Knapp-kampanjen - Stopp vold mot Kvinner og kampanjen «Taushet tar liv». Gjennom NAV og JD ble det innvilget midler til yrkesopplæring og arbeidstrening innen kosmetikk og neglepleie til kvinner utsatt for menneskehandel. ADORA-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Tone Lise Akademiet A/S og Krisesentersekretariatet. Krisesentersekretariatet har også mottatt pengestøtte til informasjonstiltak fra Norsk Tjenestemannslag Organisasjonen har i løpet av året mottatt pengegaver som er avsatt på ulike fond for til sosiale tiltak for brukerne på krisesentrene. I tillegg fikk Krisesentersekretariatet kr. en million fra GjensidigeStiftelsen som skulle brukes til å skape en god jul for barn på krisesentrene. Fond Krisesentersekretariatet administrerer fire ulike fond. Dette er midler som er gitt gjennom aksjoner, priser og gaver fra bedrifter, ulike forbund og enkeltpersoner. Det er utarbeidet statutter og mandat for bruken og administrering av fondene. Bruken av midlene blir rapportert til styret og regnskapene blir revidert. Revidert resultatregnskap fra fondene blir også lagt fram på Krisesentersekretariatets årsmøte til godkjenning. Fond for sosiale tiltak for barn som bor på krisesentrene. På fondets konto står pr kr ,65 Fond for sosiale tiltak for kvinner som bor på krisesentrene står det på fondets konto pr ,72. Jentevakta pr kr ,75 Fond for sosiale tiltak for å bedre livskvaliteten til ofre for menneskehandel. På fondets konto står pr kr ,95 Mørk fondet er midler som ble gitt organisasjonen i Midlene skal brukes til informasjonstiltak. På fondets konto står pr kr ,29 8

9 Prosjekter ROSA-prosjektet Etter søknad ble Krisesentersekretariatet i 2005 gitt mandat av Justis- og politidepartementet til å gjennomføre et prosjekt, ROSA, der formålet er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner utsatt for menneskehandel, samt gi veiledning og informasjon overfor de ansatte på bostedene. I regjeringens handlingsplan Sammen mot menneskehandel , som ble lagt fram desember 2010, er det lagt opp til en forlengelse av driften av ROSA. vold mot barn blir oppdaget og stoppet ved at personer som er i kontakt med barn i jobb eller fritid får kunnskap rundt tematikken. Det har vært gjennomført konferanser i Mosjøen, Sandnessjøen, Nesna og Sortland. Krisesentersekretariatet har to personer ansatt i 100 % stillinger til å drive ROSA. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Oslo krisesenter i 2014 som betjenter krise- og informasjonstelefonen ettermiddag, natt og helg. 139 personer har tatt kontakt med ROSA, og 42 av disse har tatt imot beskyttelse og bistand fra krisesentrene dette året. Det er utarbeidet en egen rapport med statistikker og om arbeidet og aktivitetene i ROSA i Evalueringen viser at alle var fornøyd med det faglige innholdet, og de fleste deltagerne er svært glad for at det blir arrangert lokale konferanser da kommuner med svært stram økonomi ofte ikke har anledning til å sende sine ansatte på konferanser som medfører store kostnader til reise og opphold. Adora-prosjektet Krisesentersekretariatet har i samarbeid med TL-Design fått midler fra NAV og Justisdepartementet for å gjennomføre utdanning i negledesign og make-up for kvinner utsatt for menneskehandel som er i ROSA. 20 kvinner har deltatt i prosjektet i Mer informasjon om prosjektet i årsrapport fra ROSA. Det er i tillegg utarbeidet egen rapport om prosjektet for året fra TL- Design. Se Volden Prosjektet «Se volden!» ble videreført også i 2014 med midler fra Gjensidigestiftelsen. Prosjektet er et samarbeid mellom KUN senter for kunnskap og likestilling i Steigen, Krisesentersekretariatet og RVTS Midt (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Målet er at prosjektet skal bidra til å øke sjansen for at 9

10 Sekretariatet Administrasjon/medlemmer I 2014 ble Krisesentersekretariatet drevet av medlemskontingent fra 24 krisesentre. I boks 3 finnes en oversikt over alle medlemssentrene. I tillegg driver organisasjonen ROSA som er finansiert med midler fra Justisdepartementet Sekretariatets kontorer ligger i Storgata 11, 0155 Oslo. Organisasjonen har 4 personer ansatt i 100 % stillinger, med stillingsbetegnelsen daglig leder, 2 informasjonsrådgivere og prosjektleder. 1. Alta krisesenter 2. Betzy krisesenter 3. Bergen krisesenter 4. Salten krisesenter 5. Fredrikstad krise- og incestsenter 6. Gjøvik krisesenter 7. Indre Østfold krisesenter IKS 8. Midt Troms krisesenter 9. Mosjøen krisesenter 10. Narvik krisesenter 11. Nord-Trøndelag krisesenter 12. Moss krisesenter IKS 13. Oslo krisesenter 14. Orkdal og omegn krisesenter 15. Romerike krisesenter IKS 16. Samiske krise- og incestsenter 17. Sogn og Fjordane krisesenter 18. Sør Helgeland krisesenter 19. Trondheim krisesenter 20. Tromsø krisesenter 21. Vest Agder krisesenter 22. Vest Finnmark krisesenter 23. Vestfold krisesenter 24. Østre-Agder krisesenter og krisesentrenes aktivitet og tjenestetilbud er svært viktig både for å synliggjøre krisesentrene som et viktig lavterskeltilbud og en aktør i det forebyggende arbeid. Rapporten blir utarbeidet slik at den harmonerer med krisesenterloven og det ansvaret kommunene har i henhold til den. I tillegg skal krisesentertilbudets statistikker bidra til å få ansvarlige politikere til å gi krisesentrene gode budsjettrammer til drift. Informasjon til medlemmene Sekretariatet har i løpet av året sendt ut relevante rapporter, veiledere, samt informasjon om lovendringer, utlysning av midler, forslag til lovendringer, høringer og høringsforslag, tiltak, pressemeldinger, kampanjemateriell, samt nyheter som har stor betydning for arbeidet på krisesentrene. I tillegg blir mye av Sekretariatets aktiviteter og informasjon publisert på Facebook og organisasjonens hjemmeside. Boks 3: Krisesentersekretariatets medlemmer i 2014 Statistikk For 2014 har Sentio Research AS, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) innhentet elektronisk hvert enkelt registreringsskjema fra alle krisesentrene. BUFDIR publisere en felles statistikkrapport for 2014 på bakgrunn av de innsamlede statistikker. Nasjonal statistikk over brukere 10

11 Informasjonsmateriell, kampanjer og arrangement Skolekampanjen Vendepunkt Tonna Brix og Krisesentersekretariatet fikk innvilget 2.5 millioner fra Gjensidigestiftelsen for å videreføre den forebyggende kampanjen mot vold i hjemmet. I 2014 holdt Tonna Brix 109 foredrag på skoler, ungdomsklubber og konferanser rundt i landet. I tillegg er de to rapperne svært synlige i media, både lokaleog nasjonale aviser og tv, når vold mot barn og krisesentrene blir tatt opp som et tema. Tonna Brix fra intervju i Dagbladet i forbindelse med at ikke alle gleder seg til sommerferie Tonna Brix, ved Hakan Pandul og Kenneth Holt, har vist hvordan musikk og kunst kan være både sterke virkemidler og hjelpmidler i arbeidet mot vold mot barn. Internasjonale kampanjer «Kjøpte du min datter i natt?» -var tittelen på årets internasjonale kampanje mot vold mot kvinner som LO og Krisesentersekretariatet arrangerte. Her ble det satt fokus på at den som kjøper sex er aktive deltagere i et marked som systematisk ødelegger mennesker og at prostitusjon er vold mot kvinner og må bekjempes ikke legaliseres. Bakgrunnen for kampanjen var å sette fokus viktigheten av å beholde loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester, da loven er et viktig virkemiddel for å bekjempe kjøp av sex, og et viktig verktøy i kampen mot prostitusjon og menneskehandel. I tillegg fremmet kampanjen flere krav som skal bidra til å hjelpe kvinner ut av prostitusjon I forbindelse med kampanjen ble det utarbeidet er lite hefte med informasjon og krav, samt en plakat. Alt materiell ble sendt ut til alle deltagende fagforbud og underliggende lokallag, samt krisesentrene. Fra 25. november til 10. desember ble det aksjonerte på ulike måter rundt i landet. Alt materiell ble lagt på hjemmesidene til deltagerne, og flere avisartikler ble publisert både i nasjonal og lokale aviser. Brosjyren kan leses her: e-du-min-datter_gronn.pdf Tonna Brix holder konsert under åpningen av nytt krisesenter på Romerike Krisesentersekretariatet administrerer økonomien til tiltaket, og vi gjennomfører flere møter med Tonn Brix i løpet av året. 11

12 Kampanjen «Taushet tar liv» Med midler fra Justisdepartementet utarbeidet Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet i forbindelse med den Internasjonale kampanjen mot vold mot kvinner en aksjon som hadde som mål å forebygge partnerdrap mot kvinner. I tillegg fremmet kampanjen et politisk krav om å opprette en havarikommisjon som fortløpende gransker hvert enkelte drap med mål om å forebygge at flere liv går tapt. Representanter fra Tryggare Sverige, Krisesentersekretariatet, politiet og LDO. Det ble utarbeidet en egen hjemmeside med informasjon, statistikk og intervjuer med fagpersoner med mer. I forbindelse med markedsføring av kampanjen ble det ble opprettet en egen facebook side, konto på twitter og insragram. Informasjon om nødnumre, tlf til krisesentrene og ulike informasjonsbrosjyrer ble lagt ut på kampanjens hjemmeside I forkant av oppstart av kampanjen ble det gjennomført et møte med personer fra ulike fagmiljøer for å identifisere de utfordringer vi står overfor for å forebygge drap på kvinner. Blant bidragsyterne var også Stiftelsen Tryggare Sverige invitert. De har etablert en uavhengig ekspertgruppe som ser på saken til den enkelte drepte kvinne i Sverige. I motsetning til Norge, gjennomfører både Sosialstyrelsen og den uavhengige Stiftelsen Tryggare Sverige hver sine havariutredninger. Hver dag fra kampanjestart og fram til 10. desember ble det lagt ut identifiserte problemstillinger og oppfordring om å varsle. Krisesentrene hadde en klar rolle i denne kampanjen som et forebyggende tiltak. En fugl ble valgt som symbolikk i at vi alle har en plikt å varsle. Lone Alice Johansen og Lene Nilsen fra LDO 12

13 På FNs menneskerettighetsdag 10. desember årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner avsluttet med en markering i LDOs lokaler Her fikk blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein- Karlsen, Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav. I tillegg ble Krisesentersekretariatets første Rettighetspris delt ut til riksadvokat Tor-Aksel Busch. Fakkeltog i Oslo I anledning den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, var Krisesentersekretariatet med i planleggingen og gjennomføringen av det årlige fakkeltoget og en markering foran Stortinget. I år var temaet Menns vold kvinners byrde? Bagrunn for valg av tema er: Som en aktivitet ble publikum under kampanjen oppfordret til å brette fugler. 856 personer i Norge lever i dag på kode 6 - i skjul for både myndigheter og sin egen familie. Byrdene de sitter igjen med kjennes som en påført straff. Mange hundre kvinner og barn må hvert år bære byrden når de må flykte fra sine hjem til et krisesenter for å redde liv og helse. Ansatte ved Alta krise- og incestsenter Vår kampanje "Taushet tar liv" blir markert rundt om i hele landet, og får oppslag i lokalaviser. Her sier de ansatte ved Alta kriseog incestsenter klart ifra om plikten vi alle har for å varsle. Evalueringen av kampanjen viser svært god deltagelse og engasjement Kvinner på flukt lever i konstant frykt for sine liv. De fratas retten til liv i frihet og sikkerhet, retten til å delta i samfunnet og retten til arbeid og økonomisk selvstendighet. Frykt for vold og voldtekt begrenser kvinners bevegelses- og handlingsfrihet, og er en trussel mot kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Vold mot kvinner er et omfattende samfunns- og helseproblem og et ansvar som myndighetene må ta på alvor. Systemet som skal beskytte kvinner på flukt strekker ikke til. I krigsområder er seksualisert vold mot kvinner ofte et ledd i krigshandlingene. 13

14 Tilsluttende organisasjoner: Oslo Kvinnesaksforening, Oslo SV, Krisesentersekretariatet, Kvinnegruppa Ottar, Mirasenteret, Norsk Folkehjelp, Oslo Senterkvinner, Oslo SP, Oslo Venstre, Oslo AUF, JURK, Norges Kvinnelobby, Kvinnefronten, Rødt Oslo, Norges Kristne Råd, FOKUS, Oslo SU, SV, Rød Ungdom, Oslo Høyres kvinneforum, Oslo APs kvinnenettverk, Krf Kvinner, Antirasistisk senter, Islamsk råd, Reform, Norges Kristelige Studentforbund og Norgesunionen av soroptimistklubber Appeller ved: Liv Tørres (Norsk Folkehjelp), Ingunn Gjerstad (SV), Tina Bru (H), Fakhra Salimi (Mirasenteret), Ane Stø (Ottar) Stortingspolitiker Marit Nybakk (AP) motar kravet og byrden forans Stortinget RØD KNAPP-kampanjen Stopp vold mot kvinner Kvinners byrder med krav om handling ble overlevert til Marit Nybakk (Ap) foran Stortinget og hun lovet at det skulle handles. I tillegg hadde unge kvinner ved Oslo krisesenter laget et flott bilde til arrangementet som også ble overlevert Nybakk Islamsk råd, REFORM, JURK, Norske Kvinners Sanitetsforening, Virke, Den Norske kirke og Krisesentersekretariatet opprettet i 2013 et nettverk der målet var å lage en kampanje som har som mål å bli en folkebevegelse mot vold mot kvinner. En rød knapp ble valgt som symbol, da fargen rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. De fire hullene i kappen symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette: rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning. Kampanjen har fått mange profilerte mennesker, både av politikere, akademikere og nærings- og kulturlivet som viktige ambassadører for kampanjen. I løpet av året har kampanjen arrangert flere morgenaksjoner og deltatt på ulike arrangement både nasjonalt og internasjonalt, der vi har presentert kampanjen og målet med den. 14

15 forskning og juridiske rettigheter knyttet til vold mot kvinner og de utfordringene vi står overfor. Profilerte fagfolk og politikere satte volden inn i en forskningsmessig og faglig ramme, og vi fikk innsikt i de enkelte etiske og juridiske problemområder. Kampanjens Facebookside har litt under likes og her blir alle aktiviteter, viktige rapporter og nyheter presentert. Daglig leder ved Oslo krisesenter Inger-Lise W. Larsen Konferanse Stopp vold mot kvinner I forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner arrangerte Rød Knapp kampanjen i samarbeid med CARE en konferanse på Gamle logen i Oslo. Konferansen ble avsluttet med en politisk debatt der vi stilte spørsmål til representantene fra de ulike partiene om hvilke politiske virkemidler de ville løse de utfordringene vi står overfor «Vold mot kvinner en global epidemi» ønsket å sette fokus på Rød knappkampanjens krav til forebygging, hjelpetilbud, I forkant av konferansen ble det nedsatt ei gruppe fra nettverket til Rød Knappkampanjen, og Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet deltok i gruppen og jobbet fram program og invitasjoner av innledere. 15

16 Nordiske kvinner mot volds konferanse under Nordisk forum I Malmø Krisesentersekretariatet fikk etter søknad på vegne av Nordiske Kvinner mot Vold innvilget midler fra Nordisk Minsteråd til en konferanse under Nordisk Forum i Malmø. Filmen som Halla Kristin Einarsdottir fra Island har laget om den Nordiske Krisesenterbevegelsen ble vist og mange av de nordiske landene presenterte sitt arbeid og de utfordringene vi som hvert land står overfor. Usynlige overgrep vold mot eldre Målet for konferansen var å fremme den viktige rollen de Nordiske krisesentrene har hatt i arbeidet mot vold mot kvinner, det politiske pådriverarbeidet, og ikke minst synliggjøre krisesentertilbudet til de utsatte. For å markedsføre konferansen i forkant, fikk Krisesentersekretariatet utarbeidet flyers og en banner som vi brukte under arrangementet Krisesentersekretariatet har med økonomisk støtte fra BUFDIR utarbeidet en brosjyre om krisesentrenes tilbud til eldre. Målet med brosjyren er å gi alle som møter eldre gjennom sitt arbeid kunnskap om krisesentrenes tilbud. Brosjyren er blitt distribuert gjennom krisesentrene offentlige etater som hjemmebaserte tjenester med flere. Gjensidigestiftelsens Julekampanje "En helt vanlig jul" Gjensidigestiftelsen bevilget også i 2014 en million kroner som skulle bidra til at barn i familier med ulike former av utfordringer og problemer, skulle få oppleve litt mer av En helt vanlig Jul på krisesentrene i Norge. 16

17 Juleaksjonen skal ha et spesielt fokus på barn som lever i fattigdom, i asylmottak eller på et krisesenter. Barn som lever under vanskelige forhold fyller som regel ikke ønskelisten med dyre julegaver de vet at foreldrene ikke har råd til. Egentlig ønsker de seg bare en helt vanlig jul, slik som vennene deres har. Målet for aksjonen var dermed å tilrettelegge slik at flest barn får en god og spesiell jul, på lik linje med majoriteten av det norsk barn har. I tillegg skal prosjektet fremme trygghet og helse, samt ha et forebyggende og utviklende perspektiv som igjen skulle være samfunnsbyggende. Målet med organisasjonens hjemmeside er til en hver tid å oppdatere adresser og telefonnummer til det enkelte krisesenter, gi informasjon om kampanjer, og publisere rapporter, statistikker og pressemeldinger, samt offentlige utredninger og rapporter. Dette for at informasjon om tematikken skal være tilgjengelig for de utsatte, men også for studenter, journalister og andre. Mange, både offentlige etater, ulike departementer og organisasjoner, har linker til hjemmesiden. Statistikken viser besøkende. Til sammen var disse innom sider på Krisesentersekretariatets nettsted de 12 siste månedene. Krisesentersekretariatet har i løpet av året jobbet med å etablere en ny hjemmeside som vil ferdigstilles i løpet av Hvert år må mange barn feire jul sammen med mor på et av landets krisesentre på grunn av vold fra far eller stefar. Krisesentrene er derfor svært glad for bidraget fra Gjensidigestiftelsen som gir de en mulighet til at barn får oppleve en god julefeiring med ulike juleaktiviteter og ikke minst julegaver. Krisesentersekretariatet har i løpet av året oppdatert hjemmesiden med informasjon om bistand, rettigheter, interne og eksterne rapporter og utredninger om menneskehandel. Statistikken de siste 12 månedene viser at besøkende har vært innom sider på nettstedet. Vi finner også i statistikken at det er flere besøkende fra andre land verden over på hjemmesiden. Å gjennomføre flere positive tiltak for barna i forbindelse med advents- og julefeiringa hadde ikke vært mulig uten støtten fra Gjensidigestiftelsen rapporterer flere daglige ledere på krisesentrene. 17

18 Politisk arbeid Krisesenterbevegelsens felleskap er forankret i den ideologiske plattformen fra 1982 (revidert i 2010). Den helhetlige tilnærmingen å gjøre menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner til en egen tematikk, har gitt stor fordel for pådriverarbeidet. Den gir oss mulighet til å være tydelig i budskapet og vi gjør samstemte utspill for hele landet. Selv om vi gjennom de siste 30 årene har fått mer kunnskap, tiltak og juridiske rettigheter som skal beskytte og bistå overgrepsutsatte, har vi fortsatt store utfordringer. Krisesentrene blir derfor viktige premissleverandører for de politiske utfordringer vi fortsatt står over for. Krisesentersekretariatets oppgaver blir dermed å utarbeide strategier og metoder for hvordan vi skal sette disse utfordringene på den politiske dagsorden. Parallelt skal vi støtte krisesentrenes arbeid, og påse at de får gode arbeidsforhold for å kunne ivareta primæroppgaven i trå med krisesenterloven (2010), og gi overgrepsutsatte kvinner, menn og deres barn bistand og trygge oppholdssteder. Gjennom rapporter, utredninger, pressemeldinger, høringer, media, kampanjer, avisartikler og møter med politikere på Stortinget og ansvarlige departementer har hovedfokuset vært se boks. Styrke likestillingsarbeidet på alle arenaer Havarikommisjon for partnerdrap Evaluering av besøksforbudet Fjern kontantstøtten Helserettigheter for overgrepsutsatte Lovfesting av overgrepsmottakene, samt statlig støtte med 50 % av driften Permanente tiltak for voldsutsatte kvinner i fengsel Finansieringen av krisesentrene At krisesentrene består som atskilte kjønnede tiltak Styrke tilbudet til overgrepsutsatte i reetableringsfasen Kvinner som kommer til landet gjennom familieetablering - endringen av 3 års regelen, Kvinner på flukts rettigheter Sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker der det er påstander om vold må styrkes Barns beskyttelse mot en voldelig far Permanent drift av ROSA Videreføring av midler for å bistå kvinner ut av prostitusjon Helsetiltak til kvinner utsatt for menneskehandel Iverksette forebyggende tiltak og kampanjer i skolen Krisesentertilbud til voldsutsatte med rus/ psykiatriproblemer Offentlige midler til drift av Krisesentersekretariatet Lov om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Daglig leder holder innlegg for AP på Stortinget 18

19 Tiltak for voldsutsatte kvinner i fengsel videreføres Det er avsatt midler til driftstøtte til krisesenterorganisasjonene Midler til forebyggende tiltak Ligger nå forslag i Stortinget fra AP om en evaluering av besøksforbudet Medlemssentre Daglig leder holder innlegg for Senterpartiet på Stortinget Sekretariatet har brukt medlemssentrene på ulike måter gjennom året. En viktig strategi er å innhente informasjon og utarbeide rapporter og pressemeldinger som kan belyse ulike problemstillinger eller utfordringer. Dette har blant annet vært viktig for å holde seg oppdatert på hva som rører seg på sentrene, hvilke problemstillinger som er aktuelle og hvordan sentrene og Sekretariatet i samarbeid kan belyse de ulike sakene. Krisesentersekretariatets daglige leder og informasjonsansvarlig har vært invitert til å holde innlegg på flere av medlemssentrenes seminarer og samlinger. Tove Smaadahl holder innlegg på innspillsmøte, arrangert av Justisdepartementet, til den bebudede Stortingsmeldingen om likestilling. Resultater I en årsmelding er det på sin plass å synliggjøre at kampen for å styrke kompetanse, tiltak, juridiske rettigheter og arbeidet for likestilling og kvinners menneskerettigheter gir resultater. Mye av dette arbeidet er blitt støttet av, eller har skjedd i nært samarbeid med organisasjoner som Sekretariatet har nettverk med. Midler til tiltak for å få kvinner ut av prostitusjonen Rettighetene for å få opphold for kvinner utsatt for menneskehandel er styrket Informasjonsprosjektet er videreført ROSA skal videreføres Daglig leder holder innlegg på Fagkonferansen i Nord i Bodø Under fagkonferansen i Nord i Bodø og fagkonferansen i sør/øst regionen, som ble arrangert i Arendal, var daglig leder invitert til å orientere om Krisesentersekretariatets arbeid og krisesentrenes rolle som hjelpeinstans og samarbeidspartner. Flere av deltagerne forteller at det er viktig å få innsikt 19

20 i de nasjonale politiske utfordringer, samtidig som Krisesentersekretariatet får innblikk i lokale utfordringer, og ikke minst møte ansatte ved de ulike krisesentrene. Deltagere på fagkonferansen i Arendal tilbudet variere fra kommune til kommune. Flere kommuner tar derfor kontakt med ulike spørsmål. Det kan være alt fra spørsmål om ulike samarbeidsavtaler mellom kommunene og krisesenteret, råd i forbindelse med at de ikke ønsker å ta imot brukere fra andre kommuner. Mange kommuner spør også om de brosjyrene Krisesentersekretariatet har utarbeidet er kostnadsfri for alle kommuner. Konferanser, seminarer og undervisning Krisesentersekretariatet deltar når Romerike krisesenter åpner sitt nye senter Krisesentersekretariatet har også erfart kommunene har ulik kompetanse og ressursbruk når det gjelder tiltak mot vold i nære relasjoner og krisesenterdrift. I 2011 ble finansieringen av krisesentrene lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Tilskuddet er ikke øremerket krisesenter og dermed kan tilskuddet til de forskjellige krisesentrene variere. I følge Krisesenterloven er det kommunene som skal sørge for et individuelt tilrettelagt tilbud på krisesentre, og det er kommunene som skal kvalitetssikre tilbudet et krisesenter har er et godt tilbud til barn. Kommuner har i dag forskjellig oppfatning av hva som er et godt nok krisesentertilbud og dermed kan Krisesentersekretariatet har i løpet av året holdt utallige innlegg og workshops basert på krisesentrenes kunnskap og erfaringer, både på et lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. På disse konferansene har hovedfokuset variert ut fra hva arrangøren har satt opp på programmet. Arrangører er fra både Storting, Justis departementet, politiske partier, fagorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Årsmeldingen viser her til noen få av konferansene Krisesentersekretariatet har deltatt og holdt innlegg på. I tillegg holder også ROSA mange innlegg på ulike konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Undervisning på høyskoler Krisesentersekretariatet er også faste innledere ved Høyskolen i Drammen sitt studie om vold i nære relasjoner. Tove Smaadahl fra åpningen av studiet på Høyskolen i Buskerud 20

Forord. Gode strategier for å forebygge vold mot kvinner og jenter var ett av de viktigste fokusområdene under den første uken.

Forord. Gode strategier for å forebygge vold mot kvinner og jenter var ett av de viktigste fokusområdene under den første uken. Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 Telefaks: 23 01 03 01 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.com 1 Forord Krisesenterbevegelsen i Norge

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp

Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp Ansvarlig utgiver: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK). Denne brosjyren kan bestilles kostnadsfritt

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Forord Regjeringen lanserte i 2008 en ny handlingsplan mot tvangsekteskap (2008 2011), med 40 forskjellige tiltak. Ett av dem

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

HØRING - FORSLAG OM LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1714-2-LN 200804147-14.01.2009 HØRING - FORSLAG OM LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Krisesentersekretariatet Karl Johansgt 16b 0154 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Høring Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Aksjonsveiledning: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Aksjonsveiledning: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Aksjonsveiledning: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Amnesty International Norge skal sette voldtekt på dagsorden i tiden fram mot Stortingsvalget i september. Vi krever at politikere og politiske partier

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 01.09.2006 Innvandringsavdelingen Postboks 8019, Dep. 0030 OSLO Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig

Detaljer

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Oslo 07.01.2013 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Høring NOU 2012:15 Politikk

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Likestillingslandet Norge?

Likestillingslandet Norge? Likestillingslandet Norge? Innspill til regjeringserklæring for neste Stortingsperiode Krisesentersekretariatet 2 Innhold Innledning...3 Internasjonale forpliktelser...4 1. Likestillingslandet Norge...5

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Christin M. Ormhaug Seksjon for likestilling og inkludering Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet FAGDIREKTORAT

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet

Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Barne-og familiedepartementet Samlivs-og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 14.01.09 Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Høringsuttalelse fra (KUN) (tidligere Kvinneuniversitetet

Detaljer

1.Rettsikkerhet = Demokrati - Beskytt kvinner i det offentlige om", IKKF. 2.Stopp kvinnehets i det offentlige rom - Rettsikkerhet = Demokrati", IKKF

1.Rettsikkerhet = Demokrati - Beskytt kvinner i det offentlige om, IKKF. 2.Stopp kvinnehets i det offentlige rom - Rettsikkerhet = Demokrati, IKKF Her følger listen over alle innkomne paroleforslag til årets 8.marstog. AU har delt forslagene inn etter tema for å gjøre det lettere å orientere seg. Videre har vi laget en innstilling hvor vi har valgt

Detaljer

SEIF Norsk Kvinnesaksforeningen FOKUS SAFO Senter for seniorpolitikk

SEIF Norsk Kvinnesaksforeningen FOKUS SAFO Senter for seniorpolitikk Møtereferatbrukerutvalgsmøte 5. juni 2012 MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE MØTTE IKKE/MELDTE AVBUD HW Brukerutvalgsmøte SØ Reform (Ole Bredesen Nordfjell) Menneskerettsalliansen(John Jeanette

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Minoritetskvinner hudfletter norske feminister - Naive, feige, konfliktsky og navlebeskuende egoister.

Minoritetskvinner hudfletter norske feminister - Naive, feige, konfliktsky og navlebeskuende egoister. Innenriks 99 632 3 848 935 47 243 Minoritetskvinner hudfletter norske feminister - Naive, feige, konfliktsky og navlebeskuende egoister. Torsdag 08.03.2007, 08:08 oppdatert 08:11 Norske feminister er naive,

Detaljer

Visste du at: Norge har hatt tre nasjonale handlingsplaner for vold mot kvinner sistnevnte het Vendepunkt 2008-2011

Visste du at: Norge har hatt tre nasjonale handlingsplaner for vold mot kvinner sistnevnte het Vendepunkt 2008-2011 Voldens bilde? Visste du at: Norge har hatt tre nasjonale handlingsplaner for vold mot kvinner sistnevnte het Vendepunkt 2008-2011 At punkt D i handlingsplanen omhandler: samarbeidskompetansen og kunnskapen

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Hvilke spørsmål nasjonalt sett, er de viktigste akkurat nå innen familiepolitikk og oppvekstvilkår?

Hvilke spørsmål nasjonalt sett, er de viktigste akkurat nå innen familiepolitikk og oppvekstvilkår? Norge I Hvilke spørsmål nasjonalt sett, er de viktigste akkurat nå innen familiepolitikk og oppvekstvilkår? 1) Kompetanseutvikling i barnevernet (Befringutvalget) (BLD) NOU 2009:08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 26.05.2015 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Protokoll. Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland 26.juni 2014.

Protokoll. Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland 26.juni 2014. Protokoll Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland 26.juni 2014. Plass: Hotell Pohjanhovi, Rovaniemi, Finland Tid: Torsdag 26.juni kl.16.00 20.00. Tilstedeværende: President NKF Elisabeth

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010 REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010 Tilstede: Gunnar, Hrefna, Kirsten, Steen, Peter, Otto, Carolina, Reidun, Raisa, Anita, Gabriel og Cecilia. 1. Valg av justeringsmann og sekretær: Kirsten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling: Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Plan mot kjønnslemlestelse. Saksfremlegg - arkivsak 08/10644 1 Innledning I 1995 fikk Norge

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 23.11.06 Ved saksbehandler Cecilie Fjelberg Postboks 8019, Dep 0030 Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 23.11.06 Ved saksbehandler Cecilie Fjelberg Postboks 8019, Dep 0030 Oslo Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 23.11.06 Ved saksbehandler Cecilie Fjelberg Postboks 8019, Dep 0030 Oslo Høringssvar på tiltak for å bekjempe tvangsekteskap:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer