Å R S M E L D I N G. Org. nr Storgata Oslo Mobil : E-post. Web:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter."

Transkript

1 Å R S M E L D I N G Org. nr Storgata Oslo Mobil : E-post. Web: 1

2 Forord De nordiske landene har historisk sett ligget i forkant når det gjelder likestilling og den nordiske modellen blir ofte brukt av mange. Men den nordiske kvinnebevegelsen har erfart at regjeringene ikke lever opp til de konvensjoner de har forpliktet seg til å leve opp til. Derfor kom rundt fra 50 forskjellige land kom til Malmø for å analysere situasjonen og sammen sette agendaen for fremtidens likestillingspolitikk i Norden. Dette var det største møtet som noen gang er blitt arrangert der kvinners rettigheter skulle gå av stabelen. Målet for konferansen «New action on women`s rights» var at vi behøvde å få svar på følgende spørsmål: Hva har skjedd med kvinners rettigheter de siste 20 årene? Hva har skjedd i verden etter FNs internasjonale kvinnekonferanse i 1995? Hvordan går egentlig arbeidet for likestilling og kvinners menneskerettigheter? Hvilke nye krav stiller vi til FN og de nordiske regjeringene? Hvordan møter vi morgendagens utfordringer? Krisesentersekretariatet, som i mange år har jobbet både lokalt, nasjonalt, på nordisk plan og internasjonalt, anså det å delta i den nordiske styringsgruppen som svært viktig. Gudrun Jonsdottir, den første daglige lederen ved Krisesentersekretariatet, deltok Beijing i 1995, så vi ønsket å være delaktig den jobben hun begynte på. Vi ønsket også å sitte i styringsgruppa til Nordisk Forum for å kunne delta i prosessen fram til konferansen, da vi ønsket å dele krisesentrenes erfaringer og formidle hvor vi ser at samfunnet har utfordringer for å styrke kvinner rettigheter. Samtidig ønsket vi og få ny kunnskap og ikke minst ønsket vi å danne nye nettverk med kvinneorganisasjoner. For oss som deltok var det en ubeskrivelig opplevelse å delta i et så stort arrangement. Her deltok feminister, aktivister, personer fra fagforeningene og politikere. Utstillinger fra foreninger, organisasjoner, myndigheter, universiteter med flere. Flotte kulturelle innslag med sang og dans. Viktige taler ble hold, og utrolig mange workshops og konferanser ble gjennomført. Det ble diskutert og debattert. Siste dagen ble sluttdokumentet fra den Nordiske kvinnebevegelsen overlevert de ansvarlige politikerne i Norden av Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet. Dokumentet tar utgangspunkt i de samme 12 temaområdene som løftes frem i Handlingsplanen fra Beijing. Men både verden og likestillingsutfordringene har endret seg på 20 år. Derfor er nye tema - som klima, ny teknologi og media - inkludert i sluttdokumentet. Samtlige nordiske politikere og regjeringer oppfordres til å gjennomføre de anbefalinger og krav som sluttdokumentet inneholder. Ett av kravene er at de nordiske regjeringene sikrer at kvinneorganisasjonene i større grad inkluderes i utviklingen av en helhetlig likestillingspolitikk, som dialogpartner, og som kritiske granskere og endringsaktører. "Vi vil i større grad delta i et langsiktig arbeid for bærekraftig utvikling både på nasjonalt og internasjonalt nivå", står det i kravet. Samtidig forplikter kvinnebevegelsen seg til å være solidariske og samarbeide med hverandre slik at alle kvinners rettigheter tilgodeses. "Det er en kamp for å synliggjøre og forandre maktstrukturer sånn at undertrykkelse og stereotypisering av kvinner opphører og vi blir frie til å forme samfunnet og våre egne liv", står det i dokumentet. Det er nesten 20 år siden landene vedtok handlingsplanen fra Beijing. Nå er det på tide å oppfylle disse og nye krav. Daglig leder Tove Smaadahl 2

3 FORORD 2 ORGANISASJONEN 4 ÆRESPRIS TIL KARI SIREVÅG 5 STYRET 6 INTERNE MØTER I ÅRSMØTE OG FAGDAG I ROSA-PROSJEKTET 9 ADORA-PROSJEKTET 9 SEKRETARIATET 10 ADMINISTRASJON/MEDLEMMER 10 STATISTIKK 10 INFORMASJON TIL MEDLEMMENE 10 INFORMASJONSMATERIELL, KAMPANJER OG ARRANGEMENT 11 SKOLEKAMPANJEN VENDEPUNKT 11 INTERNASJONALE KAMPANJER 11 NORDISKE KVINNER MOT VOLDS KONFERANSE UNDER NORDISK FORUM I MALMØ 16 GJENSIDIGESTIFTELSENS JULEKAMPANJE 16 "EN HELT VANLIG JUL" POLITISK ARBEID 18 KONFERANSER, SEMINARER OG UNDERVISNING 20 NORGES KVINNELOBBY 23 ARTIKKEL I JUBILEUMSBOK 25 INTERNASJONALT ARBEID 26 BESØK FRA ANDRE LAND 26 WAVE 27 INTERNASJONALE PROSJEKTER 29 OPPRETTELSE AV KRISESENTER PÅ KYPROS 29 SAMMENDRAG 31 3

4 Organisasjonen Krisesentersekretariatet ble etablert i 1994, og er en medlemsorganisasjon for 24 krisesentre. Sekretariatet arbeider samfunnspolitisk og faglig i forhold til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og fungerer som et bindeledd mellom krisesentrene og offentlige myndigheter, kvinneorganisasjoner, forskningsmiljøer, studenter og samfunnet for øvrig. Krisesentersekretariatet blir drevet av en medlemskontingent basert på en liten prosentvis del av krisesentrenes totale budsjett, samt litt støtte fra det offentlige og administrasjonsstøtte fra ulike prosjekter. Et av målene for Sekretariatet er å synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke kvinner og barns rett til et liv uten overgrep. Krisesentersekretariatet arbeider ut fra Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt på Landskonferansen i 1982 og revidert i 2010 (Boks 1): Seksuell trakassering, vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn. Menns vold mot kvinner er et hinder for likestilling mellom kjønnene og en krenkelse av kvinners menneskerettigheter. Vi ønsker derfor å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder menns vold mot kvinner, både på samfunn-, gruppe- og individnivå. Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Kvinner enes i kampen mot alle former for diskriminering og undertrykking av kvinner. Ved siden av drift av det enkelte krisesenter, skal vi påvirke samfunnet til å endre syn på menns vold mot kvinner ved blant annet å drive informasjonsarbeid, systematisk registrering, og følge opp aktuelle saker i pressen og bearbeide holdninger. Vi skal opprettholde kontakten mellom krisesentrene og i størst mulig grad støtte hverandre i felles saker. Organisasjonen skal gjennom sitt arbeid påvirke samfunnet til å endre sitt syn på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner gjennom å følge opp og ta tak i lover og retningslinjer som er ment å ivareta rettssikkerheten til de utsatte, samt legge press på offentlige myndigheter gjennom direkte henvendelser og lobbyarbeide. Sekretariatet svarer også på høringer fra de forskjellige departementene. I tillegg koordinerer og videreformidler sekretariatet det store mangfoldet av reaksjoner som kommer både fra lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Sekretariatet utarbeider også pressemeldinger, informasjonsmateriell og rapporter, og er med på å profilere krisesentrenes arbeid utad. Parallelt jobbes det med å skape et tverrfaglig nettverk som på sikt både kan være premissleverandører og givere av ny og bredere innsikt i problemstillingen. Krisesentersekretariatet er medlem av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) som består av 72 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner Vi deltar også på internasjonale konferanser, og gjennom flere nettverk og prosjekter deler vi erfaring og kompetanse som hvert enkelt land har opparbeidet seg rundt tematikken. Årsmeldingen for Krisesentersekretariatet gir en kort oversikt over det arbeidet som er utført av organisasjonen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med styret for organisasjonen og krisesentrene. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. ROSA-prosjektet, som blir drevet av Krisesentersekretariatet, har utarbeidet egen årsrapport om arbeidet og aktivitetene i Boks 1: Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt på Landskonferansen i 1982 og revidert i 2010.

5 Ærespris til Kari Sirevåg Under Krisesentersekretariatets årsmøte 28. april ble Kari Sirevåg, fra Bergen krisesenter, hedret med Krisesenterbevegelsens ærespris for Dette er den 9. prisen som blir delt ut. I begrunnelsen for prisen fremhevet daglig leder Tove Smaadahl: - Kari begynte å jobbe ved nødtelefonen i Bergen i Gjennom 36 år har hun gjort en formidabel innsats, for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter et liv uten vold og overgrep. Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kamp, inkludering, mot, feminisme, ikke minst utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner og deres barn. I følge hennes kollegaer har hun en genuin forståelse for mishandlingsproblematikken og viktigheten av det kvinnepolitiske arbeidet. Hun er tøff og uredd og en sann feminist. I tillegg ivaretar hun brukerne med det stort og varm hjerte. Tove Smaadahl overrakte prisen, en kvinneskulptur av Maria Øverbye, som symboliserte målet for hennes arbeid en fri, sterk og selvstendig kvinne. Krisesentersekretariatets Rettighetspris til riksadvokat Tor-Aksel Busch Under kampanjeavslutningen for «Taushet tar liv» 10. desember ble Krisesentersekretariatets første rettighetspris tildelt riksadvokat Tor-Aksel Busch. Krisesentersekretariatets styre vedtok å gi ut en årlig rettighetspris til en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet for å forhindre kjønnsbasert vold og dødelig vold i nære relasjoner. I begrunnelsen for prisen fremhevet daglig leder Tove Smaadahl -som riksadvokat har du den overordnede ledelse og ansvar av påtalemyndigheten, og allerede i 1999 rapporterer du at vedrørende vold i hjemmet har samfunnet store utfordringer. Dette har medført at du har sett at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og drap er et så alvorlig kriminalitetsproblem at du gjennom flere år har lagt klare føringer gjennom rundskriv og undersøkelser av straffesaksbehandlingen på hvordan politi og påtalemyndigheter skal prioritere dette. I tillegg har du gitt klar beskjed om hvordan straffesaksbehandlingen skal drives målrettet og effektivt, med høy oppklaring, kort saksbehandlingstid, samtidig som kravene til kvalitet ivaretar rettssikkerhet og menneskerettighetene. 5

6 Styret Styret innehar arbeidsgiveransvaret for de ansatte og det overordnede økonomiske ansvaret for organisasjonen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for styrets mandat og funksjon. Representanter + personlig vara blir valgt for to år av gangen under årsmøtet. Styret har i år 2014 bestått av følgende personer med vara (Boks 2) Årsmøte og fagdag i 2014 Årsmøtet og fagdagen ble arrangert 28. og 29. april på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Årsmøtet ble åpnet av artisten Trygve Skaug som blant annet sang «Enden av tunnelen» Sangen er skrevet og dedikert til Indre Østfold krisesenters 30 års jubileum av artisten. Region Sør-øst (2) Styreleder: Kari-Mette Fjell Indre Østfold Krisesenter IKS Varamedlem: Irene Lillejord Moss Krisesenter IKS Medlem: Tove Hægg Versland Vest-Agder Krisesenter Varamedlem: Gro Sophie Govertsen Vest-Agder Krisesenter Region Nord (2) Medlem: Wanja Sæther Krisesenteret i Salten Varamedlem: Pirjo Anneli Eskelinen Vest-Finnmark Krisesenter Medlem: Gunn Andersen Alta Krisesenter Varamedlem: Bente Hongbarstad Sør-Helgeland Krisesenter Boks 2: Oversikt over styrets medlemmer med vararepresentanter Region Vest (1) i Medlem: Wenche Hovland Sogn og Fjordane Krisesenter Varamedlem: Viola Schmidt Interne møter i Bergen Krisesenter Daglig leder la fram årsmelding, revidert regnskap og budsjett for neste år som ble godkjent. Årsmøtet roste både Sekretariatet og ROSA for mye og godt gjennomført arbeid. Fagdagen, som hadde temaet «Hvorfor skal krisesentrene jobbe kvinnepolitisk?» ble åpnet av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H). Hun fortalte kort om regjeringens arbeid og mål i arbeidet mot vold i nære relasjoner og viktigheten av å bringe politiske utfordringer inn til politikere på Stortinget. Styret har avviklet følgende møter i 2014/15: februar Oslo 24. juni Oslo 6. oktober Danmark januar (2015) Oslo Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H). 6

7 Seniorforsker Siri Thoresen fra NKVTS la fram den siste forekomstundersøkelsen om vold og voldtekt i Norge. Det som var spesielt var at politikken har foregått på ulike nivåer, både lokalt og nasjonalt, og det oppstod ofte dilemmaer mellom det å drive politikk og gi praktisk hjelp og bistand i samme organisasjon. Seniorforsker Siri Thoresen fra NKVTS Politioverbetjent Dag Simen Grøtterud la fram de nye virkemidlene i politiets forebyggende arbeid, og viktigheten av et godt samarbeid med krisesentrene. Grøtterud takket også Krisesentersekretariatet for støtte, samarbeid og den viktige pådriverjobben som blir gjort. Forsker Solgunn Eidem Ane Stø fra Kvinnegruppa Ottar holdt innlegg om pornokulturen og utviklingen av pornoindustrien. Aldri før har en hel generasjon blitt flasket opp med pornopåvirkning på samme måte som de som unge i dag. Stø mente at informasjon om hva porno handler om, og kunnskap om og innsikt i pornoens voldelige, fornedrende og undertrykkende syn på kvinner spesielt og kropp og seksualitet generelt, er en nødvendig motvekt til denne kulturen. Politioverbetjent Dag Simen Grøtterud Forsker Solgunn Eidem fra forskningsavdelingen ved politihøyskolen bidro med sitt nystartede forskningsprosjekt «Fra skjult vold til politikk i praksis» Et fokus på fremveksten av krisesentrene mellom og 1980-tallet. Eidem fortalte om den manglende kunnskapen samfunnet har, da særlig om brukerne og om hvordan de håndterte volden i denne perioden. Vedrørende krisesentrenes politiske utspill var i all hovedsak forhandlingene mellom krisesentrene og myndighetene rettet mot det å få hjelpeapparatet, politiet og strafferetten mer engasjert i vold mot kvinner, og gjerne på en annen måte enn det som var vanlig i tiden. Ane Stø fra Ottar 7

8 Organisatorisk Kari-Mette Fjell har som styreleder hatt ansvaret for personal og HMS for året. Styret har behandlet 34 saker i I samarbeid med Sekretariatet har styret planlagt og gjennomført årsmøtet og fagdagen. Styret har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av ROSA prosjektet. Ut fra mandat fra Justisdepartementet (JD) har styret behandlet årsrapporten fra ROSA. De ansatte ved prosjektet har deltatt på styremøter etter behov for å orientere om prosjektets framdrift og erfaringer, samt disponeringen av budsjettet på styremøtene. Det har vært jobbet aktivt med å utarbeide et verdidokument som skal godkjennes av årsmøtet i I tillegg har styret jobbet for å finne måter å styrke organisasjonens økonomi på. Økonomi Sekretariatets regnskapsfører er Lauritzen Regnskap A/S. Geir Bakke er Sekretariatets statsautoriserte revisor som reviderer Sekretariatets regnskap, fond og prosjekter. Medlemmer av Krisesentersekretariatet har gjennom kontrakt forpliktet seg til å betale 1,5 % av totalt budsjett for året i kontingent, med en øvre grense på kr I tillegg til medlemskontingenten har Sekretariatet søkt, og fått innvilget drifts- og aktivitetsstøtte fra BUFDIR, midler fra Politiog justisdepartementet (JD) og NAV. JD har gjennom søknad innvilget midler til drift av ROSA, og støtte til sosiale tiltak for kvinner i ROSA. I tillegg har vi fått økonomisk støtte til Rød Knapp-kampanjen - Stopp vold mot Kvinner og kampanjen «Taushet tar liv». Gjennom NAV og JD ble det innvilget midler til yrkesopplæring og arbeidstrening innen kosmetikk og neglepleie til kvinner utsatt for menneskehandel. ADORA-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Tone Lise Akademiet A/S og Krisesentersekretariatet. Krisesentersekretariatet har også mottatt pengestøtte til informasjonstiltak fra Norsk Tjenestemannslag Organisasjonen har i løpet av året mottatt pengegaver som er avsatt på ulike fond for til sosiale tiltak for brukerne på krisesentrene. I tillegg fikk Krisesentersekretariatet kr. en million fra GjensidigeStiftelsen som skulle brukes til å skape en god jul for barn på krisesentrene. Fond Krisesentersekretariatet administrerer fire ulike fond. Dette er midler som er gitt gjennom aksjoner, priser og gaver fra bedrifter, ulike forbund og enkeltpersoner. Det er utarbeidet statutter og mandat for bruken og administrering av fondene. Bruken av midlene blir rapportert til styret og regnskapene blir revidert. Revidert resultatregnskap fra fondene blir også lagt fram på Krisesentersekretariatets årsmøte til godkjenning. Fond for sosiale tiltak for barn som bor på krisesentrene. På fondets konto står pr kr ,65 Fond for sosiale tiltak for kvinner som bor på krisesentrene står det på fondets konto pr ,72. Jentevakta pr kr ,75 Fond for sosiale tiltak for å bedre livskvaliteten til ofre for menneskehandel. På fondets konto står pr kr ,95 Mørk fondet er midler som ble gitt organisasjonen i Midlene skal brukes til informasjonstiltak. På fondets konto står pr kr ,29 8

9 Prosjekter ROSA-prosjektet Etter søknad ble Krisesentersekretariatet i 2005 gitt mandat av Justis- og politidepartementet til å gjennomføre et prosjekt, ROSA, der formålet er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner utsatt for menneskehandel, samt gi veiledning og informasjon overfor de ansatte på bostedene. I regjeringens handlingsplan Sammen mot menneskehandel , som ble lagt fram desember 2010, er det lagt opp til en forlengelse av driften av ROSA. vold mot barn blir oppdaget og stoppet ved at personer som er i kontakt med barn i jobb eller fritid får kunnskap rundt tematikken. Det har vært gjennomført konferanser i Mosjøen, Sandnessjøen, Nesna og Sortland. Krisesentersekretariatet har to personer ansatt i 100 % stillinger til å drive ROSA. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Oslo krisesenter i 2014 som betjenter krise- og informasjonstelefonen ettermiddag, natt og helg. 139 personer har tatt kontakt med ROSA, og 42 av disse har tatt imot beskyttelse og bistand fra krisesentrene dette året. Det er utarbeidet en egen rapport med statistikker og om arbeidet og aktivitetene i ROSA i Evalueringen viser at alle var fornøyd med det faglige innholdet, og de fleste deltagerne er svært glad for at det blir arrangert lokale konferanser da kommuner med svært stram økonomi ofte ikke har anledning til å sende sine ansatte på konferanser som medfører store kostnader til reise og opphold. Adora-prosjektet Krisesentersekretariatet har i samarbeid med TL-Design fått midler fra NAV og Justisdepartementet for å gjennomføre utdanning i negledesign og make-up for kvinner utsatt for menneskehandel som er i ROSA. 20 kvinner har deltatt i prosjektet i Mer informasjon om prosjektet i årsrapport fra ROSA. Det er i tillegg utarbeidet egen rapport om prosjektet for året fra TL- Design. Se Volden Prosjektet «Se volden!» ble videreført også i 2014 med midler fra Gjensidigestiftelsen. Prosjektet er et samarbeid mellom KUN senter for kunnskap og likestilling i Steigen, Krisesentersekretariatet og RVTS Midt (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Målet er at prosjektet skal bidra til å øke sjansen for at 9

10 Sekretariatet Administrasjon/medlemmer I 2014 ble Krisesentersekretariatet drevet av medlemskontingent fra 24 krisesentre. I boks 3 finnes en oversikt over alle medlemssentrene. I tillegg driver organisasjonen ROSA som er finansiert med midler fra Justisdepartementet Sekretariatets kontorer ligger i Storgata 11, 0155 Oslo. Organisasjonen har 4 personer ansatt i 100 % stillinger, med stillingsbetegnelsen daglig leder, 2 informasjonsrådgivere og prosjektleder. 1. Alta krisesenter 2. Betzy krisesenter 3. Bergen krisesenter 4. Salten krisesenter 5. Fredrikstad krise- og incestsenter 6. Gjøvik krisesenter 7. Indre Østfold krisesenter IKS 8. Midt Troms krisesenter 9. Mosjøen krisesenter 10. Narvik krisesenter 11. Nord-Trøndelag krisesenter 12. Moss krisesenter IKS 13. Oslo krisesenter 14. Orkdal og omegn krisesenter 15. Romerike krisesenter IKS 16. Samiske krise- og incestsenter 17. Sogn og Fjordane krisesenter 18. Sør Helgeland krisesenter 19. Trondheim krisesenter 20. Tromsø krisesenter 21. Vest Agder krisesenter 22. Vest Finnmark krisesenter 23. Vestfold krisesenter 24. Østre-Agder krisesenter og krisesentrenes aktivitet og tjenestetilbud er svært viktig både for å synliggjøre krisesentrene som et viktig lavterskeltilbud og en aktør i det forebyggende arbeid. Rapporten blir utarbeidet slik at den harmonerer med krisesenterloven og det ansvaret kommunene har i henhold til den. I tillegg skal krisesentertilbudets statistikker bidra til å få ansvarlige politikere til å gi krisesentrene gode budsjettrammer til drift. Informasjon til medlemmene Sekretariatet har i løpet av året sendt ut relevante rapporter, veiledere, samt informasjon om lovendringer, utlysning av midler, forslag til lovendringer, høringer og høringsforslag, tiltak, pressemeldinger, kampanjemateriell, samt nyheter som har stor betydning for arbeidet på krisesentrene. I tillegg blir mye av Sekretariatets aktiviteter og informasjon publisert på Facebook og organisasjonens hjemmeside. Boks 3: Krisesentersekretariatets medlemmer i 2014 Statistikk For 2014 har Sentio Research AS, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) innhentet elektronisk hvert enkelt registreringsskjema fra alle krisesentrene. BUFDIR publisere en felles statistikkrapport for 2014 på bakgrunn av de innsamlede statistikker. Nasjonal statistikk over brukere 10

11 Informasjonsmateriell, kampanjer og arrangement Skolekampanjen Vendepunkt Tonna Brix og Krisesentersekretariatet fikk innvilget 2.5 millioner fra Gjensidigestiftelsen for å videreføre den forebyggende kampanjen mot vold i hjemmet. I 2014 holdt Tonna Brix 109 foredrag på skoler, ungdomsklubber og konferanser rundt i landet. I tillegg er de to rapperne svært synlige i media, både lokaleog nasjonale aviser og tv, når vold mot barn og krisesentrene blir tatt opp som et tema. Tonna Brix fra intervju i Dagbladet i forbindelse med at ikke alle gleder seg til sommerferie Tonna Brix, ved Hakan Pandul og Kenneth Holt, har vist hvordan musikk og kunst kan være både sterke virkemidler og hjelpmidler i arbeidet mot vold mot barn. Internasjonale kampanjer «Kjøpte du min datter i natt?» -var tittelen på årets internasjonale kampanje mot vold mot kvinner som LO og Krisesentersekretariatet arrangerte. Her ble det satt fokus på at den som kjøper sex er aktive deltagere i et marked som systematisk ødelegger mennesker og at prostitusjon er vold mot kvinner og må bekjempes ikke legaliseres. Bakgrunnen for kampanjen var å sette fokus viktigheten av å beholde loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester, da loven er et viktig virkemiddel for å bekjempe kjøp av sex, og et viktig verktøy i kampen mot prostitusjon og menneskehandel. I tillegg fremmet kampanjen flere krav som skal bidra til å hjelpe kvinner ut av prostitusjon I forbindelse med kampanjen ble det utarbeidet er lite hefte med informasjon og krav, samt en plakat. Alt materiell ble sendt ut til alle deltagende fagforbud og underliggende lokallag, samt krisesentrene. Fra 25. november til 10. desember ble det aksjonerte på ulike måter rundt i landet. Alt materiell ble lagt på hjemmesidene til deltagerne, og flere avisartikler ble publisert både i nasjonal og lokale aviser. Brosjyren kan leses her: e-du-min-datter_gronn.pdf Tonna Brix holder konsert under åpningen av nytt krisesenter på Romerike Krisesentersekretariatet administrerer økonomien til tiltaket, og vi gjennomfører flere møter med Tonn Brix i løpet av året. 11

12 Kampanjen «Taushet tar liv» Med midler fra Justisdepartementet utarbeidet Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet i forbindelse med den Internasjonale kampanjen mot vold mot kvinner en aksjon som hadde som mål å forebygge partnerdrap mot kvinner. I tillegg fremmet kampanjen et politisk krav om å opprette en havarikommisjon som fortløpende gransker hvert enkelte drap med mål om å forebygge at flere liv går tapt. Representanter fra Tryggare Sverige, Krisesentersekretariatet, politiet og LDO. Det ble utarbeidet en egen hjemmeside med informasjon, statistikk og intervjuer med fagpersoner med mer. I forbindelse med markedsføring av kampanjen ble det ble opprettet en egen facebook side, konto på twitter og insragram. Informasjon om nødnumre, tlf til krisesentrene og ulike informasjonsbrosjyrer ble lagt ut på kampanjens hjemmeside I forkant av oppstart av kampanjen ble det gjennomført et møte med personer fra ulike fagmiljøer for å identifisere de utfordringer vi står overfor for å forebygge drap på kvinner. Blant bidragsyterne var også Stiftelsen Tryggare Sverige invitert. De har etablert en uavhengig ekspertgruppe som ser på saken til den enkelte drepte kvinne i Sverige. I motsetning til Norge, gjennomfører både Sosialstyrelsen og den uavhengige Stiftelsen Tryggare Sverige hver sine havariutredninger. Hver dag fra kampanjestart og fram til 10. desember ble det lagt ut identifiserte problemstillinger og oppfordring om å varsle. Krisesentrene hadde en klar rolle i denne kampanjen som et forebyggende tiltak. En fugl ble valgt som symbolikk i at vi alle har en plikt å varsle. Lone Alice Johansen og Lene Nilsen fra LDO 12

13 På FNs menneskerettighetsdag 10. desember årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner avsluttet med en markering i LDOs lokaler Her fikk blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein- Karlsen, Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav. I tillegg ble Krisesentersekretariatets første Rettighetspris delt ut til riksadvokat Tor-Aksel Busch. Fakkeltog i Oslo I anledning den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, var Krisesentersekretariatet med i planleggingen og gjennomføringen av det årlige fakkeltoget og en markering foran Stortinget. I år var temaet Menns vold kvinners byrde? Bagrunn for valg av tema er: Som en aktivitet ble publikum under kampanjen oppfordret til å brette fugler. 856 personer i Norge lever i dag på kode 6 - i skjul for både myndigheter og sin egen familie. Byrdene de sitter igjen med kjennes som en påført straff. Mange hundre kvinner og barn må hvert år bære byrden når de må flykte fra sine hjem til et krisesenter for å redde liv og helse. Ansatte ved Alta krise- og incestsenter Vår kampanje "Taushet tar liv" blir markert rundt om i hele landet, og får oppslag i lokalaviser. Her sier de ansatte ved Alta kriseog incestsenter klart ifra om plikten vi alle har for å varsle. Evalueringen av kampanjen viser svært god deltagelse og engasjement Kvinner på flukt lever i konstant frykt for sine liv. De fratas retten til liv i frihet og sikkerhet, retten til å delta i samfunnet og retten til arbeid og økonomisk selvstendighet. Frykt for vold og voldtekt begrenser kvinners bevegelses- og handlingsfrihet, og er en trussel mot kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Vold mot kvinner er et omfattende samfunns- og helseproblem og et ansvar som myndighetene må ta på alvor. Systemet som skal beskytte kvinner på flukt strekker ikke til. I krigsområder er seksualisert vold mot kvinner ofte et ledd i krigshandlingene. 13

14 Tilsluttende organisasjoner: Oslo Kvinnesaksforening, Oslo SV, Krisesentersekretariatet, Kvinnegruppa Ottar, Mirasenteret, Norsk Folkehjelp, Oslo Senterkvinner, Oslo SP, Oslo Venstre, Oslo AUF, JURK, Norges Kvinnelobby, Kvinnefronten, Rødt Oslo, Norges Kristne Råd, FOKUS, Oslo SU, SV, Rød Ungdom, Oslo Høyres kvinneforum, Oslo APs kvinnenettverk, Krf Kvinner, Antirasistisk senter, Islamsk råd, Reform, Norges Kristelige Studentforbund og Norgesunionen av soroptimistklubber Appeller ved: Liv Tørres (Norsk Folkehjelp), Ingunn Gjerstad (SV), Tina Bru (H), Fakhra Salimi (Mirasenteret), Ane Stø (Ottar) Stortingspolitiker Marit Nybakk (AP) motar kravet og byrden forans Stortinget RØD KNAPP-kampanjen Stopp vold mot kvinner Kvinners byrder med krav om handling ble overlevert til Marit Nybakk (Ap) foran Stortinget og hun lovet at det skulle handles. I tillegg hadde unge kvinner ved Oslo krisesenter laget et flott bilde til arrangementet som også ble overlevert Nybakk Islamsk råd, REFORM, JURK, Norske Kvinners Sanitetsforening, Virke, Den Norske kirke og Krisesentersekretariatet opprettet i 2013 et nettverk der målet var å lage en kampanje som har som mål å bli en folkebevegelse mot vold mot kvinner. En rød knapp ble valgt som symbol, da fargen rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. De fire hullene i kappen symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette: rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning. Kampanjen har fått mange profilerte mennesker, både av politikere, akademikere og nærings- og kulturlivet som viktige ambassadører for kampanjen. I løpet av året har kampanjen arrangert flere morgenaksjoner og deltatt på ulike arrangement både nasjonalt og internasjonalt, der vi har presentert kampanjen og målet med den. 14

15 forskning og juridiske rettigheter knyttet til vold mot kvinner og de utfordringene vi står overfor. Profilerte fagfolk og politikere satte volden inn i en forskningsmessig og faglig ramme, og vi fikk innsikt i de enkelte etiske og juridiske problemområder. Kampanjens Facebookside har litt under likes og her blir alle aktiviteter, viktige rapporter og nyheter presentert. Daglig leder ved Oslo krisesenter Inger-Lise W. Larsen Konferanse Stopp vold mot kvinner I forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner arrangerte Rød Knapp kampanjen i samarbeid med CARE en konferanse på Gamle logen i Oslo. Konferansen ble avsluttet med en politisk debatt der vi stilte spørsmål til representantene fra de ulike partiene om hvilke politiske virkemidler de ville løse de utfordringene vi står overfor «Vold mot kvinner en global epidemi» ønsket å sette fokus på Rød knappkampanjens krav til forebygging, hjelpetilbud, I forkant av konferansen ble det nedsatt ei gruppe fra nettverket til Rød Knappkampanjen, og Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet deltok i gruppen og jobbet fram program og invitasjoner av innledere. 15

16 Nordiske kvinner mot volds konferanse under Nordisk forum I Malmø Krisesentersekretariatet fikk etter søknad på vegne av Nordiske Kvinner mot Vold innvilget midler fra Nordisk Minsteråd til en konferanse under Nordisk Forum i Malmø. Filmen som Halla Kristin Einarsdottir fra Island har laget om den Nordiske Krisesenterbevegelsen ble vist og mange av de nordiske landene presenterte sitt arbeid og de utfordringene vi som hvert land står overfor. Usynlige overgrep vold mot eldre Målet for konferansen var å fremme den viktige rollen de Nordiske krisesentrene har hatt i arbeidet mot vold mot kvinner, det politiske pådriverarbeidet, og ikke minst synliggjøre krisesentertilbudet til de utsatte. For å markedsføre konferansen i forkant, fikk Krisesentersekretariatet utarbeidet flyers og en banner som vi brukte under arrangementet Krisesentersekretariatet har med økonomisk støtte fra BUFDIR utarbeidet en brosjyre om krisesentrenes tilbud til eldre. Målet med brosjyren er å gi alle som møter eldre gjennom sitt arbeid kunnskap om krisesentrenes tilbud. Brosjyren er blitt distribuert gjennom krisesentrene offentlige etater som hjemmebaserte tjenester med flere. Gjensidigestiftelsens Julekampanje "En helt vanlig jul" Gjensidigestiftelsen bevilget også i 2014 en million kroner som skulle bidra til at barn i familier med ulike former av utfordringer og problemer, skulle få oppleve litt mer av En helt vanlig Jul på krisesentrene i Norge. 16

17 Juleaksjonen skal ha et spesielt fokus på barn som lever i fattigdom, i asylmottak eller på et krisesenter. Barn som lever under vanskelige forhold fyller som regel ikke ønskelisten med dyre julegaver de vet at foreldrene ikke har råd til. Egentlig ønsker de seg bare en helt vanlig jul, slik som vennene deres har. Målet for aksjonen var dermed å tilrettelegge slik at flest barn får en god og spesiell jul, på lik linje med majoriteten av det norsk barn har. I tillegg skal prosjektet fremme trygghet og helse, samt ha et forebyggende og utviklende perspektiv som igjen skulle være samfunnsbyggende. Målet med organisasjonens hjemmeside er til en hver tid å oppdatere adresser og telefonnummer til det enkelte krisesenter, gi informasjon om kampanjer, og publisere rapporter, statistikker og pressemeldinger, samt offentlige utredninger og rapporter. Dette for at informasjon om tematikken skal være tilgjengelig for de utsatte, men også for studenter, journalister og andre. Mange, både offentlige etater, ulike departementer og organisasjoner, har linker til hjemmesiden. Statistikken viser besøkende. Til sammen var disse innom sider på Krisesentersekretariatets nettsted de 12 siste månedene. Krisesentersekretariatet har i løpet av året jobbet med å etablere en ny hjemmeside som vil ferdigstilles i løpet av Hvert år må mange barn feire jul sammen med mor på et av landets krisesentre på grunn av vold fra far eller stefar. Krisesentrene er derfor svært glad for bidraget fra Gjensidigestiftelsen som gir de en mulighet til at barn får oppleve en god julefeiring med ulike juleaktiviteter og ikke minst julegaver. Krisesentersekretariatet har i løpet av året oppdatert hjemmesiden med informasjon om bistand, rettigheter, interne og eksterne rapporter og utredninger om menneskehandel. Statistikken de siste 12 månedene viser at besøkende har vært innom sider på nettstedet. Vi finner også i statistikken at det er flere besøkende fra andre land verden over på hjemmesiden. Å gjennomføre flere positive tiltak for barna i forbindelse med advents- og julefeiringa hadde ikke vært mulig uten støtten fra Gjensidigestiftelsen rapporterer flere daglige ledere på krisesentrene. 17

18 Politisk arbeid Krisesenterbevegelsens felleskap er forankret i den ideologiske plattformen fra 1982 (revidert i 2010). Den helhetlige tilnærmingen å gjøre menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner til en egen tematikk, har gitt stor fordel for pådriverarbeidet. Den gir oss mulighet til å være tydelig i budskapet og vi gjør samstemte utspill for hele landet. Selv om vi gjennom de siste 30 årene har fått mer kunnskap, tiltak og juridiske rettigheter som skal beskytte og bistå overgrepsutsatte, har vi fortsatt store utfordringer. Krisesentrene blir derfor viktige premissleverandører for de politiske utfordringer vi fortsatt står over for. Krisesentersekretariatets oppgaver blir dermed å utarbeide strategier og metoder for hvordan vi skal sette disse utfordringene på den politiske dagsorden. Parallelt skal vi støtte krisesentrenes arbeid, og påse at de får gode arbeidsforhold for å kunne ivareta primæroppgaven i trå med krisesenterloven (2010), og gi overgrepsutsatte kvinner, menn og deres barn bistand og trygge oppholdssteder. Gjennom rapporter, utredninger, pressemeldinger, høringer, media, kampanjer, avisartikler og møter med politikere på Stortinget og ansvarlige departementer har hovedfokuset vært se boks. Styrke likestillingsarbeidet på alle arenaer Havarikommisjon for partnerdrap Evaluering av besøksforbudet Fjern kontantstøtten Helserettigheter for overgrepsutsatte Lovfesting av overgrepsmottakene, samt statlig støtte med 50 % av driften Permanente tiltak for voldsutsatte kvinner i fengsel Finansieringen av krisesentrene At krisesentrene består som atskilte kjønnede tiltak Styrke tilbudet til overgrepsutsatte i reetableringsfasen Kvinner som kommer til landet gjennom familieetablering - endringen av 3 års regelen, Kvinner på flukts rettigheter Sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker der det er påstander om vold må styrkes Barns beskyttelse mot en voldelig far Permanent drift av ROSA Videreføring av midler for å bistå kvinner ut av prostitusjon Helsetiltak til kvinner utsatt for menneskehandel Iverksette forebyggende tiltak og kampanjer i skolen Krisesentertilbud til voldsutsatte med rus/ psykiatriproblemer Offentlige midler til drift av Krisesentersekretariatet Lov om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Daglig leder holder innlegg for AP på Stortinget 18

19 Tiltak for voldsutsatte kvinner i fengsel videreføres Det er avsatt midler til driftstøtte til krisesenterorganisasjonene Midler til forebyggende tiltak Ligger nå forslag i Stortinget fra AP om en evaluering av besøksforbudet Medlemssentre Daglig leder holder innlegg for Senterpartiet på Stortinget Sekretariatet har brukt medlemssentrene på ulike måter gjennom året. En viktig strategi er å innhente informasjon og utarbeide rapporter og pressemeldinger som kan belyse ulike problemstillinger eller utfordringer. Dette har blant annet vært viktig for å holde seg oppdatert på hva som rører seg på sentrene, hvilke problemstillinger som er aktuelle og hvordan sentrene og Sekretariatet i samarbeid kan belyse de ulike sakene. Krisesentersekretariatets daglige leder og informasjonsansvarlig har vært invitert til å holde innlegg på flere av medlemssentrenes seminarer og samlinger. Tove Smaadahl holder innlegg på innspillsmøte, arrangert av Justisdepartementet, til den bebudede Stortingsmeldingen om likestilling. Resultater I en årsmelding er det på sin plass å synliggjøre at kampen for å styrke kompetanse, tiltak, juridiske rettigheter og arbeidet for likestilling og kvinners menneskerettigheter gir resultater. Mye av dette arbeidet er blitt støttet av, eller har skjedd i nært samarbeid med organisasjoner som Sekretariatet har nettverk med. Midler til tiltak for å få kvinner ut av prostitusjonen Rettighetene for å få opphold for kvinner utsatt for menneskehandel er styrket Informasjonsprosjektet er videreført ROSA skal videreføres Daglig leder holder innlegg på Fagkonferansen i Nord i Bodø Under fagkonferansen i Nord i Bodø og fagkonferansen i sør/øst regionen, som ble arrangert i Arendal, var daglig leder invitert til å orientere om Krisesentersekretariatets arbeid og krisesentrenes rolle som hjelpeinstans og samarbeidspartner. Flere av deltagerne forteller at det er viktig å få innsikt 19

20 i de nasjonale politiske utfordringer, samtidig som Krisesentersekretariatet får innblikk i lokale utfordringer, og ikke minst møte ansatte ved de ulike krisesentrene. Deltagere på fagkonferansen i Arendal tilbudet variere fra kommune til kommune. Flere kommuner tar derfor kontakt med ulike spørsmål. Det kan være alt fra spørsmål om ulike samarbeidsavtaler mellom kommunene og krisesenteret, råd i forbindelse med at de ikke ønsker å ta imot brukere fra andre kommuner. Mange kommuner spør også om de brosjyrene Krisesentersekretariatet har utarbeidet er kostnadsfri for alle kommuner. Konferanser, seminarer og undervisning Krisesentersekretariatet deltar når Romerike krisesenter åpner sitt nye senter Krisesentersekretariatet har også erfart kommunene har ulik kompetanse og ressursbruk når det gjelder tiltak mot vold i nære relasjoner og krisesenterdrift. I 2011 ble finansieringen av krisesentrene lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Tilskuddet er ikke øremerket krisesenter og dermed kan tilskuddet til de forskjellige krisesentrene variere. I følge Krisesenterloven er det kommunene som skal sørge for et individuelt tilrettelagt tilbud på krisesentre, og det er kommunene som skal kvalitetssikre tilbudet et krisesenter har er et godt tilbud til barn. Kommuner har i dag forskjellig oppfatning av hva som er et godt nok krisesentertilbud og dermed kan Krisesentersekretariatet har i løpet av året holdt utallige innlegg og workshops basert på krisesentrenes kunnskap og erfaringer, både på et lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. På disse konferansene har hovedfokuset variert ut fra hva arrangøren har satt opp på programmet. Arrangører er fra både Storting, Justis departementet, politiske partier, fagorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Årsmeldingen viser her til noen få av konferansene Krisesentersekretariatet har deltatt og holdt innlegg på. I tillegg holder også ROSA mange innlegg på ulike konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Undervisning på høyskoler Krisesentersekretariatet er også faste innledere ved Høyskolen i Drammen sitt studie om vold i nære relasjoner. Tove Smaadahl fra åpningen av studiet på Høyskolen i Buskerud 20

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2011

ROSA ÅRSRAPPORT 2011 ROSA ÅRSRAPPORT 2011 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 INFORMASJON

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Kunnskap kvalitet kapasitet

Kunnskap kvalitet kapasitet 2008 Rapport 2 Jonassen, Sogn, Olsvik og Hjemdal Wenche Jonassen, Hanne Sogn, Vigdis Mathisen Olsvik og Ole Kristian Hjemdal Kunnskap kvalitet kapasitet En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

KVINNESAKSNYTT. Innhold. 130 år. 65. årgang

KVINNESAKSNYTT. Innhold. 130 år. 65. årgang KVINNESAKSNYTT Innhold Leder Leder ved Margunn Bjørnholt 2 Dagens fokus Stemningsrapport fra Nordisk Forum i Malmö juni 2014 3 Har Norge råd til kvinner? 5 Stopp diskrimineringen av kvinneorganisasjonene

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

2007 et år med synlig rasisme i Norge

2007 et år med synlig rasisme i Norge årsrapport 07 1 leder 2007 et år med synlig rasisme i Norge Mari Linløkken, nestleder 2007 var året da vi fikk vite at politimennene som holdt Charles Obiora i et farlig grep i mageleie slik at han døde,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer