Tromsø - Byen med plass til alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø - Byen med plass til alle"

Transkript

1 Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program

2 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye boligpriser, arbeidsledighet, manglende tjenestetilbud, krevende næringsetablering, vanskelig integrering eller at en på andre måter ikke får realisert sitt fulle potensiale. Tromsø skal være; Byen med plass til alle! Vi må bevare byens særpreg som universitets- og næringslivsby og de store distriktsområdene. Vi vil stimulere til økt bosetting og vekst både i sentrum og i distriktene. Som Nord-Norges hovedstad er det en målsetting å videreutvikle den nordlige landsdelen i samarbeid med regionens øvrige kommuner og fylker. For å gjøre dette mulig, vil Kristelig Folkeparti satse på tre hovedområder de neste fire årene: 1. Oppvekst 2. Helse og omsorg 3. Næringspolitikk Hilsen Helga Marie Bjerke og Millicent Adubofour 1

3 Oppvekst og familie Mennesker er skapt til å være i fellesskap. Familien er det første og for mange det viktigste av alle felleskapene vi gjennom livet blir en del av. For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, omsorg, nærhet og fellesskap. For familier med utfordringer knyttet til omsorg for egne barn, skal Tromsø kommune, kunne på en god måte, by støttende tiltak for å bistå foreldre. Et godt nærmiljø for barna er bra for alle. Tromsø Kristelig Folkeparti sitt mål, er derfor en barnevennlig by. - Sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. - Tilby foreldrekurs og samlivskurs for nybakte foreldre. - At Barnevernet i større grad skal motivere foreldre til å nyttiggjøre seg tilbud som vil øke foreldrekompetansen. - Sikre trygge boligmiljø for barnefamilier som har behov for kommunal bolig. - Sikre høyere standard på kommunale boliger. - Etablere en ordningen der lavinntektsfamilien kan få Fritidskort som sikrer barn deltagelse i minst en fritidsaktivitet. - Innføre et opplevelses- Fritidskort for barn og unge gjennom NAV. - Støtte Røde Kors sitt tilbud med Utlånssentral med mål om å videreutvikle tilbudet. 2

4 Barnehage Kristelig Folkeparti mener foreldrene har hovedansvaret for barnas oppvekst og at barnehager er et godt og nødvendig tilbud for mange barn. Kvaliteten i barnehagene må sikres gjennom økt voksentetthet, krav til grunn- og videreutdanning av personalet i barnehagen, gode lokaler og uteområder. Antall pedagoger i barnehagene bør økes. Barnehagen er en viktig arena for sosial læring og språkutvikling. Det er derfor viktig å styrke barnehagenes språkmiljø og sette inn tiltak som sikrer alle barn en god sosialisering og språkutvikling. Tromsø Kristelig Folkeparti ønsker et mangfoldig tilbud til småbarn og deres foreldre, og ser derfor positivt på fokusbarnehager, familiebarnehager, private barnehager og andre organiserte pedagogiske tilbud til små- og førskolebarn. - At alle barn skal møtes med trygghet, respekt og annerkjennelse i barnehagen. - Sikre stipendordninger til kompetanseheving for ufaglærte ansatte i barnehagene, gjerne i samarbeid med UiT. - At private barnehager skal ha de samme økonomiske rammebetingelser som kommunale barnehager. - At utbygging av barnehageplasser kan foregå så vel i privat som i kommunal regi. - At alle barnehager skal ha god standard på bygninger, utstyr og uteareal. - At barnehagene skal ha kunnskap om og beredskap mot mobbing. 3

5 Skole Tromsøskolen er vår viktigste arena for felles læring og utvikling. Tromsø Kristelig Folkeparti vil videreutvikle skolen, som en god arena for barn og unge i samarbeid og forståelse med hjemmene. Vi vil utruste barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold og rom for menneskelig danning og utvikling. Med undervisning basert på kompetanse og verdier, skal Tromsøskolen gi elevene gode grunnleggende kunnskaper slik at de oppnår best mulige forutsetninger for et videre utdanningsløp. Skolen skal også bidra til å gi barn og unge god selvrespekt og selvtillit, samt respekt for andre, deres verdier og særegenheter. - At alle elever skal oppleve trygghet og respekt i skolen. - Arbeide for at alle elever skal utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter i løpet av de to første skoleårene. - Prioritere og igangsette bygging av Kvaløya ungdomsskole, evt. ved bruk av offentlig privat samarbeid (OPS). - Sikre at barn utvikler gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy. - Ha flere yrkesgrupper (som f.eks. barnevernspedagog, vernepleiere) inn i skolen for å styrke tverrfagligheten. - Ha nulltoleranse for mobbing i Tromsøskolen. - At bruk av antimobbeprogram videreutvikles og styrkes. - At læreren skal være en aktiv partner i styrking av barns psykiske helse. - Styrke foreldrenes medvirkning i grunnskolen. - Tilby sommerskole i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning til ungdomsskoleelever som ønsker å styrke kompetansen sin. Sommerskolen skal ha fokus på en praktisk tilnærming. - At kvalitet i skolen skal prioriteres fremfor en utvidelse av undervisningstiden. 4

6 Helse- og sosialomsorg Helsetjenesten i Tromsø kommune skal omfatte et bredt spekter av tilbud innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Samarbeidet med Universitetssykehuset Nord- Norge skal videreutvikles, og antall liggedøgn for ferdigbehandlede pasienter på sykehuset skal reduseres betydelig. Tromsø Kristelig Folkeparti vil satse mer på forebygging og behandling av psykiske problemer. Spesielt barn og unge skal prioriteres i dette arbeidet, og ordninger med psykologtjeneste på helsestasjoner skal styrkes. Samarbeidet mellom helsesøstre, lærere, sykepleiere og fastleger skal forsterkes. En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge egne krefter strekker til og oppleve seg nyttig i familie og samfunnsliv. Når behovene for hjelp melder seg, må alle få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp. - Styrke kompetanse og grunnbemanning i sykehjem- og hjemmetjeneste. - Søke å inngå i nasjonalt prøveprosjekt med statlig finansiering for bygging og drift av sykehjemsplasser. - Bygge ut de kommunale tjenestene innen psykisk helsevern med fokus på forebygging, bolig, lavterskeltilbud og gode støttetjenester. - Opprette en ordning med Hjemme-assistent for familier ved flerbarnsfødsler. - Bygge ut hjemme-rehabilitering og ulike former for velferdsteknologi som som tilbud til alle som tilbys hjemmetjeneste. - At sykehjemsplasser i større grad skal være tilpasset ulike brukergruppers behov. - Bygge ut dagsentertilbudet til personer med demens. - At kommunale sykehjem skal ha en aktivitørtjeneste. Dersom private tilbyr sykehjemsplass skal det kreves tilsvarende. - Ferdigstille Otium med totalt 170 plasser i perioden. - Styrke helsesøstertjenesten med bedre tilgjengelighet og økt kompetanse. - Legge til rette for å bygge omsorgsboliger og seniorboliger med gode fellesareal. - Renovere, bygge ut og tilpasse sykehjemmene med fokus på bl.a. uteområdene. - Utvikle flere botilbud, service og arbeidstilbud for unge funksjonshemmede. - Erstatte og bygge nye avlastningsplasser for barn med spesielle utfordringer. - Igangsette og ferdigstille bygging av Helsehus med bl.a. korttidsplasser og kommunale akuttsenger. - Arbeide aktivt for økt rekruttering til helse- og omsorgsyrkene. - Økt antall lærlingeplasser i kommunen. 5

7 Rusmiddelpolitikk Ethvert menneske har uendelig verdi. Menneskeverdet må ikke graderes, noe som innebærer at vi som samfunn har en plikt til å stille opp for sterkt hjelpetrengende rusavhengige og hjelpe dem til et verdig liv. Tromsø Kristelig Folkeparti mener det er viktig å bevare troen på at den enkelte rusmisbruker kan ha nytte av behandling og bli rusfri. Forebygging, behandling, rehabilitering, ettervern og bolig skal knyttes tettere sammen. Alle aktører må få klarere roller, og samarbeidet skal bli bedre. - Øke brukermedvirkningen ved valg av behandlingsinstitusjoner for rusavhengige. - Arbeide for at spesialisthelsetjenesten skal tilby en 24-timers behandlingsgaranti. - Sikre en helhetlig rusomsorg gjennom tett oppfølging, valgfrihet og samhandling med offentlige, ideelle og private aktører som eksempelvis Huset, Kafé X m.fl. - At forebyggende arbeid skal få mer oppmerksomhet, og tidlig innsats blant barn- og unge skal prioriteres. - Tjenester innen psykisk helse og rus skal knyttes tettere sammen. - Styrke oppfølgingen av personer som har rusmiddelproblemer og personer som nylig har avsluttet rusmiddelbehandling. - Innskjerpe prikksystemet som sanksjonsmiddel knytet til salg- og bevilgning for alkohol. - Flytte ansvaret for alkoholpolitikken fra byråd for næring til byråd for helse. - Støtte alkoholfrie tilbud og arrangementer for barn og unge. - At idrettsarrangement ikke åpnes for alkoholservering, verken hvor barn eller voksne er utøvere. - At salgs- og skjenkebevillinger skal skje etter tilråding fra Politiet. - At det innføres maksimal skjenketid til klokken At det totale antall utsalgs- og skjenkesteder fastsettes for hele perioden ut fra edruskapspolitiske hensyn. 6

8 Bolig og byutvikling Alle skal kunne bo godt og trygt. Høye boligpriser bør møtes med en økt tilgang til boliger og nye finansieringsordninger som gjør det mulig å skaffe egen bolig. Bolig er et grunnleggende virkemiddel for å ha det godt, for helse, utdanning og arbeid. Bolig er kritisk viktig for unge i overgangen til voksenlivet. En god bolig er viktig for integrering av ulike grupper av befolkningen. For Tromsø Kristelig Folkeparti er det et mål at flest mulig skal kunne eie egen bolig. Tromsø Kristelig Folkeparti ønsker at byen skal et levende sentrum som er attraktivt for handel så vel som et godt sted å bo. Vi vil derfor ta vare på grønne lunger, rekreasjonsområder og i større grad tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår og økt trivsel ved å prioritere grøntområder, parker og lekeplasser. - Fortsette satsingen på økt boligbygging. - Ha en mer sosial boligbygging i tråd med Boligsosialhandlingsplan. - At Tromsø kommune øker sitt antall kommunale boliger til 20 per 1000 innbyggere gjennom Stiftelsen Kommunale Boliger. - At en større andel av leieinntekter fra kommunale boliger skal brukes til vedlikehold av disse. - Stimulere innbyggerne til å tilpasse sine boliger med tanke på fremtidige behov. - Bygge ut ordningen med «leie før eie» for personer med behov for kommunal bolig. - Øke fokuset på naboskapsarbeid gjennom bl.a. boveiledere og økt samarbeid med andre kommunale tjenester. - Miljøstasjoner må etableres når en utvikler nye boligområder. - Bevare og videreutvikle bynære grøntarealer. - Intensivere tilrettelegging av tomteareal for sosial boligbygging. - Tilrettelegging av bolig slik at eldre kan bo lengre hjemme, blant annet ved finansiering av midler fra Husbanken. - At flere høyhus bygges der disse passer naturlig inn i bybildet. - Ikke redusere eiendomsskatten i perioden. - Videreutvikle parlamentarismemodellen som styringsform. - Sammen med våre nabokommuner utrede og føre prosessen med kommunesammenslåing frem til storkommuner som er rustet for å gi innbyggerne tjenester av bedre kvalitet og større muligheter for næringsutvikling. 7

9 Kirke, tros- og livssynssamfunn For Tromsø Kristelig Folkeparti er det viktig at mennesker kan finne verdimessig forankring i hverdagen. Vi vil derfor sikre at Tromsø, også i fremtiden, skal være en by med aktive trosog livssynssamfunn hvor man uavhengig av etnisk og religiøs bakgrunn skal kunne finne seg til rette. Tros- og livssynssamfunn representerer viktige frivillige krefter som vi vil legge til rette for. Kirkebygg er viktige arenaer for trosutøvelse og viktige sosiale møteplasser. Derfor vil vi sikre forsvarlig drift og vedlikehold av byens kirkebygg og gravlunder. - Realisere kirkeplanene for Sandnessund Kirke- og kulturhus på Kvaløysletta. - At Tromsøskolen fortsatt skal ha et tilbud om skolegudstjenester. - Støtte frivillig arbeid utført av tros- og livssynsorganisasjoner og særlig de som er rettet mot barn og unge. 8

10 Kultur, idrett og frivillighet Tromsø har klart å befeste seg som en spennende kulturby med et mangfold og stort engasjement. Kunst og kultur er grunnleggende for god livskvalitet og utvikling, og det er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Tromsø Kristelig Folkeparti vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele byens befolkning både gjennom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Idrett gir bedre folkehelse, bedre levekår, utvikler talenter og sikrer gode opplevelser for alle. Vi vil ha fokus på hele bredden og mangfoldet innen idretten. Kommunen skal derfor være en viktig bidragsyter. Frivillighet er en viktig drivkraft i et samfunn og baserer seg på den enkeltes engasjement. Frivillighet kan ikke vedtas, men vi vil legge til rette for ildsjelene som skaper en bedre hverdag for mennesker rundt seg. - At frivillige organisasjoner støttes økonomisk og utfordres til å ta større ansvar i vårt felles kulturarbeid. - Opprettholde nødvendig fokus og støtte til skolerevyene. - Styrke integrering av barn- og unge med minoritetsbakgrunn i idrett, og frilufts- og kulturaktiviteter. - Ferdigstille lysløypa på Kvaløysletta for sommerbruk. - Arbeide for å realisere Tromsøbadet på Templarheimen. - Sikre et aktivt jeger- og friluftsliv i Tromsø og legge til rette for ny skytebane i Tromsø. - Etablere lettere tilgjengelig kommunalt toalett- og renovasjonsanlegg i Grøtfjorden. - Frita idrettsanlegg- og kulturbygg fra kommunal eiendomsskatt. - Støtte Idrettsbyen Tromsø sine prosjekter der de kan avhjelpe mangel på idrettshall. - I større grad legge til rette for at seniorer kan bidra med sin kompetanse og erfaring innenfor flere samfunnsområder. - Sikre at Tvibit blir et tilbud for ungdommer som ellers ikke har et tilbud. - Videreutvikle Perspektivet Museum til fortsatt å være et utstillingsvindu for livet her nord i fortid og i nåtid. - At Tromsø får en storhall som holder internasjonale mål til ulike ballidretter. - At skolebyggene skal være åpne til bruk for frivillig arbeid kveld og helg. 9

11 Samferdsel og miljø Tromsø vokser i folketall og det medfører et stadig økende transportbehov, både internt i Tromsø samt til og fra distriktene. Byen er allerede sterkt trafikkbelastet. Det er derfor avgjørende at veksten i antall reisende i så stor grad som mulig, skjer innen kollektivtrafikk slik Transportnett Tromsø legger opp til. Staten bør ta et større ansvar for medfinansiering av kollektivutbyggingen og belønningsordningen må styrkes, være forutsigbar og gjøres mer langsiktig. Begrunnet ut fra både bedre fremkommelighet, færre flaskehalser og både en trygg og mer miljøvennlig kollektivtilbud, må arbeidet med å få utredet en bybane prioriteres. Et godt og effektivt transportsystem er viktig for folk flest og for næringslivet. Busstilbudet bør bedres og utbyggingen av gang- og sykkelstier samt sikring av skoleveier må fortsette. - Utrede muligheten for bybane mellom Sørbyen, Sentrum, Giæverbukta/ flyplassen og Breivika. - Ved bygging av nye veitraseer skal det legges til rette for egne kollektivløsninger. - Fullføre en sammenhengende gang- og sykkelveg rundt hele Tromsøya. - I utgangspunktet øke drivstoffavgiften (50 øringen) for å finansiere og utløse statlig finansiering av kollektiv, gang- og sykkelveier. Rushtidsavgift og bompengering rundt sentrum er lite egnet for befolkningen i Tromsø. - Planlegge og igangsette ny forbindelse til Kvaløya og en forbedret veitrasé til Tønsnes industrihavn. - Realisere ny E8 gjennom Ramfjorden snarest mulig. Videre arbeide for å realisere Ramfjordmoen som et nytt samferdselsknutepunkt for E8, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen for en effektiv kommunikasjon til og fra Tromsø. - Vurdere delfinansiering av nye veitraseer med bompenger. - Ferdigstille gang- og sykkelveg fra Eide Handel og veiovergang ved Håkøybrua. - At det blir etablert flere ladestasjoner for El-biler i Fjellanlegget og byen for øvrig, og at det skal inngå som krav til utbyggere av nye boligområder. - Sikre trafikkovergang over Langnesbakken og Åsgårdveien. - Sikre bedre flyt for næringstrafikk fra Breivika og nordover. 10

12 Sysselsetting og næringspolitikk Lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter er en forutsetning for bosetting, aktivitet og velferd. Tromsø Kristelig Folkeparti vil legge forholdene til rette for næringslivet ved å gi forutsigbare rammer som sikrer bærekraftig verdiskaping hvor etikk, økonomi og miljøaspekter er ivaretatt. De fleste bedriftene i Troms har under 50 ansatte. Disse bidrar med avgjørende verdiskapning og forventer et godt samarbeid med Tromsø kommune, slik at muligheter til videreutvikling og vekst ivaretas. - At Tromsøskolen, fra 1. trinn, jobber aktivt med Ungt Entreprenørskap. - Legge til rette for nyetablering og gründervirksomhet. - Ha fokus på vertskapsattraktivitet for små og mellomstore bedrifter. Bedriftseier får en fast kontaktperson i kommunen. - Kommunens innkjøpsordninger skal bli innovative. - At kommunen har et avgiftsnivå som er tilpasset kostnadsnivået for næringslivet i landsdelen for øvrig. - Bidra til fortsatt fiskeindustri i distriktene som Sommarøy, Tromvik og Kvaløyvågen. - At landbruket sikres dyrkbare areal og ivareta mål om «kortreist mat», desentralisert bosetting, sysselsetting og matvaresikkerhet. Udyrket mark i distriktene skal også kunne nyttes til annen næringsvirksomhet. - Sikre at det kontinuerlig opprettes varige tilrettelagte arbeidsplasser. - Styrke merkevarebyggingen av Tromsø som turist- reiseliv og kongressby. - Bidra til å fremskynde oppgradering og utvidelse av Langnes lufthavn. Høyere utdanning Tromsø er en betydelig utdanningsby med om lag studenter. I løpet av studietiden tilegner disse seg kompetanse og kunnskap som kan sikre innovasjon og skape nye arbeidsplasser. Som vertsby har Tromsø et særlig ansvar for å være en attraktiv studentby, og legge til rette for at ferdigutdannede velger å bo i byen. - Legge til rette for økt bygging av studentboliger. - Videreføre og videreutvikle Universitetsskoleprosjektet. - At kommunen skal bidra med nok praksisplasser med god kompetanse. 11

13 Kristelig Folkeparti sitt verdigrunnlag Vår politikk bygger på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Det har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar. Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker. Nestekjærligheten gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Den inkluderer alle mennesker og den krever aktiv handling. Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser samt økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den. 12

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

I byrådets politiske plattform slår vi fast hva byrådet skal jobbe for de neste fire årene.

I byrådets politiske plattform slår vi fast hva byrådet skal jobbe for de neste fire årene. 1 Byrådsleder Monica Mæland (H) Byrådets tiltredelseserklæring Bergen bystyre, mandag 31. november 2011 Etter kommunevalget den 12. september ble det et klart borgerlig flertall i bystyret og fortsatt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Politisk program for Re KrF for valgperioden 2016 2019.

Politisk program for Re KrF for valgperioden 2016 2019. Politisk program for Re KrF for valgperioden 2016 2019. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

ørland venstre program 2007-2011

ørland venstre program 2007-2011 ørland venstre program 2007-2011 mer frihet og mer ansvar Venstre er et sosial-liberalt parti. Det er grunnleggende for oss at enkeltindividet skal ha mest mulig frihet til å utvikle sine evner og interesser,

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer