Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)"

Transkript

1 Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Tildeling av Den Høye Sannhets grad. Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt, mens et nytt og ubrukt stå foran oss med ukjent innhold. På grunn av ombyggingen av ordenslokalene har dette vært et år der vi ikke har fått avholdt våre ordinære logemøter siden mai måned. Hva har dette å si for oppmøtet når vi nå starter opp møtevirksomheten straks over nyttår? En vet av erfaring at er en borte fra logemøtene over tid uansett årsak så er det tungt å kom-me tilbake. Jeg håper at jeg tar feil i mine antakelser og at når vi nå starter opp igjen over nyttår så håper jeg at brødrene vil finne veien tilbake til våre logemøter i nye og nyoppussede lokaler i Hauggt. Rune Sæther Per Robert Gaupset og Geir Ole Neerland fikk den 16 november sammen med 2 brødre fra Sunndalsøra tildelt logens høyeste grad i regi av Loge Driva. 12 av loge Runes brødre som var tilstede fikk overvære en fin og stilfull seremoni. Vi hadde også et eget logemøte sammen med loge Driva tidligere i høst der flere av våre brødre deltok. Takk til loge Driva som stilte sine lokaler til disposisjon. Flere av logens brødre deltok på minneloge i Molde den 21. november. Jeg vil med dette ønske hver og en med sine familier en riktig god jul og et godt nyttår og håper at året som vi nå snart skal gå inn i blir til berikelse både for en selv og sine medmennesker og at logemøtene på onsdager fortsatt vil ha sin naturlige møteplass i en travel og hektisk arbeidsuke. Arne Bårseth overmester Brr Rune Sæter, Per Robert Gaupseth og Geir Ole Neerland fikk den 16. november tildelt graden. Seremonien ble gjennomført i loge nr 12 Drivas lokaler. Fribrev til en fremtidig europæisk Storloge

2 2 Til minne. Atter en gang har logen mistet en av sine trofaste brødre. Bror Martinus Hoem døde den 25 oktober nær 91 år gammel. Han ble innviet i Ordenen den og vill således neste år ha hatt 50 års medlemskap i Koge Rune. Bror Martinus var en av våre ivrigste brødre og var vel av de brødre som hadde størst fremmøte. Det var i de senere år at han av helsemessige grunner ikke møtte så regelmessig som før. Logen lå han hjerte nær og han fulgte godt med i det som foregikk både rituelt og ellers. Bror Martinus hadde sin arbeidplass hos E.A.Smith fra han ble ansatt i 1936 og frem til han gikk av med pensjon i Han var først selger og fra 1961 ble han ansatt som disponent frem til pensjonsalder. Også her kom firmaet i første rekke. Interessen for firmaet varte faktisk helt frem til han døde. Sin ukentlige onsdagstur til kontoret på Innlandet for å høre nytt, hadde han i mange år etter han sluttet i firmaet. Loge Rune har mistet en god og ivrig logebror som vil bli savnet lenge. Vi lyser fred over Martinus Hoem sitt minne. IL LEIR NR. 18 AMBOLTEN En kort forhistorie basert på Kristiansund Leirforenings møteprotokoll. I Kristiansund Leirforenings protokoll fra møtet den 24/9-82 står det bl.a.: «1. HM refererte til telefonsamtale med HP Johan Ratvik, som meddelte at det vil bli leirslagning i Kristiansund den 12/11 i Den Gyldne Leveregels grad. HP Johan Ratvik nevnte også at det muligens kan komme forslag om å dele Leiren i to». Dette synes å være første gang en eventuell deling av Leiren er nevnt i et møtereferat. På Leirforeningsmøtet i september 1984 ble det enighet om å spørre patriarkene Ingolv Halvorsen, Karl Hjelseth, Arnt Mokkelbost, Eivind Rosbach, Anton Pettersen, Audun Skjevling og Jarl Alstad om de vil være med i et utvalg som «skal vurdere alle sider ved det å påta seg de oppgaver en Leir vil medføre». På møtet den 26/10-84 ble samtlige av de nevnte oppnevnt til dette utvalget, med patriark Audun Skjevling som formann. Den 25/1-85 legger utvalget frem sin vurdering angående opprettelse av en ny leir. Dette førte til en lengre meningsutveksling og debatt hvor en rekke av patriarkene deltok. Selv om det fremkom en del uoppklarte spørsmål, syntes det som om det store flertall av patriarkene var enig med utvalget, som konkluderer med at «patriarkene i Kristiansund alene kan bemanne og holde vedlike embedskollegiet i den nye leir». Nå ble det fart i arbeidet med å opprette en ny leir, og patriark Kjell Høegh Krohn, Leir nr. 4, kommer mer inn i bildet. Under en leirslagning i Patriarkgraden i Molde i mars var Storlogen representert og hovedtema var ny Leir i Møre og Romsdal. Forut for dette var det ivrige diskusjoner i Kristiansund Leirforening hvor det bl. a. var stor stemning for at setet for Leiren skulle være i Kristiansund. Det ser ut som om diskusjonen om hvor setet for Leiren skal være raskt dør ut, da dette ikke er nevnt i de etterfølgende møteprotokoller for Kristiansund Leirforening. Allerede i april 1985 er det iflg møteprotokoll oppnådd enighet mellom de berørte angående opprettelse av en nye Leir, «- og søknad om dette er sendt til Storlogen». Følgende står som chartermedlemmer: Torbjørn Tingvoll, Loge # 11 Olav Brunvoll, Loge # 101 Elling Reiso, Loge # 80 Iver Aga, Loge # 6 Gunnar Egon Nilsen, Loge # 39. Tiden fremover ble sterkt preget av praktiske oppgaver i forbindelse med den nye Leir, bl.a. anskaffelse av manglende utstyr. Stjernehimmelen ble også nevnt i denne forbindelse, og det ble antydet at denne måtte kunne utstå for å dempe utgiftene i startfasen. På leirmøtet i Ålesund den 21/10-85 ble avholdt 1. gangs nominasjon på valgembedsmenn til den nye Leir: HP Iver Aga, Rune YP Torbjørn Tingvoll, Veøy 1. HM Gunnar Holm, Veøy 2. HM Ingolv Halvorsen, Rune Sekr. Gunnar Egon Nilsen, Ankeret Kass. Karl Hjelseth, Ankeret Sk.M. Otto Barsten, Fanne Disse ble også nominert 2. gang og senere valgt til sine embeder. Tidspunktet for instituering av den nye Leir ble på et tidlig tidspunkt fastsatt - sammen med Storlogen - til 15. mars Den nye Leir vil bli nr. 18, og det forelå følgende forslag på navn, som det ble votert over den i Kristiansund Leirforening: Ambolten stemmer Reinsfjell... 8 «Leia... 3 «Tingvoll... 0 «Saltsten... 0 «Norom... 2 stemmer Gemini... 0 «Ambolten var foreslått av Kjell Høeg Krohn. Navnet Syvstjernen ble også lansert, men dette ble droppet, da det var en Frimurerloge med samme navn. Pat Iver Aga hadde tegnet et utkast til segl for den nye Leir, og dette ble godkjent av Storlogen med noen små endringer. Kristiansund Leirforening holdt sitt siste møte fredag den 28. februar Påtroppende HP Iver Aga orienterte om det arbeidet som var gjort i forbindelse med anskaffelse av regalier, drakter og andre ting som den nye Leir må ha. Videre ble det opplyst at vedtekter for den nye Leir vil bli de samme som vedtektene for Leir nr. 4 De Tre Søyler. Både Pat. Karl Hjelseth og påtroppende HP Iver Aga ytret noen vemodige tanker om nedleggelsen av Leirforeningen etter 50 års virksomhet - men at gleden over å få vår egen leir var stor. Møtet ble avsluttet kl patriarker var tilstede. Gunnar Egon Nilsen, Sekretær

3 Intervju med husstyrets leder Magne Gulla. 3 De to «oppussingsgeneralene» Magne Grav (Byggeleder) og Magne Gulla (Formann i husstyret). Disse to fortjener stor honnør for sin innsats. Huset i Hauggata er under full renovering og vi ser vel snart ferdigstillelse og mulighet for oppstart i Logene. Når regner du med at alt vil være klart? Logesalen vil kunne tas i bruk 2. januar 2007under forutsetning av at vi får den dispensasjon søknaden vi har inne hos off. myndighet i Kristiansund blir godkjent. Når resten av huste kan brukes er per i dag noe usikker all den tid dette avhenger nå av i rekkefølge; elektriker, rørlegger og oss selv. De fleste rom er nå så langt kommet mot ferdigstillelse at det stor sett er listing, og vasking som gjenstår. TOTALT ferdig vil vi ikke være før frem mot sommeren 2007 dersom man noen gang kan si seg ferdig når det gjelder å vedlikeholde en så stor eiendom som det vi har i Hauggt Det siste som kommer på plass blir heis og siste rest av ventilasjon i næringslokalene. Det har sikkert vært et hardt press for å få alt til å fungere hva har vært de største problemene? Det å trekke frem en spesiell utfordring tror jeg ikke er riktig. Noe av det som har vert utfordrende er den faktiske situasjonen i at bygget er tre bygg i ett. Med det mener vi; det er utleie/selskapslokaler, det er næringslokaler og det er leilighet. Alle disse tre forhold gjør at vi kommer i berøring med de flest forhold hva angår forskrifter for bygg, noe som igjen har gitt oss stadig nye utfordringer med tanke på; brannsikring, ledelys, nødlys, sikring generelt osv. Selvsagt har den situasjonen vi har i arbeidsmarkedet blant profesjonelle håndverkere (som ikke er å oppdrive) vert an av de aller største utfordringene. Dette har blant annet medført at dem som leder prosjektet statig har tatt på større oppgaver for egen regning dugnad.. Mange er spente på økonomien. Holder budsjettene? Slik det ser ut per i dag så ser vi ikke noen signaler på at budsjettene skal sprekke. Vi er klar over overskridelser på noen områder men har samtidig hentet inn mye på andre områder så vi sover tidvis bra når det gjelder denne delen av prosjektet... Hvordan har det vært med oppmøte på dugnaden, har en mistanke om at det har vært Tordenskjolds soldater slik det vanligvis blir? Det er nok en riktig oppfatning at det er gjengangerne som dra! Her som ellers i livet ser det ut som at det er 20/80 regelen som gjelder. Det vil si at av 100 så

4 4 NYTT FRA LEIR NR 18 AMBOLTEN. Ny patriark Harald Clausen loge nr 6 Rune er det 20 som stiller og av disse siste 100 er det 20 som igjen blir (er) Tordenskjolds soldater Jeg føler mange ganger at dette har vert ett vanskelig og tungt tema - men jeg mener det beste vi kan gjøre nå er å være glad for alle dem som stiller og at vi alle takker dem hjerteligst for deres innsats, uten dem hadde ikke dette gått så bra som det kan se ut til at det gjør. Ingen skal nevnes spesielt MEN Magne Grav som leder av byggekomiteen må trekkes frem for den fenomenale innsatsen han utøver, det er flere med han men, jeg vet Magne vi dele denne rosen med dem han vet fortjener det. Det blir et vesentlig større areal som blir til disposisjon. Hva med utnyttelsen av huset vil det bli tale om generell utleie eller blir det kun for medlemmer? Styret har hele tiden lagt opp til at dersom det er ledig kapasitet etter at loger og leir samt Odd Fellow ordenens medlemmer har fått sine behov og ønsker oppfylt, skal lokalen leies ut til eksterne, men det må alltid stå en søster eller bror bak den som leier.det er satt opp greie utleie avtaler for alle anledninger Hva med vaktmestertjeneste er det noen ansatt? Ja, vaktmester er ansatt og denne vil også bo i Hauggt 18. Vi håper at selve vaktmester funksjon kan begynne for vedkommende fra tidlig på nyåret og at han kan flytte inn hos oss omtrent samtidig med at han tar til i jobben. Detter er en deltidsjobb og det er utarbeidet grei stillings beskrivelse for hva vedkommende skal (og ikke skal) utføre av arbeider. Vedkommende som er ansatt har en 100 % stilling hos en annen arbeidsgiver. Det har sikkert vært mange problemer med tilpasninger ettersom eiendommen består av to hus med forskjellig etasjehøyde? Dette har gått over all forventning bra og jeg tror alle som kommer og tar huset i bruk når det nå om ikke så lenge blir ferdig vil se at de løsninger som er valgt er gode. Intervjueren og mange med ham er spente på orgelplasseringen blir det på galleriet? Slik situasjonen er nå i dag 28. november kan vi fortsatt ikke gi noe definitivt svar på dette. Det arbeides fortsatt med sikte på at orgelet fortsatt skal være oppe på orgelgalleriet, MEN det begynner å komme flere utfordringer for å få dette til enn hva som kanskje er mulig å løse. De musikkansvarlige i alle loger har uttalt seg på nytt vedr dette spørsmålet. Dette for at vi dermed har fått nye innspill fra dem som trolig vil føle en ev. flytting mest på kroppen. Dette var svarene på det som gjelder husstyrets disposisjoner og ansvar noe som i denne omgang høres positive. Vi takker formannen i husstyret for en grei orientering. Kirkesøndag

5 5 Kirkesøndag Også i år arrangerte logen kirkesøndag hvor vi også tradisjonelt sto for kirkekaffen. Gudstjenesten var arrangert som familiegudstjeneste hvor menighetens 2- åringer fikk tildelt hver sin spisebrikke. Det var stort oppmøte og det ble også en spesiell gudstjeneste i og med at det var hele 5 barn som ble båret frem til dåp. Brødrene er ikke flinke nok til å møte opp så til neste år så bør vi stille mer mannjevnt opp. Kirka vil gjerne ha oss der. Privatnevnda hadde gjort en kjempejobb med masse gode kaker i alle fasonger så de skal ha all honnør for sin innsats. IL VIKTIGE SANNHETER OM Å BLI GAMMEL. 1. Gammel blir du uansett. Å bli voksen er mer frivillig. 2. Glem helsekost! Du trenger alle de konserveringsmidler du kan få i deg. 3. Når du faller, lurer du på hva du kan foreta deg mens du nå en gang er der nede. 4. Du er i ferd med å bli gammel når du blir like begeistret i en gyngestol som du en gang ble i en berg-og-dalbane. 5. Det er frustrerende å vite alle svarene når ingen gidder å stille deg alle spørsmålene. 6. Tiden kan lege alle sår, men noen stor kosmetiker er den ikke. 7. Visdom kommer med alderen. Av og til kommer alderen helt alene. Kirkesøndag Noen kom med kaker, mens andre sto for serveringen. Du er voksen når du velger frokostblanding etter fiberinnholdet og ikke etter leketøyet som følger med pakken CoreTrek har blitt enige med Odd Fellow ordenen (Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen) om leveranse av nytt nettsted. Nettstedet vil inneholde undersider til de lokale logene og leirene rundt om i landet, butikk for loge-medlemmer og en egen integrasjon mot ordenens medlemsregister. Førsteamanuensis Anners Lerdal har fått tildelt kr ,- fra Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond til forskning innen temaet fatigue ved multippel sklerose. Hva står det i leksikon (Caplex)? Odd Fellow Ordenen, lukket, filantropisk orden (oppr. antakelig oathfellows, edsbrødre), første gang organisert i Manchester i 1813, fikk fotfeste i USA blant innvandrerne tidlig på 1800-tallet. I Norge siden Det hemmelige ved O. er vesentlig opptaksseremoniene og opprykkingen i høyere grader. Virksomheten ellers består av et åpent og omfattende sosialt hjelpearbeid. De kvinnelige medl., Rebekkasøstrene, har egne losjer. Ca medl. over hele verden, i Norge (2002).

6 United Nations Pilgrimage for Youth juli 2006 UNP Reisebrev av Svein Oskar Smogeli Etter at eg vant Odd Fellow organisasjonen sin årlege stilkonkuranse om FN, har eg fått veldig mange spørsmål, bade om korleis eg har hatt det, og kva eg har opplevd. Så no tenkte eg at det var på tide å dele opplevingane. Organisasjonen som arrangerte det heile, er det ikkje så mange som har noko kjenskap til. Organisasjonen heiter Odd Fellow og dei driv ein del veldedigheitsarbeid, og UNP er en del av undomsarbeidet deira. Kvart år gir dei ei muligheit for ungdom frå heile verda til å delta på UNP. I hovudsak er ungdomen frå USA. UNP er eit studieprogram der dei som deltek får eit betre innsyn i korleis FN arbeidar. Alle som deltek må gå på fem forelesningar i FN, og på slutten av veka blir det halde ein talekonkurranse der oppgåva er relatert til foredraga i FN. Alle som deltek legg også ut på ein tur den andre veka. Under turen får alle som deltek betre innsyn i amerikansk historie. Då eg kom til Gardemoen møtte eg mange av dei andre norske som skulle delta. Tilsaman var vi vel 11 norske pluss reiseleiaren vår, Gunn-Helen Øye. Flyturen gjekk mot Frankfurt der vi skulle mellomlande. Utsikta var god under turen over Atlanteren, og vi fekk server både mat og drikke under heile flyturen. Etter åtte og ein halv time i fly, landa vi endeleg i Philadelphia. Då vi gjekk ut døra på flyplassen, blei me neste slått over ende av ca. 35 varmegrader og veldig høg luftfuktigheit. Der ifrå blei me kjørt med minibuss til hotellet. Etter frokosten, gjekk turen inn til Philadelphia der me fekk omvisning i Liberty Hall. Der frihetserklæringa blei underteikna 4. juli 1776, og etter det gjekk me vidare til eit museum der Liberty Bell hang til utstilling. Då me var ferdig i Liberty Hall gjekk me til Christ Church, Benjamin Franklin museet og huset til Betsy Ross. Klokka var ca. 4 då vi starta på vegen opp til New York, og etter ca. 2 timer kunne me endeleg sjå Manhattan. I New York blei me tatt imot på Affinia Manhattan Hotell som var eit stort suitehotell. Me hadde på forhånd blitt delt opp på romma, og å vere på rom med ein norsk kom ikkje på tale. Eg blei plassert saman med 3 amerikanarar på eit rom i 25 etasje. Utsikta var god, og eg kunne sjå rett ned på Madison Squear Garden. Me frå Noreg synes at det blei litt strenge reglar då det var grunn til heimsending viss me gjekk på romma til kvarandre. Mandag: I dag var vel den første store dagen. Forelesnigar i FN. Så fekk me den vanlege turisomvisninga, og hadde deretter lunch i UNICEF bygningen på andre sida av gata. Då me skulle tilbake 6 var det storkontroll på at alle hadde FN-passa for å komme inn i møtelokala. I dag var me på 2 forelesingar. Den eine om fredsbevaring og den andre om terrorisme. Etter forelesingane i FN, var det tid for shopping på 5th Avenue. Tysdag: Dagen i dag bestod for det meste av å vere turist. Etter frokost kom beskjeda at me skulle line up by colour and numbers, so we can get going please!. Då me først hadde komt oss på bussen gjekk turen til Ground Zero. Stillheit senka seg over bussen då me kom nærare og mange av dei amerikanske byrja å grine. Det var eigentleg ein ganske sterk oppleving å sjå kor mykje følelsar som framleis sit igjen etter 9/11. Vidare gjekk turen til Battery Park der dei stillar ut eit kunstverk som var i World Trade Center. Så var det å stille i opp i gruppa igjen og gå ned til South Sreet Seaport der båten låg og venta for å ta oss over til Liberty Island og Ellis Island. Kvelden var satt av til talentshow, og amerikanarane tok det sjølvsagt veldig seriøst. Me frå Noreg derimot gjekk opp og sang Jeg er en liten undulat. Sjølv om det ikkje var det mest imponerande innslaget, var det definitivt blant dei mest populære. Onsdag: Etter frokost var det som vanleg eit stress å komme ut i bussen og til bake til FN. I dag skulle vi på dei 3 siste forelesingane. Alle skulle vere etter kvarandre, og det begynte med Flyktninger, Nødhjelp og ei heilheitsoversikt over kva FN har gjort opp gjennom tida. Då me kom tilbake til hotellet fekk me ein time til å skifte før me skulle ete middag på Rosie O Grady s, som var ein finare restaurant like ved Broadway. Etter middag gjekk me til Operaen på Broadway der dei viste Phantom of the Opera. Absolutt ei heilt fantastisk forestilling, og folk trengte å få gjere noko avslappande etter alle forelesingane. Torsdag: Den store dagen. Speech contest, eller talekonkurransen, men først skulle vi gå ein tur til Empire State Building. Utsikta var veldig bra, men heisa opp gjekk så fort at ein fekk propper i ørene. Etter at ein kom ned igjen, var det alle som hasta tilbake til hotellet for å skrive talen. Me var delt i grupper på ca. 15,

7 7 og dei 12 beste til saman gjekk vidare til finalen etter middag. I gruppa mi kom alle me norske ganske høgt fordi me hadde forstått oppgåva, medan mange av dei amerikanske ikkje hadde forstått den, og snakka om feil ting. Etter middag var det klart for finalen, og Mari frå Noreg hadde komt vidare til finalen. Vinnaren vart ein amerikanar (ikkje overraskande) som sikkert kunne ha jobba for CNN. Premien var vel på rundt 1000$, som visstnok var nok til å dekke en god del av utdanninga. Då konkurransen var over, fekk alle utdelt deltakarpremiar av to høgtståande personar i Odd Fellow og Rebekka organisasjonen. Fredag: Vel, det er som R.E.M. syng: Leaving New York is never easy. Alle som skulle vidare vart delt på 3 bussar, og det å ta farvel var ikkje av det enklaste for dei fleste. Me norske hadde for det meste fått venner frå Arizona og California, og ingen av dei skulle vere på vår buss. Alt i alt var det ein trist dag. Då me hadde komt oss på bussen gjekk turen til Gettysburg der eit av dei største slaga under borgarkrigen blei utkjempa. Ein kan framleis sjå hola i veggane etter kulene og kanonane. Guiden vår var veldig engasjer og fekk fram mykje av historia til byen (som berre bestod av minnesmerker). Laurdag: I dag reiste me inn til Washington D.C. og til Arlington Memorial. Der fekk me sjå grava til John F. Kennedy og den ukjente soldats grav. Me fekk også sjå vaktskifte av soldat foran grava. Etter Arlington reiste me ned til sentrum og gjekk på Naturhistorisk Museum og Luft- og Romfartsmuseet. På Naturhistorisk Museum fekk me blant anna sjå verdas største diamant. Søndag: I dag startet vi med et besøk utenfor Det Hvite Hus. Der var det en del protestanter og krigsmotstandarar som sat. Ein av dei hadde vert der kvar dag sidan Ganske utruleg. Etter det gjekk turen til Capitol Hill, høgsterett og nasjonal biblioteket. Etter det blei det til Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Koreakrigen sitt minnesmerke, Vietnam-krigen sitt minnesmerke og til slutt World War 2 Memorial. Utanfor WW2 Memorial var det ein haug med ekorn, og dei blei sjølvsagt fotoobjekt med ein gong. Etter ein travel dag gjekk me tilslutt i dyrehagen. Mandag: Dette må ha vore den lengste dagen på heile turen. 10 timar i buss frå Washington D.C. til Ottawa i Canada. Turen gjekk greit og me kom tilslutt til grensa. Tysdag: Regjeringsbygget var det me skulle besøke i dag. Eit fantastisk, stort gotisk slott. Litt spøkelsesaktig eigentleg. Me blei guida rundt, og fekk inn i nasjonalbiblioteket. Onsdag: I dag var kjøredag nr. 2. Fra Ottawa til Niagara Falls og det regna. På vegen kjørte vi gjennom Toronto sånn at me skulle få sjå CN tårnet, men på grunn av regnet såg me ikkje meir enn konturane. Då me kom til Niagara Falls var det dei fleste som tok seg ein tur med Maid of the Mist. Det er dei båtane som gjeng inn i fossen, og alle blei ganske våte. Torsdag: Då kom dagen då heimreisa skulle begynne. Turen var lang og me skulle nesten ned til Philadelphia igjen, og etter ei lang tid i buss kom me endeleg fram til hotellet. Fredag: Den triste dagen. Heimreise. Bussen reiste tidleg frå hotellet, og satte kursen mot Philadelphia Airport. Der møtte me overraskande igjen dei andre bussane, og alle fekk sagt ordentleg ha det. Det var ganske trist å seie ha det til alle dei nye vennene me fekk, men ved hjelp av litt epost kan vi vel klare å halde kontakta. Etter å ha venta lenge på flyplassen fekk me omsider gå om bord i Lufthansa sitt fly som skulle ta oss med tilbake til Noreg. Takk til Odd Fellow og Rebekka losjen for at eg fekk bli med som deltakar i UNP. Det har vert ei oppleving for livet. Denne terminen har vært preget av ombyggingen av logelokalene, arbeidet skrider fremover med stormskritt og mange av brødrene har bidratt med hjelp på dugnadskveldene. Vi både håper og tror at vi får tidsmessige lokaler som tilfredstiler logenes behov. Den 18. september ble det holdt klubbaften på Hotell Fosna, br OM orienterte om møteprogrammet fremover. Den 18. oktober ble det også klubbaften samme sted, og her ble de diskusjon om Storbyprosjektet i regi av Odd Fellow sentralt. Dette var et tema som engasjerte brødrene. 2. november var vi på Sunndalsøra og holdt møte sammen med loge nr 80 Driva, og vi fikk gjort unna en del avstemninger i forbindelse med gradspasseringer. 16. november ble tre av våre brødre: Rune Sæter, Per Robert Gaupseth og Geir Ole Neerland tildelt Den Høye Sannhets grad. Seremonien foregikk i Loge nr 80 Drivas lokaler. 21. november var det minneloge i regi av loge nr 11 Veøy i Molde, og her var det deltagelse fra logene i Molde og Kristiansund. Loge Runes julemøte ble avholdt den 13. desember på Hotell Fosna. Det er med forhåpning vi ser frem til møtestart i januar i våre lokaler som framstår som nye, og det er bare og ønske brødrene vel møtt til en termin som vil innholde det meste av ritualmessig arbeid, både med innvielser, 25-års veteranjuvel tildeling og temaaften samt nominasjon og valg av nytt embedskollegium. Likeledes vil det i mars bli festmøte med damer. Jeg vil ønske alle brødre av Loge nr 6 Rune en riktig God Jul og et Godt Nytt år. Ole Neerland sekretær Efter års heftige diskussioner med the Sovereign Grand Lodge i Amerika lykkedes det den 24. august i år, at formå en enig Sovereign Grand Lodge til at udstede et fribrev til en europæisk Storloge, og det var en stolt og bevæget formand for Federationen af europæiske jurisdiktioner, Stor Sire Hans Pedersen, Danmark, flankeret af Stor Sire Harald Thoen, Norge, Stor Sire Lars Fryklund, Sverige og Stor Sire Tapio Katajamäki, Finland, der på Federationens vegne fik overrakt dette dokument af Sovereign Grand Master Michael Dutton ved en ceremoni med tilstedeværelse af 748 ordenssøskende på Embassy Hotel, Winston-Salem, North Carolina. Svein Oskar Smogeli

8 8 Program våren O og O 25 års Ve.Ju Galla = Nyttårsloge AEGRT Regi G Kl O og O og XX Regnskap TW O + Galla O Temaaften O og Rap. nevnder Infomøte AGR Regi R Skreikveld O og Fellesmøte RF. Regi F Festmøte med damer O og Innstilt O + Galla O og 1. g. N O 25 års Ve.Ju Galla O og 2.g. N/V Innstilt Kaffe i lokalene AEGRT Regi T O og Sommermøte VALGTE EMBEDSMENN 2006/2007 Str.rep. Dagfinn Blakstad Fung. Eks OM.Gudmund J. Bratrud OM Arne Bårseth UM Svein Ottesen Sekr. Ole Neerland Skattm.Magne Grav Kass. Hans Ivar Mundal UTNEVNTE EMBEDSMENN CM Birger Enaasen Kap. Ditts Eliassen Insp. Edmund Johnsen IV Sigvart O. Sivertsen YV Frank Roger Steigedal Arkivar Per Erling Eide Organist Per Olav Tellesbø LIVETS FIRE STADIER. 1. Du tror på Julenissen. 2. Du tror ikke på Julenissen. 3. Du ER Julenissen. 4. Få se nå... hva var det igjen... Akk ja. Odd Fellow Foreningen Costa del Sol Foreningen ble stiftet 16. november 2002 og er i etableringsfasen. For tiden har foreningen ca. 25 medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige. For mer informasjon kontakt: Formann: Flemming Halberg (DK). Tel Sekretær: Bjørnulf Heggen (N). Tel Runeskriften utgis av Loge nr 6 Rune IOOF Hauggt.18/20, Kristiansund Redaktører: Ingvar Langseth Ole Neerland Arve Stokke Et nytt år nærmer seg slutten, og Runeskriften kommer ut med sitt 43. nummer. På grunn av lite møtevirksomhet, noe som skyldes ombygging av lokalene, har det vært svært få møter, og lite aktivitet i loge Rune. Vi vurderte å hoppe over dette julenummeret, men innså at den nå kanskje er viktigere enn noen gang å være et «samlingspunkt» for brødrene. Vi ser faren i at man kommer ut av vanen med å gå på logemøte når hele høsten går uten nevneverdige aktiviteter, Vi håper derfor at nyåret skal bli en aktiv periode med mange brødre på møtene. Det skal jo bli spennende å se hva som møter oss når vi kommer til de «nye» lokalene med bl.a. nye stoler i logesal og spisesal, nytt kjøkken, bedre plass osv. Vi i redaksjonen vil stå på for at Runeskriften fortsatt skal bringe (forhåpentligvis) interessant stoff til logens medlemmer, men vi vil atter en gang minne brr på at bidrag alltid er velkomne. Til slutt ønsker vi alle en God Jul og et Godt Nytt År! Arve, Ingvar, Ole

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 Bindeleddet Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 EXIT SOM DSS Onsdag 24.09.2014 fikk vår Ordensbror Gunnar Gjølstad avløsning i sitt embede som Distrikts Stor Sire i Distrikt nr 7 Østfold. Han ledet selv installasjonen

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen

Loge Nr. 79 Roald Amundsen "Kirken den er et gammelt hus". heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Nr. 3 Høsten 2014 42. Årgang Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Odd Fellow Palæet København Se Side 3 Else M. Byholt fra 93 Kaprifol Se Side 2 Odd Fellow huset Rønne, Bornholm

Detaljer

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus 1 DAGSREFERATER Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 07. 12. oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dag 1, fredag 07. Oktober 2011... 4 Dagsorden punkt 1: Åpning... 4 Minnetale

Detaljer

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap SØRa-BRÅdEt Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Frode Kleiveland, prosj. leder 6 Lars Kjærgaard, prosj.

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer