Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING"

Transkript

1 Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06 06/00481 HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - LOKALISERING OG SAMSPILL MED REGIONEN PS 0093/06 05/03262 PLANARBEID GRAN SENTRUM - MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID - BYGGEPROSJEKT GRAN AUTO A/S PS 0094/06 06/00930 GRANVANG - UTLEIEPRINSIPPER OG UTLEIESATSER PS 0095/06 06/01184 POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE - OPSJONSAVTALE I MOHAGEN

2 Sak 0091/06 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/00114 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0002/06 Styringsgruppe for Gran sentrum PS 0091/06 Formannskapet Innstilling: 1. Foreliggende Forslag til planprogram - Kommunedelplan Gran sentrum, som er utarbeidet i henhold til kravene i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ), legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Høringsfristen settes til 15. august Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, NVE og Statens vegvesen Utvalg: Styringsgruppe for Gran sentrum Møtedato: Sak: PS 0002/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Berit Halvorsen Rådmann Ellen Stokstad Anders Paulsen Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Leif Kristian Alm (Sp) Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Bleie (H) Kari Marie Engnæs (Sp) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Foreliggende Forslag til planprogram - Kommunedelplan Gran sentrum, som er utarbeidet i henhold til kravene i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ), legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Høringsfristen settes til 15. august Side 2

3 Sak 0091/06 2. Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, NVE og Statens vegvesen Saksdokumenter: Kommunedelplan for Gran sentrum forslag til Planrogram Vedtak, Styringsgruppe, planarbeid Gran sentrum (0001/06) Områdevurdering med presetasjon av tre ulike scenarier (vedtatt ) Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Som forutsatt ved behandlingen av Kommuneplanens arealdel i 2002, ble området i og rundt Gran sentrum i påvente av avklaring av valg av trasévalg for ny Riksveg 4, unntatt fra egen behandling, og det ble vedtatt at Kommuneplan fra 1989 fortsatt skal gjelde. Vedtaket om trasévalg foreligger og en av de viktigste forutsetningene for utarbeidelse av en kommunedelplan for Gran sentrum og omkringliggende område er dermed avklart. Forberedelsene til planarbeid Gran sentrum startet i januar 2005 og er inndelt i fire faser: Forprosjekt Områdevurdering kommunedelplan detaljplaner. Forprosjektet ble gjennomført i 2005 mens områdevurderingen er gjennomført i første halvår Det foreliggende forslaget til planprogram innleder arbeidet med kommunedelplanen og er utarbeidet i henhold til kravene i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ). Planprogrammet er tilpasset omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Planprogrammet skal fastsettes av Gran kommune som planmyndighet. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for selve planarbeidet og for de konskevensutredningene som skal integreres i planforslaget. Det er en uttalt målsetting at første forslag til kommunedelplan skal legges ut til høring omkring årsskiftet 2006/2007. Parallelt med områdevurderingen med scenarieutvikling, har det pågått et avklaringsarbeid mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune for å utpeke tomt for ny Hadeland videregående skole, som fylkestinget har vedtatt skal ligge i Gran sentrum. Dette arbeidet er ikke avsluttet i det kommuneplanarbeidet går inn i planprogramfasen. Vurdering: Avgrensing av planområdets arealmessige omfang og definering av de ulike utbyggingsområdenes formål, utgjør vesentlige rammefaktorer for planarbeidet. Hovedprinsipper for avgrensing av planområdet må avgjøres ved fastsettelse av planprogrammet. De endelige detaljavklaringene for omfang og formål vil avklares gjennom det videre planarbeidet. Som forutsatt i vedtak fattet av Styringsgruppa for planarbeid, Gran sentrum ( ), er områdevurderingen med de tre ulike utviklingsscenariene for Gran sentrum benyttet som grunnlag og bakgrunnsmateriale ved utarbeidelsen av forslag til planprogram. Høringsfristen er foreslått satt til 15. august Side 3 av 17

4 Sak 0092/06 HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - LOKALISERING OG SAMSPILL MED REGIONEN Saksbehandler: Ellen Stokstad Arkiv: A40 &40 Arkivsaksnr.: 06/00481 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0003/06 Styringsgruppe for Gran sentrum PS 0092/06 Formannskapet Innstilling: 1. Gran kommune definerer på dette tidspunkt begrepet Gran sentrum slik: Gran kommunes tilnæring til begrepet Gran sentrum har i løpet av planprosessen for området, utviklet seg til i store trekk å omfatte de områder som ligger innenfor utbyggingsarealer i scenario 3. I forhold til dagens sentrumssituasjon omfatter dette mer enn det en i dag naturlig betegner som sentrum. Begrepet er derfor sett i en tidshorisont på år. I Gran kommunes vurdering av samspillsmuligheter er forståelsen av begrepet vektlagt. 2. a) Gran kommune oversender forslag om at Hadeland videregående skole etablerer seg med utgangspunkt i ett av følgende 5 tomtealternativ: Skiaker, Hofsbro, Sagatangen, Vigga, Idrettsplassen b) Gran kommune vil særskilt anbefale følgende 3 tomtealternativ: Skiaker Hofsbro Idrettsplassen Utvalg: Styringsgruppe for Gran sentrum Møtedato: Sak: PS 0003/06 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Rådmann Ellen Stokstad Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Leif Kristian Alm (Sp) Knut Lehre (Krf) Side 4

5 Sak 0092/06 Helge Midttun (Sv) Berit Halvorsen Anne Lise Bleie (H) Kari Marie Engnæs (Sp) Ordfører Roald Braathen Vedrørende tomtealternativer ble følgende forslag fremmet: AP/SV - Det oversendes tomteforslag om Hofsbro, Skiaker og Idrettsplassen/Klubbhuset. H/Sp - ønsket å ta ut Gran videregåendes nåværende tomt, Vigga og Morstad Sp - ønsket følgende tillegg: En vil ikke motsettes seg at ytterligere alternativ blir vurdert. Krf - ønsker å oversende alternativene Sagatangen, Vigga og Hofsbro Frp - foreslo å oversende Morstad, Idrettsplassen og Hofsbro. Etter noen drøftinger om forslagenes betydning i forhold til innstillingens pkt 2 og 3 ble det enighet om først å votere over hvilke tomtealternativ som ikke oversendes. Deretter over hvilke som skulle særskilt anbefales. Ved votering ble innstillingen til punkt 1 enstemmig vedtatt. Forslaget om å ta ut Morstad fikk 9 stemmer, 1 stemte mot Forslaget om å ta ut Skjervum fikk 6 stemmer, 4 stemte mot. Forslaget om å ta ut Gran videregåendes nåværende tomt ble enstemmig vedtatt. Forslaget om å ta ut Vigga fikk 3 stemmer, 7 stemte mot. Forslaget om å anbefale tomteområdet Skiaker fikk 6 stemmer, 4 stemte mot Forslaget om å anbefale Hofsbro fikk 6 stemmer, 4 stemte mot. Forslaget om å anbefale Idrettsplassen fikk 7 stemmer, 3 stemte mot. Det ble deretter votert over tillegg fra Sp: En vil ikke motsette seg at ytterligere alternativ blir vurdert. Forslaget fikk 4 stemmer, 6 stemte mot. Det var enstemmig enighet om at følgende ordlyd var dekkende for voteringsresultatet: a) Gran kommune oversender forslag om at Hadeland videregående skole etablerer seg med utgangspunkt i ett av følgende 5 tomtealternativ: Skiaker, Hofsbro, Sagatangen, Vigga, Idrettsplassen b) Gran kommune vil særskilt anbefale følgende 3 tomtealternativ: Skiaker Hofsbro Idrettsplassen Og punkt 3 faller ut. Side 5 av 17

6 Sak 0092/06 Vedtak: 2. Gran kommune definerer på dette tidspunkt begrepet Gran sentrum slik: Gran kommunes tilnæring til begrepet Gran sentrum har i løpet av planprosessen for området, utviklet seg til i store trekk å omfatte de områder som ligger innenfor utbyggingsarealer i scenario 3. I forhold til dagens sentrumssituasjon omfatter dette mer enn det en i dag naturlig betegner som sentrum. Begrepet er derfor sett i en tidshorisont på år. I Gran kommunes vurdering av samspillsmuligheter er forståelsen av begrepet vektlagt. 2. a) Gran kommune oversender forslag om at Hadeland videregående skole etablerer seg med utgangspunkt i ett av følgende 5 tomtealternativ: Skiaker, Hofsbro, Sagatangen, Vigga, Idrettsplassen b) Gran kommune vil særskilt anbefale følgende 3 tomtealternativ: Skiaker Hofsbro Idrettsplassen Saksdokumenter: Sitater fra tidligere vedtak/saksbehandling/innstilling Kart over aktuelle tomter Oppsummeringsnotat ang. tomtealternativer Vedlagt: Saksopplysninger: Arbeid hittil Fylkestinget i Oppland fattet 25. oktober 2005 vedtak om lokalisering av Hadeland videregående skole til ny tomt i Gran sentrum. Vedtaket er sitert i vedlegg. Gran kommune utlyste i oktober 2005, uavhengig av utbyggingsplaner for videregående skole, konkurranse om områdevurdering for Gran sentrum som grunnlag for et planlagt kommunedelplanarbeid. Konkurransegrunnlaget ble godkjent i Styringsgruppa (formannskapet utvidet med Krf) På grunn av sammenfallende prosesser i tid, ble det i konkurransegrunnlaget pekt på behov for evt. ny tomt til videregående skole. Innen gjennomføring av kontraktsforhandlinger for oppdraget, var vedtaket i fylkestinget fattet, slik at kravet om å peke på ny tomt ble innarbeidet i oppdraget. Områdevurderingen har vært gjennomført som scenarioutvikling i nært samspill med administrasjonen og styringsgruppa. Side 6 av 17

7 Sak 0092/06 Det er i 3 områdescenarier vist til sammen 4 alternative lokaliseringer av videregående skole, tre nye og ett alternativ med utnyttelse av området der Gran videregående skole er plassert i dag. Undervegs i arbeidet med områdevurderingen har alle regionale fagmyndigheter vært invitert inn i arbeidet. Som del av forberedelsen av overgangen til den mer formelle kommunedelplan-fasen for området, ble det 27.april 2006 gjennomført et eget orienterings- og drøftingsmøte med representanter fra Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune. Tilsvarende møte med NVE vil bli avholdt 24.mai Fagmyndighetene har derfor kunnet gi signaler om kompleksiteten av nødvendige planprosesser i forbindelse området totalt og med de ulike lokaliseringsalternativene for videregående skole, uten at signalene er juridisk bindende for prosessen videre. Styringsgruppa behandlet sak om områdevurderingen 16. mai 2006 og fattet følgende vedtak: 1. Områdevurderingen med presentasjon av tre ulike utviklingssenarier for Gran sentrum tas til orientering og benyttes som grunnlag for den politiske vurderingen og som bakgrunnsmateriale i det videre planarbeidet for Gran sentrum. 2. Gran kommune arrangerer åpent informasjonsmøte med presentasjon av materialet 7.juni Presentasjon av områdevurdering med tre ulike utviklingsscenarier for Gran sentrum settes opp som orienteringstema i kommunestyremøte Parallelt med dette arbeidet, har Oppland fylkeskommune gjennomført møter med kommunen på Hadeland for å forberede etableringen av ny videregående skole. Første møtet ble gjennomført 30. januar I dette møtet presenterte fylkeskommunen en framdriftsplan der både utvelgelse av tomt til ny skole og avhending av eksisterende skoler skulle være avklart innen utgangen av første kvartal. Tidsplanen er deretter justert, men fortsatt forventes det at tomtealternativene er klart definert innen sommeren Fylkeskommunen gjennomført et nytt møte der de presenterte mer konkrete krav til tomt og presenterte samspillsmulighter med kommunene bl.a. om bibliotek og kultursal. 16. mai var fylkeskommunen representert ved presentasjon av scenariene i styringsgruppa. Lokaliseringsalternativene ble nøyere gjennomgått for fylkeskommunen i eget møte 22.mai. Styringsgruppa gjennomførte, i tråd med vedtak av 16.mai, et åpent høringsmøte om områdevurderingen 7. juni. På bakgrunn av dette møtet, besluttet styringsgruppa å vurdere 4 ny lokaliseringer for videregående skole i tillegg til 4 fra scenariene. Administrasjonen utarbeidet deretter et oppsummeringsnotat som kortfattet oppsummerer forhold knyttet til de ulike lokaliseringene til styringsgruppas møte 14. juni. Foreløpig formuleringer knyttet til samspillsmuligheter for kulturbygg/bibliotek/idrett/næringsliv/veksthus ble forelagt styringsgruppa i dette møtet. Formuleringene bygger bl.a. på behandling av sluttrapport fra arbeidsgruppe for regionalt kulturbygg, Gran kommunes saksbehandling av spørsmålet om videregående skole på Hadeland og innstilling fra kulturplankomiteen til kommunestyret 21.juni. Sitater fra disse dokumentene finnes i vedlegg til denne saken. Side 7 av 17

8 Sak 0092/06 Basert på oppsummeringsnotatet, justert etter innspill fra styringsgruppa 14. juni, møtte Gran kommune sammen med Lunner og Jevnaker, Oppland fylkeskommune 16. juni for en grundigere gjennomgang av de 8 alternativene. Oppsummeringsnotatet i justert form, ligger som vedlegg til denne saken. Begrepet Gran sentrum står sentralt i fylkeskommunens arbeid med lokalisering. Til møtet 16. juni hadde derfor administrasjonen en foreløpig definisjon av begrepet: Gran kommunes tilnæring til begrepet Gran sentrum har i løpet av planprosessen for området, utviklet seg til i store trekk å omfatte de områder som ligger innenfor utbyggingsarealer i scenario 3. I forhold til dagens sentrumssituasjon omfatter dette mer enn det en i dag naturlig betegner som sentrum. Begrepet er derfor sett i en tidshorisont på år. I Gran kommunes vurdering av samspillsmuligheter er forståelsen av begrepet vektlagt. Store deler av oppsummeringsnotatet er å betrakte som fakta eller faglige tilrådinger. Det er vesentlig å bemerke at regionale fagmyndigheter ikke har kunnet gi kommentarer eller innspill til de 4 nye alternativene som kom inn i vurderingen etter møtet 7. juni. Det er derfor knyttet noe større usikkerhet til de faglige vurderingene av disse alternativene. Ett sentralt tema i notatet er imidlertid vurderingene rundt samspillsmuligheter, som lang i fra er kun fakta eller fag. I arbeidet med å knytte næringslivet til utvikling av læringssenteret, var representanter for finansinstitusjoner og næringsliv i regionen invitert til et drøftingsmøte med fylkeskommunen og kommunene 22.mai. Dette arbeidet videreføres av en egen arbeidsgruppe. Representanter for formannskapene i Lunner og Gran, representanter for administrasjonene og varaordfører fra Jevnaker, var 15. juni på Vinstra videregående skole for å høre både skolens og kommunens betraktninger ang. felles storsal og samspillet mellom region og videregående skole. Det er på dette punktet, samspillsmuligheter, styringsgruppa må vurdere om formuleringene er dekkende for Gran kommunes syn. Sambruk med offentlig/næring Kultursal Bibliotek Idrett Næringsliv/ veksthus Sagatangen Eksisterende tomt (GVs + Granvang) Lokaliseringen gir gode Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av muligheter for utvikling av felles løsninger felles løsninger kommune(r)/skole når det kommune(r)/skole når det gjelder folkebibliotek og gjelder folkebibliotek og kultursal. kultursal. Idrettsanlegget vil kunne Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med utvikles i samhandling med idretten lokalt. idretten lokalt. Lokaliseringen kan gi Lokaliseringen kan gi grunnlag for etablering av grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid. veksthus/næringslivssamarbeid Området ved klubbhuset/idrettsplassen Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Felles bibliotek bør også vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan gi grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarb eid Side 8 av 17

9 Sak 0092/06 Jordet sør for Granstunet (Vigga) Skjervum Sør for Gran ungdomsskole (Morstad) Sambruk med offentlig/næring Kultursal Bibliotek Idrett Næringsliv/ veksthus Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder folkebibliotek og kultursal. Idrettsanlegget vil antakelig kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt.. Lokaliseringen kan gi grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid Lokaliseringen gir ikke gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder folkebibliotek. Felles kultursal vil kunne vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan virke problematisk for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid Lokaliseringen kan gi muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Folkebibliotek synes mindre aktuelt. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan virke problematisk for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid Skiaker Hofsbro Sambruk med offentlig/næring Kultursal Bibliotek Idrett Næringsliv/ veksthus Lokaliseringen gir muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Folkebibliotek bør kunne vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan virke noe problematisk for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid. Lokaliseringen gir gode muligheter for utvikling av felles løsninger kommune(r)/skole når det gjelder kultursal. Folkebibliotek bør kunne vurderes. Idrettsanlegget vil kunne utvikles i samhandling med idretten lokalt. Lokaliseringen kan antakelig gi grunnlag for etablering av veksthus/næringslivssamarbeid. Videre arbeid med saken Følgende forhold gjenstår for Oppland fylkeskommune: 1. Valg av det/de tomtealternativ det skal arbeides videre med 2. Planavklaring 3. Tomteerverv 4. Samspill om etablering av fellesfunksjoner, i særdeleshet bibliotek, kultursal, idrett, næring. I tillegg kommer spørsmål om salg av de eksisterende skolene, hvorav to ligger i Gran kommune. Valg av det/de tomtealternativ det skal arbeides videre med Side 9 av 17

10 Sak 0092/06 Det er Oppland fylkeskommune som er utbygger og må foreta det endelige valget av det/de alternativ de vil gå videre med å avklare. Oppland fylkeskommune ønsker en offisiell oversendelse av de tomtealternativene Gran kommune finner aktuelle. I tillegg ønsker fylkeskommunen en vurdering av/uttalelse om lokalisering fra alle tre kommunene. I prinsippet kunne fylkeskommunen valgt fritt hvilke lokalisering de selv ønsker utredet, uavhengig av kommunens planarbeide. Slik prosessen er lagt opp, blir kommunene grundig involvert i arbeidet på et tidlig tidspunkt. Planavklaring I planavklaringen har Gran kommune en formell rolle. Som planmyndighet vil formannskapet som planutvalg og kommunestyret som vedtaksorgan for reguleringsplaner behandle lokaliseringen i den grad valget av tomt betinger endring av reguleringsplanen for området. Tomteerverv Det er kun som evt. grunneier Gran kommune har noen rolle i grunnerverv. Dersom ervervet ikke skjer frivillig, er det kommunen som har mulighet til å ekspropriere, dersom dette, rent teoretisk, skulle bli ytterste konsekvens av et tomtevalg. Samspill om etablering av fellesfunksjoner, i særdeleshet bibliotek, kultursal, idrett, næring. Avhengig av lokalisering vil kommunene vurdere egnethet for investering og drift av felles bibliotek og kultursal. Dette arbeidet pågår og vil pågå parallelt med tomtevalg. Kommunenes vilje er til dels kommet fram gjennom tidligere arbeider, men er ikke minst et vesentlig tema for Gran kommune i kulturplankomiteens innstilling til kommunestyret 21. juni. Sitat fra handlingsplanen er gjengitt i vedlegg til denne saken. I tillegg til Gran kommunes egenvilje, er dette er tema som også berører de andre kommunene i regionen. Både Lunner og Jevnaker deltar på møtene med Oppland fylkeskommune og er dermed godt orientert om forholdene. Rammene for regionens engasjement i bibliotek og kultursal må forhandles fram som en avtale mellom fylkeskommunene og kommunen(e). En slik avtale må godkjennes i kommunestyret. Samspill med idretten er i fylkeskommunens planer vist som mulighet til felles bruk av bane(r), hall, garderober osv. På dette punktet gjenstår vesentlige vurderinger, både fra idrettens egen side og mellom utbygger og idretten lokalt. Det er etablert en egen arbeidsgruppe som har vurdert samspill næring/opplæringssenter. Dette arbeidet vil også pågå i tiden framover. Vurdering: Avklaringsbehov pr 21.juni Side 10 av 17

11 Sak 0092/06 På nåværende tidspunkt er det nødvendig at Gran kommune tar stilling til følgende: Definisjonen av Gran sentrum. Begrepet skal avklares gjennom planprogramarbeidet for området, men ut i fra dagens kunnskap er formuleringen som er gjengitt i tekstboks tidligere i denne saken. Er denne formuleringen dekkende for formannskapets vurdering kunnskap på nåværende tidspunkt? Oversendelse av tomtealternativer, inkl. formuleringer om samspillsmuligheter Ønsker formannskapet å oversende alle alternativene til Oppland fylkeskommune, og er formuleringene om samspill under de ulike alternativ dekkende. Reelle forhandlinger og utarbeidelse/behandling av samarbeidsavtale vil komme seinere i prosessen. Uttalelse om tomtevalg. Oppland fylkeskommune ønsker signaler fra kommunene til sitt tomtevalg. Et alternativ til å peke på aktuell(e) tomt(er), er å angi hvilke som er mindre aktuelle. Side 11 av 17

12 Sak 0093/06 PLANARBEID GRAN SENTRUM - MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID - BYGGEPROSJEKT GRAN AUTO A/S Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: L12 &00 Arkivsaksnr.: 05/03262 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0093/06 Formannskapet Innstilling: 1. Gran kommune samtykker i at Gran Auto / Møller Eiendom kan starte arbeidet med detaljplanlegging av et konkret byggeprosjekt på gnr. 262 bnr. 29. Eiendommen må utbygges på en slik måte at det etableres en kvartalsstruktur med god arealutnyttelse, og der det avsettes plass til traseer for veg og gangveg /grøntbelter på vestsiden og sørside av tomta. Byggelinjer m.m. fastsettes i samarbeid mellom kommunen og utbygger. Når en detaljplan for prosjektet er ferdig, tar formannskapet endelig stilling til om byggeprosjektet kan gjennomføres uavhengig av det vedtatte bygge- og deleforbudet i Gran sentrum. Saksdokumenter: Formannskapets vedtak i sak 0002/06 bygge- og deleforbud Gran sentrum Kartskisser foreløpige planer for byggeprosjekt Gran Auto A/S ( ) Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Vassenden sentrum (1985) Vedlagt: Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i møte 1.februar 2006 (sak 0002/06) midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Gran sentrum, jfr. vedlagte kopi av formannskapets vedtak. Forbudet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33, og i denne paragrafen heter det bl.a. at: Det faste utvalg for plansaker kan samtykke i at en eiendom blir delt eller et arbeid utført, hvis det etter utvalgets skjønn ikke vil vanskeliggjøre den nye regulering. Gjennom arbeidet med planarbeidet i Gran sentrum, og behandlingen av bygge- og deleforbudet, har det vært pekt på den spesielle situasjonen til Gran Auto. Bedriften ønsker å starte gjenoppbygging etter brann, og har skissert et byggeprosjekt som inneholder både næringslokaler og boliger på eiendommen gnr. 262 bnr. 29 og naboeiendommene på østsiden (jfr. vedlagte kopier av foreløpige tegninger). Vurdering: Rådmannen mener at Gran Auto er i en spesiell situasjon i forhold til de andre næringsinteressene som har skissert ideer og planer for nybygg i Gran sentrum. Den spesielle situasjonen gjør at det etter rådmannens vurdering ikke bør være problematisk å anbefale at dette prosjektet kan prioriteres, og at bedriften nå kan gå videre med sine planer. Side 12

13 Sak 0093/06 I scenariene for Gran sentrum som er lagt fram av Asplan Viak AS er Gran Autos tomt vist som næringsareal i alle alternativer. I tre av fire alternativer (2, 2b og 3) er tomta vist som kombinert formål (næring og boliger) mens det i scenario 1 er vist som ren næringstomt. Rådmannen går ut ifra at det mest realistiske er å ta utgangspunkt i kombinert formål i det videre planarbeidet for denne tomta. I alle scenariene er det vist en vegløsning (framtidig hovedveg / fylkesveg eller lokalveg) langs vestkanten av tomta, og veg eller gangveg / grøntkorridor langs sørkanten av tomta. Rådmannen mener at det i det videre arbeidet med et byggeprosjekt bør søkes etablert en form for kvartalsstruktur med god arealutnyttelse, der en tar utgangspunkt i en vegkorridor vest for tomta og en vegkorridor (eller gangveg / grøntkorridor) sør for tomta. Bredden på korridorene, byggelinjer m.m. bør avklares i det videre detaljplanarbeidet, og i et nært samarbeid mellom kommunen og utbygger. Disse hensynene ser ut til å være godt ivaretatt i de foreløpige ideskissene som er presentert, se vedlagte kopier. Eiendommen gnr. 262 bnr. 29 er regulert til næringsformål (byggeområde erverv / forretninger) i reguleringsplanen for Vassenden sentrum, som ble godkjent i I reguleringsplanen er det fastlagt en utnyttelsesgrad på U = 0,3 (gammel beregningsmetode). Reguleringsbestemmelsene fastslår i tillegg at det med bygningsrådets samtykke også kan etableres boliger m.m. i området. I og med at den utbyggingen som planlegges i hovedtrekkene er i tråd med den gamle reguleringsplanen, bør det ikke være nødvendig å kreve at Gran Auto / Møller Eiendom utarbeider noen ny reguleringsplan. Det må imidlertid utarbeides en bebyggelsesplan / situasjonsplan som viser utbyggingsprosjektet, gjerne i flere byggetrinn. Forholdet til vedtatt U- grad må vurderes i det videre arbeidet, og det kan vurderes om det kan gis dispensasjon eller vedtas mindre vesentlig reguleringsendring dersom dette viser seg å være nødvendig og ønskelig. Rådmannen anbefaler at det gis klarsignal til at Gran Auto / Møller Eiendom kan starte arbeidet med en detaljplan for et konkret byggeprosjekt på gnr. 262 bnr. 29. Forutsetningen for at dette skal kunne unntas fra bygge- og deleforbudet må være at det fremmes et prosjekt som tar hensyn til ønske om kvartalsstruktur, arealutnyttelse, byggegrenser m.m., jfr. de punktene som er nevnt ovenfor. Rådmannen foreslår at formannskapet tar endelig stilling til om utbyggingsprosjektet kan gjennomføres uavhengig av det vedtatte bygge- og deleforbudet i Gran sentrum når en konkret detaljplan for prosjektet er ferdig. Side 13 av 17

14 Sak 0094/06 GRANVANG - UTLEIEPRINSIPPER OG UTLEIESATSER Saksbehandler: Grete Øverlier Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 06/00930 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0094/06 Formannskapet PS 0036/06 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune fastsetter følgende utleiepris på Granvang, storsalen: 1. Utleieprisen inndeles i tre ulike prisklasser og skillet mellom dagtid og kveldstid settes til kl Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere: Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Arrangører utenom det frivillige organisasjonslivet /kommersielle arrangement. Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager kr. 600,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) 2. Utleie av storsalen på Granvang prioriteres i følgende rekkefølge: Kulturskolen og kommunens egen aktivitet, lag og foreninger med barn og ungdoms arrangement / øving, lag og foreningers voksenaktivitet og arrangører utenom det frivillige organisajsonslivet. 3. Rådmannen i Gran deligeres myndighet til å fastsette utleiepris som en pakkepris på utleie til lag og foreninger ved større arrangement. Saksdokumenter: K.sak 0074/05 Avklaring av intensjonsavtale mellom Gran kommune og Gran allmenning Kulturskolens framtidige behov for lokaler. Vedlagt: Nei Denne saken behandles i ekstra formannskapsmøte som blir gjennomført i forkant av kommmunestyremøtet. Formannskapets innstilling vil derfor bli presentert og delt ut i møtet. Saksopplysninger: Bakgrunn for kjøp av Granvang Side 14

15 Sak 0094/06 I K-sak74/05 Avklaring av intensjonsavtale mellom Gran kommune og Gran Almenning - Kulturskolens behov for lokaliteter - vedtok Gran kommune å kjøpe Granvang. Kulturkolens behov for undervisningslokaler samt flytting av bibliotekfilalen til Granvang for samordning sto sentralt i saken. Videre var sikring av storsalfunksjon for lag og foreninger viktig. Behovsvurderingen bygget på kulturplankomiteens tilnærming løsningen kan fungere som en varig mellomløsning av midlertidig karakter eller videreutvikles som en mer varig løsning Erfaringer fra første halvår: Våren 2006 var det stor pågang på bruk av storsalen, da flere lag/foreninger hadde leieavtale med tidligere utleier. Til tross for stor aktivitet i sammenheng med opprusting av trappeganger ble de fleste arrangement gjennomført. Den største pågangen om leie kom fra teatermiljø og korps, spesielt fra Gran Jente- og Guttekorps, Brandbu skolekorps og ren Hornmusikkforening. Etter hvert kom det ønsker fra korpsene om øvingskvelder på Granvang da korpsene av og til måtte vike plass for skolenes egne aktiviteter. Salen ble også leid ut til fellesmøter for skolene. I tillegg til bruk av storsalen var det flere leietakere som lånte kulturskolens undervisningsrom bak scene og tidligere kafeteria lokalene. Utover lag og foreninger var det flere bedrifter som ønsker å leie lokaler for utstillinger og salg av diverse varer. Disse forespørslene er så langt ikke imøtekommet da det ikke var etablert faste renholdsrutiner eller drift av bygget i forhold til leietagere. Vurdering: Erfaringer fra første halvår om etterspørsel på leie har kulturskolen planlagt egen aktivitet på hverdagskvelder for å imøtekomme det frivillige kulturlivet om leie på helg. Desentralisert undervisning må opprettholdes, men flere undervisningstilbud flyttes til Granvang som en oppfølging av intensjonen ved kjøp. Storsalen blir en viktige opplærings- og framføringsarena og kulturskolens egne behov bør prioriteres, men samordnes med det frivillige kulturliv for å opprettholde storsalfunksjonen for disse grupper. Leietagere som bør prioriteres og evt. samordnes med kulturskolens og kommunens egen bruk er aktivitet og arrangement knyttet til barn og unge. Når det gjelder utleiepriser er det naturlig å sammenligne uleie av storsalen med utleie av kinosalen i Huset som har følgende utleiepriser : Utleieprisen inndeles i tre ulike prisklasser og skillet mellom dagtid og kveldstid settes til kl Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere: Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager Arrangører utenom det frivillige organisasjonslivet Ukedager (mandag fredag) Helg- og helligdager kr. 600,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr. 800,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) Kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) Kr ,- (dagtid) kr ,- (kveldstid) Side 15 av 17

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer