Lofotrådets innspill til regional transportplan - RTP Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lofotrådets innspill til regional transportplan - RTP Nordland"

Transkript

1 Lofotrådets innspill til regional transportplan - RTP Nordland 1. Lofoten mot Utviklingstrekk Lofoten i et nordområdeperspektiv NTP : Utredning om infrastrukturbehov i nord - Nordområdeutredningen del 1 1. Midtre Hålogaland 1 av 6 vekstregioner i Nord Norge 2. Midtre Hålogaland - en av fire nordnorske petroleumsklynger som peker seg ut 3. Lofoten er et av landsdelens viktigste reiselivsmål 4. Lofoten ei av landsdelens tre største cruisehavner 5. Økende interesse for turisme i arktiske strøk. Vekst i cruisetrafikken og økt belegg med hurtigruten vinterstid. Grunnlag for å videreutvikle vintersesongen. 6. Transporttilbudene må tilrettelegges. Lofoten bør få en større flyplass 7. E 10 og jernbanen til Sverige er del av en overordnet internasjonal transportkorridorstruktur. Narvik er et viktig intermodalt knutepunkt 8. Styrke transporten innenfor vekstregionene utvikle sterke BAS-regioner for effektiv samhandling og ressursutnyttelse Tema: Samferdsel Lofoten er et av Norges fiskerimessige tyngdepunkt og en av landets hovedattraksjoner i reiselivssammenheng. Konkret innebærer dette at samferdselsløsninger for Lofoten må ta høyde for fiskerienes/marine næringers og reiselivsnæringens betydning for regionen og for de ringvirkninger Lofoten som fiskeri og reiselivsregion skaper for tilstøtende regioner, landsdelen og på nasjonalt plan. Begge næringene produserer store volum i løpet av relativt korte sesonger. De store sesongvariasjonene er ei utfordring i forhold til kapasitet både infrastruktur og arbeidsmarked. Det er også et stort potensial for næringsutvikling både innenfor sjømat/fiskeri og reiseliv. Det er imidlertid ei utfordring at begge næringene er utpregede sesongnæringer med store svinginger i sysselsetting gjennom året. De to næringene har ikke sammenfallende sesong og tyngden av arbeidsplasser er ulikt lokalisert. På grunn av lang arbeidspendling utfordrer disse svingningene det lokale arbeidsmarkedet. Noen utfordringer: - Døgntrafikken langs E10 er 3 ganger større i reiselivssesongen enn gjennomsnittet gjennom året - ÅDT. - Reiselivsnæringen melder at dagens veistandard og trafikkkapasitet er en flaskehals som i verste fall kan hindre videre utvikling i næringen. Utviklingen i cruisetrafikken illustrerer dette problemet godt. I 2007 besøkte 80 skip med til sammen passasjerer Leknes. For 2012 er bestillingen så langt 80 anløp med totalt passasjerer. I følge European Cruise Council og Cruise Norway kan man i framtiden forvente 8-10 % årlig vekst. Side 1

2 For flere av dagene vil man håndtere opp til passasjerer samtidig. Et enkelt cruiseanløp genererer opp til 60 samtidige bussbevegelser, og tendensen er stadig større cruiseskip. Enkelte dager oppstår store forsinkelser grunnet vanskelige trafikale forhold/veistandard. Vegstandarden er derfor en stadig større hindring for Lofoten som cruisedestinasjon. - Unødvendige avstandsulemper (avstand og tid) kan reduseres betydelig gjennom bedre vegstandard, veginnkorting, hurtigere ferger og bedre flytilbud. 1.2 Strategiske utfordringer og muligheter I forbindelse med NTP kom utredningen med navnet Ny infrastruktur i nord Utviklingstrekk i viktige næringer og transportbehov fram mot Utredningen er tydelig på hvilke strategiske muligheter som også Lofoten bør ha fokus på: 1. Midtre Hålogaland er 1 av 6 vekstregioner i Nord Norge. 2. For å få til effektiv samhandling og ressursutnyttelse er det viktig å styrke transporten innenfor vekstregionene og å utvikle sterke BAS-regioner. 3. Midtre Hålogaland er en av fire nordnorske petroleumsklynger som peker seg ut 4. Lofoten er et av landsdelens viktigste reiselivsmål. 5. Lofoten er ved siden av Tromsø og Nordkapp en av landsdelens tre største cruisedestinasjoner. 6. Det er en økende interesse for turisme i arktiske strøk. Det er vekst i cruisetrafikken og økt belegg med hurtigruten vinterstid. Dette viser at det er grunnlag for å videreutvikle vintersesongen. 7. Transporttilbudene må tilrettelegges. Blant annet - Lofoten bør få en større flyplass. 8. E 10 og jernbanen til Sverige er del av en overordnet internasjonal transportkorridorstruktur. Narvik vil bli et stadig viktigere intermodalt knutepunkt. Bosetting og næringsliv i Lofoten er basert på regionens komparative fortrinn. Regionen har fremdeles muligheter/potensial som ikke er utnyttet fullt ut. I forhold til reiseliv har Lofoten et uutnyttet potensial som hindres av for dårlig tilgjengelighet. - Det er en økende interesse for charterreiser. Dette bidrar i dag til å strekke sesongen utover de vanlige sommermånedene. Avstanden til Evenes oppleves imidlertid som lang, spesielt vinterstid. En større flyplass i Lofoten med direkte fly til Oslo og med kapasitet til å ta ned de mest aktuelle flytypene - vil åpne for et helårs chartermarked. - Økende interesse for turisme i arktiske strøk har ført til en økende interesse for cruisereiser også vinterstid. Cruisetrafikken møter imidlertid stadig større utfordringer med å avvikle sine rundturer i Lofoten. Årsaken er den samme som også hindrer tungtransport, bobiltrafikk, arbeidspendlere og sykkelister - for dårlig vegstandard. - For mange av cruise-/rundreisepasasjerer med hurtigruten er besøket i Lofoten en viktig del av turen. En stor del av passasjerene benytter tiden mellom Stamsund og Svolvær Side 2

3 (eller retur) til en rundtur i Lofoten. To anløpssteder er viktig for at pasasjerene skal kunne få dette nære møtet med Lofoten. Til sammenligning ligger hurtigruten i 3,5 timer i Honningsvåg for at passasjerene skal få oppleve det andre høydepunktet på turen - Nordkapp. Viktige overordnede behov: - Regionutvidelse bo- og arbeidregionen Lofoten - Regionutvidelse med fokus både på Midtre Hålogaland og Vestfjordbassenget Lofotens samhandlingsområder - Bedre flytilbud (direkteruter til Oslo og Tromsø, samt charterflyvninger) - Økt cruisevolum (havn- og vegkapasitet) De viktigste satsingsområdene: Utbedring, innkorting og effektivisering av E10 Fiskebøl Å (vegpakke Lofoten) Utbedring, innkorting og effektivisering av E10 Lofast Narvik (KVU Sortland Evenes) En større flyplass i Lofoten som kan ta imot chartertrafikk Raskere ferger i Vestfjordbassenget Utvikle sykkelregionen Lofoten 2. Handlingsplan 2.1 Fylkesvegnettet Fylkesvegnettet preges både av foreldet geometri og manglende vedlikehold. Det er behov for breddeutvidelse og/eller flere møteplasser. Dagens fylkesvegnett opprettholdes samt at en del kommunale veger som er belastet med nærings-/tungtrafikk ønskes omklassifisert. Følgende strekninger prioriteres: Flakstad Fv 784 Fv 782 Vestvågøy Fv 843 Fv 843 Fv 832 Fv 844 Fv 843 Fv 834 Fv 838 Værøy Fv 791 Fv 793 kirke lufthavn. Oppgradere 1200 meter Skifte ut Kalvøy bru E 10 Storeidøya. Sterkt trafikkbelastet. Krever nye effektive kryssløsninger Storeide Gravdal. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 8 km Strømgård Borg. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 9 km Eltoft Krogtoft. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 3 km Risevegen. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 3 km Strømgård Vågen. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 4,5 km Ramsvik Mortsund. Standardheving med breddeutvidelse/flere møteplasser Side 3

4 Vågan Fv 816 Fv 868 Ny Fv FV 888 Rørvika Henningsvær. Utbedre X E 10. Breddeutvide veg og bruer. Forlenge Fv 868 fra Holand til Storfjell (lakseoppdrett). Omklassifisere Finnvik Brettesnes på Storemolla til fylkesveg (lakseforanlegg). Vestpollen - Laukvik - Hadsel. Utbedre veibanne i bredde, utbedre kurvaturer og veidekke. 2.2 Gang- og sykkelveger Det er viktig å skille myke trafikkanter og biltrafikk både med hensyn til trafikksikkerhet og for å motivere til å bruke sykkel som transportmiddel skole, arbeid og fritid. Flere turister bruker sykkel for å komme nærmere/få en sterkere opplevelse av Lofotnaturen/-landskapet. Det lages en helhetlig plan for Lofoten som sykkelregion. Følgende strekninger prioriteres i RTP: Flakstad E10 Moskenes E 10 Fv 781 Vestvågøy E 10 Fv 815 Fv 818 Værøy Vågan E 10 Jusnes Ramberg Napp - Vareid Hamnøy Reine Moskenesvågen - Å Ny gang- og sykkelveg Tyvsøy Kalvøy. 500 meter Fullføre gang- og sykkelveg Leknes Borg Stamsund: Strekningen Gimle den gamle Shellstasjonen. Fullføre g-/s veg Gravdal - Ballstad Svolvær badestrand ved Råna/Fløyfjellet ( under fjellet ) Ørsnes Hopen - Rørvik Side 4

5 2.3 Trafikksikkerhet Langs riks- og fylkesveier er det et betydelig behov for gode stoppesteder med busskur og busslommer av tilstrekkelig størrelse. Flakstad E10 Moskenes Nappstraumtunnellen sikkerhetstiltak, lede syklister inn på sykkelfelt i stedet for veibanen. Vestvågøy Værøy Vågan E 10 Utbedring av kryss: - Tannklinikken, Kabelvåg - Mattisvika Kabelvåg - Hopenkrysset - Flyplassen (Fv 850 Husvågen X E10 - Svolvær lufthavn) - Sildpolneset - Kvalvik kirkegård - Klepstad Straumanstua (v/gimsøybrua) Busslommer: - Solbakken/Eidet (boligområde) - Ørsvågvær/Sandvika (campingplasser) 2.4 Rassikring Flere vegstrekninger i Lofoten er svært rasutsatt. En del av fylkesvegene er blant de mest rasutsatte med svært høy rasfrekvens. Disse vegstrekningene må prioriteres i RTP/NTPperioden. Følgende vegstrekninger må prioriteres: Flakstad Fv 804 Fv 805 E10 Moskenes E 10 Vestvågøy Fv 815 Vareid Vikten Napp Myrland Bainveien, Vareid - Flakstad Hamnøy Reine Moskenesvågen - Å Kangerura/Valbergsura Side 5

6 Fv 832 Værøy Vågan Fv 816 Ramsvik - Mortsund Rørvika Henningsvær (blant annet v/ Djupfjorden og Festvåg) 2.5 Kollektivtransport Identifisere knutepunkt buss/fly/båt/osv - Moskenes, Leknes, Svolvær og Bodø (for Værøy og ) - Rutetider tilpasses reisebehov arbeid, skole, tjenester, fritid osv. - Samordne ulike kollektivtilbud slik at reisende lett kan ta seg videre mellom ulike transportformer. - Etablere bussrute langs E 10 for strekningen Svolvær Moskenes. Avgang hver time mellom 07:00 og 22:00. Helårsrute. - Det utredes og gjennomføres forsøk med bybuss for Leknes og Svolvær - Kollektivtilbud skal tilfredsstille standarder for Universell Utforming. Innspil - Hurtigbåt samfunnsbåt østre Vågan, Narvik - Svolvær - Alternativ kollektivtransport - Kollektivtilbud og reiseliv - Infrastruktur knutepunkt/terminaler - Universell utforming Flakstad Moskenes Fjordruta Vestvågøy Værøy Vågan Viktig at lokalbåten opprettholdes. Kommunen vil inn i anbudsprosessen. Samfunnsbåt Lødingen, Digermulen, Store Molla, Skrova og Svolvær. Det er ønskelig med økt frekvens med anløp flere ganger i uken. Siste avgang Svolvær Skrova bør gå kl. 23:00, enten lokalbåt eller ferge. Side 6

7 2.6 Riksvegnettet Følgende riksvegsamband er viktig for Lofoten og må følges opp i NTP: 1. E10 Fiskebøl Å: - Fortsette rassikringsarbeidet. Strekningen Vareid Flakstad ( Bainveien ) bør prioriteres som selvstendig prosjekt. - Igangsette KVU i Realisere vegpakke Lofoten - byggestart E10 Lofast Evenes, Narvik, Sverige og verden. Veginnkorting og transporteffektivisering. - Redusere transporttiden til Narvik med minimum en time. 3. Rv 80, fergesambandet Moskenes - Værøy - Bodø. - Redusere dagens transporttid på fergesambandet med 30 % - Daglig forbindelse Moskenes - Værøy Sjøtransport Utviklingen både i sjøtransporten og i fiskerinæringen medfører økende krav til sikkerhet og stadig større fartøy. Det er avgjørende at havnene med tilhørende seilingsleder merkes og utdypes i takt med denne utviklingen. Blant fiskerihavnene i Lofoten kan Ballstad og være eksempler på de aktuelle utfordringene: - Under Lofotfisket er hjemmehavn for 600 båter som fører i land 20 mill. kg fisk. - Ballstad har behov for å kunne ta inn større båter, fiske- og godsbåter, spesielt båter som skal til slipp. De marine næringene er viktig for Lofoten. Lofoten er sammen med Vesterålen den viktigste fiskeriregionen i Nordland. Betydelige godsmengder genereres i dette området. Det er derfor ikke akseptabelt av hovedleden gjennom Lofoten og Vesterålen svekkes og det vil den dersom den klassifiseres som biled. Raftsundet Sortlandsundet med tilknytning til Leknes og Svolvær må få status som stamled på linje med Tjeldsundet. Kysttransporten gjennom Midtre Hålogaland bør ivaretas i to likestilte maritime korridorer Ytre og Indre maritim korridor. - Skipsleden gjennom Raftsundet og Sortlandsundet med tilknytning til Leknes og Svolvær må få status som stamled. - Det er viktig at den planlagte transportruten Nordnorge- linjen (tog Oslo Bodø og båt videre til Tromsø og Alta) også anløper Lofoten. Side 7

8 2.8 Jernbane Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skal over på grønn korridor jernbane og en stadig større del av ferskfisktransporten fra Lofoten går i dag via Narvik. Narvik er intermodalt knutepunkt i New corridor mellom Russland/ Kina i øst og Vesteuropa/USA i vest. Den videre utviklingen av New corridor vil effektivisere jernbanen og åpne flere muligheter for næringslivet i hele Midtre Hålogaland nordre Nordland og sør Troms. Det er derfor viktig at Lofoten får en kortest og raskest mulig tilknytning til Narvik. - Redusere transporttiden til Narvik med minimum en time 2.9 Luftfart/flyplasstruktur Gode flytilbud er svært viktig for Lofoten. Det er derfor viktig at flyplassene opprustes med henblikk på nye internasjonale krav nye sikkerhetskrav og nye flytyper. Vestvågøy kommune utreder mulighetene for å forlenge Leknes flyplass i henhold til de nye kravene meter. Avinor utreder mulighetene for å etablere en ny større flyplass i Lofoten. Alternativene som vurderes er Hadselsand, Vesteresand, Gimsøya og Leknes. En større flyplass vil kunne gi Lofoten et bedre flytilbud og samtidig åpne for helårs chartertrafikk til regionen. Direkte chartertrafikk er ei forutsetning for å utvikle reiselivsnæringen til ei helårs næring. Et helårs chartermarked vil kunne bidra til å doble verdiskapingen innenfor reiselivsnæringen i Lofoten. En evt. ny flyplass bør imidlertid plasseres sentralt i regionen mindre enn 45 minutter fra de viktigste destinasjonene. Avinors konklusjon vil derfor være et viktig innspill til KVU E10 Fiskebøl Å. For fastlands-lofoten vil mest sannsynlig Evenes ennå i lang tid være nærmeste stamflyplass og en viktig charterflyplass for å videreutvikle reiselivssesongen i Lofoten. Innkorting og effektivisering av E10 mellom Lofast og Evenes (jfr. KVU Evenes Sortland) vil derfor få stor betydning for utviklingen av charterturisme til Lofoten. For Værøy og vil Bodø være nærmeste stamflyplass. - Direkte rutefly OSL Lofoten. - Direkte rutefly Lofoten - Tromsø. - Chartertrafikk direkte til Lofoten. - Øke trafikkgrunnlaget slik at en evt. ny flyplass med tiden kan inngå i stamrutenettet. Helikoptertrafikken til og fra Værøy begrenses av to forhold: 1. Helikopterne som trafikkerer ruten har for liten kapasitet. 2. Det er ikke direkte forbindelse mellom Værøy og resten av Lofoten. Side 8

9 1. Helikopterne som trafikkerer ruten bør ha mer enn 15 seter. 2. Utrede direkterute mellom Værøy og Leknes. For å vinne erfaring bør det iverksettes et forsøk for sommersesongen Sentrale samferdselsutfordringer for Lofoten - sammendrag Tabellen sammenfatter de overordnede transportkorridorene/transportrutene både internt og til og fra Lofoten. Transportkorridorer /-ruter E10 Fiskebøl Å Nasjonal turistveg og sykkelregionen Lofoten E10 Lofast - Bjerkvik Rv 80: Ferge Moskenes - Værøy - - Bodø Fv 81: Ferge Svolvær - Skutvik Viktigste funksjon Binde sammen Lofoten som en mest mulig effektiv BAS-region. Moskenes Leknes maks 45 min Leknes Svolvær maks 45 min Turister ønsker å komme nærmere Lofotnaturen. Attraktive Lofoten blir mer tilgjengelig. Legge til rette for ferietrafikk i minst mulig grad hindrer nyttetrafikken. Styrke samhandling Midtre Hålogaland. Effektiv transport til stamflyplass, jernbane og internasjonal transportkorridor. Redusere transporttiden til Narvik med minimum en time Viktig transportåre internt i Lofoten. Samhandling Lofoten - Bodø. Viktig for all næringstransport gods og reiseliv. Viktig lokaltransport Svolvær Skrova. Viktig for samhandlingen i indre Vestfjorden, Lofoten nordre Salten. Forventet transportbehov Økt arbeidspendling effektivisere arbeidsmarkedet. Sterk øking i sesongtrafikk bl. a. charter- og cruisetrafikk. Økt transport av fisk mot øst jernbanen. I dag blandes tungtransport, arbeidspendlere, ferietrafikk og syklende. MÅL: Styre ferietrafikken slik at den ikke hindrer nyttetrafikken. Bedre fremkommelighet. Nasjonalt mål: Mer gods til grønn korridor. Økende andel sjømat går med jernbane. Økende andel charterreisende via Evenes til Lofoten. Økende samhandling i Midtre Hålogaland. Sjømatvolumet er voksende og dermed transportbehovet. Stort potensial for sykkelturisme i Nordland verdens vakreste kyst blir mer tilgjengelig - øy hopping. Svolvær Skutvik er viktig for næringstransport mellom Vågan og E6 sørover. Stor interesse for Hamsundsenteret blant turister i Lofoten gir et visst trafikkpotensial. Flaskehalser og utfordringer Infrastruktur Transporttilbud Veginnkorting. Bedre kollektivtilbud, Standardheving - skole-, arbeids- og geometri og trafikk. fritidsreiser. Flere attraktive raste- /utsiktsplasser. Akselerasjons- og retardasjonsfelt i kryss med E10. Størst mulig grad av trafikkseparering. Veginnkorting og standardheving. Raskere ferger. Redusere reisetiden med 30% Opprettholde fergesambandet. Raskere ferge. Redusere reisetiden med 30% Bedre kollektivtilbud: Service-, skole- og arbeidsreiser. Tilbringing stamflyplass og jernbane. Daglig avgang hele året for sambandet Moskenes - Værøy - Flere avganger Svolvær Skrova. Siste avgang fra Svolvær til Skrova bør være kl. 23:00. Side 9

10 Transportkorridorer /-ruter Flyplassene må tilfredsstille internasjonale krav. Evt. en ny charterflyplass Ytre maritim korridor / stamled Viktigste funksjon Videreutvikle rutetilbudet. Direktefly er ei forutsetning for å få til helårs turisme. Stort potensial for charterreiser direkte til Lofoten. Hovedleden gjennom Lofoten og Vesterålen med knutepunktshavner Forventet transportbehov Økende rutetrafikk.. Chartertrafikk vil utnytte dagens overnattingskapasitet gjennom hele året. Hvis man lykkes vil det bety mer enn en dobling av dagens turistvolum. Sikre at dagens og framtidig kysttrafikk fortsatt skal kunne følge hovedleden gjennom Lofoten og Vesterålen. Flaskehalser og utfordringer Infrastruktur Transporttilbud Ruste opp flyplassene til internasjonale krav. En større flyplass i Lofoten som kan ta imot chartertrafikk Må tilfredsstille krav til stamled Direkte rutefly OSL Lofoten og Lofoten - Tromsø. Chartertrafikk direkte til Lofoten. Øke trafikken slik at en evt. større flyplass med tiden vil kunne inngå i stamrutenettet. Lofoten relevante utredninger, analyser, planer og vedtak: - Samferdselspolitiske hovedpunkter for Lofoten, Lofotrådet Masterplan for reiseliv i Lofoten - Lofast virkninger for næringsliv, reiseliv og flytrafikk, TØI - Næringsanalyse for Lofoten - Fiskerianalyse og fiskeristrategier for Lofoten, des LoVe 2025, juni Lofotrådets innspill til Ny infrastruktur i nord, del 2 - Lofotrådets innspill til planprogrammet for RTP Nordland Side 10

ramberg i flakstad samanheng - lofoten

ramberg i flakstad samanheng - lofoten ramberg i flakstad samanheng - lofoten Tromsø Ramberg Bodø Reisa går til Ramberg i Flakstad kommune i Lofoten, Nordland. Trondheim Neste side viser korleis ein reiser til Lofoten med fly, bil, båt og sykkel.

Detaljer

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forsidebilder: Steinar Svensbakken og Håkon Aurlien, Statens vegvesen 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

GyLdiG F.O.m. 01.02.2013. Revidert 24.06.2013. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

GyLdiG F.O.m. 01.02.2013. Revidert 24.06.2013. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 LOFOTEN T.O.m. 31.01.2014 Revidert 24.06.2013 Rutehefte Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no Ruteoversikt Rute Kjørestrekning Side ÿ 23-754 Sortland-Stokmarknes-Melbu-Svolvær...

Detaljer

LOFOTEN. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

LOFOTEN. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no LOFOTEN GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014 Rutehefte Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no Ruteoversikt Rute Kjørestrekning Side ÿ 23-754 Sortland-Stokmarknes-Melbu-Svolvær... 5 ÿ 23-760

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

LOFOTEN GYLDIG F.O.M. 01.02.2013 T.O.M. 31.01.2014 RUTEHEFTE. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

LOFOTEN GYLDIG F.O.M. 01.02.2013 T.O.M. 31.01.2014 RUTEHEFTE. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no LOFOTEN GYLDIG F.O.M. 01.02.2013 T.O.M. 31.01.2014 RUTEHEFTE Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ RUTE OPPLYS NING APP FOR RUTEOPPLYSNING Scan QR-koden

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Sentrumsplanlegging i Svolvær betydning for utviklingen av reiselivet. Trond H. Karlsen næringsutvikler Vågan kommune

Sentrumsplanlegging i Svolvær betydning for utviklingen av reiselivet. Trond H. Karlsen næringsutvikler Vågan kommune Sentrumsplanlegging i Svolvær betydning for utviklingen av reiselivet Trond H. Karlsen næringsutvikler Vågan kommune Her er det best å bo og her er det verst. Se listen. Publisert: 11.08.2008-05:34 Oppdatert:

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Namsos Kommune. Saksframlegg. Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos Kommune. Saksframlegg. Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos Kommune Saksmappe: 2011/8230-4 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling 1.

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark Sammendrag: Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark TØI rapport 1416/2015 Forfatter(e): Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen Oslo 2015, 75 sider I Vest-Finnmark bor og arbeider

Detaljer

Salten som bo-, arbeids og serviceregion

Salten som bo-, arbeids og serviceregion Salten som bo-, arbeids og serviceregion Regional Samferdselskonferanse 25. september 2014 Ingelin Noresjø prosjektleder samferdsel Salten - Nordområdeperspektiv De viktigste forbindelseslinjene til den

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014. Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen!

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014. Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen! Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014 Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen! Jeg vil starte med å skryte av den jobben Vesterålen Næringssamarbeid

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

11.05.2015. Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten

11.05.2015. Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten 11.05.2015 Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten Fakta og vurderinger Grunnlag: Fergestatistikk Tellepunkter veg Passasjerundersøkelser Intervjuer med godsaktører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

KVU Trondheim - Steinkjer

KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram for Transportplan Nordland

Høringsuttalelse til planprogram for Transportplan Nordland Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33028/2011 2011/4779 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø Bystyret 16.6.2011 Høringsuttalelse til planprogram

Detaljer

Konseptvalgutredning. E10 Fiskebøl - Å. August 2015. Nils Petter Rusånes

Konseptvalgutredning. E10 Fiskebøl - Å. August 2015. Nils Petter Rusånes Konseptvalgutredning E10 Fiskebøl - Å August 2015 Nils Petter Rusånes FORORD Konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl Å omhandler strategier for transportsystemet i Lofoten fram mot 2060, med hovedfokus

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM VÅGAN ARBEIDERPARTI

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM VÅGAN ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM VÅGAN ARBEIDERPARTI Innledning Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre sin drøm

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Nordområdeutredning Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene

Nordområdeutredning Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene Nordområdeutredning Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene Honningsvåg 9. november 2011 Petter Hildre, Statens vegvesen Hvorfor? - Formål Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag for

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

SAMFERDSELSTILTAK. Ny Rv80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset samt øvrig utbedret veisystem. Bomringen BYPAKKE BODØ TAR FORM

SAMFERDSELSTILTAK. Ny Rv80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset samt øvrig utbedret veisystem. Bomringen BYPAKKE BODØ TAR FORM SAMFERDSELSTILTAK BYPAKKE BODØ TAR FORM Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for kjørende, kollektivbrukere, syklende og gående. Bypakken

Detaljer

Referat fra møte i Ofoten regionråd

Referat fra møte i Ofoten regionråd Referat fra møte i Ofoten regionråd Fredag 30. nov 2012, kl. 10:30-15:10 Befalsmesse Brenna, Ramsund Møtt: Anne-Rita Nicklasson (møteleder), Hermod Amundsen, Bodil Tokle, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen,

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Steigen kommune og Bodø kommune

Steigen kommune og Bodø kommune Steigen kommune og Bodø kommune Innspill til debatt om kommunesammenslåing, samt innspill til utvikling og forsterking av området Nordsia, Kjerringøy og Steigen som del av felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet i 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling

Detaljer

Informasjonsmøte 18 januar

Informasjonsmøte 18 januar Informasjonsmøte 18 januar Konseptvalutredning Transportsystem Trondheim Steinkjer Utredningens behov og mål Lise Nyvold Jernbaneverket KVU Transportsystemet Trondheim Steinkjer Etterspørselsbaserte behov:

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering!

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hålogalandsbrua Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hammerfest Hålogalandsbrua i Nordområdestrategien! Barents Euro-Artic Region 5,4 mill people in 2005 Narvik lh Harstad/Narvik lh Resultat av ARE

Detaljer

Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov

Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov Plankonferansen 29.10.2014 Innhald Om transporttemaet i planen Framtidig infrastruktur for vegtransport o KVU for Bergensområdet o Fylkesvegnettet o Spesielle

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Presentasjon 28.04. 2011

Presentasjon 28.04. 2011 Regional transportplan RTP for Midt-Norge Presentasjon 28.04. 2011 Kort om arbeidet med RTP Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og

Detaljer

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling:

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Therese Eidsaune; H fremmet følgende forslag til høringsuttalelse Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023: 1. Ved

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2011/1729-5 Saksbehandler: Frans Eriksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2011/1729-5 Saksbehandler: Frans Eriksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2011/1729-5 Saksbehandler: Frans Eriksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/2012 15.03.2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Saksframlegg Arkivnr. N00 Saksnr. 2012/2248-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Helge Grenne Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Dokumenter

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling Saksmappe: 2011/5748-9 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Regional transportplan 2014-2023 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Transport, en viktig del av reiselivet

Transport, en viktig del av reiselivet Transport, en viktig del av reiselivet Samferdselssjef Steinar Sæterdal 18.09..2012 Opplevelsen, en viktig del av reiselivsproduktet Nordland har det meste 25% av Norges kystlinje 18 414 øyer i saltvann

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024

TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024 TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024 Planprogram Høringsutkast 29. april 2011 INNHOLD 1. Formål og bakrgunn...4 1.1 Hvorfor en regional transportplan (RTP)...4 1.1.1 Behov for gode og effektive transportløsninger...4

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG MANDAT Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 13.01.2012 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:00 Faste

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Fylkeskommunen som samferdselsaktør 2 veieiere: Rogaland fylkeskommune: 2.508 km

Detaljer

Riksvegutredningen 2015 Rute 8a

Riksvegutredningen 2015 Rute 8a Riksvegutredningen 2015 Rute 8a DELRAPPORT Foto: Jarle Wæhler-Statens vegvesen Mars 2015 SAMLERAPPORT-RUTEVIS UTREDNING Foto: Steinar Svensbakken 2 o FORORD Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Program NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Mandag 10. onsdag 12. juni 2013 Velkommen til Svolvær i Lofoten! Opplev en annerledes og eksotisk kultur innhyllet i Lofotens

Detaljer

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen Møte og Tromsbenken 10.15 Velkommen v/ Ivar B. Prestbakmo 10.20 Studiesenteret.no v/ daglig leder Lars Utstøl 11.00 status i v/ Ivar B Prestbakmo 11.30 Lunsj på 4 roser 12.30 fortsett. Aktuelle saker.

Detaljer