nr 29/ NO årgang 100 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 29/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Delvis erstatning INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STARLIT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: STORE BOKSTAVER MED LØPER I FRONT (591) Merket er i farger: Nei LRC Products Ltd, 35 New Bridge Street, EC4V6BW LONDON, GB (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:25 Fottøy. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUAKER STILA QUAKER STILA (550) Merkekategori: Varemerke The Quaker Oats Co, 555 West Monroe Street, IL CHICAGO, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Kornbasert snacks og snackmat. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPITFIRE SPITFIRE (550) Merkekategori: Varemerke Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, IN46268 INDIANAPOLIS, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Pesticider; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, og insektisider for bruk i landbruk. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen shipinside shipinside (550) Merkekategori: Varemerke Maritime Møbler AS, Dragvågen, 6457 MOLDE, NO (740) Fullmektig: Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, NO Databehandlingsapparater og -innretninger; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; Programvarer [innregistrerte EDB programmer]; Skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse:12 Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; Båter; Hellende plan for båter [slipper]; Drivskruer for båter; Løsningsinnretninger for båter; Master for båter; Propeller for båter; Styreanordninger for båter; Båtshaker, Fendere for skip; Glassruter for kjøretøyer, Kalesjer for kjøretøyer; Båtskroker; Kryssholt for skip; Skip; Skipsskrog; Vant for båter, Yachter. Klasse:20 Anretningsbord; Arkivskap; Hyller for arkivskap; Benker [møbler]; Beholdere; Sengebeslag, ikke av møbler; vindusbeslag, ikke av metall; Beslag for dører, ikke av metall; Beslag for møbler, ikke av metall; Bokhyller; Bokreoler; Sminkebord; Tegnebord; Toalettbord; Bord[møbel]; Bordplater; Dører for møbler; Dørklinker, ikke av metall; Dørhåndtak, ikke av metall; Flaggstenger; Speilfliser; Hodestøtter [møbler]; Håndkleskap [møbel]; Møbelhyller; Hyller for lagring; Kasser av tre eller plast; Kasser, ikke av metall; Klesstativer; Kommoder; Kontormøbler; Madrasser; Matskap, ikke av metall; Møbeldeler av tre, Møbeldører, Møbelsnekkerarbeid, Møbler; Plastbeslag for møbler; Møbler av metall, Nagler, ikke av metall; Rammelister; Reoler; Rottingrør, Senger [møbler]; Skap; Skjermbrett [møbel]; Skuffer; Stoler [seter]; Traller [møbler]; Tre for møbler. Klasse:37 Skipsbygging; Vedlikehold av kjøretøyer; Restaurering av møbler; Vedlikehold av møbler; Polstring av møbler; Skipsverft. Klasse:42 Arkitekter, Rådgivning vedrørende bygging; Planlegging vedrørende bygging; Programmering for datamaskiner; Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; Kopiering av dataprogrammer; Utarbeidelse av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Industrielt design; Design av computersystemer, Industriell formgivning; Grafisk formgivning; Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise]; lnteriørarkiteter; lnteriørdekorering; lnteriørkonsulentvirksomhet; Konsulenttjenester innen dataprogramvare; Motedesigntjenester; Plantegning i forbindelse med bygging; Programmering for datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Utleie av software [EDB]; Vedlikehold av dataprogrammer og software. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/736,045 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen novashunt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja NovaShunt AG, Baarerstrasse 10, 6304 ZUG, CH (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Hardware og software til støtte for insettbare og innplanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat samt deler dertil. Klasse:10 Innsettbare og implanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere, og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat og deler dertil. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/736,042 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOVASHUNT NOVASHUNT (550) Merkekategori: Varemerke NovaShunt AG, Baarerstrasse 10, 6304 ZUG, CH (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Hardware og software til støtte for insettbare og innplanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat samt deler dertil. Klasse:10 Innsettbare og implanterbare medisinske innretninger, nemlig batteridrevne pumper, shunter, katetere, og ventiler, tilgjengelig som en enhet eller separat og deler dertil. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Din Boligmegler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Din Boligmegler AS, Christian Frederik plass 4, 0154 OSLO, NO (740) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREENMAN GREENMAN (550) Merkekategori: Varemerke Greenman AB, Svärmaregatan 1, NORRKÖPING, SE (740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:2 Tonere (blekk) for fotokopieringsapparater og - maskiner; fargepatroner/ tonere (fyllte) for skrivere og fotokopieringsapparater. Skrivere for datamaskiner; databehandlingsutstyr og datarnaskiner; registrerte dataprogram; dataprogram (nedlastbar programvare); fotokopieringsapparater (fotografiske, elektrostatiske og termiske). Klasse:16 Fargebånd for skrivere; fargebånd; karbonruller; kopieringspapir (papirvarer); bladpapir (kontormateriell); papir for utskrift; papirvarer (skrive og kontormateriale). (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei zero Holding GmbH & Co KG, Speicher 1, Haus 2-4, Konsul-Smidt-Straße 8G, BREMEN, DE (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske såper; parfymevarer, eteriske oljer, artikler for kropps- og skjønnhetspleie. Briller, inkludert solbriller. Klasse:14 Smykker, inkludert bijouteri; ur og klokker, klokkereimer. Klasse:18 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:35 Bager og sekker. Yttertøy, inkludert strikket og vevet tøy; fottøy, hodeplagg, belter (unntatt belter laget av uedle og edle metaller og deres imitasjoner), hansker og vanter, skjerf, hodetørklær og halstørklær. Beltespenner (tilbehør til klær). Tjenester i forbindelse med detaljsalg, inkludert postordre, via kanaler for teleshopping og internett, relatert til klær, hodeplagg og fottøy, lærvarer (inkludert klær), kosmetikk, parfymevarer, briller og kontaktlinser, armbåndsur og lommeur, smykker; presentasjon av varer i butikker, på varemesser og kommunikasjonsmedia, for detaljhandel; profesjonell og faglig forretningsrådgivning og markedsføring for andre; franchising, nemlig fremskaffe organisatorisk knowhow. 5

6 registrerte varemerker /10 Klasse:36 Økonomisk forvaltning for virksomheter og foretak innenfor yttertøysbransjen; fremskaffelse av økonomisk knowhow. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLOSSEUM PARK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen iphase iphase (550) Merkekategori: Varemerke Hamworthy Plc, Fleets Corner, BH170JT POOLE, DORSET, GB (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Instrumenter og apparater til måling av ulike fluider; deler og tilbehør for foran nevnte varer (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei selvaag Eiendom AS, Postboks 544 Økern, 0512 OSLO, NO (740) Fullmektig: Selvaag Forvaltning AS, Postboks 524 Økern, 0512 OSLO, NO Klasse:36 Utleie av boliger, utleie av næringslokaler, utleie av parkeringsplasser, utleie av torgplass og uteareal. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, restaurantvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flexiweb Flexiweb (550) Merkekategori: Varemerke NSN ASA, Østerdalsgata 1B, 0658 OSLO, NO Hukommelseslager for datamaskiner, computerprogrammer/dataprogrammer - nedlastbar programvare, databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner-innregistrerte programmer for - innregistrerte på databærere, programvarer - innregistrerte EDB programmer. Klasse:38 Data assistert overføring av beskjeder og bilder, elekstronisk postoverføring, fremskaffelse av tilgang til databaser, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. Klasse:42 Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, design av computersystemer, innstallasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data - ikke fysisk konvertering, programmering for datamaskiner, opprettelse og vedlikehold av websider for andre, programmering for datamaskiner, utleie av software - EDB, utleie av webserver, vedlikehold av dataprogrammer og software, vedlikehold og opprettelse av websider for andre, webhotell - tilby vertstjenester for andres hjemmesider. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smykke-Line Smykke-Line (550) Merkekategori: Varemerke Line S Darrud, Korsplassen 56, 3408 TRANBY, NO Klasse:14 Egenproduserte smykker. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen spit (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRaFT ADVOKATFIRMA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: Firkant med kraft skrevet og ordet advokatfirma under. (591) Merket er i farger: Ja Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219C, 1162 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Société de Prospection et d'inventions Techniques SPIT, 150, route de Lyon, BOURG-LES- VALENCE, FR (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske harpikser for plugger og andre festeanordninger. Klasse:6 Spiker av metall, dykkerter, skruer, bolter, hjulbolter og -pigger, nagler, skruehylser, halsringer, flenser og metallenker (flanges) og lignende festeinnretninger av metall. Klasse:7 Pistoler, hammere og apparater for festing, tetning, boring, kutting eller drilling med pulver eller gasspatron; magasinladere og patroner for kruttskytevåpen og utstyr for festing eller tetning, maskiner for komprimert luft eller komprimert gass, herunder kompressorer, pneumatiske hammere og perforerings- og demoleringsmaskiner og -apparater av alle slag, sveiseapparater og -maskiner, maskiner for å sette inn festeelementer, spiker- og naglemaskiner, hefte- og stiftemaskiner; elektriske kraftgeneratorer for lodding, bits og diamantskiver for drilling og boring, pistoler for harpiksrør og patroner; stenger, innsatser og føringsstykker av metall, endestykker, adaptere, understell og tilbehør som lar seg demontere for festing, tetning, drilling, boring og skjæring, av metall og ikke av metall. Klasse:8 Alle slags apparater, innretninger og verktøy for å montere nagler, plugger, skruer, stifter og spikere av faste materialer, herunder håndverktøy, herunder spiker- og nagledorer og pistoler, herunder pistoler som aktiveres med krutt eller andre typer kjemiske magasiner. Klasse:20 Nagler, plugger, skruer, bolter, ikke av metall. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RIG CHASE RIG CHASE (550) Merkekategori: Varemerke Norse Cutting & Abandonment AS, Hamrasletta 11, 4056 TANANGER, NO (740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:37 Klasse:40 Klasse:42 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; tjenester vedrørende forberedelse for brønnaktiviteter, brønnaktiviteter og avslutning av brønnaktiviteter; brønnboring; demontering av undervannsinstallasjoner; sanering av undervannsinstallasjoner; driftsnedlegging og avstenging av brønner; rådgiving og prosjektstyring vedrørende forannevnte tjenester. Avfallsbehandling [gjenvinning], avfallsdestruksjon, petroleumsbehandling samt sortering av avfall og resirkulerbart materiale i forbindelse med forberedelse for brønnaktiviteter, brønnaktiviteter og avslutning av brønnaktiviteter; rådgiving vedrørende forannevnte tjenester. Undervannsundersøkelser, kontroll av undervannsinstallasjoner, kontroll av brønner, ingeniørvirksomhet, tekniske prosjektstudier og prosjektstyring i forbindelse med forberedelse for brønnaktiviteter, brønnaktiviteter og avslutning av brønnaktiviteter. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WENDY WENDY (550) Merkekategori: Varemerke Wendy Promotions Ltd, 185 Fleet Street, EC4A2HS LONDON, GB (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Såper; parfymer; eteriske oljer; kropps- og skjønnhetspleieprodukter; hårvann; kosmetikk; kosmetikkpenner; kosmetiske dekorasjonsmotiver; pleieprodukter for dyr. Klasse:8 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Bestikk. Enheter for opptak, overføring og avspilling av lyd og bilder; magnetiske opptaksmedia, grammofonplater; lagringsmedia for lyd; lagringsmedia for bilder og informasjon; alle typer datamedier, (alle de forannevnte varene med informasjonen lagret eller arkivert i dem); disketter; lydkassetter ("recorded"); videokassetter ("recorded"); elektroniske datahaser lagret i datamedia, i særdeleshet CD'er, CD-ROM, CDI, DVD; MP3, MP4, videodisketter, chips og andre lagringsmedier, uansett type, filmer (fremkallet); DVD spillere; mobile elektroniske kalendere med telekommunikasjonsfunksjoner; MP3 og MP4 spillere; personsøkere (radiomottakere for personsøkere), elektroniske magasiner, bøker, brosjyre-, referanse bøker og alle andre trykte produkter som er lagret elektronisk på datalagringsmedier; computerprogram (som kan lastes ned), software (lagret), elektroniske publikasjoner (lagret på et datalagringsmedia eller nedlastbare; lydbøker; magneter; kjøleskapsmagneter; spillprogram for computere og konsoller; videospill på kassetter, CD-ROM, DVD og andre lagringsmedie- sportsbriller; beskyttelseshjelmer for sport. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; gullsmedvarer, smykker, edle steiner; klokker og kronometriske instrumenter; nøkkelringer (motegullsmedvarer). Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; forlagsvarer (som er inkludert i klasse 16), og i særdeleshet bøker, brosjyrer, aviser, blader og andre periodisk trykte varer, tegneserier og andre trykte varer; maler/oppskrifter for håndarbeid (laget av papir eller kartong); klemmer, etiketter, klistremerker, plakater; tredimensjonale plakater; kalendere; adressebøker; notatblokker; autografalbumer; fotoalbum; kort; bilder og fotoprodukter; skrivesaker og kontorrekvisita (unntatt møbler); frimerker og frimerkeputer; skrivesaker; brevpapir; instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater); artikler til bruk for kunstnere; artikler til bruk ved håndarbeid; malekoster. Lær og lærimitasjoner og varer av disse materialer; ryggsekker, bagger; skolesekker; vesker; reise- og håndvesker; nøkkelvesker (lærvarer); paraplyer og solparasoller; toalettvesker; hestetepper; hestereip; bogtre; 8

9 registrerte varemerker /10 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 seletøy til hester, ikke laget av edelt metall; sadler til hester; klesartikler for dyr; pisker, seletøy og sadler. Møbler, speil, rammer; varer laget av tre, korkstokker, halmstrå, piletre eller plastikk. Redskap og bokser for husholdning og kjøkkenbruk (ikke laget av rustfritt stål eller plettert); børster og svamper; hårbørster; glassvarer, porselen og varer laget av stein; kaffekopper og mugger; kopper; termoflasker; flaskeåpnere; hestebørster. Sengetøy; sengetepper; senge- og bordduker; vevde stoffer og tekstiler. Klær, i særdeleshet T-skjorter; bukser; topper; rideklær; nattklær, sko; hodeplagg inkludert skyggeluer; moteplagg for ryttere og hester; badeklær; sportsklær. Taljereip; hårspenner; hårpynt og tilbehør; hårbånd; lapper for påstryking på tekstiler. Leker, spill; spillekort; puslespill, koseleker laget av stoff og andre materialer; elektroniske spill (ikke som ekstra enheter til TV'er); sports balltre; gymnastikkredskaper og - utstyr; sportsartikler; surfebrett (seilbrett); surfebrett (bølgesurfing); skateboards; skøyter. Varehandel av alle de forannevnte varene i klasse 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 og 28; markedsføring; samling og systematisering av data i computer databaser; call centre tjenester. Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på Internett; tilveiebringelse av Internett tilgang (software); tilveiebringelse av beregningsplattformer via Internett; tilveiebringelse av portaler i Internett; operering av "chatlines", "chatrooms" og forum; e-post tjenester; fremsending av alle typer nyheter til Internett adresser ("webmessaging"); tilveiebringelse av oppslagstavlemuligheter, i elektroniske nettverk, nemlig drift av elektroniske lesehjørner (forum) for arkivering, samling og tilveiebringelse av brev fra lesere, informasjon og meninger av alle slag; tilveiebringelse av tilgang til computer databaser og computer datanettverk; tilveiebringelse av E-handel plattformet på Internett og andre elektroniske media, tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et verdensomspennende computer nettverk; elektronisk dataoverføring og tilveiebringelse av tilgang til databaser som teletjenester og mediatjenester; video-on-demand (overføring av videoer via Internett og online nettverk som individuell kommunikasjon gjennom enkle oppkall); tilveiebringelse av tilgang til computer programmer i datanettverk; overføring av informasjon in computer nettverk; leasing/leie av tilgangstid til informasjon i computer nettverk; nyhetsbyråtjenester. Organisering av reiser; samling av nyheter og informasjon samt konsultasjon og informasjon om ridestaller, rideklubber, rideorganisasjoner og rideturer. "Print on demand" tjenester (bøker, aviser, blader eller trykte varer som er tilgjengelige som digitale maler for "printing on demand"). Forlagshustjenester (unntatt trykketjenester); publisering og levering av forlagshusvarer og trykte varer (unntatt for markedsføringsformål), i særdeleshet aviser, blader, bøker, tegneserier, også i elektronisk form og også på Internett; publisering og levering av trykte varer fra forlagshus i form av elektroniske media; online publikasjoner av elektroniske bøker, aviser, blader og andre forlagshusvarer og trykte varer; utdanning; opplæring; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske spill tjenester tilveiebrakt via Internett; tjenester forbundet med online spill; filmproduksjon; produksjon av TV og radiounderholdning; filmleie; arrangering av live events; produksjon og organisering av show, i særdeleshet underholdningsshow; produksjon av videoer og DVD filmer; utleie av videoer og DVD'er; sammenstilling av radio og TV programmer; radio og TV underholdning. Klasse:45 Utstedelse av lisenser; administrasjon og bruk av opphavsrett, tilhørende opphavsrettigheter og kommersielle opphavsrettigheter; handel med film, TV og videolisenser. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linella (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Skjærdalens AS, Skjærdalen 24, 3533 TYRISTRAND, NO (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske produkter for hudpleie; tannpussemidler; våtservietter, servietter impregnert med kosmetisk lotion, lotion for kosmetisk bruk; bomull og bomullspads for kosmetisk bruk, vatt for kosmetisk bruk; toalettforbruksartikler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; stearinlys. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; servietter; papirhåndklær; lommetørkler av papir; tørkepapir (ansiktsark på rull og i boks); toalettpapir; bakepapir, matpapir; cellulose for embalasje; papirduker; tørkepapir til bruk i industrien. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); servise; engangskopper, engangstallerker plast og papirposer; dispenser for hygienisk papir og toalettpapir; såpedispensere; bokser for fordeling av papirhåndklær. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO (740) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; fondsinvestering, fondsopprettelse; kjøpekortstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; sponsorvirksomhet (finansiell). Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; elektroniske nettjenester, bredbåndstjenester; informasjonsbyråer, pressebyråer. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Atronics AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Paint Quality Institute (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: Firmanavnet Atronics AS, der skriften er sort og A i Atronics står sentrert i en rød sirkel (591) Merket er i farger: Ja ATLE PEDERSEN, RØSSLYNGVEIEN 21, 4070 RANDABERG, NO Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater;brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: PAINT QUALITY INSTITUTE (591) Merket er i farger: Nei Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:16 Trykksaker inkludert magasiner, tidsskrift, avistillegg, periodika, brosjyrer, pamfletter og skrifter. Klasse:37 Tilveiebringelse av konsultasjon og informasjon om maling, overflatebelegningsmidler og design, nemlig tilveiebringelse av informasjon om bruk av maling og overflatebelegningsmidler i interiørdesign. Klasse:42 Tilveiebringelse av teknisk informasjon om kjemisk sammensetning, egenskaper, fremstilling, utvelgelse og bruk av maling og overflatebelegningsmidler på overflater. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYGGmax (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet KR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Media Funtasia (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja BYGGmax AB, Box 6063, SOLNA, SE (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Salgstjenester vedrørende bygningsmaterialer. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei LG Electronics Inc, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu SEOUL, KR (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Telefonsett; trådløse telefonsett; bærbare kommunikasjonsapparater, nemlig håndsett, telefonrør og mikrofoner, walkie-talkier, satellitttelefoner og PDAer; mobiltelefoner; MP3 spillere; fjernsynsmottakere; fjernkontroller for fjernsyn; brikker for forbedring av bildekvalitet på fjernsyn; USB drev; DMB spillere; hodesett for mobiltelefoner; bærbare ladere for batterier; elektroniske album; digitale billedrammer; monitorer for computere; bærbare computere; computere DVD spillere; bærbare harddiskdrev; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder for bruk i telekommunikasjon; apparater for opptak, overføring, eller reproduksjon av lyd eller bilder; computer software for mobiltelefoner; computer software for fjernsyn; computer software for personlige computermonitorer; DVD spillere for hjemmeteater; høyttalere for hjemmeteater; Audio-Video (AV) mottakere for hjemmeteater; fremviserapparater for hjemmeteater; integrerte kretser; audio-mottakere; elektronisk avgiftsinnkrevningssystemer bestående av ombordenheter, elektronisk kort og terminal; terminaler for elektroniske transaksjoner som utstyr til kjøretøyer; CCTV kameraer; nettverksovervåkningskameraer; digitale informasjonsskjermer; varmeskrivere; digitale fargeskrivere; laserskrivere; blekstråleskrivere; fargeskrivere; skrivere for bruk med computere; solbatterier. (450) Kunngjøringsdato 29/10, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Ditt Vindu, Folkestadtoppen 4, 1592 VÅLER, NO (740) Fullmektig: UKRUT Pål Hansen, Ljabruveien 38A, 1167 OSLO, NO Klasse:19 Vinduer ikke av metall. (450) Kunngjøringsdato 29/10,

13 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BERETTA Salumificio F.lli Beretta SpA, BARZANÒ BRIANZA, IT (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VÖGELE Joseph Vögele AG, , Necharauer Strasse, MANNHEIM, DE Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, eggs, milk and other milk products; edible oils and fats, tinned foodstuffs, pickles Klasse:7 Machines for preparing, spreading and compaction of materials for public works and for finishing road surfaces; mills, refining apparatus, machines for producing processed cheese, self-propelled mixers and concrete mixers, mobile and stationary mixing installations for the production of concrete consisting of mixing machines and conveyors for aggregates, lubrication pumps, hydraulic pumps, hydraulic engines and motors, hydraulic jacks, cyclone separators, grease sprays, pressure reducing valves for air, oil and grease; pressure-reducing devices, pressure converters, proportioning valves, stop or shut-off valves, pressure valves, flow controllers, servo valves, lubricant feeders, piston pins and rods. Control and levelling instruments for road finishers; mobile and stationary dosing installations for the production of concrete, dosing apparatus, weighbridges and control equipment for the production of concrete, metering valves for lubricants, control and monitoring instruments for lubricating and hydraulic installations, monostats, oil level indicators

14 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BABYPORT B Braun Medical SAS, 204 av.du Marechal Juin, BOULOGNE BILLANCOURT, FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Klasse:10 Surgical and medical apparatus and instruments; implantable chambers, reservoirs or sites for treatment by perfusion or for taking blood (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PREVALIN Chefaro Ireland Ltd, Farnham Drive, Finglas Road DUBLIN 11, IE Klasse:5 Pharmaceutical preparations and medicines for human use (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: The trademark consists of the letters "NTS" depicted in a rectangular frame and of the words "NO TORSION SYSTEM" depicted in a circular ring intersecting with the rectangular frame. Fitt SpA, Via Piave, 4, SANDRIGO (VICENZA), IT Klasse:17 Plastic flexible hoses with tubular stitching (not of metal) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ASECO USS United Shipping Services AB, Hertzia House, Packhusplatsen 2, GÖTEBORG, SE Klasse:36 Real estate brokerage, including commercial brokerage; insurance underwriting and maritime insurance underwriting

15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: GTT Gaztransport et Technigaz, 1, route de Versailles, SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE, FR Klasse:6 Klasse:7 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:42 Metal products for the handling and storage of gas in liquid, gaseous or solid phase, metal cylinders, metal containers, floating containers of metal, metal vats, gas pipes of metal, metal drums, metal containers for compressed gas, handling pallets of metal, metal tanks, metal containers for liquid gas, metal pipes, metal valves (other than machine parts). Apparatus for handling (loading and unloading) gas in liquid, gaseous or solid phase, loading ramps, pressure reducers (machine parts), valves (machine parts). Gas liquefaction apparatus, gas condensers, gas solidification apparatus. Apparatus for transporting gas in liquid, solid or gaseous phase, by land, by rail and by river and sea, ships for transporting liquid gas, barges, tank barges, rail cars for transporting gas in liquid, gaseous or solid phase. Shipbuilding; technical assistance in case of ship breakdown (repair); sealing and thermal insulation (construction) services; supervising (directing) naval construction work; naval construction advice. Transportation by river or sea, transportation by land and air, transportation in barges; storage of gas in liquid, gaseous or solid phase; information relating to storage and naval transportation. Naval engineering, naval surveying (engineering work); industrial design, construction drafting, technical studies and research for the storage and transportation of gas in solid, liquid or gaseous form, technical research and engineering work relating to thermal insulation and sealing of ships, of tank barges, of metal containers, testing of materials, quality control. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Fritonex AG, Breiten 67, 3636 FORST B. LÄNGENBÜHL, CH Klasse:10 Klasse:16 Electric apparatus for balancing body energy and for rendering bacteria, viruses and parasites harmless, for medical and veterinary use. Cardboard and goods made thereof included in this class; bookbinding material; photographs; stationery. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: QuickZap Fritonex AG, Breiten 67, 3636 FORST B. LÄNGENBÜHL, CH Klasse:10 Klasse:16 Electric apparatus for balancing body energy and for rendering bacteria, viruses and parasites harmless, for medical and veterinary use. Cardboard and goods made thereof included in this class; bookbinding material; photographs; stationery. 15

16 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: KR Masai Marketing & Trading AG, Badstrasse 14, 8590 ROMANSHORN, CH (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:10 Klasse:25 Klasse:41 Orthopaedic articles for physical exercises and medical gymnastics, namely orthopaedic footwear or footwear with orthopaedic soles. Leather footwear, golf shoes, basketball shoes, footwear, rugby boots, training shoes, baseball shoes, shoes for athletics, work shoes, sandals, gymnastic shoes, football boots, handball shoes. Providing of training, namely instruction in and initiation into the method used for programming the motion-controlling center of the brain regulating our way of walking, pace and posture (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR INSPIRED MEETINGS Soluxury HMC, Immeuble Odyssey,110 avenue de France, PARIS, FR Klasse:35 Klasse:41 Klasse:43 Business management; business administration; public relations services; assistance and consulting in advertising and promotional services, marketing and communication when meetings, exhibitions and shows are arranged; organization of meetings, events, exhibitions and shows for commercial, promotional and advertising purposes. Education; training; entertainment; holding of meetings, events, exhibitions and fairs of a cultural and educational nature; arranging and holding of meetings, colloquiums, conferences, congresses, seminars and symposiums; publishing, editing and disseminating brochures, books and periodicals (other than advertising) for meetings, conferences, congresses, seminars and symposiums. Rental of conference rooms; hotel services, provision of food and drink; temporary accommodation; services provided by motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (except clubs), holiday homes; hotel room reservation services for travellers; consultancy and advice (unconnected with business operation) in connection with hotel services and provision of food and drink Masai Marketing & Trading AG, Badstrasse 14, 8590 ROMANSHORN, CH (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:10 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Orthopedic articles for physical exercises and medical gymnastics, namely orthopedic footwear or footwear with orthopedic soles. Footwear, low-top shoes, sports shoes, gymnastic shoes, clothing, clothing for gymnastics, headgear. Gymnastic and sporting articles included in this class, apparatus for physical exercises. Training, namely instruction and initiation to the method used for programming the motioncontrolling center of the brain regulating our way of walking, pace and posture

17 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA ANTI SLEEP PILOT Troels M Palshof, Lille Strandvej 12 A, 4. tv, 2900 HELLERUP, DK (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SKÅG NHHK Textilvertriebs GmbH, Rissener Straße 106, WEDEL/HAMBURG, DE Klasse:25 Clothing for men, women and children; sportswear, headgear, footwear. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: AMPLETA (571) Beskrivelse av merket: Word mark. Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park CARRIGTOHILL, CO CORK, IE Klasse:5 Pharmaceuticals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR IMAGE Antalis International, 122, rue Edouard Vaillant, LEVALLOIS PERRET, FR Klasse:16 Paper, paper for printing, paper for use with photocopiers, carbonless copy paper, headed stationery, stationery (excluding writing instruments), adhesives (glues) for stationery and household purposes, office requisites (except furniture)

18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /07 MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, MÜNCHEN, DE (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:12 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Engines, internal combustion engines (except for land vehicles) as drive units in aircraft and water vehicles, stationary installations such as power stations, emergency power generators, cogeneration plants; parts and spare parts for the aforementioned engines and internal combustion engines; included in this class. Automobiles; commercial vehicles; trucks, semitrailer tractors, buses; chassis for commercial vehicles, trucks and buses; truck chassis with the most varied bodies and attachments for commercial vehicles for different types of use including publicutility vehicles, fire engines, disaster response vehicles, special-purpose vehicles, police vehicles, military vehicles, camping cars; bus chassis with different bodies and attachments for buses for different types of use as service buses, inter-urban buses, coaches, school buses, special-purpose buses; engines and internal combustion engines for land vehicles, including railway rolling stock, surface and underground mining vehicles; parts and spare parts for the aforementioned vehicles, chassis, engines and internal combustion engines; included in this class. Printed matter; brochures, prospectuses, pamphlets, catalogues, periodicals, magazines, printed documents, datasheets, operating instructions, operator's manuals, maintenance and repair instructions, calendars, photographs, pictures, posters, postcards, stickers, labels (no fabric labels), business cards, notepads; paper, cardboard, card and goods made from these materials included in this class; plastic materials for packaging included in this class. Clothing, jackets (clothing), anoraks, blouson jackets, waistcoats, pullovers, shirts, tee-shirts, polo shirts, fleece shirts, trousers, sports jackets, suits, overalls, neckties, collar protectors, shawls; headgear for wear, bonnets, caps (headwear), hats, headscarves; shoes including work boots included in this class; sports clothing, leisure clothing, outdoor clothing, work clothing, included in this class. Plastic toys, toy vehicles, reduced-size vehicles, siton toy vehicles, miniature model vehicles, model cars, miniature models and model replicas of vehicles and machines, in particular trucks, semitrailer tractors, buses. Advertising of any kind using all available media Klasse:37 Klasse:39 such as TV, radio, the press, Internet and media such as promotional films, stationary and mobile advertising media, posters, pictures, brochures, prospectuses, calendars, pamphlets, magazines, catalogues, datasheets for products such as engines, trucks, buses and equipment, components, parts and spare parts thereof; advertising for services which are rendered in connection with the sale, distribution, trading and the maintenance, repair, care, use and deployment and operational logistics of products such as engines, trucks, buses and truck and bus chassis, all in the form of advertising. Repair, maintenance and care of and service work on trucks, semitrailer tractors, buses and engines and all parts of these vehicles. Packaging and storage of goods, transport of goods by means of trucks; transport of persons by means of buses; organisation and execution of bus and coach tours (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PULSE Eastman Kodak Co, 343 State Street, NY14650 ROCHESTER, US (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Digital picture frames. 18

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR Tereos, 11, rue Pasteur, ORIGNY SAINTE BENOITE, FR Klasse:30 Sugar. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: POWERSEEKER Celestron Acquisition LLC, 2835 Columbia Street, CA90503 TORRANCE, US (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /06 propilot Aug Winkhaus GmbH & Co KG, August-Winkhaus- Strasse 31, TELGTE, DE Klasse:6 Klasse:20 Fittings of metal for windows and doors, particularly fittings for turning und tilting; parts of all aforesaid goods made of metal, namely gear tracks, corner redirections, connecting bars, center locks, strike plates, safety strike plates, ramps, pivot bearings, pivot tilting bearings, turning bands, shear bearings, snibs, caps, ramp supports, folding shears, corner locks, faulty switching safety devices, slamming safety devices, stopping devices for ventilation or multiple gap ventilation, tilting limiters, turning limiters, gap limiters; hand-operated couplings and cranks made of metal for power transmission to open and close windows and doors; window and door knobs made of metal. Fittings of plastic for windows and doors, particularly fittings for turning und tilting; parts of all aforesaid goods made of plastic, namely gear tracks, corner redirections, connecting bars, center locks, strike plates, safety strike plates, ramps, pivot bearings, pivot tilting bearings, turning bands, shear bearings, snibs, caps, ramp supports, folding shears, corner locks, faulty switching safety devices, slamming safety devices, stopping devices for ventilation or multiple gap ventilation, tilting limiters, turning limiters, gap limiters; hand-operated couplings and cranks made of plastic for power transmission to open and close windows and doors; window and door knobs made of plastic Telescopes

20 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EVERCUT Societe D'Exploitation Tarrerias Bonjean, Chabenty, CELLES SUR DUROLLE, FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EM Klasse:7 Klasse:8 Machine blades, excluding water-jet cutting machines. Hand-operated hand tools and implements namely: non-electric cutlery, excluding knives for cutting cardboard; side arms other than firearms, razors, scissors, shears, secateurs, blades (weapons), blades (hand tools). (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR GREENLITE Arjo Wiggins Papiers Couches, 117, Quai du Président Roosevelt, F Issy Les Moulineaux, FR (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Orange (Pantone 718), red (Pantone 1807), red (Pantone 032), blue (Pantone 280) and white. Sirius Facilities GmbH, Lennéstr. 3, BERLIN, DE Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Klasse:45 Rental of office machines and equipment and office furniture; secretarial services. Facility management, namely real-estate management and brokerage, rental and leasing of real estate; rental of offices (real estate). Rental of storage space, storage of goods. Licensing of franchise concepts, in particular in the field of the rental of storage space and the storage of goods. Ophthalmic lenses; spectacle lenses; plastic lenses; mineral (glass) lenses; correcting lenses; unifocal lenses; multifocal lenses; progressive lenses; lenses for sunglasses; polarised lenses; tinted lenses; coloured lenses; light-sensitive lenses; photochromic lenses, treated lenses; coated lenses; anti-reflection lenses; semi-finished lenses, spectacle lens blanks; semi-finished spectacle lens blanks; coatings for ophthalmic lenses; cases for spectacle lenses

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer