Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING"

Transkript

1 Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06 06/00481 HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - LOKALISERING OG SAMSPILL MED REGIONEN PS 0093/06 05/03262 PLANARBEID GRAN SENTRUM - MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID - BYGGEPROSJEKT GRAN AUTO A/S PS 0094/06 06/00930 GRANVANG - UTLEIEPRINSIPPER OG UTLEIESATSER PS 0095/06 06/01184 POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE - OPSJONSAVTALE I MOHAGEN

2 Sak 0091/06 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/00114 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0002/06 Styringsgruppe for Gran sentrum PS 0091/06 Formannskapet Innstilling: 1. Foreliggende Forslag til planprogram - Kommunedelplan Gran sentrum, som er utarbeidet i henhold til kravene i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ), legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Høringsfristen settes til 15. august Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, NVE og Statens vegvesen Utvalg: Styringsgruppe for Gran sentrum Møtedato: Sak: PS 0002/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Berit Halvorsen Rådmann Ellen Stokstad Anders Paulsen Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Leif Kristian Alm (Sp) Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Bleie (H) Kari Marie Engnæs (Sp) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Foreliggende Forslag til planprogram - Kommunedelplan Gran sentrum, som er utarbeidet i henhold til kravene i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ), legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Høringsfristen settes til 15. august Side 2

3 Sak 0091/06 2. Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, NVE og Statens vegvesen Saksdokumenter: Kommunedelplan for Gran sentrum forslag til Planrogram Vedtak, Styringsgruppe, planarbeid Gran sentrum (0001/06) Områdevurdering med presetasjon av tre ulike scenarier (vedtatt ) Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Som forutsatt ved behandlingen av Kommuneplanens arealdel i 2002, ble området i og rundt Gran sentrum i påvente av avklaring av valg av trasévalg for ny Riksveg 4, unntatt fra egen behandling, og det ble vedtatt at Kommuneplan fra 1989 fortsatt skal gjelde. Vedtaket om trasévalg foreligger og en av de viktigste forutsetningene for utarbeidelse av en kommunedelplan for Gran sentrum og omkringliggende område er dermed avklart. Forberedelsene til planarbeid Gran sentrum startet i januar 2005 og er inndelt i fire faser: Forprosjekt Områdevurdering kommunedelplan detaljplaner. Forprosjektet ble gjennomført i 2005 mens områdevurderingen er gjennomført i første halvår Det foreliggende forslaget til planprogram innleder arbeidet med kommunedelplanen og er utarbeidet i henhold til kravene i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ). Planprogrammet er tilpasset omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Planprogrammet skal fastsettes av Gran kommune som planmyndighet. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for selve planarbeidet og for de konskevensutredningene som skal integreres i planforslaget. Det er en uttalt målsetting at første forslag til kommunedelplan skal legges ut til høring omkring årsskiftet 2006/2007. Parallelt med områdevurderingen med scenarieutvikling, har det pågått et avklaringsarbeid mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune for å utpeke tomt for ny Hadeland videregående skole, som fylkestinget har vedtatt skal ligge i Gran sentrum. Dette arbeidet er ikke avsluttet i det kommuneplanarbeidet går inn i planprogramfasen. Vurdering: Avgrensing av planområdets arealmessige omfang og definering av de ulike utbyggingsområdenes formål, utgjør vesentlige rammefaktorer for planarbeidet. Hovedprinsipper for avgrensing av planområdet må avgjøres ved fastsettelse av planprogrammet. De endelige detaljavklaringene for omfang og formål vil avklares gjennom det videre planarbeidet. Som forutsatt i vedtak fattet av Styringsgruppa for planarbeid, Gran sentrum ( ), er områdevurderingen med de tre ulike utviklingsscenariene for Gran sentrum benyttet som grunnlag og bakgrunnsmateriale ved utarbeidelsen av forslag til planprogram. Høringsfristen er foreslått satt til 15. august Side 3 av 17

4 Sak 0092/06 HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - LOKALISERING OG SAMSPILL MED REGIONEN Saksbehandler: Ellen Stokstad Arkiv: A40 &40 Arkivsaksnr.: 06/00481 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0003/06 Styringsgruppe for Gran sentrum PS 0092/06 Formannskapet Innstilling: 1. Gran kommune definerer på dette tidspunkt begrepet Gran sentrum slik: Gran kommunes tilnæring til begrepet Gran sentrum har i løpet av planprosessen for området, utviklet seg til i store trekk å omfatte de områder som ligger innenfor utbyggingsarealer i scenario 3. I forhold til dagens sentrumssituasjon omfatter dette mer enn det en i dag naturlig betegner som sentrum. Begrepet er derfor sett i en tidshorisont på år. I Gran kommunes vurdering av samspillsmuligheter er forståelsen av begrepet vektlagt. 2. a) Gran kommune oversender forslag om at Hadeland videregående skole etablerer seg med utgangspunkt i ett av følgende 5 tomtealternativ: Skiaker, Hofsbro, Sagatangen, Vigga, Idrettsplassen b) Gran kommune vil særskilt anbefale følgende 3 tomtealternativ: Skiaker Hofsbro Idrettsplassen Utvalg: Styringsgruppe for Gran sentrum Møtedato: Sak: PS 0003/06 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Rådmann Ellen Stokstad Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Leif Kristian Alm (Sp) Knut Lehre (Krf) Side 4

5 Sak 0092/06 Helge Midttun (Sv) Berit Halvorsen Anne Lise Bleie (H) Kari Marie Engnæs (Sp) Ordfører Roald Braathen Vedrørende tomtealternativer ble følgende forslag fremmet: AP/SV - Det oversendes tomteforslag om Hofsbro, Skiaker og Idrettsplassen/Klubbhuset. H/Sp - ønsket å ta ut Gran videregåendes nåværende tomt, Vigga og Morstad Sp - ønsket følgende tillegg: En vil ikke motsettes seg at ytterligere alternativ blir vurdert. Krf - ønsker å oversende alternativene Sagatangen, Vigga og Hofsbro Frp - foreslo å oversende Morstad, Idrettsplassen og Hofsbro. Etter noen drøftinger om forslagenes betydning i forhold til innstillingens pkt 2 og 3 ble det enighet om først å votere over hvilke tomtealternativ som ikke oversendes. Deretter over hvilke som skulle særskilt anbefales. Ved votering ble innstillingen til punkt 1 enstemmig vedtatt. Forslaget om å ta ut Morstad fikk 9 stemmer, 1 stemte mot Forslaget om å ta ut Skjervum fikk 6 stemmer, 4 stemte mot. Forslaget om å ta ut Gran videregåendes nåværende tomt ble enstemmig vedtatt. Forslaget om å ta ut Vigga fikk 3 stemmer, 7 stemte mot. Forslaget om å anbefale tomteområdet Skiaker fikk 6 stemmer, 4 stemte mot Forslaget om å anbefale Hofsbro fikk 6 stemmer, 4 stemte mot. Forslaget om å anbefale Idrettsplassen fikk 7 stemmer, 3 stemte mot. Det ble deretter votert over tillegg fra Sp: En vil ikke motsette seg at ytterligere alternativ blir vurdert. Forslaget fikk 4 stemmer, 6 stemte mot. Det var enstemmig enighet om at følgende ordlyd var dekkende for voteringsresultatet: a) Gran kommune oversender forslag om at Hadeland videregående skole etablerer seg med utgangspunkt i ett av følgende 5 tomtealternativ: Skiaker, Hofsbro, Sagatangen, Vigga, Idrettsplassen b) Gran kommune vil særskilt anbefale følgende 3 tomtealternativ: Skiaker Hofsbro Idrettsplassen Og punkt 3 faller ut. Side 5 av 17

6 Sak 0092/06 Vedtak: 2. Gran kommune definerer på dette tidspunkt begrepet Gran sentrum slik: Gran kommunes tilnæring til begrepet Gran sentrum har i løpet av planprosessen for området, utviklet seg til i store trekk å omfatte de områder som ligger innenfor utbyggingsarealer i scenario 3. I forhold til dagens sentrumssituasjon omfatter dette mer enn det en i dag naturlig betegner som sentrum. Begrepet er derfor sett i en tidshorisont på år. I Gran kommunes vurdering av samspillsmuligheter er forståelsen av begrepet vektlagt. 2. a) Gran kommune oversender forslag om at Hadeland videregående skole etablerer seg med utgangspunkt i ett av følgende 5 tomtealternativ: Skiaker, Hofsbro, Sagatangen, Vigga, Idrettsplassen b) Gran kommune vil særskilt anbefale følgende 3 tomtealternativ: Skiaker Hofsbro Idrettsplassen Saksdokumenter: Sitater fra tidligere vedtak/saksbehandling/innstilling Kart over aktuelle tomter Oppsummeringsnotat ang. tomtealternativer Vedlagt: Saksopplysninger: Arbeid hittil Fylkestinget i Oppland fattet 25. oktober 2005 vedtak om lokalisering av Hadeland videregående skole til ny tomt i Gran sentrum. Vedtaket er sitert i vedlegg. Gran kommune utlyste i oktober 2005, uavhengig av utbyggingsplaner for videregående skole, konkurranse om områdevurdering for Gran sentrum som grunnlag for et planlagt kommunedelplanarbeid. Konkurransegrunnlaget ble godkjent i Styringsgruppa (formannskapet utvidet med Krf) På grunn av sammenfallende prosesser i tid, ble det i konkurransegrunnlaget pekt på behov for evt. ny tomt til videregående skole. Innen gjennomføring av kontraktsforhandlinger for oppdraget, var vedtaket i fylkestinget fattet, slik at kravet om å peke på ny tomt ble innarbeidet i oppdraget. Områdevurderingen har vært gjennomført som scenarioutvikling i nært samspill med administrasjonen og styringsgruppa. Side 6 av 17

7 Sak 0092/06 Det er i 3 områdescenarier vist til sammen 4 alternative lokaliseringer av videregående skole, tre nye og ett alternativ med utnyttelse av området der Gran videregående skole er plassert i dag. Undervegs i arbeidet med områdevurderingen har alle regionale fagmyndigheter vært invitert inn i arbeidet. Som del av forberedelsen av overgangen til den mer formelle kommunedelplan-fasen for området, ble det 27.april 2006 gjennomført et eget orienterings- og drøftingsmøte med representanter fra Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune. Tilsvarende møte med NVE vil bli avholdt 24.mai Fagmyndighetene har derfor kunnet gi signaler om kompleksiteten av nødvendige planprosesser i forbindelse området totalt og med de ulike lokaliseringsalternativene for videregående skole, uten at signalene er juridisk bindende for prosessen videre. Styringsgruppa behandlet sak om områdevurderingen 16. mai 2006 og fattet følgende vedtak: 1. Områdevurderingen med presentasjon av tre ulike utviklingssenarier for Gran sentrum tas til orientering og benyttes som grunnlag for den politiske vurderingen og som bakgrunnsmateriale i det videre planarbeidet for Gran sentrum. 2. Gran kommune arrangerer åpent informasjonsmøte med presentasjon av materialet 7.juni Presentasjon av områdevurdering med tre ulike utviklingsscenarier for Gran sentrum settes opp som orienteringstema i kommunestyremøte Parallelt med dette arbeidet, har Oppland fylkeskommune gjennomført møter med kommunen på Hadeland for å forberede etableringen av ny videregående skole. Første møtet ble gjennomført 30. januar I dette møtet presenterte fylkeskommunen en framdriftsplan der både utvelgelse av tomt til ny skole og avhending av eksisterende skoler skulle være avklart innen utgangen av første kvartal. Tidsplanen er deretter justert, men fortsatt forventes det at tomtealternativene er klart definert innen sommeren Fylkeskommunen gjennomført et nytt møte der de presenterte mer konkrete krav til tomt og presenterte samspillsmulighter med kommunene bl.a. om bibliotek og kultursal. 16. mai var fylkeskommunen representert ved presentasjon av scenariene i styringsgruppa. Lokaliseringsalternativene ble nøyere gjennomgått for fylkeskommunen i eget møte 22.mai. Styringsgruppa gjennomførte, i tråd med vedtak av 16.mai, et åpent høringsmøte om områdevurderingen 7. juni. På bakgrunn av dette møtet, besluttet styringsgruppa å vurdere 4 ny lokaliseringer for videregående skole i tillegg til 4 fra scenariene. Administrasjonen utarbeidet deretter et oppsummeringsnotat som kortfattet oppsummerer forhold knyttet til de ulike lokaliseringene til styringsgruppas møte 14. juni. Foreløpig formuleringer knyttet til samspillsmuligheter for kulturbygg/bibliotek/idrett/næringsliv/veksthus ble forelagt styringsgruppa i dette møtet. Formuleringene bygger bl.a. på behandling av sluttrapport fra arbeidsgruppe for regionalt kulturbygg, Gran kommunes saksbehandling av spørsmålet om videregående skole på Hadeland og innstilling fra kulturplankomiteen til kommunestyret 21.juni. Sitater fra disse dokumentene finnes i vedlegg til denne saken. Side 7 av 17

8 Sak 0092/06 Basert på oppsummeringsnotatet, justert etter innspill fra styringsgruppa 14. juni, møtte Gran kommune sammen med Lunner og Jevnaker, Oppland fylkeskommune 16. juni for en grundigere gjennomgang av de 8 alternativene. Oppsummeringsnotatet i justert form, ligger som vedlegg til denne saken. Begrepet Gran sentrum står sentralt i fylkeskommunens arbeid med lokalisering. Til møtet 16. juni hadde derfor administrasjonen en foreløpig definisjon av begrepet: Gran kommunes tilnæring til begrepet Gran sentrum har i løpet av planprosessen for området, utviklet seg til i store trekk å omfatte de områder som ligger innenfor utbyggingsarealer i scenario 3. I forhold til dagens sentrumssituasjon omfatter dette mer enn det en i dag naturlig betegner som sentrum. Begrepet er derfor sett i en tidshorisont på år. I Gran kommunes vurdering av samspillsmuligheter er forståelsen av begrepet vektlagt. Store deler av oppsummeringsnotatet er å betrakte som fakta eller faglige tilrådinger. Det er vesentlig å bemerke at regionale fagmyndigheter ikke har kunnet gi kommentarer eller innspill til de 4 nye alternativene som kom inn i vurderingen etter møtet 7. juni. Det er derfor knyttet noe større usikkerhet til de faglige vurderingene av disse alternativene. Ett sentralt tema i notatet er imidlertid vurderingene rundt samspillsmuligheter, som lang i fra er kun fakta eller fag. I arbeidet med å knytte næringslivet til utvikling av læringssenteret, var representanter for finansinstitusjoner og næringsliv i regionen invitert til et drøftingsmøte med fylkeskommunen og kommunene 22.mai. Dette arbeidet videreføres av en egen arbeidsgruppe. Representanter for formannskapene i Lunner og Gran, representanter for administrasjonene og varaordfører fra Jevnaker, var 15. juni på Vinstra videregående skole for å høre både skolens og kommunens betraktninger ang. felles storsal og samspillet mellom region og videregående skole. Det er på dette punktet, samspillsmuligheter, styringsgruppa må vurdere om formuleringene er dekkende for Gran kommunes syn. Sambruk med offentlig/næring Kultursal Bibliotek Idrett Næringsliv/ veksthus Sagatangen Eksisterende tomt (GVs + Granvang) Lokaliseringen gir gode Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av muligheter for utvikling av felles løsninger felles løsninger kommune(r)/skole når det kommune(r)/skole når det gjelder folkebibliotek og gjelder folkebibliotek og kultursal. kultursal. Idrettsanlegget vil kunne Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med utvikles i samhandling med idretten lokalt. idretten lokalt. Lokaliseringen kan gi Lokaliseringen kan gi grunnlag for etablering av grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid. veksthus/næringslivssamarbeid Området ved klubbhuset/idrettsplassen Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Felles bibliotek bør også vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan gi grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarb eid Side 8 av 17

9 Sak 0092/06 Jordet sør for Granstunet (Vigga) Skjervum Sør for Gran ungdomsskole (Morstad) Sambruk med offentlig/næring Kultursal Bibliotek Idrett Næringsliv/ veksthus Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder folkebibliotek og kultursal. Idrettsanlegget vil antakelig kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt.. Lokaliseringen kan gi grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid Lokaliseringen gir ikke gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder folkebibliotek. Felles kultursal vil kunne vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan virke problematisk for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid Lokaliseringen kan gi muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Folkebibliotek synes mindre aktuelt. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan virke problematisk for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid Skiaker Hofsbro Sambruk med offentlig/næring Kultursal Bibliotek Idrett Næringsliv/ veksthus Lokaliseringen gir muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Folkebibliotek bør kunne vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan virke noe problematisk for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid. Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Folkebibliotek bør kunne vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan antakelig gi grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid. Videre arbeid med saken Følgende forhold gjenstår for Oppland fylkeskommune: 1. Valg av det/de tomtealternativ det skal arbeides videre med 2. Planavklaring 3. Tomteerverv 4. Samspill om etablering av fellesfunksjoner, i særdeleshet bibliotek, kultursal, idrett, næring. I tillegg kommer spørsmål om salg av de eksisterende skolene, hvorav to ligger i Gran kommune. Valg av det/de tomtealternativ det skal arbeides videre med Side 9 av 17

10 Sak 0092/06 Det er Oppland fylkeskommune som er utbygger og må foreta det endelige valget av det/de alternativ de vil gå videre med å avklare. Oppland fylkeskommune ønsker en offisiell oversendelse av de tomtealternativene Gran kommune finner aktuelle. I tillegg ønsker fylkeskommunen en vurdering av/uttalelse om lokalisering fra alle tre kommunene. I prinsippet kunne fylkeskommunen valgt fritt hvilke lokalisering de selv ønsker utredet, uavhengig av kommunens planarbeide. Slik prosessen er lagt opp, blir kommunene grundig involvert i arbeidet på et tidlig tidspunkt. Planavklaring I planavklaringen har Gran kommune en formell rolle. Som planmyndighet vil formannskapet som planutvalg og kommunestyret som vedtaksorgan for reguleringsplaner behandle lokaliseringen i den grad valget av tomt betinger endring av reguleringsplanen for området. Tomteerverv Det er kun som evt. grunneier Gran kommune har noen rolle i grunnerverv. Dersom ervervet ikke skjer frivillig, er det kommunen som har mulighet til å ekspropriere, dersom dette, rent teoretisk, skulle bli ytterste konsekvens av et tomtevalg. Samspill om etablering av fellesfunksjoner, i særdeleshet bibliotek, kultursal, idrett, næring. Avhengig av lokalisering vil kommunene vurdere egnethet for investering og drift av felles bibliotek og kultursal. Dette arbeidet pågår og vil pågå parallelt med tomtevalg. Kommunenes vilje er til dels kommet fram gjennom tidligere arbeider, men er ikke minst et vesentlig tema for Gran kommune i kulturplankomiteens innstilling til kommunestyret 21. juni. Sitat fra handlingsplanen er gjengitt i vedlegg til denne saken. I tillegg til Gran kommunes egenvilje, er dette er tema som også berører de andre kommunene i regionen. Både Lunner og Jevnaker deltar på møtene med Oppland fylkeskommune og er dermed godt orientert om forholdene. Rammene for regionens engasjement i bibliotek og kultursal må forhandles fram som en avtale mellom fylkeskommunene og kommunen(e). En slik avtale må godkjennes i kommunestyret. Samspill med idretten er i fylkeskommunens planer vist som mulighet til felles bruk av bane(r), hall, garderober osv. På dette punktet gjenstår vesentlige vurderinger, både fra idrettens egen side og mellom utbygger og idretten lokalt. Det er etablert en egen arbeidsgruppe som har vurdert samspill næring/opplæringssenter. Dette arbeidet vil også pågå i tiden framover. Vurdering: Avklaringsbehov pr 21.juni Side 10 av 17

11 Sak 0092/06 På nåværende tidspunkt er det nødvendig at Gran kommune tar stilling til følgende: Definisjonen av Gran sentrum. Begrepet skal avklares gjennom planprogramarbeidet for området, men ut i fra dagens kunnskap er formuleringen som er gjengitt i tekstboks tidligere i denne saken. Er denne formuleringen dekkende for formannskapets vurdering kunnskap på nåværende tidspunkt? Oversendelse av tomtealternativer, inkl. formuleringer om samspillsmuligheter Ønsker formannskapet å oversende alle alternativene til Oppland fylkeskommune, og er formuleringene om samspill under de ulike alternativ dekkende. Reelle forhandlinger og utarbeidelse/behandling av samarbeidsavtale vil komme seinere i prosessen. Uttalelse om tomtevalg. Oppland fylkeskommune ønsker signaler fra kommunene til sitt tomtevalg. Et alternativ til å peke på aktuell(e) tomt(er), er å angi hvilke som er mindre aktuelle. Side 11 av 17

12 Sak 0093/06 PLANARBEID GRAN SENTRUM - MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID - BYGGEPROSJEKT GRAN AUTO A/S Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: L12 &00 Arkivsaksnr.: 05/03262 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0093/06 Formannskapet Innstilling: 1. Gran kommune samtykker i at Gran Auto / Møller Eiendom kan starte arbeidet med detaljplanlegging av et konkret byggeprosjekt på gnr. 262 bnr. 29. Eiendommen må utbygges på en slik måte at det etableres en kvartalsstruktur med god arealutnyttelse, og der det avsettes plass til traseer for veg og gangveg /grøntbelter på vestsiden og sørside av tomta. Byggelinjer m.m. fastsettes i samarbeid mellom kommunen og utbygger. Når en detaljplan for prosjektet er ferdig, tar formannskapet endelig stilling til om byggeprosjektet kan gjennomføres uavhengig av det vedtatte bygge- og deleforbudet i Gran sentrum. Saksdokumenter: Formannskapets vedtak i sak 0002/06 bygge- og deleforbud Gran sentrum Kartskisser foreløpige planer for byggeprosjekt Gran Auto A/S ( ) Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Vassenden sentrum (1985) Vedlagt: Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i møte 1.februar 2006 (sak 0002/06) midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Gran sentrum, jfr. vedlagte kopi av formannskapets vedtak. Forbudet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33, og i denne paragrafen heter det bl.a. at: Det faste utvalg for plansaker kan samtykke i at en eiendom blir delt eller et arbeid utført, hvis det etter utvalgets skjønn ikke vil vanskeliggjøre den nye regulering. Gjennom arbeidet med planarbeidet i Gran sentrum, og behandlingen av bygge- og deleforbudet, har det vært pekt på den spesielle situasjonen til Gran Auto. Bedriften ønsker å starte gjenoppbygging etter brann, og har skissert et byggeprosjekt som inneholder både næringslokaler og boliger på eiendommen gnr. 262 bnr. 29 og naboeiendommene på østsiden (jfr. vedlagte kopier av foreløpige tegninger). Vurdering: Rådmannen mener at Gran Auto er i en spesiell situasjon i forhold til de andre næringsinteressene som har skissert ideer og planer for nybygg i Gran sentrum. Den spesielle situasjonen gjør at det etter rådmannens vurdering ikke bør være problematisk å anbefale at dette prosjektet kan prioriteres, og at bedriften nå kan gå videre med sine planer. Side 12

13 Sak 0093/06 I scenariene for Gran sentrum som er lagt fram av Asplan Viak AS er Gran Autos tomt vist som næringsareal i alle alternativer. I tre av fire alternativer (2, 2b og 3) er tomta vist som kombinert formål (næring og boliger) mens det i scenario 1 er vist som ren næringstomt. Rådmannen går ut ifra at det mest realistiske er å ta utgangspunkt i kombinert formål i det videre planarbeidet for denne tomta. I alle scenariene er det vist en vegløsning (framtidig hovedveg / fylkesveg eller lokalveg) langs vestkanten av tomta, og veg eller gangveg / grøntkorridor langs sørkanten av tomta. Rådmannen mener at det i det videre arbeidet med et byggeprosjekt bør søkes etablert en form for kvartalsstruktur med god arealutnyttelse, der en tar utgangspunkt i en vegkorridor vest for tomta og en vegkorridor (eller gangveg / grøntkorridor) sør for tomta. Bredden på korridorene, byggelinjer m.m. bør avklares i det videre detaljplanarbeidet, og i et nært samarbeid mellom kommunen og utbygger. Disse hensynene ser ut til å være godt ivaretatt i de foreløpige ideskissene som er presentert, se vedlagte kopier. Eiendommen gnr. 262 bnr. 29 er regulert til næringsformål (byggeområde erverv / forretninger) i reguleringsplanen for Vassenden sentrum, som ble godkjent i I reguleringsplanen er det fastlagt en utnyttelsesgrad på U = 0,3 (gammel beregningsmetode). Reguleringsbestemmelsene fastslår i tillegg at det med bygningsrådets samtykke også kan etableres boliger m.m. i området. I og med at den utbyggingen som planlegges i hovedtrekkene er i tråd med den gamle reguleringsplanen, bør det ikke være nødvendig å kreve at Gran Auto / Møller Eiendom utarbeider noen ny reguleringsplan. Det må imidlertid utarbeides en bebyggelsesplan / situasjonsplan som viser utbyggingsprosjektet, gjerne i flere byggetrinn. Forholdet til vedtatt U- grad må vurderes i det videre arbeidet, og det kan vurderes om det kan gis dispensasjon eller vedtas mindre vesentlig reguleringsendring dersom dette viser seg å være nødvendig og ønskelig. Rådmannen anbefaler at det gis klarsignal til at Gran Auto / Møller Eiendom kan starte arbeidet med en detaljplan for et konkret byggeprosjekt på gnr. 262 bnr. 29. Forutsetningen for at dette skal kunne unntas fra bygge- og deleforbudet må være at det fremmes et prosjekt som tar hensyn til ønske om kvartalsstruktur, arealutnyttelse, byggegrenser m.m., jfr. de punktene som er nevnt ovenfor. Rådmannen foreslår at formannskapet tar endelig stilling til om utbyggingsprosjektet kan gjennomføres uavhengig av det vedtatte bygge- og deleforbudet i Gran sentrum når en konkret detaljplan for prosjektet er ferdig. Side 13 av 17

14 Sak 0094/06 GRANVANG - UTLEIEPRINSIPPER OG UTLEIESATSER Saksbehandler: Grete Øverlier Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 06/00930 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0094/06 Formannskapet PS 0036/06 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune fastsetter følgende utleiepris på Granvang, storsalen: 1. Utleieprisen inndeles i tre ulike prisklasser og skillet mellom dagtid og kveldstid settes til kl Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere: Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Arrangører utenom det frivillige organisasjonslivet /kommersielle arrangement. Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager kr. 600,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) 2. Utleie av storsalen på Granvang prioriteres i følgende rekkefølge: Kulturskolen og kommunens egen aktivitet, lag og foreninger med barn og ungdoms arrangement / øving, lag og foreningers voksenaktivitet og arrangører utenom det frivillige organisajsonslivet. 3. Rådmannen i Gran deligeres myndighet til å fastsette utleiepris som en pakkepris på utleie til lag og foreninger ved større arrangement. Saksdokumenter: K.sak 0074/05 Avklaring av intensjonsavtale mellom Gran kommune og Gran allmenning Kulturskolens framtidige behov for lokaler. Vedlagt: Nei Denne saken behandles i ekstra formannskapsmøte som blir gjennomført i forkant av kommmunestyremøtet. Formannskapets innstilling vil derfor bli presentert og delt ut i møtet. Saksopplysninger: Bakgrunn for kjøp av Granvang Side 14

15 Sak 0094/06 I K-sak74/05 Avklaring av intensjonsavtale mellom Gran kommune og Gran Almenning - Kulturskolens behov for lokaliteter - vedtok Gran kommune å kjøpe Granvang. Kulturkolens behov for undervisningslokaler samt flytting av bibliotekfilalen til Granvang for samordning sto sentralt i saken. Videre var sikring av storsalfunksjon for lag og foreninger viktig. Behovsvurderingen bygget på kulturplankomiteens tilnærming løsningen kan fungere som en varig mellomløsning av midlertidig karakter eller videreutvikles som en mer varig løsning Erfaringer fra første halvår: Våren 2006 var det stor pågang på bruk av storsalen, da flere lag/foreninger hadde leieavtale med tidligere utleier. Til tross for stor aktivitet i sammenheng med opprusting av trappeganger ble de fleste arrangement gjennomført. Den største pågangen om leie kom fra teatermiljø og korps, spesielt fra Gran Jente- og Guttekorps, Brandbu skolekorps og ren Hornmusikkforening. Etter hvert kom det ønsker fra korpsene om øvingskvelder på Granvang da korpsene av og til måtte vike plass for skolenes egne aktiviteter. Salen ble også leid ut til fellesmøter for skolene. I tillegg til bruk av storsalen var det flere leietakere som lånte kulturskolens undervisningsrom bak scene og tidligere kafeteria lokalene. Utover lag og foreninger var det flere bedrifter som ønsker å leie lokaler for utstillinger og salg av diverse varer. Disse forespørslene er så langt ikke imøtekommet da det ikke var etablert faste renholdsrutiner eller drift av bygget i forhold til leietagere. Vurdering: Erfaringer fra første halvår om etterspørsel på leie har kulturskolen planlagt egen aktivitet på hverdagskvelder for å imøtekomme det frivillige kulturlivet om leie på helg. Desentralisert undervisning må opprettholdes, men flere undervisningstilbud flyttes til Granvang som en oppfølging av intensjonen ved kjøp. Storsalen blir en viktige opplærings- og framføringsarena og kulturskolens egne behov bør prioriteres, men samordnes med det frivillige kulturliv for å opprettholde storsalfunksjonen for disse grupper. Leietagere som bør prioriteres og evt. samordnes med kulturskolens og kommunens egen bruk er aktivitet og arrangement knyttet til barn og unge. Når det gjelder utleiepriser er det naturlig å sammenligne uleie av storsalen med utleie av kinosalen i Huset som har følgende utleiepriser : Utleieprisen inndeles i tre ulike prisklasser og skillet mellom dagtid og kveldstid settes til kl Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere: Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Arrangører utenom det frivillige organisasjonslivet Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager kr. 600,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) Kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) Kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) Side 15 av 17

16 Sak 0094/06 Det er viktig at storsalen kan benyttes av kulturlivet når den ikke er i bruk av kulturskolen. På den bakgrunn bør utleiepriser settes på et nivå som ikke hindrer lag og foreninger i å benytte storsalen. Ved større arrangement må utleiepris sees i sammenheng med andre økonomiske virkemidler på kultursektoren. De generelle tilskuddsordninger som bla husleietilskudd og undersuddsgarantier fra kommunen vurderes etter søknad i forhold til hvert enkelt arrangements inntekter, utgifter og brukergruppe. Ved større arrangement kan noen leietakere ha behov for å leie over flere dager, samt benytte tilleggsrom som til daglig benyttes av bibliotek/kulturskole. For å oppnå fleksible løsninger og en prisfastsetting i forhold til arrangementets art, omfang og brukergruppe bør rådmannen deligeres myndighet til å gi en pakkepris for leie. Å etablere faste enhetspriser på tilleggsrom synes lite hensiktsmessig da dette i praksis vil si rom som må "sambrukes" med kulturskolen. Økonomiske konsekvenser ved utleie: Drift av Granvang første halvår gir ikke bakgrunn for å legge fram økonomiske konsekvenser av foreslåtte leiesatser. Hele Granvang har vært i en situasjon hvor undervisning, lærermøter handverkere og leietagere har samordnet aktivitet i huset. Fra høsten vil også bibliotektfilialen flytte inn og drift huset må samorganiseres. Det er vankelig å se at de foreslåtte leiesatsene vil dekke evt. merutgifter ved utleie. Tidligere fastsatt husleie ved bla Brandbu kino, inngår som del av de kulturpolitiske virkemidlene for tilrettelegging for lag/foreninger og lokalt kulturliv. Det blir viktig å følge opp hvilke økonomiske konsekvenser utleien vil få for den totale driften av huset bla ift. renhold, administrasjon og energiutgifter. Økte driftsutgifter som en følge av utleie til lag og foreninger, som et kulturpolitisk virkemiddel, kan vanskelig dekkes innenfor bibliotek og kulturskolens budsjett og må ses i sammenheng med byggets samlede forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Side 16 av 17

17 Sak 0095/06 POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE - OPSJONSAVTALE I MOHAGEN Saksbehandler: Dag Nicolaisen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/01184 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0095/06 Formannskapet Innstilling: Forslag til Opsjonsavtale mellom Gran kommune og Politiets data- og materielltjeneste vedrørende tomt i Mohagen Næringsområde godkjennes. Saksdokumenter: Opsjonsavtale Kart Vedlagt: Saksopplysninger: Det har gjennom flere år vært arbeidet for å finne gode løsninger for Politiets data- og materielltjeneste i Gran kommune. Vurdering: Politiets data- og materielltjeneste er en kompetansearbeidsplass med mange ansatte. Det er svært positivt at PDMT ønsker å bygge seg videre opp i Mohagen. Side 17

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.06.2006 Tid: 1400 20.00 Forfall: Pål Herbrand Eriksen (Ap) Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Dag Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45 Møtedato: 15.11.2006 Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.30 Forfall: Runar Myrvold

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.03.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13 eller 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13 eller 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.09.2006 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13 eller 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2017/3036-1 Arkiv: 140 Dato: 28.04.2017 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Arne Aukland Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Fast utvalg for plansaker

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksframlegg Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand GBNR - 10/1/1, GBNR - 10/13, GBNR - 11/2, GBNR -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00 Forfall: Therese Alm (Ap) Varamedlemmer: Peter Oscar Saugstad (Ap) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaker 77/12 12/00078 48 78/12 12/00078 43 79/12 11/02924 45 Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Sak 50/16 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 08:00-15:00 Merknader til møtet: Dialogmøte budsjett mellom formannskapet, enhetsledere og tillitsvalgte. 08.00

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/395 Dato: 08.03.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune OVERSENDELSE AV OMRÅDEPLAN BERKSTADBUKTA

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 28.04.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.05.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jane Merete Jonassen FE - 141, FA - L00 17/3

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jane Merete Jonassen FE - 141, FA - L00 17/3 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jane Merete Jonassen FE - 141, FA - L00 17/3 Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS 23.02.2017 010/17 Utvalg for kultur og samfunn PS 22.02.2017 010/17

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.04.2014 A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Planutvalget 17.06.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Dag Ellefsrud (Frp) Wenche Strand (Ap) Peter O. Saugstad (Ap) Rigmor Aasrud (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne Katrine

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer