Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest"

Transkript

1 Arbeidsdokument Oslo Hammerfest ny lufthavn Harald Thune-Larsen Lars Draagen Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Innhold 1 Bakgrunn og problemstilling Befolkning, sysselsetting og næringsvirksomhet Markedsgrunnlag for flytrafikk til/fra Hammerfest Trafikkprognoser Flyprogram Samfunnsøkonomisk analyse Resultater Samfunnsøkonomi Oppsummering Referanser/kilder Møter:... 46

2 1 Bakgrunn og problemstilling Oljeaktiviteten i Hammerfest økte kraftig fra 2002 i forbindelse med utbyggingen av Snøhvitfeltet og Melkøya LNG. Etter noen år med noe lavere aktivitet er aktiviteten nå på vei oppover igjen i forbindelse med utbyggingen av Goliatfeltet og nye oljefunn. Oljeselskapene har stort behov for å fly mannskap til Hammerfest, og den oljerelaterte sysselsettingen i området er økende. I tillegg er helikoptertrafikken ut til kontinentalsokkelen tiltagende og ligger an til å nå rekordnivåer allerede i Hammerfest lufthavn kan bare håndtere Bombardier Q100 og lignende flytyper og ligger utsatt til med variabel regularitet. Høye billettpriser og begrenset flykapasitet har ført til utstrakt bruk av Alta lufthavn for fritidsreiser. Alta ligger 2 timer unna, men kan vinterstid være problematisk å nå på grunn av vinterforholdene på veien til Alta over Sennalandet. Også oljeselskapene benytter Alta lufthavn ved behov. Både rutefly og innleide charterfly har vært i bruk i kombinasjon med båt eller buss til Hammerfest i perioder med stort mannskapsbehov. Problemer knyttet til Hammerfest lufthavn kan sees i både et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. - Nasjonalt fordi den videre utnyttingen av petroleumsressursene i havområdene utenfor Hammerfest avhenger av at infrastrukturen på land greier å håndtere fremtidig aktivitetsnivå. - Regionalt fordi Hammerfest har viktige regionale funksjoner der mulighetene for flytransport står sentralt. - Lokalt fordi tilgjenglighet er vesentlig for nærings- og befolkningsutvikling i Hammerfest og Kvalsund, ikke minst med hensyn til lokalisering av oljeaktivitet som har flere lokaliseringsalternativ. I transportetatenes forslag til nasjonal transportplan anbefales det at behovet og mulighetene for ny lufthavn ved Hammerfest vurderes, spesielt med hensyn til ringvirkninger, samfunnsøkonomi og lokalsamfunnets og oljeindustriens behov. En ny lufthavn på Grøtnes i Kvalsund kommune, ca 15 km sør for Hammerfest har vært under vurdering i flere år. For å sikre best mulig lokalisering av en ny lufthavn vurderes det i tillegg andre alternativer i området. Hensikten med en ny lufthavn er å bedre regulariteten, øke kapasiteten og gi mulighet for større flytyper og nye ruter som kan gi rom for konkurranse og lavere billettpriser. Dette vil både oljesektoren og andre næringer og reisende få fordel av. I tillegg ligger dagens lufthavn i et område som har alternativ anvendelse til både nærings og boligformål. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 2

3 2 Befolkning, sysselsetting og næringsvirksomhet Hammerfest lufthavn ligger i Hammerfest kommune. En eventuell ny lufthavn vil enten ligge på Grøtnes i Kvalsund kommune, i Fuglenesdalen rett nord for sentrum eller ved Forsøl på nordøstsiden av Kvaløya. Ut fra reisetidsvurderinger betjener Hammerfest lufthavn kommunene Hammerfest og Kvalsund. Dette vil ikke endre seg ved etablering av ny lufthavn i Hammerfest eller Kvalsund, men reisetiden fra Hammerfest kan øke noe og gå enten opp eller ned fra Kvalsund avhengig av lokaliseringen. Hammerfest og Kvalsund ligger henholdsvis 6 og 36 minutter unna Hammerfest lufthavn, mens en ny lufthavn på Grøtnes ligger ca 14 minutter unna begge stedene. Nærmeste alternative lufthavn er Alta lufthavn som ligger 138 km og 2 timer unna Hammerfest og 106 km og halvannen time fra Kvalsund i følge karttjenesten på Gule sider. 2.1 Befolkning og sysselsetting Frem til 2003 hadde de to kommunene Hammerfest og Kvalsund fallende folketall. Tabell 1. Folketall og prognose (MMMM) for Hammerfest og Kvalsund. Hammerfest Kvalsund Sum \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 3

4 Fra 1993 til 2002 falt samlet folketall med 6 % til personer. Dette snudde i Fra 2002 til 2012 økte så folketallet med 8,2 % til personer. Det tilsvarer en vekst på 0,8 % per år. Befolkningsprognosen fremover ligger nå på personer i 2025 og i Det tilsvarer 0,9 % årlig vekst til 2025 og 0,4 % per år siden. Mens folketallet økte med 799 fra 2002 til 2011, økte sysselsettingen til de bosatte i kommunene med 629. Antallet sysselsatte økte samtidig med 892 personer etter at og pendlerbalansen snudde i Mens sysselsettingen til de bosatte økte med 12,4 %, økte antallet sysselsatte med ca 20 %. Tabell 2. Sysselsatte i Hammerfest/Kvalsund etter bosettingskommune og sysselsettingskommune Bosatte Sysselsatte Flest pendlere til området hadde Alta, med 94 pendlere til Hammerfest i 2011, men også øvrige deler av landet hadde betydelig pendling til Hammerfest i Figur 1: Pendlere til Hammerfest Sør-Norge 193 Nordland/Troms 116 Øvr.Finnmark 159 Alta 94 Kvalsund 161 \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 4

5 Over 200 sysselsatte pendlet i 2011 over så lange avstander at fly var det mest realistiske transportmiddelet til Hammerfest. Fordeling på næringer har vi bare for sysselsatte etter bosted. Bare fra 2008 til 2011 økte bergverk/utvinning med 214 personer. Til gjengjeld mistet industrien nesten like mange. Den største næringen i området er likevel helse/sosial sektoren som økte fra 1400 til 1500 personer på 3 år. Tabell 3. Bosatte sysselsatte i Hammerfest/Kvalsund etter næring. Næring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Sum Ved å fordele antallet sysselsatte slik at grupperingen samsvarer med RVU, er det lett å se hvilke næringer som dominerer luftfarten absolutt og i forhold til omfanget av (bosatte) sysselsatte. Da fremgår det at spesielt olje/bergverk har skyhøy andel flyreiser i forhold til sysselsettingen mens spesielt varehandel, overnatting/servering og transport har lav andel. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 5

6 Tabell 4. Næringsfordeling for sysselsatte i Hammerfest/Kvalsund og for passasjerer på arbeidsrelaterte flyreiser til og fra området. Næring Sysselsatte Flyreiser Reiser/sysselsatt Primærnæringer 4,9 % 3,9 % 9,0 Olje-/gassutvinning, bergverk 7,6 % 37,2 % 55,1 Industri 2,8 % 3,3 % 13,7 Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 9,5 % 6,7 % 8,0 Varehandel, hotell og restaurant 14,9 % 3,2 % 2,4 Transport, lagring, post, tele 7,4 % 3,1 % 4,7 Bank og forsikring 0,9 % 0,8 % 10,3 Annen privat tjenesteyting 11,5 % 9,6 % 9,4 Offentlig administrasjon/tjenesteyting 40,2 % 22,0 % 6,2 Annet 0,3 % 10,1 % Alle 100,0 % 100,0 % Totalt ,3 2.2 Olje- og gassutviklingen I følge Pro Barents omfatter den samlede sysselsettingen i bedrifter med majoriteten av omsetningen knyttet til petroleumsvirksomhet 1150 personer i dette er langt mer enn de 452 som var tilknyttet oljeutvinning/bergverk i tabell 3, noe som skyldes at bedrifter innen for eksempel bygg og anlegg har oljenæringen som hovedkunde. Reservoarene Snøhvit, Albatross og Askeladd ble oppdaget i 1984, men utbyggingen av Melkøya LNG og tilhørende infrastruktur ble ikke satt i gang før Produksjonsanlegget er plassert på havbunnen med rør til Melkøya, der gassen kjøles ned til flytende form for eksport med LNG-skip. Utbyggingen av Melkøya og Snøhvit medførte et omfattende aktivitetsnivå både lokalt, regionalt nasjonalt. Pr mars 2008 var det inngått kontrakter på 47,6 mrd knyttet til Snøhvit og Melkøya (hvorav 40 mrd på Melkøya). Av dette utgjorde innenlandske leveranser 30,5 mrd, nordnorske leveranser 2,7 mrd og lokale leveranser 1,8 mrd. Av dette igjen utgjorde lokal verdiskaping 1,35 mrd. Verdiskapingen i HFT utgjorde altså 2,8 % av kontraktene. Melkøya vil bli utvidet med tog I fase 2-4. Ved flere funn kan/vil anlegget bli utvidet ytterligere. Tog II eller duggpunktsanlegg pluss rør har vært nevnt. Melkøya LNG får gass fra Snøhvit som vil bli supplert med gass fra Askeladden om noen år. Hammerfest forbereder seg nå på Goliat. Goliatfeltet inneholder mest olje og det er her valgt en produksjonsløsning med plattform og lasting direkte til tankskip ute på \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 6

7 feltet. Produksjonsboring vil skje i perioden og Goliat FPSO vil komme til Hammerfest for å bli utrustet ved Polarbase i Etter en periode uten nye drivverdige funn har funnet på Skrugard skapt stor optimisme, og utbygging av både Skrugard og Norvarg er i planleggingsfasen. I Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2011 forventer Oljedirektoratet uoppdagede ressursene i Barentshavet på 5,9 milliarder fat oe, men usikkerheten er stor. Tabell 5. Anslåtte petroleumsressurser i åpnede områder i Barentshavet. Kilde: Oljedirektoratet. Ressurser i åpnede områder P 95 Forv. P 5 Barentshavet (mill. Sm3 o.e) Barentshavet (mrd fat o.e) (x6,25) 1,1 5,9 15,4 Oljefeltet Skrugard inneholder til sammenligning ca 0,5 milliarder fat oe slik at ressursanslaget tilsvarer omtrent 2-31 Skrugardfelt. Figur 2. Områder på norsk sokkel i nord som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Kilde: Rystad Energy \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 7

8 2.3 Øvrig næringsvirksomhet Hammerfest/Kvalsund har naturligvis et omfattende næringsliv utenom olje/gass. Noe av dette er knyttet til: - Helse Finnmark - Turisme og reiselivsnæring. Skaidi er et sentralt mål for charterreiser - Fiskeoppdrett - 3 mulige vindkraftanlegg - Mulig gjenåpning av Nussi kobbergruve i Kvalsund kommune som kan medføre faste arbeidsplasser over år. Det regionale perspektivet ivaretas av Helse Finnmark med 1,6 mrd i omsetning og totalt 1600 årsverk. Aktiviteten er spredt utover Finnmark med somatiske sykehus i HFT og KKN samt spesialistfunksjoner og psykiatriske avdelinger flere steder. Hovedaktiviteten er i HFT med 500 ansatte. Helse Finnmark har 6000 pasientreiser til og fra HFT, delvis fra andre steder i Finnmark til HFT og delvis fra HFT til regionsykehuset i Tromsø. I tillegg 1-2 helikopterturer per uke. Helse Finnmark venter økt aktivitet pga: - økt folketall - samhandlingsreformen som vil gi kortere sykehusopphold men flere dagsreiser - økt aktivitet i Barentshavet. 2 SR-helikoptere er stasjonert på HFT - nytt sykehus som skal bygges i , evt. noe tidligere Også aktiviteten i de øvrige næringene kan bidra til trafikkvekst, men vil neppe ha avgjørende betydning sett i lys av forventet oljerelatert aktivitet. 3 Markedsgrunnlag for flytrafikk til/fra Hammerfest Behovet for ny lufthavn er nært knyttet til forventet/mulig trafikkvekst. 3.1 Trafikkutvikling og markedssegmenter Antall terminalpassasjerer på Hammerfest lufthavn passerte allerede i 1985 og nådde et foreløpig høydepunkt i årene med rundt terminalpassasjerer. En stor del av denne trafikken var transfer, og etter omlegging av rutestrukturen falt antallet terminalpassasjerer til i \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 8

9 transfer kommet/reist Figur 3. Terminalpassasjerer Hammerfest Også den lokale trafikken nådde et høydepunkt i årene med opp til lokale passasjerer. Etter mange år med vesentlig lavere trafikk ble dette nivået igjen nådd i 2007, og i 2011 var den lokale trafikken passasjerer. I tillegg benytter mange flypassasjerer Alta lufthavn på vei til eller fra Hammerfest/Kvalsund. Hammerfest/Kvalsund-trafikken via HFT (Hammerfest lufthavn) og ALF (Alta lufthavn) nådde passasjerer i 2007, men må ha vært enda mer omfattende i 2006, da det var over charterreiser til/fra Alta i forbindelse med utbyggingen av Snøhvit og Melkøya. I 2011 var samlet Hammerfestrelatert trafikk passasjerer ALF HFT Figur 4. Samlet trafikk til Hammerfest/Kvalsund via HFT og ALF i år med RVU. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 9

10 Trafikken over ALF består hovedsakelig av fritidstrafikk og periodisk oljetrafikk. Basert på RVU økte total fritidstrafikk fra passasjerer i 1998 til i Mesteparten av veksten skjedde på Alta. Oljetrafikken økte fra ingenting i 1998 til passasjerer i 2007 og falt deretter til passasjerer i 2009 og Tabell 6. Samlet trafikk til Hammerfest/Kvalsund via HFT og ALF i år med RVU. HFT ALF OLJE Ø. ARB FRI OLJE Ø. ARB FRI Hovedstrømmer, billettpriser og kapasitetsutnyttelse Det er naturlig å dele trafikkstrømmene til Hammerfest/Kvalsund i 4 hovedkategorier: - Lokal trafikk til Troms/Nordland - Lokal trafikk til Finnmark - Trafikk til Sør-Norge/utlandet via Tromsø - Trafikk til Sør-Norge/utlandet via Alta Trafikken via Alta går nesten utelukkende til lufthavner i Sør-Norge. Resultatet er at trafikken til Sør-Norge er delt omtrent likt mellom HFT og ALF mens HFT håndterer all trafikk til lufthavner i Nord-Norge Tabell 7. Samlet trafikk til Hammerfest/Kvalsund via HFT og ALF HFT ALF OLJE Ø.ARB FRI OLJE Ø.ARB FRI OSL/utl Sør-N Trønd Nordl Troms Finnmark Sum \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 10

11 I 2011 var oljeaktiviteten relativt moderat, og trafikken over Alta bestod i høy grad av fritidsreiser sørover. Men også vesentlige deler av yrkestrafikken sørover gikk over via Alta. Alta ligger ca 2 timer lengre unna og en skulle tro at spesielt arbeidsreisende ville velge den lokale lufthavnen. At de ikke gjør det i større grad skyldes generelt høye billettpriser og overfylte fly på ruter fra Hammerfest med forbindelse sørover. Tabell 8. Billettpriser t/r i RVU ARB FRI snitt Maks pris Snitt/makspris HFT-TOS % HFT-TOS % OSL ALF-OSL % TOS-OSL % På arbeidsreiser sørover sparer en i gjennomsnitt 4200 kr på å benytte Alta i stedet for Hammerfest. På fritidsreiser er besparelsen i teorien 1000 kr, men samtaler med lokale innbyggere indikerer at billettprisforskjellene i praksis er vesentlig høyere fordi det i praksis er få rabatterte billetter tilgjenglig på avganger med brukbar forbindelse til Oslo. På den beste morgenavgangen for videre forbindelse kl 7:23 har det hittil i 2012 vært 85 % belegg. Da sier det seg selv at det er mange fulle fly og ytterst få rabatterte billetter. På neste avgang kl 7:56 når man dagens fjerde Osloavgang fra Tromsø og er på Gardermoen kl 12:05 i stedet for kl 10:20. Figur 5. Kabinfaktor (CF) på noen ruter fra Hammerfest til Tromsø 2012 etter avgangstidspunkt. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 11

12 4 Trafikkprognoser 4.1 Utviklingen i oljetrafikken Trafikken til og fra Hammerfest har i perioder vært sterkt dominert av oljerelatert trafikk. Oljetrafikken har variert enormt over tid. Den oljerelaterte trafikken er derfor analysert nærmere mens øvrig trafikk antas å øke ut i fra noen enkle betraktninger rundt ringvirkningene av oljevirksomheten og generell trafikkvekst. Oljereisene fordeler seg på rutefly fra Hammerfest, rutefly fra Alta og i perioder også charterfly fra Alta. Oljereiser med rutefly er registrert i RVU for 1998, 2003, 2007, 2009 og 2011, mens oljecharter forekom i årene i forbindelse med utbyggingen av Melkøya LNG. Tabell 8. Anslått oljetrafikk til/fra Hammerfest/Kvalsund via HFT og ALF Charter ALF Rute ALF HFT Sum fly Off sh HFT I 2011 bestod oljetrafikken av omtrent 4000 flyreiser over ALF, flyreiser over HFT og 9000 helikopterreiser til og fra kontinentalsokkelen. Utviklingen i 2012 er ikke kjent, men vi vet at flytrafikken over HFT ut september er redusert med 8 % ( passasjerer) mens antall helikopterpassasjerer er redusert med 42 % (redusert fra 7000 til 4000 passasjerer). Utsiktene for helikopter- og flytrafikk relatert til oljeutvinningen ble diskutert i en serie med møter i Hammerfest september 2012 og i oppfølgingsmøter og oversendelser senere. Formålet var blant annet å få kartlagt planlagt og forventet oljeaktivitet. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 12

13 4.2 Oljefelt og aktører Melkøya/Snøhvit Operatør: Statoil. På Melkøya/Snøhvit startet utbyggingen for alvor i 2004 og ble fullført i Chartertrafikken til anlegget startet i april 2004 og varte ut oktober I løpet av 2,5 år ble det gjennomført totalt charterreiser til anlegget og i toppmåneden i 2006 håndterte Alta i alt 7500 charterpassasjerer. Bemanningen på Melkøya bestod av mann i juni 2002, 1000 mann i januar 2004 og 3143 sommeren Siden har bemanningen avtatt til personer i 2007, i 2008 og i Melkøya LNG sysselsetter nå personer hvorav 382 er ansatt i Statoil. Av disse er 317 bosatt i Hammerfest. (Med høyere turnover enn ønskelig. Det typiske mønstret er at folk flytter til HFT og så flytter ut igjen etter en tid. Lange avstander og høye reisekostnader oppgis som årsak.) De fleste av de øvrige er ansatt hos BIS og AIBEL. Her er andelen pendlere langt høyere. Hvert 4.år stanses anlegget for revisjon og bemanningen økes med ca 850 personer i 4-6 uker, mest basert på pendling. I tillegg er det mindre revisjoner over kortere tid med færre folk involvert. Melkøya vil bli utvidet med tog I fase 2-4. Melkøya LNG får gass fra Snøhvit som vil bli supplert med gass fra Askeladden i 2018, noe som medfører behov for produksjonsboring i en periode. Statoil står i tiden fremover overfor 3 alternativer. Det ene er å fortsette som nå, dvs. at levetida for LNG-anlegget på Melkøya forlenges hvis det finnes mer gass. Det andre er å starte et Tog II for økt LNG-produksjon. Det tredje er å bygge et duggpunktanlegg for fjerning av vann fra gassen, og så eksportere den sørover i rør til Heidrun hvor den kan ledes inn i eksisterende rør. De to siste alternativene er nå utsatt inntil videre. Goliat Operatør: ENI. Goliatfeltet er under utbygging. Produksjonsboring vil skje i perioden , Goliat FPSO kommer til HFT for å bli utrustet ved Polarbase i 2014 og vil være i drift på feltet fra ca 2015 med 40 personer stasjonert på plattformen i 2/4-ukers skift. ENI bygger opp en drifts- og prosjektorganisasjon med ca 160 ansatte fordelt på 100 pendlere og 60 fast ansatte. Etter 2-3 år reduseres bemanningen til ca 60 stort sett fast ansatte. Brønnboringen vil binde opp riggen Scarabeo 8 samt 3 hjelpefartøyer. Skrugard/Havis \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 13

14 Operatør: Statoil Feltene Skrugard/Havis vil bli bygget ut, men detaljerte løsninger og lokaliseringer er ikke klare. En mulighet er løsninger à la Goliat. Vi antar her at utbyggings- og bemanningsplaner blir omtrent som ved Goliat. Norvarg Operatør: Total Vil bli bygget ut, kanskje med løsninger a la Goliat. Nye funn Oljedirektoratets ressursanslag tilsvarer 2-30 funn på størrelse med Skrugard. Det er derfor rimelig å legge til grunn at nye funn vil bli gjort. Underleverandører BIS og AIBEL er etablert i HFT og har viktige kontrakter hos Melkøya LNG. Her er mange av stabsfunksjonene basert på fast ansatte mens mange av operatørene er pendlere. Ved utrustning, vedlikehold, revisjonsstans og videre utbygginger på land vil dette være sentrale aktører. Polarbase er Barentshavets hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet og ligger i Rypefjord. En rekke virksomheter er etablert her. Polarbase vil være sentral i forbindelse med utrustningen av Goliat FPSO og vil tilby klassing og vedlikehold av rigger som ellers må transporteres svært lang sørover for overhaling i tillegg til andre tjenester. 4.3 Sammenheng mellom oljeaktivitet og trafikk Melkøya Drift Nord flyttes fra Stjørdal til HFT Samhandling anslås av Statoil til reiser årlig t/r HFT. BIS: 108 ansatte på Melkøya, hvorav 27 lokalt ansatte, mål på pendler inn flyreiser årlig. AIBEL: 150 ansatte på Melkøya. 50 % pendlere, mål på 100. Rundt 35 flyreiser hver vei hver uke. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 14

15 Ved revisjonsstans: Totalt ca 850 personer på plass i ca 5 uker. Revisjonsstans er planlagt 2014, 2018 osv og medfører 4250 flyreiser. I tillegg er det stadig mindre/kortere revisjonsstans. Vi legger til grunn 1000 reiser per år i årene mellom årene med hovedstans. Ved utbygging av Tog 2 anslår BIS og AIBEL en samlet reiseaktivitet på reiser per år i to år. Dette er et forsiktig anslag i forhold til registrert trafikkvolum ved utbyggingen av Tog 1. Etter en utbygging vil bemanningen til BIS/AIBEL bli nær doblet. Vi regner imidlertid ikke med Tog 2 i noe alternativ. Goliat ENI bygger opp driftsorganisasjon med 165 ansatte, 60 lokalt og 100 pendlere. Trappes ned etter 2-3 år. Vi regner her med 2500 reiser/år i 3 år med start BIS: 1000 ekstra reiser i AIBEL: Goliat dobler aktiviteten i Goliatutbyggingen vil dermed bety ca 4500 flere reiser for disse selskapene i Brønnboring/FPSO/plattformer Det tar ca 70 døgn å bore en brønn. Hver brønn binder opp 1 rigg og 3 hjelpefartøyer med henholdsvis 2/4 og 4/4 ukers skift. Pro Barents anslår det ukentlige trafikkvolumet til 20 flyreiser til/fra fartøyene og 83 fly- og helikopterreiser til/fra riggen. Vi forutsetter at hver FPSO/plattform genererer like mange helikopter- og flyreiser som en rigg. I oppstartsåret for en FPSO regner vi med 150 % av vanlig trafikk. På bakgrunn av samtaler med aktørene har vi lagt til grunn følgende skjematiske forutsetninger for sammenhengen mellom oljeaktivitet og trafikk som grunnlag for en trafikkprognose. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 15

16 Tabell 9. Forutsatt sammenheng mellom oljeaktivitet og flyreiser. Flyreiser/år Helikopter/år Merknad Melkøya LNG: Statoil Samhandling BIS ansatte AIBEL ansatte Stor revisjonsstans reiser i 5 uker Liten revisjonsstans Tog 2 bygging (2 år) Tog 2 drift FPSO á la Goliat: Utrustning (1 år) BIS og AIBEL Prosjektorg. (3 år) ENI Oppstart (1 år) Ekstra mannskap Mannskap FPSO Mannskap 3 fartøy Brønnboring: Mannskap 1 rigg Mannskap 3 fartøy Riggvedl/klassing reiser i 5 uker 4.4 Produksjonsboring og leting I forkant av all produksjon skjer det utstrakt lete- og produksjonsboring. Vi har fått opplysninger om følgende produksjonsboring: - Goliat (ENI): Skrugard (Statoil): Boring Snøhvit fase 2, her lagt til Norvarg, her lagt til Nye funn Omfanget av leting avhenger av en rekke faktorer og er svært usikkert. Det samme gjelder produksjonsboring knyttet til både felt under utvikling og nye funn. Pro Barents har skissert en aktivitet på årsbasis på 3,41 leterigger i 2013, 2 i årene og 3 i årene I tillegg kommer 1-3 rigger knyttet til produksjonsboring for Goliat, Skrugard og eventuelle nye funn. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 16

17 Rystad har skissert et boreprogram som innebærer 3-4 rigger i 2013, nedtrapping til 2015 og deretter kraftig opptrapping i årene frem mot Rystad skisserer også stadig økende regionale leveranser som fortsetter å øke i hvert fall i avhengig av nye funn. Figur 6. Mulig brønnboring i Barentshavet. Kilde: Rystad Energy Frem til 2020 gir dette en noenlunde sikker aktivitet på 2-3 rigger og en mer usikker aktivitet på ytterligere et par rigger. Etter dette er usikkerheten enda større. I tabell 2 har vi skissert 2 scenarier frem til Tabell 9. Gjennomsnittlig antall rigger i aktivitet i Barentshavet i 2 alternativer Goliat Skrugard Snøhvit 1 1 fase 2 Norvarg 1 Lavt alt: Leting/ny 2, Sum Lav 3, Høyt alt: Leting/ny 2, Sum Høy 3, \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 17

18 4.5 Produksjonsaktivitet Goliat settes i følge våre opplysninger i drift sent i For øvrige felt og eventuelle nye funn må vi gjøre antagelser. Snøhvit og Goliat bygges ut på svært forskjellige måter. Mens et gassfelt generelt må kobles opp enten mot land og/eller eksisterende rørledninger kan et oljefelt utvikles mer isolert ute i havet, men kan også omfatte ilandføring. Generelt genererer løsninger med ilandføring mer lokal aktivitet enn rene offshore løsninger. Vi har her lagt til grunn at både Skrugard, Norvarg og eventuelle nye felt vil få løsninger av typen Goliat: - Skrugard FPSO: Forutsetter drift fra Norvarg: Forutsetter drift fra Nye funn: Forutsetter eventuell drift fra rundt Tabell 10. Forutsatt antall produksjonsplattformer a la Goliat i drift i 2 alternativer Goliat Skrugard Norvarg X1 1 Sum Lav: X1 1 1 X2 1 Sum Høy I årene er det altså lagt til grunn at det etter hvert utplasseres totalt 3-5 plattformer á la Goliat. Hver plattform medfører produksjonsboring i 1-7 år og forutsettes fulgt opp med utrustning av plattformen året før oppstart samt en prosjektorganisasjon som etableres året før oppstart og avvikles etter 3 år. 4.6 Riggvedlikehold/klassing Det legges til rette for riggvedlikehold ved Polarbase. Riggene må klasses hvert 5.år og dessuten vedlikeholdes. Med stadig flere rigger i kontinuerlig aktivitet vil Polarbase stå sterkt i konkurransen om disse oppdragene siden alternativene ligger svært langt unna. Vi legger til grunn at klassing/vedlikehold vil sysselsette 850 personer hvorav 750 i 2/4 ukers skift med flypendling i 5 uker. I lavt alternativ legger vi til grunn klassing/vedlikehold annethvert år \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 18

19 I høyt alternativ regner vi i tillegg med klassing/vedlikehold i 2020 og hvert år utover, men at andelen pendlere gradvis synker mot 50 % etter 2020 når oppdragene forutsettes å komme tettere. 4.7 Oljetrafikkprognoser Med forutsetningene fra avsnitt får vi oljetrafikkprognoser på opp til i lavt alternativ og opp til i høyt alternativ sammenlignet med i Helikoptertrafikken kan nå i lavt alternativ og i høyt sammenlignet med 9000 i Tabell 11. Oljetrafikk over Hammerfest og Alta i to alternativer passasjerer Flytrafikk Lavt alt Høy alt Helikoptertrafikk Lavt alt Høy alt Uten ny lufthavn regner vi med at kapasitetsproblemer og høye billettpriser vil presse en god del av den nye oljetrafikken over til Alta. Konkret legger vi til grunn at en oljetrafikk på passasjerer alltid vil gå over Alta. I tillegg antar vi at 2/3 av all trafikk knyttet til revisjoner, klassing/vedlikehold vil gå over Alta i tillegg til 40 % av øvrig oljetrafikk som utføres av underleverandører som BIS, AIBEL, rigger og fartøyer. Tabell 12. Oljerelatert flytrafikk fordelt på HFT og ALF i to alternativer passasjerer HFT Lavt alt Høy alt ALF Lavt alt Høy alt Prognoser for øvrige flyreiser. Antallet flyreiser på HFT økte med 1,9 % årlig Det er identisk med veksten i total innlandstrafikk for Avinor. Medregnet trafikken over Alta økte trafik- \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 19

20 ken med 2,7 %, men trekker vi fra oljerelaterte reiser blir veksten i øvrige reiser 1,3 %. Samtidig var befolkningsveksten på 0,6 % årlig sammenlignet med 0,9 % befolkningsvekst for hele Norge. Befolkningsprognosen fremover ligger nå på 0,9 % årlig vekst til 2025 og 0,4 % per år siden. For de store lufthavnene forventes det en trafikkvekst på 1,8 % ved en befolkningsvekst på 1,3 % i de fylkene rundt lufthavnene frem til En tilsvarende vekst per innbygger for samlet øvrig trafikk over HFT og ALF ville medføre 1,4 % vekst per år til 2025 og 0,9 % per år siden. Statistisk sentralbyrås befolkningsprognose, (alternativ MMMM) for 2030 er ca 2 % lavere enn tilsvarende i Utviklingen i Hammerfest siden 2007 har altså ikke slått ut i høyere befolkningsprognoser. Det kan derfor være naturlig å revurdere forutsetningene for befolkningsprognosen. Et nærliggende alternativ er å legge et høyere alternativ til grunn. Alternativ MMMH forutsetter høyere innvandring og innebærer 1,2 % årlig befolkningsvekst til 2025 og 1,1 % siden og vil analogt tilsvare ca 1,6 % trafikkvekst. Økende sysselsetting vil antagelig påvirke veksten, men vi har ikke sett noen vurderinger av potensiell sysselsettingsvekst i Hammerfest og vet heller ikke hvordan økt sysselsetting slår ut på folketall eller flytrafikk. Erfaringer fra andre steder er at sysselsettingen kan øke ganske mye uten at det i første omgang slår ut på folketallet. 4.9 Kristiansund som eksempel Situasjonen i dagens Hammerfest ligner delvis på situasjonen i Kristiansund rundt Kristiansund hadde da vel 1000 lokale årsverk innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette økte raskt til 1600 i 2006 og etter hvert til 2660 årsverk i Figur 7. Omsetning og sysselsetting for petroleumsbaserte virksomheter i Kristiansundregionen. Kilde: Rapport 2012:08 Norut/Møreforsking. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 20

21 Veksten fra 2003 til 2012 var 1700 for petroleumsrelatert sysselsetting og 1800 for total sysselsetting, mens sysselsettingsveksten for bosatte og befolkningen som helhet økte med Den petroleumsrelaterte virksomheten gir i tillegg ringvirkninger for det lokale næringslivet. For Kristiansund er dette i Rapport 2012:08 fra Norut/Møre beregnet til 1730 årsverk i 2012, altså en multiplikatoreffekt på 1,65. Med totalt ca årsverk i 2003 og i 2012 stod oljerelaterte årsverk ut fra dette for ca 16 % av sysselsettingen i Kristiansund i 2003 og 37 % i Samtidig stod olje for omtrent 140 % av sysselsettingsveksten mens 20 % sysselsettingsvekst ga 5 % befolkningsvekst. Den økte oljeaktiviteten medførte at antall oljerelaterte flyreiser i de 8 årene til 2011 økte med 8 % per år mens øvrig trafikk økte med 1,8 % per år. I sum økte trafikken med 4,4 % sammenlignet med 4 % for hele Avinor (innland) Veksten i Hammerfest Også i Hammerfest har folketall og sysselsetting økt. Veksten i Hammerfest er av relativt ny dato siden både sysselsetting og folketall i Hammerfest var synkende til 2001/2002. Alt dette snudde med Snøhvit/Melkøya i Siden 2002 har folketallet økt med rundt 10 %, sysselsatte som bor i kommunen med 13 % og antall sysselsatte i kommunen med 20 %. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 21

22 Figur 8. Hammerfestregionen. Sysselsetting og befolkning. Kilde: Rapport 2012:08 Norut/Møreforsking. Antall oljerelaterte jobber i HFT oppgis nå til Hvis multiplikatoreffekten ligger i samme størrelsesorden som i Kristiansund, omfatter oljerelaterte årsverk inkludert ringvirkninger i dag Siden det var relativt få ansatte i sektoren i 2001, må de aller fleste av disse årsverkene har kommet siden da. Legger vi til grunn at ca ¾ er nye årsverk, så har en tilvekst på 1400 oljerelaterte årsverk medført 1000 flere sysselsatte og ca like mange flere innbyggere, altså omtrent tilsvarende Kristiansund Fremtidsutsiktene for Hammerfest Petroleumsnettverket i Hammerfest består nå av bedrifter med overvekt av petroleumsrelatert omsetning. Stadig nye prosjekter kan forsterke og utvide nettverket og bidra til at stadig mer verdiskaping skjer i Hammerfest. Pr mars 2008 var det inngått kontrakter på 47,6 mrd knyttet til Snøhvit og Melkøya (hvorav 40 mrd på Melkøya). Av dette utgjorde innenlandske leveranser 30,5 mrd, nordnorske leveranser 2,7 mrd og lokale leveranser 1,8 mrd. Av dette igjen utgjorde lokal verdiskaping 1,35 mrd. Verdiskapingen i HFT utgjorde altså 2,8 % av kontraktene. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 22

23 Figur 9. Markedet for regionale leveranser til oljevirksomhet i Barentshavet. Kilde: Rystad Energy. I følge Rystad vil den totale aktiviteten i nord øke fra 30 mrd årlig i 2012 til 300 mrd årlig i 2030, mens det regionale markedet for Barentshavet vil bli doblet bare fra 2012 til 2015 og øke med ytterligere 80 % til 2022 ved nye funn. Det tilsvarer en 6-dobling av dette markedet fra 2011 til De viktigste segmentene er vedlikehold, rigg og logistikk. Svært mye av dette vil berøre Hammerfest, som kan stå overfor omfattende vekst i årene fremover. Oljesysselsettingen og sysselsettingen totalt i Kristiansund økte med 1700 på 9 år til 2012, dvs. 190 per år. Tilsvarende for Hammerfest ligger i nærheten av 1000 på 10 år, dvs. 100 per år. For Hammerfest legger vi i scenariet med stadige funn til grunn en økning på 1500 i oljesysselsetting og 2000 i total sysselsetting og befolkning Det gir en vekst i folketallet på 20 % til 2022 som tilsvarer 1,8 % per år. Vi legger til grunn denne veksten til 2025 og deretter 0,5 % vekst som i befolkningsprognosen. \\lv.no\ca\users\caldr\documents\ntp\oppfølging\hft\arbeidsdokument HFT.docx 23

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen. TØI rapport 973/2008. Ny Hammerfest lufthavn - marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen. TØI rapport 973/2008. Ny Hammerfest lufthavn - marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Ny Hammerfest lufthavn - marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger TØI rapport 973/2008 Ny Hammerfest lufthavn marked, Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7

Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7 101 Transportokonornisk institutt Stiftetsen Norsk senter for samferdselsforskning Vede% Arbeidsdokument av 28. februar 2008 3160 Prosjektarbeid for AVINOR Cand oecon Harald Thune-Larsen 0L12052/2008 Trafikkprognose

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R07/2011 Forord Denne rapporten er laget av Gravity Consult AS på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Den er forutsatt

Detaljer

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS TØI-rapport 1018/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 37 sider Sammendrag: Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS EU har vedtatt at

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB

Detaljer

Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009. Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi

Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009. Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009 Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi TØI rapport 1014/2009 Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015 Rapport 65/2015 Arnstein Øvrum Mads Berg Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Delrapport trafikkanalyser Forord Denne rapporten inngår i en ekstern utredning av regionale konsekvenser

Detaljer

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040 Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Dagens situasjon 23 mill passasjerer i 2013 Innland: 10,5 millioner Utland: 12,5 millioner Økning i 2014:

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Ringvirkninger av Snøhvit og økt oljeaktivitet i nord

Ringvirkninger av Snøhvit og økt oljeaktivitet i nord Ringvirkninger av Snøhvit og økt oljeaktivitet i nord NHOs Årskonferanse 2006 - Oppdrag Nord Tema for årskonferansen til NHO i januar 2006 er mulighetene og utfordringene i nordområdene. En viktig del

Detaljer

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Kilde: www.avinor.no Roald Sand Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2010 Tittel : Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Fornebu, 7.11.2014 Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Bakgrunnsmateriale Trafikktallene

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) tam@hibo.no gso@hibo.no Tlf. +47

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Er petroleum den einaste vekstimpulsen i Finnmark? Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as

Er petroleum den einaste vekstimpulsen i Finnmark? Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as Er petroleum den einaste vekstimpulsen i Finnmark? Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as 1 Vekstimpulsar i Finnmark handlar om vekst blant veldig få personar - 1.2007 om 36 470 personar

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Lars H. Vik, SINTEF Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Presentasjon for Fylkestinget i Nordland, Bodø 21. februar 2012 (Rica Hotell) 1 Befolkningsvekst

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker Jon Inge Lian TØI rapport 1078/2010. Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv

Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker Jon Inge Lian TØI rapport 1078/2010. Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker Jon Inge Lian Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv TØI rapport 1078/2010 Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv Joachim Rønnevik,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNIKASJONSUTVALGET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 05.06.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Ikke for distribusjon

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Ikke for distribusjon Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Sammendrag, 11. november 2013 This document is the property of Rystad Energy. The document must not be reproduced or distributed in any

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Samferdselsdepartementet Postmottak Dato: 27.august 2015 SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Vi viser til brev av 23.april 2015, hvor vi blir invitert til å gi uttalelse

Detaljer

Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad

Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad Rapport Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad 66/2015 Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Hovedrapport Lufthavnstruktur Helgeland

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 43 11/25 Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Behandlinger Fylkestinget (FT) - 15. juni 2011 Saksfremlegg: Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april

Detaljer