nr 29/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 29/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Delvis erstatning INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STARLIT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: STORE BOKSTAVER MED LØPER I FRONT (591) Merket er i farger: Nei LRC Products Ltd, 35 New Bridge Street, EC4V6BW LONDON, GB (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:25 Fottøy. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUAKER STILA QUAKER STILA (550) Merkekategori: Varemerke The Quaker Oats Co, 555 West Monroe Street, IL CHICAGO, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Kornbasert snacks og snackmat. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPITFIRE SPITFIRE (550) Merkekategori: Varemerke Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, IN46268 INDIANAPOLIS, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Pesticider; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, og insektisider for bruk i landbruk. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen shipinside shipinside (550) Merkekategori: Varemerke Maritime Møbler AS, Dragvågen, 6457 MOLDE, NO (740) Fullmektig: Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, NO Databehandlingsapparater og -innretninger; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; Programvarer [innregistrerte EDB programmer]; Skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse:12 Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; Båter; Hellende plan for båter [slipper]; Drivskruer for båter; Løsningsinnretninger for båter; Master for båter; Propeller for båter; Styreanordninger for båter; Båtshaker, Fendere for skip; Glassruter for kjøretøyer, Kalesjer for kjøretøyer; Båtskroker; Kryssholt for skip; Skip; Skipsskrog; Vant for båter, Yachter. Klasse:20 Anretningsbord; Arkivskap; Hyller for arkivskap; Benker [møbler]; Beholdere; Sengebeslag, ikke av møbler; vindusbeslag, ikke av metall; Beslag for dører, ikke av metall; Beslag for møbler, ikke av metall; Bokhyller; Bokreoler; Sminkebord; Tegnebord; Toalettbord; Bord[møbel]; Bordplater; Dører for møbler; Dørklinker, ikke av metall; Dørhåndtak, ikke av metall; Flaggstenger; Speilfliser; Hodestøtter [møbler]; Håndkleskap [møbel]; Møbelhyller; Hyller for lagring; Kasser av tre eller plast; Kasser, ikke av metall; Klesstativer; Kommoder; Kontormøbler; Madrasser; Matskap, ikke av metall; Møbeldeler av tre, Møbeldører, Møbelsnekkerarbeid, Møbler; Plastbeslag for møbler; Møbler av metall, Nagler, ikke av metall; Rammelister; Reoler; Rottingrør, Senger [møbler]; Skap; Skjermbrett [møbel]; Skuffer; Stoler [seter]; Traller [møbler]; Tre for møbler. Klasse:37 Skipsbygging; Vedlikehold av kjøretøyer; Restaurering av møbler; Vedlikehold av møbler; Polstring av møbler; Skipsverft. Klasse:42 Arkitekter, Rådgivning vedrørende bygging; Planlegging vedrørende bygging; Programmering for datamaskiner; Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; Kopiering av dataprogrammer; Utarbeidelse av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Industrielt design; Design av computersystemer, Industriell formgivning; Grafisk formgivning; Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise]; lnteriørarkiteter; lnteriørdekorering; lnteriørkonsulentvirksomhet; Konsulenttjenester innen dataprogramvare; Motedesigntjenester; Plantegning i forbindelse med bygging; Programmering for datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Utleie av software [EDB]; Vedlikehold av dataprogrammer og software. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/736,045 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen novashunt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja NovaShunt AG, Baarerstrasse 10, 6304 ZUG, CH (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Hardware og software til støtte for insettbare og innplanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat samt deler dertil. Klasse:10 Innsettbare og implanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere, og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat og deler dertil. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/736,042 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOVASHUNT NOVASHUNT (550) Merkekategori: Varemerke NovaShunt AG, Baarerstrasse 10, 6304 ZUG, CH (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Hardware og software til støtte for insettbare og innplanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat samt deler dertil. Klasse:10 Innsettbare og implanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere, og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat og deler dertil. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Din Boligmegler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Din Boligmegler AS, Christian Frederik plass 4, 0154 OSLO, NO (740) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREENMAN GREENMAN (550) Merkekategori: Varemerke Greenman AB, Svärmaregatan 1, NORRKÖPING, SE (740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:2 Tonere (blekk) for fotokopieringsapparater og - maskiner; fargepatroner/ tonere (fyllte) for skrivere og fotokopieringsapparater. Skrivere for datamaskiner; databehandlingsutstyr og datarnaskiner; registrerte dataprogram; dataprogram (nedlastbar programvare); fotokopieringsapparater (fotografiske, elektrostatiske og termiske). Klasse:16 Fargebånd for skrivere; fargebånd; karbonruller; kopieringspapir (papirvarer); bladpapir (kontormateriell); papir for utskrift; papirvarer (skrive og kontormateriale). (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei zero Holding GmbH & Co KG, Speicher 1, Haus 2-4, Konsul-Smidt-Straße 8G, BREMEN, DE (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske såper; parfymevarer, eteriske oljer, artikler for kropps- og skjønnhetspleie. Briller, inkludert solbriller. Klasse:14 Smykker, inkludert bijouteri; ur og klokker, klokkereimer. Klasse:18 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:35 Bager og sekker. Yttertøy, inkludert strikket og vevet tøy; fottøy, hodeplagg, belter (unntatt belter laget av uedle og edle metaller og deres imitasjoner), hansker og vanter, skjerf, hodetørklær og halstørklær. Beltespenner (tilbehør til klær). Tjenester i forbindelse med detaljsalg, inkludert postordre, via kanaler for teleshopping og internett, relatert til klær, hodeplagg og fottøy, lærvarer (inkludert klær), kosmetikk, parfymevarer, briller og kontaktlinser, armbåndsur og lommeur, smykker; presentasjon av varer i butikker, på varemesser og kommunikasjonsmedia, for detaljhandel; profesjonell og faglig forretningsrådgivning og markedsføring for andre; franchising, nemlig fremskaffe organisatorisk knowhow. 5

6 registrerte varemerker /10 Klasse:36 Økonomisk forvaltning for virksomheter og foretak innenfor yttertøysbransjen; fremskaffelse av økonomisk knowhow. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLOSSEUM PARK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen iphase iphase (550) Merkekategori: Varemerke Hamworthy Plc, Fleets Corner, BH170JT POOLE, DORSET, GB (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Instrumenter og apparater til måling av ulike fluider; deler og tilbehør for foran nevnte varer (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei selvaag Eiendom AS, Postboks 544 Økern, 0512 OSLO, NO (740) Fullmektig: Selvaag Forvaltning AS, Postboks 524 Økern, 0512 OSLO, NO Klasse:36 Utleie av boliger, utleie av næringslokaler, utleie av parkeringsplasser, utleie av torgplass og uteareal. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, restaurantvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flexiweb Flexiweb (550) Merkekategori: Varemerke NSN ASA, Østerdalsgata 1B, 0658 OSLO, NO Hukommelseslager for datamaskiner, computerprogrammer/dataprogrammer - nedlastbar programvare, databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner-innregistrerte programmer for - innregistrerte på databærere, programvarer - innregistrerte EDB programmer. Klasse:38 Data assistert overføring av beskjeder og bilder, elekstronisk postoverføring, fremskaffelse av tilgang til databaser, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. Klasse:42 Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, design av computersystemer, innstallasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data - ikke fysisk konvertering, programmering for datamaskiner, opprettelse og vedlikehold av websider for andre, programmering for datamaskiner, utleie av software - EDB, utleie av webserver, vedlikehold av dataprogrammer og software, vedlikehold og opprettelse av websider for andre, webhotell - tilby vertstjenester for andres hjemmesider. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smykke-Line Smykke-Line (550) Merkekategori: Varemerke Line S Darrud, Korsplassen 56, 3408 TRANBY, NO Klasse:14 Egenproduserte smykker. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen spit (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRaFT ADVOKATFIRMA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: Firkant med kraft skrevet og ordet advokatfirma under. (591) Merket er i farger: Ja Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219C, 1162 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Société de Prospection et d'inventions Techniques SPIT, 150, route de Lyon, BOURG-LES- VALENCE, FR (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske harpikser for plugger og andre festeanordninger. Klasse:6 Spiker av metall, dykkerter, skruer, bolter, hjulbolter og -pigger, nagler, skruehylser, halsringer, flenser og metallenker (flanges) og lignende festeinnretninger av metall. Klasse:7 Pistoler, hammere og apparater for festing, tetning, boring, kutting eller drilling med pulver eller gasspatron; magasinladere og patroner for kruttskytevåpen og utstyr for festing eller tetning, maskiner for komprimert luft eller komprimert gass, herunder kompressorer, pneumatiske hammere og perforerings- og demoleringsmaskiner og -apparater av alle slag, sveiseapparater og -maskiner, maskiner for å sette inn festeelementer, spiker- og naglemaskiner, hefte- og stiftemaskiner; elektriske kraftgeneratorer for lodding, bits og diamantskiver for drilling og boring, pistoler for harpiksrør og patroner; stenger, innsatser og føringsstykker av metall, endestykker, adaptere, understell og tilbehør som lar seg demontere for festing, tetning, drilling, boring og skjæring, av metall og ikke av metall. Klasse:8 Alle slags apparater, innretninger og verktøy for å montere nagler, plugger, skruer, stifter og spikere av faste materialer, herunder håndverktøy, herunder spiker- og nagledorer og pistoler, herunder pistoler som aktiveres med krutt eller andre typer kjemiske magasiner. Klasse:20 Nagler, plugger, skruer, bolter, ikke av metall. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RIG CHASE RIG CHASE (550) Merkekategori: Varemerke Norse Cutting & Abandonment AS, Hamrasletta 11, 4056 TANANGER, NO (740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:37 Klasse:40 Klasse:42 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; tjenester vedrørende forberedelse for brønnaktiviteter, brønnaktiviteter og avslutning av brønnaktiviteter; brønnboring; demontering av undervannsinstallasjoner; sanering av undervannsinstallasjoner; driftsnedlegging og avstenging av brønner; rådgiving og prosjektstyring vedrørende forannevnte tjenester. Avfallsbehandling [gjenvinning], avfallsdestruksjon, petroleumsbehandling samt sortering av avfall og resirkulerbart materiale i forbindelse med forberedelse for brønnaktiviteter, brønnaktiviteter og avslutning av brønnaktiviteter; rådgiving vedrørende forannevnte tjenester. Undervannsundersøkelser, kontroll av undervannsinstallasjoner, kontroll av brønner, ingeniørvirksomhet, tekniske prosjektstudier og prosjektstyring i forbindelse med forberedelse for brønnaktiviteter, brønnaktiviteter og avslutning av brønnaktiviteter. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WENDY WENDY (550) Merkekategori: Varemerke Wendy Promotions Ltd, 185 Fleet Street, EC4A2HS LONDON, GB (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Såper; parfymer; eteriske oljer; kropps- og skjønnhetspleieprodukter; hårvann; kosmetikk; kosmetikkpenner; kosmetiske dekorasjonsmotiver; pleieprodukter for dyr. Klasse:8 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Bestikk. Enheter for opptak, overføring og avspilling av lyd og bilder; magnetiske opptaksmedia, grammofonplater; lagringsmedia for lyd; lagringsmedia for bilder og informasjon; alle typer datamedier, (alle de forannevnte varene med informasjonen lagret eller arkivert i dem); disketter; lydkassetter ("recorded"); videokassetter ("recorded"); elektroniske datahaser lagret i datamedia, i særdeleshet CD'er, CD-ROM, CDI, DVD; MP3, MP4, videodisketter, chips og andre lagringsmedier, uansett type, filmer (fremkallet); DVD spillere; mobile elektroniske kalendere med telekommunikasjonsfunksjoner; MP3 og MP4 spillere; personsøkere (radiomottakere for personsøkere), elektroniske magasiner, bøker, brosjyre-, referanse bøker og alle andre trykte produkter som er lagret elektronisk på datalagringsmedier; computerprogram (som kan lastes ned), software (lagret), elektroniske publikasjoner (lagret på et datalagringsmedia eller nedlastbare; lydbøker; magneter; kjøleskapsmagneter; spillprogram for computere og konsoller; videospill på kassetter, CD-ROM, DVD og andre lagringsmedie- sportsbriller; beskyttelseshjelmer for sport. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; gullsmedvarer, smykker, edle steiner; klokker og kronometriske instrumenter; nøkkelringer (motegullsmedvarer). Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; forlagsvarer (som er inkludert i klasse 16), og i særdeleshet bøker, brosjyrer, aviser, blader og andre periodisk trykte varer, tegneserier og andre trykte varer; maler/oppskrifter for håndarbeid (laget av papir eller kartong); klemmer, etiketter, klistremerker, plakater; tredimensjonale plakater; kalendere; adressebøker; notatblokker; autografalbumer; fotoalbum; kort; bilder og fotoprodukter; skrivesaker og kontorrekvisita (unntatt møbler); frimerker og frimerkeputer; skrivesaker; brevpapir; instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater); artikler til bruk for kunstnere; artikler til bruk ved håndarbeid; malekoster. Lær og lærimitasjoner og varer av disse materialer; ryggsekker, bagger; skolesekker; vesker; reise- og håndvesker; nøkkelvesker (lærvarer); paraplyer og solparasoller; toalettvesker; hestetepper; hestereip; bogtre; 8

9 registrerte varemerker /10 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 seletøy til hester, ikke laget av edelt metall; sadler til hester; klesartikler for dyr; pisker, seletøy og sadler. Møbler, speil, rammer; varer laget av tre, korkstokker, halmstrå, piletre eller plastikk. Redskap og bokser for husholdning og kjøkkenbruk (ikke laget av rustfritt stål eller plettert); børster og svamper; hårbørster; glassvarer, porselen og varer laget av stein; kaffekopper og mugger; kopper; termoflasker; flaskeåpnere; hestebørster. Sengetøy; sengetepper; senge- og bordduker; vevde stoffer og tekstiler. Klær, i særdeleshet T-skjorter; bukser; topper; rideklær; nattklær, sko; hodeplagg inkludert skyggeluer; moteplagg for ryttere og hester; badeklær; sportsklær. Taljereip; hårspenner; hårpynt og tilbehør; hårbånd; lapper for påstryking på tekstiler. Leker, spill; spillekort; puslespill, koseleker laget av stoff og andre materialer; elektroniske spill (ikke som ekstra enheter til TV'er); sports balltre; gymnastikkredskaper og - utstyr; sportsartikler; surfebrett (seilbrett); surfebrett (bølgesurfing); skateboards; skøyter. Varehandel av alle de forannevnte varene i klasse 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 og 28; markedsføring; samling og systematisering av data i computer databaser; call centre tjenester. Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på Internett; tilveiebringelse av Internett tilgang (software); tilveiebringelse av beregningsplattformer via Internett; tilveiebringelse av portaler i Internett; operering av "chatlines", "chatrooms" og forum; e-post tjenester; fremsending av alle typer nyheter til Internett adresser ("webmessaging"); tilveiebringelse av oppslagstavlemuligheter, i elektroniske nettverk, nemlig drift av elektroniske lesehjørner (forum) for arkivering, samling og tilveiebringelse av brev fra lesere, informasjon og meninger av alle slag; tilveiebringelse av tilgang til computer databaser og computer datanettverk; tilveiebringelse av E-handel plattformet på Internett og andre elektroniske media, tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et verdensomspennende computer nettverk; elektronisk dataoverføring og tilveiebringelse av tilgang til databaser som teletjenester og mediatjenester; video-on-demand (overføring av videoer via Internett og online nettverk som individuell kommunikasjon gjennom enkle oppkall); tilveiebringelse av tilgang til computer programmer i datanettverk; overføring av informasjon in computer nettverk; leasing/leie av tilgangstid til informasjon i computer nettverk; nyhetsbyråtjenester. Organisering av reiser; samling av nyheter og informasjon samt konsultasjon og informasjon om ridestaller, rideklubber, rideorganisasjoner og rideturer. "Print on demand" tjenester (bøker, aviser, blader eller trykte varer som er tilgjengelige som digitale maler for "printing on demand"). Forlagshustjenester (unntatt trykketjenester); publisering og levering av forlagshusvarer og trykte varer (unntatt for markedsføringsformål), i særdeleshet aviser, blader, bøker, tegneserier, også i elektronisk form og også på Internett; publisering og levering av trykte varer fra forlagshus i form av elektroniske media; online publikasjoner av elektroniske bøker, aviser, blader og andre forlagshusvarer og trykte varer; utdanning; opplæring; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske spill tjenester tilveiebrakt via Internett; tjenester forbundet med online spill; filmproduksjon; produksjon av TV og radiounderholdning; filmleie; arrangering av live events; produksjon og organisering av show, i særdeleshet underholdningsshow; produksjon av videoer og DVD filmer; utleie av videoer og DVD'er; sammenstilling av radio og TV programmer; radio og TV underholdning. Klasse:45 Utstedelse av lisenser; administrasjon og bruk av opphavsrett, tilhørende opphavsrettigheter og kommersielle opphavsrettigheter; handel med film, TV og videolisenser. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linella (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Skjærdalens AS, Skjærdalen 24, 3533 TYRISTRAND, NO (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske produkter for hudpleie; tannpussemidler; våtservietter, servietter impregnert med kosmetisk lotion, lotion for kosmetisk bruk; bomull og bomullspads for kosmetisk bruk, vatt for kosmetisk bruk; toalettforbruksartikler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; stearinlys. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; servietter; papirhåndklær; lommetørkler av papir; tørkepapir (ansiktsark på rull og i boks); toalettpapir; bakepapir, matpapir; cellulose for embalasje; papirduker; tørkepapir til bruk i industrien. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); servise; engangskopper, engangstallerker plast og papirposer; dispenser for hygienisk papir og toalettpapir; såpedispensere; bokser for fordeling av papirhåndklær. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO (740) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; fondsinvestering, fondsopprettelse; kjøpekortstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; sponsorvirksomhet (finansiell). Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; elektroniske nettjenester, bredbåndstjenester; informasjonsbyråer, pressebyråer. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Atronics AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Paint Quality Institute (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: Firmanavnet Atronics AS, der skriften er sort og A i Atronics står sentrert i en rød sirkel (591) Merket er i farger: Ja ATLE PEDERSEN, RØSSLYNGVEIEN 21, 4070 RANDABERG, NO Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater;brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: PAINT QUALITY INSTITUTE (591) Merket er i farger: Nei Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:16 Trykksaker inkludert magasiner, tidsskrift, avistillegg, periodika, brosjyrer, pamfletter og skrifter. Klasse:37 Tilveiebringelse av konsultasjon og informasjon om maling, overflatebelegningsmidler og design, nemlig tilveiebringelse av informasjon om bruk av maling og overflatebelegningsmidler i interiørdesign. Klasse:42 Tilveiebringelse av teknisk informasjon om kjemisk sammensetning, egenskaper, fremstilling, utvelgelse og bruk av maling og overflatebelegningsmidler på overflater. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYGGmax (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet KR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Media Funtasia (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja BYGGmax AB, Box 6063, SOLNA, SE (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Salgstjenester vedrørende bygningsmaterialer. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei LG Electronics Inc, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu SEOUL, KR (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Telefonsett; trådløse telefonsett; bærbare kommunikasjonsapparater, nemlig håndsett, telefonrør og mikrofoner, walkie-talkier, satellitttelefoner og PDAer; mobiltelefoner; MP3 spillere; fjernsynsmottakere; fjernkontroller for fjernsyn; brikker for forbedring av bildekvalitet på fjernsyn; USB drev; DMB spillere; hodesett for mobiltelefoner; bærbare ladere for batterier; elektroniske album; digitale billedrammer; monitorer for computere; bærbare computere; computere DVD spillere; bærbare harddiskdrev; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder for bruk i telekommunikasjon; apparater for opptak, overføring, eller reproduksjon av lyd eller bilder; computer software for mobiltelefoner; computer software for fjernsyn; computer software for personlige computermonitorer; DVD spillere for hjemmeteater; høyttalere for hjemmeteater; Audio-Video (AV) mottakere for hjemmeteater; fremviserapparater for hjemmeteater; integrerte kretser; audio-mottakere; elektronisk avgiftsinnkrevningssystemer bestående av ombordenheter, elektronisk kort og terminal; terminaler for elektroniske transaksjoner som utstyr til kjøretøyer; CCTV kameraer; nettverksovervåkningskameraer; digitale informasjonsskjermer; varmeskrivere; digitale fargeskrivere; laserskrivere; blekstråleskrivere; fargeskrivere; skrivere for bruk med computere; solbatterier. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Ditt Vindu, Folkestadtoppen 4, 1592 VÅLER, NO (740) Fullmektig: UKRUT Pål Hansen, Ljabruveien 38A, 1167 OSLO, NO Klasse:19 Vinduer ikke av metall. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

13 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BERETTA Salumificio F.lli Beretta SpA, BARZANÒ BRIANZA, IT (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VÖGELE Joseph Vögele AG, , Necharauer Strasse, MANNHEIM, DE Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, eggs, milk and other milk products; edible oils and fats, tinned foodstuffs, pickles Klasse:7 Machines for preparing, spreading and compaction of materials for public works and for finishing road surfaces; mills, refining apparatus, machines for producing processed cheese, self-propelled mixers and concrete mixers, mobile and stationary mixing installations for the production of concrete consisting of mixing machines and conveyors for aggregates, lubrication pumps, hydraulic pumps, hydraulic engines and motors, hydraulic jacks, cyclone separators, grease sprays, pressure reducing valves for air, oil and grease; pressure-reducing devices, pressure converters, proportioning valves, stop or shut-off valves, pressure valves, flow controllers, servo valves, lubricant feeders, piston pins and rods. Control and levelling instruments for road finishers; mobile and stationary dosing installations for the production of concrete, dosing apparatus, weighbridges and control equipment for the production of concrete, metering valves for lubricants, control and monitoring instruments for lubricating and hydraulic installations, monostats, oil level indicators

14 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BABYPORT B Braun Medical SAS, 204 av.du Marechal Juin, BOULOGNE BILLANCOURT, FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Klasse:10 Surgical and medical apparatus and instruments; implantable chambers, reservoirs or sites for treatment by perfusion or for taking blood (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PREVALIN Chefaro Ireland Ltd, Farnham Drive, Finglas Road DUBLIN 11, IE Klasse:5 Pharmaceutical preparations and medicines for human use (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: The trademark consists of the letters "NTS" depicted in a rectangular frame and of the words "NO TORSION SYSTEM" depicted in a circular ring intersecting with the rectangular frame. Fitt SpA, Via Piave, 4, SANDRIGO (VICENZA), IT Klasse:17 Plastic flexible hoses with tubular stitching (not of metal) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ASECO USS United Shipping Services AB, Hertzia House, Packhusplatsen 2, GÖTEBORG, SE Klasse:36 Real estate brokerage, including commercial brokerage; insurance underwriting and maritime insurance underwriting

15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: GTT Gaztransport et Technigaz, 1, route de Versailles, SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE, FR Klasse:6 Klasse:7 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:42 Metal products for the handling and storage of gas in liquid, gaseous or solid phase, metal cylinders, metal containers, floating containers of metal, metal vats, gas pipes of metal, metal drums, metal containers for compressed gas, handling pallets of metal, metal tanks, metal containers for liquid gas, metal pipes, metal valves (other than machine parts). Apparatus for handling (loading and unloading) gas in liquid, gaseous or solid phase, loading ramps, pressure reducers (machine parts), valves (machine parts). Gas liquefaction apparatus, gas condensers, gas solidification apparatus. Apparatus for transporting gas in liquid, solid or gaseous phase, by land, by rail and by river and sea, ships for transporting liquid gas, barges, tank barges, rail cars for transporting gas in liquid, gaseous or solid phase. Shipbuilding; technical assistance in case of ship breakdown (repair); sealing and thermal insulation (construction) services; supervising (directing) naval construction work; naval construction advice. Transportation by river or sea, transportation by land and air, transportation in barges; storage of gas in liquid, gaseous or solid phase; information relating to storage and naval transportation. Naval engineering, naval surveying (engineering work); industrial design, construction drafting, technical studies and research for the storage and transportation of gas in solid, liquid or gaseous form, technical research and engineering work relating to thermal insulation and sealing of ships, of tank barges, of metal containers, testing of materials, quality control. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Fritonex AG, Breiten 67, 3636 FORST B. LÄNGENBÜHL, CH Klasse:10 Klasse:16 Electric apparatus for balancing body energy and for rendering bacteria, viruses and parasites harmless, for medical and veterinary use. Cardboard and goods made thereof included in this class; bookbinding material; photographs; stationery. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: QuickZap Fritonex AG, Breiten 67, 3636 FORST B. LÄNGENBÜHL, CH Klasse:10 Klasse:16 Electric apparatus for balancing body energy and for rendering bacteria, viruses and parasites harmless, for medical and veterinary use. Cardboard and goods made thereof included in this class; bookbinding material; photographs; stationery. 15

16 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: KR Masai Marketing & Trading AG, Badstrasse 14, 8590 ROMANSHORN, CH (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:10 Klasse:25 Klasse:41 Orthopaedic articles for physical exercises and medical gymnastics, namely orthopaedic footwear or footwear with orthopaedic soles. Leather footwear, golf shoes, basketball shoes, footwear, rugby boots, training shoes, baseball shoes, shoes for athletics, work shoes, sandals, gymnastic shoes, football boots, handball shoes. Providing of training, namely instruction in and initiation into the method used for programming the motion-controlling center of the brain regulating our way of walking, pace and posture (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR INSPIRED MEETINGS Soluxury HMC, Immeuble Odyssey,110 avenue de France, PARIS, FR Klasse:35 Klasse:41 Klasse:43 Business management; business administration; public relations services; assistance and consulting in advertising and promotional services, marketing and communication when meetings, exhibitions and shows are arranged; organization of meetings, events, exhibitions and shows for commercial, promotional and advertising purposes. Education; training; entertainment; holding of meetings, events, exhibitions and fairs of a cultural and educational nature; arranging and holding of meetings, colloquiums, conferences, congresses, seminars and symposiums; publishing, editing and disseminating brochures, books and periodicals (other than advertising) for meetings, conferences, congresses, seminars and symposiums. Rental of conference rooms; hotel services, provision of food and drink; temporary accommodation; services provided by motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (except clubs), holiday homes; hotel room reservation services for travellers; consultancy and advice (unconnected with business operation) in connection with hotel services and provision of food and drink Masai Marketing & Trading AG, Badstrasse 14, 8590 ROMANSHORN, CH (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:10 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Orthopedic articles for physical exercises and medical gymnastics, namely orthopedic footwear or footwear with orthopedic soles. Footwear, low-top shoes, sports shoes, gymnastic shoes, clothing, clothing for gymnastics, headgear. Gymnastic and sporting articles included in this class, apparatus for physical exercises. Training, namely instruction and initiation to the method used for programming the motioncontrolling center of the brain regulating our way of walking, pace and posture

17 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA ANTI SLEEP PILOT Troels M Palshof, Lille Strandvej 12 A, 4. tv, 2900 HELLERUP, DK (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SKÅG NHHK Textilvertriebs GmbH, Rissener Straße 106, WEDEL/HAMBURG, DE Klasse:25 Clothing for men, women and children; sportswear, headgear, footwear. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: AMPLETA (571) Beskrivelse av merket: Word mark. Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park CARRIGTOHILL, CO CORK, IE Klasse:5 Pharmaceuticals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR IMAGE Antalis International, 122, rue Edouard Vaillant, LEVALLOIS PERRET, FR Klasse:16 Paper, paper for printing, paper for use with photocopiers, carbonless copy paper, headed stationery, stationery (excluding writing instruments), adhesives (glues) for stationery and household purposes, office requisites (except furniture)

18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /07 MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, MÜNCHEN, DE (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:12 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Engines, internal combustion engines (except for land vehicles) as drive units in aircraft and water vehicles, stationary installations such as power stations, emergency power generators, cogeneration plants; parts and spare parts for the aforementioned engines and internal combustion engines; included in this class. Automobiles; commercial vehicles; trucks, semitrailer tractors, buses; chassis for commercial vehicles, trucks and buses; truck chassis with the most varied bodies and attachments for commercial vehicles for different types of use including publicutility vehicles, fire engines, disaster response vehicles, special-purpose vehicles, police vehicles, military vehicles, camping cars; bus chassis with different bodies and attachments for buses for different types of use as service buses, inter-urban buses, coaches, school buses, special-purpose buses; engines and internal combustion engines for land vehicles, including railway rolling stock, surface and underground mining vehicles; parts and spare parts for the aforementioned vehicles, chassis, engines and internal combustion engines; included in this class. Printed matter; brochures, prospectuses, pamphlets, catalogues, periodicals, magazines, printed documents, datasheets, operating instructions, operator's manuals, maintenance and repair instructions, calendars, photographs, pictures, posters, postcards, stickers, labels (no fabric labels), business cards, notepads; paper, cardboard, card and goods made from these materials included in this class; plastic materials for packaging included in this class. Clothing, jackets (clothing), anoraks, blouson jackets, waistcoats, pullovers, shirts, tee-shirts, polo shirts, fleece shirts, trousers, sports jackets, suits, overalls, neckties, collar protectors, shawls; headgear for wear, bonnets, caps (headwear), hats, headscarves; shoes including work boots included in this class; sports clothing, leisure clothing, outdoor clothing, work clothing, included in this class. Plastic toys, toy vehicles, reduced-size vehicles, siton toy vehicles, miniature model vehicles, model cars, miniature models and model replicas of vehicles and machines, in particular trucks, semitrailer tractors, buses. Advertising of any kind using all available media Klasse:37 Klasse:39 such as TV, radio, the press, Internet and media such as promotional films, stationary and mobile advertising media, posters, pictures, brochures, prospectuses, calendars, pamphlets, magazines, catalogues, datasheets for products such as engines, trucks, buses and equipment, components, parts and spare parts thereof; advertising for services which are rendered in connection with the sale, distribution, trading and the maintenance, repair, care, use and deployment and operational logistics of products such as engines, trucks, buses and truck and bus chassis, all in the form of advertising. Repair, maintenance and care of and service work on trucks, semitrailer tractors, buses and engines and all parts of these vehicles. Packaging and storage of goods, transport of goods by means of trucks; transport of persons by means of buses; organisation and execution of bus and coach tours (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PULSE Eastman Kodak Co, 343 State Street, NY14650 ROCHESTER, US (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Digital picture frames. 18

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR Tereos, 11, rue Pasteur, ORIGNY SAINTE BENOITE, FR Klasse:30 Sugar. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: POWERSEEKER Celestron Acquisition LLC, 2835 Columbia Street, CA90503 TORRANCE, US (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /06 propilot Aug Winkhaus GmbH & Co KG, August-Winkhaus- Strasse 31, TELGTE, DE Klasse:6 Klasse:20 Fittings of metal for windows and doors, particularly fittings for turning und tilting; parts of all aforesaid goods made of metal, namely gear tracks, corner redirections, connecting bars, center locks, strike plates, safety strike plates, ramps, pivot bearings, pivot tilting bearings, turning bands, shear bearings, snibs, caps, ramp supports, folding shears, corner locks, faulty switching safety devices, slamming safety devices, stopping devices for ventilation or multiple gap ventilation, tilting limiters, turning limiters, gap limiters; hand-operated couplings and cranks made of metal for power transmission to open and close windows and doors; window and door knobs made of metal. Fittings of plastic for windows and doors, particularly fittings for turning und tilting; parts of all aforesaid goods made of plastic, namely gear tracks, corner redirections, connecting bars, center locks, strike plates, safety strike plates, ramps, pivot bearings, pivot tilting bearings, turning bands, shear bearings, snibs, caps, ramp supports, folding shears, corner locks, faulty switching safety devices, slamming safety devices, stopping devices for ventilation or multiple gap ventilation, tilting limiters, turning limiters, gap limiters; hand-operated couplings and cranks made of plastic for power transmission to open and close windows and doors; window and door knobs made of plastic Telescopes

20 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EVERCUT Societe D'Exploitation Tarrerias Bonjean, Chabenty, CELLES SUR DUROLLE, FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EM Klasse:7 Klasse:8 Machine blades, excluding water-jet cutting machines. Hand-operated hand tools and implements namely: non-electric cutlery, excluding knives for cutting cardboard; side arms other than firearms, razors, scissors, shears, secateurs, blades (weapons), blades (hand tools). (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR GREENLITE Arjo Wiggins Papiers Couches, 117, Quai du Président Roosevelt, F Issy Les Moulineaux, FR (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Orange (Pantone 718), red (Pantone 1807), red (Pantone 032), blue (Pantone 280) and white. Sirius Facilities GmbH, Lennéstr. 3, BERLIN, DE Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Klasse:45 Rental of office machines and equipment and office furniture; secretarial services. Facility management, namely real-estate management and brokerage, rental and leasing of real estate; rental of offices (real estate). Rental of storage space, storage of goods. Licensing of franchise concepts, in particular in the field of the rental of storage space and the storage of goods. Ophthalmic lenses; spectacle lenses; plastic lenses; mineral (glass) lenses; correcting lenses; unifocal lenses; multifocal lenses; progressive lenses; lenses for sunglasses; polarised lenses; tinted lenses; coloured lenses; light-sensitive lenses; photochromic lenses, treated lenses; coated lenses; anti-reflection lenses; semi-finished lenses, spectacle lens blanks; semi-finished spectacle lens blanks; coatings for ophthalmic lenses; cases for spectacle lenses

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse Oslo, 2017.04.04 Vår ref.: OP2016/00330 Registreringsnr.: 287055 Saksnr.: 201415218 Innehaver: Sky Agency AS Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Samsøe & Samsøe Holding A/S Innsigers

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

II. International registration: VALCO MELTON

II. International registration: VALCO MELTON Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Brune- og hvitevarer - rammeavtale

Brune- og hvitevarer - rammeavtale Brune- og hvitevarer - rammeavtale Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46386100.aspx External tender id 2014-753646 Ajour number 14/49 Tender type Contract Award Document type Contract

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00205 Dato: 8. februar 2017 Klager: Representert ved: GoEuro Corp Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

UmbiliDrill - A new method for drilling and developing marginal fields and remote reservoir pockets

UmbiliDrill - A new method for drilling and developing marginal fields and remote reservoir pockets UmbiliDrill - A new method for drilling and developing marginal fields and remote reservoir pockets Patents pending Henning Hansen henning.hansen@aai.no AARBAKKE INNOVATION AS BRYNE - NORWAY Background

Detaljer

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg Nils Klippenberg Siemens AS Viktige Globale utviklingstrekk Megatrender Urbanisering Demografiske endringer Globalisering Klimaendringer Kapasitetsproblemer er

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00031 Klager: Welltec A/S Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 32/ NO årgang 94 ISSN

nr 32/ NO årgang 94 ISSN . nr 32/05-2005.08.08 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE PRODUKTKATALOG 2016 IKKE VELG BRA, VELG BEDRE Mange faktorer avgjør hvordan et besøkstoalett skal se ut og være utstyrt. De viktigste spørsmålene du må stille deg er: I hvilket miljø finnes toalettet?

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/ NO årgang 99 ISSN

nr 16/ NO årgang 99 ISSN . nr 16/09-2009.04.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer