SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA HØRING. Planlagt behandling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/ Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Dette er en lenge varslet høring. På tross av dette er oppgitte høringsfrister kritikkverdig. Både Samferdselsdepartementets og Fylkeskommunen burde sørget for frister som la til rette for forsvarlig administrativ og politisk behandling av et så viktig område som flytilbud ut mot distrikts Norge. Kommunene i Finnmark har i prinsippet fått 4 dagers frist til saksforberedelse og gjennomføring av politiske prosesser noe som Alta kommune anser som uholdbart. 2. Alta kommune kan ikke akseptere at Samferdselsdepartementet på nytt legger opp til et FOT-rute tilbud i Finnmark som undergraver Finnmark Fylkeskommunes vedtak om at Alta og Kirkenes skal være flyrutenav i fylket. 3. Alta kommune mener at departementet svikter sin rolle som samordner av samferdselstilbud, når man ikke ser det samlede fly-, båt- og busstilbud i sammenheng. Det er ikke akseptabelt at utredningen om framtidas FOT ruter ikke sees i et samfunnsøkonomisk perspektiv, under ett med andre investeringer innenfor samferdselssektoren. 4. Nåværende ruteprogram og forslag til nytt anbudsgrunnlag, styrer trafikken som Finnmark selv genererer direkte til Tromsø. Konsekvensen av dette er at grunnlaget for langrutene til/fra Finnmark svekkes. Dette fordyrer flyreisene og svekker Finnmark sin konkurransekraft i forhold til andre regioner. Reiseliv er et viktig satsingsområde for Finnmark. Få langruter inn til fylket i vinterhalvåret gjør at reiselivet i Finnmark taper i konkurransen mot Tromsø. FOTrutene må brukes som virkemiddel for å styrke konkurransekraften til fylkets reiseliv, og ikke begrense den. Samferdselsdepartementet og Avinor har et sterkt lønnsomhetsfokus i vurderingene av framtidas lufthavnstruktur og flyruter. Det er avgjørende for å oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet at FOT-rutene fases inn mot de regionale lufthavnene Kirkenes og Alta, og derved forsvarer de statlige milliardinvesteringer som allerede er gjort i disse lufthavnene. 5. Alta kommune har akkurat behandlet Avinors melding om fremtidig lufthavnstruktur, hvor hovedkonklusjonen er at ingen lufthavner skal legges ned. Alta kommune finner

2 det derfor lite hensiktsmessig at samferdselsdepartementet i sitt forslag til anbudsgrunnlag initierer forslag som vil medføre svekkelse, eller nedleggelse av eksisterende lufthavner i Finnmark. 6. Til rapport nr 1509 Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge har Alta kommune følgende kommentarer: a. Det er med utgangspunkt i komfort og økonomi ikke akseptabelt å erstatte fly med helikoptertransport til/fra flyplassene i Hasvik, Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø. Dersom dette tillates vil nevnte flyplasser i realiteten bli nedlagte og kun eksistere som landingsplass for helikopter slik rapporten fra Møreforskning antyder. b. Det er ikke hensiktsmessig å kutte FOT-forbindelsen øst /vest langs kysten slik rapporten konkluderer med. Denne ruten må videreføres slik den er i dag. c. Alta kommune er hovedsakelig tilfreds med internforbindelsen i Finnmark. Det er likevel ønskelig at forbindelsen øst vest på ettermiddagen styrkes slik at Kirkenes inkluderes i flyvningen mellom Vadsø og Alta. Lakselv må få FOT-rute forbindelse med Vadsø. Her er det naturlig at denne forbindelse kobles opp mot tverrforbindelsen øst / vest i Finnmark. d. Transportstandardkriteriene må justeres slik at de passer inn med flyavgangene fra Alta og Kirkenes til/fra Oslo, hovedsakelig morgen- og kveldsfly. e. Dersom det skal bli reell konkurranse om nytt anbud, bør anbudsperioden utvides fra 5 til 7 år. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&&... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Saksutredning: Vedlegg: Fylkeskommunens høringsbrev Rapport nr 1509; Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord Norge Andre saksdok.: Ingen Bakgrunn: Finnmark fylkeskommune har sendt på høring dokumentet «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge..

3 Av oversendelsesbrevet fra Samferdselsdepartementet framkommer det at fylkeskommunen inviteres til å levere innspill på utforming av anbudet. Hovedformålet med høringsrunden er at fylkeskommunens vurdering og prioriteringer blir med i departementets vurdering av FOT fra 1.april Høringsfristen er satt til og fylkeskommunen ønsker innspill på : 1. Overordnede prinsipper, behov og ønsker på regionale flyruter i forhold til næringsliv, helsereiser og fritidsreiser. 2. Synspunkter og kommentarer til rapport på rutestruktur i Nord-Norge. Bevilgningene til flyrutekjøp konkurrerer med bevilgninger til andre samferdselsformål og andre sektorer. Dersom fylkeskommunen ønsker å legge fram forslag til endringer, ber departementet om at fylkeskommunen legger til grunn det samme nivået på det statlige tilskudd, eller eventuelt foreslår andre innsparingstiltak. Departementet utreder statens flyrutekjøp i Nord-Norge. Denne rapporten (mottatt ) vil sammen med fylkeskommunenes høringsuttalelse, være innspill i innholdet i konkurransegrunnlaget. HØRINGSDOKUMENTET «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge» er på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet av Møreforskning, Høgskolen i Molde og Transportøkonomisk Institutt. Mandatet for arbeidet har vært å utrede et nytt anbudsopplegg for ruteflygninger nord for Trondheim fra 1.april I forordet beskrives oppgaven som omfattende og med til dels komplekse beregninger basert på et datamateriale med noe varierende grad av robusthet. Forfatterne mener likevel at hovedkonklusjonene er rimelig robuste Rapporten dekker blant annet følgende forhold: Tilstands- og situasjonsrapport Forslag til rutestruktur og forpliktelser til offentlig tjenesteyting (FOT) Forventet kostnad for staten Kriterier for kjøp av flyrutetjenester Grunnlag for kommersiell betjening Trafikkvolum og transportstandard Passasjerbelegg Billettpriser Transportstandardkriterier Rapporten legger et sett transportstandardkriterier til grunn som ivaretar viktige samfunnsmessige behov og som samtidig skal bidra til å holde statens utgifter til flyrutekjøp lavest mulig. Kriteriene framkommer i oversikten nedenfor.

4 Av høringsdokumentet framkommer det at kriteriene ikke er vektet og at departementet ønsker innspill på dette. Samordning av transporttilbud Rapporten tar til ordet for at transporttilbudet i Nord Norge i et samfunnsøkonomisk perspektiv bør sees under ett, slik at transporttilbudet dimensjoneres uavhengig av hvem som finansierer det. En samordning av tilbudet gjennom FOT-nettet, Hurtigruten med hurtigbåter og eventuelle busstilbud bør analyseres. Dette kan være aktuelt for fler strekninger. En slik analyse ligger utenfor rammen av utredningsoppdraget. Rapportens konklusjoner: Ruter fra BJF og BVG mot HFT tas ut av FOT. Berlevåg og Båtsfjord knyttes mot Vadsø og Kirkenes, med øst-vestforbindelser til Alta og Hammerfest samt kommersielle forbindelser til Tromsø. En bør vurdere å vektlegge minst mulig transfertid på VDS og KKN i anbudskravene. Ruter fra MEH og HVG østover mot VDS og KKN tas ut av FOT. Mehamn, Honningsvåg og Hasvik (se egen kommentar nedenfor) knyttes mot Hammerfest, med vest /østforbindelse mot Vadsø og Kirkenes samt kommersiell forbindelse til Tromsø. En bør vurdere å vektlegge minst mulig transfertid på HFT i anbudskravene slik som beskrevet ovenfor. For Hasvik anbefaler rapporten fortsatt FOT under en viss tvil, fordi en hurtigbåtforbindelse kan tenkes som en mulighet dersom værmessig tilgjengelighet blir tilfredsstillende For Vardø kan transportstandard mot Kirkenes oppnås via VDS, men man anbefaler FOT videreført under den forutsetning at VAW skal ha rutegående trafikk i perioden. For Lakselv er utreder i tvil om det burde etableres en FOT-rute mot VDS. Den vil på den

5 ene side kunne fjerne grunnlaget for en kommersiell rute VDS-TOS. Samtidig er antakelig denne kommersielle ruta marginal, slik at et FOT-krav på strekningen med mellomlanding i Lakselv ville ha kunnet styrket tilbudet og gjort det mer forutsigbart. For Sørkjosen anbefales en direkteføring til Tromsø om morgenen og fra Tromsø om ettermiddagen under FOT, med tider som definert av valgt transportstandard Ruteområde 1 i Finnmark bør vurderes oppdelt i mindre pakker, der trafikksvake flyplasser i naturlige geografiske områder blir buntet sammen. Her kan man muligens åpne for å la helikopteroperatører legge inn bud. Det kan være naturlig å vurdere Berlevåg, Båtsfjord og eventuelt Vardø som et slikt område, der det i tillegg er mulig å vurdere om både Vadsø og Kirkenes skal være ankomststed. Et annet område som eventuelt kan åpnes for helikopter er Honningsvåg, Mehamn og muligens Hasvik mot Hammerfest. De videre korrespondanser/forbindelser bør her sikres via Hammerfest. Et forslag til oppdeling kan være slik: o Område 1a: Berlevåg og Båtsfjord mot Vadsø og Kirkenes o Område 1b: Mehamn, Honningsvåg og Hasvik mot Hammerfest samt Sørkjosen mot Tromsø o Område 1c: Resten av det foreslåtte FOT-nettet i Nord-Troms og Finnmark. Et alternativ til løsningen ovenfor kan være slik, der man også inkluderer Vesterålen: o Område 1a: Berlevåg og Båtsfjord mot Vadsø og Kirkenes, Mehamn, Honningsvåg og Hasvik mot Hammerfest, samt de tverrgående rutene øst-vest i Finnmark (mellom Hammerfest/Alta og Vadsø/Kirkenes). o Område 1b:Sørkjosen+Lakselv- Tromsø sammen med rutene mellom Andenes- Tromsø+Bodø, Evenes-Tromsø For Vest-Finnmark anbefales flyvningene fra Mehamn, Honninsvåg og Hasvik å gå mot Tromsø. Alta vurderes ikke som aktuelt knutepunkt for FOT-rutene i Vest-Finnmark. Det mest effektive virkemiddel for økt konkurranse er å omstrukturere lufthavnstrukturern ved å forlenge rullebanen ved noen lufthavner og eventuelt nedlegge andre. Vurderinger: Innledningsvis i rapporten heter det at oppgaven med å vurdere rutetilbudet er omfattende, med til dels komplekse beregninger basert på et datamateriale med noe varierende grad av robusthet. Administrasjonen finner det på bakgrunn av dette noe underlig at man allikevel i rapporten omtaler hovedkonklusjonene som «rimelig robuste». OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR FOT-RUTENE I FINNMARK Alta kommune og fylkestinget i Finnmark har tidligere krevd at Alta og Kirkenes skal være nav for FOT-rutene i Finnmark. Dette kravet har Samferdselsdepartementet ikke tatt hensyn til. Nåværende ruteprogram styrer trafikken som Finnmark selv genererer direkte til Tromsø. Konsekvensene av dette er at grunnlaget for langrutene til/fra Finnmark svekkes. Dette fordyrer flyreisene og svekker Finnmark sin konkurransekraft i forhold til andre regioner.

6 Reiseliv er et viktig satsingsområde for Finnmark. På grunn av få langruter inn til fylket i vinterhalvåret, blir reiselivet i Finnmark taper i konkurransen mot Tromsø. FOT-rutene må brukes som virkemiddel for å styrke konkurransekraften til fylkets reiseliv. Alta, Kirkenes og Banak er alle regionale lufthavner som staten har gjort store investeringer i. Det er viktig at flyrutene fases inn mot de regionale lufthavnene slik at rutestrukturen understøtter investeringene som allerede er gjort. Disse investeringene er også viktig infrastruktur i forhold til leteaktiviteten i Barentshavet. TRANSPORTSTANDARDKRITERIER Rapporten legger til grunn et sett transportstandardkriterier. Kriteriene er i hovedsak akseptable, men må justeres tidsmessig slik at innmatede passasjerer til Kirkenes eller Alta rekker flyavgangene til/ fra Oslo. RUTESTRUKTUR For Alta er det viktig å beholde og styrke øst /vest forbindelsen i fylket på morgenen, ettermiddag og kveld. Dagens ettermiddagsforbindelse mellom Vadsø og Alta må også inkludere Kirkenes på samme flyvning. Rapporten konkluderer med at kystruten skal fjernes. Dette er lite hensiktsmessig for kystbefolkningen og ruten må videreføres og fases inn mot Alta og Kirkenes. LUFTHAVNSTRUKTUR Avinor har nylig konkludert med at lufthavnstrukturen forblir uendret de nærmeste 4 årene. Lufthavnstruktur er i utgangspunktet ikke et tema for Møreforskning sin rapport, men den tar likevel opp problemstillingen gjennom å antyde forlengelse av rullebanen ved enkelte lufthavner og eventuelt nedlegge andre som tiltak for økt konkurranse. Det antas at denne problemstillingen ikke er relevant for Finnmark. Forslaget om bruk av helikopter på flere av lufthavnene i Finnmark gjør at nedleggingsproblematikken kan bli et tema for flere av fylkets lufthavner. Flere rapporter den senere tid har påfallende liten fokus på Altas betydning som regional lufthavn i Finnmark, sett i sammenheng med annet kollektiv/samferdselstilbud. Administrasjonen finner dette påfallende all den tid Alta Lufthavn er betydelig bygget ut de senere år, og har fylkets desidert største passasjergrunnlag. ANBUDSPERIODE Samferdselsdepartementet opplyser at anbudsperiodene strekker seg over 4 5 år. Det er grunn til å anta at anbudsperioden for FOT-rutene i Finnmark vil gjelde for perioden Det har ved flere anledninger blitt reist spørsmål om anbudsperioder på 4-5 år er for kort tid til å oppnå reell konkurranse i anbudet. Andre offentlige ruteanskaffelser har normalt et 10 års

7 perspektiv i seg. Alta kommune tror en lengre anbudsperiode vil styrke muligheten for reel konkurranse om anbudet og foreslår derfor at anbudsperioden settes til 7 år.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann Oddvar Konst Kommunalleder ASU Jørgen Kristoffersen Saksbehandler

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s)

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:00 OBS

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Planbeskrivelse Utarbeidet av Asplan Viak AS Utgave: 02 Dato: 2013-03-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hammerfest kommune Hammerfest

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer