FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN"

Transkript

1 Arkivkatalog FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Statsarkivet i Tromsø 1996

2 INNHOLD: INNLEDNING 2 OM UTBYGGINGSAVDELINGEN 2 OM ARKIVET OG KATALOGEN 4 ARKIVET 5 Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms/Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Bygging og vedlikehold av vannverk: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Fylkesplaner TILLEGG: 28 UTVALGET TIL BEHANDLING AV SØKNADER OM STATSSTØTTE TIL FLYTTING FRA UTVÆR I TROMS 28 Møtebøker Kopibøker Korrespondanse Regnskap TROMS FYLKES FORSYNINGSNEMND, BYGNINGSAVDELINGEN 30 Daglister over anviste bygningsartikler Byggestatistikk TROMS TREFOREDLING A/S 32 Møtebok for arbeidsutvalget (utvalget for halvkjemisk tremasseproduksjon i Troms) Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Regnskap

3 INNLEDNING OM UTBYGGINGSAVDELINGEN Forløperen for Utbyggingsavdelingen var Kontoret for områdeplanlegging. Spørsmålet om å sette i gang områdeplanlegging i enkelte strøk av landet ble reist av Sosialdepartementet i Bakgrunnen var de vanskelige sysselsettingsforholdene i Nord- Norge. Den store bygge- og anleggsvirksomheten like etter krigen bidro til å forsterke sesongsvingningene og øke ledigheten om vinteren. En var klar over at disse problemene bare kunne løses i sammenheng med en alminnelig omlegging og utbygging av næringslivet. Det var behov for å få trukket opp retningslinjer for næringslivets utvikling framover og få koordinert de forskjellige næringspolitiske tiltak i samsvar med disse. Utgangspunktet for arbeidet måtte være en samlet kartlegging av de økonomiske ressurser, befolkningsforholdene, kommunikasjonene m.v. Et slikt arbeid var det behov for i flere landsdeler. Som erstatning for det midlertidige rådgivende utvalg for områdeplanlegging som hadde bistått Arbeidsdirektoratet like etter krigen, ble det ved kgl. res. 17. juni 1949 opprettet et permanent sentralt organ, Styret for områdeplanlegging. Det endret senere navn til Rådet for områdeplanlegging. De spesielle organer for områdeplanleggingen i distriktene var fylkesrådet og kontoret for områdeplanlegging. I Troms ble Fylkesrådet for områdeplanlegging oppnevnt den 21. juni Fylkesrådet var et rådgivende og samordnende organ på de rent faglige felt. Medlemmene ble oppnevnt av det sentrale rådet etter innstilling fra fylkesutvalget. Etter forskriftene skulle fylkesrådet omfatte representanter for arbeids- og næringslivet og de offentlige fagetater i fylket. Medlemstallet skulle i alminnelighet ikke overstige 15. Det var ikke praktisk å sammenkalle fylkesrådet hver gang konkrete utbyggingssaker skulle behandles. Dets oppgaver ser i hovedsaken ut til å ha vært å drøfte retningslinjene for utbyggingen i fylket og foreta en samlet vurdering av sektorvise forslag. Til å ta seg av det løpende arbeid med områdeplanleggingen i fylket var det et arbeidsutvalg. I Troms bestod fylkesrådets arbeidsutvalg til å begynne med av 3 medlemmer, etter hvert møtte det flere. I Nord-Norge ble områdeplanleggingens fylkesorganer koplet direkte inn i saksbehandlingen under Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Fylkesrådets arbeidsutvalg, supplert med de respektive fagrepresentanter i fylkesrådet, behandlet de fleste søknader om finansiell og annen støtte under utbyggingsprogrammet og gav innstilling til Utbyggingsfondets styre. 2

4 Fylkesrådet for områdeplanlegging ble i 1957 avløst av Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd. En lov av 14. des om endring i sysselsettingsloven bestemte at det i hvert fylke skulle være en arbeids- og tiltaksnemnd. Denne erstattet både fylkesrådet for områdeplanlegging og fylkesarbeidsnemnda. Arbeids- og tiltaksnemnda fikk to sekretariater - fylkesarbeidskontoret for saker som tidligere hadde hørt inn under fylkesarbeidsnemnda, og kontoret for områdeplanlegging for saker som hadde sortert under fylkesrådet for områdeplanlegging. Fylkets arbeids- og tiltaksnemnd skulle ha 7 medlemmer. Av medlemmene skulle 1 være talsmann for arbeidstakerne og 1 for arbeidsgiverne. Fylkesmannen var nemndas formann. De øvrige medlemmer ble valgt av fylkesutvalget supplert med byrepresentanter. I mai 1950 ble Kontoret for områdeplanlegging i Troms opprettet. Dette kontoret fungerte som sekretariat og saksforbereder for fylkesrådet, senere for arbeids- og tiltaksnemnda. Administrativt var det tilknyttet fylkesarbeidskontoret. Kontoret for områdeplanlegging lå først under Arbeidsdirektoratet, men fra 1. juni 1957 ble det lagt under fylkesmannen. Fra da av skulle fylkeskommunen bære alle utgifter til kontorets drift - med unntak av kontorlederens lønn. Kontorlederen ble ansatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet og staten dekket hans lønn Bygningsloven av 18. juni 1965 tilla fylkesmannen betydelige oppgaver. Loven inneholdt derfor bestemmelser om at fylkesmannen skulle ha en utbyggingsavdeling til å hjelpe seg ( 15). Utbyggingsavdelingen hos fylkesmannen erstattet kontoret for områdeplanlegging. Da utbyggingsavdelingene ble etablert, opprettet staten stillinger for utbyggingskonsulent, fylkesreguleringsarkitekt og fylkesingeniør. Disse skulle lønnes av staten mens det øvrige personalet samt andre driftsutgifter skulle dekkes av fylkeskommunen ( 15). I Troms ble den tidligere områdeplanleggeren overført til stillingen som utbyggingskonsulent. Fylkesreguleringsarkitekt ble ansatt den 1. november 1965og den 15. august 1966 tiltrådte fylkesingeniøren. Utbyggingsavdelingens oppgaver var å administrere bygningsloven, kontrollere regionplaner og ulike arealplaner på kommunenivå, arbeide for distriktsutbygging og stå som samordner av den offentlige virksomhet. Det var arbeidet i forbindelse med med bygningsloven og Distriktenes utbyggingsfond som var avdelingenes mest arbeidskrevende oppgaver. Arbeidsmengden økte etter hvert i omfang, og dette førte til at det ble opprettet flere statlige, men først og fremst fylkeskommunale stillinger. I begynnelsen av 1970-åra var de fylkeskommunalt ansatte i flertall i de fleste fylker. Utbyggingsavdelingene var opprinnelig faglig underlagt Kommunaldepartementet, men fra 1972 Miljødepartementet. Administrativt var altså avdelingene underlagt fylkesmannen. Som et resultat av opprettelsen av den selvstendige fylkeskommunen i 1976, ble utbyggingsavdelingene overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Ønsket var at en skulle slippe unna problemet med dobbeltadministrasjon, dvs. en utbyggingsavdeling som var både statlig og fylkeskommunal. Dette var imidlertid ikke løst ved bare å foreta en administrativ overføring. Avdelingene fortsatte å ha vesentlige oppgaver for staten/fylkesmannen. 3

5 OM ARKIVET OG KATALOGEN Arkivverket har deponeringsansvaret for fylkeskommunale arkiver fra tida før Derfor har en ved avleveringen av Plan- og utbyggingsavdelingens eldre arkiv til Statsarkivet prøvd å sette et skille ved denne datoen. I dette arkivet er det imidlertid ikke noe naturlig skille i Samme arkivnøkkel som ble brukt i åra før 1976 ser ut til ha vært benyttet til ca På denne bakgrunn leveres en del arkivsaker som egentlig er for nye til at de skal avleveres til Statsarkivet - dette for ikke unødig å splitte opp materiale som naturlig hører sammen. Arkivet avleveres til Statsarkivet i Tromsø fra Plan- og utbyggingsavdelingen 30. juni 1990 og er ordnet og katalogisert av Torill Hansen og undertegnede. Arkivet utgjør 15.8 hyllemeter. Litteratur: Fevolden, Trond: Administrasjon, administrasjonsordninger og finanser i fylkeskommunen. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) rapport 1982/14. Tromsø 30. juni 1990 Ola Bjerkås Tilleggsavlevering innkommet sammen med fylkesmannen i Troms sitt arkiv er innarbeidet i katalogen. Tillegget utgjør 2.8 hyllemeter og har fått løpenr Arkivet utgjør nå 18.6 hyllemeter. Tromsø 9. januar 1996 Sylvi Olaisen 4

6 ARKIVET Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms/Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd Kopibøker

7 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Opplysninger om lokaliseringsforhold i Troms -svar fra kommunene Statens teknologiske institutt, avd. Nord-Norge - beretninger/rapporter/notater m.v Veger og vegbehov i Troms fylke pr i henhold til kommunestyrenes forslag 1960 Forslag til vegbygging i Troms fram til Melding fra "Utvalget for halvkjemisk tremasseproduksjon i Troms" 1961 Notater angående halvkjemiskmasseproduksjon i Troms 1967 Forslag til inndeling av Troms fylke i planleggingsregioner (notat) 1969 Forslag til disposisjonsplan for fylkeskommunens eiendommer Breivik søndre og Breivang i Tromsø 1970 Oversikt over vassdrag i Troms i forbindelse med plan om vern av vassdrag (notat) 117 Aksjonsprogram for Troms: Oppnevning av kontaktutvalg i kommunene Kontaktmøter med de enkelte kommunene Bakgrunnsmateriale fra fagetatene 1969 Aksjonsprogram for Troms - 1. utkast med bakgrunnsmateriale Takster over diverse snøskader i Troms i desember 1975 og januar 1976 Bygging og vedlikehold av vannverk: Hamn vannverk, Berg Mefjordvær vannverk, Berg Holmenvær vannverk, Torsken Husøysund vannverk, Lenvik (Hillesøy) Husøysund vannverk, Lenvik (Hillesøy) Skorøy vannverk, Karlsøy Skjervøy vannverk Skjervøy vannverk Nikkeby vannverk, Skjervøy 6

8 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Arkivnøkkelen mangler Budsjett Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms og dets sammensetning Møter i Fylkesrådet Fylkesrådet og konsulenthjelp Nord-Norge-planen og den militære utbygging Fylkesrådet og Arbeidsdirektoratet Rapporter om Fylkesrådets og Utbyggingsfondets virksomhet 20 Ang. næringsøkonomisk fylkesoversikt: Næringsliv og næringsgrunnlag i Nord-Norge - fordrag av områdeplansjef H.J. Kviteng Sysselsettingstiltak Arbeidsmarkedet i Troms Arbeidssituasjonen - statistikk Kommunale tiltaksråd - generelt Vågsbygd interkommunale tiltaksråd Senja interkommunale tiltaksråd Indre Troms interkommunale tiltaksråd Nord-Troms interkommunale tiltaksråd Berg tiltaksnemnd, Hillesøy tiltaksnemnd Troms innland tiltaksråd Arbeids- og tiltaksnemnda i Kvænangen Gratangen kommunale tiltaksnemnd Interkommunal tiltaksnemnd for Harstad, Sandtorg og Trondenes Sørreisa kommune 7

9 Lenvik kommune Kvænangen kommune Klimaforhold Samhandel Nord-Norge - Sovjet Samferdsel - fylkesanalyse Samferdsel - bilpark, fraktfartøyer Skip i Svalbardruta Aksjeselskapet Nordlandslinjen Melkebåtruter i Troms Bilferje Kveøy - Borkenes Ferje Gryllefjord - Straumfjordbotn Vegene og transportøkonomiske undersøkelser Statens Vegvesen Vegvesen - vegsjefen i Troms Veger - generelt Diverse vegsaker Vegbygging - korrespondanse med direktør R. Carlsen h Diverse saker Elektrisitetsutbygging i Ibestad Kraftlinje i Kvænangsbotn Jorddyrking av større felter: Nordreisa - Hillesøy - Grasmyr -Sørlenangen - Gratangen - Sørreisa - Finnmark Kartlegging av større jordbruksfelt i Malangen Jordbrukskapitlet i fylkesanalysen Naturgrunnlaget for jordbruket i Troms Støtte til undersøkelser av Heracleum Oppgaver over dyrkingsfelter i Troms fylke Gjenoppbygging etter krigsskade Sintef 23 Saksmapper: Kvernmo Maskindrift A/S, Gratangsbotn Gartner Edvard Sivertsen, Lenvik Hilma Pedersen, Rasteby - hønseri på Oteren, Storfjord Einar Eriksens notbøteri og barkeri, Alteidet, Kvænangen A/L Fiskernes Redskapsfabrikk, Lenvik Torvstrøfabrikken i Brøstadbotn, Dyrøy A/S Maskingrus, Tromsø Brødrene Brunvold, Skjelnan, Tromsøysund B Brødrene Brunvold Hvalstasjon, Tromsø 8

10 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Disse arkivsakene er ordnet etter arkivnøkkel for fylkesmannsembetene av Nøkkelen ligger i boks 114. Etter kassasjon er følgende klasser og hovedgrupper av arkivnøkkelen brukt: Klasse 0- ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 - Generelt 01 - Kommisjoner, komiteer, utvalg, råd, nemnder 05 - Beredskap Klasse 1- ØKONOMI 14 - Utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private 16 - Fond, legater, garantier, lån Klasse 2- PERSONELL 21 - Tilsetting og avskjed Klasse 3-SOSIALVESEN 32 - Barnevern, mødrevern 33 - Eldreomsorg 34 - Sosialmedisinsk omsorg 36 - Arbeidsmarked, sysselsetting 38 - Boligomsorg Klasse 4- HELSEVESEN 40 - Generelt 41 - Forebyggende helsetiltak 43 - Sykehus, sykebehandling 44 - Tannpleie, folketannrøkt 47 - Naturvern, friluftsliv, allmenn hygiene Klasse 5- KIRKE, UNDERVISNING OG KULTUR 51 - Kirker, menigheter, begravelsesvesen 52 - Allmennutdanning 53 - Yrkesopplæring, fagskoler 54 - Høgskoler, universiteter 56 - Bildende kunst, musikk, teater 57 - Antikvariske oppgaver. Klasse 7- PLANLEGGING, UTBYGGING, TEKNISKE OPPGAVER OG KOMMUNIKASJONER 70 - Generelt 71 - Distriktsplanlegging, utbygging, regulering, kartverk 72 - Bygg, brann og feiesaker 73 - Vann og kloakk 74 - Gater, veier, bruer 75 - Baner 76 - Havner, skipstrafikk 77 - Lufthavner, flyplasser, flytrafikk 9

11 Klasse 8- NÆRINGSLIV OG PRODUKSJON 81 - Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, jakt 82 - Bergverk, industri 83 - Kraftutbygging, kraftproduksjon 85 - Handel, bankvesen Fylkesadministrasjonen Kommunereguleringer/-inndelinger Fylkesoversikten Årsmeldinger/økonomiske forhold Fylkesadministrasjonen generelt Fylkesadministrasjonen -utbyggingsavdelingen Diverse forespørsler Utsendelse av dokumenter Informasjonsutveksling omregionalpolitiske spørsmål Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd -instillinger, notater m.v Næringsøkonomisk utvalg Lokaliseringsutvalget for Troms Nemnd til fremme av jordbruksnæringen i Troms Tranøy tiltaksnemnd Skjervøy tiltaksnemnd Kåfjord tiltaksnemnd Dyrøy tiltaksnemnd Gratangen tiltaksnemnd Nordreisa tiltaksnemnd Indre Sør-Troms tiltaksnemnd Kvænangen tiltaksnemnd Målselv tiltaksnemnd Karlsøy tiltaksnemnd Midt-Troms tiltaksnemnd Nord-Troms tiltaksnemnd Utvalget til fremme av miljøtilbudet i Nord-Norge 28 Militære øvingsfelt: Hinnøy-Storjorda-Melåplatået Sørlimarka Kampenområdet Blåtindfeltet 29 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer (kap. 575, post 60): Diverse Balsfjord kommune 10

12 Bardu kommune Berg kommune Gratangen kommune Harstad kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune 30 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer: Lyngen kommune Målselv kommune Salangen kommune Skånland kommune Storfjord kommune Torsken kommune Tromsø kommune 31 Tilskudd til vannforsyningsanlegg (kap. 575, post 61): Diverse Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bjarkøy kommune 32 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune 33 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 34 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Målselv kommune Nordresa kommune Salangen kommune Skånland kommune 35 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune 11

13 Tromsø kommune 36 Ekstraordinære arbeidsprosjekter innen miljøsektoren (kap. 1448, post 60): Diverse Berg kommune Dyrøy kommune Harstad kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tilskudd til bomiljøtiltak (kap. 552, post 71): DUF - generelt Årsmeldinger Norges Banks kontroll og inspeksjon ved bedrifter med lån og garanti fra DUF Kontrollkonsulenten Diverse vedr. DUF`s engasjementer Kunngjøringer Kunngjøringer av stillinger Bistillinger/ekstrahjelp Søknader - kontorassistent Søknader - fullmektig Søknader - sekretær Ansatte under Kommunaldepartementet Fylkeskommunalt ansatte Barnehager/daghjem Aldershjem Oljebasevirksomhet Harstad kommune -Karsfjord Pleiehjem Tiltak mot arbeidsløshet generelt Tiltak mot arbeidsløshet Statistikk, utredninger, prognoser m.v Tilskott til særlige sysselsettings- og utbygningstiltak i Målselv kommune Tilskott til særlige sysselsettings- og utbyggingstiltak i Målselv kommune Tilskott til særlige sysselsettings- og utbyggingstiltak Nordreisa kommune Tilskott - Salangen kommune Sysselsettingsreserven Attføringssenter for Nord-Norge Boliger generelt 12

14 Legetjenesten generelt Forebyggende helsetiltak generelt Helsesentra kommunevis Helseplan for Troms Sykehus - diverse Sentralsykehuset Harstad sykehus Sykehusbygging i Troms Tannrøkt generelt "Senjaplan" for sektorene naturvern, jakt, fiske friluftsliv og fritids-bebyggelse Ferie- og fritidsområde i Nordreisa Badeplasser Hyttebygging i fjellområdene Generelt - lovgivning Bad/svømmehaller Miljøbygg/grendehus/kulturhus - diverse Bygdehus/miljøbygg Furuflaten Miljøbygg Årstein i Gratangen Miljøbygg Sommarøy, Tromsø Samfunnshus Skibotn Miljøbygg Skjervøy Kirker Kirkegårder Menighetshus Folkeskoler kommunevis Ungdomsskoler kommunevis Folkehøgskoler Utbygging av gymnas i Troms Skånland videregående skole Diverse - skoler Voksenopplæring Merkantile skoler Maritime skoler Yrkes- og læringeskoler kommunevis Boliger for lærere Landbruksskoler Anlegg av kommersiell produksjon av kyllinger ved Troms landbruksskole Husflidsskoler Husmorsskoler Husstellærerskole for Nord-Norge Sykepleieskoler 13

15 Universitetet i Tromsø generelt Universitetet i Tromsø - feltstasjon i Skibotn Universitetet i Tromsø - tomtespørsmål Teatre Troms folkemuseum Topografisk-arkeologiske registringer Statistikk - kommunedata Statistikk - flyttinger Statistikk - befolkning Statistikk - befolkning Markedsdata - publikasjoner Prognoser (dekker tidsrommet ) Regionalstatistikk Befolkningsutvikling, yrkesstruktur, naturforhold Sosiologiske/næringsøkonomiskeundersøkelser - Ytre Senja Sosiologiske, næringsøkonomiskeundersøkelser Distriktsutbygging, distrikts problemer m.v Bosetingsproblematikk Krigsetterlatenskaper Aksjonsplan for Troms Aksjonsprogram Utkast til samleplan for Troms Sentrumsdannelse Skjervøy som prøvesenter Flytting av fiskebruket på Skorøy til Vannavalen Bedriftsutflyttinger 49 Industriområder i Troms: Finnlandsmoen i Dyrøy kommune Finnfjord i Lenvik kommune Hellarbogen i Gratangen Gratangsbotn i Gratangen kommune Kvæfjord Lyngseidet i Lyngen kommune Nordreisa kommune Nesset, Tennevoll i Salangen kommune Salangsverket i Salangen kommune Liland i Sørreisa kommune Skånland Øyjordnesset i Sørreisa kommune 14

16 51 Grunnobligasjonslån: Diverse Balsfjord kommune Bardu kommune Harstad kommune Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Sørreisa kommune Tromsø kommune Pantobligasjonslån Pantobligasjonslån Tromsø kommune,bardu kommune, Målselv kommune og Harstad kommune Andre lån til tomtekjøp og opparbeidelse av boliger Kommunenes grunnervervelse - Balsfjord kommune Kommunenes grunnervervelse - Bardukommune Samarbeid - oversiktsplanlegging el-forsyning Landsdelsplanlegging Planleggingsarbeid Regionalpolitikken og lands- oglansdelspolitikk Uttalelser/oversendingsskriv Miljøverndepartementet - oversending Miljøverndepartementet - diversekorrespondanse Lover/forskrifter/rundskriv Fylkesting/fylkesutvalg Fylkesting/fylkesutvalg/fylkesplanfor Troms DUF - pendlerspørsmål Tilsendt materiale til planarbeidet Regionplaner generelt Regioninndeling Troms Regioninndeling Troms - møter Sør-Troms-regionen Midt-Troms-regionen Tromsø-regionen Nord-Troms-regionen Planlegging Indre Sør-Troms 15

17 Planlegging Indre Sør-Troms - diverse rapporter o.l Jordbruksplan for Indre Sør-Troms Plansamarbeid Indre Sør-Troms Plansamarbeid Sør-Troms Plansamarbeid mellom fylkene 57 Generelplaner: Generelt Bardu kommune Balsfjord kommune Gratangen kommune 58 Generalplaner: Harstad kommune 59 Generalplaner: Harstad kommune 60 Generalplaner: Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune 61 Generalplaner: Kåfjord kommune Lenvik kommune Målselv kommune Nordreisa kommune 62 Generalplaner: Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune 63 Generalplaner: Sørreisa kommune 64 Generalplaner: Tromsø kommune 65 Generalpaner: 1971 Tromsø kommune 66 Generalplaner: Tromsø kommune 16

18 Generalplanvedtekter Tromsø Generalplanvedtekter Kåfjord Generalplanvedtekter Lyngen Generalplanvedtekter Malangshalvøya Reguleringsplaner generelt Klager over reguleringsområdets vedtak 68 Søknader om dispensasjon fra reguleringsplan: Bardu kommune Harstad kommune Målselv kommune Skånland kommune Tromsø kommune Diverse reguleringer 173 Reguleringsplaner: Reg.plan Laberg, Gratangen Boligfelt ved Elverum, Bardu Regulering eiendommen Balstun, Balsfjord Skånland samvirkelag Utvidelse av Forsvarets boligfelt, Sørreisa Industriområde i Kilbotn, Harstad Reg. av Haugen gnr.57 bnr.17, Harstad Reg.endring Sven Eidissenveg, Lenvik Området Heimly-Haugland, Lenvik Reg. idrettshall/svømmehall, Kvæfjord Reg.plan Nesset, Salangen Sjøvegan Snekkerfabrikk og matr.lager, Salangen Div. reguleringskart, Målselv 174 Reguleringsplaner: Reg. Skjold sentrum, Målselv Diverse reg. Lyngen Reg. Sørreisa sentrum Skoleområdet "Nordstrøm", Sørreisa Reg.plan for boligområdene B1,B2, Storfjord Reg. Burfjord og Reinfjord, Kvænangen Diverse reg. Lenvik Diverse reg. Storfjord Kvæfjord Troms fylke - stadfestede reg.planer 175 Reguleringsplaner: Diverse reg. Ibestad Reg.endring "Nøysomheten", Ibestad Reg.plan for Brurvika-Nord Hestvika-Stangnes, Stangnes 17

19 Vel, Harstad Diverse reg. Harstad Diverse reg. Salangen Diverse reg. Nordreisa Diverse reg. Målselv 176 Reguleringsplaner: Balsfjord, Bardu, Berg 177 Reguleringsplaner: Dyrøy, Gratangen kommune 178 Reguleringsplaner: 1969-aug Harstad 179 Reguleringsplaner: aug.-nov Harstad 180 Reguleringsplaner: jan.-mai Harstad 181 Reguleringsplaner: mai-des Harstad 182 Reguleringsplaner: Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lenvik 183 Reguleringsplaner: Lyngen, Målselv 184 Reguleringsplaner: Skjervøy, Skånland 185 Reguleringsplaner: Salangen, Torsken 186 Reguleringsplaner: 1968-okt Tromsø 187 Reguleringsplaner: nov.1973-jul Tromsø 188 Reguleringsplaner: aug.1974-apr Tromsø 18

20 189 Reguleringsplaner: apr.1975-okt Tromsø 190 Reguleringsplaner: okt.1975-nov Tromsø 191 Reguleringsplaner: des Tromsø 192 Disposisjonsplaner: Breivika, Tromsø Storfjord Refnes, Tranøy Blåbærhaugen, Harstad Arealplanlegging: Arealplanlegging - diverse Kartverk - generelt Kartnemnda - administrasjon Økonomisk kartverk - anbud, kontrakter Klage over byggningsrådets vedtak Harstad kommune Klage over byggningsrådets vedtak Lenvik kommune Kommunale bolibyggeprogrammer 72 Kommunale boligbyggingsprogram: Balsfjord kommune Berg kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune Kvænangen kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 73 Kommunale boligbyggingsprogram: Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Sørreisa kommune Tranøy kommune Diverse 19

21 Bygningsvirksomheten i Troms Standard industribygg Kommunale industribygg Lyngen Kommunale industribygg Sørreisa Prefabrikasjon Ferdighusfabrikasjon Tett småhusbebyggelse - Harstad prøveprosjekt Bruk av nordnorske arkiteker, ingeniører og entreprenører Særlige sikringstiltak - tilfluktsrom 75 Brannloven: Brannloven Balsfjord kommune Bardu kommune Bjarkøy kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Lagring av ildsfarlige vesker i Tromsø by 76 Vannverk: Bergsøyane, Berg kommune Bøvær, Berg kommune Mefjordvær, Berg kommune Senjehopen, Berg kommune Skaland, Berg kommune 77 Vannverk: Brøstadbotn, Dyrøy kommune Reinfjord, Kvænangen kommune Botenhavn, Lenvik kommune Husøy, Lenvik kommune 20

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010.

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2010 Permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Innhold 1. Fiskerinæringen i Troms a) Flåten og fiskeindustrien 2. Sysselsetting 3. Skattebidrag 4. Verdiskaping 5.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Cathrine Amundsen, Fylkesmannen i Troms Kurs for kommunene i miljø- og tilskuddsforvaltning - landbruk Tromsø 16-17.03.2016

Detaljer

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Er gjerdet på riktig side av grensa? Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Geir Magne Lorentsen / 17/89509-1 22.06.2017 77617119 Er gjerdet

Detaljer

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms 18.12.08 Under følger en oversikt over kulturlandskapsområder i Troms som er registrert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. Utvelgelsen er

Detaljer

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø 29.03.2017 Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Toril Wikesland, Norges Bondelag Matjord omdisponeres og bygges ned 1901 Harstad (-2012).. 1902 Tromsø 41 1903

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Troms

Implementering av utbyggingsprogram Troms Implementering av utbyggingsprogram Troms SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Dialogen mellom kommunene og sektormyndigheter i planer: Betraktninger om en effektiv saksbehandling og eliminering av tidstyver i planprosesser.

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Økonomisk status i Troms-kommunene Utfordringene fremover Fordeling av skjønnsmidler 2013 Kommuneøkonomien i Troms har blitt svekket Netto driftsresultat

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 28.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre

Kommunereformen i Troms status og veien videre Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Regjeringen har tillagt fylkesmennene et prosessansvar i

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Forvaltning FKB-Veg Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Agenda Forvaltningsopplegget Kommunale rutiner og PBLTiltak Dataflyt Hva kreves av ferdigvegkart? Avtalegrunnlaget Grunnlag: Geovekst-avtale

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Transportstatistikker

Transportstatistikker Transportstatistikker Hans Petter Bergseth Per Øyvind Sørgård, Luftambulanseambulanse Trond-Bjørnar 1 Luftambulanse 2 Luftambulanseoppdrag Evenes 2015 3 Luftambulanseoppdrag Evenes 2015 Per Øyvind Sørgård,

Detaljer

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Nyheter på arkivområdet arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Innhold Endringer i sentralt lovverk: kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven Kommune- og regionreformen

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms.

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms. 1 Åpning av Plan- og byggesakskonferansen 19.11.14 Godt folk og planleggere i kommune-troms! Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 30.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møteinnkalling. Kommunalt råd for funksjonshemmede GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kommunalt råd for funksjonshemmede Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

Prosjekt. Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon. Troms og Finnmark

Prosjekt. Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon. Troms og Finnmark Prosjekt Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon Troms og Finnmark Prosjektplan Februar 2013 Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark 1. Innledning Markedssituasjonen for storfe er vel kjent. Det

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer