FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN"

Transkript

1 Arkivkatalog FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Statsarkivet i Tromsø 1996

2 INNHOLD: INNLEDNING 2 OM UTBYGGINGSAVDELINGEN 2 OM ARKIVET OG KATALOGEN 4 ARKIVET 5 Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms/Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Bygging og vedlikehold av vannverk: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Fylkesplaner TILLEGG: 28 UTVALGET TIL BEHANDLING AV SØKNADER OM STATSSTØTTE TIL FLYTTING FRA UTVÆR I TROMS 28 Møtebøker Kopibøker Korrespondanse Regnskap TROMS FYLKES FORSYNINGSNEMND, BYGNINGSAVDELINGEN 30 Daglister over anviste bygningsartikler Byggestatistikk TROMS TREFOREDLING A/S 32 Møtebok for arbeidsutvalget (utvalget for halvkjemisk tremasseproduksjon i Troms) Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Regnskap

3 INNLEDNING OM UTBYGGINGSAVDELINGEN Forløperen for Utbyggingsavdelingen var Kontoret for områdeplanlegging. Spørsmålet om å sette i gang områdeplanlegging i enkelte strøk av landet ble reist av Sosialdepartementet i Bakgrunnen var de vanskelige sysselsettingsforholdene i Nord- Norge. Den store bygge- og anleggsvirksomheten like etter krigen bidro til å forsterke sesongsvingningene og øke ledigheten om vinteren. En var klar over at disse problemene bare kunne løses i sammenheng med en alminnelig omlegging og utbygging av næringslivet. Det var behov for å få trukket opp retningslinjer for næringslivets utvikling framover og få koordinert de forskjellige næringspolitiske tiltak i samsvar med disse. Utgangspunktet for arbeidet måtte være en samlet kartlegging av de økonomiske ressurser, befolkningsforholdene, kommunikasjonene m.v. Et slikt arbeid var det behov for i flere landsdeler. Som erstatning for det midlertidige rådgivende utvalg for områdeplanlegging som hadde bistått Arbeidsdirektoratet like etter krigen, ble det ved kgl. res. 17. juni 1949 opprettet et permanent sentralt organ, Styret for områdeplanlegging. Det endret senere navn til Rådet for områdeplanlegging. De spesielle organer for områdeplanleggingen i distriktene var fylkesrådet og kontoret for områdeplanlegging. I Troms ble Fylkesrådet for områdeplanlegging oppnevnt den 21. juni Fylkesrådet var et rådgivende og samordnende organ på de rent faglige felt. Medlemmene ble oppnevnt av det sentrale rådet etter innstilling fra fylkesutvalget. Etter forskriftene skulle fylkesrådet omfatte representanter for arbeids- og næringslivet og de offentlige fagetater i fylket. Medlemstallet skulle i alminnelighet ikke overstige 15. Det var ikke praktisk å sammenkalle fylkesrådet hver gang konkrete utbyggingssaker skulle behandles. Dets oppgaver ser i hovedsaken ut til å ha vært å drøfte retningslinjene for utbyggingen i fylket og foreta en samlet vurdering av sektorvise forslag. Til å ta seg av det løpende arbeid med områdeplanleggingen i fylket var det et arbeidsutvalg. I Troms bestod fylkesrådets arbeidsutvalg til å begynne med av 3 medlemmer, etter hvert møtte det flere. I Nord-Norge ble områdeplanleggingens fylkesorganer koplet direkte inn i saksbehandlingen under Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Fylkesrådets arbeidsutvalg, supplert med de respektive fagrepresentanter i fylkesrådet, behandlet de fleste søknader om finansiell og annen støtte under utbyggingsprogrammet og gav innstilling til Utbyggingsfondets styre. 2

4 Fylkesrådet for områdeplanlegging ble i 1957 avløst av Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd. En lov av 14. des om endring i sysselsettingsloven bestemte at det i hvert fylke skulle være en arbeids- og tiltaksnemnd. Denne erstattet både fylkesrådet for områdeplanlegging og fylkesarbeidsnemnda. Arbeids- og tiltaksnemnda fikk to sekretariater - fylkesarbeidskontoret for saker som tidligere hadde hørt inn under fylkesarbeidsnemnda, og kontoret for områdeplanlegging for saker som hadde sortert under fylkesrådet for områdeplanlegging. Fylkets arbeids- og tiltaksnemnd skulle ha 7 medlemmer. Av medlemmene skulle 1 være talsmann for arbeidstakerne og 1 for arbeidsgiverne. Fylkesmannen var nemndas formann. De øvrige medlemmer ble valgt av fylkesutvalget supplert med byrepresentanter. I mai 1950 ble Kontoret for områdeplanlegging i Troms opprettet. Dette kontoret fungerte som sekretariat og saksforbereder for fylkesrådet, senere for arbeids- og tiltaksnemnda. Administrativt var det tilknyttet fylkesarbeidskontoret. Kontoret for områdeplanlegging lå først under Arbeidsdirektoratet, men fra 1. juni 1957 ble det lagt under fylkesmannen. Fra da av skulle fylkeskommunen bære alle utgifter til kontorets drift - med unntak av kontorlederens lønn. Kontorlederen ble ansatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet og staten dekket hans lønn Bygningsloven av 18. juni 1965 tilla fylkesmannen betydelige oppgaver. Loven inneholdt derfor bestemmelser om at fylkesmannen skulle ha en utbyggingsavdeling til å hjelpe seg ( 15). Utbyggingsavdelingen hos fylkesmannen erstattet kontoret for områdeplanlegging. Da utbyggingsavdelingene ble etablert, opprettet staten stillinger for utbyggingskonsulent, fylkesreguleringsarkitekt og fylkesingeniør. Disse skulle lønnes av staten mens det øvrige personalet samt andre driftsutgifter skulle dekkes av fylkeskommunen ( 15). I Troms ble den tidligere områdeplanleggeren overført til stillingen som utbyggingskonsulent. Fylkesreguleringsarkitekt ble ansatt den 1. november 1965og den 15. august 1966 tiltrådte fylkesingeniøren. Utbyggingsavdelingens oppgaver var å administrere bygningsloven, kontrollere regionplaner og ulike arealplaner på kommunenivå, arbeide for distriktsutbygging og stå som samordner av den offentlige virksomhet. Det var arbeidet i forbindelse med med bygningsloven og Distriktenes utbyggingsfond som var avdelingenes mest arbeidskrevende oppgaver. Arbeidsmengden økte etter hvert i omfang, og dette førte til at det ble opprettet flere statlige, men først og fremst fylkeskommunale stillinger. I begynnelsen av 1970-åra var de fylkeskommunalt ansatte i flertall i de fleste fylker. Utbyggingsavdelingene var opprinnelig faglig underlagt Kommunaldepartementet, men fra 1972 Miljødepartementet. Administrativt var altså avdelingene underlagt fylkesmannen. Som et resultat av opprettelsen av den selvstendige fylkeskommunen i 1976, ble utbyggingsavdelingene overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Ønsket var at en skulle slippe unna problemet med dobbeltadministrasjon, dvs. en utbyggingsavdeling som var både statlig og fylkeskommunal. Dette var imidlertid ikke løst ved bare å foreta en administrativ overføring. Avdelingene fortsatte å ha vesentlige oppgaver for staten/fylkesmannen. 3

5 OM ARKIVET OG KATALOGEN Arkivverket har deponeringsansvaret for fylkeskommunale arkiver fra tida før Derfor har en ved avleveringen av Plan- og utbyggingsavdelingens eldre arkiv til Statsarkivet prøvd å sette et skille ved denne datoen. I dette arkivet er det imidlertid ikke noe naturlig skille i Samme arkivnøkkel som ble brukt i åra før 1976 ser ut til ha vært benyttet til ca På denne bakgrunn leveres en del arkivsaker som egentlig er for nye til at de skal avleveres til Statsarkivet - dette for ikke unødig å splitte opp materiale som naturlig hører sammen. Arkivet avleveres til Statsarkivet i Tromsø fra Plan- og utbyggingsavdelingen 30. juni 1990 og er ordnet og katalogisert av Torill Hansen og undertegnede. Arkivet utgjør 15.8 hyllemeter. Litteratur: Fevolden, Trond: Administrasjon, administrasjonsordninger og finanser i fylkeskommunen. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) rapport 1982/14. Tromsø 30. juni 1990 Ola Bjerkås Tilleggsavlevering innkommet sammen med fylkesmannen i Troms sitt arkiv er innarbeidet i katalogen. Tillegget utgjør 2.8 hyllemeter og har fått løpenr Arkivet utgjør nå 18.6 hyllemeter. Tromsø 9. januar 1996 Sylvi Olaisen 4

6 ARKIVET Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms/Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd Kopibøker

7 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Opplysninger om lokaliseringsforhold i Troms -svar fra kommunene Statens teknologiske institutt, avd. Nord-Norge - beretninger/rapporter/notater m.v Veger og vegbehov i Troms fylke pr i henhold til kommunestyrenes forslag 1960 Forslag til vegbygging i Troms fram til Melding fra "Utvalget for halvkjemisk tremasseproduksjon i Troms" 1961 Notater angående halvkjemiskmasseproduksjon i Troms 1967 Forslag til inndeling av Troms fylke i planleggingsregioner (notat) 1969 Forslag til disposisjonsplan for fylkeskommunens eiendommer Breivik søndre og Breivang i Tromsø 1970 Oversikt over vassdrag i Troms i forbindelse med plan om vern av vassdrag (notat) 117 Aksjonsprogram for Troms: Oppnevning av kontaktutvalg i kommunene Kontaktmøter med de enkelte kommunene Bakgrunnsmateriale fra fagetatene 1969 Aksjonsprogram for Troms - 1. utkast med bakgrunnsmateriale Takster over diverse snøskader i Troms i desember 1975 og januar 1976 Bygging og vedlikehold av vannverk: Hamn vannverk, Berg Mefjordvær vannverk, Berg Holmenvær vannverk, Torsken Husøysund vannverk, Lenvik (Hillesøy) Husøysund vannverk, Lenvik (Hillesøy) Skorøy vannverk, Karlsøy Skjervøy vannverk Skjervøy vannverk Nikkeby vannverk, Skjervøy 6

8 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Arkivnøkkelen mangler Budsjett Fylkesrådet for områdeplanlegging i Troms og dets sammensetning Møter i Fylkesrådet Fylkesrådet og konsulenthjelp Nord-Norge-planen og den militære utbygging Fylkesrådet og Arbeidsdirektoratet Rapporter om Fylkesrådets og Utbyggingsfondets virksomhet 20 Ang. næringsøkonomisk fylkesoversikt: Næringsliv og næringsgrunnlag i Nord-Norge - fordrag av områdeplansjef H.J. Kviteng Sysselsettingstiltak Arbeidsmarkedet i Troms Arbeidssituasjonen - statistikk Kommunale tiltaksråd - generelt Vågsbygd interkommunale tiltaksråd Senja interkommunale tiltaksråd Indre Troms interkommunale tiltaksråd Nord-Troms interkommunale tiltaksråd Berg tiltaksnemnd, Hillesøy tiltaksnemnd Troms innland tiltaksråd Arbeids- og tiltaksnemnda i Kvænangen Gratangen kommunale tiltaksnemnd Interkommunal tiltaksnemnd for Harstad, Sandtorg og Trondenes Sørreisa kommune 7

9 Lenvik kommune Kvænangen kommune Klimaforhold Samhandel Nord-Norge - Sovjet Samferdsel - fylkesanalyse Samferdsel - bilpark, fraktfartøyer Skip i Svalbardruta Aksjeselskapet Nordlandslinjen Melkebåtruter i Troms Bilferje Kveøy - Borkenes Ferje Gryllefjord - Straumfjordbotn Vegene og transportøkonomiske undersøkelser Statens Vegvesen Vegvesen - vegsjefen i Troms Veger - generelt Diverse vegsaker Vegbygging - korrespondanse med direktør R. Carlsen h Diverse saker Elektrisitetsutbygging i Ibestad Kraftlinje i Kvænangsbotn Jorddyrking av større felter: Nordreisa - Hillesøy - Grasmyr -Sørlenangen - Gratangen - Sørreisa - Finnmark Kartlegging av større jordbruksfelt i Malangen Jordbrukskapitlet i fylkesanalysen Naturgrunnlaget for jordbruket i Troms Støtte til undersøkelser av Heracleum Oppgaver over dyrkingsfelter i Troms fylke Gjenoppbygging etter krigsskade Sintef 23 Saksmapper: Kvernmo Maskindrift A/S, Gratangsbotn Gartner Edvard Sivertsen, Lenvik Hilma Pedersen, Rasteby - hønseri på Oteren, Storfjord Einar Eriksens notbøteri og barkeri, Alteidet, Kvænangen A/L Fiskernes Redskapsfabrikk, Lenvik Torvstrøfabrikken i Brøstadbotn, Dyrøy A/S Maskingrus, Tromsø Brødrene Brunvold, Skjelnan, Tromsøysund B Brødrene Brunvold Hvalstasjon, Tromsø 8

10 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Disse arkivsakene er ordnet etter arkivnøkkel for fylkesmannsembetene av Nøkkelen ligger i boks 114. Etter kassasjon er følgende klasser og hovedgrupper av arkivnøkkelen brukt: Klasse 0- ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 - Generelt 01 - Kommisjoner, komiteer, utvalg, råd, nemnder 05 - Beredskap Klasse 1- ØKONOMI 14 - Utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private 16 - Fond, legater, garantier, lån Klasse 2- PERSONELL 21 - Tilsetting og avskjed Klasse 3-SOSIALVESEN 32 - Barnevern, mødrevern 33 - Eldreomsorg 34 - Sosialmedisinsk omsorg 36 - Arbeidsmarked, sysselsetting 38 - Boligomsorg Klasse 4- HELSEVESEN 40 - Generelt 41 - Forebyggende helsetiltak 43 - Sykehus, sykebehandling 44 - Tannpleie, folketannrøkt 47 - Naturvern, friluftsliv, allmenn hygiene Klasse 5- KIRKE, UNDERVISNING OG KULTUR 51 - Kirker, menigheter, begravelsesvesen 52 - Allmennutdanning 53 - Yrkesopplæring, fagskoler 54 - Høgskoler, universiteter 56 - Bildende kunst, musikk, teater 57 - Antikvariske oppgaver. Klasse 7- PLANLEGGING, UTBYGGING, TEKNISKE OPPGAVER OG KOMMUNIKASJONER 70 - Generelt 71 - Distriktsplanlegging, utbygging, regulering, kartverk 72 - Bygg, brann og feiesaker 73 - Vann og kloakk 74 - Gater, veier, bruer 75 - Baner 76 - Havner, skipstrafikk 77 - Lufthavner, flyplasser, flytrafikk 9

11 Klasse 8- NÆRINGSLIV OG PRODUKSJON 81 - Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, jakt 82 - Bergverk, industri 83 - Kraftutbygging, kraftproduksjon 85 - Handel, bankvesen Fylkesadministrasjonen Kommunereguleringer/-inndelinger Fylkesoversikten Årsmeldinger/økonomiske forhold Fylkesadministrasjonen generelt Fylkesadministrasjonen -utbyggingsavdelingen Diverse forespørsler Utsendelse av dokumenter Informasjonsutveksling omregionalpolitiske spørsmål Troms fylkes arbeids- og tiltaksnemnd -instillinger, notater m.v Næringsøkonomisk utvalg Lokaliseringsutvalget for Troms Nemnd til fremme av jordbruksnæringen i Troms Tranøy tiltaksnemnd Skjervøy tiltaksnemnd Kåfjord tiltaksnemnd Dyrøy tiltaksnemnd Gratangen tiltaksnemnd Nordreisa tiltaksnemnd Indre Sør-Troms tiltaksnemnd Kvænangen tiltaksnemnd Målselv tiltaksnemnd Karlsøy tiltaksnemnd Midt-Troms tiltaksnemnd Nord-Troms tiltaksnemnd Utvalget til fremme av miljøtilbudet i Nord-Norge 28 Militære øvingsfelt: Hinnøy-Storjorda-Melåplatået Sørlimarka Kampenområdet Blåtindfeltet 29 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer (kap. 575, post 60): Diverse Balsfjord kommune 10

12 Bardu kommune Berg kommune Gratangen kommune Harstad kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune 30 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer: Lyngen kommune Målselv kommune Salangen kommune Skånland kommune Storfjord kommune Torsken kommune Tromsø kommune 31 Tilskudd til vannforsyningsanlegg (kap. 575, post 61): Diverse Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bjarkøy kommune 32 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune 33 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 34 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Målselv kommune Nordresa kommune Salangen kommune Skånland kommune 35 Tilskudd til vannforsyningsanlegg: Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune 11

13 Tromsø kommune 36 Ekstraordinære arbeidsprosjekter innen miljøsektoren (kap. 1448, post 60): Diverse Berg kommune Dyrøy kommune Harstad kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tilskudd til bomiljøtiltak (kap. 552, post 71): DUF - generelt Årsmeldinger Norges Banks kontroll og inspeksjon ved bedrifter med lån og garanti fra DUF Kontrollkonsulenten Diverse vedr. DUF`s engasjementer Kunngjøringer Kunngjøringer av stillinger Bistillinger/ekstrahjelp Søknader - kontorassistent Søknader - fullmektig Søknader - sekretær Ansatte under Kommunaldepartementet Fylkeskommunalt ansatte Barnehager/daghjem Aldershjem Oljebasevirksomhet Harstad kommune -Karsfjord Pleiehjem Tiltak mot arbeidsløshet generelt Tiltak mot arbeidsløshet Statistikk, utredninger, prognoser m.v Tilskott til særlige sysselsettings- og utbygningstiltak i Målselv kommune Tilskott til særlige sysselsettings- og utbyggingstiltak i Målselv kommune Tilskott til særlige sysselsettings- og utbyggingstiltak Nordreisa kommune Tilskott - Salangen kommune Sysselsettingsreserven Attføringssenter for Nord-Norge Boliger generelt 12

14 Legetjenesten generelt Forebyggende helsetiltak generelt Helsesentra kommunevis Helseplan for Troms Sykehus - diverse Sentralsykehuset Harstad sykehus Sykehusbygging i Troms Tannrøkt generelt "Senjaplan" for sektorene naturvern, jakt, fiske friluftsliv og fritids-bebyggelse Ferie- og fritidsområde i Nordreisa Badeplasser Hyttebygging i fjellområdene Generelt - lovgivning Bad/svømmehaller Miljøbygg/grendehus/kulturhus - diverse Bygdehus/miljøbygg Furuflaten Miljøbygg Årstein i Gratangen Miljøbygg Sommarøy, Tromsø Samfunnshus Skibotn Miljøbygg Skjervøy Kirker Kirkegårder Menighetshus Folkeskoler kommunevis Ungdomsskoler kommunevis Folkehøgskoler Utbygging av gymnas i Troms Skånland videregående skole Diverse - skoler Voksenopplæring Merkantile skoler Maritime skoler Yrkes- og læringeskoler kommunevis Boliger for lærere Landbruksskoler Anlegg av kommersiell produksjon av kyllinger ved Troms landbruksskole Husflidsskoler Husmorsskoler Husstellærerskole for Nord-Norge Sykepleieskoler 13

15 Universitetet i Tromsø generelt Universitetet i Tromsø - feltstasjon i Skibotn Universitetet i Tromsø - tomtespørsmål Teatre Troms folkemuseum Topografisk-arkeologiske registringer Statistikk - kommunedata Statistikk - flyttinger Statistikk - befolkning Statistikk - befolkning Markedsdata - publikasjoner Prognoser (dekker tidsrommet ) Regionalstatistikk Befolkningsutvikling, yrkesstruktur, naturforhold Sosiologiske/næringsøkonomiskeundersøkelser - Ytre Senja Sosiologiske, næringsøkonomiskeundersøkelser Distriktsutbygging, distrikts problemer m.v Bosetingsproblematikk Krigsetterlatenskaper Aksjonsplan for Troms Aksjonsprogram Utkast til samleplan for Troms Sentrumsdannelse Skjervøy som prøvesenter Flytting av fiskebruket på Skorøy til Vannavalen Bedriftsutflyttinger 49 Industriområder i Troms: Finnlandsmoen i Dyrøy kommune Finnfjord i Lenvik kommune Hellarbogen i Gratangen Gratangsbotn i Gratangen kommune Kvæfjord Lyngseidet i Lyngen kommune Nordreisa kommune Nesset, Tennevoll i Salangen kommune Salangsverket i Salangen kommune Liland i Sørreisa kommune Skånland Øyjordnesset i Sørreisa kommune 14

16 51 Grunnobligasjonslån: Diverse Balsfjord kommune Bardu kommune Harstad kommune Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Sørreisa kommune Tromsø kommune Pantobligasjonslån Pantobligasjonslån Tromsø kommune,bardu kommune, Målselv kommune og Harstad kommune Andre lån til tomtekjøp og opparbeidelse av boliger Kommunenes grunnervervelse - Balsfjord kommune Kommunenes grunnervervelse - Bardukommune Samarbeid - oversiktsplanlegging el-forsyning Landsdelsplanlegging Planleggingsarbeid Regionalpolitikken og lands- oglansdelspolitikk Uttalelser/oversendingsskriv Miljøverndepartementet - oversending Miljøverndepartementet - diversekorrespondanse Lover/forskrifter/rundskriv Fylkesting/fylkesutvalg Fylkesting/fylkesutvalg/fylkesplanfor Troms DUF - pendlerspørsmål Tilsendt materiale til planarbeidet Regionplaner generelt Regioninndeling Troms Regioninndeling Troms - møter Sør-Troms-regionen Midt-Troms-regionen Tromsø-regionen Nord-Troms-regionen Planlegging Indre Sør-Troms 15

17 Planlegging Indre Sør-Troms - diverse rapporter o.l Jordbruksplan for Indre Sør-Troms Plansamarbeid Indre Sør-Troms Plansamarbeid Sør-Troms Plansamarbeid mellom fylkene 57 Generelplaner: Generelt Bardu kommune Balsfjord kommune Gratangen kommune 58 Generalplaner: Harstad kommune 59 Generalplaner: Harstad kommune 60 Generalplaner: Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune 61 Generalplaner: Kåfjord kommune Lenvik kommune Målselv kommune Nordreisa kommune 62 Generalplaner: Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune 63 Generalplaner: Sørreisa kommune 64 Generalplaner: Tromsø kommune 65 Generalpaner: 1971 Tromsø kommune 66 Generalplaner: Tromsø kommune 16

18 Generalplanvedtekter Tromsø Generalplanvedtekter Kåfjord Generalplanvedtekter Lyngen Generalplanvedtekter Malangshalvøya Reguleringsplaner generelt Klager over reguleringsområdets vedtak 68 Søknader om dispensasjon fra reguleringsplan: Bardu kommune Harstad kommune Målselv kommune Skånland kommune Tromsø kommune Diverse reguleringer 173 Reguleringsplaner: Reg.plan Laberg, Gratangen Boligfelt ved Elverum, Bardu Regulering eiendommen Balstun, Balsfjord Skånland samvirkelag Utvidelse av Forsvarets boligfelt, Sørreisa Industriområde i Kilbotn, Harstad Reg. av Haugen gnr.57 bnr.17, Harstad Reg.endring Sven Eidissenveg, Lenvik Området Heimly-Haugland, Lenvik Reg. idrettshall/svømmehall, Kvæfjord Reg.plan Nesset, Salangen Sjøvegan Snekkerfabrikk og matr.lager, Salangen Div. reguleringskart, Målselv 174 Reguleringsplaner: Reg. Skjold sentrum, Målselv Diverse reg. Lyngen Reg. Sørreisa sentrum Skoleområdet "Nordstrøm", Sørreisa Reg.plan for boligområdene B1,B2, Storfjord Reg. Burfjord og Reinfjord, Kvænangen Diverse reg. Lenvik Diverse reg. Storfjord Kvæfjord Troms fylke - stadfestede reg.planer 175 Reguleringsplaner: Diverse reg. Ibestad Reg.endring "Nøysomheten", Ibestad Reg.plan for Brurvika-Nord Hestvika-Stangnes, Stangnes 17

19 Vel, Harstad Diverse reg. Harstad Diverse reg. Salangen Diverse reg. Nordreisa Diverse reg. Målselv 176 Reguleringsplaner: Balsfjord, Bardu, Berg 177 Reguleringsplaner: Dyrøy, Gratangen kommune 178 Reguleringsplaner: 1969-aug Harstad 179 Reguleringsplaner: aug.-nov Harstad 180 Reguleringsplaner: jan.-mai Harstad 181 Reguleringsplaner: mai-des Harstad 182 Reguleringsplaner: Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lenvik 183 Reguleringsplaner: Lyngen, Målselv 184 Reguleringsplaner: Skjervøy, Skånland 185 Reguleringsplaner: Salangen, Torsken 186 Reguleringsplaner: 1968-okt Tromsø 187 Reguleringsplaner: nov.1973-jul Tromsø 188 Reguleringsplaner: aug.1974-apr Tromsø 18

20 189 Reguleringsplaner: apr.1975-okt Tromsø 190 Reguleringsplaner: okt.1975-nov Tromsø 191 Reguleringsplaner: des Tromsø 192 Disposisjonsplaner: Breivika, Tromsø Storfjord Refnes, Tranøy Blåbærhaugen, Harstad Arealplanlegging: Arealplanlegging - diverse Kartverk - generelt Kartnemnda - administrasjon Økonomisk kartverk - anbud, kontrakter Klage over byggningsrådets vedtak Harstad kommune Klage over byggningsrådets vedtak Lenvik kommune Kommunale bolibyggeprogrammer 72 Kommunale boligbyggingsprogram: Balsfjord kommune Berg kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune Kvænangen kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 73 Kommunale boligbyggingsprogram: Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Sørreisa kommune Tranøy kommune Diverse 19

21 Bygningsvirksomheten i Troms Standard industribygg Kommunale industribygg Lyngen Kommunale industribygg Sørreisa Prefabrikasjon Ferdighusfabrikasjon Tett småhusbebyggelse - Harstad prøveprosjekt Bruk av nordnorske arkiteker, ingeniører og entreprenører Særlige sikringstiltak - tilfluktsrom 75 Brannloven: Brannloven Balsfjord kommune Bardu kommune Bjarkøy kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Harstad kommune Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Lagring av ildsfarlige vesker i Tromsø by 76 Vannverk: Bergsøyane, Berg kommune Bøvær, Berg kommune Mefjordvær, Berg kommune Senjehopen, Berg kommune Skaland, Berg kommune 77 Vannverk: Brøstadbotn, Dyrøy kommune Reinfjord, Kvænangen kommune Botenhavn, Lenvik kommune Husøy, Lenvik kommune 20

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010.

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2010 Permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms 18.12.08 Under følger en oversikt over kulturlandskapsområder i Troms som er registrert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. Utvelgelsen er

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Oddvar Brenna Fagansvarlig plan. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Dialogen mellom kommunene og sektormyndigheter i planer: Betraktninger om en effektiv saksbehandling og eliminering av tidstyver i planprosesser.

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Økonomisk status i Troms-kommunene Utfordringene fremover Fordeling av skjønnsmidler 2013 Kommuneøkonomien i Troms har blitt svekket Netto driftsresultat

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Nyheter på arkivområdet arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Innhold Endringer i sentralt lovverk: kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven Kommune- og regionreformen

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS Svein Thyrhaug GEOGRAFI, STATISTIKK 9 600 km linje/kabel 67 000 Nett kunder 2500 GWh overført energi 24 transformatorstasjoner Nettmessige

Detaljer

Offentlig postjournal 18.11.2004-18.11.2004 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 18.11.2004-18.11.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 04/01062-029 U Datert: 08.11.04 Arkiv: K12 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Miljøverndepartementet Sak: ÅPNING AV LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Dok: REFUSJON FOR UTGIFTER I FORBINDELSE MED ÅPNINGEN AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 30.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 13/2916-4 Løpenr.: 7741/13 Arkiv: C61 SAKSARKIV Saksbehandler: Knut Werner Hansen BIBLIOTEKUTVIKLING OG STATISTIKK 2012 Fylkesordførers innstilling til v e d t a k: ::: Kultur-

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Økonomisk utvikling Innhold Utvikling i tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling Kommunereformen Økonomisk status

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01527-001 U Datert: 18.12.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lyngen Servicsenter Sak: REFUSJONER TEKNISK DRIFT 2007 Dok: REFUSJON FOR LØNNSUTGIFTER TIL RENHOLD - SERVICESENTERET Lnr.: 009685/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune J.nr: 07/01415-025 U Datert: 08.07.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Marit Bolstad - Hallgerd Ludvigsen - Liv Simonsen - Stine Veronika Kristiansen - Anne Nilsen Sak: VIKARIAT I FAGARBEIDERSTILLING

Detaljer

POSTLISTE Navn: Berørte naboer Navn: Øystein Aas Navn: Finnsnes Dykk & og Anleggservice AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Troms fylkeskommune

POSTLISTE Navn: Berørte naboer Navn: Øystein Aas Navn: Finnsnes Dykk & og Anleggservice AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Troms fylkeskommune Ut.: 04.06.2012 Arkivkode:GAB 15/53 Saksnr: 11/00492-016 Navn: Berørte naboer Dok.beskr: INNKALLING TIL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 15, BNR.53, BJARKØY - GJELDER FRADELING AV PARSELL TIL LEGESENTER Inn.:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 15:30-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem SV Ronald Jenssen

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012.

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.05.2010 Områdestyremøte 20. - 21. mai d.å. Områdestyret for Troms - møte

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.12.06 04.12.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.12.06 04.12.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01154-014 U Datert: 20.11.06 Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Mona-Helen Lorentzen Sak: 42 % STILLING SOM OMSORGSFAGARBEIDER/HJELPEPLEIER, NATT - SOLHOV BO OG AKTIVITETSSENTER Dok: TILSETTINGSBREV

Detaljer

Journaldato: 14.03.2011-18.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.03.2011-18.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.03.2011 Narvik kommune gnr 23/bnr 5/fnr 3 på Seines - søknad om dispensasjon for riving

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2016

HANDLINGSPLAN 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnete mål og retningslinjer for driften av Interkommunalt arkiv Troms IKS i perioden 2013-2016. I planen

Detaljer

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.11.2013 Premiefaktura 18533 Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00111-011 U Datert: 01.12.04 Arkiv: 611 G21 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Arne Haugstad Sak: SØKNAD OM KJØP AV TOMT/AREAL TIL PRIVAT LEGEKONTOR/SENTER Dok: SVAR ANG. ANG. KJØP AV TOMTER SOLBAKKEN

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.07 18.02.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.07 18.02.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00267-002 U Datert: 15.02.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: SOS-SOS-KNO Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: INFORMASJON OM STYRKING PÅ 10 MILL. I 2007 FOR Å FOREBYGGTE OG REDUSERE BARNEFATTIGDOM - STATSBUDSJ.

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.09.2013-27.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.09.2013-27.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1764/13 Regdato:27.09.2013 Saksnr: 13/466-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/JM Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SØKNAD OM KRISESKJØNNSMIDLER PGA UFORUTSETTE KOSTNADER Lnr: 2332/13 Regdato:26.09.2013

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.10.05 31.10.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.10.05 31.10.05 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 01/00351-020 U Datert: 26.09.05 Arkiv: V08 112/71 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Sak: GNR. 112/71 - SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP Dok:

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Tromsø Dáhton/Dato: 25.09.2012 Áigi/Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Randi A. Skum Nestleder Ole Thomas Baal

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010-17.12.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.12.2010. Klassering: 414.

Journaldato: 13.12.2010-17.12.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.12.2010. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Byggesøknad for uttalelse Lenvik kommune gnr 108/bnr 13, Laukvik på Senja - søknad om

Detaljer

Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2012. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2012. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.11.2012 Registreringsbrev - reinmerke - Mia Pavall, Duokta rbd. Mia

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

Troms fylkeskommune Bygg og eiendom. Nødlys/ledesystemer

Troms fylkeskommune Bygg og eiendom. Nødlys/ledesystemer 1,00 Bardufoss/Høgtun videregående skole Adresse: Sundlia, Heggelia - Målselv kommune Skolested: Bardufoss 1,01 Bardufoss-Hovedbygg NEI 28 1,02 Bardufoss-Internatene NEI 35 1,03 Bardufoss-L.M.Verksted

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 22.03.06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 15.03.2006 S10 05/00761 14 Rolf Ulrik Krag OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ROTTENVIK

Detaljer

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12:30-15.30 Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Detaljer

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg Kommunereformen Medvirkning og innbyggerdialog Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms Bent Aslak Brandtzæg 1 Hva skal jeg si noen om? Kort om historikk og utfordringer knyttet til kommunestrukturen

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 29.02.2012 Áigi/Tid: 09:30 16.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild P. Inga Kristina J. Eira Ole

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 91/14 Løpenr.: 16081/14 Saknr.: 13/2281-8 Ark.nr.: 060 &31SAKSARKIV Dato: 06.05.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2013

Detaljer

FORSLAG TIL AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) FOR SESONGEN 2013 VERSJON

FORSLAG TIL AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) FOR SESONGEN 2013 VERSJON TROMS FOTBALLKRETS FORSLAG TIL AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) FOR SESONGEN 2013 VERSJON 02.04.13 LILLEGUTTER 12 ÅR: Burfjord Nordreisa 1 Nordreisa 2 Nordreisa 3 Skjervøy Hvit Team Kåfjord Blå

Detaljer

OPPLÆRINGSTILBUDET 2010/2011 - HØRINGSUTTALELSE SØR-TROMS REGIONRÅD

OPPLÆRINGSTILBUDET 2010/2011 - HØRINGSUTTALELSE SØR-TROMS REGIONRÅD Deres ref.: 09/1054-14 Deres dato: 03.11.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 20.11.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Utdanningsetaten Postboks 6600

Detaljer