Tromsø - Byen med plass til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø - Byen med plass til alle"

Transkript

1 Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program

2 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye boligpriser, arbeidsledighet, manglende tjenestetilbud, krevende næringsetablering, vanskelig integrering eller at en på andre måter ikke får realisert sitt fulle potensiale. Tromsø skal være; Byen med plass til alle! Vi må bevare byens særpreg som universitets- og næringslivsby og de store distriktsområdene. Vi vil stimulere til økt bosetting og vekst både i sentrum og i distriktene. Som Nord-Norges hovedstad er det en målsetting å videreutvikle den nordlige landsdelen i samarbeid med regionens øvrige kommuner og fylker. For å gjøre dette mulig, vil Kristelig Folkeparti satse på tre hovedområder de neste fire årene: 1. Oppvekst 2. Helse og omsorg 3. Næringspolitikk Hilsen Helga Marie Bjerke og Millicent Adubofour 1

3 Oppvekst og familie Mennesker er skapt til å være i fellesskap. Familien er det første og for mange det viktigste av alle felleskapene vi gjennom livet blir en del av. For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, omsorg, nærhet og fellesskap. For familier med utfordringer knyttet til omsorg for egne barn, skal Tromsø kommune, kunne på en god måte, by støttende tiltak for å bistå foreldre. Et godt nærmiljø for barna er bra for alle. Tromsø Kristelig Folkeparti sitt mål, er derfor en barnevennlig by. - Sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. - Tilby foreldrekurs og samlivskurs for nybakte foreldre. - At Barnevernet i større grad skal motivere foreldre til å nyttiggjøre seg tilbud som vil øke foreldrekompetansen. - Sikre trygge boligmiljø for barnefamilier som har behov for kommunal bolig. - Sikre høyere standard på kommunale boliger. - Etablere en ordningen der lavinntektsfamilien kan få Fritidskort som sikrer barn deltagelse i minst en fritidsaktivitet. - Innføre et opplevelses- Fritidskort for barn og unge gjennom NAV. - Støtte Røde Kors sitt tilbud med Utlånssentral med mål om å videreutvikle tilbudet. 2

4 Barnehage Kristelig Folkeparti mener foreldrene har hovedansvaret for barnas oppvekst og at barnehager er et godt og nødvendig tilbud for mange barn. Kvaliteten i barnehagene må sikres gjennom økt voksentetthet, krav til grunn- og videreutdanning av personalet i barnehagen, gode lokaler og uteområder. Antall pedagoger i barnehagene bør økes. Barnehagen er en viktig arena for sosial læring og språkutvikling. Det er derfor viktig å styrke barnehagenes språkmiljø og sette inn tiltak som sikrer alle barn en god sosialisering og språkutvikling. Tromsø Kristelig Folkeparti ønsker et mangfoldig tilbud til småbarn og deres foreldre, og ser derfor positivt på fokusbarnehager, familiebarnehager, private barnehager og andre organiserte pedagogiske tilbud til små- og førskolebarn. - At alle barn skal møtes med trygghet, respekt og annerkjennelse i barnehagen. - Sikre stipendordninger til kompetanseheving for ufaglærte ansatte i barnehagene, gjerne i samarbeid med UiT. - At private barnehager skal ha de samme økonomiske rammebetingelser som kommunale barnehager. - At utbygging av barnehageplasser kan foregå så vel i privat som i kommunal regi. - At alle barnehager skal ha god standard på bygninger, utstyr og uteareal. - At barnehagene skal ha kunnskap om og beredskap mot mobbing. 3

5 Skole Tromsøskolen er vår viktigste arena for felles læring og utvikling. Tromsø Kristelig Folkeparti vil videreutvikle skolen, som en god arena for barn og unge i samarbeid og forståelse med hjemmene. Vi vil utruste barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold og rom for menneskelig danning og utvikling. Med undervisning basert på kompetanse og verdier, skal Tromsøskolen gi elevene gode grunnleggende kunnskaper slik at de oppnår best mulige forutsetninger for et videre utdanningsløp. Skolen skal også bidra til å gi barn og unge god selvrespekt og selvtillit, samt respekt for andre, deres verdier og særegenheter. - At alle elever skal oppleve trygghet og respekt i skolen. - Arbeide for at alle elever skal utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter i løpet av de to første skoleårene. - Prioritere og igangsette bygging av Kvaløya ungdomsskole, evt. ved bruk av offentlig privat samarbeid (OPS). - Sikre at barn utvikler gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy. - Ha flere yrkesgrupper (som f.eks. barnevernspedagog, vernepleiere) inn i skolen for å styrke tverrfagligheten. - Ha nulltoleranse for mobbing i Tromsøskolen. - At bruk av antimobbeprogram videreutvikles og styrkes. - At læreren skal være en aktiv partner i styrking av barns psykiske helse. - Styrke foreldrenes medvirkning i grunnskolen. - Tilby sommerskole i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning til ungdomsskoleelever som ønsker å styrke kompetansen sin. Sommerskolen skal ha fokus på en praktisk tilnærming. - At kvalitet i skolen skal prioriteres fremfor en utvidelse av undervisningstiden. 4

6 Helse- og sosialomsorg Helsetjenesten i Tromsø kommune skal omfatte et bredt spekter av tilbud innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Samarbeidet med Universitetssykehuset Nord- Norge skal videreutvikles, og antall liggedøgn for ferdigbehandlede pasienter på sykehuset skal reduseres betydelig. Tromsø Kristelig Folkeparti vil satse mer på forebygging og behandling av psykiske problemer. Spesielt barn og unge skal prioriteres i dette arbeidet, og ordninger med psykologtjeneste på helsestasjoner skal styrkes. Samarbeidet mellom helsesøstre, lærere, sykepleiere og fastleger skal forsterkes. En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge egne krefter strekker til og oppleve seg nyttig i familie og samfunnsliv. Når behovene for hjelp melder seg, må alle få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp. - Styrke kompetanse og grunnbemanning i sykehjem- og hjemmetjeneste. - Søke å inngå i nasjonalt prøveprosjekt med statlig finansiering for bygging og drift av sykehjemsplasser. - Bygge ut de kommunale tjenestene innen psykisk helsevern med fokus på forebygging, bolig, lavterskeltilbud og gode støttetjenester. - Opprette en ordning med Hjemme-assistent for familier ved flerbarnsfødsler. - Bygge ut hjemme-rehabilitering og ulike former for velferdsteknologi som som tilbud til alle som tilbys hjemmetjeneste. - At sykehjemsplasser i større grad skal være tilpasset ulike brukergruppers behov. - Bygge ut dagsentertilbudet til personer med demens. - At kommunale sykehjem skal ha en aktivitørtjeneste. Dersom private tilbyr sykehjemsplass skal det kreves tilsvarende. - Ferdigstille Otium med totalt 170 plasser i perioden. - Styrke helsesøstertjenesten med bedre tilgjengelighet og økt kompetanse. - Legge til rette for å bygge omsorgsboliger og seniorboliger med gode fellesareal. - Renovere, bygge ut og tilpasse sykehjemmene med fokus på bl.a. uteområdene. - Utvikle flere botilbud, service og arbeidstilbud for unge funksjonshemmede. - Erstatte og bygge nye avlastningsplasser for barn med spesielle utfordringer. - Igangsette og ferdigstille bygging av Helsehus med bl.a. korttidsplasser og kommunale akuttsenger. - Arbeide aktivt for økt rekruttering til helse- og omsorgsyrkene. - Økt antall lærlingeplasser i kommunen. 5

7 Rusmiddelpolitikk Ethvert menneske har uendelig verdi. Menneskeverdet må ikke graderes, noe som innebærer at vi som samfunn har en plikt til å stille opp for sterkt hjelpetrengende rusavhengige og hjelpe dem til et verdig liv. Tromsø Kristelig Folkeparti mener det er viktig å bevare troen på at den enkelte rusmisbruker kan ha nytte av behandling og bli rusfri. Forebygging, behandling, rehabilitering, ettervern og bolig skal knyttes tettere sammen. Alle aktører må få klarere roller, og samarbeidet skal bli bedre. - Øke brukermedvirkningen ved valg av behandlingsinstitusjoner for rusavhengige. - Arbeide for at spesialisthelsetjenesten skal tilby en 24-timers behandlingsgaranti. - Sikre en helhetlig rusomsorg gjennom tett oppfølging, valgfrihet og samhandling med offentlige, ideelle og private aktører som eksempelvis Huset, Kafé X m.fl. - At forebyggende arbeid skal få mer oppmerksomhet, og tidlig innsats blant barn- og unge skal prioriteres. - Tjenester innen psykisk helse og rus skal knyttes tettere sammen. - Styrke oppfølgingen av personer som har rusmiddelproblemer og personer som nylig har avsluttet rusmiddelbehandling. - Innskjerpe prikksystemet som sanksjonsmiddel knytet til salg- og bevilgning for alkohol. - Flytte ansvaret for alkoholpolitikken fra byråd for næring til byråd for helse. - Støtte alkoholfrie tilbud og arrangementer for barn og unge. - At idrettsarrangement ikke åpnes for alkoholservering, verken hvor barn eller voksne er utøvere. - At salgs- og skjenkebevillinger skal skje etter tilråding fra Politiet. - At det innføres maksimal skjenketid til klokken At det totale antall utsalgs- og skjenkesteder fastsettes for hele perioden ut fra edruskapspolitiske hensyn. 6

8 Bolig og byutvikling Alle skal kunne bo godt og trygt. Høye boligpriser bør møtes med en økt tilgang til boliger og nye finansieringsordninger som gjør det mulig å skaffe egen bolig. Bolig er et grunnleggende virkemiddel for å ha det godt, for helse, utdanning og arbeid. Bolig er kritisk viktig for unge i overgangen til voksenlivet. En god bolig er viktig for integrering av ulike grupper av befolkningen. For Tromsø Kristelig Folkeparti er det et mål at flest mulig skal kunne eie egen bolig. Tromsø Kristelig Folkeparti ønsker at byen skal et levende sentrum som er attraktivt for handel så vel som et godt sted å bo. Vi vil derfor ta vare på grønne lunger, rekreasjonsområder og i større grad tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår og økt trivsel ved å prioritere grøntområder, parker og lekeplasser. - Fortsette satsingen på økt boligbygging. - Ha en mer sosial boligbygging i tråd med Boligsosialhandlingsplan. - At Tromsø kommune øker sitt antall kommunale boliger til 20 per 1000 innbyggere gjennom Stiftelsen Kommunale Boliger. - At en større andel av leieinntekter fra kommunale boliger skal brukes til vedlikehold av disse. - Stimulere innbyggerne til å tilpasse sine boliger med tanke på fremtidige behov. - Bygge ut ordningen med «leie før eie» for personer med behov for kommunal bolig. - Øke fokuset på naboskapsarbeid gjennom bl.a. boveiledere og økt samarbeid med andre kommunale tjenester. - Miljøstasjoner må etableres når en utvikler nye boligområder. - Bevare og videreutvikle bynære grøntarealer. - Intensivere tilrettelegging av tomteareal for sosial boligbygging. - Tilrettelegging av bolig slik at eldre kan bo lengre hjemme, blant annet ved finansiering av midler fra Husbanken. - At flere høyhus bygges der disse passer naturlig inn i bybildet. - Ikke redusere eiendomsskatten i perioden. - Videreutvikle parlamentarismemodellen som styringsform. - Sammen med våre nabokommuner utrede og føre prosessen med kommunesammenslåing frem til storkommuner som er rustet for å gi innbyggerne tjenester av bedre kvalitet og større muligheter for næringsutvikling. 7

9 Kirke, tros- og livssynssamfunn For Tromsø Kristelig Folkeparti er det viktig at mennesker kan finne verdimessig forankring i hverdagen. Vi vil derfor sikre at Tromsø, også i fremtiden, skal være en by med aktive trosog livssynssamfunn hvor man uavhengig av etnisk og religiøs bakgrunn skal kunne finne seg til rette. Tros- og livssynssamfunn representerer viktige frivillige krefter som vi vil legge til rette for. Kirkebygg er viktige arenaer for trosutøvelse og viktige sosiale møteplasser. Derfor vil vi sikre forsvarlig drift og vedlikehold av byens kirkebygg og gravlunder. - Realisere kirkeplanene for Sandnessund Kirke- og kulturhus på Kvaløysletta. - At Tromsøskolen fortsatt skal ha et tilbud om skolegudstjenester. - Støtte frivillig arbeid utført av tros- og livssynsorganisasjoner og særlig de som er rettet mot barn og unge. 8

10 Kultur, idrett og frivillighet Tromsø har klart å befeste seg som en spennende kulturby med et mangfold og stort engasjement. Kunst og kultur er grunnleggende for god livskvalitet og utvikling, og det er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Tromsø Kristelig Folkeparti vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele byens befolkning både gjennom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Idrett gir bedre folkehelse, bedre levekår, utvikler talenter og sikrer gode opplevelser for alle. Vi vil ha fokus på hele bredden og mangfoldet innen idretten. Kommunen skal derfor være en viktig bidragsyter. Frivillighet er en viktig drivkraft i et samfunn og baserer seg på den enkeltes engasjement. Frivillighet kan ikke vedtas, men vi vil legge til rette for ildsjelene som skaper en bedre hverdag for mennesker rundt seg. - At frivillige organisasjoner støttes økonomisk og utfordres til å ta større ansvar i vårt felles kulturarbeid. - Opprettholde nødvendig fokus og støtte til skolerevyene. - Styrke integrering av barn- og unge med minoritetsbakgrunn i idrett, og frilufts- og kulturaktiviteter. - Ferdigstille lysløypa på Kvaløysletta for sommerbruk. - Arbeide for å realisere Tromsøbadet på Templarheimen. - Sikre et aktivt jeger- og friluftsliv i Tromsø og legge til rette for ny skytebane i Tromsø. - Etablere lettere tilgjengelig kommunalt toalett- og renovasjonsanlegg i Grøtfjorden. - Frita idrettsanlegg- og kulturbygg fra kommunal eiendomsskatt. - Støtte Idrettsbyen Tromsø sine prosjekter der de kan avhjelpe mangel på idrettshall. - I større grad legge til rette for at seniorer kan bidra med sin kompetanse og erfaring innenfor flere samfunnsområder. - Sikre at Tvibit blir et tilbud for ungdommer som ellers ikke har et tilbud. - Videreutvikle Perspektivet Museum til fortsatt å være et utstillingsvindu for livet her nord i fortid og i nåtid. - At Tromsø får en storhall som holder internasjonale mål til ulike ballidretter. - At skolebyggene skal være åpne til bruk for frivillig arbeid kveld og helg. 9

11 Samferdsel og miljø Tromsø vokser i folketall og det medfører et stadig økende transportbehov, både internt i Tromsø samt til og fra distriktene. Byen er allerede sterkt trafikkbelastet. Det er derfor avgjørende at veksten i antall reisende i så stor grad som mulig, skjer innen kollektivtrafikk slik Transportnett Tromsø legger opp til. Staten bør ta et større ansvar for medfinansiering av kollektivutbyggingen og belønningsordningen må styrkes, være forutsigbar og gjøres mer langsiktig. Begrunnet ut fra både bedre fremkommelighet, færre flaskehalser og både en trygg og mer miljøvennlig kollektivtilbud, må arbeidet med å få utredet en bybane prioriteres. Et godt og effektivt transportsystem er viktig for folk flest og for næringslivet. Busstilbudet bør bedres og utbyggingen av gang- og sykkelstier samt sikring av skoleveier må fortsette. - Utrede muligheten for bybane mellom Sørbyen, Sentrum, Giæverbukta/ flyplassen og Breivika. - Ved bygging av nye veitraseer skal det legges til rette for egne kollektivløsninger. - Fullføre en sammenhengende gang- og sykkelveg rundt hele Tromsøya. - I utgangspunktet øke drivstoffavgiften (50 øringen) for å finansiere og utløse statlig finansiering av kollektiv, gang- og sykkelveier. Rushtidsavgift og bompengering rundt sentrum er lite egnet for befolkningen i Tromsø. - Planlegge og igangsette ny forbindelse til Kvaløya og en forbedret veitrasé til Tønsnes industrihavn. - Realisere ny E8 gjennom Ramfjorden snarest mulig. Videre arbeide for å realisere Ramfjordmoen som et nytt samferdselsknutepunkt for E8, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen for en effektiv kommunikasjon til og fra Tromsø. - Vurdere delfinansiering av nye veitraseer med bompenger. - Ferdigstille gang- og sykkelveg fra Eide Handel og veiovergang ved Håkøybrua. - At det blir etablert flere ladestasjoner for El-biler i Fjellanlegget og byen for øvrig, og at det skal inngå som krav til utbyggere av nye boligområder. - Sikre trafikkovergang over Langnesbakken og Åsgårdveien. - Sikre bedre flyt for næringstrafikk fra Breivika og nordover. 10

12 Sysselsetting og næringspolitikk Lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter er en forutsetning for bosetting, aktivitet og velferd. Tromsø Kristelig Folkeparti vil legge forholdene til rette for næringslivet ved å gi forutsigbare rammer som sikrer bærekraftig verdiskaping hvor etikk, økonomi og miljøaspekter er ivaretatt. De fleste bedriftene i Troms har under 50 ansatte. Disse bidrar med avgjørende verdiskapning og forventer et godt samarbeid med Tromsø kommune, slik at muligheter til videreutvikling og vekst ivaretas. - At Tromsøskolen, fra 1. trinn, jobber aktivt med Ungt Entreprenørskap. - Legge til rette for nyetablering og gründervirksomhet. - Ha fokus på vertskapsattraktivitet for små og mellomstore bedrifter. Bedriftseier får en fast kontaktperson i kommunen. - Kommunens innkjøpsordninger skal bli innovative. - At kommunen har et avgiftsnivå som er tilpasset kostnadsnivået for næringslivet i landsdelen for øvrig. - Bidra til fortsatt fiskeindustri i distriktene som Sommarøy, Tromvik og Kvaløyvågen. - At landbruket sikres dyrkbare areal og ivareta mål om «kortreist mat», desentralisert bosetting, sysselsetting og matvaresikkerhet. Udyrket mark i distriktene skal også kunne nyttes til annen næringsvirksomhet. - Sikre at det kontinuerlig opprettes varige tilrettelagte arbeidsplasser. - Styrke merkevarebyggingen av Tromsø som turist- reiseliv og kongressby. - Bidra til å fremskynde oppgradering og utvidelse av Langnes lufthavn. Høyere utdanning Tromsø er en betydelig utdanningsby med om lag studenter. I løpet av studietiden tilegner disse seg kompetanse og kunnskap som kan sikre innovasjon og skape nye arbeidsplasser. Som vertsby har Tromsø et særlig ansvar for å være en attraktiv studentby, og legge til rette for at ferdigutdannede velger å bo i byen. - Legge til rette for økt bygging av studentboliger. - Videreføre og videreutvikle Universitetsskoleprosjektet. - At kommunen skal bidra med nok praksisplasser med god kompetanse. 11

13 Kristelig Folkeparti sitt verdigrunnlag Vår politikk bygger på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Det har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar. Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker. Nestekjærligheten gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Den inkluderer alle mennesker og den krever aktiv handling. Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser samt økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den. 12

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Program for Gjøvik Venstre 2015 2019

Program for Gjøvik Venstre 2015 2019 Program for Gjøvik Venstre 2015 2019 1 Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Vi ønsker et samfunn hvor folk har mulighet til å skape sin egen vei

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer