MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 10/15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar /2303 OS 8/15 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord OS 9/15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet 2015/2193 OS 10/15 Orientering om søkertall for studieåret 2015 / /2276 OS 11/15 Evaluering av HEL /1526 OS 12/15 Vitenskapelig publisering ved Det helsevitenskapelige fakultet /2314 OS 13/15 Status HMS - Det helsevitenskapelige fakultet /560 OS 14/15 Økonomirapport pr. 1. tertial Det helsevitenskapelige fakultet 2015/345 FS 11/15 Reviderte rutiner for forvaltning av BOA ved Helsefak 2015/345 FS 12/15 Håndtering av rekrutteringsstillinger fra budsjettår /345 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 FS9/15Godkjenningavinnkallingogsaksliste/ Side3

4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2303/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar Begrunnelse: Referatet har vært merknadsbehandlet av fakultetsstyret. Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant, forlot møtet Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Medlem Studentrepresentant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant, deltok fra Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Fartun Yusuf Hussein Medlem Studentrepresentant Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kari Ripel Eie Varamedlem Studentrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Steinar Johansen Varamedlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anders Ågmo Åshild Fause Fast vitenskapelig ansattrepresentant Reidar Darre Arnesen Harald Lind Teknisk-administrativ ansattrepresentant, deltok fra kl og forlot møtet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnfinn Sundsfjord Dekan Kjetil Kvalsvik Fakultetsdirektør Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nina Emaus Instituttleder IHO Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side5

6 Elin Skog Kine Nilsen Stein Bjørnar Holmbukt Åshild Strømmesen Seksjonsleder i Seksjon for utdanningstjenester Rådgiver økonomiseksjonen Rådgiver økonomiseksjonen Stab Merknader Fakultetsstyret takket professor Nina Emaus for en interessant presentasjon. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 FS 4/15 OS 1/15 OS 2/15 OS 3/15 OS 4/15 OS 5/15 OS 6/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar 2015 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Orientering om møte i felles ledermøte mellom UNN og Helsefak Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 på UiT Norges arktiske universitet Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Helsefak Orientering om status MH II og mandat for arbeidsgrupper Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/ / / / / /6189 OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Helsefak 2014/1482 FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Helsefak - høsten2015/vår /666 FS 8/15 Handlingsplan for Helsefak /1597 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2 Side6

7 FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innkallingen og sakslisten ble godkjent FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 1. desember Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. FS 4/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar /1086 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. Orienteringssaker OS 1/15 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Finnmarksmodellen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3 Side7

8 Tildeling av ERC til professor Eiliv Lund Professor Nina Emaus er tilsatt som ny instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Regionalt utdanningssamarbeid har hatt sitt første møte 6. februar, og ledes av Lars Vorland. Ønsker å utrede hvor våre studentene arbeider etter endt utdanning og hvor mange trenger vi å utdanne for å ivareta samfunnsoppdraget i nord. Dekanmøte i medisin juni 2015, på Svalbard, er både et internt møte mellom de fire fakultetene som tilbyr medisinerutdanning og et politisk møte MH II. Grunnarbeidet starter denne uken. Stenging av AKM, medfører et behov for alternativ oppstalling. Helsefak har tre miljøer som ønsker å søke på SFF utlysningen UiT fyrtårnsmidler for å øke og sette fokus på utdanningskvalitet. Helsefak ønsker å posisjonere seg for å søke SFU. UiTs budsjettkonferanse 18. mai 2015 vil bidra til en mer helhetlig og et langsiktig perspektiv på fordeling av handlingsrommet. Desentralisert sykepleierutdanning har 25 års jubileum, markeres 9. oktober, på Finnsnes Ergoterapiutdanningen har 25 års jubileum og vil blant annet markere dette med bokutgivelse Fusjoner i universitets- og høgskolesektoren Institutt for klinisk odontologi har lyst ut stillingen som instituttleder. Stillingen som instituttleder ved Regional kunnskapssenter for barn og unge vil i løpet av kort tid bli utlyst. Presentasjon av Studiebarometret ved seksjonsleder Elin Skog. Begge studiene som fikk lav score ved Helsefak, hadde enten påbegynt eget revisjonsarbeid eller var i oppstartsfasen. Studiene vil bli bedt om å ha fokus på deltagelse i undersøkelsen høsten Presentasjon av Tromsø 7 av prodekan forskning Sameline Grimsgaard. Ønskelig med finansiering tilsvarende HUNT. T7 mangler fortsatt finansiering og det arbeides med å løse de økonomiske utfordringene. Datatilsynet har ikke gitt sin godkjenning og det medfører at T7 må forskyve oppstarten. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsprosessen vil fremskynde en strukturdebatt i sektoren. Styret ba om en skriftlig orientering på neste møte om hva som ligger i kjernefasilitetene. Vedtak Styret tar sakene til orientering. OS 2/15 Orientering om møter i felles ledermøte mellom UNN og Det helsevitenskapelige fakultet 2015/1131 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4 Side8

9 OS 3/15 Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 ved UiT 2015/1105 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 4/15 Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Det helsevitenskapelige fakultet 2015/180 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 5/15 Orientering om status MH2 og mandat for arbeidsgrupper 2015/1151 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 6/15 Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/6189 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5 Side9

10 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner omfordeling og disponering av avsetninger uten forpliktelser pr slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg. 2. Fakultetsstyret ber om at ISM og IKM budsjetterer med å halvere avviket mellom avsetninger og forpliktelser i IPS bes om å budsjettere med å ha avsetninger lik forpliktelser ved utgangen av Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med 1,6 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1482 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjon i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6 Side10

11 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak i FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende forslag til vedtak ble fremlagt i møtet av professor Eiliv Lund: A) Skillet mellom ikke-eksperimentell og eksperimentell drift fjernes. Drift for rekrutteringsstillinger er primært for å sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask etc. Det er ikke foretatt noen kvalitets sikring av de reelle forskjeller i stipendiat prosjektenes kostnader. Forslaget er kostnadsnøytralt. Forslag til vedtak: Det innføres felles drift for rekrutteringsstillinger på kr per år. Tillegg ny følger samme prinsipp om lik fordeling. B) Rekrutteringsstillingene fullfinansieres fra HF, bortsett fra 1. år der lønn dekkes med 95 %. Gjøres gjeldende fra Styret gjorde følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjonen i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk og ber fakultetsadministrasjonen korrigere beregningsgrunnlaget. 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. 5. Fakultetsstyret ba om at skillet mellom driftskostnader til ikke-eksperimentell og eksperimentell stipendiatstillinger fra UiT-poolen fjernes på fakultetsnivå. Det tidligere tydelige skillet mellom eksperimentelle og ikke eksperimentelle stillinger eksisterer ikke lengre og driftskostnader skal sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask, etc. Ny tilsatte stipendiater får tildelt lik finansiering fra Fakultetsstyret ba administrasjonen utrede muligheten for at rekrutteringsstillinger fullfinansieres av fakultetet til neste møte. FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet - høst 2015 / vår /666 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, IHO 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7 Side11

12 4. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3500 og HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU NORD 5. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: PSY-3023 og PSY-3024, IPS Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: 1. Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, ved IHO godkjennes. Fakultetsstyret ber om en språkvask og tydeliggjøring av læringsmål i tråd med de anbefalinger som fremkom i møtet. De reviderte læringsmål legges fram for fakultetsstyret sammen med en evalueringsrapport etter første gangs gjennomføring. 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM HEL-3500 Hel Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber RKBU Nord om å begrunne endring av eksamensform for emnet HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU Nord. Endringen kan godkjennes av dekan på fullmakt. 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord PSY Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner ikke at følgende emne opprettes: PSY-3024 Emnebeskrivelsen returneres og bes formulert i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fakultetsstyret presiserte at alle emnebeskrivelser skal utformes basert på malen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Instituttene bes gjennomgå målene for læringsutbytte og utarbeide fullverdige emneplaner i tråd med retningslinjene i «Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø». Styret ber om at nye studieprogram og emner følger evalueringsprosedyrene ved UiT og at administrasjonen kvalitetsikrer emnebeskrivelser før de fremmes for fakultetsstyret. FS 8/15 Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet /1597 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen slik framlagt i saksframlegget Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 8 Side12

13 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 9 Side13

14 Orienteringssaker Side14

15 Orienteringssaker Side15

16 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2193/VWO000 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet har rapportert 10. april 2015 til Universitetsdirektøren om arbeidet med utdanningsvirksomhet og utdanningskvalitet i kalenderåret Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og suksessområdene i utdanningsvirksomheten. Årets rapport anses som et svar på bestillingen fra UTA i brev datert «Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014» (ephorte 2014/6024). I samsvar med vedtaket i universitetsstyret (ephorte 2014/2360) ble det foretatt endringer i forhold til siste utdanningsmeldingen. Nøkkeltallene er presentert kortfattet og uten inngående analyser. Videre bes det om å være bevisst på mottakergruppen. Utdanningsmeldingen ble tidligere rettet mot ledelsen på institusjons- og fakultetsnivå, men sjelden til instituttene, som skal følge opp tiltak. I bestillingen ble fakultetet bedt om å gjøre rede for 1. Gjennomføring og frafall 2. Internasjonalisering 3. Karakterbruk og fordeling 4. Evalueringsarbeid 5. Suksessarbeid Seksjon for utdanningstjenester har forholdt seg til denne henvendelsen på best mulig måte og laget en rapport som er anvendelig for videre saksbehandling. Rapporten ble godkjent på fullmakt av dekan 9.april, og oversendt universitetsdirektøren 10.april Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Elin Skog leder seksjon for utdanningstjenester saksbehandler: rådgiver Verena Woltering Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side16

17 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side17

18 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2014/6024 Dato: Avdeling for utdanning Rapportering fra Helsefak til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 Vi viser til brev fra 15. desember 2014 og oversender med dette rapport til forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 fra Det helsevitenskapelige fakultet. Vennlig hilsen Elin Skog seksjonsleder Verena Woltering rådgiver Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side18

19 Vedlegg 1: Typer frafallsproblematikk studieprogrammene opplevde for studieåret 2014 Studieprogram Frafall mellom søknadsfrist og omprioriteringsfrist (15.april 1.juli) Frafall/ikke møtt til studiestart Frafall mellom studiestart og registreringsfristen Frafall i løpet av første studieår (etter 1.september) Frafall i resten av studieløpet IFA Bachelor i farmasi x x x x x Master i farmasi x x IHO Jordmor x x x x x Radiografi x x x x x Fysioterapi x Master i helsefag x x x x x Master i sykepleie x x x x x Ergoterapi x x x x x Bachelor i sykepleie campus Hammerfest x x x x x Bachelor sykepleie Campus Tromsø x x x x x IKO Bachelor i tannpleie x x x Master i odontologi x x x Stort frafall etter første studieår. IMB Bach. Bioingeniørfag x x x x x Bach. biomedisin x x x x x Master biomedisin x x - - x ISM Side19

20 Master Public Health x x IKM Master i telemedisin og e-helse x x IPS Årsstudiet x x x x ikke relevant Bachelor x Master x Profesjon RKBU Master i barnevern x x x Medisinstudiet Profesjonsstudiet medisin 13 studenter trakk seg før studiestart 1 student sluttet 20.8 grunnet suppleringsopptak ved UiO 6 studenter registrert sluttet i perioden studenter har meldt fra at de med stor sannsynlighet slutter jan15. Side20

21 Vedlegg 2: Rekrutteringstiltak, erfaringer og resultater for studieåret 2014 ved instituttene ved Helsefak Institutt Gjennomførte tiltak Erfaringer Resultater IFA Bachelor i farmasi Utdanningsmesse Noe interesse Utsending av info til videregående skoler i Nord-Norge Forskningstorget Godt besøkt Skolebesøk Mange positive tilbakemeldinger Master i farmasi Utdanningsmesse Forskningstorget Farmasidagene IHO Bachelorutdanninga i radiografi Sammen med Norsk Radiografforbund (NRF) har utdanningen hatt økt fokus på rekruttering. NRF har som konsekvens av stort frafall ved alle landets utdanningssteder laget en informasjonskapsel som vår 2014 gikk som vedlegg til Dagbladet for å øke kunnskapen om studiet Bachelorutdanninga i sykepleie Opprettholder mindre grupper med ca. 15 studenter og kontaktlærer for hver gruppefunksjon i 1. og 2. studieår pga. store kull Samtaler med studentene både av studiekonsulent og lærere Henvist studenter til Studentrådgivningstjenesten ved UIT. Studieleder og lærer har møter med studentrådgivingstjenesten om enkeltstudenter der det er spesielle utfordringer. Frafall på bakgrunn av flere stryk på eksamen er det vanskelig å iverksette andre tiltak enn å oppmuntre til bedre studieteknikk. Der utdanninga får kontakt med studentene før de velger å avslutte studiet gis det veiledning og iverksettes individuelle tiltak så langt det er mulig innenfor regelverket, og studenten ønsker det. Masterutdanningene Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (UNN), kommunenes sentralforbund (KS) og fylkesmennene om behov for utdanning. Opptaksreglementet, spesielt metodekravet. Søknadsfristene, spesielt tidlig opptak og mulighetene for ny søknadsfrist Lage en nettside, og her må det settes av interne ressurser til arbeidet Studieretningene lager egne konkrete planer for rekruttering til opptak 2015 Å lage en konkret kommunikasjonsplan for opptak Ca. 10% økning i søkertall fra 2013 til 2014 Stabilt søkertall, positivt med tanke på opprettelsen av 2- årig master ved NTNU. NRF evaluerer i ettertid virkninga av dette tiltaket. Side21

22 Studieretning Aldring og eldreomsorg Utdanningen har gjort 3 emner tilgjengelige som enkeltemner, slik at de er åpne også for studenter som ikke er tatt opp til masterprogrammet. Mastergradsprogrammet i sykepleie har et ønske om å tilby kliniske emner i programmet, da det heri ligger et stort potensiale for studentrekruttering. Instituttet har godkjent opprettelsen av tre nye emner i distriktsykepleie som fra og med høsten 2015 vil inngå i studieprogrammet. Det forventes at emnene vil bidra til økt rekruttering til studieprogrammet, i tråd med at kommunehelsetjenesten har etterspurt en fagfordypning som imøtekommer kompetansebehovet relatert til samhandlingsreformens utfordringer. Emnene promoteres blant annet i direkte møte med rådmenn, etatsledere og ordførere på politiske rådsmøter i fylkene. IKO Deltatt på undervisningsmesser og skolebesøk i regi av UiT. Gode Vet ikke IMB IMB Gjenbruk av filmene for biomedisin, bioingeniørfag og rettsgenetikk Skolebesøk. Instituttet bidratt med forskjellige undervisningsopplegg til skoleklasser på impuls. IMB / bioingeniørfag ISM/ Master Public Health IKM/master i telemedisin og e- helse Vi har hatt møte med formidlingsseksjonen og fikk vite om lektor II ordning. Vi undersøker nå om det er mulig at vi kan være lektor II på videregående skole og på den måte kunne reklamere for faget. Dette vil vi arbeide med videre i Annonsering i regionale og nasjonale aviser, samt faglige tidsskrifter. Film for masterstudiet er lagt ut på nett i studiekatalogen og andre nettsider ved UiT. Informasjonsfolder ble distribuert på UNN/NST/Linken/legekontorer. Direkte kontakt med nøkkelpersoner ved UNN og NST for rekruttering av UNN-ansatte som studenter. NST reklamerer for studiet via sin hjemmeside. Gode. Studiet blir kjent blant folk. Dette er et bra opplegg som vi er fornøyd med. Vår alumniundersøkelse i 2014 viste at de fleste søkere fikk vite om programmet fra venner, UiT.no og andre studieportaler på nett. Stor økning av studenter på bachelor i biomedisin. Fornøyde lærere tar kontakt år etter år. Vi har tilfredsstillende søkertall både internasjonalt og blant norske. Det vurderes å redusere på annonseringen 2015 på bakgrunn av vår undersøkelse som viste at de aller fleste studentene fikk informasjon om studiet gjennom bruk av internett (studentportaler osv.). Flere potensielle søkere har tatt kontakt pga. filmen. Nettsidene har fått positiv tilbakemelding fra Side22

23 Nettverksbygging ved forskningsopphold i utland. Infofolder ble sendt aktuelle konferanser og potensielle samarbeidspartner. Masteren er lagt ut i internasjonale portaler for høyere utdanning. Internasjonale eposthenvendelser der det opplyses om studietilbudet. Forsøke å lage flere utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet. Utvekslingsstudenter formidler videre etter hjemkomst. Master i psykologi Masterstevne Dette arrangeres hvert vårsemester og fungerer som en fin arena å rekruttere studenter på og reklamere for masterstudiet. Master i barnevern Annonsering i sosiale nettverk og media I forhold til 2013 var søkertallet halvert søkere. Flere UNN- og NSTansatte har søkt masterstudiet. Etterspørsel etter masterstudiet har økt betydelig, både nasjonalt og internasjonalt. Utvekslingsstudenter fra samme lærersteder kommer tilbake. Flere søkere fra bachelor i psykologi. Medisinstudiet Noe frafall ved studiestart må påregnes da mange studenter står på venteliste ved læresteder lengre sør i landet. Vi overbooker for å ta høyde for dette. Utsending av brev til førsteprioritet søkere samt brev til de som fikk opptak på programmet. Rikelig med informasjon ved studiestart. Tilgjengelighet i administrasjonen for spørsmål og veiledning. Betydelig behov for veiledning på det personlige plan for studenter tidlig i studiet. Side23

24 Vedlegg 3: Utveksling ved Helsefak Institutt Er studieprogram mene fornøyd med antall inn/ut studenter for kalenderåret 2014? Hvilke tiltak kan gjøres for å øke antall studenter (både INN/UT) i fremtiden? IFA NEI Vi søker også å etablere utvekslingsmuligheter for bachelorstudenter, men det er en utfordring å tilpasse utveksling i programmet uten å miste ett år i studieprogresjonen. Blir de innreisende studentene integrert i et kull/læringsmiljø nå de kommer hit på utveksling/praksis? IHO JA Regelen er at dette fungerer godt ved IHO, og særlig fadderordningen får gode tilbakemeldinger. IKM NEI Nye avtaler og fokus på flere og kvalitetssikrede avtaler IKO NEI Det viser deg at de ofte trekker seg når det nærmer seg utreisetidspunkt. Studentene på JA JA Utvekslingsstudenter blir godt ivaretatt av studentene Hva kan eventuelt gjøres for å øke graden av integrering av internasjonale studenter? Identifisere utenlandske studieprogram der enkeltemner er av likt innhold og omfang som emner ved egen institusjon. Innføring av engelskspråklige emner er noe som diskuteres på utdanningene Innreisende studenter er godt integrert i miljøet. I tillegg er størrelsen på hvert kull liten. Hvordan sikres attraktive og aktive avtaler som er forankret både i fagmiljøet og på ledelsesnivå, og som er relevant i henhold til læringsutbyttet? Kontakter etableres via forskningsnettverk og gjennom European Association for Faculties of Pharmacy. Dette arbeidet ledes av internasjonale kontakter på de ulike utdanningene. Operative avtaler evalueres kontinuerlig, og oppretting av nye avtaler vurderes fortløpende. Forskningsgruppe Telemedisin og e-helse har et stort internasjonalt nettverk og forskere fra gruppen deltar hyppig på konferanser i utlandet og har opphold ved utenlandske institusjoner - De fleste av IKOs vitenskaps ansatte er Hvordan tilrettelegges det for internasjonal mobilitet på instituttnivå og hvordan kvalitetssikre utvekslingsoppholdene? Utveksling utføres i samarbeid med etablerte forskningsnettverk der ansatte på IFA kjenner miljøet og aktivitetene godt. Internasjonal kontakt ved utdanningene informerer i klassene om utvekslingsmulighetene på studieprogrammet samt den faglige kvalitetssikringa av utvekslingsoppholdet. - De fagansatte ved IKO har stor mobilitet med hensyn til Side24

25 Master i odontologi er hele 7.semester på ekstern praksis, og noen har gitt tilbakemelding om at det blir utfordringer ved å reise på utveksling i 3 mnd. kort tid etter ekstern praksis perioden. IKO prøver å få til noen kortere utvekslingsavtaler IMB NEI Vi vil prøve å reklamere bedre for utveksling blant våre studenter. I samarbeid med fakultetet vil vi være med å videreutvikle informasjonsmøtet for Helsefaks studenter som er interessert i å dra på utveksling. IPS JA, men kunne vært høyere Instituttet ønsker i fremtiden å legge bedre til rette for at særlig studentene på mastergradsprogrammet i psykologi skal kunne reise på utveksling. Et tiltak for å øke antallet innreisende studenter til instituttet vil være å publiserer de engelskspråklige emnene for hele studieåret, vil vi kunne skape en større grad av forutsigbarhet både for studentene og for IPS. ISM NEI Opprettelse av flere formelle samarbeids- og utvekslingsavtaler vil kunne øke INN andelen. Når det gjelder UT delen erfarer vi i stor grad at studentene prioriterer utreisemål der det ikke alltid er faglig relevans som er høyest prioritert. på det aktuelle kullet og inkludert i sosiale aktiviteter. Noen studenter blir integrert i kullene, men det kan også være vanskelig å få dette til. På bachelor i bioingeniørfag kommer gjerne utvekslingsstudentene for å få praksis på sykehuset, og de er dermed ikke med på undervisningen som våre studenter tar. Det gjøres pr i dag ingen egne tiltak for å bedre integreringen av de innreisende studenter i kull/læringsmiljøet. Studieadministrasjonen har tatt imot INN studenter og gjort dem kjent på programmets fasiliteter Vi vil vurdere om vi skal innføre en fadderordning der studenter på kullet får ansvar for hver sin utvekslingsstudent. Bachelor i bioingeniørfag er med i et nordisk bioingeniørnettverk. utenlandske, og har et bredt nettverk for samarbeid om forskning og undervisning Endring i programledelse - En avklaring på dette det nærmeste året bør også styre det internasjonale samarbeidet til programmet. Høsten 2014 ble også programstrukturen endret for å videre forenkle muligheter for utveksling. Det har blitt gjennomført muntlig evaluering av utvekslingsopphold etter hjemkomst. sin bakgrunn og deltar jevnlig på internasjonale aktiviteter. UT studenter må få forhåndsgodkjenning av sine emner innen de drar. Programledelsen har strukket seg langt for å godkjenne eksterne emner for å muliggjøre utveksling. Side25

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 Dato: 21.11.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH-bygget Møtedato: 01.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEV1ENSKAPELJGE FAKULTET Sak FS Helsefak 221 2 Til: Fakuftetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.06.12 Arkivref.: 2012/3069 BJOO1 6/ Orienteringssak

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet BFIs utdanningskonferanse 5.mai 2015 Foto/illustrasjon: Sparebank1

Detaljer

Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak

Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2015/1505 Dato: 14.10.2015 Universitetsdirektøren Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak Innenfor gjeldende tidsfrister er det ikke mulig for Helsefak å gjennomføre

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013 Avdeling for utdanning Arkivref.: /2651 Dato: 15.10. ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Fra: Udir/Avdeling for utdanning Opptakstallene høsten Universitetsdirektøren gir to ganger

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 25.06.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

De helsefaglige utdanninger dimensjonering, samhandling og innhold

De helsefaglige utdanninger dimensjonering, samhandling og innhold Ketil Normann Instituttleder Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø De helsefaglige utdanninger dimensjonering, samhandling og innhold Institutt for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Eyvind

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Ved Det juridiske fakultet har vi følgende studieprogram Masterstudiet i rettsvitenskap (5 - årig integrert masterutdanning, 300

Detaljer

Tverrprofesjonell læring også på Helsefak

Tverrprofesjonell læring også på Helsefak Tverrprofesjonell læring også på Helsefak Fellesmøte HSAM USAM 21.Februar 2014 Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Helsefak Hva er TPS? «Tverrprofesjonell samarbeidslæring» Studenter fra to eller flere

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 18.02.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 25.02.2015 Tidspunkt: 10:30-15.30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 03.12.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 10. desember 2015 kl. 0915-1500 Møtested: MH U9.123 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/15 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2015/11358-INC Orientering om opptak

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Til: Fakultetstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref: 2009/7880 MSI000/320 FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Fakultetsstyret vedtok i sak 31-09 (ephorte 2009/2703-15) at Institutt

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT - 1601 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 19-11 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 21.3.11 Arkivref.: 2011/51 0-4 T0S000/ Avsetninger

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 28.08.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 28.08.2015 Til stede: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer