FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN"

Transkript

1 Arkivkatalog FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Statsarkivet i Tromsø 1996

2 INNHOLD: INNLEDNING 2 OM UTBYGGINGSAVDELINGEN 2 OM ARKIVET OG KATALOGEN 4 ARKIVET 5 Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms/Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Bygging og vedlikehold av vannverk: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Fylkesplaner TILLEGG: 28 UTVALGET TIL BEHANDLING AV SØKNADER OM STATSSTØTTE TIL FLYTTING FRA UTVÆR I TROMS 28 Møtebøker Kopibøker Korrespondanse Regnskap TROMS FYLKES FORSYNINGSNEMND, BYGNINGSAVDELINGEN 30 Daglister over anviste bygningsartikler Byggestatistikk TROMS TREFOREDLING A/S 32 Møtebok for arbeidsutvalget (utvalget for halvkjemisk tremasseproduksjon i Troms) Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Regnskap

3 INNLEDNING OM UTBYGGINGSAVDELINGEN Forløperen for Utbyggingsavdelingen var Kontoret for områdeplanlegging. Spørsmålet om å sette i gang områdeplanlegging i enkelte strøk av landet ble reist av Sosialdepartementet i Bakgrunnen var de vanskelige sysselsettingsforholdene i Nord- Norge. Den store bygge- og anleggsvirksomheten like etter krigen bidro til å forsterke sesongsvingningene og øke ledigheten om vinteren. En var klar over at disse problemene bare kunne løses i sammenheng med en alminnelig omlegging og utbygging av næringslivet. Det var behov for å få trukket opp retningslinjer for næringslivets utvikling framover og få koordinert de forskjellige næringspolitiske tiltak i samsvar med disse. Utgangspunktet for arbeidet måtte være en samlet kartlegging av de økonomiske ressurser, befolkningsforholdene, kommunikasjonene m.v. Et slikt arbeid var det behov for i flere landsdeler. Som erstatning for det midlertidige rådgivende utvalg for områdeplanlegging som hadde bistått Arbeidsdirektoratet like etter krigen, ble det ved kgl. res. 17. juni 1949 opprettet et permanent sentralt organ, Styret for områdeplanlegging. Det endret senere navn til Rådet for områdeplanlegging. De spesielle organer for områdeplanleggingen i distriktene var fylkesrådet og kontoret for områdeplanlegging. I Troms ble Fylkesrådet for områdeplanlegging oppnevnt den 21. juni Fylkesrådet var et rådgivende og samordnende organ på de rent faglige felt. Medlemmene ble oppnevnt av det sentrale rådet etter innstilling fra fylkesutvalget. Etter forskriftene skulle fylkesrådet omfatte representanter for arbeids- og næringslivet og de offentlige fagetater i fylket. Medlemstallet skulle i alminnelighet ikke overstige 15. Det var ikke praktisk å sammenkalle fylkesrådet hver gang konkrete utbyggingssaker skulle behandles. Dets oppgaver ser i hovedsaken ut til å ha vært å drøfte retningslinjene for utbyggingen i fylket og foreta en samlet vurdering av sektorvise forslag. Til å ta seg av det løpende arbeid med områdeplanleggingen i fylket var det et arbeidsutvalg. I Troms bestod fylkesrådets arbeidsutvalg til å begynne med av 3 medlemmer, etter hvert møtte det flere. I Nord-Norge ble områdeplanleggingens fylkesorganer koplet direkte inn i saksbehandlingen under Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Fylkesrådets arbeidsutvalg, supplert med de respektive fagrepresentanter i fylkesrådet, behandlet de fleste søknader om finansiell og annen støtte under utbyggingsprogrammet og gav innstilling til Utbyggingsfondets styre. 2

4 Fylkesrådet for områdeplanlegging ble i 1957 avløst av Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd. En lov av 14. des om endring i sysselsettingsloven bestemte at det i hvert fylke skulle være en arbeids- og tiltaksnemnd. Denne erstattet både fylkesrådet for områdeplanlegging og fylkesarbeidsnemnda. Arbeids- og tiltaksnemnda fikk to sekretariater - fylkesarbeidskontoret for saker som tidligere hadde hørt inn under fylkesarbeidsnemnda, og kontoret for områdeplanlegging for saker som hadde sortert under fylkesrådet for områdeplanlegging. Fylkets arbeids- og tiltaksnemnd skulle ha 7 medlemmer. Av medlemmene skulle 1 være talsmann for arbeidstakerne og 1 for arbeidsgiverne. Fylkesmannen var nemndas formann. De øvrige medlemmer ble valgt av fylkesutvalget supplert med byrepresentanter. I mai 1950 ble Kontoret for områdeplanlegging i Troms opprettet. Dette kontoret fungerte som sekretariat og saksforbereder for fylkesrådet, senere for arbeids- og tiltaksnemnda. Administrativt var det tilknyttet fylkesarbeidskontoret. Kontoret for områdeplanlegging lå først under Arbeidsdirektoratet, men fra 1. juni 1957 ble det lagt under fylkesmannen. Fra da av skulle fylkeskommunen bære alle utgifter til kontorets drift - med unntak av kontorlederens lønn. Kontorlederen ble ansatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet og staten dekket hans lønn Bygningsloven av 18. juni 1965 tilla fylkesmannen betydelige oppgaver. Loven inneholdt derfor bestemmelser om at fylkesmannen skulle ha en utbyggingsavdeling til å hjelpe seg ( 15). Utbyggingsavdelingen hos fylkesmannen erstattet kontoret for områdeplanlegging. Da utbyggingsavdelingene ble etablert, opprettet staten stillinger for utbyggingskonsulent, fylkesreguleringsarkitekt og fylkesingeniør. Disse skulle lønnes av staten mens det øvrige personalet samt andre driftsutgifter skulle dekkes av fylkeskommunen ( 15). I Troms ble den tidligere områdeplanleggeren overført til stillingen som utbyggingskonsulent. Fylkesreguleringsarkitekt ble ansatt den 1. november 1965og den 15. august 1966 tiltrådte fylkesingeniøren. Utbyggingsavdelingens oppgaver var å administrere bygningsloven, kontrollere regionplaner og ulike arealplaner på kommunenivå, arbeide for distriktsutbygging og stå som samordner av den offentlige virksomhet. Det var arbeidet i forbindelse med med bygningsloven og Distriktenes utbyggingsfond som var avdelingenes mest arbeidskrevende oppgaver. Arbeidsmengden økte etter hvert i omfang, og dette førte til at det ble opprettet flere statlige, men først og fremst fylkeskommunale stillinger. I begynnelsen av 1970-åra var de fylkeskommunalt ansatte i flertall i de fleste fylker. Utbyggingsavdelingene var opprinnelig faglig underlagt Kommunaldepartementet, men fra 1972 Miljødepartementet. Administrativt var altså avdelingene underlagt fylkesmannen. Som et resultat av opprettelsen av den selvstendige fylkeskommunen i 1976, ble utbyggingsavdelingene overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Ønsket var at en skulle slippe unna problemet med dobbeltadministrasjon, dvs. en utbyggingsavdeling som var både statlig og fylkeskommunal. Dette var imidlertid ikke løst ved bare å foreta en administrativ overføring. Avdelingene fortsatte å ha vesentlige oppgaver for staten/fylkesmannen. 3

5 OM ARKIVET OG KATALOGEN Arkivverket har deponeringsansvaret for fylkeskommunale arkiver fra tida før Derfor har en ved avleveringen av Plan- og utbyggingsavdelingens eldre arkiv til Statsarkivet prøvd å sette et skille ved denne datoen. I dette arkivet er det imidlertid ikke noe naturlig skille i Samme arkivnøkkel som ble brukt i åra før 1976 ser ut til ha vært benyttet til ca På denne bakgrunn leveres en del arkivsaker som egentlig er for nye til at de skal avleveres til Statsarkivet - dette for ikke unødig å splitte opp materiale som naturlig hører sammen. Arkivet avleveres til Statsarkivet i Tromsø fra Plan- og utbyggingsavdelingen 30. juni 1990 og er ordnet og katalogisert av Torill Hansen og undertegnede. Arkivet utgjør 15.8 hyllemeter. Litteratur: Fevolden, Trond: Administrasjon, administrasjonsordninger og finanser i fylkeskommunen. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) rapport 1982/14. Tromsø 30. juni 1990 Ola Bjerkås Tilleggsavlevering innkommet sammen med fylkesmannen i Troms sitt arkiv er innarbeidet i katalogen. Tillegget utgjør 2.8 hyllemeter og har fått løpenr Arkivet utgjør nå 18.6 hyllemeter. Tromsø 9. januar 1996 Sylvi Olaisen 4

6 ARKIVET Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms/Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd Kopibøker

7 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Opplysninger om lokaliseringsforhold i Troms -svar fra kommunene Statens teknologiske institutt, avd. Nord-Norge - beretninger/rapporter/notater m.v Veger og vegbehov i Troms fylke pr i henhold til kommunestyrenes forslag 1960 Forslag til vegbygging i Troms fram til Melding fra "Utvalget for halvkjemisk tremasseproduksjon i Troms" 1961 Notater angående halvkjemiskmasseproduksjon i Troms 1967 Forslag til inndeling av Troms fylke i planleggingsregioner (notat) 1969 Forslag til disposisjonsplan for fylkeskommunens eiendommer Breivik søndre og Breivang i Tromsø 1970 Oversikt over vassdrag i Troms i forbindelse med plan om vern av vassdrag (notat) 117 Aksjonsprogram for Troms: Oppnevning av kontaktutvalg i kommunene Kontaktmøter med de enkelte kommunene Bakgrunnsmateriale fra fagetatene 1969 Aksjonsprogram for Troms - 1. utkast med bakgrunnsmateriale Takster over diverse snøskader i Troms i desember 1975 og januar 1976 Bygging og vedlikehold av vannverk: Hamn vannverk, Berg Mefjordvær vannverk, Berg Holmenvær vannverk, Torsken Husøysund vannverk, Lenvik (Hillesøy) Husøysund vannverk, Lenvik (Hillesøy) Skorøy vannverk, Karlsøy Skjervøy vannverk Skjervøy vannverk Nikkeby vannverk, Skjervøy 6

8 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Arkivnøkkelen mangler Budsjett Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms og dets sammensetning Møter i Fylkesrådet Fylkesrådet og konsulenthjelp Nord-Norge-planen og den militære utbygging Fylkesrådet og Arbeidsdirektoratet Rapporter om Fylkesrådets og Utbyggingsfondets virksomhet 20 Ang. næringsøkonomisk fylkesoversikt: Næringsliv og næringsgrunnlag i Nord-Norge - fordrag av områdeplansjef H.J. Kviteng Sysselsettingstiltak Arbeidsmarkedet i Troms Arbeidssituasjonen - statistikk Kommunale tiltaksråd - generelt Vågsbygd interkommunale tiltaksråd Senja interkommunale tiltaksråd Indre Troms interkommunale tiltaksråd Nord-Troms interkommunale tiltaksråd Berg tiltaksnemnd, Hillesøy tiltaksnemnd Troms innland tiltaksråd Arbeids- og tiltaksnemnda i Kvænangen Gratangen kommunale tiltaksnemnd Interkommunal tiltaksnemnd for Harstad, Sandtorg og Trondenes Sørreisa kommune 7

9 Lenvik kommune Kvænangen kommune Klimaforhold Samhandel Nord-Norge - Sovjet Samferdsel - fylkesanalyse Samferdsel - bilpark, fraktfartøyer Skip i Svalbardruta Aksjeselskapet Nordlandslinjen Melkebåtruter i Troms Bilferje Kveøy - Borkenes Ferje Gryllefjord - Straumfjordbotn Vegene og transportøkonomiske undersøkelser Statens Vegvesen Vegvesen - vegsjefen i Troms Veger - generelt Diverse vegsaker Vegbygging - korrespondanse med direktør R. Carlsen h Diverse saker Elektrisitetsutbygging i Ibestad Kraftlinje i Kvænangsbotn Jorddyrking av større felter: Nordreisa - Hillesøy - Grasmyr -Sørlenangen - Gratangen - Sørreisa - Finnmark Kartlegging av større jordbruksfelt i Malangen Jordbrukskapitlet i fylkesanalysen Naturgrunnlaget for jordbruket i Troms Støtte til undersøkelser av Heracleum Oppgaver over dyrkingsfelter i Troms fylke Gjenoppbygging etter krigsskade Sintef 23 Saksmapper: Kvernmo Maskindrift A/S, Gratangsbotn Gartner Edvard Sivertsen, Lenvik Hilma Pedersen, Rasteby - hønseri på Oteren, Storfjord Einar Eriksens notbøteri og barkeri, Alteidet, Kvænangen A/L Fiskernes Redskapsfabrikk, Lenvik Torvstrøfabrikken i Brøstadbotn, Dyrøy A/S Maskingrus, Tromsø Brødrene Brunvold, Skjelnan, Tromsøysund B Brødrene Brunvold Hvalstasjon, Tromsø 8

10 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Disse arkivsakene er ordnet etter arkivnøkkel for fylkesmannsembetene av Nøkkelen ligger i boks 114. Etter kassasjon er følgende klasser og hovedgrupper av arkivnøkkelen brukt: Klasse 0- ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 - Generelt 01 - Kommisjoner, komiteer, utvalg, råd, nemnder 05 - Beredskap Klasse 1- ØKONOMI 14 - Utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private 16 - Fond, legater, garantier, lån Klasse 2- PERSONELL 21 - Tilsetting og avskjed Klasse 3-SOSIALVESEN 32 - Barnevern, mødrevern 33 - Eldreomsorg 34 - Sosialmedisinsk omsorg 36 - Arbeidsmarked, sysselsetting 38 - Boligomsorg Klasse 4- HELSEVESEN 40 - Generelt 41 - Forebyggende helsetiltak 43 - Sykehus, sykebehandling 44 - Tannpleie, folketannrøkt 47 - Naturvern, friluftsliv, allmenn hygiene Klasse 5- KIRKE, UNDERVISNING OG KULTUR 51 - Kirker, menigheter, begravelsesvesen 52 - Allmennutdanning 53 - Yrkesopplæring, fagskoler 54 - Høgskoler, universiteter 56 - Bildende kunst, musikk, teater 57 - Antikvariske oppgaver. Klasse 7- PLANLEGGING, UTBYGGING, TEKNISKE OPPGAVER OG KOMMUNIKASJONER 70 - Generelt 71 - Distriktsplanlegging, utbygging, regulering, kartverk 72 - Bygg, brann og feiesaker 73 - Vann og kloakk 74 - Gater, veier, bruer 75 - Baner 76 - Havner, skipstrafikk 77 - Lufthavner, flyplasser, flytrafikk 9

11 Klasse 8- NÆRINGSLIV OG PRODUKSJON 81 - Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, jakt 82 - Bergverk, industri 83 - Kraftutbygging, kraftproduksjon 85 - Handel, bankvesen Fylkesadministrasjonen Kommunereguleringer/-inndelinger Fylkesoversikten Årsmeldinger/økonomiske forhold Fylkesadministrasjonen generelt Fylkesadministrasjonen -utbyggingsavdelingen Diverse forespørsler Utsendelse av dokumenter Informasjonsutveksling omregionalpolitiske spørsmål Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd -instillinger, notater m.v Næringsøkonomisk utvalg Lokaliseringsutvalget for Troms Nemnd til fremme av jordbruksnæringen i Troms Tranøy tiltaksnemnd Skjervøy tiltaksnemnd Kåfjord tiltaksnemnd Dyrøy tiltaksnemnd Gratangen tiltaksnemnd Nordreisa tiltaksnemnd Indre Sør-Troms tiltaksnemnd Kvænangen tiltaksnemnd Målselv tiltaksnemnd Karlsøy tiltaksnemnd Midt-Troms tiltaksnemnd Nord-Troms tiltaksnemnd Utvalget til fremme av miljøtilbudet i Nord-Norge 28 Militære øvingsfelt: Hinnøy-Storjorda-Melåplatået Sørlimarka Kampenområdet Blåtindfeltet 29 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer (kap. 575, post 60): Diverse Balsfjord kommune 10

12 Bardu kommune Berg kommune Gratangen kommune Harstad kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune 30 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer: Lyngen kommune Målselv kommune Salangen kommune Skånland kommune Storfjord kommune Torsken kommune Tromsø kommune 31 Tilskudd til vannforsyningsanlegg (kap. 575, post 61): Diverse Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bjarkøy kommune 32 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune 33 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 34 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Målselv kommune Nordresa kommune Salangen kommune Skånland kommune 35 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune 11

13 Tromsø kommune 36 Ekstraordinære arbeidsprosjekter innen miljøsektoren (kap. 1448, post 60): Diverse Berg kommune Dyrøy kommune Harstad kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tilskudd til bomiljøtiltak (kap. 552, post 71): DUF - generelt Årsmeldinger Norges Banks kontroll og inspeksjon ved bedrifter med lån og garanti fra DUF Kontrollkonsulenten Diverse vedr. DUF`s engasjementer Kunngjøringer Kunngjøringer av stillinger Bistillinger/ekstrahjelp Søknader - kontorassistent Søknader - fullmektig Søknader - sekretær Ansatte under Kommunaldepartementet Fylkeskommunalt ansatte Barnehager/daghjem Aldershjem Oljebasevirksomhet Harstad kommune -Karsfjord Pleiehjem Tiltak mot arbeidsløshet generelt Tiltak mot arbeidsløshet Statistikk, utredninger, prognoser m.v Tilskott til særlige sysselsettings- og utbygningstiltak i Målselv kommune Tilskott til særlige sysselsettings- og utbyggingstiltak i Målselv kommune Tilskott til særlige sysselsettings- og utbyggingstiltak Nordreisa kommune Tilskott - Salangen kommune Sysselsettingsreserven Attføringssenter for Nord-Norge Boliger generelt 12

14 Legetjenesten generelt Forebyggende helsetiltak generelt Helsesentra kommunevis Helseplan for Troms Sykehus - diverse Sentralsykehuset Harstad sykehus Sykehusbygging i Troms Tannrøkt generelt "Senjaplan" for sektorene naturvern, jakt, fiske friluftsliv og fritids-bebyggelse Ferie- og fritidsområde i Nordreisa Badeplasser Hyttebygging i fjellområdene Generelt - lovgivning Bad/svømmehaller Miljøbygg/grendehus/kulturhus - diverse Bygdehus/miljøbygg Furuflaten Miljøbygg Årstein i Gratangen Miljøbygg Sommarøy, Tromsø Samfunnshus Skibotn Miljøbygg Skjervøy Kirker Kirkegårder Menighetshus Folkeskoler kommunevis Ungdomsskoler kommunevis Folkehøgskoler Utbygging av gymnas i Troms Skånland videregående skole Diverse - skoler Voksenopplæring Merkantile skoler Maritime skoler Yrkes- og læringeskoler kommunevis Boliger for lærere Landbruksskoler Anlegg av kommersiell produksjon av kyllinger ved Troms landbruksskole Husflidsskoler Husmorsskoler Husstellærerskole for Nord-Norge Sykepleieskoler 13

15 Universitetet i Tromsø generelt Universitetet i Tromsø - feltstasjon i Skibotn Universitetet i Tromsø - tomtespørsmål Teatre Troms folkemuseum Topografisk-arkeologiske registringer Statistikk - kommunedata Statistikk - flyttinger Statistikk - befolkning Statistikk - befolkning Markedsdata - publikasjoner Prognoser (dekker tidsrommet ) Regionalstatistikk Befolkningsutvikling, yrkesstruktur, naturforhold Sosiologiske/næringsøkonomiskeundersøkelser - Ytre Senja Sosiologiske, næringsøkonomiskeundersøkelser Distriktsutbygging, distrikts problemer m.v Bosetingsproblematikk Krigsetterlatenskaper Aksjonsplan for Troms Aksjonsprogram Utkast til samleplan for Troms Sentrumsdannelse Skjervøy som prøvesenter Flytting av fiskebruket på Skorøy til Vannavalen Bedriftsutflyttinger 49 Industriområder i Troms: Finnlandsmoen i Dyrøy kommune Finnfjord i Lenvik kommune Hellarbogen i Gratangen Gratangsbotn i Gratangen kommune Kvæfjord Lyngseidet i Lyngen kommune Nordreisa kommune Nesset, Tennevoll i Salangen kommune Salangsverket i Salangen kommune Liland i Sørreisa kommune Skånland Øyjordnesset i Sørreisa kommune 14

16 51 Grunnobligasjonslån: Diverse Balsfjord kommune Bardu kommune Harstad kommune Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Sørreisa kommune Tromsø kommune Pantobligasjonslån Pantobligasjonslån Tromsø kommune,bardu kommune, Målselv kommune og Harstad kommune Andre lån til tomtekjøp og opparbeidelse av boliger Kommunenes grunnervervelse - Balsfjord kommune Kommunenes grunnervervelse - Bardukommune Samarbeid - oversiktsplanlegging el-forsyning Landsdelsplanlegging Planleggingsarbeid Regionalpolitikken og lands- oglansdelspolitikk Uttalelser/oversendingsskriv Miljøverndepartementet - oversending Miljøverndepartementet - diversekorrespondanse Lover/forskrifter/rundskriv Fylkesting/fylkesutvalg Fylkesting/fylkesutvalg/fylkesplanfor Troms DUF - pendlerspørsmål Tilsendt materiale til planarbeidet Regionplaner generelt Regioninndeling Troms Regioninndeling Troms - møter Sør-Troms-regionen Midt-Troms-regionen Tromsø-regionen Nord-Troms-regionen Planlegging Indre Sør-Troms 15

17 Planlegging Indre Sør-Troms - diverse rapporter o.l Jordbruksplan for Indre Sør-Troms Plansamarbeid Indre Sør-Troms Plansamarbeid Sør-Troms Plansamarbeid mellom fylkene 57 Generelplaner: Generelt Bardu kommune Balsfjord kommune Gratangen kommune 58 Generalplaner: Harstad kommune 59 Generalplaner: Harstad kommune 60 Generalplaner: Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune 61 Generalplaner: Kåfjord kommune Lenvik kommune Målselv kommune Nordreisa kommune 62 Generalplaner: Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune 63 Generalplaner: Sørreisa kommune 64 Generalplaner: Tromsø kommune 65 Generalpaner: 1971 Tromsø kommune 66 Generalplaner: Tromsø kommune 16

18 Generalplanvedtekter Tromsø Generalplanvedtekter Kåfjord Generalplanvedtekter Lyngen Generalplanvedtekter Malangshalvøya Reguleringsplaner generelt Klager over reguleringsområdets vedtak 68 Søknader om dispensasjon fra reguleringsplan: Bardu kommune Harstad kommune Målselv kommune Skånland kommune Tromsø kommune Diverse reguleringer 173 Reguleringsplaner: Reg.plan Laberg, Gratangen Boligfelt ved Elverum, Bardu Regulering eiendommen Balstun, Balsfjord Skånland samvirkelag Utvidelse av Forsvarets boligfelt, Sørreisa Industriområde i Kilbotn, Harstad Reg. av Haugen gnr.57 bnr.17, Harstad Reg.endring Sven Eidissenveg, Lenvik Området Heimly-Haugland, Lenvik Reg. idrettshall/svømmehall, Kvæfjord Reg.plan Nesset, Salangen Sjøvegan Snekkerfabrikk og matr.lager, Salangen Div. reguleringskart, Målselv 174 Reguleringsplaner: Reg. Skjold sentrum, Målselv Diverse reg. Lyngen Reg. Sørreisa sentrum Skoleområdet "Nordstrøm", Sørreisa Reg.plan for boligområdene B1,B2, Storfjord Reg. Burfjord og Reinfjord, Kvænangen Diverse reg. Lenvik Diverse reg. Storfjord Kvæfjord Troms fylke - stadfestede reg.planer 175 Reguleringsplaner: Diverse reg. Ibestad Reg.endring "Nøysomheten", Ibestad Reg.plan for Brurvika-Nord Hestvika-Stangnes, Stangnes 17

19 Vel, Harstad Diverse reg. Harstad Diverse reg. Salangen Diverse reg. Nordreisa Diverse reg. Målselv 176 Reguleringsplaner: Balsfjord, Bardu, Berg 177 Reguleringsplaner: Dyrøy, Gratangen kommune 178 Reguleringsplaner: 1969-aug Harstad 179 Reguleringsplaner: aug.-nov Harstad 180 Reguleringsplaner: jan.-mai Harstad 181 Reguleringsplaner: mai-des Harstad 182 Reguleringsplaner: Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lenvik 183 Reguleringsplaner: Lyngen, Målselv 184 Reguleringsplaner: Skjervøy, Skånland 185 Reguleringsplaner: Salangen, Torsken 186 Reguleringsplaner: 1968-okt Tromsø 187 Reguleringsplaner: nov.1973-jul Tromsø 188 Reguleringsplaner: aug.1974-apr Tromsø 18

20 189 Reguleringsplaner: apr.1975-okt Tromsø 190 Reguleringsplaner: okt.1975-nov Tromsø 191 Reguleringsplaner: des Tromsø 192 Disposisjonsplaner: Breivika, Tromsø Storfjord Refnes, Tranøy Blåbærhaugen, Harstad Arealplanlegging: Arealplanlegging - diverse Kartverk - generelt Kartnemnda - administrasjon Økonomisk kartverk - anbud, kontrakter Klage over byggningsrådets vedtak Harstad kommune Klage over byggningsrådets vedtak Lenvik kommune Kommunale bolibyggeprogrammer 72 Kommunale boligbyggingsprogram: Balsfjord kommune Berg kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune Kvænangen kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 73 Kommunale boligbyggingsprogram: Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Sørreisa kommune Tranøy kommune Diverse 19

21 Bygningsvirksomheten i Troms Standard industribygg Kommunale industribygg Lyngen Kommunale industribygg Sørreisa Prefabrikasjon Ferdighusfabrikasjon Tett småhusbebyggelse - Harstad prøveprosjekt Bruk av nordnorske arkiteker, ingeniører og entreprenører Særlige sikringstiltak - tilfluktsrom 75 Brannloven: Brannloven Balsfjord kommune Bardu kommune Bjarkøy kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Lagring av ildsfarlige vesker i Tromsø by 76 Vannverk: Bergsøyane, Berg kommune Bøvær, Berg kommune Mefjordvær, Berg kommune Senjehopen, Berg kommune Skaland, Berg kommune 77 Vannverk: Brøstadbotn, Dyrøy kommune Reinfjord, Kvænangen kommune Botenhavn, Lenvik kommune Husøy, Lenvik kommune 20

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG

OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG - STATISTIKK - Utarbeidet for deltakerne i SNUP- arbeidet (Strategisk Nærings- og Utviklingsplan) høsten 2003 NB. GLEM IKKE AT ALL STATISTIKK MÅ BRUKES MED FORSIKTIGHET.

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Statusbilde for Ma lselv kommune

Statusbilde for Ma lselv kommune Statusbilde for Ma lselv kommune Kommunestyrets vedtak 25.06.15 - Sak PS 73/2015 2 Innhold Forord... 7 Sammendrag... 9 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 11 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014

Detaljer

Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 2014

Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 2014 Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 24 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt i Troms Side

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.04.2012 kl. 08:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren på e-post Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Undersøkelse i Skjervøy kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av vedtak i kommunestyret i Skjervøy 1 og mandat fra kommunenes kontrollutvalg har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

Dokument nr. 3:2 (2000 2001)

Dokument nr. 3:2 (2000 2001) Riksrevisjonen Dokument nr. 3:2 (2000 2001) Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999 Til Stortinget Riksrevisjonen legger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer