SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon"

Transkript

1 1\ ~l"'j"l'" JO,it.l ',,:L 21 B OG Nr årg. Lørdag 18. Juni 1955 Løssalg, 50 øre NORSK POLITIKK IDAG: Landets marg skal utfæres 111 VART FOLK til OPPFRISKING / Alltid måtte særinteressene og partiinteressene vike når Norge skulle bygges. Rikstanken vant fjord. Hafrs- Det var også NS-ånden som vant på Eidsvoll var en gave til det norske fo-ik. Parti-kjevlet ble for en kort stund kvalt. Den 7. juni kom med den sterkeste manifestasjon a v samling vårt land opplevet. nasjonal hittil har Enn i 1933? Aldri har vel en norsk reisning trukket så mange idealistisk innstilte mennesker til seg som NS. Likevel satte våre politiske partier straks i gang en uhyre giftig og ondsiimet propaganda. Det var som om det gjaldt livet å få publikum opphisset mot en bevegelse som vijle oppheve partikjevlet og partigudene. Auksjoner hvor buskape.n. går under hammeren er blitt såre alminnelige, og folk møter mannjevnt opp. Dette er et bilde fra. Rokke i Østfold, hvor gårdbruker Ragnvald Engh i vår solgte sin fine beset,n,ing på 24 dyr. Fullmektig Erling Svendsen (midt på bildet) hadde sin fulle hyre med å holde greie på tilbudene. Til høyre godsnakker Ragnvild Engh med en av raukollene like før den blir solgt. I mange år har ha.n. og en søster alene strevet med gården, som er på 250 mål dyrka mark. Nå orlcer han ikke mere av den slags. Mangel på arbeidskraft og lave melkepriser har gjort utslaget. En.gh har kjøpt seg hus ved Halden for å bli industriarbeider. Karl Jnorge på SkjØnnerØd (Onsøy) er også en av de Øsfold-bønder som har realisert sin' h-esetning nå i vår. Etter å ha strevet alene med fjøset den lange vinter. Hos ham.var det 26 dyr som solgtes på auksjorn.. Hva skulle han ellers ha gjort? Ingen folkereising følger av disse uhyrlige ting. Velgerne sender ikke så meget som en eneste. stortingsmann un.der hammeren i harme over usselt vakthold. En har faktisk grunn til å regne med en tilsiktet politisk linje bak det hele. Landets marg skal uttæres, modernæringen åpenlyst ofres til gunst for tidens guder. Flukten fra med! Jordbruket el' skjøvet fremmed land er nue av det til side for de andre nærin- gjeveste i industt"!-norge. Det ger i landet, det er i dette kalles levestandal'd. UncWt o fane r~ va~ ~ nte~. o;: Bruk ikke slike ord som hevn. Og hat. b-~~~ Krev ei din dommers hode på et fat. - Vi bringer stadig vekk ting Slikt gagner intet. Vi vil lov og rett. som vi er først med norsk presse. - Hvor er det for tiden størst Her står vi fast. Her slår vi ei retrett. fare for krig? Og vi vil aldri -glemme: - Det er i et «hjørne» mellom Sovjet og Kina. Vi fulgte kun vår egen samvitstemme. - Det gjelder Afghanistan, Vi følte at det var vår tunge plikt som p.t. ruster mektig. å stå på dekk om plankene ga svikt - Den påståtte fiende er Pakistan. (Kikk på kartet!) og skuten skar igjennom brått og bran.n. - Ny bok av Gunnar Gunnarsson: Vår strid - det var en strid for folk og land. Sonate ved havet. KARL HOLTER, - Verdens beste maleriforfalskninger utstilles i P.aris. - Sovnet har innstillet sin ~ minus sammenl;ignet med avis i Berlin. - Follo-utstillingen gjorde stor andre næringer, Og enten må lykke. en finne fram til pris for- Fortsettes i.nne i bladet. 18. JULI handlinger som spenner over alle grenser innen jordbru ~ ". Eden Faure Bulganin og Eisenhower møtes i Genf cr det siste tid -typiske krisetegn i norsk jordbruk. Et sykdere, fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon grunn. Og slik styres' det vi-..- NeI, alle ~sef hvil- det, men hva hj-elper det undomsfcnomen. Trenger ikke tikeres side. i Styringen be- jordbruk, vår ganlie moder- som rir landet som en mare? står i at alt går sin skjeve næring, hvis ikke qlen nåvæ- På årsmøtet i Norges Bonde- ket eller andre former for å av hva andre næringsgrupper I skaffe jordbruket en bedre tjener. Skal det fortsette slik jamnstilling. Jordbruksavta- blir det: snart Øde bygder. I len i sin nuværende form kan dag er en stor del av jordikke skaffe jordbruket den brukerne i landet gamle plass i samfunnet som det drengkaller, og der blir flere har krav på. Jordbruket tje- og flere «kjerringiøse«bruk, ner i dag bare femti prosent sa formannen. Dvelu har Et paradoks: Skal redningen komme fra byen? Øistein Parmann er blant dem som har øynene oppe for proble melkekua ulykken har sin. dypeste I' ge er oppmerksom på forhol- tor den meningsfor.virrcn- mene omkring vår modernæring.. Han drøfter saken i en artikkel I de trykkfeil i statens an- i «Horisont», og peker bl. a. på at mange gode forslag er fremnonser etter mere lånekapital? Der står noe om vært. sier han. å!!:i bvq'dene kommet fo!!:' å stanse flukten fra bygdene. Hovedtendensen har en

2 !-I'U \110;:;1 ;:)1I1<l.A..:; l ~<l.llg ~n unyre giftig og ondsinnet propaganda. Det var som om det gjaldt gen åpenlyst ofres til gunst for tidens guder. Flukten fra melkekua I med! Jordbruket er skjøvet fremmed land er noe av det møtes i Gent I IIU" til side for de andre nærin- gjeveste i industr.f:~orge. Det. ger i landet, det cr i dette kalles levestandar'....,,,... for den meningsforvirren ulykken har sin. dypeste I. ge er oppmerksom på forhollivet å få publikum opphisset grunn. Og slik styres det vi- "- Nei, alle l~er - hvl'!- det, men hva hj-elper a'et unmot en bevegelse som ville er det siste tid -typiske krise- IS de trykkfeil i statens anoppheve partikjevlet og par- tegn i norsk jordbruk. Et syk- dere, fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon nonser etter mere lånekatigudene. domsfcnomen. Trenger ikke tikeres side. ~ Styringcn be- jordbruk, vår gamle moder- som rir landet som en mare? være det i ethvert enkelt-til- står i at alt går sin skjeve næring, hvis ikke den nåvæ- På årsmøtet i Norges Bondefelle. M.en i samlet sum er gang. For industri-norge er ren de «utvikling» stanses i og Småbrukarlag i Steinkjer gullfisken. Det skal selvpital? Der står noe om Slik har det fortsatt hele ti- det meget foruroligende. Og formentijg ikke amerikansk tide. Situasjonen er på man- sa formannen O. E. Norum i den. N1S ble gjort til synde- det er ikke bare innen be- dåsemelk langt unna. A hcn- ge måter overhengende farlig I sin åpningstale at vårt jordbukk for de andres forsøm- stemte strøk øst i landet at te sin mat av blikkbokser fra for vårt lands framtid. Man- bruk kommer mer og mer i følgelig være gullkalven. meiser. farsotten brer seg. Til og med ~...-..".,-.;"_ ,,,,...,",,,,,,-,...,...,..,,,,- -_-_-_-..._... ~ i Rogaland er overgangen til Det vil ikke lykkes å opprettholde dette løgnkompleks ofte blir kalt, i full gang. Et nye driftsformer _ som det Frontkje_peren TITO til alle tider. Hvis Norge skal eksempel. Innen det område bestå er det nemlig ingen vei som dekkes av NærbØ meieri utenom nasjonalt samarbeide og Guds årvåk.enhet med en årlig melkemengde på fredsstilleisen brøt en tanke mer sammen i mottagelses- representerer de tølllte fjøs Men gjennom denne til- Et tiårsminne ved D M vi satt og snakket et par ti- vårt folk kilo. Her østpå er vei: HvoTfor må du oppleve (Forts. fra forr. nr.) cellene, trette og litt mismodet verst. Innen GjØvikdi- dette? Hvorfor må du betale men og avrustning, og de I mennesker, opphissede, ra- dige i den kalde vårkvelden, striktet har melkemengden så dyrt for behandlinger O'g mobiliserte et utall av hold- sende. Den første som gikk Elnk.elte deprimert av foregå Drastiske \ tiltak minket liter i fire år meninger som har vært så bare og gode argumentet for inn i bussen var en manu- ende timer Og tank.er på kom"" på rad. Her skyldes det vc- forsvarlig uttrykk for deg dette, men ga det opp under fakturhandler, et øyeblikk me,nde måneder. Men i disse sentlig overgang til korn- selv og til skade for ingen? tryk.ket av det ansvar som et etter ble ruten knust med ba- første dagene foregikk medyrking, og har stort sett sin Det er jo åpenbart at dine midlertidig, parlamentarisk re never, og Iskjellsord og ningsløse ting, og det hendte årsak i ikke tilfredsstillende handlinger og meninger ikke regjeringsansvar betød, og en glass singlet om ham. Straks at man lot fanger «stå mot improviserte han kom opp på nr. 19 ble muren,» 10 tåmer i trekk, før Det kan ventes en temme- betaun.g for melka og mang- blir forstått, at menneskene morgenstund lig drastisk reduksjon i bolig- lende arbeidskraft. luen hva tvert om følelsesmessig for- krig mot en militærmakt, som han løslatt, _ det hele var de fikk celle og mat. Ved byggingen. i tiden framover. skal en si, når en ser hen tn kaster dem. Hvor ligger fei- hvis krigsimproviseringen en misforståelse. _ Det fore- tiden fikk jeg min celle og et Norges Bank har under for- Hedmark? I dette eneståen- len? Menneskene kan du jo var blitt tatt al~rlig, kunne gikk en rask registrering, der- ullteppe. Det var kaldt og inhandlinger med kredittfor- de dyktig arbeidende fylke, ikke forandre, de kan ik.ke ha tilføyd Oslo en katastro- etter ble jeg sittende noen ti- gen grunn til å gå av klærne. eningene, som yter ~n st~r I stort som konger"iket Belgia, være annerledes enn de er, fal og ganske total ødeleggel- mer på gangen for å se på Jeg krøp til k.øys og sov godt. del av pantelånene til boh- er det småbrukerne som fø- fulle av tro på ideer som se, da må arbeiderførerne skuespillet, uavlatelig nye Men ellers kunne jeg - likeger, sa.gt fra at m~.dighetene rer an i omleggingen til hus- skifter planløst med tidens kreve at alle følger dem, og mennesker, en stim av arre- sålidt som andre - unngå tar sikte på å redusere de dyrløse bruk. Hele 1135 min- skift en og med de troendes og de må med de voldsomste stanter, et første inntrykk av den «inngangskrisen» som fra byen? Øistein Parmann er blant dem som har øynene oppe for proble mene omkring vår modernæring, Han drøfter saken i en artikkel I i «Horisont», og peker bl. a. på at mange gode forslag er fremkommet for å stanse flukten fra bygdene. Hovedtendensen har vært, sier han, å gi bygdene en del av de «goder» byene. har: bibliotek, kino, kafe osv, Han fortsetter: «Men dette blir jo allikevel bare noe som i beste fall vil lmlnne sinke flukten til byene, ikke stanse den, ennsi vende strømmen den annen vei. Vår tid er så helt og holdent gjennomsyret av bykulturen, og noen bondekultur i gammel forstand. har vi ikke lenger. A tro at man kan opprettholde eller g~enopplive det gamle, er romantikk og illusjoner. Og slike illusjoner næres da heller ikke lenger av de unge. De er i dag gjennom lesning,.film og moderne kommunikasjoner helt «;byminded». Med hele sin lengsel trekkes de mot bykulturen. At vi byfolk synes at gårdsønnen gjør et dårlig bytte, når han reiser hjemmefra for å bli lastebilsjåfør eller lagerarbeider, endrer ikke forholdet. At mange blir skuffet er også sikkert. Men det later til at vår tids menne- --- Fortsettes inne i bladet. Material brest samlede utlånene til 50 mill. dre bruk og 358 store bruk de nyomvendtes voldsomme moralske.argumenter vende det omfang aksjonen skulle fengslene byr enhver som kr. i år sammenlignet med 130 har nå realisert sine beset- affekt mot dem SO'111 ikke seg mot forrederelli, som fort- få. Så tilbragte jeg noen ti- kommer innenfor, og de aller mill. kr. i fjor. For bykreditt- ninger, og det er nok ikke tror. Feilen må være at du satt trcm at krigen er en mer nede i gården, hvor fan- første dagene bragte selvsagt foreningene som gir lån til gjort med det. Melkemeng- går mot strømmen Og når ulykke og ikke vil ha andel i gene ble samlet, _ til dels en viss depresjon. Forhold og Når bjelken brekker, hva kalles boliger i byene, vil utlånene den i Hedmark gikk i fjor ned du demonstrativt gjør det, den. Og da må forrederen sø- voktet av temmelig pøbelak- behandling innbød også til det? Eller når vingen på et fly bli skåret ned fra 46 mill. kr. med 2 mill. liter. Landet i sin enda du prøver å. la vare å ke å trekke noen praktiske tige politimenn., mens gården det, - en oppdaget jo straks knekker, er det material-tretti. '1 15 '11 fjor ti ml. kr. l l het? OverJ:.'elastning? l den en- i ar. By- helhet har færre mcl- komme i affekt mot noen, så konsekvenser av sine erfarin- var full av hj'emmefront- at al e ov- og rettsregler for gelsktalende verden tales det om kredittforeningene anslo ved kekuer e,nn i Det går må det skyldes at du selv for- ger, så han ikke ved sine menn,. Sent på ettermiddagen behandling av varetektsfan- STRESS. Hva er det? Vi har et årsskiftet sitt behov for bo- derf'or trutt og sikkert mot følger idealer, som bare brin-i upraktiske idealer bringer seg kom jeg opp igjen til en ny ger var satt; ut av kraft. velkjent uttrykk om å jage seg liglån til ca. 50 mill. kr. en katastrofe. Men alt dette ger deg selv i ulykke, utford- l,altfor skarp konflikt med registrering, _ et forhør.neste dag_kom min med.- ihjel, gremme seg til døde, osv. skyldes ikke bare dårlig be- rer mennes'kenes reaksjoner omgivelsene. Det er altså kunne man ikke kalle de fem fange - «Skipperen» eller, Forts. side 4 taling for melka. Hakk i hæl og utfordrer til hevn. Med en egn~ ideer eller idealer han minutters samtale. Og, så da han foretrakk ti lese nymed Sverige og Danmark har idealistisk begrunr.else har må revidere. Sånne tanker satt man igjen et par timer testamentet på kryss og tvers Hvem hai for at ingen lenger vet hva han betaler i skatt? vi riktignok verdensrekord i du villet «hjelpe», «gjøre det opptok meg allerede i de ti- og ventet, fikk høve til å gi mens vi andre spilte kort med det som kalles billig melk, gode». Da kunne du ikke ven- mene, mens jeg ventetl på å telefonbeskjed om at man var våre celle-gj'otte sm.å papirselv USA ligger «etter» oss. te noen annen reaksjon. - bli kjørt til nr. 19. Senere sto arrestert, og hen på kvelden lapper - «Evangelisten». - IIvor dyr denne dårlig betal- Og videre: Menneskene Og de vi nede under streng bevokt- ble man samlet i en buss og Han var en troskyldig naiv te melka i siste omgang blir res reaksjonslover kan du jo ning og ventet på buss, mens kjø'rt til Akebergveien. Sjel, som nu plutselig sto på for vår nasjonalhusholdniu.g ikke endre. Når arbeiderklas- mine funksjo'llærer kikket Behandlingen av meg per- bar bunn med relativ stor forer det ingen som i ncvncver- sens førere gjennom mange triste på en når de gikk forbi. sonlig var noenlunde an- sørgeisesbyrde og ingen utdig grad beskjeftiger seg år kjempet for antimilitaris- Passasjen var stuvfull av stendig, - det ble noe sent, I Forts. side 4 Hvem har for at Kirken sviktet så totalt i 1945?

3 Lørd.ag ls. jun11955 J a FOLK OG LAND r-uavhengig UKEAVIS ~. I~,,Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn - Vi Dlå tilbake til FOLK og LAND som' def sømmer seg for oss atle! ~~~~,,~~~,,~~~~~~,,~~~~~~,,~~~,,~~~~~~""~~,,~~,,~~~ La æresga.ve.n. til Karl Holter bære bud om vår store takknemlighet. Send ditt bi~ ~al:akvinne 2-partisystemet < ~ Det kreves meget av et fol- vet hva de har å velge melkestyre, hvis det skal være lom. manøverdyktig, slik at det Det var å ønske at Norge kan tjene land og rike på en ville ta lærdom av dette. Best tilfredsstillende måte. var det om vårt 7-hO'dede par- Folkestyret hos oss burde ~uvesen pakket sammen og ha sjangser til å gå lutret- ut ot velgerne begynne forfra igjen. Vekk med alle samav samtidens mangehånde påkjenninger, selv om; ingen i men. La det oppstå det som helt naturlig er, to grupper, dag vet om de foreliggende resten ordner seg under marsj en. Den som samler flest muligheter vil bli brukt på skaplig vis. stemmer får regj eringsansva- Sleivgodheten og trygghets- ret, den andre danner oppo- VÅR-YRT BREV frå Gudbransdalen Hr. redaktør! No slutter me å tygge skum! «Forræder kan man bare være overfor seg selv». Dine ord om skum, dei fryde eg meg over, og synes det ligge ei vidtfemnande opgåve i det du skreiv. Det er liksom vårluft i dei. Og hjarteleg takk for at du vilde taka på de~ strævet med bladet. Me har fått vår i dette herrens år Bekken klukkar og frøser. Er det fysiske krefter som velter seg fram etter bekkefaret? Stormodig i stup utfor bakke har han nok ingen tanke om å venda heim. Nei han tømer seg for tyngd og krefter, og 50 Om ein trifire dagar ligg bekkefaret der med speglklåre kulpar - med sukk og klynk frå krauftlause fall. Det er som han har nådd fram til ettertanke, - ligg der og småpjutrar med seg sjølv. Han granskar visst både botn og landbakke med nyvaska klåre augo. Bekken er ein underleg selle. Han kan minka og veksa. Han kan og turka heilt bort, so bekkefaret vert liggjande som eit nyttelaust skljemmande sår nedetter bakken. Javisst er det vår-yrt i ein dal med sterke bekkefar. Vårsol vermer og vekkjer til liv. Det vert uro i mold og uro i oss moldborn. Det spirer og gror. Tankane.gror dei med. f'ær du ein glytt av ein dal-bonde? Her liver ein og annan jord træl som tviler på husgudane i finansverdi og på atombomba og militæruniformene si frelsande evne. Noregs vår er storfelt, rik på vilje og von. Det er ikkje lett å fylgja med. Ein kjem kanskje i skade for å demonstrera sin armod. Korleis er det med ein løvetannblom? Ein flott fyr, og egoist frå vår til haust. Romfræg og krevjande, med tusund luftborne frø. Men 50 syrgjeleg lite verdiaukande. Av røynsle veit eg at den krabaten vil spreide seg til alle kantar. Skum såg eg her ein dag. Bekken gjekk breidfull og sjølnøgd. Det flaut som eigulgrå stripe og heldt seg midt i straumen. I bakevjur attmed landbakken samla det seg i store dottar. Eg veit kva skum er for noko..., Men korleis er det med «sjølve seg», det einaste ein kan vera forædar mot? Har ei kjensle av at ein i sitt innste gøymer på noko fast og stålsett. <<SjØlve seg», vårt eige eg, er fulla ingen kvensoml1elst. Nei, eg vil ikkje på viddene. Eg t'il berre at ein må akta seg so ein ikkje vert ei flotande flis på tilværet sin straum. Alt som liver er underlagt kjærleikens gjenskaparmakt. :Atte me denne evnen kunne me enno vera med å skapa ei bergingsvon for vårt sjuke folk. Bør-Fron, fyrst i juni Beste helsing.4.. KR. RUDI. drag til innsamlingskomiteens formann Egil Hoel, Ekebergveien 19, Oslo, eller til bankgiro 821/163. Tidl. statsminister Jens Hundseid hyldes i Telemark Søndag 5. juni hadde 25 års følelsen l<wer ikke godt. Særlig da når en ser hen til at let den dag velgerne mener det herlige vårværet og på den jubilantene p~ Telemark.landbruksskoles stevne på søve. I sisjonsgruppe, Og får flertal fundamentene ikke er i orden. Heller ikke er interessen ser best. get stemningsfull dag. Mange av at det tjener landets interes vakre skolegården ble det en me for å reparere apparatet påtagelig til stede. lærere hadde også tatt imot inn Det er og blir rot å la 7 forskj ellige grupper opptre ved skolens nåværende 0lt. tidligere bydelsen, og det ble frisket opp i Vår nåværende styreform valgene. mange gamle minner fra 1929.;... krever to spesielle forutsetninger. Den første er en tek- Tolere'r norsk demokrati Det var omvisning på eiendom rusk affære. Den andre er av mindretallet? men og en fikk også anledning Når vi i dag tillater oss å nev- hu1lkortsystem~t og hullkortmatil å bese storanlegget til Norsk mental natur. Bare delvis og haltende. Vi ne den kjente Oslo-dame frøken skinen. AvdØd~ fru Ellen Schnithadde NS som ville fagstyre. Dora Bull som sagakvi)me, er ler i Bergen var hennes søster. Bergverk-søvitt-anlegget. Her er det nok store verdier som ligger Det tørste er: at velgerne Det kostet NS-medlemmene det for å markere hennes ranke Ikke så å forstå. at vi har tenkt gjemt under søve. Fqrhenværende bestyrer, Mæland, fortalte in må vite hva de har å velge selvstendighet i livets skole, og å kartlegge hele hennes familie. mellom. flere tusen års innesperring hennes like ranke holdning po- Dette er sikkert nok til å farklabak piggtråd og fengselsmu- litisk og nasjonalt både før, un- re meget. En begavet og virksom teressant om bergarten «SØvitb og om dens innhold av det verdifulle «Niob». Det andre er: at flertallet rer. Eller ble NS dømt for å der og etter okkupasjonsårene. slekt. Dora Bull fikk også med vil tolerere mindretallet, re'- ha igangsatt verdenskrigen? Hun er også blant de store på seg et mektig fond av trofast Under festmiddagen ble det spektere og samarbeide med NiS hadde ingen ting med grunn av sm. use l V1S. k e person lig - arbeidsglede. Dette har preget holdt flere taler, og særlig tidligere bestyrer ved skolen, senere li t En mindretallet. krigen å gj øre. Etter nye 10 het og menneske ghe.. varmhjertet og god datter av sin by, seg først som kontordame og var hele hennes Hv. Hun utdannet statsminister Jens Hundseid, ble Hvordan er det hos oss? år vil alle vite det og alle Norges hovedstad, og av ga:!jle det i adskillige år. Men det ga hyldet for sitt store arbeid på Vi har for tiden 7 politiske l'nnrømm e d e. t U n d er a 11 e Mor Norge. Dora B ul l h ar f or henne ikke nolk. Hun bestemte Søve. Hundseid var dessverre forhindret fra å være til stede. Det t E seg for et handverk. Begynte Partier. VI' har dessverre det, oms endigheter sluttet den alle tider plass i var saga. r,. med hjemmebakeri. Utvidet etter enda det selvfølgell'g l'kke' er 2. verdenskrig i 1945 og 1946, hun ikke da sagakvinne? - Vl ble sendt Hundseid et telegram sa datter til gamle Mor Norge, hvert. Besøkte ly2 år en av sine og en hyldest, hvor alle tidligere syv forskjellige måter å styre så nå etter hvert skulle det det Norge som skal og.må gjen- brødre i Amerika. Kom tilbake elever som var samlet skrev under, med en hjertelig takk for Norge på. Det er bare to, en vil bli mulig for såvel de an- oppstå, for å leve videre. Like- og tok med større energi enn nodr e grupper som vegerne l å overfor det nyeste Norge, Sl, }'k ensinne fatt påny. Hvis du spør god _ den best oppnåelige, hva en hadde fått av lærdom og og en mindre god. holde seg spillereglene, etter- som det på mange uverdige måh så t'. raskt svar, det er hwl i OslO hvem Ddii'a Bull er, får du inspirasjon under hans kateter. rettelig. Vi fastslår: uten å ter arter seg, er un.,san.lnmed «Ka- Det ble avsluttet med takk til Ikke 7 måter! d d fikebua» og de 'to filialene. Som tolerere m)iridretallet er det gen med-strømmen- nven e JO - den ildsjel hunr"er tok hun flere skolens bestyrer, Revhaug, ute på Se til England, som er opp-' let. smilende eller I.b.esblesende det vakre tunet, og til slutt lød tøv å snakke om demokrati. entusiast. Hun har forlengst år før krigen håndverksbrev! og sangen <,Gud signe vårt dyre fe.. staset med påstanden om å Vi fastslår også: Uten -'to- lært seg å styre sin fedrelands- var som rimelig kan være papill amen t arlsmens sidig Valgkamp vet ikke vel- kjærlighet. Hun er ikke masse- lært stoff b~\i kvinneblader Qg mange som søker kunnskap om. tatt. Men hans livgjerning er det meldeise, men den ble ikke inn dreiand». være par hjemland, hvordan innretter gerne hvilket styre de holder menneske, frøken Dora Bull. Hun dagspresse. " - Sett på strøket: Knud Rob- - Distriktslege BjØrn Aanon- Frøken Dota Bulls godgjørenhet er lege~arisk, og hun har man seg der? De britiske vel- oppe', ~ller VIiI \ha -fram til er hjertemenneske, og så norsk berstad, Stavanger, 14ient og sen i Seljord skal nå takke av ~ De i ru e \ gerne har det forholdsvis regjeringsmakten. at hun av hele sitt vesen avskyr rank skikkelse som har spesiali- for aldersgrensen. Han mistet \ lett, de kan gi sin stemme til skrik og skrål på våre nasjonale ~ festdager, avskyr hulheten og ofte hatt et! svare strev med. å sert seg på salg av norske kva- under krigen sin eldste sønn på O Øl ute ~ skille klintep. -fra hveten. Det litetsvarer til norske hijem. østfronten, en tapper og meget (!I!!!t I,

4 å Det b t Vl! Dil mulig ror save! ae an- oppstå, for å leve videre. Like- og tok med stprre ~ergi enn no- Norge p. er,are o, en l å ove... or det nyeste Norge, slik ensinne fatt påny. Hvis du spør god - den best oppnåeuge, dre grupper som ve?erne n di' i OSlo hvem bora Bull er~ får du Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, holde 2014 seg spillereglene etter- som det på mange uve~ ge~- raskt svar, d~ er hml med «Ka- og en mindre god.. ts år' ut å ter arter seg, er hun så sant lnrettelig. VI.. fas l :..en gen med-strømmen-drivende fjol- kebua» og d~'to filialene. Som Ikke 7 måter! tolerere mlindretallet e/l' det let smilenåe ellerlj:le&blesende den ildsjel h\'l:tl er tok hun flere... '" ~.I..I..Io,u.YI!I;i,&, ':;-.L UA..LUc.L.La.5" A,Ji:Calt:1A.t:1Jl:i gjeil.s.kapa,rm,akt. ia,tte me denne evnen kunne me enno vera med å skapa ei bergingsvon for vårt sjuke folk:. Bør-Fron,. fyrst i juni Beste helsing, d. KR. RUDI. Se til England, som er opp- tøv å snakke om demokrati. entusiast.. Hun har forlengst år før krig~thåndverksbrev! og Men hans livgjerning er 'det meldeise, men den ble ikke inn- staset med påstanden Om å Vi fastslår' også'. uten ""to- lært seg' "styr'e sin.fedrel.ands- var som rime~ kan være popu-,... " lært stoff bå~'i kvinneblader Qg. mange som søker kunnskap 9m. tatt. vær'e parlamentarismens sidig valgkamp vet ikke vel- kjærlighet. llun er ikke masse.. dagspresse. _ Sett på strøket: Knud Rob- _ Distriktslege Bjørn Aanonhjemland, hvordan innretter gerne hvilket styre de ho'lder menneske, frøken Dora Bullså. Hun k, Frøken DIOO'a Bulls godgjøren- berstad, Stavanger, kti ent og sen i Seljord skal nå takke av.. er hjertem.enneske, og nors.. ~... ~_. iali man seg der? De britiske ve. 1- oppe, ~ler vou \ha fram til at hun av hele sitt vesen avskyr het er legen~k, og hun ~... r rank skikkelse som u... spes - for aldersgrensen. Han mistet geme lb. ar de t f or h o lds ofte hatt et svare strev med å sert seg på salg av norske kva- under krigen sin eldste sønn på VlS regjeringsmakten. okrlt og.tral p' vite nasjanale skille klinle, 'fra hveten. Det litetsvarer t1l nornke bij... -ten, en tapper og meget lett, de kan gi sin stemme til ~ festdager, avskyr hulheten og har nok ofte h~ndt at hun heller ---( staten er blitt så. penge- begavet gutt. regjeringspartiet eller til op- tomheten hos flertallet av våre I... Klinte d ikke har villet. gjøre 'Uet. n glupsk at det blir vel snart til et _ På Anders Ha.fskjolds hageposisjonspartiet. Tidligere var D"Va sier den politikere. kan også. være, et menneske som at den er 1 markedet etter et bruksskole i Lier ble det uteksaelever som var samlet skrev under, med en hjertelig takk for hva en hadde fått av lærdom og inspirasjon under'hans kateter. Det ble avsluttet med takk til skolens bestyrer, ~evhaug, ute på: det vakre tunet, og til slutt lød sangen ~Gud signe vårt dyre re:-; dreiand:.. Heime 0l: ute Forts. fra side Det ble 1 år fisket det et valg mellom høyre og Dora Bulls faste holdning un- søker en barmhjertig samaritan. nytt lån hver uke. minert 4 kull, tilsammen 60 ung_ venstre. For tiden er det et k k- k"? der krigen ble under maktha- Men h un ha' r mgen se. ddelpresse " _.Kaare FrØland fra Ramnes gutter < ). nors e Jr 'V vernes raseri 1945 kapita.lisert så. vi vil sette,pris p( ikke å bli akter å ta magistergraden kg. skrei på _ Eisehower 1 Lofoten. har fått seg gård valg mellom Eden-partiet og Har den fremdeles ingenting å til en bot på godt og vel 'lo 000 misforstått.,/ en avhandling om Krisehjelpen. _ Ta.nnlege Christoffersen 1 l GettYSburg, Pennsylvanla. Attlee'-partiet. Forfatningen sl til at våre myndigheter hol- kroner. Ingen skamfølelse ell.er Hennes hvil er pensel 'f Tenna, nær Sandnessjøen på _ Lady Megan Lloyd George nekter ikke direkte andre der politiske fang~r innsperret genanse der l gren å d over - og broderi. Un h-ho'6by å til er en lengere re- - Nor~, er rikt nok. or oss f' H e l g el an d, virk er som sko".e tann _ har gått " til Labour. partier å prøve seg. Men i på det 11. året? Føler den seg vende seg en enslig selvex:verv~n- kreasjonsreise _fjor til solskinns- alle, bare l~e?e Offentli!e 1- lege i kommunene Alsta.b.aug, _ Hun har i 22 år sittet 1 Parpraksis er velgerne så nøkter- ikke beskjemmet av den be- de kvinnes oppsparte driftsmld- kystene rundt itenerife var hun nanser var til sa stor plag. Nordvik og Dømnes. Dessuten er lamentet for de liberale. handiin som ble Hans Nilsen ier. Det var penger hun blant an- så flittig medlsine lerreter at - ~ ~ kvekere fra USA han fiskeritanniege 1 Lofoten. _ Broren, major Gwilyn Lloyd ne at de krever et enten eller. Hauge ~l del (selv om han rik- net sk~le hatt til. pensjonering hennes hjem l~ag er som et lite skal til. SovJet i sommer for ~ _ Kirke Og kristendom er ikke George, tilhører de konservative. På samme måte er det i tignok ikke var politiker)? Har av arbeidsstokken l hennes 00- galleri av tropisk fargeprakt og drøfte SIne hjertesaker med le ett Og det samme. Kirken kan- Han er innenriksm:ln1ster og USA. Bare to partier betyr kirken ingen lærdom tatt i arv keri. Tapper dame. Innehaver av blått hav bak (;Sydens blomster- dende personer innen det reli- ha mange skavanker men aldri minister for Wales. noe i valgkampen, velgerne fra dengang? et i nroden alder personlig er- rabatter Sine fornemste broderi- gi}lse, ~turelle og poli~ke liv. kristendommen.' _ Frankrike vil ikke lage vervet håndverksbrev som baker. hemmeligheter l har hun utgitt i Det er SJelden kvekere relser for- _ England har fengselsstraff vannstoffbomber. ~==========~=============. =:' Hun burde ærlig ha. vært tild~lt et vakkert lite ~fte. Jo,du gjet- gjeves. for Simple tegneserier. _ Odda smelteverk vil øke, en samfunnets fortjenstmedalje. ter riktig, detl er nettopp den - Sett på strøket: Malerenproduksjonen 50 prosent." Tragedien i menneskehe- På grunn av ~tallige hen- Men hva brydde rettsstatens hobbyboken «~lk og land» har stein Barth Heyerdahl, Eggedal. - Nom-No~ge går mot ~ ny _ F'innlands 2350 lapper har tens historie, grusomhetene, vendeiser må Je~ herved håndlangere seg om det? sam-, hatt annonse 411n. Den selges til _ T~je Stigen har med «Hi- ~mmer. Det vil i praksis si. tu- egen prest: Uula Keva. de fanatiske handlingene er få opplyse at jeg intet vittighetsiøst nok var det bare inntekt for bladets fortsatte triv- storien om presten Bartholin» ~ter som kommer for å oppleve _ Hittil har Husbanken flnanlkke. blitt. utfør t av lo r b r yt e- som helst har med Folk og a kryste u t avenne h d e nevnte sel og fremgaillr. vunnet 1. premie i en novelle- nudnattssolas. f' land en hard ny skip- _ siert leiligheter...,'. re, men av bra mennesker og ' Vi håper den gode Dora r konkurranse i «Ordeb nmgssesong ra Sval, tre USA har 1 mi1110n ungdomsidealister som ikke forstår Lands redaksjon å gjøre, og Bull setter opp sitt testamente.i' t. at s' nnhets- lasttra!ikken på havnene i Nord- forbrytere. den underlige blanding av at jeg heller ikke har nqen slik at når retten i rettsstaten ""''\1\1,. ~ - Det er likt. 11 kjø d h Russland, vårfisket ved Grøn- _ Haldor Laxnes besøker far.' egeninteresse og idealer som innflytels~ å gjøre gjeldende blir gjenopprettet.- og 'pengene ljlellqm ~ ~:=~e~:r: ~~~:::ide:~ ::~s::o:te:s~esv~te~:ltiden Russland.. nyter sammen i alle menne- overfor avisforetagendet. med renter er tilbakebetalt - I l» l Det utenpåklinte er blitt, l ed N ' Fd' _ «Den solgte vuggevlsen, av skelige motiver, av reform- så skal hennes gryn ikke lenger yender > er. kal være latt og in- lsen og fe tene v ew oun - Laxnes spilles nå i Moskva. venner som ikke forstår JtØd- OslO' 13. juni ha noen sjangser til å tjene ~k- l > ~~~'e~~ s Hva kt!ves det av land, VårfiSke~ i t ~m _ Gjensidige har gi~ vendigheten av å refori?ere FiniD. Brun Knudsen. strevet og stormaktene~ politikk, " oo!t. klokskap?, somme~en ~r or, er v e- kr. til Universi~ti Oslo. seg selv, av prester som lkke i vårt land, men bli til velsig-, g> og 'B' ten he tis _ Nærmere 7 prosent av alle. vet at dommen begynner med ~ neise og trivsel for det jevne ar- - En appelf! La sommeren - Vår venn professor lrger _ Frontkjemper Bjørn Mbr- barn blir født for tidlig. Guds hus, av profeter som beidende' folk.. komme til alle. ~ldes noen uten- Meidell~r nå i flere måneder tensen, Asker, har imponert «all- _ På Valdresflyet innredes et ikke kjenner Herrens ord, VARG 1 VEUM En meget god stamme er hun for på grunn ar.. sykdom, ødelagt vært pasient på Ullevål sykehus. vemen» med å etablere landets ungdomsherberge. l.. men taler ut fra sitt eget be- Fl d skyld gjør vi OPP- runnet av. --Hennes far var dr. Økonomi eller lignende, så la oss - Redaktør St. Tschudi skr1- største fleskefabrikk! _ Vulkanen Krakatau forsvant drageriske ~erte, av de vise mer':so:~: at stykket Vi hadde med., øyenlege Ole Hornemann få vite d~t. 'Yl,har kont.akt med ver i «~år K:Irke». Ulykken e~ _ ~ut Værland,. Vegårdshei, etter en eksplosjon som ikke kjenner grensene <i forr nr) om 17. maitaleren Bull, og moren Marie Lund fra flere institusjo~r, som l de fle- at det fmnes mgen profeter me~ har srelt og moderrusert hoved- _ I USA skal lages en film.om for sin egen visdom, og de å san:dn~ ordrett var ~jengitt Farsund. Blant hennes søsken er ste tilfeller k~'tre litøttende til. lom oss i dag. Han har så evig bygningen. de~. til 3 mill. doll. rettferdige som ikke vet at det ~tter redaktør Fanebust. ambassadør jens Bull i KØben- - Godt nytt: Det arbeides for rett i det. _ Håkon Eeg Larsen fra Stavfinnes ingen som er rettfcr-.. havn, videre den fremragende tiden med ed: bok om Marta -.:. Albert Wieseners siste bok anger var blant dem som hadde,..,...., dig for Gud. For gode Og rett- begavede tegner, avdøde JOhan Steinsvik. ble av høyesterettsadvokat Leif en utsatt stilling under krigen. ferdige mennesker er det let- BLANT DAGENS MENN Bull, oppfinnertalentet ingeniør - Karl HOI~l1 har en veldig S. Rode meget hedrende anmeldt Da han fikk 20 år svarte han tere å reise kors enn å bære i «Folk og Land» er også jour- Anders Bull, også. en annen bror evne til å finn.~ fram til interes- i Aftenposten. Ble den det?? Nei, kjapt: «Det spiller ingen rolle. kors. nalist Øistein Parmann og bonde var ingeniør og oppfinner, nem- sant stoff. Depne uke har han dessverre. Han skreven Slik an- oin100 år har jeg vært ute i 80!:. Hvem. har REINHOLD NIEBUHR. O. E. Norum. Oppmerksomme le- lig Fredrik RossingBull, han lest O. Chr. B~ørnstadSi bok om A.AI\...,.. "'... A... n. Når det drar ut med å få fjernet sere vil nok finne demi som er far til verdenspatentet «Kjerraten 1 Asa» og Erling A. v... vv~... vv... ~.. landssvikstemplet kan vi kanskje for at partidiktaturet I!Il ~""'''''''''''' Bakkes betagende lille beretning, regne på samme måte, og si: Om Hvem har for at det norske folk er blitt paralysert av løgnen om NS? ~ ? Om «imålselv og Bardu». 100 år kan vi feire 80,~s jubi- vårt ~ ikke likvideres? FLOTT TILBUD -Fordbilene er så meget ri- leum for revisjonen. Grunnloven hjemler ingen Skipsreder og bonde Erling Sa- meligere 1 pris li Sverige enn her _ Det skjønne diktet på side 4 rett tn partidiktatur,,,muelsen har!i eill sam.ta.le m. ed at det er helt 'oppsiktsvekkende, åk holdt er hentet fra «Norsk Tidend,. hjemler heller ingen rett En «Popular» koster 4810, en Presten Jon Manns _ er «Nationen» sagt seg villig til å «Angla» 6200, en «Taunus» 7520, nylig et foredrag i Bærum og ut- _ Sikker pengeanbringelse: tn å danne nertall ved overlate sin gård ved Koppang Er VI' va ore brød- en «Consul»,under 8000 og en talte om 7. junivedtaket 1905, at En av våre venner stakk: for tre hjelp aven bestemt folketil gratis forpaktning. hvis en «Zephyr sid under 9OOO!. «livet brøt gjennom den formelle år siden en tilapp i vestelommen. gruppe, i stedet for flertall dag spør etter hvilket «~ var med andre om revolusjon. gang han var 1 et selskap hvor nes store fortjeneste, melder seg. en Henrik Ibsen stemte med til Men det står ikke det i våre man ikke baktalre «Folk og religgende oppgaver. og Med fullt tilbudet moderne følger utstyr. 23 melkekuer Rettssvlkere. valgene? Det synes så uvesentlig. barns lærebøker. Land,. eller annen av dem SOm orffent- _ Hvor ma~ er deil soni i og reelle jus». Helt riktig. ~et Der skulle den ligge til første til enhver tid å løse de folig har beklaget seg over bønde-,.es voktere.7

5 FOLK og LAND L.ørdag 18. juni 1955 Godtal,1ke: En kommisjon til å ta Galster akter å føre dr. Skal rednin~ gen li.omme seg av tidligere NS-tjenestemenn Werner Best som vitne fra byen? Til Folk og Land. NIS-tjenestemenn stillinlger, sagt nei Og havnet i byretten Annelise Parow" TANNINNSETNING Trondhei'm Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lademoen kirke - Voldsminde TannIæge Cand. mag. Jon Galster, Det er nå gått -pver 10 år som deres ansiennitet, ut- igjen. Heldigvis ble jeg en RØdby, har under visse omstendig retten gjelder spesielt tidl. for ser som Galster skal svare for i Forts. frra side l siden «freden brø~fløs». Skal dannelse og evner tilsa. _ stemmig frifunnet. Ellers M ART IN KJE L D A A S heter gått med på. at svarsminister Alsing Andersen sker ska l gjennom den smelte- en sette opp en status pr. i Framleis går rektorer som la- har jeg aldri hørt noe fra Sta- Hansteensgt. 2 den sak som endelig er besl1,1ttet digel som heter bye n. Tlf og sannsynligvis justisminister dag for «landssvikerne», må gerarbeidere, offiserer med tens PenSjonskasse og ikke. reist mot ham, skal behandles Hækkerup. Flukten fra landsbygden vil en vel kunne si at den er den høyeste militære utdan- har jeg vært der. Jeg har ved meddomsrett i Holsterbro. - Galster har bedt om å få ca. fortsette, nesten som noe natur- Benytt Det er merkelig nok hverken regjering eller folketing som står ske rikes befullmektigede under, dystert ut, hvis det ikke i løpet fengslet, mange har fått Øde- ner foran vinduene til godt- at en vakker dag ville retten 40 vitner innstevnet, bl. a. det ty- nødvendig, og bildet ville sett dårlig. Ennå i dag sitter noen neise og setter opp persien- nemlig vært så tåpelig å tro HANDSKOMAKEREN bak saken, den er reist som en okkupasjonen, dr. Werner Best. av de siste par ti-år var begynt lagt sine hjem; ooklstaveligog folk, prester som gartnere seire og fornuften få overta- i Neuberggt Oslo bakvaskelsessak av rettsmyndighetene. Tidspunktet er ikke fast han også bedt om å få avhørt gledelig at det fortjener den høy legeme og sjel,'åndre sliter altså servert slikt sprøyt som mange andre er jeg blitt skuf- - MJ0NVALD KAFE SOm vitner om RostockmØtet har å skje noe som er så positivt og moralsk, mange er syke på osv. Istedenfor fakta får en ket, men sammen med så hvis du vil stå på en god fot lagt, men den kommer visstnok tre andre,tyskere som hadde este grad av oppmerksomhet: ikke opp før etter ferien. En del seg gjennom tilværelsen for at NS-medlemskap ikke er fet. høye stillinger under krigen. - Samtidig med at der går en stadig økende strøm av landsung Brandbu, Hadeland forberedelser er unnagjort. Galster har for Øvrig forlangt at en ussel lønn i jobber som noen belastning i dag! FØrste steg på veien måtte Tiltalen mot Galster lyder på avdøde utenriksminister P. dom til byene, begynner der :'\. ligger langt und.el1! det som En fltlv. aktiv hjemmefront. være at administrasjonen anbefales ~bakvaskelser», som «Folk og Munchs papirer og hans dagbok piple en liten bekk den andre utdannelse og e~er tilsier, mann, som for øvrig er meget satte ned en kommisjon som Lanrus lesere tidligere er gjort skal legges frem i retten. Tannlege Maamoen veien. Ikke av landsungdom tilbake til landet, men av byung og mange, mangethar gjen- skvær mot «landssvikere», sa virkelig hadde mandat til å kjent med, sist gjennom Johan- LandsrettssakfØrer N. C. Skounes Hohlenbergs kronikk om Ha- vig i HOlsterbro er beskikket som nom disse 10 år f<jrlatt den- ed( dag til meg at jeg ikke gjøre noe positivt for at NSne jammerdal }u~n å. øyne burde abonnere på FoLk og tjenestemennene skulle kom Hansteensgt. 2 dom bort fra byene og ut på landet som gartnere og gårdbru- Telef rald Bergstedts bok «Feberen Fal- Galsters pros lssfullmel~tig unden. Galster har i flere foredrag der den politimessige etterforski vinter gitt de samme opplys- ning. I den siste tid har krimi , kere. noen oppreisning for seg og Land, da alle abonnenter er me inn i stillinger som utsine, kansje sørget seg til kartotekført, og selvsagt blir dannelse og praksis tilsa, til Oslo Stigefabrikk ninger, eller skal vi sl fremsatt nalpolitet avhørt en rekke perde samme påstander om hvordan soner over hele landet for å brin våre naboland. Ungdom, født og h t F Ik La; d h dd. Brand-, maler- og skyvestiger Vi ser de samme fenomener f døde. Dette tror jeg er sann- stengt ute fra arbeid så vidt nytte både for folk og land. den danske regjering Stauning ge på det rene «om det er grunnpå forhånd var vitende om den lag for å innkalle dem som vit mikere eller åndsarbeidere, for- nr. 20 en svær overskrift: fikk jeg heller kjøpe det i IØs- ske om at den nå 87-årige olj et, ml ka dim erte beslag oppvo,k:se" t l' byene, -#fe akade- e en. o og n a e l mulig. Ville jeg lese bladet, Til slutt vil jeg uttale et Øn- Ul tyske innmarsj i Danmark april ner». <Det er jo også en måte å later asfalten og reiser ut på «NS-medlemskap ingen be- $alg. Det sa han bare for å sønnen til forfatteren av vår Inneh. Alf T. Lunde 1940, og at utenriksminister P. gj~~re det på! il For anklage landet for å dyrke jorden. De er lastning i dag». Em skulle tro hjelpe meg. Han var for Øv- nasjonalsang, den uredde, na- Mosseveien 8 Munch endog hadde deltatt i et myndighetene vil saken bli ført ikke romantiske svermere. disse' at det var Dagbladet som rig vaktmann på Akebergvn. sjonalø og ærek1ære Erling Tlf , priv møte. om disse ting i Rostock I av statsadvokat Horneman Viden 17. mars De bakvaskel- borg. unge teriserer mennesker. dem er Det at de som begynner karak- hadde skrevet denn'e over- fengsel etter kapitulasjonen, BjØrnson skal få oppleve at de sitt nye liv med en ganske an- skriften! og han sa at han per- såkalte «landssvikere» skal nen bevissthet om hva det vil si Folk og Land klager over at sonlig såen meget omtalt få oppreisning på en eller AUe gode venner av Folk og Land å dyrke jorden enn dem som for- det er så forl:l.oldsvis få prest, som selv har nektet for annen måte, for enda i dag later jordbruksarbeidet, fordi de «landssvikere» som abonne- det, fekte med. revolveren kan det vel skj e undere slik vil framgang for vårt blad. Gjør også du din dug- ikke lenger har noen interesse av rer på bladet. Det er lett å foran cellene til NS-fangene. t h t 4-4-f di nad. Send inn blanketten på side 4 i utfylt stand. det. Svært ofte - ja nesten rom a sann e en og rel.!v er g- Stensilering - avskrivning - oversettelse. SpeSialitet: Tysk. Sekretær-Service Teatergt. 3 - Tlf g. ". regel - er disse nye pionerene forklare grunnen til dette. Men det blir nok lenge før heten kan seire over makt- Gård bru k e re Gjør det mnen 24 timer, det er godt å ha det interessert i de mooderne n a- mange er gått trett. De har den virk.elige sannhet om de misbruk, løgn og bedrag! unnagjort! tur 11 g e dyrkningsmetoder, og ikke settet eneste positivt faktiske hendelser etter 7. Fhv. statstjenestemann.. Hjulganger med regulerde går til sitt arbeide med en resultat. Det sier mange som :mai 1945 offentlig kommer bar aksel. Løse aksler. Dører, vinduer og trapper Innredning for kjøkken, kontor og butikker. Innhent anbud fra H. CHRlSTlANSENS SNEKKERIFABRIKK, Holtv. 15, KongSVinger, tel! Malerarbeide utføres LUDVIG STENSVOLo<S MALERFORRETN:J:NGi, telf , Trondheim Kjøp o;: sal;: av trelast ERLING OKK~AUG trelastagentur, Trondheim. Telf vitenskapelig holdning til pro- I Bredder jeg har snakket med. For å ta fram til folks kunnskap. De Vi takker for friskt og tem-, -, -,v blemene, og en arbeidsglede som I. mtr. Med gamle eller nye bærer dem gjennom alle de et eksempel: For et par år Si-I flest,e tror fullt og fast at NS- peramen:tsfullt innlegg, men dekker. Forstillinger m! vanskeligheter de møter. Jeg den ku~g~o~de Folk Og Land I fangene hadde d~t som gre- må nok rette på en del mis- svinge eller pigg. kjenner personlig flere - både at justismmlstereq, ønsket at ver i forhold til tyskernes tak. Vi sender over hele landet. her i landet og i Sverige og Dan- alle NS-medleIlUller, som fanger. 1. Det er ikke riktig at «Folk mark - som på denne måten har H SNAPRUD & CO bosatt seg på landet, hvor de nu Ikke hadde fått igjen stillln- Personlig ble jeg sittende' i og Land» har anmodet tidli- produserer virkelige kvalitets- ger i Staten (fhv; "statstjene- konsentrasjonsleir i 5 mndr.., gere statstjenestemenn om å KONGSBERG, produkter. stemenn), skulle melde seg enda jeg bare hadde vært melde seg til vårt blad. For- MASKINER - REDSKAPER Jeg tror at det bare på denne til Folk og Land, som sål skul-! passivt NS-medlem i kortere bundet ba derimot i sin tid Tlf måten kan vokse fram en ny le be,fordre saken videre til l! tid. Da jeg end.elig havnet i om en slik oppgave, og forjustisministeren. Jeg er aver- by-«retten»,kunne «forsva- bundssæretær Helge Grøn- Hytte bondestand og en ny bondekultur, som på en naturlig. og riktig bevist om at det 'var temme-j' reren.»i fortelle meg at årsa- stad vil nærmere red.egjøre måte vil kunne løse de problemer som daglig forekommer oss lig mange som meldte fra, ken var at der forelå enano- for dette i neste nummer. Ei liti hytte i denne somar, eit lite krypinn i millom uløselige. men, siden har en.:,,i,~e hørt nym, maskinskrevet papirlapp 2. At medlemskap i NS ikke blomar et ord mer om saken. En hvorpå det sto at jeg var lenger skal være noen belast- med SO'larglad og med fuglekunne ihvertfall ventet at «angiver». Ingen visste noe ning refererte vi fra en de- song, Vi gir Øistein Parmann vår Folk og Land had'de erkjent om hvem eller hva jeg skulle batt l Odelstinget nu nylig, gje~,.~r;,:enting om ho er litt "''1.. 11,.,. "" It,... A _.~ ~"-... _

6 LlJUV1.ti l:stru'<ll:svulvl:s!fjal.rau"\i~.lw~i.a:j."j.lj."jul, telf , Trondheim Kjøp o.: sal;: aw trelast.'.~ ERLING OKKENHAUG trelastagentur, Trondheim. Telf "FOLK OG LAND søker unge og våkne kontakter i bygd og by. Like meget SØker vi de eldres rike erfaring. La oss alle være med å by.gge med bot som duger. "EVENTYRET OM SOLBRIS" Noen innbundne eksemplarer av denne muntre bok om den eventyrlige flukten fra Norge til Argentina, er ennå å få kjøpt hos SVERRE JACOBSEN - Ilseng måt;'n -k~n-~ok;~ -f-;'~"-e~-'~; le befordre saken '1dere til 'I tid. Da j eg endelig havnet i om en suk. oppgave, og forbondestand og en ny bondekul- justisministeren. Jeg er aver- by-«retten:.,kunne «forsva- bundssekretær Helge Grøntur, som på en naturlig Hytte < og riktig bevist om at det vå.r temme-i reren..»/. fortelle meg at årsa- stad vil nærmere redegjøre måte vil kunne løse de proble- Hg mange som me:,(:ldte fra, ken var at der forelå en ano- for dette I neste nummer. Ei liti hytt:e i denne somar, mer som daglig forekommer oss. eit lite krypinn i millom uløijelige. men. siden har en:)kke hørt nym,masklnskrevet papirlapp 2. At medlemskap i NS ikke blomar et ord mer om saken. En hvorpå det sto at j eg var lenger skal være noen belast- med solarglad og med fuglekunne ihvertfall ventet at «angiver,. Ingen visste noe ning refererte vi fra en de song, Vi glir Øistein Parmann vår Folk og Land h~dde erkjent om hvem eller hva jeg skulle batt l Odelstinget nu nylig, gjer ingenting om ho er litt fulle honnør for det syn han fakta og sagt fra at hverken ha angitt. Mens jeg ventet på vi skrev ikke om forholdene trang. her forfekter, og for den tro Skodespelar Einar Tveito, justisministeren eller noen «dommen" sa rettsbetjenten for 10 år siden.. Skippergt. 44, Oslo. på en vending til det bedre' annen myndlghetlladde som han. gir uttrykk for., lagt at hvis jeg hadde satt inne i For øvrig er det vårt ønske to pinner i kors ff(f å skaffe 2 mndr., ville jeg bh dømt til at tidligere NS holder de avi- Typograf Problemet stikker imidlertid langt d~ere, og byenes il dr d ill Utlært typograf SØkes til avls _'-J">o..-~~... " -._.-. 2 mndr., men nå hadde jeg ser de selv vill.. s. tet 5 mn. og a v e At tidl S'tatstjenestmanns k'd t kk it' l' ungdom vil aldri kunne erstatte vår bondeungdom. Al ro. Og a Sl ens ry er. rlvelg Jeg bli «dømt, til u mndr. ønske til Bjørnson skal gå 1 sted, ca. 8 mil fra Oslo. søk- Ganske riktig. For: mitt passi- oppfyllesle vil «Folk og Land, nad med attestavskrifter, som lerminst etter at Arbeidstje- «Alle Kvinnen ave1if;erer at det ve medlemskap ble jeg dømt med alle midler bidra til. ikke returneres, sendes dette nesten ble oss fratatt og er- siden starten er utk~t i 100 blads eksp bill mrk K millioner eksemplarer/ Det er helt til 5 mndr. De par dager som Red. '.. «,» stattet med flerårige militær- uhyggelig. Hvor mante nye hus var igjen av cdommen:., be Øvinger under en stormakt- kunne det ikke ha... Vært bygget nyttet jeg til å ta farvel med Fra Forbundet gruppes rådvelde. av' tømmerstokkene.som, målttemine lidelsesfeller, hvoriblant Fritt ord: Hvis du står til rest med males i stykker til papir for alle det var mange fremragende og BØr pressefriheten inn- meq,lemskontingenten for Flertallet av det norske kvinner?;,; gode nordmenn 1 dette ords skrenkes? vær da vennlig å innfolk er oppflasket til en umå- I sende denn.e til giro telig ringeakt for vårt dagll- SA. beste betydning, altså Ikke «Morgenbladet', alder 137 år, snarest. yt hjelp til selv- DET ER. LIKT 'SEG! rovm... dere, snlkmordere er forarget over et annet blad, hj' elp Mat d t b.v.., i det avgjørende år ge brød. en på bot e e- stortingsflertallet har be- bankranere skapsprengere, «Verden Rundb, alder 4% traktes som en selvfølgelig stemt at melk~rodukter,,. «Morgenbladet:. beskylder redting. God mat og god. drikke tyver og kjeltnnger, som en I aksjonen av V. R. for ØkOnomisk Forbundskassereren. frukt og grønnsaker heller mest leser om i avisene om spekulasion i folks lavere lidenstår høyt i kurs, det er så, ikk nå kal ri+an f TXI''''''U'. OMO ORER e s f ~ or om- fhv. hjemmefrontfolk. Her skaper i retning av sadisme og ~TR T. men spørsmålet om hvor fø- f 1 3 setningsavgift. stikkes det jo såvidt mulig seksualitet. Etter sitatene å døm- en ase 1/4 hk kr , / da kommer fra.er for de fle- me synes beskyldningene å være hk 175.-, 1/2 hk S.peste temmelig likegyldig. Der- under stol, men les f. eks. riktige. Men hva så? Etter fri sialitet 1/4 hk. av den fjollete innstilling til stå i pari når Ikke brød og svenske aviser!.gjøringen spekulerer så å si hele Grimmermotor l-fase m. bonden og hans yrke som på melk står 1 pari. Elt år etter at 'jeg var slup- den norske presse i folks lavere bryter og motorvern, kulelafarsottlignende måte har Følgen er: Flukten fra byg- pet ut 2 dager over tiden et- lidenskaper: sadisme, hevntørst, ger kr Prisen E!r.kr Portofritt ved forskudd edt 1 årt dene. ' ter soningen avl denne dom- glede ved andres ulykker. Kan- 5 hk Grimmer 3-fase, manherjet vidt og bl'. v... d skje det var riktig ikke å forby telkjølt, tettkapslet, kulelafolk. Derav også! troen på I' ølgen er: Mangel på ar- men og jeg som avskjed me denne spekulasjon i perversitet ger, kr , andre moto- '-l' den overhåndtagende indu- beidskraft i jordbj;uket. Ilebu ble slått a'l en vakt- den gang. Men da bør det også rer i alle størrelser. strialisering. Når et tolk in. Følgen er: TO ener tre mann i politiets og mange være tillatelig å trykke hva som EneimportØr i Norge for ~nn~ OAJ.lL~ dustrialiserer seg bort fra gamle blir sittende igjen på kjente menns påsyn, ble jeg helst het i landet - forutsatt at Grimmer motorer. mat e n blir det før eller seneresmalhans og sveluhel. Følgen er: NorMal drift på Nå hadde erstatnings p yn-. gårdene. atter stevnet for byretten. det finnes folk som gidder lese E. P AROW, Melhus,.. (l det O. S. telf (B) NAMSOS - Telefon privat 2275 ~ Vi anbefaler: Maten er tross alt det fun- gårdene blir umuliggjort. drings)-.diirektoratet:. opp- SERVIS OG SCHEROF,.' daget nu tt 4 clamentale, bæreren av alle Følgen er: Ma,ssevis av... "kudd i sta-.- Det brygger opp til liv- d om9ns"r.... vas k emas ki n.er, Alleslags fiskeprodukter - kun engros. andre funksjoner i menne- bl uk må selge sine besetnin tens Pensjonskasse og de for- lig oppgjør om prisavtalen. redusert pris, brukte feilfrie Vår spesialitet er nysaltet torskefilet, leveres skenes daglige liv på jorden. ger. Derav følger svikt i mel langte at det, skulle inndras - Forhøyelsen av stats- innbyttemasklner ca. halv i ca. 45 kilos kasser. Kan også leveres til Politikerne kan rote og tøve keproduksjonen og svikt i som «erstatning,. Jeg sa selv- pensjonene blir effektiv reg- pris. Forlang prisliste. private med tillegg av omsetningsavgift. med sine part~askiner alt gjødslingen av jorda. net fra 1. juli. E. PAROW, Melhus, - EGET KJØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG - I hva de lyster, like lit~ hjel- Mens politikerne fortsetter tlf (B) per det i det lange løp _ å blankpusse sine pårtimaski- Hjelpeo rganisas jonen - Ny fjernsynsender er åpnet I - INNE- OG UTEPIKER Nyordningen vil gi bedre hvis grunnlaget for vår mat- ner. for frontkjempere får plass på sen~ralt og triveug gartneri i Lier snarest. i KØbenhavn.. kvalifisert personell. produksjon svikter. Under Under slike forhold er fler- Den franske kolonimakt, Norges allierte i Atlantpakten, har Pene værelser. Attester og Sekretariatet - En Mannerheim-bauta. er ~ Hold deg fast: Norge im- den nåværende pengehus- tallet av samtidens politikereist av finnlendere i Sveits. porterte i fjor for 660 mill. kr. holdning svikter det i aller re blitt det verste ugras Norf -.Bdyggevirksomheten i USA er - Det har vært vondt om folk høyeste grad. Det er også ge noensinne har hatt i sin planer i Algerie. Blant annet Reistad, Lier. Boks 1407, Oslo, Postgiro begynt å klekke på visse reform lønnskrav til Bjarne sørum, ot ti en enorm. til ishavsfisket i år.. - Brasil kjøper 70 prosent av svikt i mentaliteten at et åker. skal landets språk, arabisk, bli vår beste klippfisk..' - ~n Brentano: Øst-Tyskland brød ikke skal betales med Sannelig er det på høy tid offisielt språk, tenk det, og de R. Gjessing HALLO OSLOl innfødte dvs. landets egen befolkning, påemnes plass i admlnistra. Jeg er tidligere NS-mann i «min Trenger hybel i hovedstaden. - Men vi mister visstnok Spa- kan lkke anerkjennes som. stat. det det koster Heller ikke at det norske folk tar seg Urmaker nia Portugal. -. Britiske kryssere har bom- ed rim sammen og luker sin åker Drammen _ Våre sjøoffiserer skal iilt- bal-dert et kystområde på Kypros. melka. Ingen kan m. e- sjonen. Skal tro om verden står beste alder'». Bill.mrk. «Fra juni» Tlf dannes via. handeliflå.ten. UHørligere i neste nummer. Ughet forlange at krona skal rein. til neste påske? i dette blads e.ksp '

7 HEIMEKOS Av Marie-Lovise Widnes Def staar ein plante i vindaugkarmen med raude blomar og grøne blad. Han blømer rikt her i stovevarmen, og veit kje av nokon annan stad. Og han skal vitne for folk der ute 'Om alt det vakre som inne er. Her er ein heim bak gardin og rute, og liv og trivnad i krok og krær. F'or her i garden bur eg og Ola som frie fuglar i eige reir. Og blaa i augo og blid som sola er vesleprinsen, han Asle Geir. Av innbu har vi kje stort, maa vite, men stova er ikkj e txist og tom, for vert av stolar og bord det lite, faar hj artevarmen dess betre rom. Og alle ting som i roma bider, er eignaluter som vi held av, som vi har strevd fot i lange tider, og ting som vener og slekt oss gav. Kvar vesle skatt som vi trufast gøymde, som skulle lyse i heimen vår, kor det vart betre enn alt vi drøymde dei mange einsame lange aar. Han Ola har ikkje «blikk» som eldar, og barske lepper Og vasskjemt hår. Naar trøytt og skiten og møyr han kveldar. er luggen ukjemd og ryggen saar. Og eg staar oppmødd av kjøkkenvarmen, saa herleg bustut fraa topp til taa. Men det som lever og brenn i barmen, gj er kvardagshimmelen høg og. blaa. Ja, mei l' enn rikdom har d.et aa seie, at inste tonane samklang finn. At vi kan tala og vi kan teie med same tryggleik og ro i sinn. Og meir enn stasfjes og stiva kragar er ungdoms glede og ungdoms von, som ser med heilhug mot framtidsdagar i truge strev for ein liten son. Her staar ein plante med raude roser. Her staar ei gryte med mat for tre. Her sit ei kvinne og stopper hoser, FOLK OG LAND Frontkje_peren TITO Forts. Fra side 1 veien høsten 1944, ute fra jul 44 til 1. februar 45, Gliini 14 da;ger i februar, Bredtvedt mars/april. Endelig slo frihesikter. Medlemskapet i NS en kjent idrettsmann og or- den karakteristisk for front- og julen 1943 var han igjen tens time, og' Tito ilte hjem hadde vært en naiv handling ganisasjonsmann, hvem en kjemperungdommen, og den i Oslo. til kone og barn, kastet i sorg i 1930-årene i en depresjons- fullkommen ubegrunnet op- har alltid dukket opp på ny i Der var ingen bondegård! og forbitrelse alle sine utmerkelser, tenkte med et tid etter sykdom og ledighet. timisme aldri forlot, Og som min bevissthet, når jeg har Og hva skulle han ta seg til? Noen annen «forbryttelse» var begynte hver morgen med fundert over den tragiske NS hadde han aldri stått i, og langt blikk på vaktmesterbod rømmens. k e b etra kt - s k' Je bor ne, som - pa g u n n av som mange av de unge front- ligen som var blitt besatt av han ikke skyldig i, men han noen hadde arbeidet som brygge- ninger 'Over de nært forelig- hva? nasj'onalt press, avtaler, kjemperne hadde han ingen hjemmefronten, la hos sin kone Og gjorde seg.rede til ne formann o- (altså rar tys- gende muligheter. Han: fikk hevnjølelse eller enfold? - ting til overs ro'r dette partiet kerml), og for å komme bort sitt ullteppe og rigget seg til rammet denne ungdom. Han og deres selvgode ledere. Nei, ste tur. Så åkte han inn i fra denne farlige jobben had- ved siden av «Skipperen». Og var 21 å:'. det alminnelige var ellers å Akebergveien - der var han de; han senere fått en l't l en nes t e d ag k om«lø y t nan t en», Sytten a" r gam.mel hadde få de hj'emvendte inn l' poli.ti- jo gammel kjent.. kontrollørstilling i kommu- et fullkomment passivt NS- han vært en ung arbeider- stillinger, og midlertidig gikk «Jeg er ikke vant til å ha nens forsyningsnemnd (altså medlem, der som ivrig jeger gutt, modellsnekkerlærling, også Tito inn i ordenspolitiet, det godt,» sa TIto. Han var 21 fått offentlig stilling som NS- hadde hatt bøsse, dvs. våpen- medlem av arbeiderbevegel- og ble beordret til tjeneste på år og hadde 3 års soldatertjemann!) Han var vel femti år tillatelse! - Nå ble det ver- sen, og nærmest tro'ende - Gimle! - Tja, det gikk jo, neste og fengsel Og konsenog var hentet i sitt hjem re. Jeg måtte avgi min egen kommunist. Eventyrlysten, men respekt var ikke TitO's trasjonsleir bak seg. utenfor byen med håndjern madrass og ligge på bare kje- faenivolsk og livsfrisk. Det sterke side, og de ord han et- Da vi laget domstol i crlpå og satt inn uten ringeste debunnen, for å gi 2 madras- var noe med en pakt mellom ter hvert lot falle om dette len og eksaminert:e hveranforberedelse. Som tusener an- serl til de tre på gulvet. Det Sovjet og Tyskland, og så var hus, som fløt av melk Og hon- dres saker, gikk vi ogå Titos dre led han sterkest under var kaldt og vondt. Fjerde det mulig å reise ut og slåss! ning, var hverken få eller nå- unge og eventyrlig eksistens depresjonen ved å ha måttet dag kom «Tito». - og kanskje komme hjem dige. De ville presse ham inn etter i sømmene, og i vår uviforlate kone og barn totalt Han var ganske ung, 21 år, med egen gård,! - oppleve i NS. Hiisnes ville ha ham inn tenhet om de ulovlige anorduten midler og uten anelse om en liten, lys spjæling som eventyret og kanskje slåss i regulær polititjeneste. Men, ninger som vi intet kjente til, når og hvordan han kunne ikke krevde mye plass. Han for kommunismen - for Tito ville ikke. Så ble han syk og i vår naivitet og vår tro på hjelpe. Den planmessig mest gikk saktens som fjerdemann Tyskland hadde jo en pakt på sommeren 1944 og kom på fornuften og humaniteten, ondsinnede forfølgelse i den- pådo;1:>beitmadrassen, som var med Russland. - At moren sykehus og rekreasjon, og tenkte vii. oss muligheten av at ne vårtdden var hverken å stå flatseng for de øvrige _ selv skrev til «føreren» og ba ham rakk å gifte seg Og legge an man ville begripe at slike med nesen i muren time et- hadde jeg jo sengen med kje- stanse den gærne gutten, med barn - han var jo alt Skjebner som Titos var tragiter time (ofte meins ens ver- debunn uten madrass. Tja,lhjalP jo ikke stort, - han blitt over 20 år! Og på høsten ske nok på forhånd, og at de dier bak en ble gjennomgått her er ikke bra! hilste vi ham hadde jo selv tatt foreldreret- kom han tilbake Hl vakttje- event:yr som en ung, rotløs og stjålet av vaktene). Heller velkommen. Men Tito svarte: ten fra foreldrene. '- Så kom nesten på Gimle. Men tonen 17-åring begir seg ut på, ikke ikke sjikanøs behandling, f. «Jeg er ikke vant til å ha det Titoavgårde og drog til Graz var den samme, og THos kunne være gjenstand for eks. vaktene som moret seg bra, jeg.» og kom 1 militærskole. Den eventyr og mangel på respekt straffansvar flere år senere. med å skyte mot vinduene i Vi levet oss fort sammen var mildest talt, jævlig under for autoriteter sk.apte en Når han først hadde gitt seg cellene når man viste seg eler på enmannsceller, fire den forferdelige disiplinkul- sterk skepsis hos de mere tro- inn under det tyske militær (hva der 'jo også førte døden mann på gulvet og en i sen- tus som disse skolene betøci. ende og overbevist'e. Sann vesen., var der jo ingen vei tilmed seg i et enkelt tilfelle). gen, alle uten toalettsaker og Men for Tito ble det en lære- kunne det ikke gå. På høsten bake lenger. Nei, sjikan:øst var det først rent tøy, kaldt så vi lå' med anstalt, han lærte en stålfast ble han arrestert en dag og og fremst å g j e n t a den me- t~øyet på, ll!ed ytterst knapt selvdisiplin 'Og en ubønnhør- satt inn på Akebergveien. - Dommen falt tidlig og lød på 6 år og rikelige tap av rettigheter. tode tiyskerne hadde anvendt: spisestell til to mann, en halv lig hensynsløshet, som ikke Misliebig, ikke til å stole på. a) plutselig, uventet arresta- times daglig mosjon, fotbud støtte på noen skranker av Han satt i 70 dager og kom ut sjon. b) så man intet kunne mot å gå hen til vinduet, moral, viten eller fordom. - til jul 1944, så han fikk feire Det var dessverre hverken medbriiilge. c) og ingen dispo- hjemmefrontkarer utenfor Men det var emne l... ~,~ t o. D e t den hjemme. fornuften eller humaniteten sisj oner treffe for sine nærme- som ropte Og truet og skj øt. var ved årsskl'ftet 1940/'1 hall H å? Presset var det som sedret i disse sakene. 'Z va s. ste, for deretter d) å la arre- Ingen nyheter, ingen bøker, k om t l 'l. G raz,an h va l' ne tt - samme. De hadde ingen ting Ser man på. Titos skjebne stanten sitte totalt isolert i mangfoldi~ timer med våre opp ferdig da krigen me n om «fått på ham», det var bare som et karakte,ristisk eksem- måneder, uten mulighet for hjemmelagede papirkort,. _ Tyskland og Russland brøt ut en sånn ufrivillig varetekts- pel på disse ungdomsskjebli Jum Og han var blant. tid som så mange f'- IK: på noe vis å få forbindelse Skiftende voktere, gjenn'om- k l. d e ne,r, så vil man forstå hvor med sine, og e) uten såpe, gående korrekte, men enkelte de førse t som marsjer. t e mn. årene, og hverken NS-medmnt. oi>:t.i Rånn Vl'I,r dp.,t, ik.kp "'.i.l> L_ disse UMe inn i en lett det hadde vært å fange nositi.v

8 _._ """..." '. Ul:> ucu"oyu""y"'ucii, "'V.LU' Ulon.", LVU"'UCULl:>, U~.J.\.t: ItU a lsltule lione tiyskerne naaae anvenat: spisestell til to mann, en halv pa. - At vi kan tala og vi kan teie a) plutselig, uventet arresta- times daglig mosjon, fotbud st.øtte på noen skranker av Han satt i 70?ager og kom ut tigheter. med same tryggleik og ro i sinn. sjon. b) så man intet kunne mot å gå hen til vinduet, moral, viten eller fordom. - til jul 1944, så han fikk feire Det var dessverre hverken Og meir enn stasfj es og stiva kragar medbritnge. c) Og ingen dispo- hjemmefrontkarer utenfor Men det var emne i Uto. Det den hjemme. fornuften eller humaniteten er ungdoms glede og ungd:oins von, sisjoner treffe for sine nærme- som ropte.og truet og skjøt. var ved årsskiftet 1940/41 han Hva så? Presset var det som seiret i disse sakene. som ser med hehhug mot framtidsdagar ste, for deretter d) å la arre- Ingen nyheter, ingen bøker, kom til Graz, han var nettopp ferdig da krigen mellom «fått på ham~, det var bare som et karakteristisk eksem samme. De hadde ingen ting Ser man på Titos skjebne i truge strev for ein liten son. stanten sitte totalt isolert i mangfoldi!f~ timer med våre måneder, uten mulighet for hjemmelagede papirkqrt:. Tyskland og Russland brøt ut en sånn ufrivillig varetekts- pel på disse ungdomsskjebltid som så mange fikk 1: de ner, så vil man forstå hvor Her staar ein plante med raude roser. på noe vis å få forbind.else Skiftende voktere, gjellllo'lllmed sine, og e) uten såpe, gående korrekte, men enkelte de første som marsjerte inn årene, Og hverken NS-med lett det hadde vært å fange i juni Og han var blant Her staar ei gryte med mat for tre. Her sit ei kvillll.e og stopper hoser, barbersaker, undertøy eller sjikanøse og.ondskapsfulle. mot øst! Sånn var det ikke lemskap eller fronttjeneste disse unge inn i en positiv her sit ein far medeit! barn paa kne. annet, hvilket førte til at fan- Det: beste humøret av oss tenkt, men -. beskyttell dem mot. Nå var arbeidsprosess, hvor de innen Det kveidar inne, d~ skymestute. gen natt Og dag i denne kal- hadde Tito., Han. var en presset der igjen. De krevde kort tid skulle ha fått ungdomsopplevelsene på avstand Ein dag er faren og er kje meir. Avtalen var jo' at han skulle de tiden måtte befinne seg i gamin av. reneste østkant- være ute ett år. Nå gikk maren stadig skitnere 'Og mere vann, en real og prektig ramp, ta regulær tjeneste i statspo og kjent seg ett med. det a t han skulle gå inn i NS og Og bøner stig bak gardin og rute for oss og heimen og Asle Geir. sjen mot øst, - UkrainE:, fillet tøy, uten å få vasket og uten kunnskaper, uten «dan- litiet eller ved fengslene. Tito samfunn de skulle leve i. Det Bessarabia, nonbekk.enet:, stelt seg. (I Akebergveien et neise», men med det som er ville ikke. Men noe måtte gikk ikke sånn. FØrst skulle Krim, Kaukasus, - der var disse unge drives over 1lil forbitret fiendskap mot menne 5 minutters dusjbad på 4 vesentligere, med et oppkomren dr Hans Selye ved Montreal- uker). Inngangskrise, de- me av leve,. de, gløgg, fort og nuar 1945 gjorde han da for- han finne på, og utover ja vendepunktet kommet og fra Kaukasus gikk det i il.. Materialbrest sker og samfunn.og gj ennonlgå års straff for hva intet universitetet i denne forbindelse presjon, usikkerhet, skitten- menneskeli~ følsomhet og marsj opp til Stalingrad. Så skjellig arbeid ved Frontkom tilbaketoget, den lange, kjemperkontoret. 1. februar snakker om sivilisasjonens far- ferdighet - alt skulle sam- forstand. lian var så langt Forts. fra side ligste fiende. STRESS betyr over- men med den øvrige fange- borte fra nbn ungdoms- og menneske kullll.e betrakte seige, tunge sommer og fim- hadde han vært på rangel Det er noe som har med nervene belastning, press, hvileløs bekym- som bervisste «forbrytelser,. behandling, (uten opplysnin- manndoms. ideal som noen å gjøre. Men hvilke «agenter» i ring, oppspilthet. Vær på bulvinter skiftet:. Etter 2 års med gutta oq'g kom hjemover vakt mot denne fiende. Bruk nat- ger om lover, Dm rettergang, kunne være, denne unge kriten til å sove. Lemp dine verste ingen aviser, ingen bøker etc.) geren, som; hadde gjort alt bake i Tyskland. Tro ikke at I møtte d.e en nattpatrulje som standen. Europa fikk 10 års uavbrutt felttog var han til- om natten godt påseilet. Da Lykken var bedre enn for kroppen er det som utfører det for nervene nedbrytende arbr:ide? Oppkavet tempo er årsak til bekymringer av deg som en an- bringe arrestanten ned på med, kampene, massemyrdenen ryggsekk. Du m å ikke sle- bunnen. Det hele hadde jo riene, brann, herjinger, Øde løfter hadde sviktet. Der fan- mot sin natur og sin sjargong også den straff-forfulgte ung han i forbitrelse over brutte krevet legitimasjon, og tro fred , og i Norge gled mange dødsfall. Påtrengende bekymringer i like måte. En pe rundt som et lastedyr både i intet å gjøre med «rettsak- leggeiser, -..,.. ihan var en t i tes neppe mangen frivillig svarte Tito omtrent så: «Dra dommen inn i arbeidslivet og sterk bryggearbeider detter plutselig død om. DØdsattesten lyder tid og utide. Og det er heller sj on» eller overholdelse av den s ungdom, et levende og til helvete Og kyss meg i ræsom var mere utmerket enn sluktes av hverdagens krav. på magesår. Den virkelige årsak ikke du som skal bære alle ver- norske varetektsregler, men verdifullt ledd i den ungdom va.» Så ble han bragt o'pp på Tito. Den fikk ingen anledning til --I Han hadde alle de var hans trykkende økonomiske dens suter på dine skuldre. Er var uttrykk for en voldsom' som alle tidens krigsguder i Victoria Terrasse og satt inn hederstegn som godt kunne å slå igj en under urolige forhold. Gudskjelov. bekymringer. En bedriftsleder du tynget av sorg så gjør som (bevisst og i ondskap) opp- fellesskap hadde alet opp til legges på en ung underoffiser, ennå under 20 år, en ma på Grini. Der satt han i 14 dager før han kom: ut. Og da presser seg langt ut over normal fru sorenskriver Ragnhild Aa- hisset overgangstilstand, hvor I bruk for sitt Ødeleggelsesarmodt Wiesener: Velg deg en man klart la for dagen at den beide. - Sjelden har 'jeg arbeidsmengde, og bryter en dag sammell( over sitt arbeidsbord. det nå var klart at han ikke Men glemt sin ungdoms ger liten spjett, med jernkors DØdsattesten lyder på hjerteslag. oppgave å løse. Vær glad og lyk- nazistiske mentalitet var truffet en ungdom jeg har ville inn i NS, ikke gjøre po- uretter, bedrag og skuffelser og stormmedalje og nærkampmedalje og mye annet, Den virkelige årsak var en annen, den skyldtes en material medmennesker, for det er alltid i anvendelse. For å få tiden til å gå, gikk kelig over at du kan hjelpe dine overtatt, og dens metoder tatt likt bedre. lititjenest:e, ikke ville være har denne ungdommen nepfangevokter (han hadde i pe. Og tiårsfesten har vel fridenne tiden også fått seg en en av de få norske overlevende fra felttoget, en kar hvis brist,i kroppen et eller annet sted, noen som har det verre enn deg. «Skipperen» fikk sin madrass Og sitt ullteppe og rigandres «saker», O'g slik kom vaktmesterj obb), så var han vi etter hvert gjennom hversket opp de minnene, som som så igjen forårsaket at hjertet stoppet. STRESS er en snikmorder som i dag tar så mange liv så hårdt at det er en uløselig gåget seg til på gulvet, 'Og neste Tito også til å legge opp sin nå på kant med myndighete- Selv om du personlig er rammet har skapt den dype ungdomsbitterheten i så mange sinn. mot og hensynsløshet ga ham I I vidtrekkende ry blant kamerater. Og så, etter halvårets at den kjente forsker, Østerrike- te for din menneskelige tanke. kveld kom,«dagdrømmeren», skjebne. I x;nange måter var ne, og etter opphold på Ake- p -. skole og to års felttog var bergveien og på Grini, var han igj en i Tyskland. Han han nå rikelig fordektdg. Et- FOLK OG LAND Sendes i lukket konvolutt. fikk fj orten dagers permisj on ter Grini fulgte derfor tem melig umiddelbart arresta- RedaktØr og utgiver: til en rask Oslo-tur for å besøke dem hjemme og se til JOHANNES KRlINOLEBOTN TIL "FOLK og LAND"s OFFENSIV-ARKIV AV 7. JUNI 1955 sj on fra de norske myndigheters side - så åkte han Ekspedisjon og kasse: Kierschowsgt. 5. Eller postboks 3214, Oslo. jenta. Så måtte han ned Postboks 3214, Oslo igj en! Og nå ble han satt inn inn på Bredtvedt, ikke som Kierschowsgt. 5, Oslo Jeg har gjort min plikt, hermed en ny abonnent på. vårt blad. fangevokter, men som fange. Telefon som lærer for unge balkansoldater, som likesom han to Send «Folk og Land» til: Det var framleis <<ikke noe å Abonnementspriser: Kr pr. år, kr få på ham», det var som sagt tre år forut skulle gjennom pr. halvår. Sverige, Danmark: kr pr. år, Postadressen er: en ford.ektig person, og vi har de harde skolemånedene. - kr pr. halvår. utlandet for øvrig: kr. Jeg har mottatt betaling for tiden 30. juni-30. desember med kr eller med tillegg for lukket sending kr. 15.-, eller for Dimittering? Et~ år? - han jo' alle våre erfaringer for hva tiden 30. juni 1955 til 30. juni 1956 med kr eller med tille.gg for lukket sending kr <stryk det som ikke passer). opplevde det samme bedrag der rammet fordektige personer i disse årene. kr pr. år, kr pr. år, kr pr. halvår. I nøytralt omslag som tusener andre frivillige. Jeg påtar meg å ordne innbetalingen med postanvisning, sjekk, pengebrev, eller med giroblankett til nr pr. halvår. Etter ytterligere et halvår På Bredtvedt fikk Tito det Løssalgspris: 50 øre Vennlig hilsen: stakk han av fra et lasarett forholdsvis bra, men han ble Annonsepris: Min adresse: han lå på, O'g satte slik sa- der. Han satt der til 8. mai 32 øre pr. millimeter over en spalte. ken på spissen, og etter tre 1945, i 64 dager - så kan Bruk postgironr. 1&450 Til påføring a.v oss. års tjeneste, hvorav to år ved man regne ut hans gode måfronten, kom dimitteringen neder: 2% måned i Akeberg- Sambandstrykkeriet Dette dokument innkommet som nr. Dato: Oslo

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

,\\,,'I SNO II II II. med store skrifter følgende: «Folkesuverenitetqns prin- Men hvorfor, akulle han da nevne letekk t t

,\\,,'I SNO II II II. med store skrifter følgende: «Folkesuverenitetqns prin- Men hvorfor, akulle han da nevne letekk t t ,\\,,'I Budstikken går: med i stormønstringen på østre Toten 9. og 10. august I I1 I Il l Il Il I I kommer ut l Kristiansund N. - Postadresse bo~ 41. - Kontor Enggate 20n. - Abonnementspris kr. 16,- pr.

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. En av krigstidens «store helt.er»,

SNO. En av krigstidens «store helt.er», Nr. 2J - 1954 - l årg. :Løssalg 40 øre Lørdag 21. august FOLK OG LAND Det nytter. En skal bare ikke la seg intimidere av dem som alltid synes det er mest lurt å holde munn, når det skjer gale ting. (Red.

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam!

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam! U 11'::\li l. -Hag': Jy LøssaS!' 40 øre. Nr. 6-6. årg. Fredag den 15. februar 1952. «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Quislin,g for fedrelandssind SNO. av aue 14 års fanger be

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Quislin,g for fedrelandssind SNO. av aue 14 års fanger be *"'- 711. FOLK OG LAND c:::: Nr.'2-3. årg. - 1954 Lørdag 16. Januar ::; 1-3 :::: t- ~ (~, fil ';; O co ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Da Paal Berg Quislin,g for fedrelandssind

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer