Case 1: Utfjord-energi Nett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Case 1: Utfjord-energi Nett AS"

Transkript

1 Case 1: Utfjord-energi Nett AS (NB: Selv om diverse kilder er brukt for å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende nettselskaper er derfor tilfeldige og fullstendig utilsiktede) Generelt om selskapet og bransjen Utfjord-energi AS har to datterselskaper, Utfjord-energi Kraft AS og Utfjord-energi Nett AS. Kraft driver med produksjon og salg av elektrisk kraft, i all hovedsak vannkraft, mens Nett driver med distribusjon av kraft til private og offentlige kunder i kommunene Utfjord, Inndal og Oppfjell, samt utbygging, drift og vedlikehold av kraftnettet i disse kommunene. Opprinnelig var både produksjon og distribusjon av kraft samlet i ett selskap, og dette hadde monopol på salg av kraft i sitt konsesjonsområde. Men da kraftmarkedet i Norge ble deregulert på 90-tallet, opphørte de geografiske monopolene for strømleveranser, slik at kunder kunne kjøpe kraft fra en produsent hvor som helst i landet. For drifting av distribusjonsnettet var en tilsvarende deregulering vanskelig å oppnå, da det ville være både dyrt, upraktisk og i noen tilfeller risikabelt om hver husstand skulle ha mange alternative strømledninger for også å kunne velge fritt mellom alternative nettselskaper. Mhp distribusjon ble derfor de geografiske monopolene opprettholdt. Som følge av dette kom det også pålegg om at selskaper som drev både med produksjon og distribusjon av kraft, måtte splittes opp. Kraft-selskapet selger altså strøm, og har sine inntekter fra det kundene betaler i strømregning, mens Nett-selskapet hovedsakelig har sine inntekter fra det kundene betaler i nett-leie og mhp sistnevnte har kundene altså ingen mulighet til å skifte selskap. Siden nettselskaper befinner seg i en monopolsituasjon, har myndighetene sett det som viktig å forhindre at de setter urimelig høye priser på nett-leien. Det fins derfor regler som begrenser hvor mye et nett-selskap har lov til å kreve i nett-leie, i form av årlig fastsatte inntektsrammer fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Disse rammene beregnes på basis av selskapets drifts- og vedlikeholdskostnader, avskrivninger, avkastningsgrunnlag, investeringer (f.eks utbygging av nye nettlinjer, nye trafo-stasjoner osv.), nettap (MWh) med tilhørende kostnad, og KILE (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi). Mhp det sistnevnte kan man merke seg at nett-selskaper straffes økonomisk (ved å få lavere inntektsramme) hvis de holder dårlig kvalitet, dvs. at det er hyppige eller langvarige nettverksbrudd som gjør at kundene ikke får levert strøm. KILE beregnes enten et brudd er uforutsett eller om det er planlagt og varslet fra nettselskapets side, f.eks pga nødvendig vedlikehold men ikke hvis det er kunden selv om har bedt om utkoblingen i samband med internt vedlikehold på sitt private anlegg. Planlagte brudd har selvsagt likevel en fordel ved at de kan legges til tidspunkt på døgnet hvor ulempen for kundene (og dermed utgifter pga. ikke-levert energi) blir mindre. Rammene fra NVE gir ikke bare en øvre grense for hvor mye et nettselskap kan tjene, men også en nedre grense på 2%, slik at et nettselskap som f.eks er ekstra uheldig med ekstremt vær eller andre forhold, likevel ikke skal risikere å gå med underskudd. Hovedmotivasjonen for dette er at et nettselskap med manglende likviditet etter hvert ville komme til å forsømme nødvendig vedlikehold på linjene sine, noe som både ville være en sikkerhetsrisiko og en klar ulempe for innbyggere og næringsliv i det aktuelle området.

2 Mål og utfordringer På grunn av den nevnte monopolsituasjonen befinner Utfjord-energi Nett AS seg ikke i noen direkte konkurranse med andre nettselskaper om kunder eller markedsandeler. Firmaet har følgende målsetninger: Ha en så god avkastning som mulig, helst over 10%. Levere tjenester (strømdistribusjon, nettvedlikehold, ) som innbyggere og næringsliv i konsesjonsområdet er fornøyd med. Fra morselskapet er dette også fremholdt som viktig. Selv om Kraft og Nett er to adskilte selskap, har man en antagelse om at kunder som er fornøyde med Utfjord-energi Nett vil ha en større lojalitet også til Utfjord-energi Kraft, mens de som er misnøyde med nettselskapet lettere vil være motivert for å bytte til den strømleverandør som til enhver tid er billigst i markedet. Være en trivelig arbeidsplass for sine ansatte Om mulig kjøpe opp andre nettselskaper, spesielt i tilgrensende kommuner, slik at man får et større konsesjonsområde. Firmaet har imidlertid problemer med å nå disse målene: Selskapets prosentvise avkastning har de siste år ligget rundt 3%, som er vesentlig dårligere enn snittet for bransjen (som var 8% i 2006). Særlig ser man at selskapet kommer dårlig ut mhp KILE-verdier, dvs. at de pådrar seg en relativt stor reduksjon i inntektsrammen pga. ikke-levert energi ved strømbrudd. Det har vært en god del misnøye på grunn av slike strømbrudd, både i form av klager fra enkeltpersoner (telefoner, brev, skriving i lokalavisa, innslag på nærradio, ), og mer formelle klager fra næringslivet i konsesjonsområdet. Mange ansatte føler misnøyen i lokalmiljøet som belastende, og syns dessuten at jobben er stressende med mye preg av brannslukking i forbindelse med problemer med nettet. På grunn av den lave avkastningen de siste år har firmaet ikke økonomiske muskler til noen oppkjøp. Organisasjonsstruktur Utfjord Nett AS har om lag 100 ansatte, og er organisert på følgende måte: Styre Adm.dir. Lønn og regnskap Kundebehandling Prosjektering Drift og vedlikehold Lønn og regnskap er ansvarlig for innsamling av timelister og stemplingsdata fra ansatte, utbetaling av lønn, betaling av fakturaer fra leverandører, og føring av selskapets regnskap. Kundebehandlingsavdelingen er ansvarlig for avlesning av strømmålere og fakturering av kunder mhp nettleie og eventuelle reparasjoner som kunden skal belastes for. De besvarer også eventuelle

3 klager og feilmeldinger fra kundene og er ansvarlig for å informere kundene om planlagte strømbrudd. Prosjekteringsavdelingen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av nyutbygginger, f.eks utlegging av ledningsnett i nye boligfelt, eller for den del nye høyspenningsledninger i selskapets regionalnett. Drift og vedlikehold (D&V) er derimot ansvarlig for sanntids styring av strømmen (som det f.eks kan være nødvendig å omdirigere i tilfelle linjebrudd eller bortfall av en transformator, eller å koble ut når det skal gjøres reparasjoner), samt å utføre reparasjoner i det eksisterende linjenettet. Prosjektering og D&V skjøtter hver for seg de innkjøp av deler som er nødvendige ifbm utbygging eller vedlikehold. De har derimot en felles pool av verktøy, kjøretøyer osv., eventuelt nødvendige nyinnkjøp eller reparasjoner på disse skjøttes også av D&V, og vaktmesteren for nettselskapets kontorbygning og lager sorterer også under denne avdelingen. Selskapet har ingen egen IT-avdeling, så hver av de 4 avdelingene er ansvarlig for sitt eget IT-utstyr. I den grad det trengs ekstern assistanse i samband med IT-tekniske problemer, henvender man seg dels til brukerstøtte hos de forskjellige leverandørene hvor man har kjøpt aktuell maskinvare eller programvare, eller til sin internettleverandør i forbindelse med nettproblemer. Nåværende situasjon mhp IT-systemer Hvis man ser bort fra kontorsystemer (tekstbehandling, regneark) og en del andre mindre applikasjoner som primært er for personlig bruk, består firmaets IT-støtte primært av 4 programvareapplikasjoner: SCADA-systemet (Supervisory Control and Data Acquisition), jfr f.eks Dette er en pakkeløsning for sanntids styring av både det høyspente regionalnettet og de lavspente lokalnettene (ut til hver enkelt kunde) som firmaet eier. Ved hjelp av diverse sensorer rapporteres tilstand (f.eks hvor mye strøm som går i ulike deler av nettet) kontinuerlig til en sentral datamaskin som kontrollerer nettet. Ved inntreff av unormale hendelser kan systemet dels forsøke korrigerende aksjoner automatisk, men også alarmere en operatør som kan ta beslutninger om hva som skal gjøres og gi inn kommando om dette. Typiske aksjoner vil kunne være å omdirigere strøm eller slå av strømmen i visse deler av nettet. Dette kan også være nødvendig i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. NIS (Nettverks-Informasjons-Systemet), jfr f.eks Dette er et system som administrerer det nettverket som bedriften eier, ikke mhp sanntids styring av strømmen (som er SCADA-systemets ansvar) men med tanke på å ha nødvendig informasjon om nettverket med hensyn på drift, vedlikehold og videre utbygginger. NIS for elektrisitetsforsyning vil typisk inneholde følgende informasjon: o Hvor de ulike kraftlinjene befinner seg rent geografisk, som man kan få fram i et kartbilde, eller også med geografiske koordinater samt evt informasjon om dybde under bakken. Denne typen funksjonalitet er viktig for at vedlikeholdspersonell skal vite hvor nøyaktig hvor de skal, raskeste kjørerute, og evt. hvor dypt det må graves i forbindelse med en bestemt arbeidsordre, og dessuten for å kunne svare på spørsmål av typen Er det OK at jeg graver her? fra entreprenører og privatpersoner. o Hvordan kraftlinjene er koblet sammen logisk. Selv om dette i noen grad kan ses av et geografisk bilde, vil det ofte være lettere forståelig i et rent logisk diagram, med standardsymboler for ulike typer ledninger, transformatorer, husstander, bedrifter osv. o Hva slags komponenter nettverket består av, med nøyaktige opplysninger om type, pris, når komponenten sist ble byttet, osv. o Hva slags vedlikeholdsarbeider som er utført, og hvilke som er planlagt.

4 Det NIS som Utfjord Nett har er dels et gammelt skreddersøm-system bygd på toppen av en GIS-pakke (Geografisk Informasjonssystem). KundeInformasjonssystemt (KuIS). Dette inneholder informasjon om Utfjord Nett sine forskjellige kunder (dvs., de som man leverer strøm til), både private husstander, bedrifter og offentlige institusjoner. En kunde kan ha en eller flere strømmålere (private husstander har ofte bare en, mens større bedrifter eller offentlige etater gjerne har flere, særlig hvis de disponerer flere bygninger). For hver kunde må man vite dennes faktureringsadresse, og for hver måler hvilken bostedsadresse / bygning denne befinner seg i (samt, hvis det er en stor bygning, gjerne også med opplysninger om hvor i bygningen måleren er). Videre trengs data om når måleren er blitt avlest og hvilken målerverdi den da hadde. Disse opplysningene brukes til å regne ut hvor mye kunden skal betale, mhp fakturering. KuIS er et skreddersøm-system som ble laget for en god del år siden, med et temmelig gammeldags brukergrensesnitt (bortsett fra en web-klient som nå gjør det mulig for kunder å rapportere inn målerverdier, adresseendring osv. via internett). Men det fungerer greit nok og de som er blitt vant til å jobbe med det har ikke uttrykt noe ønske om å bytte det ut. ERP-system. Dette dekker firmaets øvrige behov for administrativ, transaksjonsorientert databehandling (dvs., bortsett fra det som KuIS dekker mhp abonnentregistrering, måleravlesning og fakturering). ERP dekker altså slikt som lønn, regnskap, innkjøp (av deler til utbygging / vedlikehold av nettet). Dette er en pakkeløsning kjøpt fra en av de store leverandørene av slike systemer. Ledelsens inntrykk er at de største problemene i bedriften har med D&V-avdelingen å gjøre: Det noen ganger tar uforholdsmessig lang tid fra en feil oppstår i nettet og til den er reparert. Jo lenger en strømstans varer, jo større økonomisk straff vil man også pådra seg som følge av KILE. SCADA-systemet har vist høy pålitelighet, og øyeblikksresponsen til de som opererer SCADA-systemet er det vanligvis heller ikke noe å utsette på (for eksempel mhp å omdirigere strøm på en optimal måte hvis en linje faller ut). Noen ganger blir reparasjoner forsinket fordi man mangler riktig komponent på lager, andre ganger fordi reparatøren har tatt med seg feil type komponent til stedet der reparasjonen skal utføres. Enkelte ganger har det også hendt at reparatørene har kjørt til feil adresse og deretter må ringe tilbake til sentralen for å finne ut hvordan de skal kjøre for å komme riktig. Noen ganger skjer strømbrudd fordi entreprenører eller privatpersoner skader en ledning under gravearbeid som ikke var relatert til vedlikehold av strømnettet. I slike tilfeller er den som graver normalt erstatningspliktig for skaden. Det har imidlertid vært en del uheldige tilfeller hvor slik graving har skjedd etter forespørsel til Utfjord Nett, og hvor den som da besvarte forespørselen, feilaktig sa at det var OK å grave på det angitte stedet. I forhold til de fleste andre nettselskaper som ledelsen har klart å få tak i sammenlignbare tall for, har Utfjord Nett en forholdsvis høyere andel av vedlikeholdsarbeidene sine som plutselig hastevedlikehold etter strømbrudd, og en mindre andel som planlagt vedlikehold. Selv om planlagt vedlikehold også gir utslag på KILE-metrikken hvis det medfører strømstans, vil slike strømstanser i de fleste tilfeller bli langt mindre kostbare, fordi de kan utføres på tidspunkt hvor det er til minst mulig ulempe for kundene, og fordi det vanligvis er raskere unnagjort når arbeidet var planlagt på forhånd. I tillegg til alt dette er D&V den av bedriftens avdelinger som har det desidert største sykefraværet. Som svar på kritikken fremholder D&V-avdelingen gjerne at den er underbemannet og underbudsjettert (selv om sammenligninger viser at Utfjord Nett ikke har færre personer eller lavere budsjett til D&V i forhold til størrelsen på nettet som forvaltes enn det som er vanlig i andre nettselskaper). De fleste mener dessuten at NIS er for gammelt og dårlig, og at det er lav kvalitet på informasjonen man får ut av dette systemet som er mye av årsaken til problemene. (Noen, i sær et

5 par gamlinger som selv har vært med på å utvikle det nåværende systemet, er imidlertid uenige i at det er for dårlig og mener tvert imot at det er mange av de yngre som er late / inkompetente i bruken av systemet) Mål for prosjektet som skal gjennomføres Ledelsen er ikke fremmed for ideen om at et nytt NIS kan være nødvendig for å bedre effektiviteten til D&V-avdelingen, og det fins flere leverandører av standardpakker for NIS som man eventuelt kan ta i betraktning. (Ett eksempel er Powel i Trondheim med sitt produkt NetBas, jfr. Man har imidlertid fått med seg diverse historier om at kjøp av store pakkeløsninger i seg selv ikke nødvendigvis gir gevinst. Fra ledelsens side er det derfor en klar ide om at det primære målet må være å forbedre prosessene og organisasjonskulturen i D&V-avdelingen (bl.a. også få ned sykefraværet og redusere gnisningene mellom ulike personer og grupper), og at en kostbar IT-pakkeløsning bare er ønskelig hvis den passer inn i dette bildet. I første omgang har ledelsen derfor leid inn et konsulentfirma for å se på følgende: - hvordan er nåsituasjonen mhp arbeidsprosesser og dataflyt i D&V-avdelingen eller også på tvers til andre avdelinger i den grad det dreier seg om viktige prosesser som dels avhenger av oppgaver utført andre steder? - hvilke særlige problemer kan man se mhp informasjonsflyt (f.eks om informasjon kommer for sent eller ikke er tilgjengelig der den trengs) og informasjonskvalitet (f.eks om informasjon er feilaktig eller utdatert), og i hvilken grad kan dette evt. knyttes til svakheter ved dagens IT-system - hvilke nye og bedre arbeidsprosesser kan man se for seg, og hvilke krav vil man ha til en eventuell pakkeløsning som skal støtte dette? Målet er å få en rapport som kan gi et bedre grunnlag for å vurdere sterke og svake sider ved ulike pakkeløsninger for NIS mhp hvorvidt disse passer til bedriftens behov. Mer detaljert om arbeidsoppgavene i D&V De sentrale arbeidsoppgavene i D&V er: Søk etter feil. Vedlikehold som følge av strømbrudd. Planlagt vedlikehold. Bestilling av komponenter. Søk etter feil: Når et strømbrudd eller lignende problem inntreffer, vil første steg for D&V være å lokalisere feilen og finne ut akkurat hva slags komponent det er feil på. I en del tilfeller kommer meldingen om et strømbrudd fra SCADA-systemet. Mindre strømbrudd (f.eks bare for en eller et par husstander) vil imidlertid ikke alltid være synlig i SCADA-systemet og blir oftest meldt inn via telefon av de berørte abonnentene. For denne typen lokale strømbrudd et det ofte enkelt å lokalisere feilen, da kan dette ofte gjøres av samme person som drar ut for å reparere den (siden det uansett er et begrenset antall aktuelle komponenter denne montøren trenger å ha med seg). For en del større strømbrudd vil det også være temmelig åpenbart fra SCADA-systemet hvor feilen ligger, f.eks at en bestemt transformator må ha falt ut. I andre tilfeller kan derimot feilen ligge hvor som helst på en ganske lang linje, gjerne i utmark f.eks ved ledningsbrudd på grunn av uvær, ising eller lignende. Særlig for større strømbrudd er det da vanlig å bruke helikoptersøk for å lokalisere feilen fortest mulig. Når feilen er lokalisert og type komponenter som trengs for å rette den opp er fastslått,

6 sendes så ut et team for å fikse linjen. Fra NIS vil man finne hvilke komponenter som befinner seg i en hvilken som helst del av linjen. Vedlikehold etter strømbrudd: Når det er fastslått hva som er feil, lages en arbeidsordre. Avhengig av ordrens omfang vil leder for D&V tildele denne ordren til en enkelt montør eller et team av montører. I de aller fleste tilfeller vil det også allokeres en bil til oppdraget. Montør vil så hente fra lageret de komponenter som ordren nevner med mindre komponentene inngår i det som uansett er standardutrustning i montørbilene. Hvis det er noen som helst tvil om hvordan man skal finne fram til åstedet, kan også en kjørerute genereres fra NIS. Når montør kommer til åstedet må han i noen tilfeller ringe sentralen for å be dem koble ut strømmen for det aktuelle området (slik at han ikke skal få støt akkurat når linjen blir reparert), med mindre det fins en enkel måte for montøren selv å gjøre dette (f.eks koblingsboks for en enkelt husstand). Når montør har utført arbeidet, gir han beskjed om at strømmen kan settes i gang igjen, skrives på arbeidsordren eksakt hva som ble gjort og hvor mye tid som ble brukt. Deretter returnerer man til hovedkvarteret, hvor dette papirskjemaet blir gitt til en sekretær som legger opplysningene inn i NIS. Planlagt vedlikehold gjøres for å redusere omfanget av uforutsette strømbrudd. Mhp arbeidsordre og selve utførelsen fungerer det stort sett på samme måte som mer plutselig vedlikehold, så hovedforskjellen ligger i forberedelsen. For det første må leder for D&V foreta en prioritering av hvilke deler av nettet som til enhver tid bør gjennom planlagt vedlikehold. Fra NIS fås opplysninger om nettstatus, blant annet hva slags komponenter som fins hvor, når de sist ble byttet eller vedlikeholdt, hva som er forventet levetid for den aktuelle komponenttypen avhengig av belastning, osv. Problemet er imidlertid at det eksisterende NIS ikke gir disse opplysningene på en særlig oversiktlig måte. For å prioritere vedlikeholdsoppgaver er det dessuten viktig å vite ikke bare sannsynligheten for at den ene eller andre komponenten kan svikte men også de økonomiske konsekvensene. Således er det ikke alltid slik at det er den komponenten med størst risiko for å feile som må byttes ut først. Opplysninger om økonomiske konsekvenser av ulike feil er vanskelig å få ut av NIS, så dette må ofte tas på gjetning. En annen type funksjonalitet som kunne vært interessant men som ikke fins, er å simulere fremtidig utvikling i nettet (dvs., hva skjer hvis vi ikke vedlikeholder?) basert på komponentegenskaper og erfaringsdata fra tidligere år. Bestilling av komponenter: Dette gjøres av lagersjefen, som er underlagt leder for D&V. Lagersjefen mottar fra D&V en liste av planlagte vedlikeholdsjobber, med hvilke komponenter som inngår i disse. I tillegg er det viktig at man alltid har nok på lager til å dekke uforutsette vedlikeholdsbehov. Fra NIS får lagersjef oversikt over hvilke jobber som er utført, og kan da aggregere informasjon om hvor mye som erfaringsmessig brukes av forskjellige typer komponenter i ulike årstider. (En del sesongmessig variasjon her: Store arbeider på regionalnett i utmark skjer gjerne i uværssesongen. Linjebrudd som følge av feil graving skjer typisk i liten grad om vinteren, hvis det er kaldt og tele. At komponenter faller ut som følge av overbelastning skjer derimot i større grad om vinteren enn ellers fordi folk da bruker mer strøm.) Det kan imidlertid virke som man har kommet inn i en ond sirkel med at tidligere års forbruk av ulike komponenttyper ikke gir gode nok anslag. Dette kan skyldes flere forhold, slik som at nettet har økt i omfang, eller at vedlikeholdsarbeid som gjøres har vært av synkende kvalitet, slik at det fortere blir behov for nytt vedlikehold. Ofte er det ikke lagersjefen selv som utfører den faktiske bestillingen av komponenter, men skriver i stedet en handleliste som han gir til sekretæren, som så bestiller hos leverandør pr telefon (eller i noen tilfeller på leverandørens nettsider).

7 Roller for intervju Venke / Verner Leder for vedlikeholdsavdelingen V s sentrale arbeidsoppgaver er som nevnt over å planlegge vedlikehold og allokere arbeidsordre til ulike montører, som søkes gjort på en slik måte at hver enkelt får utnyttet arbeidsdagen mest mulig effektivt (f.eks flere påfølgende oppdrag i samme geografiske område). Imidlertid er det også slik at ikke alle montører kan brukes til alle typer oppdrag, f.eks trengs en egen sertifisering for å kunne jobbe på det høyspente regionalnettet. I hovedsak bruker V NIS for å finne nødvendig info, men noe hentes også fra ERP (typisk personellinfo, slik som hvilke montører som til enhver tid er tilgjengelig, hvem som er sykmeldt, hvilke arbeidstider eller stillingsandeler som er avtalt for hver enkelt, samt en oversikt over mulige vikarer i tilfelle spesielt høyt arbeidspress eller sykefravær). V gjør sitt beste, men føler at særlig den delen av jobben som går på det planlagte vedlikeholdet er blitt forsømt pga for høyt press med uforutsett vedlikehold. Liker på mange måter det gamle NISsystemet (var selv med på å utarbeide krav til det for en del år siden) men innser at det kanskje har sett sine beste dager. Er særlig frustrert over at informasjonskvaliteten i NIS er dårlig, både komponentegenskaper og utførte arbeidsoppdrag viser seg i noen tilfeller å være feilregistrert, noe som gir dårlig grunnlag for videre beslutninger. Marta / Martin montør M s sentrale arbeidsoppgaver er å foreta konkrete vedlikeholdsoppgaver på strømnettet, enten det gjelder planlagt eller plutselig vedlikehold. Får som nevnt tidligere tildelt arbeidsordre som skal utføres, i noen tilfeller ordre for hele dagen, som er ment gjort i en bestemt rekkefølge. Av og til velger M likevel en annen rekkefølge fordi dette føles mer effektivt mhp kjøring. Noen ganger oppstår også plutselige behov som må presses inn mellom de planlagte jobbene. I det siste har det vært såpass mange plutselige behov at det egentlig ikke er noen vits i å fylle opp hele dagen med planlagt virksomhet. Et annet problem M føler er at det ofte er vanskelig å finne riktige komponenter på lageret fordi de rett og slett ikke er der de burde være. Line / Leif lagersjef Som nevnt er L s hovedansvar å bestille komponenter, samt å se til at det er orden i lageret mhp at ting ligger der de skal og at man har oversikt over hvor mye man har av hver ting. L har i det siste opplevd at NIS har vært mindre til hjelp enn tidligere mhp å anslå hvor mye som trengs av ulike komponenter, og noen ganger har det plutselig ikke vært nødvendige komponenter tilgjengelig, noe som har forlenget enkelte strømbrudd og dessuten nødvendiggjort dyre hurtigforsendelser av de aktuelle komponentene. Føler seg urettmessig som syndebukk for dette, mener at det heller skyldes at enkelte montører om ikke akkurat stjeler fra lageret så iallfall har en tendens til å ta ut komponenter uten å registrere dette skikkelig, slik at informasjonen om lagerbeholdning i ERPsystemet ikke stemmer. Siden ansvaret for lageret ikke er nok til en full stilling, har L tidligere også jobbet som vanlig montør 50% av tiden. Men i det siste har L gått 50% sykmeldt og dermed sluppet unna montørdelen av jobben. L liker dårlig å jobbe med datamaskin og overlater derfor mest mulig av konkret bestilling og registrering av mottatte varer til sekretær. Simone / Simon sekretær S mottar papirarkene med utførte arbeidsordre fra montørene og taster inn i NIS opplysninger om hva som ble gjort, hvor lang tid som ble brukt, osv. En del opplysninger må også tastes inn i ERPsystemet, f.eks med tanke på senere beregning av timebruk og lønn til ansatte. I noen tilfeller bruker montørene egen bil fordi alle firmaets biler er allokert, dette må da også registreres spesielt mhp kjøregodtgjørelse. S mottar også av og til handlelister fra L og bestiller da disse komponentene fra aktuell leverandør. I noen tilfeller har L angitt hvilken leverandør det skal kjøpes fra, i andre tilfeller står det bare finn den billigste eller finn den raskeste, S vil da ringe rundt til

8 flere leverandører for å undersøke priser og leveringstider. I det siste har S også i noen tilfeller begynt å bestille på nettet da dette gir noe avslag i pris. Et frustrasjonsmoment for S er at både L og mange av montørene har temmelig uleselig håndskrift, slik at det i mange tilfeller er nødvendig å ta kontakt for å sjekke hva som står på handlelistene eller de utførte arbeidsordrene. Når bestilte komponenter ankommer, må disse registreres mottatt i ERP-systemet, hvorpå det gis beskjed til regnskapsavdelingen om at faktura kan betales.

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer