Lofotrådets innspill til regional transportplan - RTP Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lofotrådets innspill til regional transportplan - RTP Nordland"

Transkript

1 Lofotrådets innspill til regional transportplan - RTP Nordland 1. Lofoten mot Utviklingstrekk Lofoten i et nordområdeperspektiv NTP : Utredning om infrastrukturbehov i nord - Nordområdeutredningen del 1 1. Midtre Hålogaland 1 av 6 vekstregioner i Nord Norge 2. Midtre Hålogaland - en av fire nordnorske petroleumsklynger som peker seg ut 3. Lofoten er et av landsdelens viktigste reiselivsmål 4. Lofoten ei av landsdelens tre største cruisehavner 5. Økende interesse for turisme i arktiske strøk. Vekst i cruisetrafikken og økt belegg med hurtigruten vinterstid. Grunnlag for å videreutvikle vintersesongen. 6. Transporttilbudene må tilrettelegges. Lofoten bør få en større flyplass 7. E 10 og jernbanen til Sverige er del av en overordnet internasjonal transportkorridorstruktur. Narvik er et viktig intermodalt knutepunkt 8. Styrke transporten innenfor vekstregionene utvikle sterke BAS-regioner for effektiv samhandling og ressursutnyttelse Tema: Samferdsel Lofoten er et av Norges fiskerimessige tyngdepunkt og en av landets hovedattraksjoner i reiselivssammenheng. Konkret innebærer dette at samferdselsløsninger for Lofoten må ta høyde for fiskerienes/marine næringers og reiselivsnæringens betydning for regionen og for de ringvirkninger Lofoten som fiskeri og reiselivsregion skaper for tilstøtende regioner, landsdelen og på nasjonalt plan. Begge næringene produserer store volum i løpet av relativt korte sesonger. De store sesongvariasjonene er ei utfordring i forhold til kapasitet både infrastruktur og arbeidsmarked. Det er også et stort potensial for næringsutvikling både innenfor sjømat/fiskeri og reiseliv. Det er imidlertid ei utfordring at begge næringene er utpregede sesongnæringer med store svinginger i sysselsetting gjennom året. De to næringene har ikke sammenfallende sesong og tyngden av arbeidsplasser er ulikt lokalisert. På grunn av lang arbeidspendling utfordrer disse svingningene det lokale arbeidsmarkedet. Noen utfordringer: - Døgntrafikken langs E10 er 3 ganger større i reiselivssesongen enn gjennomsnittet gjennom året - ÅDT. - Reiselivsnæringen melder at dagens veistandard og trafikkkapasitet er en flaskehals som i verste fall kan hindre videre utvikling i næringen. Utviklingen i cruisetrafikken illustrerer dette problemet godt. I 2007 besøkte 80 skip med til sammen passasjerer Leknes. For 2012 er bestillingen så langt 80 anløp med totalt passasjerer. I følge European Cruise Council og Cruise Norway kan man i framtiden forvente 8-10 % årlig vekst. Side 1

2 For flere av dagene vil man håndtere opp til passasjerer samtidig. Et enkelt cruiseanløp genererer opp til 60 samtidige bussbevegelser, og tendensen er stadig større cruiseskip. Enkelte dager oppstår store forsinkelser grunnet vanskelige trafikale forhold/veistandard. Vegstandarden er derfor en stadig større hindring for Lofoten som cruisedestinasjon. - Unødvendige avstandsulemper (avstand og tid) kan reduseres betydelig gjennom bedre vegstandard, veginnkorting, hurtigere ferger og bedre flytilbud. 1.2 Strategiske utfordringer og muligheter I forbindelse med NTP kom utredningen med navnet Ny infrastruktur i nord Utviklingstrekk i viktige næringer og transportbehov fram mot Utredningen er tydelig på hvilke strategiske muligheter som også Lofoten bør ha fokus på: 1. Midtre Hålogaland er 1 av 6 vekstregioner i Nord Norge. 2. For å få til effektiv samhandling og ressursutnyttelse er det viktig å styrke transporten innenfor vekstregionene og å utvikle sterke BAS-regioner. 3. Midtre Hålogaland er en av fire nordnorske petroleumsklynger som peker seg ut 4. Lofoten er et av landsdelens viktigste reiselivsmål. 5. Lofoten er ved siden av Tromsø og Nordkapp en av landsdelens tre største cruisedestinasjoner. 6. Det er en økende interesse for turisme i arktiske strøk. Det er vekst i cruisetrafikken og økt belegg med hurtigruten vinterstid. Dette viser at det er grunnlag for å videreutvikle vintersesongen. 7. Transporttilbudene må tilrettelegges. Blant annet - Lofoten bør få en større flyplass. 8. E 10 og jernbanen til Sverige er del av en overordnet internasjonal transportkorridorstruktur. Narvik vil bli et stadig viktigere intermodalt knutepunkt. Bosetting og næringsliv i Lofoten er basert på regionens komparative fortrinn. Regionen har fremdeles muligheter/potensial som ikke er utnyttet fullt ut. I forhold til reiseliv har Lofoten et uutnyttet potensial som hindres av for dårlig tilgjengelighet. - Det er en økende interesse for charterreiser. Dette bidrar i dag til å strekke sesongen utover de vanlige sommermånedene. Avstanden til Evenes oppleves imidlertid som lang, spesielt vinterstid. En større flyplass i Lofoten med direkte fly til Oslo og med kapasitet til å ta ned de mest aktuelle flytypene - vil åpne for et helårs chartermarked. - Økende interesse for turisme i arktiske strøk har ført til en økende interesse for cruisereiser også vinterstid. Cruisetrafikken møter imidlertid stadig større utfordringer med å avvikle sine rundturer i Lofoten. Årsaken er den samme som også hindrer tungtransport, bobiltrafikk, arbeidspendlere og sykkelister - for dårlig vegstandard. - For mange av cruise-/rundreisepasasjerer med hurtigruten er besøket i Lofoten en viktig del av turen. En stor del av passasjerene benytter tiden mellom Stamsund og Svolvær Side 2

3 (eller retur) til en rundtur i Lofoten. To anløpssteder er viktig for at pasasjerene skal kunne få dette nære møtet med Lofoten. Til sammenligning ligger hurtigruten i 3,5 timer i Honningsvåg for at passasjerene skal få oppleve det andre høydepunktet på turen - Nordkapp. Viktige overordnede behov: - Regionutvidelse bo- og arbeidregionen Lofoten - Regionutvidelse med fokus både på Midtre Hålogaland og Vestfjordbassenget Lofotens samhandlingsområder - Bedre flytilbud (direkteruter til Oslo og Tromsø, samt charterflyvninger) - Økt cruisevolum (havn- og vegkapasitet) De viktigste satsingsområdene: Utbedring, innkorting og effektivisering av E10 Fiskebøl Å (vegpakke Lofoten) Utbedring, innkorting og effektivisering av E10 Lofast Narvik (KVU Sortland Evenes) En større flyplass i Lofoten som kan ta imot chartertrafikk Raskere ferger i Vestfjordbassenget Utvikle sykkelregionen Lofoten 2. Handlingsplan 2.1 Fylkesvegnettet Fylkesvegnettet preges både av foreldet geometri og manglende vedlikehold. Det er behov for breddeutvidelse og/eller flere møteplasser. Dagens fylkesvegnett opprettholdes samt at en del kommunale veger som er belastet med nærings-/tungtrafikk ønskes omklassifisert. Følgende strekninger prioriteres: Flakstad Fv 784 Fv 782 Vestvågøy Fv 843 Fv 843 Fv 832 Fv 844 Fv 843 Fv 834 Fv 838 Værøy Fv 791 Fv 793 kirke lufthavn. Oppgradere 1200 meter Skifte ut Kalvøy bru E 10 Storeidøya. Sterkt trafikkbelastet. Krever nye effektive kryssløsninger Storeide Gravdal. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 8 km Strømgård Borg. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 9 km Eltoft Krogtoft. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 3 km Risevegen. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 3 km Strømgård Vågen. Legge fast dekke (prioritert rekkefølge) 4,5 km Ramsvik Mortsund. Standardheving med breddeutvidelse/flere møteplasser Side 3

4 Vågan Fv 816 Fv 868 Ny Fv FV 888 Rørvika Henningsvær. Utbedre X E 10. Breddeutvide veg og bruer. Forlenge Fv 868 fra Holand til Storfjell (lakseoppdrett). Omklassifisere Finnvik Brettesnes på Storemolla til fylkesveg (lakseforanlegg). Vestpollen - Laukvik - Hadsel. Utbedre veibanne i bredde, utbedre kurvaturer og veidekke. 2.2 Gang- og sykkelveger Det er viktig å skille myke trafikkanter og biltrafikk både med hensyn til trafikksikkerhet og for å motivere til å bruke sykkel som transportmiddel skole, arbeid og fritid. Flere turister bruker sykkel for å komme nærmere/få en sterkere opplevelse av Lofotnaturen/-landskapet. Det lages en helhetlig plan for Lofoten som sykkelregion. Følgende strekninger prioriteres i RTP: Flakstad E10 Moskenes E 10 Fv 781 Vestvågøy E 10 Fv 815 Fv 818 Værøy Vågan E 10 Jusnes Ramberg Napp - Vareid Hamnøy Reine Moskenesvågen - Å Ny gang- og sykkelveg Tyvsøy Kalvøy. 500 meter Fullføre gang- og sykkelveg Leknes Borg Stamsund: Strekningen Gimle den gamle Shellstasjonen. Fullføre g-/s veg Gravdal - Ballstad Svolvær badestrand ved Råna/Fløyfjellet ( under fjellet ) Ørsnes Hopen - Rørvik Side 4

5 2.3 Trafikksikkerhet Langs riks- og fylkesveier er det et betydelig behov for gode stoppesteder med busskur og busslommer av tilstrekkelig størrelse. Flakstad E10 Moskenes Nappstraumtunnellen sikkerhetstiltak, lede syklister inn på sykkelfelt i stedet for veibanen. Vestvågøy Værøy Vågan E 10 Utbedring av kryss: - Tannklinikken, Kabelvåg - Mattisvika Kabelvåg - Hopenkrysset - Flyplassen (Fv 850 Husvågen X E10 - Svolvær lufthavn) - Sildpolneset - Kvalvik kirkegård - Klepstad Straumanstua (v/gimsøybrua) Busslommer: - Solbakken/Eidet (boligområde) - Ørsvågvær/Sandvika (campingplasser) 2.4 Rassikring Flere vegstrekninger i Lofoten er svært rasutsatt. En del av fylkesvegene er blant de mest rasutsatte med svært høy rasfrekvens. Disse vegstrekningene må prioriteres i RTP/NTPperioden. Følgende vegstrekninger må prioriteres: Flakstad Fv 804 Fv 805 E10 Moskenes E 10 Vestvågøy Fv 815 Vareid Vikten Napp Myrland Bainveien, Vareid - Flakstad Hamnøy Reine Moskenesvågen - Å Kangerura/Valbergsura Side 5

6 Fv 832 Værøy Vågan Fv 816 Ramsvik - Mortsund Rørvika Henningsvær (blant annet v/ Djupfjorden og Festvåg) 2.5 Kollektivtransport Identifisere knutepunkt buss/fly/båt/osv - Moskenes, Leknes, Svolvær og Bodø (for Værøy og ) - Rutetider tilpasses reisebehov arbeid, skole, tjenester, fritid osv. - Samordne ulike kollektivtilbud slik at reisende lett kan ta seg videre mellom ulike transportformer. - Etablere bussrute langs E 10 for strekningen Svolvær Moskenes. Avgang hver time mellom 07:00 og 22:00. Helårsrute. - Det utredes og gjennomføres forsøk med bybuss for Leknes og Svolvær - Kollektivtilbud skal tilfredsstille standarder for Universell Utforming. Innspil - Hurtigbåt samfunnsbåt østre Vågan, Narvik - Svolvær - Alternativ kollektivtransport - Kollektivtilbud og reiseliv - Infrastruktur knutepunkt/terminaler - Universell utforming Flakstad Moskenes Fjordruta Vestvågøy Værøy Vågan Viktig at lokalbåten opprettholdes. Kommunen vil inn i anbudsprosessen. Samfunnsbåt Lødingen, Digermulen, Store Molla, Skrova og Svolvær. Det er ønskelig med økt frekvens med anløp flere ganger i uken. Siste avgang Svolvær Skrova bør gå kl. 23:00, enten lokalbåt eller ferge. Side 6

7 2.6 Riksvegnettet Følgende riksvegsamband er viktig for Lofoten og må følges opp i NTP: 1. E10 Fiskebøl Å: - Fortsette rassikringsarbeidet. Strekningen Vareid Flakstad ( Bainveien ) bør prioriteres som selvstendig prosjekt. - Igangsette KVU i Realisere vegpakke Lofoten - byggestart E10 Lofast Evenes, Narvik, Sverige og verden. Veginnkorting og transporteffektivisering. - Redusere transporttiden til Narvik med minimum en time. 3. Rv 80, fergesambandet Moskenes - Værøy - Bodø. - Redusere dagens transporttid på fergesambandet med 30 % - Daglig forbindelse Moskenes - Værøy Sjøtransport Utviklingen både i sjøtransporten og i fiskerinæringen medfører økende krav til sikkerhet og stadig større fartøy. Det er avgjørende at havnene med tilhørende seilingsleder merkes og utdypes i takt med denne utviklingen. Blant fiskerihavnene i Lofoten kan Ballstad og være eksempler på de aktuelle utfordringene: - Under Lofotfisket er hjemmehavn for 600 båter som fører i land 20 mill. kg fisk. - Ballstad har behov for å kunne ta inn større båter, fiske- og godsbåter, spesielt båter som skal til slipp. De marine næringene er viktig for Lofoten. Lofoten er sammen med Vesterålen den viktigste fiskeriregionen i Nordland. Betydelige godsmengder genereres i dette området. Det er derfor ikke akseptabelt av hovedleden gjennom Lofoten og Vesterålen svekkes og det vil den dersom den klassifiseres som biled. Raftsundet Sortlandsundet med tilknytning til Leknes og Svolvær må få status som stamled på linje med Tjeldsundet. Kysttransporten gjennom Midtre Hålogaland bør ivaretas i to likestilte maritime korridorer Ytre og Indre maritim korridor. - Skipsleden gjennom Raftsundet og Sortlandsundet med tilknytning til Leknes og Svolvær må få status som stamled. - Det er viktig at den planlagte transportruten Nordnorge- linjen (tog Oslo Bodø og båt videre til Tromsø og Alta) også anløper Lofoten. Side 7

8 2.8 Jernbane Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skal over på grønn korridor jernbane og en stadig større del av ferskfisktransporten fra Lofoten går i dag via Narvik. Narvik er intermodalt knutepunkt i New corridor mellom Russland/ Kina i øst og Vesteuropa/USA i vest. Den videre utviklingen av New corridor vil effektivisere jernbanen og åpne flere muligheter for næringslivet i hele Midtre Hålogaland nordre Nordland og sør Troms. Det er derfor viktig at Lofoten får en kortest og raskest mulig tilknytning til Narvik. - Redusere transporttiden til Narvik med minimum en time 2.9 Luftfart/flyplasstruktur Gode flytilbud er svært viktig for Lofoten. Det er derfor viktig at flyplassene opprustes med henblikk på nye internasjonale krav nye sikkerhetskrav og nye flytyper. Vestvågøy kommune utreder mulighetene for å forlenge Leknes flyplass i henhold til de nye kravene meter. Avinor utreder mulighetene for å etablere en ny større flyplass i Lofoten. Alternativene som vurderes er Hadselsand, Vesteresand, Gimsøya og Leknes. En større flyplass vil kunne gi Lofoten et bedre flytilbud og samtidig åpne for helårs chartertrafikk til regionen. Direkte chartertrafikk er ei forutsetning for å utvikle reiselivsnæringen til ei helårs næring. Et helårs chartermarked vil kunne bidra til å doble verdiskapingen innenfor reiselivsnæringen i Lofoten. En evt. ny flyplass bør imidlertid plasseres sentralt i regionen mindre enn 45 minutter fra de viktigste destinasjonene. Avinors konklusjon vil derfor være et viktig innspill til KVU E10 Fiskebøl Å. For fastlands-lofoten vil mest sannsynlig Evenes ennå i lang tid være nærmeste stamflyplass og en viktig charterflyplass for å videreutvikle reiselivssesongen i Lofoten. Innkorting og effektivisering av E10 mellom Lofast og Evenes (jfr. KVU Evenes Sortland) vil derfor få stor betydning for utviklingen av charterturisme til Lofoten. For Værøy og vil Bodø være nærmeste stamflyplass. - Direkte rutefly OSL Lofoten. - Direkte rutefly Lofoten - Tromsø. - Chartertrafikk direkte til Lofoten. - Øke trafikkgrunnlaget slik at en evt. ny flyplass med tiden kan inngå i stamrutenettet. Helikoptertrafikken til og fra Værøy begrenses av to forhold: 1. Helikopterne som trafikkerer ruten har for liten kapasitet. 2. Det er ikke direkte forbindelse mellom Værøy og resten av Lofoten. Side 8

9 1. Helikopterne som trafikkerer ruten bør ha mer enn 15 seter. 2. Utrede direkterute mellom Værøy og Leknes. For å vinne erfaring bør det iverksettes et forsøk for sommersesongen Sentrale samferdselsutfordringer for Lofoten - sammendrag Tabellen sammenfatter de overordnede transportkorridorene/transportrutene både internt og til og fra Lofoten. Transportkorridorer /-ruter E10 Fiskebøl Å Nasjonal turistveg og sykkelregionen Lofoten E10 Lofast - Bjerkvik Rv 80: Ferge Moskenes - Værøy - - Bodø Fv 81: Ferge Svolvær - Skutvik Viktigste funksjon Binde sammen Lofoten som en mest mulig effektiv BAS-region. Moskenes Leknes maks 45 min Leknes Svolvær maks 45 min Turister ønsker å komme nærmere Lofotnaturen. Attraktive Lofoten blir mer tilgjengelig. Legge til rette for ferietrafikk i minst mulig grad hindrer nyttetrafikken. Styrke samhandling Midtre Hålogaland. Effektiv transport til stamflyplass, jernbane og internasjonal transportkorridor. Redusere transporttiden til Narvik med minimum en time Viktig transportåre internt i Lofoten. Samhandling Lofoten - Bodø. Viktig for all næringstransport gods og reiseliv. Viktig lokaltransport Svolvær Skrova. Viktig for samhandlingen i indre Vestfjorden, Lofoten nordre Salten. Forventet transportbehov Økt arbeidspendling effektivisere arbeidsmarkedet. Sterk øking i sesongtrafikk bl. a. charter- og cruisetrafikk. Økt transport av fisk mot øst jernbanen. I dag blandes tungtransport, arbeidspendlere, ferietrafikk og syklende. MÅL: Styre ferietrafikken slik at den ikke hindrer nyttetrafikken. Bedre fremkommelighet. Nasjonalt mål: Mer gods til grønn korridor. Økende andel sjømat går med jernbane. Økende andel charterreisende via Evenes til Lofoten. Økende samhandling i Midtre Hålogaland. Sjømatvolumet er voksende og dermed transportbehovet. Stort potensial for sykkelturisme i Nordland verdens vakreste kyst blir mer tilgjengelig - øy hopping. Svolvær Skutvik er viktig for næringstransport mellom Vågan og E6 sørover. Stor interesse for Hamsundsenteret blant turister i Lofoten gir et visst trafikkpotensial. Flaskehalser og utfordringer Infrastruktur Transporttilbud Veginnkorting. Bedre kollektivtilbud, Standardheving - skole-, arbeids- og geometri og trafikk. fritidsreiser. Flere attraktive raste- /utsiktsplasser. Akselerasjons- og retardasjonsfelt i kryss med E10. Størst mulig grad av trafikkseparering. Veginnkorting og standardheving. Raskere ferger. Redusere reisetiden med 30% Opprettholde fergesambandet. Raskere ferge. Redusere reisetiden med 30% Bedre kollektivtilbud: Service-, skole- og arbeidsreiser. Tilbringing stamflyplass og jernbane. Daglig avgang hele året for sambandet Moskenes - Værøy - Flere avganger Svolvær Skrova. Siste avgang fra Svolvær til Skrova bør være kl. 23:00. Side 9

10 Transportkorridorer /-ruter Flyplassene må tilfredsstille internasjonale krav. Evt. en ny charterflyplass Ytre maritim korridor / stamled Viktigste funksjon Videreutvikle rutetilbudet. Direktefly er ei forutsetning for å få til helårs turisme. Stort potensial for charterreiser direkte til Lofoten. Hovedleden gjennom Lofoten og Vesterålen med knutepunktshavner Forventet transportbehov Økende rutetrafikk.. Chartertrafikk vil utnytte dagens overnattingskapasitet gjennom hele året. Hvis man lykkes vil det bety mer enn en dobling av dagens turistvolum. Sikre at dagens og framtidig kysttrafikk fortsatt skal kunne følge hovedleden gjennom Lofoten og Vesterålen. Flaskehalser og utfordringer Infrastruktur Transporttilbud Ruste opp flyplassene til internasjonale krav. En større flyplass i Lofoten som kan ta imot chartertrafikk Må tilfredsstille krav til stamled Direkte rutefly OSL Lofoten og Lofoten - Tromsø. Chartertrafikk direkte til Lofoten. Øke trafikken slik at en evt. større flyplass med tiden vil kunne inngå i stamrutenettet. Lofoten relevante utredninger, analyser, planer og vedtak: - Samferdselspolitiske hovedpunkter for Lofoten, Lofotrådet Masterplan for reiseliv i Lofoten - Lofast virkninger for næringsliv, reiseliv og flytrafikk, TØI - Næringsanalyse for Lofoten - Fiskerianalyse og fiskeristrategier for Lofoten, des LoVe 2025, juni Lofotrådets innspill til Ny infrastruktur i nord, del 2 - Lofotrådets innspill til planprogrammet for RTP Nordland Side 10

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN, MANDAT OG OPPDRAGSSPESIFIKASJON... 6 1.2 METODISK TILNÆRMING OG PROBLEMSTILLINGER... 7 2. AVSTANDER, KJØRETIDER OG TRANSPORTKOSTNADER...

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark Sammendrag: Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark TØI rapport 1416/2015 Forfatter(e): Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen Oslo 2015, 75 sider I Vest-Finnmark bor og arbeider

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE r TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV 3 (57)

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Samferdsel og regional utvikling

Samferdsel og regional utvikling TØI-rapport 1106/2010 Forfattere: Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Anne Gjerdåker, Joachim Rønnevik og Thorkel Askildsen Oslo 2010, 69 sider Sammendrag: Samferdsel og regional utvikling Denne rapporten omhandler

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER Lødingen kommune Ballangen kommune Tysfjord kommune Evenes kommune Narvik Havn KF ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll, Jarle Løvland, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg Hanssen Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) Erfaringer

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer