Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter"

Transkript

1 Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Klokkerlia, 3531 Krokkleiva Fris fra kr ,- til kr ,- + omk Hønefoss Eiendom AS Nordre Torv 4 - Tlf Fax eie eiendomsmegling, prosjekt tlf: / fax: e-post:

2

3

4 Eiendomstype Eneboligtomter - Parseller som skal skilles ut fra gnr. 232, bnr. 39 i Hole Adresse Klokkerlia, 3531 KROKKLEIVA Selger Hole Kommune org nr har hjemmel til grunn. Selger er Ringerike Eiendomsutvikling AS org.nr Selger har opsjon på kjøp av tomteområdet fra Elstangen AS org nr , som har innestått for at Hole kommune som hjemmelshaver forplikter seg til å utstede generalfullmakt til utbygger når opsjonen er tiltrådt og parsellen(e) er opprettet i grunnboken med eget gnr/bnr. Beliggenhet Tomtene ligger fantastisk og svært naturskjønt til med spektakulær utsikt til vakre Tyrifjorden. Tomtene ligger innerst og fremst på en brink uten foranliggende bebyggelse i et nyetablert og attraktivt boligområde ved Elstangen, ca. 2 km syd for Sundvollen retning Oslo. Det tar ca. 20 min. med bil til Sandvika (ca 25 km), og 10 minutter til Hønefoss (ca 15 km), steder som kan by på det meste av fasiliteter. Tomtene vil få svært gode lys og solforhold, og spektakulær utsikt mot Tyrifjorden. De har vestlig orientering. Tomte- og boligfeltet ligger til rolig blindvei, i randsonen til frilufts/ utmarksområde. Området vil bli svært barnevennlig og godt tilrettelagt for barnefamilier. Det vil bli tilknyttet et sammenhengende gang-/sykkelveinett som går helt fram til Hønefoss via Sundvollen og Vik. Det er trafikksikker adkomst frem til ny skole på Sundvollen, hvor en også finner barnehage, hotell, dagligvare og bensinstasjon. Det er kun 8 min. med bil til Vik som er kommunesenteret med lege, tannlege, butikker barnehage, barne- og ungdomsskole. Det er gangvei til offentlig kommunikasjon med hyppige avganger for buss mellom Hønefoss og Oslo. I nærområdet ellers, finner man Tyrifjorden og Steinsfjorden som byr på alt av bade-, båtliv og fiske. I tillegg ligger den store flotte golfbanen til Tyrifjord Golfklubb på Storøen i gangavstand fra boligene. Det er flere båthavner i nærområdet, både ved Storøya og på Valtersbråten båthavn, som tilhører Tyrifjorden Båtforening. Disse har vaktordning i sommerhalvåret. Adkomst Fra Sandvika: Følg E16 Retning Hønefoss. Når du kommer ned bakken mot fjorden ta av veien til høyre skiltet, Storøya golf, og Utvika. Ta deretter første vei opp til venstre (rett før du kjører under E16 igjen). Følg veien oppover til venstre opp til toppen og videre mot høyre til den nyere blokkbebyggelsen på venstre side. Tomtene blir liggende på motsatt side av veien for blokken helt fremst på flaten. Feltet er merket med stor informasjonsskilt. Tomt Det viktigste når man skal realisere drømmen om å bygge egen bolig er beliggenheten på tomten. Bygningen kan senere gjøres om. Beliggenheten på tomten kan man aldri påvirke. Ytterst på Elstangen tilbys en sjelden mulighet for åtte heldige kjøpere til å sikre seg høykvalitets boligtomter uten byggeklausul. Tomtene får spektakulær panoramautsikt over Tyrifjorden. Dette er en, ytterst sjelden, mulighet til å sikre seg det beste vi kan tilby av boligtomter. Her gjelder prinsippet førstemann til mølla, så tomtene selges fortløpende At tomtene ikke har byggeklausul gjør at du står fritt i valg av husleverandør og derfor har du større mulighet til å oppnå en bedre pris på huset du skal bygge. Boligtomtene er selveiertomter fra 572 til 956 kvm Se vedlagte situasjonsplan, hvor tomtene er merket med T og angivelse av nr fra 1-8 med estimert tomteareal. Tomtene er ikke fradelt og blir etter salg og delingsforretning gitt eget gnr/bnr med utstedelse av matrikkelbrev (tidligere målebrev). Selger vil søke tildelt gnr/ bnr ved midlertidig delilingsforretning. Tomtene overtas straks gnr/bnr er tildelt og slik at kjøper må akseptere at endelig oppmåling av tomtene kan bli etter kjøpers overtagelse. Tomtene leveres byggeklare for byggestart fra våren 2013, med vei, vann, avløp og strøm ført til tomtegrensen. Reguleringsplanen krever at området støyskjermes. Dette utføres av selger for selgers regning. På grunn rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan kan overtagelse av tomtene først foretas når infrastruktur, fradeling og støyskjerming er gjennomført. Etsimert overtagelse vil være vinteren/våren Forbehold Tomtene selges etter avhendingslovens bestemmelser. Selger tar forbehold om at reguleringsplan godkjennes slik den er fremlagt for Hole kommune. Selger tar videre forbehold om salg av tilstrekkelig antall enheter, og forbeholder seg rett til å endre priser på usolgte enheter uten varsel. Tomtene skal ha pliktig medlemskap i Elstangen velforening, og pliktig deltagelse/utgiftsdekning på vedlikehold og drift av felles adkomstvei. Bebyggelse På tomtene kan det bygges eneboliger med bileilighet. FRITT VALG AV BOLIGLEVERANDØR Tomtene har ingen forpliktelser på valg av boligleverandør, her kan man velge fritt, og forhandle med flere om pris på drømmeboligen. HØY UNYTTELSESGRAD % BYA på bygningsmasse må ikke overstige 35%. Det vil forenklet si at bygningenes avtrykk på tomten, medregnet påkrevd areal til parkering ikke skal overstige 35 % av tomtens totalareal. Dette vil igjen si at grunnflate inkludert parkering kan utgjøre fra ca 228 kvm til 323 kvm avhengig av tomtestørrelse. Se vedlagte reguleringsplan med bestemmelser for nærmere informasjon. FLERE ETASJER Maks høyde må ikke overstige 7,5 m i forhold til høyeste terrengnivå. Dette gir i kombinasjon med høy utnyttelsesgrad mulighet for oppføring av en stor bolig over flere etasjer. Se vedlagte reguleringsplan med bestemmelser for nærmere informasjon. Parkering Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for min 4 biler på egen grunn, hvorav 2 plasser i carport/garasje. For bileilighet i enebolig kreves det 2 ekstra biloppstillingsplasser. Plasseringen av parkeringsplass/garasje/carport/gjesteparkering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen. Påbudt areal til parkering (18 kvm pr biloppstillingsplass) skal medregnes i % av BYA utnyttelsesgrad.

5 Reguleringsplaner Området er under regulering (reguleringsplan er pr april 2012 ikke formelt fullført i kommunen). Området vil bli regulert blant annet til boligformål. jfr. reguleringskart for BK 1, og BK2, F12, og F13 på Elstangen med bestemmelser som ligger vedlagt prospektet. Enkelte naboeiendommer er under utvikling og kjøper må påregne at det kan bli byggeaktivitet i tilknytning til dette. Vei/Vann/Kloakk Vei, vil bli privat. Veirett sikres over felles adkomstvei på naboeiendommen hvor selger har boligprosjekt for salg. Vann og kloakk blir tilknyttet offentlig nett. Tilkoblingsavgift betales til Hole kommune etter de til enhver tid gjeldende satser for tilkobling, og utgjør kr ,- for Lign. Verdi Tomteparsellene er ikke fradelt. Ligningsverdi fastsettes av skattemyndigheten etter fradeling. Tinglyste forpliktelser/rettigheter På eiendommen parsellene skal skilles ut fra er det den tinglyst bestemmelser om veg med flere bestemmelser hvor eiendommen gnr 2327bnr 70 er rettighetshaver. Tomtene skal ha pliktig medlemskap i Elstangen velforening, og pliktig deltagelse/utgiftsdekning på vedlikehold og drift av felles adkomstvei. Som tinglyses i forbindelse med salget. Offentlige avgifter Byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende satser ved innlevering av byggesøknad. Etter oppføring av bygning betales følgende offentlige avgifter (2012 satser) Renovasjon kr 2 913,-, feie- og tilsynsavgift kr 478,-, vann og kloakkavgift etter forbruk med kr.43,44 pr. kbm. Normalt forbruk pr. husstandsmedlem er ca 50 kbm. Kr 125,- pr. år for leie av vannmåler. Utleie Boligene tillates oppført med egen utleiedel (bileilighet). Diverse LOVVALG - Tomtene selges etter avhendingslovens bestemmelser. ODEL - Det er ikke odel på eiendommen. KONSESJON - I forbindelse med overskjøting av tomtene til kjøper kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. SIKKERHETSSTILLELSE - Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding at dette er ønskelig. HVITVASKINGSLOVEN - Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglers Vederlag Megler har fast provisjon pr. solgte tomt i prosjektet, som utgjør kr ,- eks mva pr solgte enhet. Omkostninger til megler betales av selger. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger til staten. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysingsgebyr for skjøte til staten kr ,-. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon til staten kr ,-. Attestasjonsgebyr kr 202,- Prisantydning Tomtene selges med faste priser. Det vises til vedlagte prisliste. Oppgjør Lovens normalordning om levering av ytelse mot ytelse fravikes slik at 10 % av kjøpesummen betales ved kontrakts underskrift, forutsatt at selgers forbehold ikke er tiltrådt. Resten betales innen overtagelsesdato. Innbetalt forskudd betraktes som depositum som sikkerhet for kjøpers forpliktelser etter avtalen og utbetales ikke selger før etter overtagelse. Besiktigelse Etter avtale med megler. Fellesvisninger vil bli annonsert. Oppdragsansvarlig Hønefoss Eiendom AS, Nordre Torv 4, Pb 279 Sentrum, 3502 Hønefoss, org nr: Og In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt, Vækerøveien 26, 0282 Oslo, org.nr Ansvarlig megler er: Advokat Thor Einar Kristiansen MNA Daglig leder, Fagansvarlig og Megler MNEF Telefon direkte: / E-post: Ansvarlig megler bistås av: Eiendomsmegler Trygve Riise Bergsrud Telefon direkte / E-post: Eiendomsmegler Trine Engnestangen Telefon direkte / E-post: Megler Stein Bakken Telefon direkte / E-post: Eiendomsmegler Helle Thorsdalen Megler Tomas Nordgård Gabrielsen Megler Eileen Vammervold Dreyer Eiendomsmeglerfullmektig Chris Robin Nordby Budgivning Faste priser. Se prisliste og kjøpetilbud. Selger står fritt til å akseptere den enkelte kjøper. Bindende avtale er ikke kommet i stand før kjøpetilbud er meddelt akseptert av selger. Andre faste utgifter Velforeningsavgift kr 400,- pr år (opplysninger fra selger), estimert andel av utgifter til brøyting og vedlikehold av felles adkomstvei, inklusiv utgifter til gatelys kr 800,- pr år (estimat fra selger).

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Prisliste tomter Tomtenr Str Pris eks omk T kr T kr T kr T kr T kr T kr T kr T kr

19

20

21 BESTEMMELSER TIL DETALJ PLAN FOR FELT BK1, BK2, F12 OG F13 PÅ ELSTANGEN HOLE KOMMUNE. PLAN NR Ringerike Eiendomsutvikling, AS Cowi AS. Hønefoss, februar SHG. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER COWI AS Vedtatt av Hole kommunestyre xx.xx.xxxx, som sak nr xxxx Revisjon xx.xx.xxxx 1 FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er å legge til rette for fradeling og utbygging av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 REGULERINGSFORMÅL Området hvor reguleringsplanen gjelder er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planen omfatter del av eiendommen gnr 232, bnr 39 som er ubebygd. Området innfor reguleringsgrensen er regulert til tilfølgende arealformål, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling, plan og bygningsloven (PBL): 1. Bebyggelse. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 1) a. Konsentrert småhusbebyggelse (Bk1_ og Bk2_) b. Frittliggende småhusbebyggelse (A_Bf) c. Felles lekeplass (f_lek) d. Lekeplass (LEK) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 2. a. Veg (f_veg) b. Parkeringsplasser (Pl) 3. Grønnstruktur. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 3. a. Turvei (TV) 4. Hensynssoner. Jfr. PBL 12-6 a. Sikringssone. Frisikt. (H140_)

22 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 3.1 Veisystemet De respektive vegene skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis. Veg 1 for område Bk1_1, Bk1_2 og A_Bf1. Veg2 for område Bk2_1, Bk2_2, Bk2_3 og A_Bf2. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Støy Nødvendige støydempende tiltak skal opparbeides før det gis brukstillatelse. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Lekearealer Lekeplasser skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for områdene BK1_1, BK1_2 og A_Bf1 samt BK2_1, BK2_2, BK2_3 og A_Bf2. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr FELLESBESTEMMELSER 4.1 Areal og volumberegninger Areal og volum skal beregnes i henhold til Plan- og bygningsloven, byggeforskriftene og NS (Tallene dokumenteres i søknaden.) 4.2 Avkjørsler Den eksakte plassering av atkomst til de enkelte områdene eller tomter fastlegges gjennom byggemelding. 4.3 Parkering Parkering dekkes innenfor tomta til hver bolig. I tillegg legges det opp til 4 stk gjesteparkeringsplasser ved enden av f_veg2 og 2 stk gjesteparkeringsplasser ved vendehammer i f_veg Gjerder og skjermvegger Gjerder og skjermvegger skal godkjennes av kommunen. Maksimal høyde på gjerder mot veg er 80 cm. 4.5 Støy For områdene gjelder Miljøverndepartementets retningslinje T Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 8. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr.6.

23 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Utomhusplan Ved byggemelding skal det utarbeides plan for de private uteområdene og redegjøres for utforming av utearealene. Planen skal vise detaljert opparbeidelse med høyder, avvanning, eksisterende og ny vegetasjon. 5.2 Konsentrert småhusbebyggelse (Bk1_1, Bk1_2, Bk2_1, Bk2_2 og Bk2_3) a) Områdene for konsentrert småhusbebyggelse kan fradeles og byggemeldes med hjemmel i detaljplanen. Feltene for konsentrert småhusbebyggelse må byggemeldes under ett og situasjonsplan og utomhusplan må vise fellesområder, lekeplass og gangforbindelser. b) Områdene skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. Maks høyde må ikke overstige 7,5 m i forhold til høyeste terrengnivå. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. c) Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for min. 3 biler på egen grunn, hvorav en plass i carport/garasje. Plasseringen av parkeringsplass/garasje/carport/gjesteparkering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 7. d) %BYA må ikke overstige i Bk1_1 60%, Bk1_2 50%, Bk2_1 50%, Bk2_2 55% og i Bk2_3 60%. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. e) Plan for uteområder og lekeområder skal sendes inn og godkjennes som en del av byggemeldingen. Uteområdet skal være opparbeidet i hht vedtatt plan før bygningene tas i bruk. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Frittliggende småhusbebyggelse (A_Bf1 og A_Bf2) a) Områdene skal bebygges med eneboliger. Maks høyde må ikke overstige 7,5 m i forhold til høyeste terrengnivå. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. b) Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for min 4 biler på egen grunn, hvorav 2 plasser i carport/garasje. For bileilighet i enebolig kreves det 2 ekstra biloppstillingsplasser. Plasseringen av parkeringsplass/garasje/carport/gjesteparkering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 7. c) %BYA må ikke overstige 35% i A_Bf1 og A_Bf2. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. d) Plan for uteområder og lekeområder skal sendes inn og godkjennes som en del av byggemeldingen. Uteområdet skal være opparbeidet i hht vedtatt plan før bygningene tas i bruk. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Lekeplass (LEK) a) Området er felles for eiendommene i felt Bk2_1, Bk2_2, Bk2_3 og A_Bf2 og skal driftes av alle eiendommene i de respektive feltene, jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 14. Det skal opparbeides i henhold til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, vedtatt ved Kgl.res. av 19. juli Lekeplass / ballslette (f_lek1 og f_lek2) a) Områdene er felles for alle eiendommene innenfor reguleringsplan for Elstangen vedtatt , og skal driftes av fellesskapet. b) Innenfor området f_lek1 skal det etableres nærlekeplass for tilgrensende boligfelt. c) I felt f_lek2 skal det anlegges ballslette. Ballsletta skal være ferdig opparbeidet før innflytting i området.

24 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 6.1 Veg (f_veg1 og f_veg2) a) Veg f_veg1 og f_veg2 er private veger. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 14. I området for veg kan det anlegges kjøreveger med kryss, etc. Her inngår areal til kjørebane og veiskulder. b) f_veg1 skal være atkomstvei til eiendommene i Klokkerbråten, sørvest for Bk1. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Parkeringsplasser (Pl) a) Innenfor området er det tillatt med parkeringsplasser. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr GRØNNSTRUKTUR 7.1 Turvei (TV1 og TV2) a) Turveiene kan opparbeides med fast dekke. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr HENSYNSSONE 8.1 Sikringssone (H140_1 og H140_2) Sikringssonene H140_1 og H140_2 er frisiktsone ved veg. a) Frisiktsoner skal være i hht vegvesenets handbok 017 "Veg - og gateutforming". Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. b) I kryss er frisikt vist med mål på reguleringsplanen. c) Gjerder og beplantning i frisiktsonene skal ikke være høyere enn 0,5 m. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1.

25 ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien Hønefoss Norge TLF WWW cowi.no FEBRUAR 2012 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN OPPDRAGSNR. A UTGIVELSESDATO Februar 2012 UTARBEIDET hsso KONTROLLERT shg

26 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 5 1 Bakgrunn På oppdrag for Ringerike Eiendomsutvikling AS er det utarbeidet forslag til detaljert reguleringsplan for felt Bk1, Bk2, F12 og F13 i eksisterende reguleringsplan på Elstangen i Hole kommune. Området gjelder gnr/bnr 232/39. Bk1 i eksisterende reguleringsplan omfatter A_Bf1, Bk1_1 og Bk1_2 i forslag til detaljert reguleringsplan. Bk2 i eksisterende reguleringsplan omfatter A_Bf2, Bk2_1, Bk2_2 og Bk2_3 i forslag til detaljert reguleringsplan. Områdene er tidligere regulert til boligområder i reguleringsplan nr. 220 vedtatt Områdene inngår også i kommuneplanen som utbyggingsområde. Eksisterende plan har bestemmelser som sier at før feltet kan bebygges kreves det bebyggelsesplan dersom det søkes om å endre utbyggingen fra gjeldende illustrasjonsplan. Det var etter gammel planlov. Ny planlov har ikke plantypen bebyggelsesplan lenger. Kommunen har derfor besluttet å kreve detaljert reguleringsplan, da denne ligger nærmest den gamle bebyggelsesplanen i form og innhold. Av samme grunn er også bestemmelsene omarbeidet.

27 6 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN 2 Varsel om regulering Planarbeidet ble varslet på vanlig måte med brev av til offentlige myndigheter og naboer, samt med annonse i Ringerikes Blad. Det ble også varslet oppstart for felt Bk4 samtidig. Se vedlegg 1 for varselbrevet. Det er kommet følgende innspill: 1. Fylkesmannen i Buskerud. Brev av Påpeker krav til støyutredning, rikspolitiske retningslinjer for barn og unge med vekt på tilstrekkelige lekeområder, hensynet til naturlandskapet langs bekkedrag, redegjørelse av miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven, landskapsestetiske forhold, universell utforming og nasjonal målsetting om energieffektive bygninger (gjerne varmepumper). Kommentar: Det er utarbeidet nytt støysonekart for området, se vedlegg 2. I den eksisterende reguleringsplanen for Elstangen inngår rikelig med lekeområder, i tillegg til at området er omkranset av store LNF-områder. Denne planen ivaretar grønnstrukturen i den store planen og det er avsatt en lekeplass i området. Det går 3 små bekker gjennom området, to av disse gjennom grøntarealer (f_lek). Alle disse bekkene er små og har ikke vannføring gjennom hele året. Hvis det trengs konkrete tiltak vil dette bli utført i byggeperioden. Det er ikke gjort spesielle undersøkelser mht naturmangfold i denne planen. En kjenner ikke til at det innenfor dette området på ca 25 daa skulle være forekomster som krever særskilt vern. Bebyggelsen blir eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Det borger ikke for at landskapstrekkene i denne delen av bygda skal bli spesielt påvirket i negativ retning av den planlagt bebyggelsen her. Innenfor feltet vil det bli mulig å bygge boliger med universell utforming. Tomtene er dessuten relativt slake. Vegen opp fra E16 til planområdet har

28 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 7 nok stigningsforhold som er brattere enn anbefalingene mht universell utforming, men det er naturgitt og lite å gjøre noe med. 2. Edel Johanne og Olav Børslett. Naboer til Bk1/Bk2. Brev av Bekymret for stenging av utsikt og bratte atkomster. Ønsker seg knyttet til atkomsten til Bk1, men en slik som blir lagt diagonalt slik at høydeforskjellene blir mindre. Kommentar: Den aktuelle eiendommen ligger på linje med det nederste feltet i Bk1, A_Bf1. Utbygging her vil ikke påvirke utsikt mot fjorden. Adkomst til Bk1 er lagt opp slik at den lett kan forlenges ut av planområdet og gi god adkomst også til den aktuelle eiendommen. 3. Buskerud Fylkeskommune. Brev av Kjenner ikke til om det er automatisk fredede kulturminner i området. Krever å undersøke om rådet om mulige automatisk fredede kulturminner. Ber om midler til dette. (Kr ). Kommentar: Planområdet ble befart i 2011, og det ble gjort funn av en rydningsrøys. Se vedlagt befaringsrapport. Viser ellers til reguleringsplanbestemmelsene som sier at hvis man treffer på automatisk fredete kulturminner under byggeperioden/anleggsperioden skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. 4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Brev av Fare for flom, erosjon og skred utredes i hht NVE's retningslinjer. Viser også til at det er flere små vassdrag i området. Vurdere ny bebyggelse mht skred. Eventuelle fareutsatte soner vises som hensynssoner. Kommentar: Det går 3 små bekker gjennom området. Disse vurderes å ha uvesentlig størrelse og til ikke være kritiske med tanke på flom, erosjon og skred. Skulle det vise seg at konkrete tiltak må utføres gjøres dette i byggeperioden. Grunnen i området består hovedsakelig av fjell i dagen. Steinskred er svært lite trolig og Skrednetts vurderingskart viser heller ikke at området ligger i en slik sone. Mht snøskred viser Skrednetts kart at området ligger i et potensielt utløpsområde mht snøskred. Men vanlig forekommende snømengder og retningen mot vest tilsier at dette er svært teoretisk. Med herskende

29 8 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN vindretning fra sydvest vil det i praksis aldri bli skavldannelser ovenfor feltet. Det er ikke kjent at disse områdene har vært utsatt for snøskred, og tiltak mot dette er derfor ikke vurdert. 5. Statens vegvesen. Brev av Ber om avklaring mht kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Forutsetter at eksisterende veg og parkeringsarealer innenfor planområdet er opparbeidet i hht gjeldende plan. Viser til planlegging av ny E16 og at ny trasé ikke er fastlagt. Ber om oppdaterte støyberegninger og at hastigheten vil bli 100 km/t. Varsler innsigelser dersom støyforholdene ikke blir tilfredsstillende ivaretatt. Kommentar: Ved E16 går det hyppige busser i retningene til og fra Oslo. Grunnlaget for egne bussruter frem til feltet er ikke til stede ennå. Med mer bebyggelse i området kan det bli mulig. Feltet er knyttet til overordnet gang-/og sykkelvegnett i kommunen. Ny gang-/sykkelveg nordover mot E16 er planlagt bygd nå dette året, og en videreføring mot Sundvollen ligger også inne i kommunens planer fremover. En har laget støysonekart for området. Viser her til vedlegg 2 med støyberegningsrapport med illustrasjoner. Det viser at gul støysone i hht støyretningslinjen T-1442 når frem til områdene A_Bf1 og A_Bf2. Her må det gjøres tiltak for å redusere støyen. Planforslaget viser en støyskjerm langs planens avgrensning i nord. 6. Kristian Gullaksen. Brev via mail mottatt Er som nærmeste nabo bekymret for egen utsikt til fjorden. Viser til at da Elstangen AS, ved Garanti Ringbo AS og han inngikk kontrakt om tomtekjøp ble det sagt at Klokkerlia skulle bli et område med godt med luft mellom husene. Ønsker ikke at området heves ved oppfylling. Mener vegen til området og barnehagen er bygget for høyt. Ber om å få se tegningene av boligene. Ønsker at bebyggelsen skal passe den øvrige bebyggelse i området. Kommentar: Gjelder felt Bk4. Ikke aktuelt for felt Bk1 og Bk2. 7. Monica og Ole Einar Gulbrandsen. Mail mottatt Som nabo på gnr 232/48 er også han bekymret for egen utsikt til fjorden.

30 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 9 Ber om et terrengsnitt som viser hvordan husene i Bk2 vil ligge i terrenget og deres høyde. Ber om at det blir satt maks kotehøyde på møne/gesims. Ønsker fartsdumper. Ber om rekkefølgebestemmelser for at det gis bidrag til bygging av gang- /sykkelveg til Sundvollen oppvekstsenter, i fall det ikke er satt av midler til den i kommunen. Kommentar: Boligene er satt med maks mønehøyde på 7,5 m i bestemmelsene. Det vil være et grøntområde (f_lek2) mellom den aktuelle eiendommen og utbyggingen i felt Bk2, og terrenget skrår nedover. Noe forringelse av utsikten kan dog forventes. Kommunen har satt av midler til gangvei. Bygging av fartsdumper vises ikke i reguleringsplaner.

31 10 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN 3 Planområdet Arealoversikt: Boligområder 14,97 daa Lekeområder 6,34 daa Lekeplass 0,63 daa Turveg/Sti 0,2 daa Veg 2,81 daa Sum 24,95 daa Topografi Feltet består av slak, skrånende li ned mot nordvest. Meget bra sol- og utsiktsforhold. Vegetasjon Området er i hovedsak bevokst med lave lauvtrær. Bruken blir såpass intens at en ikke kan forvente at noe vegetasjon blir bevart på tomtene, men i de tilliggende friområdene vil det kunne være naturlig voksende vegetasjon. I dette planområdet vil det kunne plantes i hht eiernes ønsker. Tekniske anlegg Knyttes til stedlig offentlig nett. Overvann knyttes også til stedlig overvannsnett. Bebyggelsen Det legges opp til kjedede eneboliger i felt Bk1_1, Bk1_2, Bk2_1, Bk2_2 og Bk2_3. Dette er illustrert i plankartet med 26 boenheter. I felt A_Bf1 og A_Bf2 legges det opp til frittliggende småhusbebyggelse. Dette er illustrert i plankartet med 8 tomter. Det er satt maks takhøyde til 7,5 m i reguleringsplan. Gjeldene plan har bestemmelser om gesimshøyde og tillat takvinkler som i sum vil kunne gi tilsvarende maks takhøyde. Illustrasjonen viser også forslag til to utvendige biloppstillingsplasser for hver bolig. I tillegg er det en plass i garasje/carport. Der det er illustrert 3

32 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 11 boliger i kjede får den midterste boligen dobbelgarasje. I enden av f_veg2 er det lagt opp til fire gjeste-/fellesparkeringsplasser. I forslaget til bestemmelser har en satt en prosentandel bebygd areal, BYA. I BYA inngår også biloppstillingsplasser. Pga at en definerer lekeområder, lekeplasser, vegarealer, turveier/stier mv utenfor tomtene blir de reguleringstekniske utnyttelsesgradene på hhv 50, 55 og 60 %. Sett i forhold til hele planområdet (ekskl. områder regulert til f_lek) blir den reelle utnyttelsesgraden ca. 35%. Gjeldende reguleringsplan har 30%, men da var ikke biloppstillingsplassene medregnet. De utgjør ca. 4-5%, slik at i utnyttelsen er lik den som er satt i eksisterende plan. I planområdet er felles lekeområder, lekeplass, gjesteparkering og turveg/sti vist som egne formålsfelt. Grøntområder Grøntområdene er vist i eksisterende reguleringsplan som felt F12 og F13, og er definert med formål Felles lekeplass etter gammel Plan- og bygningslov. Disse områdene er omdefinert til Lekeplass med felles eierform etter ny Plan- og bygningslov. Felt Bk2_2 går inn i F13, men dette har det blitt kompensert for ved at områdene A_bf2 og Bk2_3 har blitt smalere og dermed blir lekeområdet her større enn det orginale F13 området. Atkomster og parkering Atkomster til områdene skjer via regulerte veger i områdene. Tilhørende parkeringsplasser vises av illustrasjonen på plankartet. Det legges opp til fire stk parkeringsplasser i enden av f_veg2 ved den innerste tomten i felt A_Bf2 og to stk gjesteparkeringsplasser langs f_veg1. All annen parkering skjer på egen tomt. Støy Boligfeltene ligger relativt langt fra eksisterende og evt. ny E16, men over i terrenget slik at områdene her kan være støyutsatt. Nytt støysonekart for dette planområdet er beregnet. Støyberegningsrapport med illustrasjoner finnes i vedlegg 2. Ut i fra støysonekart 1 under ser man at gul støysone går inn over felt A_Bf1 og A_Bf2. Her må det tiltak til for å reduser støyen. Reguleringsplanforslaget viser støyskjerm satt i enden av tomtene til A_Bf1 og A_Bf2. Denne støyskjermen står på 1,5-2 m fylling / mur fra eksisterende terreng og skjermhøyde på 1,5 m (se prinsippskisse i vedlegg 2). Dette vil være tilstrekkelig for å komme under grensen for støy, se støysonekart 2. Bestemmelsene En har så langt det passer forsøkt å avstemme eksisterende bestemmelser fra reguleringsplanen for Elstangen med denne planen, men ny planlov gir noen andre begreper. Se disse. Viktigste endringer er inndelingen i kapitler og

33 12 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN tilpassing til nye formålsbegreper. Bestemmelsene mht faktiske muligheter og begrensninger i bebyggelse og anlegg er svært identiske.

34 K J Ø P S T I L B U D Sendes Hønefoss Eiendom AS, faks nr Les forbrukerinformajon om budgivning på baksiden før tilbud inngis. Undertegnede gir herved bindende tilbud på kjøp av eiendommen: Tomt nr i TYRIFJORDEN PANORAMA parsell av gnr 232 bnr 39 Hole kommune med bnr (påføres dersom det er tildelt gnr på aktuelle tomt og gnr fremgår av prospektet). 1. Kjøpesum: kr 00/100 som også skrives med bokstaver kroner I tillegg til kjøpesummen betales omkostninger slik som beskrevet i salgsoppgaven/prospektet som jeg/vi samtidig bekrefter å ha mottatt og lest. 2. Oppgjør. Ved kontraktsinngåelse betales 10 % av kjøpesummen angitt i pkt 1 som betraktes som depositum som sikkerhet for kjøpers forpliktelse. Restbeløp betales senest innen overtagelsen av tomten 3. Min/vår finansiering: a) Egenkapital, disponibelt i kontanter kr b) Egenkapital bundet i nåværende bolig/eiendom kr c) Lånetilsagn/mulighet for lån i følgende bank(er)/kredittinstitusjon(er). Bank/Institusjon/kontakt/referanse: Tlf til kontakt/referanse: 4. Betingelser/forutsetninger (fyll ut /kryss evt. av i felt eller stryk ut) Overtagelse av tomten forutsettes/ønsket pr Budet er gitt under forutsetning av at ovennevnte lån blir innvilget Budet står ved lag til den (dato) kl Andre forbehold ved handelen: 5. Når dette tilbud er akseptert av selger innenfor budfristen i pkt 4, gjelder det som foreløpig kontrakt, og binder begge parter. Tilbudet kan ikke trekkes tilbake innenfor akseptfristen dersom selger eller megler er gjort kjent med tilbudet. Selger kan akseptere eller forkaste ethvert tilbud. 6. Opplysninger om budgiver(e) Personalia Signatur Dato: Sted: Budgiver 1: Navn: Telefon: (Arb/mobil/hjem) Personr./org nr (11/9 siffer) Budgiver 2: Navn: Telefon: (Arb/mobil/hjem) Personr./org nr (11/9 siffer) Adresse: Post nr/sted: SIGNATUR(ER):

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste Oppdragsnr: 60130534 VIGRESTAD Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD Fast pris, se egen prisliste Adresse Stokkelandsmarka felt C Postnr/sted 4362 Vigrestad P-rom/bra ca. 64,6/68 kvm - 72,9/77 kvm Vigrestad

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland Drømmen om å eie egen bolig! Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland GAUPEVEGEN 2 / STRAND Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Marianne Torbjørnsen Telefon: 51 74 55 06 Mobil:

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer