Siste vandring med g jengen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste vandring med g jengen"

Transkript

1 Nr. 6/ utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Siste vandring med g jengen Jan Henrik Nygård - epoken er over Vi må få enhetlige svenneprøver 90 år i forbundets historie Brumunddal et lyspunkt i motgangstider side 4 side 6 side side 18

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr 6/ Redaktør Per Olav Berg: Økt ressurser til informasjon Et godt eksempel på at blikkenslageren e r den siste egentlige håndverker, som lager sitt eget verktøy tilpasset oppgaven for å få jobben utført, er bildene fra advokatkontoret i Oslo i dette nummeret. Blikkenslageren er løsningsorientert. Han lar seg ikke stoppe, fordi han vet at det meste er mulig bare han får tenkt seg om. En ekte håndverker ser muligheter, og han er også våken for at de løsninger som er foreslått i utgangspunktet, kanskje ikke holder mål. Det er svært inspirerende å være redaktør for et fagblad for slike håndverkere. Etter at jeg overtok ansvaret for bladet fra 2004, har jeg mer og mer blitt bitt av entusiasmen og gleden som blikkenslagere viser. Bladet runder sine 90 år i forbundets tjeneste. Den organiserte del av blikkenslagerbransjen har god grunn til å føle stolthet over å ha ivaretatt et fagblad i så mange år. Stoltheten over faget forsøker redaktøren så godt han kan å formidle ut til leserne, ikke minst den arkitektlesende delen av målgruppen. At bladet går ut til 500 arkitektkontor, er en viktig kanal for informasjonen fra VBL. Nettopp informasjon bør være et diskusjonstema for VBL i neste landsmøteperiode. Det vil være lønnsomt å legge en strategi for hvordan man kan informere om både fag og aktivitet i VBL ut til så vel medlemsbedrifter som til eksterne interesserte. I VBL-regi arbeides det i dag målbevisst og på bred front med en lang rekke saker. Ikke alle som burde vite om det, vet nok. Og mange andre der ute burde få greie på det. Informasjonsarbeid er en krevende øvelse, og er ikke noe som bør tas lett på. Det informeres om mye i dag fra VBL sentralt, men ikke alt når frem dit det skal. En effektiv informasjon vil synliggjøre aktiviteter internt, og vil kunne brukes eksternt for å trekke flere blikkenslagerbedrifter inn i VBL-familien. Dette krever økt ressurser i VBL. En person er på vei inn i sekretariatet i 60 prosents stilling. Den stillingen bør gjøres til en hundre prosents stilling med 40 prosent øremerket tid til informasjonsarbeid til beste for en vekstrik fremtid for VBL. 4 En epoke er over 6 Enhetlige svenneprøver Styrke og svakhet med prosjekt til fordypning 8 Siste vandring med g jengen 10 To forslag til ny logo 11 Ny nordisk arkitekturpris? Blikkenslageren 90 år For åpen lade Redaktørene Klarer oss ikke uten kobber En viktig del av forbundet Med gips i papirpose Hilsen laug og leverandører 19 Lyspunkt i Brumunddal 20 Solidaransvar er å gå for langt 22 Advokatkontor med stil 26 Bli bedre strateger 28 Rådgiver midt i smørøyet 30 I blanke messingen 32 Tilsmussing av fasader med dårlige beslag 35 VBL-lederen 36 Produktnytt lindab vi forenkler byggingen Lindab Takpanne Smarte løsninger i stål for taket. Lettmontert og komplett system for alle typer bygg. Et pent platetak med taksteinslignende profiler. Finnes i både tradisjonelle og mer moderne farger. Klassiske kulører - matt eller blank. Komplett tilbehør. Vi har løsningene, sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab blikkenslageren 6/7-09 3

4 En epoke er over Etter 10 år i VBL-styret, de siste seks år som leder, takker Jan Henrik Nygård av etter landsmøtet i juni. I hans reg jeringstid har VBL blitt en desentralisert organisasjon med flere arbeidsgrupper. Alt VBL g jør må ha en lokal forankring, sier den avtroppende styrelederen. Av Per Olav Berg På landsmøtet i Haugesund i 1999 ble Jan Henrik valgt inn i styret som nestleder under Helge Bie. Han ble gjenvalgt i Molde to år etterpå og til leder i Bergen i I Alta og i Fredrikstad ble han gjenvalgt, men nå sier vedtektene at det må være slutt. Etter drøyt 60 styremøter uten forfall har han mye positivt å se tilbake på. De viktigste sakene vi har vært opptatt av, har styret kommet med selv. Jeg kunne ha ønsket flere saker fra medlemmene, sier Jan Henrik, som i løpet av disse 10 årene har lært at ting ofte tar mye lenger tid enn planlagt. Vi har brukt mye tid på fusjonsplaner. Det var lurt av VBL endelig å legge dette spørsmålet bak oss og ikke bruke mer tid og krefter på slike prosesser. Hva er den viktigste saken i disse årene? En viktig sak har vært å få utvikle de faste arrangementene våre; med oldermannsmøter, fagtreff og landsmøter. Innholdet er blitt mer faglig. En stor kjerne av medlemmer bidrar i de faste utvalgene, og er med på å gi møtene innhold. Når vi samler oldermenn og faggruppene nå, er vi over 40 personer som alle bidrar med engasjement for faget. Vi har utviklet flere møteplasser for de som vil engasjere seg i VBL. påpeker Jan Henrik. Mer til informasjon Hva ønsker du videre for VBL? Jeg håper at de som tar over i styret, ser det som viktig å ta vare på det vi har satt i gang. Gruppen 20 + er det viktig å sørge for. Økonomistyringen blir viktig å ta tak i for det nye VBL-styret. VBL har mange prosjekter som går og mange grupper som er i arbeid. Medlemmene er opptatt av hva kontingenten brukes til. Derfor er det nødvendig med god dokumentasjon på hva VBL får til, sier han. Jan Henrik er opptatt av at det VBL skal drive med, må ha en lokal forankring. For eksempel NM. Det må ligge lokalt engasjement bak Norgesmesterskapene. Markedsføring må også ha en lokal tilknytning. Hvis ikke blir det en fremmedgjort sak som koster mye, men gir lite. Den generelle informasjonsaktiviteten må dessuten trappes opp. Mye informasjon finnes, men den må systematiseres og organiseres slik at den kommer frem dit den skal. Når sekretariatet får satt seg, med den nye personen i fast 60 prosent stilling fra 1. juli, kan informasjon være et område VBL må fokusere mer på, og kanskje bruke mer ressurser på enn det gjøres i dag. En mer effektiv informasjon vil også synliggjøre at de som er medlemmer i VBL får mer enn å stå utenfor, poengterer han. Over landegrensene Jan Henrik mener at den nye arbeidsressursen i VBL-sekretariatet må knyttes opp til arbeidsgruppene som er til nytte for faget, for eksempel klima og energi. Kanskje kan landsmøtet i Oslo gi signaler om at 60-prosent stillingen bør være en hel stilling? Det er nok å ta tak i, sier styrelederen. Han kan ta seg råd til å lene seg litt tilbake nå, og konstatere at VBL-systemet fungerer bra etter de siste par årene med omorganise- 4 blikkenslageren 6/7-09

5 ringer og endring i sekretariatet. Jan Henrik er opptatt av grønn profil, lokal nærhet og medbestemmelse, og han har stor sans for det nordiske samarbeidet mellom de forskjellige blikkenslagerforbundene. VBL har bidratt positivt i løpet av de siste årene til at det nordiske samarbeidet er blitt mer enn bare hyggelige sosiale sammenkomster hvor vi berører felles spørsmål. Vi kan utrette mye konkret sammen, om vi vil. I dag ser vi at det faglige innholdet på møtene i nordisk regi har fått mer faglig innhold. Det er også gledelig å notere at flere laug i Norge har knyttet til seg vennskapslaug både i Sverige og Danmark. Det er mye nyttig å hente hos hverandre som kan gjøre oss bedre. Landskampen i Drammen i fjor viste også at vi kan få til bra ting sammen. Det vil bli mer attraktivt å være med i både norgesmesterskap og landskamper når de blir gjort mer kjent. Lærlingene må få informasjon om muligheten til å være med i konkurranser som dette. Bedriftene må være mer flinke enn i dag til å følge opp, avslutter Jan Henrik Nygård. Jan Henrik Nygård liker seg på taket. Her er han på den gamle Riksdagsbygningen i Stockholm, i forbindelse med takvandringen som arrangeres her. Se mer side 8. blikkenslageren 6/7-09 5

6 Enhetlige svenneprøver Kravene til svenneprøven og innholdet i selve svenneprøvene burde vært samkjørt i hele landet. Dette er en vesentlig faktor i arbeidet med å heve fagets generelle anseelse. Det er fint at VBL nå endelig kommer på banen, sier Øystein Moa i Opplæringskontoret KBV i Trondheim til Blikkenslageren. Av Per Olav Berg Øystein Moa i Opplæringskontoret KVB i Trondheim er glad for at VBL nå tar tak i arbeidet med å få en enhetlig svenneprøve i blikkenslagerfaget over hele landet. Arbeidet skulle vært gjort av VBL mye tidligere, men det er bedre sent enn aldri. Fokus i spørsmålet har vært etterlyst blant annet av Rekrutteringsutvalget, som behandlet saken på sitt møte tidligere i år. Kunnskapsløftet medfører ingen vesentlige endringer i kravene til svenneprøven. Rekrutteringsutvalget mener likevel innføring av Styrke og svakhet med prosjekt Etter min mening er PF både en styrke og en svakhet i Kunnskapsløftet. Med stadig bredere og mer allmenne læreplaner innen de yrkesfaglige programmene, var det helt nødvendig å åpne for at eleven kunne få velge fordyping i et fag. Svakheten med ordningen er at det ikke finnes faste læreplaner, fremholder Øystein Moa. Av Per Olav Berg Prosjekt til fordyping i videregående skole utgjør ca. 30 prosent av undervisningstiden på vg2. Mye av denne tiden er elevene utplassert i arbeidslivet. Bedriftene stiller praksisplasser til skolens rådighet uten vederlag. Dette betyr at det er vanskelig for skolen å stille krav til bedriftene, noe som igjen betyr at perioden elevene er utplassert preges av tilfeldigheter. Dette er utilfredsstillende både med tanke på elevenes læringsutbytte, og bedriftenes deltakelse i skoleundervisningen. Rekrutteringsutvalget i VBL anmoder VBL om å bringe dette spørsmålet inn for Faglig råd i BNL, slik at vi kan få en bedre fordeling av ressursene mellom skole og bedrift. Etter min mening er prosjekt til fordypning både en styrke og en svakhet i Kunnskapsløftet, kommenterer Øystein Moa, og fortsetter: Med stadig bredere og mer allmenne læreplaner innen de yrkesfaglige programmene, var det helt nødvendig å åpne for at eleven kunne få velge fordyping i et fag. De fleste, eller kanskje alle skolene har valgt å benytte arbeidslivet som arena for store deler av undervisningen i prosjekt fordypning. Dette er positivt ikke minst for elevenes motivasjon i en stadig mer teoretisert læringshverdag. Svakheten med ordningen er at det ikke 6 blikkenslageren 6/7-09

7 Kunnskapsløftet er en god anledning til å oppdatere svenneprøvene og prøveavviklingen i hele landet. Ikke minst er det en anledning til å få etablert en mer enhetlig gjennomføring og vurdering av svenneprøven. Det er enighet i Rekrutteringsutvalget om å samle inn oppgaver og beskrivelser av rutinene knyttet til svenneprøven rundt omkring i landet. Alle oldermenn anmodes om å hente inn denne informasjonen fra prøvenemnda i sitt fylke og sende den til Per Sannes. Videre er det enighet om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere den innsamlede informasjonen. Arbeidsgruppa får følgende mandat: Utarbeide forslag til veiledning til svenneprøven i ventilasjonsog blikkenslagerfaget som følger Kunnskapsløftet. Utarbeide forslag til nye oppgaver til svenneprøven, og et sett av øvingsoppgaver for vg2-elever og lærlinger. Øvingsoppgavene legges ut på VBLs hjemmeside. Utarbeide et vurderingsskjema for prøvenemnda til bruk under svenneprøven. Utarbeide skjema som kandidaten kan benytte til svenneprøvens planleggingsdel, og dokumentasjonsdel. Rekrutteringsutvalget foreslår at denne arbeidsgruppa består av følgende personer: Øistein Jansen, Rogaland. Roar Hansen, Sør-Trøndelag. Arvid Holum, Hordaland. Arve Grøneng, Sogn og Fjordane og Per Sannes, Oslo. Rekrutteringsutvalget anmoder om at VBL vurderer et økonomisk bidrag til arbeidet med nye svenneprøver. Likeledes vil alle laugene bli forespurt om et økonomisk bidrag, antydningsvis i størrelsesorden kr. fra de største laugene (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim) kr. fra de øvrige. RHEINZINK -Formsink RHEINZINK -formsink er et mykt, fleksibelt og formbart materiale for optimal tilpasning ved piper, arker og andre krevende situasjoner. Materialet har lav vekt, leveres i flere standard bredder, både glatt og plissert, og kan lett falses og loddes. RHEINZINK -formsink inneholder ingen skadelige til fordypning tungmetaller, er 100 % resirkulerbart uten kvalitetstap og innehar de samme miljøsertifiseringene som RHEINZINKs øvrige produkter. Materialet patineres over tid og får et klassisk blågrått utseende. finnes faste læreplaner. Læreplanmålene skal hentes fra vg2/vg3- planen og settes sammen av eleven. Dette vanskeliggjør selvfølgelig skolens arbeid med å legge en plan for den bedriftsbaserte delen av undervisningen. Videre er bedriftenes deltakelse basert på dugnadsarbeid, noe som gjør at skolen ikke kan stille krav til at eleven skal nå fastsatte læreplanmål i den bedriftsbaserte perioden. Det bidrar til at den tiden eleven er ute i arbeidslivet bærer preg av å være en tradisjonell utplassering, hvor eleven i heldigste fall får praktisert i faget. Skolens evaluering av denne delen av undervisningen kan dermed lett preges av tilfeldigheter. Som system betraktet er dette ikke akseptabelt, det dreier seg tross alt om 30 prosent av undervisningstiden på vg2, påpeker Øystein Moa. Ressursmessig er det slik at skolene i snitt mottar et tilskudd på ca kr. pr skoleår pr. elev. Jeg mener en del av skolens midler skulle vært brukt til å kvalitetssikre undervisningstiden i arbeidslivet med prosjekt fordypning i vg2. Det ville vært et betydelig bidrag til elevens totale læringsutbytte i videregående skole, hevder Øystein Moa. RHEINZINK forhandles av følgende grossister: RHEINZINK Norge Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway Tlf.: , Fax: / RZ_3640-4C-N

8 Sikkerheten er godt ivaretatt under takvandringene. Først går guiden, som også er sikkerhetssertifisert, og bak går en sikkerhetsmann. Alle deltagerne er festet til en sikkerhetswire, som løper langs hele vandringsbanen. Walter Karppinen først, deretter Jan Henrik Nygård, Per Sannes, Marianne Langseth, Bjørn Kristian Pedersen og sikkerhetsmannen. Per Sannes med kone Mette Lysaker er vel oppe første taktrapp. På tur står Bjørn Kristian Pedersen (skjult bak sikkerhetsmannen) og Marianne Langseth. Vandringen har innlagte guidepauser. Mye kunnskap serveres, guidene peker og forteller om 750 års interessant Stockholms-historie. For mindre trente takvandrere enn folk fra VBL er disse guideplassene gode å ha for å roe spent muskulatur og tynne nerver 8 blikkenslageren 6/7-09

9 Siste vandring med g jengen I forbindelse med VBLs styremøte og nordisk møte i Stockholm i mai inviterte Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, på takvandring. 43 meter over gateplan, med 360 graders utsikt, hadde VBL-styret sin siste felles utflukt. Av Per Olav Berg PLR og Statens Fastighetsverk er støttespillerne til det som er blitt et trekkplaster for turistorganisasjonen Upplev mer Stockholm. Guider tar grupper med opp på taket av den gamle Riksdagsbygningen på Riddarholmen ved siden av Gamle Stan. Med sikkerhetsutstyr på plass følger deltagerne guiden rundt en ca 300 meter lang ferd, til dels bare på en smal gangbro, og får på veien presentert byens 750 års historie. Styreleder Jan Henrik Nygård og resten av styret satte pris på opplevelsen. Om man aldri så mye er vant til å være på tak, er denne takvandringen helt spesiell. Det finnes ikke noen tilsvarende takvandring noe sted i Europa. Det startet for to år siden. Blikkenslageren var med den gang som en av de første etter at gangbanen ble bygget hele veien rundt på taket av Gamla Riksdagshuset. Herfra har man en særdeles frisk utsikt over Riddarfjärden, Södermalm og Västerbron. Det gamle riksdagshuset er et bra utgangspunkt for å høre om Stockholms historie. Alt på 1200-tallet anla franciskanerne et kloster her og resten av Riddarholmen var beitemark. Dette gav mersmak. Tenk om vi kunne få til noe tilsvarende, for eksempel i Oslo, sa Jan Henrik Nygård på vei ned fra taket. K V A L I T E T, M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D ALUART unik design og finish! ALUART er mønstrede og elokserte aluminiumplater Mønster og overflatefinish er 100% farge- og lysekte 50 standard mønster tilgjenglig i dag Utvikle din egen unike design Ulike lyssettinger vil skape levende overflater Uovertruffen korrosjonsbestandighet og levetid For mer informasjon om våre fasadeprodukter - ring , eller send e-post til 07 Gruppen, Oslo ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: For mer info.: blikkenslageren 6/7-09 9

10 To forslag til ny logo På siste styremøte i VBL i denne landsmøteperioden ble forslagene til ny logo for VBL presentert. Landsmøtet skal ta stilling til om logoen skal byttes ut og eventuelt velge en av de to. Styret sluttet seg også til forslaget til ny organisering av BNLs styrende organer. Lauget i Trondheim har utarbeidet flere varianter av denne logoen, Med blikk for VBL. Av Per Olav Berg Styreleder Jan Henrik Nygård har deltatt i komiteen som har lagt frem forslag til ny organisering av hvordan BNL skal styres. I dag består styret av hele 19 personer. I arbeidet med å etablere en mer hensiktsmessig organisering av de styrende organer har BNL vært opptatt av at prosessen må ha basis i hva som tjener fellesskapets interesser. Komiteen foreslår et styre på 8-10 personer, et representantskap på representanter og en generalforsamling med ca 90 delegater. Saken skal behandles på BNLs representantskapsmøte i september. Jan Henrik Nygård opplyste at styremedlemmene skal velges helt fritt etter personlige kvalifikasjoner. Det blir ingen automatikk i at en bransjeforening skal ha fast plass fordi de er store. Styret i VBL sluttet seg til komiteens arbeid. VBL-styret har foreslått en ny logo som er en videreføring av dagens logo, men at man fjerner farger og dekorasjoner og bruker bokstavene i logoene mer eller mindre uendret. Trondhjem kobber- og blikkenslagerlaug har også sendt inn et forslag som styret synes er interessant: Forslaget er kalt Med blikk for VBL. Styret i VBL vil legge frem et kostnadsoverslag for landsmøtet knyttet til en eventuell ny logo. - et sikkert valg VÅRT NYE snøfangersystem - Nå til de fleste taktyper! Konsoll m/integrerte klyper Gittergelender, SN GG-11 KLaR... ferdig! Med Lobas nye snøfangersystem monteres snøfanger med minimal tid. Konsollen festes til innfestebord, gelender legges i konsollen og låses med integrert klype. Leveres nå til de fleste taktyper. Ta kontakt med din Lobas forhandler for mer informasjon! Isstopper, GG I-23 NY IssTOPPER Vår nye isstopper, GG I-23, klikkes enkelt på gittergelenderet. bøy til endestykket for tilpasning til pannebunn. Lauget i Nordland på tur til det gamle handelsstedet på Kjerringøy. Valg i Nordlands-lauget Svein Gullesen, Gruben Blikk AS i Mo i Rana er valgt til ny Oldermann i Nordlands-lauget. Kurt Pettersen er gjenvalgt som skattmester. Laugsskriver Stig Bøe var ikke på valg. Rolf Grytvik ble innvalgt som nytt varamedlem. Generalforsamling i nordlandslauget ble lagt til Kjerringøy Brygge i svært vakre omgivelser. På grunn av lange avstander i Nordland legges en del av møtene til helger, der mange tar sine ledsagere med. Hvis andre laug har lyst til å være med på slike turer med Nordlands-lauget, er det bare å ta kontakt med Oldermannen. Nordlands-lauget har fått egen hjemmeside: og drar nå i gang en markedsføringskampanje i aviser over hele Nordland samtidig for økt bruk av blikkenslagere. Alle medlemsbedriftene har stilt seg bak kampanjen og bidrar. Lauget har i år fått to nye medlemmer; Nordland Tak as og Leif Fjelde. Lauget består nå av 14 medlemsbedrifter og ett personlig medlem. 10 blikkenslageren 6/7-09

11 Ny nordisk arkitekturpris? Nordisk Blikkenslagermesterforbund har lenge ønsket å etablere en nordisk arkitektpris. Etter møtet i forbundet med de nordiske lederne og sekretariatslederne i Stockholm i mai kan det se ut som at arkitektstudenter blir målgruppen for prisen. Av Per Olav Berg En ny arkitektpris med vekt på bruk av metaller har vist seg vanskelig å løfte frem i konkurranse med en lang rekke allerede etablerte arkitektpriser. Sverige, Danmark og Norge er innstilt på å arbeide videre med prisen. Island meldte forfall til møtet, og er bare opptatt av finanskrisen for øyeblikket. Finland er ikke med i det nordiske forbundet, men er positive til en ny nordisk arkitektpris, så fremt man finner ut av organisering og finansiering. VBL pekte på muligheten med å fokusere på arkitektstudenter. Forslaget ble godt mottatt. Prisen er ment å skulle markedsføre blikkenslagerfaget, og at den går til studenter, er en god ide, mente forsamlingen. Jan Henrik Nygård pekte på at prisen må ha en effekt i alle de nordiske landene, uansett hvem som mottar den. PLRs leder Per Andersson og adm. direktør Gitte Leger pekte på muligheten for å bruke kanaler på ministerplan i Nordisk Råd og i Nordisk handelskammer. I dag finnes det ingen tilsvarende nordisk pris for arkitektstudenter. Samarbeid mot EU-systemet På agendaen for det nordiske blikkenslagermøtet sto blant annet samarbeid mellom GCI og UICP. UICP er den europeiske medlemsorganisasjonen for blikkenslagerforbund, der VBL til nå ikke er medlem. I Nordisk Blikkenslagermesterforbund er man opptatt av å benytte alle muligheter til å ivareta felles interesser overfor EU-systemet, for eksempel ved utarbeidelsen av nye standarder for stiger på tak, dieselskatt eller varmevekslere. GCI- UICP er en viktig kanal for små- og mellomstore bedrifter i EU. De nordiske forbundslederne vil intensivere samarbeidet i spørsmål som de nordiske landene står samlet om. Sverige har formannskapsperioden for Nordisk Blikkenslagermesterforening nå, og har lagt en handlingsplan som følger opp den positive aktiviteten på nordisk nivå etter at Norge hadde formannskapet. blikkenslageren 6/

12 Blikkenslageren 90 år For åpen lade I år er det 90 år siden Blikkenslageren ble bestemt igangsatt. Bladet står sammen med bransjen overfor mange utfordringer i tiden som kommer. Det mener i alle fall vårt lille minipanel i Bergen, som for anledningen har blitt utfordret til å hente frem litt historisk materiale, og si litt om fagets utvikling de siste 90 år. Av Jørn Wad Hvorfor dra til Bergen for å skrive om faget gjennom 90 år? Jo, det har seg nemlig slik at kobberslagerne stiftet sitt første laug i Bergen en gang på 1600 tallet, og hva er da mer naturlig enn å søke nær sagt tilbake til der alt oppstod? Til tross for at det ikke ble gjort særlig utvinning av kobber på Vestlandet, skulle det raskt vise seg at det var her det ble slått mest kobber, og faget fikk lov til å utvikle seg. Åpen lade Men la oss først forklare den noe dunkle overskriften: Den henspeiler på laugets skattkiste, som skulle være åpen under møtene, slik at alle skulle kjenne til hva som lå i den. Den ble lukket og låst med tre nøkler, hvorav oldermannen hadde den ene og to betrodde laugsmedlemmer hadde en hver. Slik skulle man sikre seg at ingen ting ble borte mellom møtene. Om vi tar utgangspunkt i det som ble laget rundt 1900, var det nok stort sett husgeråd, som samovarer, kaffekanner og lignende, forteller Helge Ryttwad, som er en av de ivrig historieinteresserte i lauget. Han har samlet Helge Ryttwad, tv. og Einar O. Fosse har dukket ned i protokoller og annet historisk materiale i anledningen Blikkenslagers 90-års jubileum. en rekke gjenstander, og fått dem plassert i laugskontorene som har sentral plassering i en av de tradisjonsrike sjøbodene i Bergen. Da bladet ble startet, var det jo to fag, nemlig blikkenslagerne og kobberslagerne. Blikkenslagerne laget mye kjøkkenhetter og slike ting, så det var jo litt forskjell på de to, mener Ryttwad. Men med tiden smeltet de to fagene sammen i praksis, og etter hvert kom også departementets beslutning om å slå dem sammen. Så fulgte en utvikling med mer og mer industrialisering av faget, og flere av bedriftene gikk inn i denne utviklingen med brask og bram. Noen sverget imidlertid til bygningsarbeidet, og ville heller utvikle seg i den retningen. Dermed fikk man etter 2. verdenskrig en splittet utvikling som gav både mangfold og muligheter, men også litt stagnasjon i faget, mener han. De som holdt seg til bygningsbransjen beholdt bredden, mens de som gikk inn for industrialisering, ble mer spesialisert, og fikk ikke den samme faglige utviklingen. Men samtidig blomstret jo forretningene, og i en tid hadde noen opp mot 100 ansatte. Håndverk Det ble jo mye varmtvannsbeholdere, vaskebeslag og slike ting i en periode, samtidig som vi også holdt faget oppe i forbindelse gjennom at husgeråd fortsatt var etterspurt i en tid. Fra de rene kjellerbedriftene, som det jo hadde vært før, vokste det imidlertid frem store bedrifter utover 50 og 60-tallet, og disse skulle jo ha folk. Så det ble en dreining av markedet. Noen slo seg veldig på ventilasjon, og driver det vel fortsatt, mens andre fokuserte på mer håndverksmessig utfordrende saker. Jeg husker fortsatt svært godt at vi skulle reparere nedløp når det regnet, og ble heist opp i en båtmannsstol. Dette var så klart lærlingene og de yngre karenes jobb. Men når det regnet, kunne man altså ikke legge nye beslag og renner, og det var tid for å reparere. Men hva tror du skjedde når du kom opp dit og begynte å arbeide? Vannet gikk så En brevsegl fra 1600-tallet for kobberslagerne i Bergen er bevart. klart enkleste vei, hvilket var på innsiden av klærne til den som reparerte. Skikkelig kaldt, minnes Ryttwad, med et smil så mange år etterpå. Faget er ødelagt Faget er ikke det samme lenger. Jeg vil si at reform 94 ødela det. Nå sitter vi igjen med en utdanning som er verken fugl eller fisk. Skal vi få til noe på fagets vegne, er det bransjen selv og bedriftene i den som må tråkke til. Slik oppsummerer nestoren i NKBL, Einar O. Fosse fra Bergen situasjonen når han blir bedt om å gi et tilbakeblikk over fagets utvikling i de 90 årene bladet Blikkenslageren har eksistert, riktignok under forskjellige navn. Vi greide oss fint helt til reform 94 kom. Men etter det har selve faget forvitret. Lærlingene får ikke lenger tilstrekkelig praktisk opplæring, så det må skje ute i bedriftene, etter at lærlingene såkalt er ferdig utdannet, fnyser han. Opplæring Og han vet hva han snakker om, for ikke bare er han tidligere leder av forbundet og mangeårig bedriftsleder i byen, men han er også av og til bedt om å holde kurs for lærlinger rundt om i fylket og nabofylkene. Ikke som en del av den offentlige opplæringen, men av folk i bransjen som vet hva han står for. Ved jubileer og slik skal man ofte se 12 blikkenslageren 6/7-09

13 Blikkenslageren 90 år Einar O. Fosse og Helge Ryttwad med laugets skattkiste. litt fremover, og jeg må si jeg er skremt ved tanken på den manglende opplæringen folk får i dag. Det som i alle år har holdt faget levende, er jo nettopp at vi har hatt fagkunnskapen felles, og at vi har kunnet samles om det, uansett hvilke forretningsmessige konkurranseforhold vi måtte ha. Det vil sikkert ikke komme som en overraskelse på noen at jeg mener dette, men jeg vil likevel benytte anledningen til å komme med dette fordi jeg mener det er viktig. Skal vi greie å holde faget skikkelig i hevd, slik at bladet og bransjen kan feire nye jubileer om noen år, er jeg ganske sikker på at vi må gjøre noe ganske kraftig med opplæringen. Samtidig ser vi jo det gledelige i at det er mange som begynner å få øynene opp for hvor mye bra man kan få til gjennom å satse på metalltekking og andre skikkelige håndverksmessige arbeider. Det er veldig positivt, men det er ikke uten videre enkelt å drive faget videre dersom ikke myndighetene snart innser at dagens regime på opplæringssektoren er aldeles feil, slår han fast. Mange muligheter Helge Ryttwad er ikke ubetinget enig, og minner om at faget har stått overfor mange utfordringer i de siste 90 årene. Han minner blant annet om at da plasten kom i 1950 og 60-årene, var det mange innen bransjen som ikke kjente sin besøkelsestid. Dermed ble det til at mange bedrifter som ikke hadde fagkunnskap, gav seg i kast med de nye takrennene, og bransjen led under dette. Dermed bryter det ut den reneste verbale trefning rundt bordet, før de to historisk interesserte karene faller i staver over noen av de mange dokumentene som er bevart fra gammel tid. Blant annet har de stiftelsesprotokollen fra 1916, da lauget ble revitalisert. Og for ikke å snakke om innmeldelsesprotokollen, der begge de to karene har sine signaturer fra en del år tilbake. Tilsynelatende er det likevel Fosse som trekker det lengste strået, for han erklærer: Vg 1 lærer ungdommene å få hendene ned i bukselommene. Vg 2 lærer dem å beholde dem der. Ingen protester fra andre siden av bordet, og i stedet går diskusjonen om hvilke muligheter bransjen hadde hatt om man hadde holdt seg litt strengere til selve faget, men samtidig hadde hatt øynene åpne for mulighetene? Enigheten blir stor, og smilene sitter løst: Faget har så klart fått ganske mange utfordringer gjennom de siste 90 årene, og både materialer og til dels produksjon og montering har endret seg. Men det er bestandig de faglig dyktige som kommer til å sette sitt preg på faget videre, og ikke minst føre til at det utvikler seg videre. Og til å skildre denne utviklingen, vil vi kanskje i enda større grad ha bruk for bladet fremover, understreker de to. Redaktørene Gjennom de 90 årene tidsskriftet har eksistert, har det hatt i overkant av 20 redaktører. Noen har sittet i en årrekke, mens andre har hatt ganske korte gjestespill. A. F. Walby Tr. Width Henrik Robarth A. F. Walby Mathias Fredstie Gunnar Veger Kjell Grimstad Erik Berg Gustav Høgtun Fred Mathisen Steinar Opstad Sigurd Sande Hroar Braathen Ola Holst Koppervik Knut Clausen Ola Gulbransen Knut Clausen Vidar Julien Johan Lyse Rolf Bergseng Sveinung Sauer Per Bjørn Lotherington Dag Solberg Per Olav Berg blikkenslageren 6/

Portalbygg på Fornebu

Portalbygg på Fornebu Nr. 5-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18 Nr. 4-2007 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Konglen på Ringerike Vil kåre Årets bedrift side 4 Sterke reaksjoner på ny forening side 12 Profilen: Stilrent og minimalistisk

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 09/2012 MER OM. OHIFs svenneprøvemedalje (30) Nordisk broderskap (9) OHIF lager film (10) Foreningens nye drakt (23) Leder 2 ET NYTT ANSIKT.

Detaljer

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Nr. 2 - juni 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Design og Håndverk: Forming som fag side 20 Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider 4 13 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Voksenopplæring

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Et møte med historien

Et møte med historien FRA 20. OKTOBER FINNER DU OSS PÅ W W W. S P A R E B A N K B L A D E T. N O Nr. 4-2014 - 97. årgang Et møte med historien S P A R E B A N K F O R E N I N G E N 100 år 1914 Sidene 6 37 N Y H E T E R Bankene

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

ipraksis Bedriftsbesøk (s. 11) Sidsels Wiborgs imponerende karriere spenner fra NRK til Det kongelige slott (s. 16) (s. 6)

ipraksis Bedriftsbesøk (s. 11) Sidsels Wiborgs imponerende karriere spenner fra NRK til Det kongelige slott (s. 16) (s. 6) ipraksis ET MAGASIN AV Oslo Håndverks- og Industriforening Bedrifter i byen mangslungent møte (s. 4) Bli kjent med OHIFs nye leder (s. 5) Alt om Fag- og svennebrevutdelingen og de to svenneprøvemedaljevinnerene

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

anleggs - maskinen Fag og familie Loendagane 2013 Trafikksikkerhet rundsum eller mengdeoppgjør? Kortreist håndverk i Florø

anleggs - maskinen Fag og familie Loendagane 2013 Trafikksikkerhet rundsum eller mengdeoppgjør? Kortreist håndverk i Florø anleggs - maskinen Nr.10-2013 54. Årgang Trafikksikkerhet rundsum eller mengdeoppgjør? Kortreist håndverk i Florø Ny MEF-sjef i nord Hva betyr blåblå regjering for oss? Samhold og kompetanse i praksis

Detaljer

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13 Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN Låsesmedlærlinger starter på gølvet side 4-6 Full rulle i oljebyen side 8-9 Kort og godt side 12-13 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Starter på gølvet s. 8-9 Full rulle i oljebyen

Detaljer