Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt : 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller på e-post til: Vararepresentanter innkalles ved meldt forfall. Etter møtet på rådhuset på Hatteng, tar vi som vedtatt på forrige styremøte en befaring i Tverrdalen. Hensikten med befaringen er å se på skader etter barmarkskjøretøy Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgs - saksnr ST 6/13 Innhold Lukket Ar kiv - saksnr Søknad om dispensasjon til bruk av helikopter i Lyngsalpan landskapsvernområde under øvelsen "Barents rescue" 2013/2172 ST 7/13 Prioritering av tildelte midler fra SNO og DN 2012/5760 ST 8/13 ST 9/13 ST 10/13 ST 11/13 Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde Søknad om dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter i Lyngsalpan landskapsvernområde, Norges geologiske undersøkelser Tillatelse til bruk av ubemannede fly til kartlegging av kjørespor i Lyngsalpan landskapsvernområde Søknad om dispensasjon til bruk av helikopter til frakt av materiale til klopper og broer, Vestre Storfjord lysløypelag X 2013/ / / /2978 ST 12/13 Eventuelt, styremøte /457 Side 3

4 VERNEOMRÅDESTYRET LYNGSSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/ ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI Saksfremlegg Arkivsaksnr: 13/2172 Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: 4. juni 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Lyngsalpan verneområdestyre 6/ Forvalters innstilling Det gis med hjemmel i Naturmangfoldloven 48, jfr. samme lovs 77, dispensasjon til landing og lavtflyging med helikopter i Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci under øvelsen Barents Rescue i september Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 1. Formålet med bruk av helikopter er øvelsen Barents Rescue 2. Helikopterflygingen skal gjennomføres i september Helikopterflygingen i verneområdet skal begrenses mest mulig 4. Dispensasjonen skal medføres under flyging i verneområdet Mislighold medfører inndragning. Vedtaket begrunnes med at øvelsen er sikkerhet- og samfunnsmessig viktig. Bruk av helikopter til formålet er en kortvarig forstyrrelse som ikke vil være i strid med verneformålet. Naturmangfoldlovens krav om kunnskap anses som oppfylt. Klageadgang: Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljøverndepartementet. Klagefristen er 3 uker fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Saksopply sninger Verneområdestyret har fått inn en søknad fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om bruk av helikopter i forbindelse med øvelsen «Barents Rescue» som skal gjennomføres i september Side 4

5 Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annethvert år. Ansvaret for gjennomføringen går på rundgang mellom de 4 landene i Barents-samarbeidet; Norge, Sverige, Finland og Russland. I september 2013 vil øvelse Barents Rescue gjennomføres i Lyngen med et fjellskred fra Nordnesfjellet som bakgrunnsscenario for øvelsen. Øvelsen involverer organisasjoner og etater som vil bli involvert i kriseledelse og ved innsats ved større redningsoperasjoner i Barentsregionen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øvelsen. Øvelsen vil i all hovedsak bli gjennomført i Lyngen i tidsrommet 18. og 19. september. Den 18. september vil det bli gjennomført en begrenset evakuering fra Lyngseidet samt en tunnelulykke i Pollfjelltunellen. Øvelsen i Pollfjelltunnelen ligger nært opp til landskapsvernområde og det kan medføre lavtflyging under 300 meter i området. Den 19. september er det planlagt en storskala øvelse i området Koppangen/Fastdalen. Hoveddelen av øvelsen vil foregå utenforlandskapsvernområdet, men det planlegges å øve alpin redning i Koppangsfjellet/Goalborri, samt bre-redning på Koppangsbreen/Strupenbreen. Dette vil medføre lavtflygning og landing med helikopter i dette området. Det opplyses også at det vil foregå rekognosering og utsetting av markør i tiden før øvelsen. Dette med helikopter eller til fots. DSB opplyser i sin søknad at de vil ta kontakt med reindriftsforvaltningen i Troms for å avklare og unngå eventuelle konflikter med reindriftutøvelsen i området. Regelverk: Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid Suodjemeahcci ble vedtatt opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon den med det hovedformål å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det biologiske mangfoldet, de kulturminner og den kulturpåvirkning som påvirker landskapet. Allmennheten skal ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. Motorferdsel i verneområdet er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging under 300 meter og landing. Henting og bringing av passasjer og gods der luftfartøyet ikke berører bakken er også forbudt. Bruk av helikopter til dette formålet er ikke omtalt i verneforskriften og må derfor vurderes etter Naturmangfoldloven 48: Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. Side 5

6 Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Prinsippene i 8-12 gjelder kunnskapsgrunnlaget ( 8), føre var prinsippet ( 9), økosystemtilnærming og samla belastning ( 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver ( 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ( 12). Vurdering Kommunene rundt Lyngenfjorden har i lengre tid jobbet med beredskap- og evakueringsplaner for et eventuelt fjellskred fra Nordnes. Fjellet er godt overvåket av Nordnorsk fjellovervåkning. Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse for organisasjoner som vil bli involvert i kriseledelse og innsats ved store redningsoperasjoner i Barentsregionen. Bruk av motoriserte fremkomstmidler kan i operativ virksomhet skje uten søknad om tillatelse. Vanlig øvingsvirksomhet skal normalt ikke foregå i vernede områder. Denne øvelsen er ikke en vanlig øvelse. Sprekkene i fjellet vokser for hvert år, og det er viktig å ha gode planer, og ha øvd på hva en skal gjøre dersom fjellet raser ut. Et ras fra Nordnesfjellet kan skape den verste naturkatastrofen i Norge gjennom tidene. En øvelse på håndtering av konsekvensene av en slik hendelse anses som viktig med tanke på sikkerhetshensyn og samfunnsviktige interesser. Ved et fjellskredscenario vil området trenge all hjelp som er tilgjengelig i området. Lavtflyging og landing med helikopter medfører en støyforurensing som vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og således stride i mot verneformålet. Bruk av helikopter til dette formålet anses likevel som ikke å være i strid med verneformålet. Flygingen vil begrenses til en kort periode og vil være en kortvarig forstyrrelse som ikke vil skape varige spor i terrenget. Øvelsen skal foregå på en tid av året der viltet ikke er så utsatt ved forstyrrelser. Yngleog hekketiden er ferdig, og det er ikke snø i marka som vanskeliggjør en flukt for dyrene. Øvelsen skal foregå over et kort tidsrom, og vil ikke være til skade for naturmangfoldet. Krav om kunnskap, jfr. naturmangfoldlovens 8 anses som oppfylt og samme lovs 9 kommer derfor ikke til anvendelse. En tillatelse i dette tilfellet vil ikke skape presedens for å tillate all type bruk av helikopter i verneområdet, eller i andre områder. Det vil heller ikke gjøre at belastningen blir så stor at området ikke kan bære det, jfr. naturmangfoldlovens 10. En vurdering etter naturmangfoldlovens 11 anses som ikke som relevant. Bruk av helikopter er mer hensiktsmessig enn bruk av terrenggående kjøretøy. Den mest hensiktsmessige og miljømessige teknikken benyttes, jfr. naturmangfoldlovens 12. Helikopter vil for øvrig mest sannsynligvis være det som må benyttes dersom Nordnesfjellet skulle rase ut. Veiene vil ikke være framkommelig lenger. Side 6

7 Reindriftas driftsgrunnlag er nevnt i verneområdets formålsparagraf. DSB opplyser at de vil ta kontakt med reindriftsforvaltninga for å unngå konflikt med næringa i forbindelse med øvelsen. Side 7

8 VERNEOMRÅDESTYRET LYNGSSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/ ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI Saksfremlegg Arkivsaksnr: 12/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Lyngsalpan verneområdestyre 7/ Vedlegg 1 Tildelte midler fra SNO 2013 Prioritering av tildelte midler fra SNO, 2013 Forvalters innstilling Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde følger arbeidsutvalget sitt vedtak, men vil i tillegg bevilge ytterligere kr ,- til full finansiering av kartleggingsprosjektet. Styret vil også bevilge kr ,- til oppsyn i verneområdet. Saksopply sninger Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde vedtok på møte tiltaksplan for Tiltaksplanen inneholdt plan for 2013 med prioritering av tiltak. På bakgrunn av dette vedtaket, ble det meldt inn følgende til SNO på bestillingsdialogen for 2013 (se vedlegg): Trykking av flere plakater, stativ + oppsetting ,- Klopplegging, broer Elvevolldalen ,- Parkering Koppangen ,- Opprusting av tre bålplasser ,- Kartlegging av kjørespor ,- Trykking/oppsetting skilt og plakater ,- Besøkstelling ,- Sum ,- Trykking og oppsetting av plakater/stativ har ved en feiltakelse blitt med to ganger i søknaden. En kan derfor se bort fra den ene. Styret har i brev av 15. mars fått tildeling fra SNO. Styret tildeles kr ,- i tiltaksmidler og kr ,- i frie midler. Sum tildeling: (se vedlegg). Arbeidsutvalget behandlet i telefonmøte foreløpig fordeling av tiltaksmidlene i et telefonmøte , og gjorde følgende vedtak: Side 8

9 Det vedtas å prioritere bevilgede midler i 2013 på følgende tiltak: Klopplegging og to broer i Elvevolldalen ,- Parkering Koppangen, samt bålplass m.m ,- Kartlegging og overvåking av kjørespor ,- Infoplakater og rasteplasser ,- SUM ,- I tillegg er arbeidsutvalget positiv til å bruke styrets frie midler til å dekke opp evt. manglende finansiering på de prioriterte prosjektene. Arbeidsutvalget er positiv til å bevilge kr ,- av de frie midlene til kjøp av oppsynstjenester. Verneområdeforvalter har i etterkant av telefonmøte hatt tilbudskonkurranse på kartlegging av kjørespor i verneområdet. Det ble sendt invitasjon til å komme med tilbud på kartleggingen til 4 firma. Alle de 4 firmaene kom innen fristen med tilbud på arbeidet. Norut ble valgt ut fra sin beskrivelse av hvordan de så for seg at arbeidet kunne gjennomføres. De skal benytte nyeste type teknologi og innhente nye bilder i de utvalgte områdene ved hjelp av ubemannete fly. Deres tilbud var på kr ,- ekskl. mva. kartleggingskostnadene vil derfor komme på kr ,- inkl. mva. Vurdering Verneområdestyret har fått en pott til fordeling på de oppgavene som ble meldt inn gjennom bestillingsdialogen. Styret har ikke fått like mye som det ble meldt inn behov for, og må derfor gjøre en prioritering. I søknaden ble tiltakene satt opp i prioritert rekkefølge. Tiltakene som kan iverksettes i 2013 bør prioriteres slik at styret får brukt opp de tildelte midlene innen utgangen av året. Barmarkskjøring i verneområdet setter spor etter seg. Det er kommet mange henvendelser på at mengden spor i området har økt de senere åra. Det er særlig noen områder innenfor vernegrensen som peker seg ut med mye kjørespor. En kartlegging og overvåking av disse områdene vil være viktig i forvaltningen av området. Dersom noen områder er mer utsatt enn andre, vil det kunne settes inn tiltak for å hindre at kjøresporene utvikler seg ytterligere. Kartlegging av kjøresporene kan utføres ved hjelp av fly- og satellittbilder. Ved å bruke bilder, kan en også se tilstanden noen år bak i tid, i tillegg til nå tilstanden. Ut fra dette kan en lage en plan for overvåking og skjøtsel. Det ble foreslått å sette av kr ,- til prosjektet. Verneområdeforvalter hentet inn tilbud fra 4 ulike firmaer som har kompetanse på området. Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet som vil gi oss best mulig resultat kostet imidlertid kr mva. Styret bør bevilge de ekstra midlene som trengs for å få gjort en ordentlig kartlegging av de utvalgte områdene. Styret kan bruke av de frie midlene til å dekke inn ytterlige kostnader til kartleggingen. Styret må da bevilge kr ,- av de frie midlene til dette. Styret har kr ,- i frie midler. Dersom styret bevilger kr ,- i merkostnader til kartleggingen har styret kr ,- igjen til andre tiltak. Dette er også penger som må brukes opp innen utgangen av året for at ikke styret skal miste pengene. Kanskje kan noen av disse midlene brukes til å dekke opp evt. merkostnader til de prosjektene som er prioritert. Side 9

10 Styret har meldt inn behov for oppsyn i verneområdet. Det er mulig å kjøpe disse tjenestene inntil en evt. får tildelt oppsynsressurser til området. SNO Tromsø har øremerket kr ,- til tjenestekjøp i Lyngsalpan. Arbeidsutvalget diskuterte dette på sitt møte, og var villige til å bruke av de frie midlene til tjenestekjøp. Arbeidsutvalget vurderte å bruke kr på oppsynstjenester. Styret kan imidlertid bruke kr ,-. På denne måten vil en kunne kjøpe oppsynstjenester for til sammen kr ,-. Dette utgjør nesten 2 månedsverk og oppsynsressursen vil da kunne bistå i etablering av bålplasser, oppsetting av infoskilt, kartlegging av tilstanden i verneområdet etc., og det vil synliggjøre behovet for oppsyn i området. En får samtidig en viss tilstedeværelse i området. Dersom styret bevilger kr til oppsyn, har styret kr ,- igjen til andre formål. I Side 10

11 Tildelingtiltaksmidler post Bestiller Verneområde Beskrivelse Oppfølgingav tidligere tiltak Forankringi Skjøtsels-eller forv.plan Pri Økonomiskansvarlig (Styreteller SNO-lokalt) Omsøktbeløp Vurderingiht postformål Verneområdestyrefor Lyngsalpan Lyngsalpan- landskapsvernområde Trykkingavflereplakater,stativogoppsetting 1 Styret landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Tildeles beløp Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Lyngsalpan- landskapsvernområde Kloppleggingavca300meterstipåvått myrområde,byggingavto broeri Elvevolldaleni Storfjord 2 Styret Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Lyngsalpan- landskapsvernområde Lyngsalpan- landskapsvernområde Koppangener endepunktpåfv 91.Detteerenestestedetenkommersååsitil vernegrensenvedbrukavbil. Det er stort presspådefåparkeringsmulighetenesomeksisterer.i tilleggharreindriftaet gjerdeanleggdadette er landstigningsområdeog utskipingsområdeavrein. Visertil fellesnotat fra forvaltingsstyrenei Troms,sendtfra RuneBenonisen,nasjonalparkforvalteri Reisaog KvænangsbotnogNavit. 3 Styret SNO-lokalt FerdselstellerefordelesgjennomSNO. Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Lyngsalpan- landskapsvernområde Trykkingogoppsettingavflereskilt 5 Styret Lyngsalpan- landskapsvernområde Opprustingav3 stk rasteplasser.murt bålgrue,bord,benkerved 6 Styret Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Lyngsalpan- landskapsvernområde Kartlegging(omfangog tilstand)avkjørespor,oppfølgingavdette. Kjøpavregistreringeravkonsulentfirmaog vhafly- ogsatelittbilder 7 Styret Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Lyngsalpan- landskapsvernområde Styret Tildelessompott for gjennomføringav prioriterte tiltak Verneområdestyrefor Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugàissàidsuodjemeahcci Uspesifisertetiltaksmidler Uspesifisertetiltaksmidler Nei Styret Uspesifisertetiltaksmidler Sid e 1 1

12 VERNEOMRÅDESTYRET LYNGSSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/ ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI Saksfremlegg Arkivsaksnr: Saksbehandler: Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Lyngsalpan verneområdestyre 8/ Vedlegg 1 Oppstartsmelding for arbeid med forvaltningsplan Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci Oppstart av arbeid med forvaltningsplan Ittugáissáid suodjemeahcci. for Lyngsalpan landskapsvernområde/ Forvalters innstilling Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci vedtar oppstart av arbeidet med forvaltningsplan og verneområdeforvalter bes om å sende ut vedlagte oppstarts-melding. Den sendes kommunene, grunneiere/rettighetshavere og ulike brukergrupper. Verneområdeforvalter bes om å organisere oppstartsmøter og tilpasse oppstartsmeldingen etter aktuelle datoer. Styremedlemmene deltar på møtene dersom de har anledning. Saksopply sninger Som forvaltningsmyndighet for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci, er verneområdestyret ansvarlig for å utarbeide en forvaltningsplan for området. Det er viktig å være godt forberedt når en starter opp arbeidet med en forvaltningsplan. Det bør derfor utarbeides en oppstartsmelding som inneholder en prosjektplan. I prosjektplanen bør følgende framgå: Bakgrunnen for arbeidet Hva en forvaltningsplan er Skisse for hvordan arbeidet er tenkt organisert Side 12

13 Målet med planen Fremdriftsplan Hvordan folk flest vil bli informert om arbeidet Når publikum kan komme med innspill Hvordan forholdet til media skal være Finansiering av arbeidet Oppstarts-meldinga skal sendes: Kommunen Grunneiere/rettighetshavere Ulike brukergrupper Oppstarts-meldinga markerer starten på en planprosess som vil ende opp i et konkret høringsforslag som sendes berørte parter på formell høring. Det presiseres at arbeidet med forvaltningsplanen ikke åpner for en ny vurdering av verneforskrift og grensedragning. Verneområdeforvalter har laget et forslag til oppstarts-melding som ligger som vedlegg til saken. Verneområdestyret har fått bevilget kr til arbeidet med forvaltningsplanen i Side 13

14 Oppstarts melding og prosjektplan Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner. Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci Juni 2013 VERNEOMRÅDESTYRET FORLYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE / ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE1 Side 1 4

15 Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci melder med dette fra om at arbeidet med utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for verneområdet nå settes i gang. I sammenheng med dette bes det om innspill: Hvilke tema bør tas opp i planen Konkrete innspill på nåværende og planlagt bruk av verneområdene som bør avklares i forvaltningsplanen Innspill på framdriftsplanen og organiseringa av arbeidet med forvaltningsplanen Annet Frist for å komme med innspill er satt til: xxxxxxx Innspill sendes til Verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad på følgende måte: E-post : Brev : Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci v/ Oddrun Skjemstad, Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet Telefon : For å presentere planarbeidet og få innspill fra dere, inviterer vi til oppstartsmøte der alle interesserte kan delta: Tid: xxxxxxxx Sted: xxxxxxxx Forsidebildet: Jægervasstindan, foto: Oddrun Skjemstad VERNEOMRÅDESTYRETFOR LYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE/ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE 2 Side 1 5

16 1. Bakgrunn I «Ny landsplan for nasjonalparker», NOU 1986:13, peker Statens naturvernråd på at Lyngsalpan er et av Nord-Norges mest markante fjellområder. Kontrastene er store med tinder, breer og alpine formasjoner. Da Lyngsalpan i hovedsak består av urørt natur, foreslo rådet at det skulle opprettes en nasjonalpark. Forslaget om Lyngsalpan nasjonalpark ble videreført i St. meld. nr. 62 ( ). På grunn av den store andelen privat grunn som ble slått fast ved en høyesterettsdom (Storheim saken) kunne området, i følge den gamle naturvernloven, ikke legges ut som nasjonalpark. Landskapsvernområde ble derfor valgt som verneform. Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci ble vedtatt opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon av 20. februar 2004: Landskapsvernområdet er på 961,2 km², hvorav 22,8 km² er ferskvann, og omfatter arealer i Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner i Troms fylke. Med en beliggenhet mellom de VERNEOMRÅDESTYRETFOR LYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE/ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE 3 Side 1 6

17 to store fjordene Lyngen og Ullsfjord er Lyngsalpan er landskjent landskapselement. Lyngsalpan er naturlig delt i to i Kjosen. Landskapsvernområdet er derfor todelt. Formålet med vernet: er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det biologiske mangfoldet, de kulturminner og den kulturpåvirkning som preger landskapet. Allmennheten skal ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. Forvaltningsansvaret for Lyngsalpan ble 1. januar 2006 overført til de fire kommunene Balsfjord, Storfjord, Tromsø og Lyngen. Kommunene forvaltet innenfor sine kommunegrenser inntil verneområdestyret fikk delegert forvaltningsmyndigheten 8. juni Verneområdestyrets 7 medlemmer representerer Balsfjord kommune, Storfjord kommune, Tromsø kommune, Lyngen kommune, Sametinget (2 representanter) og Troms fylkeskommune. 1. september 2012 ble det ansatt verneområdeforvalter som jobber med den daglige driften av verneområdet, på oppdrag fra styret. Styret deler forvalter med Nordkvaløya Rebbenesøya verneområdestyre. 2. Om forv altningsplanen En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel i den daglige forvaltninga, og skal fungere som et oppslagsverk både for publikum og forvaltningen. Den overordna målsettingen med forvaltningsplanen er å ta vare på verneverdiene, både gjennom å beskytte dem mot uønskede inngrep, og gjennom å legge til rette for aktivitet som fremmer verneverdiene. Et annet formål med forvaltningsplanen er å gi rammene for enhetlig og forutsigbar forvaltning den kommende tiårs-perioden. Gjennom å utarbeide klare regler for forvaltningspraksis og saksbehandling, håper en å bidra til å dempe konflikter og å sikre at en unngår tilfeldige avgjørelser som kan skade verneverdiene. Forvaltningsplanen kan ikke gå utover rammene som er gitt i verneforskriften og naturmangfoldloven. Retningslinjene i planen kan ikke være strengere eller lempeligere enn det som er hjemlet i verneforskriften. Forvaltningsplanen skal derimot gi retningslinjer for hvordan verneforskriften skal tolkes, og brukes, i en konkret forvaltningspraksis. Forvaltningsplanen er et rådgivende dokument, og er ikke juridisk bindende bortsett fra der verneforskrifta viser direkte til forvaltningsplanen. Likevel vil både foreslåtte tiltak og konkrete avveininger i forvaltningsplanen kunne ha direkte følger for grunneiere og rettighetshavere. I slike tilfeller kan en klage på godkjennelsesvedtaket av planen etter forvaltningsloven. VERNEOMRÅDESTYRETFOR LYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE/ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE 4 Side 1 7

18 Arbeidet med forvaltningsplanen åpner ikke for en ny vurdering av verneforskriften eller grensedragningen. Forval tningsplanen skal: Presisere og utdype verneforskriften Beskrive tilstanden for naturmiljøet (dyre- og planteliv, geologi, landskap), kulturminner og kulturmiljø Beskrive status og behov for brukerinteressene (reindrift, landbruk, friluftsliv, reiseliv og andre) Definere overordnede forvaltningsmål (hvilke verdier er viktige å bevare i nasjonalparken) og konkrete bevaringsmål (for eksempel målsettinger for utvalgte dyre- eller plantearter) Konkretisere nødvendige og/eller ønskede tiltak i nasjonalparken Gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet Legge til rette for gode rutiner i saksbehandling etter verneforskriften Forvaltningsplanen vil bli utformet etter mal fra Direktoratet for naturforvaltning og vil ha omtrent følgende oppsett: 1. Innledning: Bakgrunn for vernet og formål med planen, gjennomgang av forvaltningsordning, verneform og eiendomsforhold. 2. Verneverdier og status: Områdebeskrivelse med fokus på verneverdier, sårbarhet og utfordringer knyttet til verneformålet. Kapitlet skal også ha med konkrete bevaringsmål for aktuelle områder 3. Brukerinteresser og verneregler: Beskrivelse av tidligere og nåværende bruk av området; bosetting, jordbruk, private hytter og bygninger, friluftsliv, reiseliv.etc. Gi retningslinjer for forvaltningen av de viktigste brukerinteressene på grunnlag av verneverdier og verneforskrift. 4. Saksbehandling Saksbehandling og vedtaksprosesser, søknadsprosesser og søknadsskjema, rapporteringsrutiner, klagerett og klagerutiner 5. Andre forvaltningsoppgaver Planer for oppsyn, informasjon, tilrettelegging, overvåking/kartlegging og skjøtsel 6. Vedlegg Verneforskrift, temakart, bevaringsmål, tiltaksplan, skjøtselsplan etc. 3. Kunnskapsgrunnlaget De fire kommunene som hadde forvaltningsmyndigheten fra , utarbeidet i fellesskap et forslag til forvaltningsplan. Denne planen ble vedtatt i alle de fire kommunene og sendt inn til DN for vedtak. Av ulike grunner ble ikke planen vedtatt før naturmangfoldloven ble innført. Forvaltningsplanen ble derfor ikke vedtatt av DN, men sendt tilbake til kommunene VERNEOMRÅDESTYRETFOR LYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE/ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE 5 Side 1 8

19 for å tilpasses ny naturmangfoldlov. Dette er ikke gjort, men utkast til forvaltningsplan kan brukes som et godt utgangspunkt for verneområdestyrets arbeid med forvaltningsplan. Det er foretatt en del kartlegginger i verneområdet, men det er godt mulig at det vil være behov for ytterligere kartlegginger og utredninger. Tema som en allerede nå ser at kan være aktuell å få mer informasjon om, er utviklingen av kjørespor i området og rovfugl-lokaliteter. Det kan være at det kommer opp andre tema underveis i prosessen. 4. Organisering av arbeidet Arbeidet med planen vil organiseres som et prosjekt. Verneområdestyret vil være styringsgruppe for prosjektet. Styret vil ha det overordna og formelle ansvaret for både planprosessen og plandokumentet. Det rådgivende utvalget vil aktivt bli invitert med på arbeidet. Det vil også arrangeres et offentlig oppstartsmøte der planprosessen vil bli presentert og alle interesserte får mulighet til å komme med innspill til arbeidet. I tillegg vil det bli holdt møter med grunneiere/rettighetshavere, kommunene, sektormyndigheter og andre berørte eller interesserte. Verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad vil stå for det praktiske skrivearbeidet, samt organisering og gjennomføring av møter. Det søkes et aktivt samarbeid med kommuneadministrasjonene i de fire kommunene. Den overordnede målsettingen med prosessen er å sikre en god dialog med god flyt av informasjon til alle involverte parter. Denne oppstartsmeldingen vil bli sendt ut til alle grunneiere, kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner som har interesser i området. Interesserte kan også følge planprosessen ved å gå inn på verneområdestyret sine nettsider der det fortløpende vil bli lagt ut saksdokumenter og annen informasjon. Media vil bli invitert på oppstartsmøtene slik at prosessen blir gjort kjent for flest mulig. Verneområdestyret regner med å ha første utkast til forvaltningsplan ferdig høsten Fremdriftsplan Hva skjer Ansvarlig Måned År Oppstartsmelding sendesut til alle Styret Juni- juli 2013 berørteparter Møtermedkommune,rådog utvalg, Forvalter Augustseptember 2013 organisasjoner Høringsfristoppstartsmelding Forvalter november 2013 Arbeid medplanen Forvalter novembermars Fagliggjennomgangav planutkast Direktoratetfor mars- mai 2014 naturforvaltning Tilpasningeretterfaglig gjennomgang Forvalter juni 2014 Forslagtil planutkast Verneområdestyretaugust 2014 VERNEOMRÅDESTYRETFOR LYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE/ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE 6 Side 1 9

20 Presentasjonav planutkastkommune, Forvalter Augustseptember 2014 rådgivendeutvalg,lag og foreningeretc. Høringsfrist 1. oktober 2014 Merknadsbehandling Forvalter oktober 2014 Vedtakforvaltningsplan Verneområdestyretnovember 2014 Vedtakforvaltningsplanen Direktoratetfor naturforvaltning Desemberjanuar Trykking og utsendingav forvaltningsplan VerneområdestyretJanuar 2015 VERNEOMRÅDESTYRETFOR LYNGSALPANLANDSKAPSVERNOMRÅDE/ITTUGÁISSÁIDSUODJEMEAHCCI SIDE 7 Side 20

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.90930802. Side 1 Side 2 Saksliste

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

TURISME I VERNEOMRÅDER

TURISME I VERNEOMRÅDER 87 TURISME I VERNEOMRÅDER FORPROSJEKT Mette Marie Heiberg Haaken M. Christensen Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer.

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer. Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 Longyearbyen Your ref: 2006/00331-29 a.511 Our ref: Longyearbyen, 10.12.2008 Høring forslag om endringer i verneforskrift for Nordaust- Svalbard og Søraust-Svalbard

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer