MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 10/15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar /2303 OS 8/15 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord OS 9/15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet 2015/2193 OS 10/15 Orientering om søkertall for studieåret 2015 / /2276 OS 11/15 Evaluering av HEL /1526 OS 12/15 Vitenskapelig publisering ved Det helsevitenskapelige fakultet /2314 OS 13/15 Status HMS - Det helsevitenskapelige fakultet /560 OS 14/15 Økonomirapport pr. 1. tertial Det helsevitenskapelige fakultet 2015/345 FS 11/15 Reviderte rutiner for forvaltning av BOA ved Helsefak 2015/345 FS 12/15 Håndtering av rekrutteringsstillinger fra budsjettår /345 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 FS9/15Godkjenningavinnkallingogsaksliste/ Side3

4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2303/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar Begrunnelse: Referatet har vært merknadsbehandlet av fakultetsstyret. Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant, forlot møtet Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Medlem Studentrepresentant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant, deltok fra Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Fartun Yusuf Hussein Medlem Studentrepresentant Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kari Ripel Eie Varamedlem Studentrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Steinar Johansen Varamedlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anders Ågmo Åshild Fause Fast vitenskapelig ansattrepresentant Reidar Darre Arnesen Harald Lind Teknisk-administrativ ansattrepresentant, deltok fra kl og forlot møtet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnfinn Sundsfjord Dekan Kjetil Kvalsvik Fakultetsdirektør Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nina Emaus Instituttleder IHO Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side5

6 Elin Skog Kine Nilsen Stein Bjørnar Holmbukt Åshild Strømmesen Seksjonsleder i Seksjon for utdanningstjenester Rådgiver økonomiseksjonen Rådgiver økonomiseksjonen Stab Merknader Fakultetsstyret takket professor Nina Emaus for en interessant presentasjon. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 FS 4/15 OS 1/15 OS 2/15 OS 3/15 OS 4/15 OS 5/15 OS 6/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar 2015 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Orientering om møte i felles ledermøte mellom UNN og Helsefak Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 på UiT Norges arktiske universitet Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Helsefak Orientering om status MH II og mandat for arbeidsgrupper Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/ / / / / /6189 OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Helsefak 2014/1482 FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Helsefak - høsten2015/vår /666 FS 8/15 Handlingsplan for Helsefak /1597 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2 Side6

7 FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innkallingen og sakslisten ble godkjent FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 1. desember Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. FS 4/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar /1086 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. Orienteringssaker OS 1/15 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Finnmarksmodellen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3 Side7

8 Tildeling av ERC til professor Eiliv Lund Professor Nina Emaus er tilsatt som ny instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Regionalt utdanningssamarbeid har hatt sitt første møte 6. februar, og ledes av Lars Vorland. Ønsker å utrede hvor våre studentene arbeider etter endt utdanning og hvor mange trenger vi å utdanne for å ivareta samfunnsoppdraget i nord. Dekanmøte i medisin juni 2015, på Svalbard, er både et internt møte mellom de fire fakultetene som tilbyr medisinerutdanning og et politisk møte MH II. Grunnarbeidet starter denne uken. Stenging av AKM, medfører et behov for alternativ oppstalling. Helsefak har tre miljøer som ønsker å søke på SFF utlysningen UiT fyrtårnsmidler for å øke og sette fokus på utdanningskvalitet. Helsefak ønsker å posisjonere seg for å søke SFU. UiTs budsjettkonferanse 18. mai 2015 vil bidra til en mer helhetlig og et langsiktig perspektiv på fordeling av handlingsrommet. Desentralisert sykepleierutdanning har 25 års jubileum, markeres 9. oktober, på Finnsnes Ergoterapiutdanningen har 25 års jubileum og vil blant annet markere dette med bokutgivelse Fusjoner i universitets- og høgskolesektoren Institutt for klinisk odontologi har lyst ut stillingen som instituttleder. Stillingen som instituttleder ved Regional kunnskapssenter for barn og unge vil i løpet av kort tid bli utlyst. Presentasjon av Studiebarometret ved seksjonsleder Elin Skog. Begge studiene som fikk lav score ved Helsefak, hadde enten påbegynt eget revisjonsarbeid eller var i oppstartsfasen. Studiene vil bli bedt om å ha fokus på deltagelse i undersøkelsen høsten Presentasjon av Tromsø 7 av prodekan forskning Sameline Grimsgaard. Ønskelig med finansiering tilsvarende HUNT. T7 mangler fortsatt finansiering og det arbeides med å løse de økonomiske utfordringene. Datatilsynet har ikke gitt sin godkjenning og det medfører at T7 må forskyve oppstarten. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsprosessen vil fremskynde en strukturdebatt i sektoren. Styret ba om en skriftlig orientering på neste møte om hva som ligger i kjernefasilitetene. Vedtak Styret tar sakene til orientering. OS 2/15 Orientering om møter i felles ledermøte mellom UNN og Det helsevitenskapelige fakultet 2015/1131 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4 Side8

9 OS 3/15 Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 ved UiT 2015/1105 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 4/15 Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Det helsevitenskapelige fakultet 2015/180 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 5/15 Orientering om status MH2 og mandat for arbeidsgrupper 2015/1151 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 6/15 Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/6189 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5 Side9

10 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner omfordeling og disponering av avsetninger uten forpliktelser pr slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg. 2. Fakultetsstyret ber om at ISM og IKM budsjetterer med å halvere avviket mellom avsetninger og forpliktelser i IPS bes om å budsjettere med å ha avsetninger lik forpliktelser ved utgangen av Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med 1,6 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1482 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjon i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6 Side10

11 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak i FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende forslag til vedtak ble fremlagt i møtet av professor Eiliv Lund: A) Skillet mellom ikke-eksperimentell og eksperimentell drift fjernes. Drift for rekrutteringsstillinger er primært for å sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask etc. Det er ikke foretatt noen kvalitets sikring av de reelle forskjeller i stipendiat prosjektenes kostnader. Forslaget er kostnadsnøytralt. Forslag til vedtak: Det innføres felles drift for rekrutteringsstillinger på kr per år. Tillegg ny følger samme prinsipp om lik fordeling. B) Rekrutteringsstillingene fullfinansieres fra HF, bortsett fra 1. år der lønn dekkes med 95 %. Gjøres gjeldende fra Styret gjorde følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjonen i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk og ber fakultetsadministrasjonen korrigere beregningsgrunnlaget. 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. 5. Fakultetsstyret ba om at skillet mellom driftskostnader til ikke-eksperimentell og eksperimentell stipendiatstillinger fra UiT-poolen fjernes på fakultetsnivå. Det tidligere tydelige skillet mellom eksperimentelle og ikke eksperimentelle stillinger eksisterer ikke lengre og driftskostnader skal sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask, etc. Ny tilsatte stipendiater får tildelt lik finansiering fra Fakultetsstyret ba administrasjonen utrede muligheten for at rekrutteringsstillinger fullfinansieres av fakultetet til neste møte. FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet - høst 2015 / vår /666 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, IHO 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7 Side11

12 4. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3500 og HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU NORD 5. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: PSY-3023 og PSY-3024, IPS Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: 1. Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, ved IHO godkjennes. Fakultetsstyret ber om en språkvask og tydeliggjøring av læringsmål i tråd med de anbefalinger som fremkom i møtet. De reviderte læringsmål legges fram for fakultetsstyret sammen med en evalueringsrapport etter første gangs gjennomføring. 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM HEL-3500 Hel Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber RKBU Nord om å begrunne endring av eksamensform for emnet HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU Nord. Endringen kan godkjennes av dekan på fullmakt. 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord PSY Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner ikke at følgende emne opprettes: PSY-3024 Emnebeskrivelsen returneres og bes formulert i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fakultetsstyret presiserte at alle emnebeskrivelser skal utformes basert på malen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Instituttene bes gjennomgå målene for læringsutbytte og utarbeide fullverdige emneplaner i tråd med retningslinjene i «Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø». Styret ber om at nye studieprogram og emner følger evalueringsprosedyrene ved UiT og at administrasjonen kvalitetsikrer emnebeskrivelser før de fremmes for fakultetsstyret. FS 8/15 Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet /1597 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen slik framlagt i saksframlegget Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 8 Side12

13 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 9 Side13

14 Orienteringssaker Side14

15 Orienteringssaker Side15

16 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2193/VWO000 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet har rapportert 10. april 2015 til Universitetsdirektøren om arbeidet med utdanningsvirksomhet og utdanningskvalitet i kalenderåret Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og suksessområdene i utdanningsvirksomheten. Årets rapport anses som et svar på bestillingen fra UTA i brev datert «Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014» (ephorte 2014/6024). I samsvar med vedtaket i universitetsstyret (ephorte 2014/2360) ble det foretatt endringer i forhold til siste utdanningsmeldingen. Nøkkeltallene er presentert kortfattet og uten inngående analyser. Videre bes det om å være bevisst på mottakergruppen. Utdanningsmeldingen ble tidligere rettet mot ledelsen på institusjons- og fakultetsnivå, men sjelden til instituttene, som skal følge opp tiltak. I bestillingen ble fakultetet bedt om å gjøre rede for 1. Gjennomføring og frafall 2. Internasjonalisering 3. Karakterbruk og fordeling 4. Evalueringsarbeid 5. Suksessarbeid Seksjon for utdanningstjenester har forholdt seg til denne henvendelsen på best mulig måte og laget en rapport som er anvendelig for videre saksbehandling. Rapporten ble godkjent på fullmakt av dekan 9.april, og oversendt universitetsdirektøren 10.april Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Elin Skog leder seksjon for utdanningstjenester saksbehandler: rådgiver Verena Woltering Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side16

17 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side17

18 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2014/6024 Dato: Avdeling for utdanning Rapportering fra Helsefak til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 Vi viser til brev fra 15. desember 2014 og oversender med dette rapport til forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 fra Det helsevitenskapelige fakultet. Vennlig hilsen Elin Skog seksjonsleder Verena Woltering rådgiver Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side18

19 Vedlegg 1: Typer frafallsproblematikk studieprogrammene opplevde for studieåret 2014 Studieprogram Frafall mellom søknadsfrist og omprioriteringsfrist (15.april 1.juli) Frafall/ikke møtt til studiestart Frafall mellom studiestart og registreringsfristen Frafall i løpet av første studieår (etter 1.september) Frafall i resten av studieløpet IFA Bachelor i farmasi x x x x x Master i farmasi x x IHO Jordmor x x x x x Radiografi x x x x x Fysioterapi x Master i helsefag x x x x x Master i sykepleie x x x x x Ergoterapi x x x x x Bachelor i sykepleie campus Hammerfest x x x x x Bachelor sykepleie Campus Tromsø x x x x x IKO Bachelor i tannpleie x x x Master i odontologi x x x Stort frafall etter første studieår. IMB Bach. Bioingeniørfag x x x x x Bach. biomedisin x x x x x Master biomedisin x x - - x ISM Side19

20 Master Public Health x x IKM Master i telemedisin og e-helse x x IPS Årsstudiet x x x x ikke relevant Bachelor x Master x Profesjon RKBU Master i barnevern x x x Medisinstudiet Profesjonsstudiet medisin 13 studenter trakk seg før studiestart 1 student sluttet 20.8 grunnet suppleringsopptak ved UiO 6 studenter registrert sluttet i perioden studenter har meldt fra at de med stor sannsynlighet slutter jan15. Side20

21 Vedlegg 2: Rekrutteringstiltak, erfaringer og resultater for studieåret 2014 ved instituttene ved Helsefak Institutt Gjennomførte tiltak Erfaringer Resultater IFA Bachelor i farmasi Utdanningsmesse Noe interesse Utsending av info til videregående skoler i Nord-Norge Forskningstorget Godt besøkt Skolebesøk Mange positive tilbakemeldinger Master i farmasi Utdanningsmesse Forskningstorget Farmasidagene IHO Bachelorutdanninga i radiografi Sammen med Norsk Radiografforbund (NRF) har utdanningen hatt økt fokus på rekruttering. NRF har som konsekvens av stort frafall ved alle landets utdanningssteder laget en informasjonskapsel som vår 2014 gikk som vedlegg til Dagbladet for å øke kunnskapen om studiet Bachelorutdanninga i sykepleie Opprettholder mindre grupper med ca. 15 studenter og kontaktlærer for hver gruppefunksjon i 1. og 2. studieår pga. store kull Samtaler med studentene både av studiekonsulent og lærere Henvist studenter til Studentrådgivningstjenesten ved UIT. Studieleder og lærer har møter med studentrådgivingstjenesten om enkeltstudenter der det er spesielle utfordringer. Frafall på bakgrunn av flere stryk på eksamen er det vanskelig å iverksette andre tiltak enn å oppmuntre til bedre studieteknikk. Der utdanninga får kontakt med studentene før de velger å avslutte studiet gis det veiledning og iverksettes individuelle tiltak så langt det er mulig innenfor regelverket, og studenten ønsker det. Masterutdanningene Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (UNN), kommunenes sentralforbund (KS) og fylkesmennene om behov for utdanning. Opptaksreglementet, spesielt metodekravet. Søknadsfristene, spesielt tidlig opptak og mulighetene for ny søknadsfrist Lage en nettside, og her må det settes av interne ressurser til arbeidet Studieretningene lager egne konkrete planer for rekruttering til opptak 2015 Å lage en konkret kommunikasjonsplan for opptak Ca. 10% økning i søkertall fra 2013 til 2014 Stabilt søkertall, positivt med tanke på opprettelsen av 2- årig master ved NTNU. NRF evaluerer i ettertid virkninga av dette tiltaket. Side21

22 Studieretning Aldring og eldreomsorg Utdanningen har gjort 3 emner tilgjengelige som enkeltemner, slik at de er åpne også for studenter som ikke er tatt opp til masterprogrammet. Mastergradsprogrammet i sykepleie har et ønske om å tilby kliniske emner i programmet, da det heri ligger et stort potensiale for studentrekruttering. Instituttet har godkjent opprettelsen av tre nye emner i distriktsykepleie som fra og med høsten 2015 vil inngå i studieprogrammet. Det forventes at emnene vil bidra til økt rekruttering til studieprogrammet, i tråd med at kommunehelsetjenesten har etterspurt en fagfordypning som imøtekommer kompetansebehovet relatert til samhandlingsreformens utfordringer. Emnene promoteres blant annet i direkte møte med rådmenn, etatsledere og ordførere på politiske rådsmøter i fylkene. IKO Deltatt på undervisningsmesser og skolebesøk i regi av UiT. Gode Vet ikke IMB IMB Gjenbruk av filmene for biomedisin, bioingeniørfag og rettsgenetikk Skolebesøk. Instituttet bidratt med forskjellige undervisningsopplegg til skoleklasser på impuls. IMB / bioingeniørfag ISM/ Master Public Health IKM/master i telemedisin og e- helse Vi har hatt møte med formidlingsseksjonen og fikk vite om lektor II ordning. Vi undersøker nå om det er mulig at vi kan være lektor II på videregående skole og på den måte kunne reklamere for faget. Dette vil vi arbeide med videre i Annonsering i regionale og nasjonale aviser, samt faglige tidsskrifter. Film for masterstudiet er lagt ut på nett i studiekatalogen og andre nettsider ved UiT. Informasjonsfolder ble distribuert på UNN/NST/Linken/legekontorer. Direkte kontakt med nøkkelpersoner ved UNN og NST for rekruttering av UNN-ansatte som studenter. NST reklamerer for studiet via sin hjemmeside. Gode. Studiet blir kjent blant folk. Dette er et bra opplegg som vi er fornøyd med. Vår alumniundersøkelse i 2014 viste at de fleste søkere fikk vite om programmet fra venner, UiT.no og andre studieportaler på nett. Stor økning av studenter på bachelor i biomedisin. Fornøyde lærere tar kontakt år etter år. Vi har tilfredsstillende søkertall både internasjonalt og blant norske. Det vurderes å redusere på annonseringen 2015 på bakgrunn av vår undersøkelse som viste at de aller fleste studentene fikk informasjon om studiet gjennom bruk av internett (studentportaler osv.). Flere potensielle søkere har tatt kontakt pga. filmen. Nettsidene har fått positiv tilbakemelding fra Side22

23 Nettverksbygging ved forskningsopphold i utland. Infofolder ble sendt aktuelle konferanser og potensielle samarbeidspartner. Masteren er lagt ut i internasjonale portaler for høyere utdanning. Internasjonale eposthenvendelser der det opplyses om studietilbudet. Forsøke å lage flere utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet. Utvekslingsstudenter formidler videre etter hjemkomst. Master i psykologi Masterstevne Dette arrangeres hvert vårsemester og fungerer som en fin arena å rekruttere studenter på og reklamere for masterstudiet. Master i barnevern Annonsering i sosiale nettverk og media I forhold til 2013 var søkertallet halvert søkere. Flere UNN- og NSTansatte har søkt masterstudiet. Etterspørsel etter masterstudiet har økt betydelig, både nasjonalt og internasjonalt. Utvekslingsstudenter fra samme lærersteder kommer tilbake. Flere søkere fra bachelor i psykologi. Medisinstudiet Noe frafall ved studiestart må påregnes da mange studenter står på venteliste ved læresteder lengre sør i landet. Vi overbooker for å ta høyde for dette. Utsending av brev til førsteprioritet søkere samt brev til de som fikk opptak på programmet. Rikelig med informasjon ved studiestart. Tilgjengelighet i administrasjonen for spørsmål og veiledning. Betydelig behov for veiledning på det personlige plan for studenter tidlig i studiet. Side23

24 Vedlegg 3: Utveksling ved Helsefak Institutt Er studieprogram mene fornøyd med antall inn/ut studenter for kalenderåret 2014? Hvilke tiltak kan gjøres for å øke antall studenter (både INN/UT) i fremtiden? IFA NEI Vi søker også å etablere utvekslingsmuligheter for bachelorstudenter, men det er en utfordring å tilpasse utveksling i programmet uten å miste ett år i studieprogresjonen. Blir de innreisende studentene integrert i et kull/læringsmiljø nå de kommer hit på utveksling/praksis? IHO JA Regelen er at dette fungerer godt ved IHO, og særlig fadderordningen får gode tilbakemeldinger. IKM NEI Nye avtaler og fokus på flere og kvalitetssikrede avtaler IKO NEI Det viser deg at de ofte trekker seg når det nærmer seg utreisetidspunkt. Studentene på JA JA Utvekslingsstudenter blir godt ivaretatt av studentene Hva kan eventuelt gjøres for å øke graden av integrering av internasjonale studenter? Identifisere utenlandske studieprogram der enkeltemner er av likt innhold og omfang som emner ved egen institusjon. Innføring av engelskspråklige emner er noe som diskuteres på utdanningene Innreisende studenter er godt integrert i miljøet. I tillegg er størrelsen på hvert kull liten. Hvordan sikres attraktive og aktive avtaler som er forankret både i fagmiljøet og på ledelsesnivå, og som er relevant i henhold til læringsutbyttet? Kontakter etableres via forskningsnettverk og gjennom European Association for Faculties of Pharmacy. Dette arbeidet ledes av internasjonale kontakter på de ulike utdanningene. Operative avtaler evalueres kontinuerlig, og oppretting av nye avtaler vurderes fortløpende. Forskningsgruppe Telemedisin og e-helse har et stort internasjonalt nettverk og forskere fra gruppen deltar hyppig på konferanser i utlandet og har opphold ved utenlandske institusjoner - De fleste av IKOs vitenskaps ansatte er Hvordan tilrettelegges det for internasjonal mobilitet på instituttnivå og hvordan kvalitetssikre utvekslingsoppholdene? Utveksling utføres i samarbeid med etablerte forskningsnettverk der ansatte på IFA kjenner miljøet og aktivitetene godt. Internasjonal kontakt ved utdanningene informerer i klassene om utvekslingsmulighetene på studieprogrammet samt den faglige kvalitetssikringa av utvekslingsoppholdet. - De fagansatte ved IKO har stor mobilitet med hensyn til Side24

25 Master i odontologi er hele 7.semester på ekstern praksis, og noen har gitt tilbakemelding om at det blir utfordringer ved å reise på utveksling i 3 mnd. kort tid etter ekstern praksis perioden. IKO prøver å få til noen kortere utvekslingsavtaler IMB NEI Vi vil prøve å reklamere bedre for utveksling blant våre studenter. I samarbeid med fakultetet vil vi være med å videreutvikle informasjonsmøtet for Helsefaks studenter som er interessert i å dra på utveksling. IPS JA, men kunne vært høyere Instituttet ønsker i fremtiden å legge bedre til rette for at særlig studentene på mastergradsprogrammet i psykologi skal kunne reise på utveksling. Et tiltak for å øke antallet innreisende studenter til instituttet vil være å publiserer de engelskspråklige emnene for hele studieåret, vil vi kunne skape en større grad av forutsigbarhet både for studentene og for IPS. ISM NEI Opprettelse av flere formelle samarbeids- og utvekslingsavtaler vil kunne øke INN andelen. Når det gjelder UT delen erfarer vi i stor grad at studentene prioriterer utreisemål der det ikke alltid er faglig relevans som er høyest prioritert. på det aktuelle kullet og inkludert i sosiale aktiviteter. Noen studenter blir integrert i kullene, men det kan også være vanskelig å få dette til. På bachelor i bioingeniørfag kommer gjerne utvekslingsstudentene for å få praksis på sykehuset, og de er dermed ikke med på undervisningen som våre studenter tar. Det gjøres pr i dag ingen egne tiltak for å bedre integreringen av de innreisende studenter i kull/læringsmiljøet. Studieadministrasjonen har tatt imot INN studenter og gjort dem kjent på programmets fasiliteter Vi vil vurdere om vi skal innføre en fadderordning der studenter på kullet får ansvar for hver sin utvekslingsstudent. Bachelor i bioingeniørfag er med i et nordisk bioingeniørnettverk. utenlandske, og har et bredt nettverk for samarbeid om forskning og undervisning Endring i programledelse - En avklaring på dette det nærmeste året bør også styre det internasjonale samarbeidet til programmet. Høsten 2014 ble også programstrukturen endret for å videre forenkle muligheter for utveksling. Det har blitt gjennomført muntlig evaluering av utvekslingsopphold etter hjemkomst. sin bakgrunn og deltar jevnlig på internasjonale aktiviteter. UT studenter må få forhåndsgodkjenning av sine emner innen de drar. Programledelsen har strukket seg langt for å godkjenne eksterne emner for å muliggjøre utveksling. Side25

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1 Dato: 4.2.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer