Case 1: Utfjord-energi Nett AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Case 1: Utfjord-energi Nett AS"

Transkript

1 Case 1: Utfjord-energi Nett AS (NB: Selv om diverse kilder er brukt for å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende nettselskaper er derfor tilfeldige og fullstendig utilsiktede) Generelt om selskapet og bransjen Utfjord-energi AS har to datterselskaper, Utfjord-energi Kraft AS og Utfjord-energi Nett AS. Kraft driver med produksjon og salg av elektrisk kraft, i all hovedsak vannkraft, mens Nett driver med distribusjon av kraft til private og offentlige kunder i kommunene Utfjord, Inndal og Oppfjell, samt utbygging, drift og vedlikehold av kraftnettet i disse kommunene. Opprinnelig var både produksjon og distribusjon av kraft samlet i ett selskap, og dette hadde monopol på salg av kraft i sitt konsesjonsområde. Men da kraftmarkedet i Norge ble deregulert på 90-tallet, opphørte de geografiske monopolene for strømleveranser, slik at kunder kunne kjøpe kraft fra en produsent hvor som helst i landet. For drifting av distribusjonsnettet var en tilsvarende deregulering vanskelig å oppnå, da det ville være både dyrt, upraktisk og i noen tilfeller risikabelt om hver husstand skulle ha mange alternative strømledninger for også å kunne velge fritt mellom alternative nettselskaper. Mhp distribusjon ble derfor de geografiske monopolene opprettholdt. Som følge av dette kom det også pålegg om at selskaper som drev både med produksjon og distribusjon av kraft, måtte splittes opp. Kraft-selskapet selger altså strøm, og har sine inntekter fra det kundene betaler i strømregning, mens Nett-selskapet hovedsakelig har sine inntekter fra det kundene betaler i nett-leie og mhp sistnevnte har kundene altså ingen mulighet til å skifte selskap. Siden nettselskaper befinner seg i en monopolsituasjon, har myndighetene sett det som viktig å forhindre at de setter urimelig høye priser på nett-leien. Det fins derfor regler som begrenser hvor mye et nett-selskap har lov til å kreve i nett-leie, i form av årlig fastsatte inntektsrammer fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Disse rammene beregnes på basis av selskapets drifts- og vedlikeholdskostnader, avskrivninger, avkastningsgrunnlag, investeringer (f.eks utbygging av nye nettlinjer, nye trafo-stasjoner osv.), nettap (MWh) med tilhørende kostnad, og KILE (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi). Mhp det sistnevnte kan man merke seg at nett-selskaper straffes økonomisk (ved å få lavere inntektsramme) hvis de holder dårlig kvalitet, dvs. at det er hyppige eller langvarige nettverksbrudd som gjør at kundene ikke får levert strøm. KILE beregnes enten et brudd er uforutsett eller om det er planlagt og varslet fra nettselskapets side, f.eks pga nødvendig vedlikehold men ikke hvis det er kunden selv om har bedt om utkoblingen i samband med internt vedlikehold på sitt private anlegg. Planlagte brudd har selvsagt likevel en fordel ved at de kan legges til tidspunkt på døgnet hvor ulempen for kundene (og dermed utgifter pga. ikke-levert energi) blir mindre. Rammene fra NVE gir ikke bare en øvre grense for hvor mye et nettselskap kan tjene, men også en nedre grense på 2%, slik at et nettselskap som f.eks er ekstra uheldig med ekstremt vær eller andre forhold, likevel ikke skal risikere å gå med underskudd. Hovedmotivasjonen for dette er at et nettselskap med manglende likviditet etter hvert ville komme til å forsømme nødvendig vedlikehold på linjene sine, noe som både ville være en sikkerhetsrisiko og en klar ulempe for innbyggere og næringsliv i det aktuelle området.

2 Mål og utfordringer På grunn av den nevnte monopolsituasjonen befinner Utfjord-energi Nett AS seg ikke i noen direkte konkurranse med andre nettselskaper om kunder eller markedsandeler. Firmaet har følgende målsetninger: Ha en så god avkastning som mulig, helst over 10%. Levere tjenester (strømdistribusjon, nettvedlikehold, ) som innbyggere og næringsliv i konsesjonsområdet er fornøyd med. Fra morselskapet er dette også fremholdt som viktig. Selv om Kraft og Nett er to adskilte selskap, har man en antagelse om at kunder som er fornøyde med Utfjord-energi Nett vil ha en større lojalitet også til Utfjord-energi Kraft, mens de som er misnøyde med nettselskapet lettere vil være motivert for å bytte til den strømleverandør som til enhver tid er billigst i markedet. Være en trivelig arbeidsplass for sine ansatte Om mulig kjøpe opp andre nettselskaper, spesielt i tilgrensende kommuner, slik at man får et større konsesjonsområde. Firmaet har imidlertid problemer med å nå disse målene: Selskapets prosentvise avkastning har de siste år ligget rundt 3%, som er vesentlig dårligere enn snittet for bransjen (som var 8% i 2006). Særlig ser man at selskapet kommer dårlig ut mhp KILE-verdier, dvs. at de pådrar seg en relativt stor reduksjon i inntektsrammen pga. ikke-levert energi ved strømbrudd. Det har vært en god del misnøye på grunn av slike strømbrudd, både i form av klager fra enkeltpersoner (telefoner, brev, skriving i lokalavisa, innslag på nærradio, ), og mer formelle klager fra næringslivet i konsesjonsområdet. Mange ansatte føler misnøyen i lokalmiljøet som belastende, og syns dessuten at jobben er stressende med mye preg av brannslukking i forbindelse med problemer med nettet. På grunn av den lave avkastningen de siste år har firmaet ikke økonomiske muskler til noen oppkjøp. Organisasjonsstruktur Utfjord Nett AS har om lag 100 ansatte, og er organisert på følgende måte: Styre Adm.dir. Lønn og regnskap Kundebehandling Prosjektering Drift og vedlikehold Lønn og regnskap er ansvarlig for innsamling av timelister og stemplingsdata fra ansatte, utbetaling av lønn, betaling av fakturaer fra leverandører, og føring av selskapets regnskap. Kundebehandlingsavdelingen er ansvarlig for avlesning av strømmålere og fakturering av kunder mhp nettleie og eventuelle reparasjoner som kunden skal belastes for. De besvarer også eventuelle

3 klager og feilmeldinger fra kundene og er ansvarlig for å informere kundene om planlagte strømbrudd. Prosjekteringsavdelingen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av nyutbygginger, f.eks utlegging av ledningsnett i nye boligfelt, eller for den del nye høyspenningsledninger i selskapets regionalnett. Drift og vedlikehold (D&V) er derimot ansvarlig for sanntids styring av strømmen (som det f.eks kan være nødvendig å omdirigere i tilfelle linjebrudd eller bortfall av en transformator, eller å koble ut når det skal gjøres reparasjoner), samt å utføre reparasjoner i det eksisterende linjenettet. Prosjektering og D&V skjøtter hver for seg de innkjøp av deler som er nødvendige ifbm utbygging eller vedlikehold. De har derimot en felles pool av verktøy, kjøretøyer osv., eventuelt nødvendige nyinnkjøp eller reparasjoner på disse skjøttes også av D&V, og vaktmesteren for nettselskapets kontorbygning og lager sorterer også under denne avdelingen. Selskapet har ingen egen IT-avdeling, så hver av de 4 avdelingene er ansvarlig for sitt eget IT-utstyr. I den grad det trengs ekstern assistanse i samband med IT-tekniske problemer, henvender man seg dels til brukerstøtte hos de forskjellige leverandørene hvor man har kjøpt aktuell maskinvare eller programvare, eller til sin internettleverandør i forbindelse med nettproblemer. Nåværende situasjon mhp IT-systemer Hvis man ser bort fra kontorsystemer (tekstbehandling, regneark) og en del andre mindre applikasjoner som primært er for personlig bruk, består firmaets IT-støtte primært av 4 programvareapplikasjoner: SCADA-systemet (Supervisory Control and Data Acquisition), jfr f.eks Dette er en pakkeløsning for sanntids styring av både det høyspente regionalnettet og de lavspente lokalnettene (ut til hver enkelt kunde) som firmaet eier. Ved hjelp av diverse sensorer rapporteres tilstand (f.eks hvor mye strøm som går i ulike deler av nettet) kontinuerlig til en sentral datamaskin som kontrollerer nettet. Ved inntreff av unormale hendelser kan systemet dels forsøke korrigerende aksjoner automatisk, men også alarmere en operatør som kan ta beslutninger om hva som skal gjøres og gi inn kommando om dette. Typiske aksjoner vil kunne være å omdirigere strøm eller slå av strømmen i visse deler av nettet. Dette kan også være nødvendig i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. NIS (Nettverks-Informasjons-Systemet), jfr f.eks Dette er et system som administrerer det nettverket som bedriften eier, ikke mhp sanntids styring av strømmen (som er SCADA-systemets ansvar) men med tanke på å ha nødvendig informasjon om nettverket med hensyn på drift, vedlikehold og videre utbygginger. NIS for elektrisitetsforsyning vil typisk inneholde følgende informasjon: o Hvor de ulike kraftlinjene befinner seg rent geografisk, som man kan få fram i et kartbilde, eller også med geografiske koordinater samt evt informasjon om dybde under bakken. Denne typen funksjonalitet er viktig for at vedlikeholdspersonell skal vite hvor nøyaktig hvor de skal, raskeste kjørerute, og evt. hvor dypt det må graves i forbindelse med en bestemt arbeidsordre, og dessuten for å kunne svare på spørsmål av typen Er det OK at jeg graver her? fra entreprenører og privatpersoner. o Hvordan kraftlinjene er koblet sammen logisk. Selv om dette i noen grad kan ses av et geografisk bilde, vil det ofte være lettere forståelig i et rent logisk diagram, med standardsymboler for ulike typer ledninger, transformatorer, husstander, bedrifter osv. o Hva slags komponenter nettverket består av, med nøyaktige opplysninger om type, pris, når komponenten sist ble byttet, osv. o Hva slags vedlikeholdsarbeider som er utført, og hvilke som er planlagt.

4 Det NIS som Utfjord Nett har er dels et gammelt skreddersøm-system bygd på toppen av en GIS-pakke (Geografisk Informasjonssystem). KundeInformasjonssystemt (KuIS). Dette inneholder informasjon om Utfjord Nett sine forskjellige kunder (dvs., de som man leverer strøm til), både private husstander, bedrifter og offentlige institusjoner. En kunde kan ha en eller flere strømmålere (private husstander har ofte bare en, mens større bedrifter eller offentlige etater gjerne har flere, særlig hvis de disponerer flere bygninger). For hver kunde må man vite dennes faktureringsadresse, og for hver måler hvilken bostedsadresse / bygning denne befinner seg i (samt, hvis det er en stor bygning, gjerne også med opplysninger om hvor i bygningen måleren er). Videre trengs data om når måleren er blitt avlest og hvilken målerverdi den da hadde. Disse opplysningene brukes til å regne ut hvor mye kunden skal betale, mhp fakturering. KuIS er et skreddersøm-system som ble laget for en god del år siden, med et temmelig gammeldags brukergrensesnitt (bortsett fra en web-klient som nå gjør det mulig for kunder å rapportere inn målerverdier, adresseendring osv. via internett). Men det fungerer greit nok og de som er blitt vant til å jobbe med det har ikke uttrykt noe ønske om å bytte det ut. ERP-system. Dette dekker firmaets øvrige behov for administrativ, transaksjonsorientert databehandling (dvs., bortsett fra det som KuIS dekker mhp abonnentregistrering, måleravlesning og fakturering). ERP dekker altså slikt som lønn, regnskap, innkjøp (av deler til utbygging / vedlikehold av nettet). Dette er en pakkeløsning kjøpt fra en av de store leverandørene av slike systemer. Ledelsens inntrykk er at de største problemene i bedriften har med D&V-avdelingen å gjøre: Det noen ganger tar uforholdsmessig lang tid fra en feil oppstår i nettet og til den er reparert. Jo lenger en strømstans varer, jo større økonomisk straff vil man også pådra seg som følge av KILE. SCADA-systemet har vist høy pålitelighet, og øyeblikksresponsen til de som opererer SCADA-systemet er det vanligvis heller ikke noe å utsette på (for eksempel mhp å omdirigere strøm på en optimal måte hvis en linje faller ut). Noen ganger blir reparasjoner forsinket fordi man mangler riktig komponent på lager, andre ganger fordi reparatøren har tatt med seg feil type komponent til stedet der reparasjonen skal utføres. Enkelte ganger har det også hendt at reparatørene har kjørt til feil adresse og deretter må ringe tilbake til sentralen for å finne ut hvordan de skal kjøre for å komme riktig. Noen ganger skjer strømbrudd fordi entreprenører eller privatpersoner skader en ledning under gravearbeid som ikke var relatert til vedlikehold av strømnettet. I slike tilfeller er den som graver normalt erstatningspliktig for skaden. Det har imidlertid vært en del uheldige tilfeller hvor slik graving har skjedd etter forespørsel til Utfjord Nett, og hvor den som da besvarte forespørselen, feilaktig sa at det var OK å grave på det angitte stedet. I forhold til de fleste andre nettselskaper som ledelsen har klart å få tak i sammenlignbare tall for, har Utfjord Nett en forholdsvis høyere andel av vedlikeholdsarbeidene sine som plutselig hastevedlikehold etter strømbrudd, og en mindre andel som planlagt vedlikehold. Selv om planlagt vedlikehold også gir utslag på KILE-metrikken hvis det medfører strømstans, vil slike strømstanser i de fleste tilfeller bli langt mindre kostbare, fordi de kan utføres på tidspunkt hvor det er til minst mulig ulempe for kundene, og fordi det vanligvis er raskere unnagjort når arbeidet var planlagt på forhånd. I tillegg til alt dette er D&V den av bedriftens avdelinger som har det desidert største sykefraværet. Som svar på kritikken fremholder D&V-avdelingen gjerne at den er underbemannet og underbudsjettert (selv om sammenligninger viser at Utfjord Nett ikke har færre personer eller lavere budsjett til D&V i forhold til størrelsen på nettet som forvaltes enn det som er vanlig i andre nettselskaper). De fleste mener dessuten at NIS er for gammelt og dårlig, og at det er lav kvalitet på informasjonen man får ut av dette systemet som er mye av årsaken til problemene. (Noen, i sær et

5 par gamlinger som selv har vært med på å utvikle det nåværende systemet, er imidlertid uenige i at det er for dårlig og mener tvert imot at det er mange av de yngre som er late / inkompetente i bruken av systemet) Mål for prosjektet som skal gjennomføres Ledelsen er ikke fremmed for ideen om at et nytt NIS kan være nødvendig for å bedre effektiviteten til D&V-avdelingen, og det fins flere leverandører av standardpakker for NIS som man eventuelt kan ta i betraktning. (Ett eksempel er Powel i Trondheim med sitt produkt NetBas, jfr. Man har imidlertid fått med seg diverse historier om at kjøp av store pakkeløsninger i seg selv ikke nødvendigvis gir gevinst. Fra ledelsens side er det derfor en klar ide om at det primære målet må være å forbedre prosessene og organisasjonskulturen i D&V-avdelingen (bl.a. også få ned sykefraværet og redusere gnisningene mellom ulike personer og grupper), og at en kostbar IT-pakkeløsning bare er ønskelig hvis den passer inn i dette bildet. I første omgang har ledelsen derfor leid inn et konsulentfirma for å se på følgende: - hvordan er nåsituasjonen mhp arbeidsprosesser og dataflyt i D&V-avdelingen eller også på tvers til andre avdelinger i den grad det dreier seg om viktige prosesser som dels avhenger av oppgaver utført andre steder? - hvilke særlige problemer kan man se mhp informasjonsflyt (f.eks om informasjon kommer for sent eller ikke er tilgjengelig der den trengs) og informasjonskvalitet (f.eks om informasjon er feilaktig eller utdatert), og i hvilken grad kan dette evt. knyttes til svakheter ved dagens IT-system - hvilke nye og bedre arbeidsprosesser kan man se for seg, og hvilke krav vil man ha til en eventuell pakkeløsning som skal støtte dette? Målet er å få en rapport som kan gi et bedre grunnlag for å vurdere sterke og svake sider ved ulike pakkeløsninger for NIS mhp hvorvidt disse passer til bedriftens behov. Mer detaljert om arbeidsoppgavene i D&V De sentrale arbeidsoppgavene i D&V er: Søk etter feil. Vedlikehold som følge av strømbrudd. Planlagt vedlikehold. Bestilling av komponenter. Søk etter feil: Når et strømbrudd eller lignende problem inntreffer, vil første steg for D&V være å lokalisere feilen og finne ut akkurat hva slags komponent det er feil på. I en del tilfeller kommer meldingen om et strømbrudd fra SCADA-systemet. Mindre strømbrudd (f.eks bare for en eller et par husstander) vil imidlertid ikke alltid være synlig i SCADA-systemet og blir oftest meldt inn via telefon av de berørte abonnentene. For denne typen lokale strømbrudd et det ofte enkelt å lokalisere feilen, da kan dette ofte gjøres av samme person som drar ut for å reparere den (siden det uansett er et begrenset antall aktuelle komponenter denne montøren trenger å ha med seg). For en del større strømbrudd vil det også være temmelig åpenbart fra SCADA-systemet hvor feilen ligger, f.eks at en bestemt transformator må ha falt ut. I andre tilfeller kan derimot feilen ligge hvor som helst på en ganske lang linje, gjerne i utmark f.eks ved ledningsbrudd på grunn av uvær, ising eller lignende. Særlig for større strømbrudd er det da vanlig å bruke helikoptersøk for å lokalisere feilen fortest mulig. Når feilen er lokalisert og type komponenter som trengs for å rette den opp er fastslått,

6 sendes så ut et team for å fikse linjen. Fra NIS vil man finne hvilke komponenter som befinner seg i en hvilken som helst del av linjen. Vedlikehold etter strømbrudd: Når det er fastslått hva som er feil, lages en arbeidsordre. Avhengig av ordrens omfang vil leder for D&V tildele denne ordren til en enkelt montør eller et team av montører. I de aller fleste tilfeller vil det også allokeres en bil til oppdraget. Montør vil så hente fra lageret de komponenter som ordren nevner med mindre komponentene inngår i det som uansett er standardutrustning i montørbilene. Hvis det er noen som helst tvil om hvordan man skal finne fram til åstedet, kan også en kjørerute genereres fra NIS. Når montør kommer til åstedet må han i noen tilfeller ringe sentralen for å be dem koble ut strømmen for det aktuelle området (slik at han ikke skal få støt akkurat når linjen blir reparert), med mindre det fins en enkel måte for montøren selv å gjøre dette (f.eks koblingsboks for en enkelt husstand). Når montør har utført arbeidet, gir han beskjed om at strømmen kan settes i gang igjen, skrives på arbeidsordren eksakt hva som ble gjort og hvor mye tid som ble brukt. Deretter returnerer man til hovedkvarteret, hvor dette papirskjemaet blir gitt til en sekretær som legger opplysningene inn i NIS. Planlagt vedlikehold gjøres for å redusere omfanget av uforutsette strømbrudd. Mhp arbeidsordre og selve utførelsen fungerer det stort sett på samme måte som mer plutselig vedlikehold, så hovedforskjellen ligger i forberedelsen. For det første må leder for D&V foreta en prioritering av hvilke deler av nettet som til enhver tid bør gjennom planlagt vedlikehold. Fra NIS fås opplysninger om nettstatus, blant annet hva slags komponenter som fins hvor, når de sist ble byttet eller vedlikeholdt, hva som er forventet levetid for den aktuelle komponenttypen avhengig av belastning, osv. Problemet er imidlertid at det eksisterende NIS ikke gir disse opplysningene på en særlig oversiktlig måte. For å prioritere vedlikeholdsoppgaver er det dessuten viktig å vite ikke bare sannsynligheten for at den ene eller andre komponenten kan svikte men også de økonomiske konsekvensene. Således er det ikke alltid slik at det er den komponenten med størst risiko for å feile som må byttes ut først. Opplysninger om økonomiske konsekvenser av ulike feil er vanskelig å få ut av NIS, så dette må ofte tas på gjetning. En annen type funksjonalitet som kunne vært interessant men som ikke fins, er å simulere fremtidig utvikling i nettet (dvs., hva skjer hvis vi ikke vedlikeholder?) basert på komponentegenskaper og erfaringsdata fra tidligere år. Bestilling av komponenter: Dette gjøres av lagersjefen, som er underlagt leder for D&V. Lagersjefen mottar fra D&V en liste av planlagte vedlikeholdsjobber, med hvilke komponenter som inngår i disse. I tillegg er det viktig at man alltid har nok på lager til å dekke uforutsette vedlikeholdsbehov. Fra NIS får lagersjef oversikt over hvilke jobber som er utført, og kan da aggregere informasjon om hvor mye som erfaringsmessig brukes av forskjellige typer komponenter i ulike årstider. (En del sesongmessig variasjon her: Store arbeider på regionalnett i utmark skjer gjerne i uværssesongen. Linjebrudd som følge av feil graving skjer typisk i liten grad om vinteren, hvis det er kaldt og tele. At komponenter faller ut som følge av overbelastning skjer derimot i større grad om vinteren enn ellers fordi folk da bruker mer strøm.) Det kan imidlertid virke som man har kommet inn i en ond sirkel med at tidligere års forbruk av ulike komponenttyper ikke gir gode nok anslag. Dette kan skyldes flere forhold, slik som at nettet har økt i omfang, eller at vedlikeholdsarbeid som gjøres har vært av synkende kvalitet, slik at det fortere blir behov for nytt vedlikehold. Ofte er det ikke lagersjefen selv som utfører den faktiske bestillingen av komponenter, men skriver i stedet en handleliste som han gir til sekretæren, som så bestiller hos leverandør pr telefon (eller i noen tilfeller på leverandørens nettsider).

7 Roller for intervju Venke / Verner Leder for vedlikeholdsavdelingen V s sentrale arbeidsoppgaver er som nevnt over å planlegge vedlikehold og allokere arbeidsordre til ulike montører, som søkes gjort på en slik måte at hver enkelt får utnyttet arbeidsdagen mest mulig effektivt (f.eks flere påfølgende oppdrag i samme geografiske område). Imidlertid er det også slik at ikke alle montører kan brukes til alle typer oppdrag, f.eks trengs en egen sertifisering for å kunne jobbe på det høyspente regionalnettet. I hovedsak bruker V NIS for å finne nødvendig info, men noe hentes også fra ERP (typisk personellinfo, slik som hvilke montører som til enhver tid er tilgjengelig, hvem som er sykmeldt, hvilke arbeidstider eller stillingsandeler som er avtalt for hver enkelt, samt en oversikt over mulige vikarer i tilfelle spesielt høyt arbeidspress eller sykefravær). V gjør sitt beste, men føler at særlig den delen av jobben som går på det planlagte vedlikeholdet er blitt forsømt pga for høyt press med uforutsett vedlikehold. Liker på mange måter det gamle NISsystemet (var selv med på å utarbeide krav til det for en del år siden) men innser at det kanskje har sett sine beste dager. Er særlig frustrert over at informasjonskvaliteten i NIS er dårlig, både komponentegenskaper og utførte arbeidsoppdrag viser seg i noen tilfeller å være feilregistrert, noe som gir dårlig grunnlag for videre beslutninger. Marta / Martin montør M s sentrale arbeidsoppgaver er å foreta konkrete vedlikeholdsoppgaver på strømnettet, enten det gjelder planlagt eller plutselig vedlikehold. Får som nevnt tidligere tildelt arbeidsordre som skal utføres, i noen tilfeller ordre for hele dagen, som er ment gjort i en bestemt rekkefølge. Av og til velger M likevel en annen rekkefølge fordi dette føles mer effektivt mhp kjøring. Noen ganger oppstår også plutselige behov som må presses inn mellom de planlagte jobbene. I det siste har det vært såpass mange plutselige behov at det egentlig ikke er noen vits i å fylle opp hele dagen med planlagt virksomhet. Et annet problem M føler er at det ofte er vanskelig å finne riktige komponenter på lageret fordi de rett og slett ikke er der de burde være. Line / Leif lagersjef Som nevnt er L s hovedansvar å bestille komponenter, samt å se til at det er orden i lageret mhp at ting ligger der de skal og at man har oversikt over hvor mye man har av hver ting. L har i det siste opplevd at NIS har vært mindre til hjelp enn tidligere mhp å anslå hvor mye som trengs av ulike komponenter, og noen ganger har det plutselig ikke vært nødvendige komponenter tilgjengelig, noe som har forlenget enkelte strømbrudd og dessuten nødvendiggjort dyre hurtigforsendelser av de aktuelle komponentene. Føler seg urettmessig som syndebukk for dette, mener at det heller skyldes at enkelte montører om ikke akkurat stjeler fra lageret så iallfall har en tendens til å ta ut komponenter uten å registrere dette skikkelig, slik at informasjonen om lagerbeholdning i ERPsystemet ikke stemmer. Siden ansvaret for lageret ikke er nok til en full stilling, har L tidligere også jobbet som vanlig montør 50% av tiden. Men i det siste har L gått 50% sykmeldt og dermed sluppet unna montørdelen av jobben. L liker dårlig å jobbe med datamaskin og overlater derfor mest mulig av konkret bestilling og registrering av mottatte varer til sekretær. Simone / Simon sekretær S mottar papirarkene med utførte arbeidsordre fra montørene og taster inn i NIS opplysninger om hva som ble gjort, hvor lang tid som ble brukt, osv. En del opplysninger må også tastes inn i ERPsystemet, f.eks med tanke på senere beregning av timebruk og lønn til ansatte. I noen tilfeller bruker montørene egen bil fordi alle firmaets biler er allokert, dette må da også registreres spesielt mhp kjøregodtgjørelse. S mottar også av og til handlelister fra L og bestiller da disse komponentene fra aktuell leverandør. I noen tilfeller har L angitt hvilken leverandør det skal kjøpes fra, i andre tilfeller står det bare finn den billigste eller finn den raskeste, S vil da ringe rundt til

8 flere leverandører for å undersøke priser og leveringstider. I det siste har S også i noen tilfeller begynt å bestille på nettet da dette gir noe avslag i pris. Et frustrasjonsmoment for S er at både L og mange av montørene har temmelig uleselig håndskrift, slik at det i mange tilfeller er nødvendig å ta kontakt for å sjekke hva som står på handlelistene eller de utførte arbeidsordrene. Når bestilte komponenter ankommer, må disse registreres mottatt i ERP-systemet, hvorpå det gis beskjed til regnskapsavdelingen om at faktura kan betales.

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Prinsipper fra Vedlikeholdsstrategien (eksempel fra SANG)

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Overordnet skisse NIS KIS ERP ERP. Måler db. Elsmart. Bestille - fagsystemer Utføre WorkOrder Rapportere erp system. Motta/registrere arbeidsordre

Overordnet skisse NIS KIS ERP ERP. Måler db. Elsmart. Bestille - fagsystemer Utføre WorkOrder Rapportere erp system. Motta/registrere arbeidsordre Produktpresentasjon Overordnet skisse Bestille - fagsystemer Utføre WorkOrder Rapportere erp system NIS Motta/registrere arbeidsordre KIS Ferdigstille arbeidsordre Planlegge og komplettere ERP ERP Måler

Detaljer

DIGITALE REDSKAPER. Turid V Tveiten, Salg, service og sikkerhet

DIGITALE REDSKAPER. Turid V Tveiten, Salg, service og sikkerhet DIGITALE REDSKAPER KOMPETANSEMÅL bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner Digitale redskaper Er et fellesnavn på programvaren vi bruker Tekstbehandling

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker - Vi skal ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn,

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth Dato 13. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KOMPENSASJON

Detaljer

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Framtidens byer Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Igjennom følgende Sett fra et nettselskaps ståsted 1. Hva bestemmer kapasiteten på

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft Sømmelig adferd 31.10.2012 1 Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft «Sømmelig adferd» - regler for god kundebehandling.» Regler for god kundebehandling» Erfaringer og innspill

Detaljer

Hammerfest Energi etablert 1891. Byens første vannkraftverk var basis for Nord-Europas første gatelys i 1891

Hammerfest Energi etablert 1891. Byens første vannkraftverk var basis for Nord-Europas første gatelys i 1891 FØRST OG FREMST Hammerfest Energi etablert 1891 Byens første vannkraftverk var basis for Nord-Europas første gatelys i 1891 Noen hovedtall for selskapet (2007) Omsetning 115 mill. kr. Ansatte 55 Overført

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status for NVEs arbeid med nettreguleringen EBL Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Stig Olav Wiull Innhold Status inntektsrammer 2007, 2008 og 2009 Tillegg

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet Individuelle KILE-avtaler Ketil Sagen, Energi Akademiet Innhold Hvorfor individuelle KILE-avtaler? Rammeverk Datafangst og databearbeiding Registrering av avbruddskostnad Hva bør en individuelle avtale

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Status og videre planer EBL Nettkonferansen 2. desember 2008 Tore Langset Innhold Saksbehandling Tilsyn Forskriftsendringer Utviklingen i

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag?

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Svein Sandbakken 26. april 2012 Innhold -Hva er riktig robusthet? -Riktige incentiv i nettreguleringen? 2 Riktig

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Utfordringer ved fellesmåling

Utfordringer ved fellesmåling 1 Elmåledagene 14.-15.11.2007 Utfordringer ved fellesmåling Ole-Petter Halvåg Agder Energi Nett AS 2 Hva er utfordringene? (sett fra en netteiers ståsted) Jo flere kunder på fellesmåling, - jo dårligere

Detaljer

BE-211 1 Foretaksstyring

BE-211 1 Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering Hjelpemidler og info Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 (60 minutt) Skriveoppgave

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! 28.10.2011 1 Nettets rolle i klimapolitikken Konserndirektør infrastruktur Thor André Berg 2 Kraft trenger Nett «som

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015

Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015 Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015 Gauldal Nett AS Konsesjonsområdet er kommunene Midtre Gauldal og Holtålen med 8050 innbyggere,

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase 25. september 2008 Næringspolitisk verksted EBL Johannes Røyrvik, PwC PwC Agenda Utgangspunktet for prosjektet Aktuelle kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlaget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Oslo - 9 februar 2012 Jens Otto Dolva FNO

Oslo - 9 februar 2012 Jens Otto Dolva FNO Oslo - 9 februar 2012 Jens Otto Dolva FNO Powel AS Selskapet utvikler og selger programvare løsninger primært rettet mot nasjonale og internasjonale: el-kraft produsenter eiere, byggere og forvaltere av

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer