4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15"

Transkript

1 Innhald Føreord 3 1. Innleiing 4 2. Overordna føringar 5 Klimapolitikk 5 Naturlege føresetnader 6 Rammevilkår 6 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? 7 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene 8 Vasskraft 8 Vindkraft 8 Bioenergi 9 Bølgjekraft 9 Solenergi 10 Termisk energi frå grunn og vatn Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15 Termisk energi frå grunn og vatn 15 Kort omtale av relevante FoU-tiltak 16 SF Teknologi Mål og strategiar 17 Overordna målsetjing Strategiar 18 Hovudstrategi 1: Utvikling av FoU-miljøa innan fornybar energi 18 Hovudstrategi 2: Vurdere etablering av Fornybar Energi Forum i Sogn og Fjordane etter modell av IT-forum 19 Hovudstrategi 3: Utvikle leverandørindustrien innan fornybar energi 20 Hovudstrategi 4: Prioritere vindkraft og vasskraft/småkraft Vedlegg Fotnoter til tabellar 25 1

2 2

3 Føreord Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok 8. desember 2009 Strategien for satsinga på fornybar energi i Sogn og Fjordane. Strategien skal peike ut retning og synleggjere dei moglegheitane som ligg i å være eit fylke med slike naturgjevne føresetnader for energiproduksjon som Sogn og Fjordane har. Strategien har hovudfokus på dei moglegheitane som fornybar energi fører med seg, med særleg vekt på kva næring kan få å seie for den økonomiske utviklinga i fylket. Strategien inneheld ein kort oppsummering av aktuelle energikjelder, status for Sogn og Fjordane og avslutningsvis ein overordna målsetjing med fire tilknytt strategiar. 3

4 1. Innleiing I 2007 etablerte fylkesordføraren tenketanken. Ei av oppfordringane frå dette arbeidet lydde slik: No må fylket handle raskt, for å få del i denne grønne vekstbransjen. Oppmodinga går til den politiske leiinga i kommunane og i fylkeskommunen. Sogn og Fjordane må ikkje la denne sjansen gå frå seg til å få kompetansearbeidsplassar og nye, spennande fagmiljø. Som ei oppfølging tok Innovasjonsforum Sogn og Fjordane initiativ til å etablere ei arbeidsgruppe for å få utarbeidd strategi for fornybar energi. Mandatet for gruppa har vore å arbeide ut ein strategisk plan for satsing på fornybar energi der fokus er fellestiltak for å leggje til rette for næringsutvikling. Gruppa har hatt følgjande medlemer: Roger Bergset (leiar - Segel AS), Håkon Sandvik (Vestavind Kraft AS), Erling Holden (Høgskulen i Sogn og Fjordane), Roger Flølo (Fjord Invest AS), Christian Rekkedal (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane), Rune Henjesand (Innovasjon Norge), Ole Kleiven (i prinsippet observatør, temaleiar fornybar energi i VRIprogrammet), Audun Erik Sunde (sekretær Sogn og Fjordane fylkeskommune). Relatert til arbeidet vart Tor Einar Lundteigen rekruttert inn i eit treårig engasjement for å arbeide med næringsutvikling knytt til fornybar energi. Han byrja i engasjementet ultimo august 2009 og har sidan følgt arbeidet. Desse momenta har vore vektlagde i arbeidet: At fylkeskommunen og Innovasjonsforum ønskjer ei offensiv satsing på fornybar energi. At dette skal være ein overordna strategi som ser på fellestiltak og ikkje går i detalj eller ned på bedriftsnivå. Å fokusere på kva som er Sogn og Fjordane sine føremoner og prioritere deretter. Å innlemme hovudresultata frå andre prosessar i denne totalstrategien (t.d. innspel frå arbeidsgruppe offshore vindkraft). Strategidokumentet har hovudfokus på dei moglegheiter som fornybar energi fører med seg, med særleg vekt på kva næringa kan få å seie for den økonomiske utviklinga i fylket. Arbeidsgruppa har derimot ikkje hatt særleg fokus på spørsmål som: Om vi faktisk treng meir (fornybar) energi. Om fornybar energi kjem i tillegg til eller i staden for annan energi. Kva arealinngrep produksjon av fornybar energi medfører. Dette er døme på viktige spørsmål som kan få mykje å seie for vidare utvikling av rammeverket for fornybar energi. Det ville gå ut over mandatet til gruppa å gå inn i desse problemstillingane. Det kan elles peikast på andre relevante planar og prosessar som i større eller mindre grad vil påverke strategisk retning og vilkår for gjennomføring: Fylkesdelplanfor klima og energi (juni 2003) Fylkesdelplanfor klima og miljø (mars 2009) Fylkesdelplanfor vindkraft (vert vedteken juni 2010) Fylkesdelplanfor vasskraft (vert vedteken juni 2010) Kommunale energiplanar Vedtak i Fylkesutvalet 1. juli om etablering av vindkraftforum. 4

5 2. Overordna føringar Klimapolitikk Verda treng meir rein energi. Både fordi dei ikkje fornybare kjeldene ikkje varer evig, men også fordi utsleppa av CO2 må ned. Europakommisjonen vedteke mål1 om at CO2utsleppa skal innan EU reduserast med 20 prosent innan 2020 (med 1990 som basisår). Vidare har EU mål om å bli den mest energieffektive region i verden med 20 prosent betre energieffektivitet i Den tredje målsetjinga inneber at 20 prosent av energibruken skal dekkjast av fornybare kjelder innan Det nasjonale perspektivet er at ein ønskjer å medverke i den globale kampen for senke utsleppa av skadelege miljøgassar. Noreg skal være ein miljøvenleg energinasjon og landet skal vere leiande i utviklinga på miljøvenleg energiproduksjon. I St.meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk set regjeringa følgjande mål: Noreg skal være karbonnøytralt i Noreg skal fram til 2020 kutte dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 prosent av Noreg sine utslepp i Noreg skal skjerpe sine Kyoto-plikter med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990-nivået. 1 Sjå t.d. 5

6 Naturlege føresetnader På ein del område (m.a. i forhold til FoU) har Noreg spesielle føresetnader for å liggje i front internasjonalt. Fornybar energi er eit av disse områda. Utvinning av nasjonale naturressursar har gitt oss høg kompetanse, spesielt innan energi og kraftproduksjon. Noreg er i dag ein viktig energinasjon. Innan vasskraft er Noreg sjette største produsenten i verda. Vasskraft har hatt mykje å seie for industriutviklinga i landet. Innan olje og gass er Noreg verdas tredje største eksportør. I tillegg har vi ein leverandørindustri med topp internasjonal kompetanse innan enkelte teknologidisiplinar og spesielt utvinning av petroleum offshore. Noreg har hundre års erfaring med vasskraft, og har opparbeidd stor kompetanse. Vasskraft er ein moden teknologi, med kunnskapsrik leverandørindustri, konsulentar og forskingsaktørar. Erfaringar frå storskala vasskraft er vidareført til småskala kraftverk, der det framleis vil være behov for systemtilpassing for å senke kostnadene ytterlegare. Det er eit stor potensiale internasjonalt for både store og små vasskraftverk, og norsk industri har eit godt utgangspunkt for å være ein kompetent leverandør internasjonalt i åra som kjem. Rammevilkår I eit normalår er Noreg no nettoeksportør av straum. Relativt låge straumprisar gjer at det for mange typar produksjon av fornybar energi vert dyrare å produsere enn kva som er oppnåeleg pris i marknaden. Ein del andre land opererer med rause støtteordningar. I Noreg er profilen langt meir nøktern, og mange har etterspurt ei ordning med grøne sertifikat. I september 2009 vart det kjent at Noreg og Sverige er samde om prinsippa for ei felles sertifikatordning, og at det vert teke sikte på å etablere denne 1. januar Med ein sertifikatmarknad får produsentane inntekter både frå sal av kraft og frå sal av sertifikat. Over tid vil summen av kraftprisen og sertifikatprisen vere et uttrykk for kor mykje det kostar å byggje ut fornybar kraftproduksjon. Derfor er det utbyggingskostnadene og kraftprisen som avgjer kor mye støtte produsentane får 2. Dei stønadsordningane som er operative i dag finn vi hovudsakleg gjennom ENOVA og Innovasjon Noreg. Dette er mest stønadsordningar som gjeld FoU og investeringar i fornybar energiproduksjon. Det finnast og nokre driftsrelaterte stønadsordningar. Innan bioenergi finn vi t.d. ei stønadsordning for flisproduksjon. 2 For meir info, sjå 6

7 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? Den nasjonale politikken for fornybar energi kan knapt seiast å vere offensiv samanlikna med satsingane hjå mange av våre europeiske naboar. Nokre av årsakene til dette er truleg: At vi allereie er sjølvforsynt med fornybar energi, og ikkje ser behov for meir energi til eigen bruk. At Noreg har god økonomi og nær full sysselsetjing og ikkje treng å utvikle nye forretningsområde med stort næringsutviklingspotensiale. Men det er også fleire grunnar til at vi no bør satse sterkare: Olje- og gasseventyret vil ta slutt ein gong. Kva skal vi leve av i framtida? Europa vil ha eit stort behov for fornybar energi framover. Produksjon av fornybar energi er langt meir arealkrevjande enn for fossilenergi 3, og både arealtilgang og ressurstilgang elles blir viktige faktorar. Mange meiner elles at vi eit moralsk ansvar for å bidra. Blant fordelane som Sogn og Fjordane kan dra vekslar på er m.a. hundre års erfaring, ressurstilgang og eigarskap. I Soria Moria 2 4 er det i kapittel 13 Energipolitikk eit eige avsnitt som omhandlar meir fornybar energi. Det står der at regjeringa vil auke den fornybare energiproduksjonen monaleg. Regjeringa legg til grunn at fornybardirektivet er EØS-relevant og vil forhandle med EU om å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Av vil-erklæringane til regjeringa kan nemnast: Innføre felles sertifikatmarknad med Sverige frå Fremje forslag om overgangsordning fram til et slikt system er på plass. Oppretthalde Enova som viktigaste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering. Ved oppretting av felles sertifikatmarknad skal innsatsen til Enova særleg rettast mot energieffektivisering, varme og utprøving av umodne teknologiar. Styrke og forbetre konsesjonsbehandlinga utan å redusere miljøkrava. Følgje opp Havenergistrategien. Auke FoU innan fornybare energikjelder og karbonfangst og -lagring til totalt 600 millionar kroner innan 2010 i tråd med klimaforliket. Styrke satsinga på fornybar energi. Hovudverkemidla for å støtte utbygging av fornybar energi er Enova, ein felles marknad for grøne sertifikat med Sverige og kvotemarknaden i EU. Regjeringa vil også byggje opp Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering til 30 milliardar kroner innan Sjå Sogn_og_Fjordane_-_Erling_Holden.pdf? Sjå 7

8 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene Vasskraft Energien som vert frigitt ved at vatn bevegar seg nedover i tyngdefeltet, vert nytta til å drive turbinar som i sin tur genererer elektrisitet. Potensialet for vasskraft som kan byggjast ut på Vestlandet med dagens estimat for normalnedbør, er 86,2 TWh årleg i følgje NVE. Normalproduksjonen frå utbygde kraftverk var per ,4 TWh, med kapasitet for 0,9 TWh under utbygging. Årleg produksjonskapasitet tilsvarande 21,1 TWh er varig verna mot utbygging. Vestlandsfylka står for 40 prosent av den utbygde vasskrafta og har 42 prosent av det som vert rekna som potensiala som kan nyttast i Noreg (ref. IRIS-rapport 2008/176, Vestlandet som ledende miljøvennleg energiregion 5. På verdsbasis er det berekna at det totale vasskraftpotensialet som er teknisk mogleg å utnytte er om lag TWh/år. Vindkraft I følgje NVE har Noreg nokre av dei beste føresetnadene i Europa for etablering av vindkraftproduksjon, med mykje og stabil vind og store areal. Interessa for vindkraftutbygging i Noreg har aldri vore større enn no. Stortinget har vedteke ei målsetjing om 3 TWh/år vindkraft innan Potensialet for kraftproduksjon basert på vind er nærmast uavgrensa. Der det er vind, er det i prinsippet mogleg å nytte den til energiproduksjon. Særleg gjeld dette offshore, der vindressursane er størst og mest stabile. 5 Sjå ansen2008/~/media/88b6e2d7a35e4838bed68e7b2f8ff666.ashx 8

9 Landbasert vindkraft er relativt teknologisk moden, og det er interesse for utbygging langs store deler av Vestlandskysten. I følgje NVE er det i dag vindkraftanlegg i drift i Noreg med samla installert effekt på vel 411 MW, og av dette har Vestlandsregionen 162 MW. Ved utgangen av 2007 er det utbygd om lag ein årleg produksjon på 1 TWh basert på forventningar frå eigarane av anlegga. Det er gitt konsesjonar til utbygging av vindkraftanlegg med samla installert effekt på MW, der prosjekt på Vestlandets står for 758 MW (ref. IRIS rapport 2008/176). Bioenergi Tradisjonell bruk av bioenergi er basert på uttak av skog brukt som ved. For Noreg sett under eitt opererer NVE (2003) med eit potensial på TWh bioenergi frå skogen. Basert på tal for produktivt skogareal for norske fylke reknar ein at Vestlandets av dette står for 2,7 TWh, rimeleg jamnt fordelt mellom fylka. På landsbasis er uttak i dag om lag 7,2 TWh og forbruk på Vestlandet er årleg ca. 1,9 TWh. Nøyaktig kor stor produksjonsvekst det er rom for på Vestlandet er uklart, men eit 1 TWh har vore lansert som rettesnor. Sjølv om tilgangen på virke i prinsippet er stor, er det ikkje lett å omsette dette til konkurransedyktige innsatsfaktorar. Biowood Norway byggjer verdas største pelletsfabrikk på Averøy i Møre og Romsdal 6. Til produksjonen trengst det årleg ca 1,2 millionar m 3 virke. Dette volumet vil dei første åra først og fremst sikrast gjennom import. Dei ønskjer på sikt større innslag av norsk virke, men peikar på at det trengst mange tiltak i verdikjeda, og at konkurransekraft og logistikk er viktige stikkord. Rapport om kystskogbruket vert trekt fram som eit sentralt dokument. Bølgjekraft I havet utanfor Vestlandskysten utgjer bølgjenergien i gjennomsnitt omtrent 20 kw per meter. Om ein reknar at 1/6 av kystlengda vil kunne byggjast ut med en utnyttingsgrad på 20 prosent, vil det sei det eit teknisk potensial på 4 TWh per år for kysten av Vestlandet. Igjen er det ikkje først og fremst det tekniske potensialet som er avgrensande faktor, men ein låg energitettleik som gir høg produksjonskostnad og store arealbeslag. Framleis representerer utviklinga av bølgjeenergi ein relativt ung teknologi. I alle fall i Noreg er ein stort sett på prototypstadiet. 6 Sjå 9

10 Solenergi Solenergiressursane er teoretisk nær uavgrensa. Avgrensingane ligg i den låge energitettleiken og i moglegheitene for kostnadseffektiv utnytting av tilgjengeleg stråleenergi. I Noreg er det mest aktuelt med bruk av solenergi til oppvarming. På isolerte stader kan solceller dels erstatte straum frå nettet (ref. solcellepanel på hytter). Termisk energi frå grunn og vatn Ved hjelp av varmepumper kan ein hente varmeenergi frå lågtempererte grunn- og vasskjelder. Brønnar i fjell vert vanlegvis bora ned til m. Her er temperaturen stabil over heile året og denne varmekjelda er dermed eigna til bruk for m.a. oppvarmingsføremål. Sjøvatn er også ei eigna varmekjelde som er tilgjengeleg langs kysten og fjordane. Med relativ jamn temperatur over året representerer sjøvatnet eit varmereservoar. Det er også mogleg å bruke grunn- og vassbaserte system til kjøling i varmare periodar. 10

11 4. Status for Sogn og Fjordane Som ledd i VRI-programmet utarbeidde Vestlandsforsking rapporten Fornybar Energi i Sogn og Fjordane frå vyer til veer. Rapporten tok m.a. sikte på å avdekkje flaskehalsar for vidare satsing. I tillegg til litteraturstudiar vart det gjennomført ein intervjurunde i følgjande bedrifter/organisasjonar: BioNordic AS, Vestavind Kraft AS, Sogn og Fjordane Energi AS, Vik kommune, Måløy Vekst AS, Nordic Power System AS og Fjordvarme AS. I tilhøyrande presentasjonar vart følgjande trekt fram som flaskehalsar og poeng til ettertanke: Manglande evne og vilje til nytenking og innovasjon blant bedriftene. Rolla til miljørørsla: Naturvernarar eller miljøvernarar? Oversettingsproblem: Frå klima til landskapsvern Storleik: Har vi nok kapital? Treng vi alliansepartnarar? Manglande hjelp til marknadsføring nasjonalt og internasjonalt. Nyttårstaler Økonomiske støtteordningar: Langsiktighet, forutsigbarhet, konkurransedyktig Manglande lokal dialog: Har vi strategiar for å få god dialog med lokale interessentar? Kunnskap om den internasjonale marknaden: Kva vil dei ha? Manglande regelverk: Personavhengig sakshandsaming Kvar er den regionale partnarskapen: Gje oss éin stad å vende oss De mange treneringsmoglegheitene: Prisen for demokratiet? Teknologifronten: Kva er verdt å satse på? EBL: Lokale utfordringar men globale løysingar! Biletet er komplekst, og som fylke må vi ta høgde for ei rad faktorar når strategiane innan fornybar energi vert definerte. Dei ressursmessige føremonene innan dei ulike fornybare energikjeldene vert meir å sjå på som grunnleggande føresetnader for dei valde strategiane. 11

12 Vasskraft/småkraft Sogn og Fjordane er blant dei største vasskraftfylka i landet. Av kartlagde ressursar innan småkraft kjem fylket ut på topp med 20 prosent av potensialet. Mange anlegg har vorte utbygde, og det er også mange i kø for konsesjonshandsaming. Ut frå kartlegging til NVE var det per 2008 ca 700 ikkje utbygde prosjekt med ein utbyggingskostnad under 3 kr per kwh årleg estimert middelproduksjon. Samla er desse anlegga venta å kunne gje ca. 3 TWh årleg middelproduksjon Desse anlegga utgjer om lag 45 prosent av kartlagde ressursar som kan byggjast ut. Resten ligg i området 3 5 kwh. Mange småkraftprosjekt har god lønsemd, og det er ikkje først og fremst manglande økonomi som er flaskehalsen. Stor interesse inneber press på nettilgang og areal. Spørsmålet om nettilgang er sterkt knytt til spørsmålet om bygging av 420 kv line frå Fardal til Ørskog. Det kjem elles endringar i lovverket som i større grad gjev rett til nett for kraftprodusent. Spørsmålet om arealbruk vert søkt løyst gjennom pågåande arbeid med fylkesdelplan for småkraft. Småkraftproduksjon inneber for fleire ei viktig tilleggsnæring som er med å sikre landbruksdrift og busetting. Av verdiskaping, sysselsetting og ringverknader elles i fylket kan det peikast på at NVE har regionkontor for Vestlandet i Førde. Det er også eit godt utbygd nett av bransjekonsulentar i Førde, Sandane, Vik og Sogndal. Utbygging inneber sjanse for lokale entreprenørar og noko utstyrsleveransar. Det er elles relevant å peike på arbeidet i prosjektet småskala kraftverk næringsveg i bygdene på Vestlandet 7. Hovudmål er å stimulere til miljøforsvarleg utbygging av mikro-, mini-og småkraftverk, der det blir lagt vekt på lokal eigarskap og verdiskaping. Prosjektet går over tre år og er eigd av Norges Bondelag og fylkesbondelaga i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Prosjektleiar er Terje Engvik (starta 1. oktober 2008) med kontorstad Førde. Vindkraft Noreg har ikkje sterke vindkrafttradisjonar. I Sogn og Fjordane har vi eitt anlegg etablert (Mehuken I) og eitt under bygging (Mehuken II). Desse anlegga ligg i Vågsøy kommune. Mehuken I har 5 møller med installert effekt 4,3 MW og estimert årsproduksjon på 13 GWh. Tilsvarande tal for Mehuken II er 8 møller, 16 MW og 48 GWh. Det er derimot søkt om konsesjon for 12 anlegg med adresse Sogn og Fjordane, der avklaring førebels ikkje ligg føre 8. Eitt av anlegga (Testområde Stadt) gjeld offshoreanlegg, mens resten er landbaserte. Samla produksjon for omsøkte anlegg er GWh og samla effekt er 993,5 MW. Konklusjonar i fylkesdelplan for vindkraft (venta desember 2009) vil venteleg ha mykje å seie for vidare framdrift for desse anlegga. I tillegg til desse er også offshoreanlegget Stadtvind førehandsmeld. Dette vert eit anlegg på 1080 MW, med ein årleg produksjon på 4,5 TWh. I samband med at teknologien utviklar seg til havs, i første omgang med botnfaste installasjonar, er det mange som meiner at vi her i landet vil kunne dra vekslar på vår gode offshorekompetanse. Det er forventningar om mykje teknologiutvikling og at det kan bli aktuelt med store utbyggingar utanfor Stadt/Sogn og Fjordane. Det vert peika på at 7 Sjå 8 Sjå 12

13 vindressursane utanfor fylket er store, og at vindsystemet er eit anna enn lenger sør. Ulike system inneber føremoner i form av utjamning av totalproduksjon. Desse utviklingstrekka har skapt store entusiasme i vårt område, og selskap som Vestavind Kraft og bedriftsgrupperingar i Vågsøy har vore svært aktive. Initiativ, entusiasme og ressursnærleik er sterke positive krefter i dette biletet. Det vert også peika på ein pragmatisk og løysingsorientert maritim industri, at denne kan ha føresetnader for å utvikle kreative og kostnadseffektive løysingar og at dette kan innebere konkurranseføremoner i forhold til korleis dei store olje- og energiselskapa er vande med å tenkje. Det er elles verdt å merke seg at t.d. leverandørverksemder i Vågsøy alt no synest å gjere seg gjeldande i forhold til varer og tenester til vindprosjekt andre stader enn i nærområdet. Som eitt døme kan nemnast Måløy Verft si deltaking i utvikling av servicebåt 9 for offshore vindparkar. Foto: Solbjørg Teige, Mehuken Utbygging av store offshore vindparkar vil krevje store ressursar. Prosjektshavar må ha tilgang til mykje kapital og mykje kompetanse. Argumentrekkjer knytt til dette vart mykje diskutert då Vestlandsalliansen splitta vindsatsinga ved å etablere Vestavind Offshore med særleg ansvar for offshore vindprosjekt. Vestavind Offshore har hovudkontor i Bergen, mens Vestavind Kraft har hovudkontor på Sandane. Av konkrete prosjekt med lokal eigarskap kan mellom anna nemnast søknad om utvikling av testområde Stadt og FoU-prosjekt for utvikling av spesialdesigna båt for lettare å entre installasjonane for service. I forhold til samla mobilisering av vindkraftinteressene i fylket kan det visast til at Fylkesutvalet 1. juli i år vedtok å skipe eit vindkraftforum med følgjande overordna mål: Sikre utbygging og drift av vindkraft på brei front i fylket særleg realisering av den første fullskala offshore vindparken i Noreg utanfor Sogn og Fjordane, med størst mogleg tilhøyrande verdiskaping og teknologiutvikling i vårt fylke. Vindkraftforum Sogn og Fjordane vart skipa 1. Oktober Sjå 13

14 Bioenergi/fjernvarme Bioenergi vert oftast knytt til varmeproduksjon. For å avsette varmeenergien trengst det anten store punktkundar eller eit varmedistribusjonssystem for å nå fleire kundar og slik oppnå naudsynt volum. Tilveksten av biomasse er stor i Sogn og Fjordane slik at vi over tid kan få eit stort ressurspotensiale. Det er fleire initiativ på området, men det er så langt ikkje realisert mange anlegg. Då fylket gror over av skog, ligg det godt til rette for produksjon av ved. Storskaladrift på industriell basis vil likevel møte ulemper i form av vanskeleg tilgjengeleg terreng for hausting. At driftsforhold knytt til topografi likevel ikkje berre representerer ulemper vart trekt fram av Trond-Inge Kvernevik (dagleg leiar Fjord Miljøenergi AS) under seminar i Florø Han viste til at ved taubanedrift, som vi har mykje av, så ligg prosent av råstoffet att (gjerne konsentrert nær veg) som GROT (greiner og toppar). Varme- og eventuelt straumproduksjon frå biomasse og avfall har mykje til felles. I forhold til avfall har Sogn og Fjordane truleg ikkje spesielle fordeler, men heller ulemper på grunn av små volum og lange transportvegar. I 2009 vert det innført deponiforbod. Dette gjer det isolert sett meir gunstig å brenne avfall. For tida ser det likevel ut til at også eksisterande avfallsbrenningsanlegg i Noreg slit med å skaffe nok avfall, då prisen for å levere i til dømes Sverige synest å liggje lågare enn kva norske anlegg kan konkurrere med. Av bedrifter som har satsa eller har større planar relatert til bioenergi kan nemnast Bionordic som produserer pelletsomnar 11, Stryn Fjernvarme (biovarmeanlegg i Stryn) 12 og Fjord Miljøenergi 13, som har fått konsesjon for bygging av varmeanlegg i Måløy (brenning av avfall) og i Førde (brenning av biovirke). INC Energy/INC Engineering produserar forbrenningsanlegg for avfall. Avgassen brukast oftast til å produsere vassdamp, men kan også brukast til produksjon av elektrisitet. Fjordane bioenergi i Stryn og Sogn Biovarme 14 er også blant pådrivarane i å få til ei utvikling innan bioenergi i fylket. Selskapa siktar seg inn på å levere biobrensel i større målestokk. Det kan også peikast på at det til dømes i Fjærland er initiativ på gang i forhold til biogass produsert av avfall og gjødsel. Også anlegget til Fjord Miljøenergi i Førde ønskjer å dra vekslar på biogass (der frå kloakkreinseanlegg) som spisslast. 10 Sjå 11 Sjå 12 Sjå 13 Sjå 14 Sjå 14

15 Det har vore gjort nokre forsøk på å avklare potensialet for bruk av bioenergi og avfallsenergi i fylket. Det treårige prosjektet Bioenergi i Sogn og Fjordane no er inne i sitt andre driftsår. Prosjektet, som er finansiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Skogeigarlag og Sogn og Fjordane Fylkeskommune, har definert tre innsatsområde: 1. Utvikle skogeigarar og bønder som energileverandørar. 2. Utvikle kommunane si rolle som pådrivarar, byggeigarar og forvaltarar av verkemiddel. 3. Utvikle nettverk mellom ulike aktørar med interesse for å auke bruken av bioenergi i fylket. Sjølv om bioressursane er store, syner det seg vanskeleg å få lønsemd som sikrar konkret satsing frå involverte partar i verdikjeda. Skalatilpassa lokale løysingar er kanskje dei enklaste å realisere. Solenergi Gjennom etableringa av Norsun 15 i Årdal, er Sogn og Fjordane alt inne i solindustrien. Elkem Solar 16 byggjer seg også opp, i første omgang i Kristiansand. Råstoffproduksjonen og drifta ved Elkem Bremanger har vore sett som ein mogleg inngang til denne oppbygginga ved eventuell vidare satsing i Noreg. Dessverre valde Elkem Solar å byggje sin første fabrikk nær forskingsavdelinga til Elkem i Kristiansand, men det er framleis voner om at framtidig kapasitetsutviding kan bli lagt til Svelgen. Moglegheitene for Sogn og Fjordane i denne industrien er truleg først og fremst knytt til desse prosjekta og utvikling av leverandørindustri i forhold til dette, og eventuelt i forhold til solarindustri som vert etablert andre stader. Både Årdal og Svelgen har lange tradisjonar med skiftarbeid. Ein skiftkultur er rekna som ein føremon i forhold til lokalisering av prosessindustri. Termisk energi frå grunn og vatn Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid har vekt stor merksemd. I staden for å sende varmt vatn rundt i eit fjernvarmenett, er systemet der bygd opp med distribusjon av vatn med låg temperatur. Varmeproduksjonen skjer i staden lokalt med varmepumper i dei ulike bygga. 15 Sjå 16 Sjå 15

16 Dette inneber reduserte infrastrukturkostnader då dei brukar uisolerte røyr. Det inneber også at overskotsvarme kan avsetjast i røyrsystemet, slik at ein får fri kjøling. Sjølv om utbygging av dette systemet inneber lågare røyrkostnader m.m., så inneber graving av grøfter likevel store kostnader. Dei beste føresetnadene for realisering har ein nok om det likevel skal gravast i eit større område, og då særleg om store delar av byggmassen i området har vassboren varmeinfrastruktur. Svært mange av tettstadene i fylket ligg ved sjøen, og slik sett ligg det godt til rette for at systemet kan takast i bruk fleire stader. Fjordvarme AS (http://www.fjordvarme.no/) som har ansvar for anlegget på Eid, har også teke mål av seg til å gje råd og stimulere kommunar og utbyggjarar til å ta i bruk tilsvarande løysingar. Fjordvarme AS har vore i kontakt med mange av kommunane i fylket, men så langt synest anlegget på Eid å vere relativt unikt. Kort omtale av relevante FoU-tiltak Forskingsprogram ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) og Vestlandsforsking (VF) har i fellesskap teke initiativ til fornybar energi som eit samfunnsvitenskapleg forskingsprogram for perioden I dette ligg m.a. eit professorat og tre doktorgradsstipendiatar. Programmet skal særleg konsentrere seg om følgjande fagområde: Heilskapleg miljøanalyse av verdikjeda for fornybar energi inkl. miljøanalyseverktøy, energi og ressursanalyse, berekraftig energiproduksjon og bruk. Barrierar og suksesskriterium for auka produksjon og bruk av fornybar energi. Analyse av økonomiske verkemiddel og marknadspotensiale for fornybar energi. Lokal areal- og miljøanalyse knytt til produksjon og distribusjon av fornybar energi. Samhandling, styringsformer og innovasjon som grunnlag for næringsutvikling. Det er også verdt å merke seg at HISF/VF deltek i CenSES (Centre for sustainable energy studies) saman med andre tunge FoU-institusjonar i landet 17 SF Teknologi SF Teknologi er eit selskap under stifting, der målet er å arbeide for etablering av eit innovasjonssenter i Førde. Innovasjonssenteret skal ha heile fylket som forretningsområde og skal vere ein ressurs med omsyn til innovasjon, entreprenørskap og teknologiutvikling på forretningsområda fornybar energi, innovasjon, energi og miljøteknologi, medisinsk teknologi, entreprenørskap og IKT /Finans. Kombinasjonen av nærings- og strategiapparatet til SIVA, næringslivskompetanse og tett kopling til dei aktuelle utdanningsinstitusjonane vert oppfatta som gunstig. SF Teknologi har i dag følgjande aksjonærar: Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane AS, SIVA, Elkem AS, Tracksa Holding AS, Hellenes AS, Sunnfjord Næringsråd AS og Førde kommune. Aksjekapitalen skal aukast til 5-6 millionar. Ny kapital skal hentast frå det offentlege og privat næringsliv. Selskapet i hovudsak skal vere eigd av private og næringslivsinteresser. 17 Sjå 16

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Bioenergi i Innlandet

Bioenergi i Innlandet Bioenergi i Innlandet - Den vanskelege utviklinga Av: Jostein Farestveit Masteroppgåve i Innovasjon og næringsutvikling. Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer. Hausten 2011 Forord Denne

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Forord I følgje forskrift om energiutgreiing utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020

KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020 KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020 2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET Kvinnherad kommunestyre har i møte 23.06.2011, sak 2011/47, godkjent Klima- og energiplan 2020 for Kvinnherad kommune ved flgj. samrøystes

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima

Kommunedelplan for energi og klima Kommunedelplan for energi og klima Masfjorden kommune 2011-2015 Vedteken i Masfjorden kommunestyre den 07.06.2011 som sak 035/11 SAMANDRAG Dette dokumentet er Masfjorden kommune sin kommunedelplan for

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015 Energi- og klimaplan Gulen kommune 2011-2015 Godkjent i kommuestyret k.sak 36/11 i møte 14.06.2011 emaplan for energi og klima, Gulen kommune 14.06.2011 SAMANDRAG Dette dokumentet er Gulen kommune sin

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer