Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse"

Transkript

1 Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto: Arctic 360 Foto: NMFU Foto: Rune Nilsen Foto: Dama di Foto: Terje Rakke Foto: Nordlandsbadet

2 Forord Masterplanprosessen for Bodø har vært gjennomført i perioden januar desember Visit Bodø har vært prosjekteier og prosjektansvarlig, mens Mimir as ved Torill Olsson har hatt prosjektledelsen. Styringsgruppen har vært sammensatt av representanter fra både næring og kommune. Styringsgruppens mandat har vært selve strategiarbeidet i fase 2, og gruppens medlemmer påtar seg ingen økonomiske forpliktelser gjennom å legge fram dokumentet Bodø 2025: vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse. Styringsgruppen stiller seg kollektivt bak det framlagte strategidokumentet og understreker viktigheten av at Masterplanen gjennomføres etter intensjonene. Styringsgruppen har derfor vedtatt at prosjektet skal tas videre til Fra ord til handling. Ansvaret for videre oppfølging ligger hos Visit Bodø som prosjekteier. Gjennomføringsplaner og finansieringsmodeller for denne fasen vil bli utviklet som egne dokumenter. Dette er i tråd med faseinndelingen som beskrives i Innovasjon Norges Hvitebok for reisemålsutvikling. Styringsgruppen vil takke alle som i ulike sammenhenger har bidratt til gjennomføringen av dette arbeidet. Bodø, 16. desember 2014

3 Styringsgruppen Hanne Jakhelln Ann-Kristin Rønning Nilsen Muskat AS/Nordlandsmuseet Visit Bodø Leder av styringsgruppen Prosjektansvarlig/prosjekteeier Kyrre Didriksen Silje Brandvoll Bodø kommune, samfunnskontoret styreleder Visit Bodø/Widerøe Kjersti Bye Pedersen Toril Kartfjord Salten regionråd Bodø kommune, turistinformasjonen Fred Anton Ravneberg Rolf Cato Raade NHO Reiseliv Nord-Norge/Radisson Blu Stormen Konserthus Linda Skipnes Strand Inger-Hilde Tobiassen Nordland Musikkfestuke Avinor Bodø Lufthavn Steinar Bang Hansen Knut Westvig Bodø Spektrum Stella Polaris Arne Kjell Nyheim Einar Lier Madsen Skagen Opplevelser Nordlandsforskning Jarle Løvland Oddbjørn Olsen Nordlandsforskning Markedsrådet Kjerringøy Henrik Lamark Erlend Willumsen Dama di Bodø Havn Hilda Sigurdardottir Beate Tverbak Saltstraumen hotell Visit Bodø Kristin Konradsen trakk seg fra styringsgruppen i mai på grunn av jobbskifte. I tillegg har styringsgruppen hatt følgende observatører: Terje Haugen, Innovasjon Norge, avd Nordland Kai Erik Breivoll, Nordland fylkeskommune Liv Rask Sørensen, Nordland fylkeskommune Roger Johansen, NordNorsk Reiseliv as Heidi Soløy, NordNorsk Reiseliv as

4 Sammendrag Bodø er fylkeshovedstad i Nordland og knutepunkt i Nord-Norge. Reiselivsomsetningen i Bodø er betydelig og det anslås at Bodø står for omtrent 55% av reiselivsomsetningen i Nordland, dvs vel 4,3 milliarder i Bodø har en profesjonell reiselivsnæring som så langt har hatt størstedelen av sin trafikk fra det som kalles det servicebaserte reiselivet. Bodø har også god arrangementskompetanse og arenaer for ulike typer arrangement. Byen, naturen og kulturtilbudet gjør at Bodø også kan ta en posisjon i det opplevelsesbaserte reiselivet. Hovedprinsippet i det opplevelsesbaserte reiselivet er å videreutvikle natur, kultur og andre typer ressurser til opplevelser som treffer mennesker emosjonelt. Dette krever en helt ny arbeidsform der kundeinnsikt, samhandling og utvikling står sentralt. Forutsetningen for å ta ut potensialet er dermed at aktørene i fellesskap tar spranget fra å levere god service til å levere god service og internasjonalt attraktive opplevelser. Den sentrale lokaliseringen, infrastruktur som havn, stor flyplass og tog, gjør at Bodø kan levere opplevelser med internasjonal attraksjonskraft, lett tilgjengelig og for store målgrupper. Bodø er en av landets raskest voksende byer og i sterk utvikling. Store byutviklingstiltak og befolkningsvekst gir mulighet for store synergier mellom samfunnsutviklingen og utvikling av reiseliv, kultur og andre besøksnæringer. Analysen av aktører og roller viser at Bodø har et profesjonelt reiseliv, sterke miljøer innen kultur, idrett, forskning og utvikling, en offensiv kommune og kompetente virkemiddelaktører. Dette gjør at en kan bygge en felles utviklingskultur og innovativ destinasjonsorganisering som kan koordinere og drive arbeidet over i det opplevelsesbaserte reiselivet. Ambisjonen er at Bodøs overgang til et opplevelsesbasert reisemål skal bidra til at Bodø beholder og videreutvikler posisjonen hos eksisterende kunder, tar en posisjon i det opplevelsesbaserte reiselivet og forsterkes som knutepunktet i Nord-Norge. Lykkes en med dette vil reiselivet bidra med både arbeidsplasser og opplevelsestilbud som styrker Bodø også som bo- og arbeidssted. For å sikre vekst og verdiskaping gjennom året er prioriterte målgrupper store kultur og idrettsarrangement, store konferanser og møter, cruise, utvalgte incentive- og turoperatørmarkeder samt individuelle reisende. Ut fra Bodøs potensial er det naturlig at visjonen i Masterplanen er knyttet til bærekraftig vekst, verdiskaping og internasjonalisering. Hovedstrategiene er Posisjonere en attraktiv by i en opplevelsesrik region Utvikle helhetlige opplevelser basert på kundeinnsikt Utvikle tilgjengeligheten som konkurransefaktor Satse på arrangement og opplevelsessøkende målgrupper Innovativ destinasjonsorganisering Forholdet mellom visjon, strategi og strategiske tiltak er oppsummert i bildet på neste side.

5 Visjon: Masterplanen skal bidra til vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse STRATEGIER Posisjonere en attraktiv by i en opplevelsesrik region Utvikle helhetlige opplevelser basert på kundeinnsikt Utvikle tilgjengelighet som konkurransefaktor Satse på arrangement og opplevelssøkende målgrupper Innovativ destinasjonsorganisering STRATEGISKE INNSATSOMRÅDER Målrettet og langsiktig markedsføring og posisjonering Vertskap som strategisk faktor for leveranse og kundeinnsikt Utvikle en kolleksjon av Signaturprodukter Designprosess for den attraktive byen og den opplevelsesrike regionen Bodø Walks Bodø Today Rute- og charterutvikling fly Bodø som snuhavn for cruise Interntransport Kompetansesenter for arrangement, cruise, MICE mm: research, kompetanseutvikling og relasjonbygging Innovativ destinasjonsorganisering Effektmåling/ Norsk Monitor Merking som bærekraftig destinasjon

6 Innholdsfortegnelse 1. Rammer og premisser MASTERPLANPROSESSEN EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING DEFINISJONER OG PRESISERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FRA FORSTUDIET Bodø som destinasjon REISELIVETS ØKONOMISKE BETYDNING I BODØ OG I NORD-NORGE AKTØRER OG ROLLER BODØS POSISJON SOM REISEMÅL UTVIKLINGEN I BODØ OG SALTEN Viktige trender og utviklingstrekk DRIVKREFTER OG SCENARIER OPPLEVELSESØKONOMIEN SOM PREMISS DELINGSØKONOMIEN OG SMARTE LØSNINGER Potensial og målgrupper BODØS POTENSIAL OG UTFORDRINGER BODØ SOM EKSPORTMODEN DESTINASJON MÅLGRUPPER Visjon og ambisjon VISJON FOR MASTERPLANEN AMBISJON Strategier og strategiske innsatsområder HOVEDSTRATEGIER Posisjonere en attraktiv by i en opplevelsesrik region Utvikle helhetlige opplevelser basert på kundeinnsikt Utvikle tilgjengeligheten som konkurransefaktor Satse på arrangement og andre opplevelsessøkende målgrupper Innovativ destinasjonsorganisering STRATEGISKE INNSATSOMRÅDER Målrettet markedsføring og posisjonering Vertskap som strategisk faktor...37

7 6.2.3 Signaturkolleksjon for Bodø Designprosess for byen og den opplevelsesrike regionen Bodø Walks Bodø Today Charter og ruteutvikling med fly Cruiseturisme Interntransport Kompetansesenter for arrangement, cruise og MICE Innovativ destinasjonsorganisering Merket for Bærekraftig destinasjon ORGANISERING ETTER INNOVASJON NORGES HVITEBOK FORSLAG TIL OVERGANG TIL FASE 3 FOR BODØ...45 VEDLEGG 1: LISTE OVER STORE ARRANGEMENT I SALTEN VEDLEGG 2: NOEN UTVIKLINGSPLANER SOM VIL ØKE BODØS ATTRAKSJONSKRAFT.50 Musikalske utsikter Utviklingsplaner Norsk Luftfartsmuseum Norsk Jektefartsmuseum Kjerringøy...51 Delight Health Resort Den kunstige sufebølgen Wavegarden VEDLEGG 3: MULIGHETSSTUDIE FOR SALTSTRAUMEN...54 VEDLEGG 4: BODØ WALKS - MULIGHETSSTUDIE FOR VANDRERUTER I BYEN...54 Ro og opplading Opplyst Aktiv i naturen Kultur og mat

8 1. Rammer og premisser 1.1 Masterplanprosessen Arbeidet med denne masterplanen har fulgt metodikken i Innovasjon Norges Hvitebok for reisemålsutvikling. Prosessen består av tre faser (se figur 1.1): 1. Forstudie som skal beskrive situasjonen og avklare forutsetningene for et ev videre arbeid. 2. Hovedprosjektet der det skal utarbeides en helhetlig strategi (en såkalt masterplan). 3. Gjennomføringsfase, dvs. der prosessen skal gå fra ord til handling. Figur 1.1: Fasene i reisemålsprosessen (Hvitebok for reisemålsutvikling) Arbeidet med en masterplan følger en struktur som er satt i Innovasjon Norges Hvitebok, men som tilpasses til det enkelte reisemål. I Bodø ble forstudiet gjennomført mars-desember Fase 2 ble gjennomført fra januar-desember Masterplanen har som funksjon å legge langsiktige rammer for utviklingen av en destinasjon. Planen skal først og fremst dekke det fellesrommet der det er hensiktsmessig at aktørene samarbeider om tiltak som gir bedre rammer for utviklingen på bedriftsnivå. Masterplanen er altså en strategi for arbeidet på destinasjonsnivå. Strategien beskriver hvordan aktørene i fellesskap kan redusere eksisterende irritasjonsmomenter og utvikle attraksjonskraft både på kort og lang sikt (se figur 1.2).

9 Figur 1.2 Fokusområder for reisemålsutvikling (Hvitebok for reisemålsutvikling) På mange måter ligner reiselivsopplevelsen på det som skjer på et teater: den forestillingen teatergjestene ser på scenen, er et resultat av det som skjer og har skjedd bak scenen: planlegging, manus, regi, prøver, lys, lyd, kostymer og lignende. Det er samspillet mellom tiltak på og bak scenen som gjør en teaterforestilling vellykket. En masterplan skal først og fremst være et verktøy for å sikre koordinering og gjennomføring av tiltakene bak scenen. Figur 1.3: Reiselivet på scenen og bak scenen (Kilde: Hvitebok for reisemålsutvikling) Den sterke sammenhengen mellom et godt sted å bo og et godt sted å besøke, gjør det offentlige, og særlig kommunen, til en viktig aktør også innen destinasjonsutvikling. Kommunen er tilrettelegger for utvikling lokalt, og derfor en vesentlig premissleverandør og samarbeidspartner for å lykkes i dette arbeidet. Kommunens rolle omtales nærmere i punkt 2.2 Roller og arbeidsdeling. I tråd med PLP-metodikken er det etablert en lokal styringsgruppe som det besluttende fora i prosessen. I prosessen har det vært gjennomført 6 styringsgruppemøter, 3 arbeidsgruppemøter, og flere innspillsmøter med ulike interessenter. Den eksterne prosjektledelsen har hatt rollen som fasilitator. Det er altså de lokale aktørene som har fattet beslutningene, noe som er avgjørende for gjennomføringen i neste fase fra ord til handling.

10 1.2 En bærekraftig utvikling Det er et premiss at all reiselivsutvikling i Norge skal være bærekraftig, dvs ta hensyn til både natur, kultur, miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Dette brede perspektivet er sammenfattet i tre temaer og ti prinsipper som er fremstilt nedenfor. I bærekraftbegrepet er de tre temaene likestilt. Det er altså like viktig for virksomheten å ta hensyn til samfunnet og egen økonomi, som til miljøet. På neste side er de 10 prinsippene mer spesifisert. Erfaringene fra bedrifter som har jobbet systematisk med bærekraft er at arbeidet er et viktig verktøy både for bedre styring og en kilde til innovasjon og utvikling. Figur 1.4: Tre temaer og ti prinsipper for et bærekraftig reiseliv (Kilde: World Tourism Organisation/Innovasjon Norge) Bevaring av natur, kultur og miljø 1. Kulturell rikdom 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 4. Rent miljø og ressurseffektivitet Styrking av sosiale verdier 4. Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestfrihet og trygghet: opplevelseskvalitet Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter

11 Figur 1.5 De 10 bærekraftprinsippene (Kilde UNWTO/Innovasjon Norge)

12 1.3 Definisjoner og presiseringer Denne masterplanen handler om Bodø spesielt, men tar utgangspunkt i at Bodø og Salten fremstår som en opplevelsesregion for de tilreisende. De strategiske mulighetene som ligger i tettere samhandling mellom Bodø og resten av Salten, blir derfor omtalt der det er relevant og naturlig i forhold til en langsiktig destinasjonsutvikling. Utfra Bodøs lokalisering som regionssenter og knutepunkt, er det hensiktsmessig at planen tar for seg reiseliv i vid forstand, her definert som reiseliv, kultur og besøksnæringer. For å forenkle språket brukes oftest begrepet reiseliv i teksten. På samme måte legger planen det utvidede kulturbegrep til grunn. Det betyr at idrett også betraktes som en del av kulturbegrepet, og at idrettsarrangement er en del av destinasjonsutviklingen. 1.4 Konklusjoner og anbefalinger fra forstudiet Konklusjonene fra forstudiet danner utgangspunkt for arbeidet med Masterplanen. Forstudiet konkluderte med at Bodøs konkurransefortrinn er knyttet til: god tilgjengelighet en urban og spennende by lett tilgang til spektakulær nordnorsk natur Forstudiet pekte også på at det som forkortes MICE 1 -segmentene er særlig viktige for Bodø som destinasjon fremover, ettersom de både er betalingsvillige og har behov som stemmer med Bodøs konkurransefortrinn. I tillegg er det viktig å bruke konkurransefortrinnene til å få enda mer ut av den eksisterende trafikken knyttet til rundreisegjester, vanlige møter, Hurtigruta og Cruise. For disse dreier det seg både om å øke antall gjester og å øke salget pr. gjest. Forstudiet anbefalte en strategi som fremhevet Bodøs tilgjengelighet, den spennende byen og nærheten til spektakulære natur- og kulturbaserte opplevelser i regionen rundt. Tilnærmingen hadde i forstudiet arbeidstittel «Byen i naturen». Bodø har potensial for å tiltrekke seg målgrupper som ønsker opplevelser og arrangement på en effektiv og sikker måte. For å forløse dette, må profesjonaliteten, logistikken og servicegraden videreutvikles samtidig som opplevelseskvaliteten fremstår som unik. Kontrasten og synergien - mellom byen og naturen er viktig. De analysene som lå til grunn for forstudiet (bla. a. Mimir 2013, Aniara 2010, Mark Up Consulting 2011) peker på mye av det samme potensialet. En hypotese er at det har gått såpass bra med reiselivet og besøksnæringene i Bodø at man ikke har vært nødt til å jobbe systematisk med utvikling. Spissformulert kan en si at aktørene i Bodø har vært mer trafikknytende enn trafikkskapende. Det er nå stor entusiasme og iver etter å jobbe sammen for å forløse Bodøs potensiale. 1 MICE står for Møter, Incentive, Kongresser og Arrangement.

13

14 2. Bodø som destinasjon 2.1 Reiselivets økonomiske betydning i Bodø og i Nord-Norge Reiseliv og besøksnæringer er ikke en bransje i tradisjonell forstand, men heller et verdiskapingssystem bestående av flere bransjer/virksomheter som har det til felles at verdiskapingen skjer med basis av reisevirksomhet og besøk av nordmenn og utlendinger. Verdiskapingen skjer gjennom et integrert samspill mellom transport, overnatting, servering, aktiviteter og formidlingstjenester. Effekten av reiseliv kan måles på ulike måter, for eksempel ved hjelp av: overnattingsdøgn og losjiomsetning i kommersielle anlegg analyser av turistenes konsum samt direkte og indirekte ringvirkninger av konsumet analyser av verdiskapingen i næringen, definert som summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) Verdiskapingen innen primærproduksjonen i reiselivet i Bodø og Salten skjer innenfor transport, overnatting, servering, aktiviteter og formidlingstjenester. I tillegg skapes det lokale og regionale ringvirkninger gjennom varehandel, bygg og anlegg, betalings- og forsikringstjenester. Statistikkgrunnlaget for reiselivet er fragmentert, og ikke dekkende for helheten. På nasjonalt hold jobbes det derfor med utvikling av Norsk Reiselivsmonitor, et verktøy for systematisk overvåkning av reiselivsnæringens utvikling. Monitoren skal omfatte både gjesteindikatorer (reisemotiv, valgkriterier, tilfredshet mm), bedriftsindikatorer både på bedriftsnivå og aggregert, destinasjonsindikatorer (markedsføring, ressursbruk, relasjoner/samhandling med mer). Slik vil en i fremtiden bedre måle effekter av tiltak og endringer i produkter, investeringer og profileringsarbeid. Nordlandsforskning deltar i utviklingen av Norsk Monitor og Bodø vil bli en pilot i uttestingen. Det som finnes av analyser og utredninger pr. dato, viser at Bodø er en betydelig reiselivskommune. I Transportøkonomisk Institutts (TØI) analyse av ringvirkningene av reiselivet i Nordland (2010) vises det at reiselivet skaper ringvirkninger målt i omsetning på nesten 7,9 milliarder, noe som utgjør mer enn Troms og Finnmark til sammen. Av disse utgjør de indirekte ringvirkningene nesten en tredjedel. Transport sto samlet for over en tredjedel (2,6 milliarder) av virkningene, overnatting og servering for 20%, mens varehandel sto for om lag 1 milliard det samme som aktivitetsbaserte opplevelser. Andre undersøkelser, (som for eksempel Et kunnskapsbasert reiseliv (Menon, 2010) og Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge - Kunnskapsinnhenting verdiskaping i Nord (Menon, 2014) viser at det er opplevelsesnæringene som vokser mest av bransjene som inngår i reiselivets verdiskapingssystem. I henhold til sektoranalysen har opplevelsesbransjen hatt en verdiskapingsvekst på 80% (inflasjonsjustert) fra 2005 til Markedets ønske om opplevelser fører altså til verdiskaping og næringsmessig utvikling knyttet til formidling, tilrettelegging og liknende. Denne gjennomgangen illustrerer at reiselivet genererer stor økonomisk aktivitet og ringvirkninger i samspillet med andre næringer. Et grovt estimat basert på Bodøs andel av overnattingstall i reiselivet tilsier at ringvirkningene av reiselivet i Bodø utgjør ca 55% av tallene for Nordland, det vil si vel 4,3 milliarder i Beregninger foretatt av Aniara, tyder videre på at Bodø står for 95% av den reiselivsmessige verdiskapingen i Salten. Innad i Nordland er det altså ingen tvil om at det er Bodø som har den største reiselivsmessige verdiskapingen også om en ser bort fra transportsektoren. Det er imidlertid ingen grunn til at ikke verdiskapingen fra reiselivet i Bodø kan økes ytterligere med en systematisk og felles satsing på reiseliv og besøksnæringen. Figur 2.1 nedenfor er hentet fra forstudiet for Bodø, og viser hvordan kombinasjonen av ny hotellkapasitet og økt attraksjonskraft (nordlys) har gitt økning i antall gjestedøgn i Tromsø. En tilsvarende utvikling er mulig i Bodø.

15 Figur 2.1 Utvikling i gjestedøgn i Bodø, Tromsø, Vågan, Alta og Brønnøysund (Kilde: Statistikknett) Tall fra Statistikknett viser for øvrig at Bodø pr. dato har 1037 sysselsatte i reiselivet, mens hele Salten har 1395, Tromsø 2056 og Vågan Aktører og roller Ser en på aktørene i reiselivets verdiskapingssystem i Bodø får en følgende bilde: Transportaktiviteter, som utgjør en stor del av reiselivsproduktene, utføres gjennom flyreiser, sjøtransport og landtransport gjennom selskaper som Widerøe, SB Nordlandsbuss, Nordland Taxi, Hurtigruten, Torghatten Nord m.fl. Byen har i dag 746 hotellrom av generelt god standard. Alle de store kjedene er representert Innen servering finner vi et betydelig antall steder som tilbyr mat- og måltidsopplevelser både i tilknytning til hoteller og andre spisesteder. Det tilbys et bredt sett av aktiviteter og opplevelsesbaserte tilbud til turister og bedriftsmarkedet, bl.a. gjennom et bedriftsnettverk som rommer natur- og kulturbaserte opplevelser, luftfartsbyen Bodøs historie og utvikling av Salten som opplevelsesområde. Som nevnt i punkt 2.1, er reiselivet et verdiskapingssystem der en rekke aktører inngår. En slik helhetlig tilnærming er viktig for innovasjon og direkte og indirekte næringseffekter. Det er derfor naturlig å gi en omtale også av de andre aktørene i innovasjonssystemet og deres roller. Kulturaktører som for eksempel det sterke musikkmiljøet og alle festivalene i Bodø er viktige både for å skape attraksjonskraft og lokal stolthet. Det samme er det nye Kulturkvartalet Stormen som består av Stormen Teater og Konserthus og Stormen Bibliotek og Litteraturhus. Stormen har allerede gitt Bodø mye oppmerksomhet og vil fungere som drivkraft i videre utvikling. Stormen gir også nye arenamuligheter og tilbud om kulturopplevelser i større skala enn tidligere, og vil også styrke Bodøs posisjon som opplevelsessenter i regionen. Bodø har et rikt idrettsmiljø og har stått som vertskap for store idrettsarrangement. Sammen med økt hotellkapasitet og fasiliteter som Bodø Spektrum, Nordlandshallen samt Bestemorenga, Bodø Golfpark, Aspmyra Stadion og Mørkvedlia Idrettspark, har Bodø nå både kompetanse, kapasitet og bredde til å videreutvikle store kultur- og idrettsarrangementer og tilhørende turisme og besøksøkning.

16 Samferdsel og god tilgjengelighet er en kritisk forutsetning for reiselivsutviklingen. Cruiseturismen i nord er raskt voksende. Investeringene Bodø Havn KF er i gang med i forbedret havneinfrastruktur og kapasitet, vil være en sentral forutsetning for å videreutvikle Bodøs tilgjengelighet og betydning som stamnettknutepunkt. Kystverket har prioritert utdyping av ny innseiling og snubasseng i indre havn i Nasjonal Transportplan, og arbeidet med dette starter om kort tid. Dette gjør at det vil være få eller ingen begrensninger på hvilke skip man kan ta inn til Bodø. Bodø lufthavn sin beliggenhet og beskaffenhet bidrar til å gjøre Bodø egnet til snuhavn, og er et godt eksempel på hvordan ulike ressurser påvirker hverandre positivt. Som snuhavn styrkes også Bodø og regionens konkurranseposisjon om ruteutvikling og økt charteraktivitet i samarbeid med Avinor. Nordnorsk Charterfond representerer en viktig mulighet i den forbindelse. Tilknytning til jernbane gir grunnlag for tettere samspill med NSB om økt satsing på transportutvikling med unikt naturbasert opplevelsesinnhold og aktivitetsturisme. Bodø kommune er avgjørende for vekstmulighetene innenfor den opplevelsesbaserte destinasjonsutviklingen gjennom utbygging av infrastruktur, posisjonering samt tilrettelegging for næringsutvikling. Bodø kommune driver Turistinformasjonen. Normalt har kommunen fire roller når det gjelder reiselivet: Som produkteier - dvs som eier av det offentlige rom, strender, parker, kulturhus, museer og annet. Som rammesetter - dvs som planmyndighet, som bestemmer åpningstider, gir skjenkebevilgninger og løyver med mer. Kommuneplanens arealdel er særlig viktig. Som utviklingspartner - dvs gjennom næringsfond, næringsplaner, være medinvestor, stimulere engasjement i destinasjonsselskaper og regionale reisemålsselskap etc. Vertskapsfunksjon - turistkontor, informasjon, skilting, offentlige toaletter etc. Under rollen som vertskapsfunksjon ligger også en del av reiselivets fellesgodeproblematikk 2 og viljen til å finansiere dette med kommunale midler, for eksempel drifte turistkontor og finansiere brosjyrer, nettsteder med mer. Gjennom tilskuddet til Visit Bodø har kommunen og reiselivet samarbeidet om å posisjonere Bodø som attraktiv by og reisemål. En god forankring av masterplanen i Bodø kommune, er derfor et vesentlig suksesskriterie. Bodø kommune jobber også sammen med de andre Saltenkommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold med å utvikle Salten som bo- og arbeidsregion. I et reiselivsperspektiv er det naturlig å se Salten som en opplevelsesregion, og det pågår per tiden dialog om et sterkere reiselivsmessig samarbeid mellom Visit Bodø og kommunene i Salten. Destinasjonsselskapet Visit Bodø er en medlemsorganisasjon som har ansvar for en omfattende tilrettelegging i utviklingen av Bodø og Saltenregionen som destinasjon. Hovedoppgavene er synliggjøring, markedsarbeid, konseptuering og vertskapsutvikling i samarbeid med tilrettelegger og næringsaktørene selv. Visit Bodø driver også utvikling av opplevelsesrettet infrastruktur og økt attraksjonskraft for destinasjonen i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og kommunene i Salten. 2 Kjennetegnet på et fellesgode er at godet eller nytten av godet ikke kan gjøres eksklusiv for den som betaler for det. Typiske fellesgoder i reiselivet er profilmarkedsføring, men også tilbud som skilting, merking, løyper og stier. Fellesgoder bidrar altså til konkurransefortrinn, men er ofte krevende å finansiere.

17 Markedsføringen av Bodø skjer innenfor rammene av Innovasjon Norges merkevarestrategi for Norge, Nord- Norsk Reiselivs merkevare for Nord-Norge og merkevaren for Bodø. I dette merkevarehierarkiet skal Bodø levere både på aktiviteter i naturen, ro og oppladning, kunnskap og læring samt kultur og mat. Nordland fylkeskommunes reiselivsstrategi ( ) har som visjon: Nordland skal utvikle og levere opplevelser i verdensklasse - hele året. Hovedmålet er at Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser og at mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland. Kyst og kystkultur er en av bærebjelkene i den nordnorske merkevaren. Denne gir mulighet for økt synlighet for Bodø som opplevelsesdestinasjon samt posisjonering som knutepunkt i Nord-Norge. I destinasjonsutviklingen trekkes det også på samlokaliseringen med Nordland fylkeskommune. Fylkestinget i Nordland vedtok høsten 2014 innovasjonsstrategien Et nyskapende Nordland, som skal bidra til økt konkurranseevne i næringslivet ved å forsterke innovasjonsevnen i bedriftene og styrking av innovasjonssystemet i fylket. Opplevelsesbasert reiseliv og satsing på eksportmodne og bærekraftige destinasjoner er en av hovedpilarene i den strategiske næringsutviklingen fram mot Ett av satsingsområdene er utvikling av innovative destinasjoner. I dette ligger det muligheter for økt samarbeid mellom Visit Bodø og Nordland fylkeskommune for å få frem en sterk utviklingsaktør innen reiselivet i Salten. I Bodø finnes også et sterkt kunnskaps- og forskningsmiljø ved Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. Miljøet er ledende innen sitt felt og har sterk internasjonal forankring. Miljøet bidrar med viktig anvendt kompetanse- og forskningsstøtte i utviklingen av bedriftsklynger og destinasjoner. Universitetet i Nordland er også ansvarlig for det nasjonale prosjektet Forskningsløft i nord, der målet er å styrke og videreutvikle forskningskompetansen innenfor arktisk teknologi og reiseliv. Partnere i prosjektet er Nordlandsforskning, Høgskolen i Harstad, Universitetet i Tromsø (Norges arktiske Universitet), Bioforsk NORD og Norut Alta. Det er også flere andre nasjonale og utenlandske partnere involvert, og prosjektet samarbeider også med VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Bodø kan i større grad utnytte nærheten til institusjoner og kunnskapsmiljøer som et konkurransefortrinn i destinasjonsutviklingen. Bodø og Salten har også flere deltakere i nettverket Innovative opplevelser og bedriftsnettverket Opplevelser i Nordland. Dette er programmer og satsinger som sammen med Innovasjon Norges øvrige virkemidler bidrar til å øke utviklingskompetansen og innovasjonsevnen i regionen. De senere årene har det vært stort fokus og innsatsvilje hos næringslivet til å delta i disse utviklingsprosessene. Det gir et solid grunnlag for enda sterkere satsing på videreutvikling i regionen. Det er altså en rekke sterke aktører og institusjoner som inngår i verdiskapings- og innovasjonssystemet for reiselivet i Bodø. For å lykkes i å utnytte vekstmulighetene innenfor reiselivet til å styrke Bodø og Salten-regionen, er det avgjørende at destinasjonsstrategien legger til rette for å utvikle infrastrukturen for næringsutvikling og et tett samspill mellom destinasjonsutviklingen og samfunnsutviklingen. På lang sikt krever dette at destinasjonsstrategien er næringsmessig og kommunalt strategisk forankret, og at rammebetingelsene og ressursgrunnlaget for gjennomføring er bærekraftige og konkurransedyktige i forhold til konkurrenter i Norge og andre konkurrentland.

18 2.3 Bodøs posisjon som reisemål Etterspørselsforhold Som regionshovedstad og knutepunkt i Nordland og Nord-Norge, har Bodø et profesjonelt og leveringsdyktig reiseliv og en jevnt høy etterspørsel gjennom året. Kapasitetsutnyttelsen i Bodø har i de senere årene ligget på nærmere 70%, noe som har ført til at man i perioder har måttet avvise gjester. Bodø hadde i 2013 en omsetning pr. tilgjengelige rom (RevPAR) på kr 584,-. Det er litt lavere enn Tromsø som hadde kr 598,- men høyere enn tilsvarende i Vågan. RevPAR i Bodø kommune er også betydelig høyere enn i Salten som helhet. Det er imidlertid viktig å se at Salten har et annerledes tilbud enn Bodø med få hoteller, men mange campingplasser og hytter. Figur 2.1: Utvikling i RevPAR i Bodø, Salten, Tromsø og Vågan 2013 Åpningen av Scandic Havet sommeren 2014 har bidratt til at kapasitetsutnyttelsen har gått noe ned, men at antall gjestedøgn i byen har økt. Med åpningen av Havet og Kulturkvartalet Stormen, som også har konferansefasiliteter, både kan og bør Bodø jobbe offensivt for å nå nye målgrupper. Figur 2.2 viser hotellgjestedøgn pr. måned i 2013 fordelt på de tre hovedsegmentene slik de kategoriseres av Statistisk Sentralbyrå: ferie/fritid som står for 42 %, kurs/konferanse som står for 14 % og yrkestrafikk som står for 44 % av totale gjestedøgn. Figur 2.2: Hotellgjestedøgn pr. måned og segment i Bodø i 2013 (Statistisk Sentralbyrå/Statistikknett)

19 Yrkestrafikken er relatert til det lokale næringslivet og Bodøs funksjon som fylkeshovedstad. Denne trafikken lar seg i liten grad påvirke. Hvis en ønsker å skape ny trafikk, er det altså ferie- og fritidsmarkedene, samt kurs/konferansemarkedene som må bearbeides. Bruker en omsetning på losji som mål, ser en at en typisk turistmåned som juli har lavere omsetning enn måneder med mer forretningsbasert trafikk. Det er altså særlig innen kurs/konferanse og arrangement (som inngår i MICE-segmentene) at Bodø har potensial for å skape ny og betalingsvillig trafikk. Figur 2.2: Losjiinntekt pr. måned i Bodø i 2013 (Statistisk sentralbyrå/statistikknett) Markedsmessig posisjon Tross den sterke stillingen, har Bodø i dag en lite synlig posisjon som destinasjon for opplevelsesbaserte reiser. En omdømmeundersøkelse gjennomført i regi av Bodø kommune i 2010 (Synnovate, 2010), viser at 57% av alle nordmenn har et positivt inntrykk av Bodø. Dette gir en rangeringen omtrent som Molde, men svakere enn Tromsø og Trondheim. De positive assosiasjonene er knyttet til natur, åpenhet og gjestfrihet, mens de negative er knyttet til byens kulturliv og «utseende». Dette er et viktig signal om at omgivelsene ikke har fått med seg at byen har et spennende uteliv og kulturliv. Målingen ble gjennomført før oppstart av de store byutviklingsprosjektene som pågår. Det ligger nå til rette for å posisjonere Bodø som en helt ny by. Ett av de overordnede konseptene for Bodø de siste årene har vært lyset. Visit Bodøs slogan for dette er Bodø by light. Konseptet er knyttet opp mot Bodøs beliggenhet som gir spesielle lysforhold hele året, med blått lys og nordlys om vinteren og midnattssol i sommerhalvåret. De spesielle lysforholdene ligger som et bakteppe for de besøkendes aktiviteter og opplevelser i Bodø. Bodø har de siste par årene oppnådd en rekke positive omtaler og rankinger både i vanlig media og i anerkjente reiselivsmagasiner som National Geographic og Lonely Planet. Visit Bodø driver også utstrakt markedsføring på nett og har unike brukere i løpet av et år. Undersøkelser (Aniara, 2010) og tilbakemeldinger fra studieturer for reiselivsansatte, viser at besøkende til Bodø blir positivt overrasket. Særlig er det tilgjengelighet, naturen og opplevelsene som overrasker. Ser en på presseomtalene trekker disse frem store attraksjoner som Saltstraumen, Kjerringøy og Luftfartsmuseet, men også mer spesielle tilbud som Skulpturlandskap Nordlands Forgotten City i Gildeskål, kunstprosjektet Salt i Gildeskål, fiske på Sørarnøy og mat på Støtt.

20 Slike presseomtaler gir en informasjon om hva som er interessant sett med journalistens øyne, samtidig som det bidrar til å skape forventninger om hva en kan oppleve i Bodø. Omtalene fungerer dermed også som en slags indikator på hva som bør og kan inngå i et fremtidig opplevelsestilbud i Bodø. Illustrasjonen nedenfor er hentet fra et styringsgruppemøte der det ble jobbet nettopp med å finne Bodøs identitet som destinasjon. Kombinasjonen av det nord-norske og det urbane gjør at Bodø kan fremstå som tydelig annerledes enn destinasjoner på Helgeland, Lofoten, Troms og Finnmark. Bildet bekrefter at Bodø kan ta en tydelig posisjon i det nord-norske reiselivsbildet og at posisjonen stemmer med Visit Bodø s tone of voice og merkevaren for Bodø. Utviklingsprosesser og andre tiltak som øker attraksjonskraften Bodøs potensial forsterkes gjennom en rekke prosesser knyttet til innovasjon og utvikling. Eksempler på dette er blant annet cruiseprosjekt (inkl Bodø som snuhavn), opplevelsesutvikling og ruteutviklingsforum. Disse og andre prosjekter er omtalt i punkt 2.2. Andre prosesser og tiltak som bidrar eller kan bidra til å øke Bodøs attraksjonskraft er: Bodøs 200-jubileum i 2016 med satsningsområder som formidling av byens historie, byutviklingstiltak og videre utvikling frem mot Et viktig mål i jubileumsåret er også at Bodø skal være vertsby for nasjonale og internasjonale arrangementer. Kunstprosjektet Salt på Sandhornøy er tuftet på at mennesker i det arktiske landskapet har levd i pakt med naturen uten å sette fotavtrykk. SALT beskrives som et nomade-prosjekt. Etter ett år i Bodø skal prosjektet videre til andre land i arktiske strøk som historisk sett er knyttet sammen gjennom handel med skinn, fisk og korn. Nordland Musikkfestuke sitt prosjekt Musikalske Utsikter der lokale musikere komponerer musikk som kan lastes ned på sentrale opplevelsespunkt som Keiservarden, Moloen og liknende. Det gir enda sterkere attraksjonskraft til steder de tilreisende allerede oppsøker, og vil fungere som en spennende markør for Bodø. Se nærmere omtale i vedlegg 2.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge RAPPORT Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2013 Av: Anniken Enger, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Jarle Løvland, Endre Kildal Iversen og Rasmus Bøgh Holmen Forord

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/2013 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 85 Prosjekt nr: 1372:

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Rapport Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen

Detaljer

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark MENON-PUBLIKASJON NR. xx/2014 Januar 2015 Av: Anniken Enger, Børre Berglund, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

NORSK REISELIVSNÆRING 2025

NORSK REISELIVSNÆRING 2025 RAPPORT NORSK REISELIVSNÆRING 2025 EN SCENARIOANALYSE 1 Av: Anniken Enger Kåre Sandvik Erik W. Jakobsen Endre Kildal Iversen Julia Loe Layout, design: Kommunikasjonsbyrået Spring AS Trykk: BK Grafisk as

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! VinterTroms AS Hjalmar Johansensgt 12 9296 Tromsø Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål

Detaljer