Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser"

Transkript

1

2

3 Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer i selskaper og deltar i stiftelser med tanke på et formål. Dersom det offentlige ikke klarer å identifisere en målsetning med eierskap vanskeliggjøres utøvelsen av det samme eierskapet. Av den grunn er det nødvendig å tydeliggjøre formålet med eierskapet. Kommunalt eierskap er en av de områder der det er størst behov for forutsigbarhet og ryddighet. Det å, på vegne av felleskapet, forvalte store verdier som opererer i grenselandet mellom tjenesteproduksjon og markedet gjør at behovet for å skape ryddige og tydelige rammer er stort. Tromsø kommune har utarbeidet flere eierskapsmeldinger; i 2006, 2008, 2013 og 2014, sistnevnte vedtatt i desember Gjennom vedtakelse av disse dokumenter er strategier lagt, rutiner og instrukser vedtatt, og kommunens prinsipper for et godt eierskap er også på plass. Denne eierskapsmeldingen omhandler i all hovedsak den rene selskapsdelen og dokumenterer de endringer som er gjennomført i tråd med den kurs gitt i tidligere meldinger. For byrådet, som utfører eierskapet etter delegasjon fra kommunestyret, er det viktig at man får klare signaler på hvilke overordnede føringer kommunestyret søker å gi. Dette skaper bedre eierskapsstyring og danner også grunnlaget for en sterkere forankring av kommunens eierskap. Målsetningen er at eierskapsmeldingen skal være et dokument som oppdateres jevnlig. Endringer i porteføljen, herunder avhending av selskaper og selskapsandeler, nyetableringer og oppdateringer i overordnede rutiner og strategier tas inn i meldingen. Slike rulleringer ses i sammenheng med eierskapsseminaret som er byrådets arena for å skape en felles forståelse for Tromsø kommunes eierskapsutøvelse. Byrådet legger fremdeles opp til tidligere vedtatte års-hjul, men med den endring at eierskapsseminaret flyttes til høsten. April/mai September September/oktober Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Tromsø kommune vurderer fortløpende om organiseringen av de ulike kommunale virksomheter er hensiktsmessig. Eventuelle forslag om å omorganisere enheter vil presenteres kommunestyret i påfølgende eierskapsmelding. Øyvind Hilmarsen Byrådsleder 1

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Endringer og utviklingstrekk Organisering av arbeidet med eierskap Gjennomgang av selskaper og foretak Byrådsleder Byråd for Finans Byråd for Næring, kultur og idrett Byråd for Helse og omsorg Byråd for Byutvikling Aksjer som politisk støtte til ulike tiltak utenfor Tromsø kommune.20 2

5 1.Innledning Eierskapsmeldingen beskriver hvilke tiltak som er gjennomført i løpet av det siste året og hvilke planer som foreligger for framtidig omstilling. Videre gis det en kort beskrivelse av de ulike selskap og stiftelser der kommunen har eierskap eller styringsrett. De overordnede prinsipper for Tromsø kommunes eierstyring ble vedtatt i 2013 og tas inn her som en ren orientering. Prinsippene er forankret i verdiene til Tromsø kommune, som er mot, åpenhet, anerkjennelse, respekt og tillit. Tromsø kommunes overordnede prinsipp er for god eierstyring: 1. Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift. 2. Det skal være åpenhet knyttet til Tromsø kommunes eierskap. 3. Tromsø kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling og representantskap. 4. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til avkastning av innskutt kapital, og bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap. 6. Kommunen forventer at de ulike styrer jevnlig informerer eier om selskapets drift. 7. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 8. Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå i selskaper hvor kommunen er en betydelig eier. 9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse og mangfold. 2.Endringer og utviklingstrekk Denne eierskapsmeldingen omhandler i all hovedsak en gjennomgang av de enkelte selskapene og redegjør for de endringer som er gjennomført i tråd med den kurs gitt i tidligere meldinger. Det knyttes også noen korte kommentarer til status i enkelte av de største selskapene i porteføljen, spesielt de eierskapene som har tyngst finansielt motivert engasjement. Tromsø Kommunale Pensjonskasse Tromsø kommune har i september 2013 vedtatt opprettelse av egen pensjonskasse for ansatte, pensjonister og tillitsvalgte som er knyttet til dagens ordning i DnBLiv. Markedet for offentlig tjenestepensjon er endret betydelig de senere år, og for tiden er det kun to aktuelle leverandører; forsikret løsning gjennom KLP eller opprettelse av egen pensjonskasse. 3

6 Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person og dens virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Det er oppnevnt et styre på 7 personer hvorav to av disse utgår fra medlemsmassen til pensjonskassen. For de første driftsår er det Storebrand gjennom selskapene; Storebrand Pensjonstjenester AS og Storebrand Asset Management AS som skal levere alle drifts- og forvaltningstjenester til pensjonskassen. Etablering av Tromsø kommunale pensjonskasse er i sluttfasen og sannsynlig flyttedato vil være Arnestedet Eiendom AS På ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2013 ble selskapets aksjekapital økt med kr mill. til kr mill. Den nye aksjekapitalen ble tilført gjennom tingsinnskudd ved at råderetten over 6 ulike eiendommer ble overført fra Tromsø kommune til Arnestedet Eiendom AS. Adm. dir. tiltrådte 5. mai i år og prosessen med å omstille selskapet gikk da over i en ny fase. Regnskapet for 2013 viste et overskudd etter skatt på kr mens omløpsmidlene ved årsskiftet var kr I 2014 skal selskapet struktureres til å bli et betydelig eiendomsselskap. I oppbyggingsfasen vil det stilles store krav til likviditetsbeholdning. Byrådet aksepterer at det ikke betales utbytte for inneværende år. For neste år forventer imidlertid byrådet at Arnestedet Eiendom AS kan levere et utbytte i tråd med kommunens krav til avkastning. Troms Kraft AS Selskapet er i en særskilt situasjon etter de tap det er påført etter blant annet den såkalte Kraft & Kultur-saken, og har behov for styrking av egenkapitalen. Selskapet er i en omstillingsprosess og har satt i gang et strategiarbeid. Det signaliseres en målsetning om å komme i utbytteposisjon i løpet av en fireårsperiode. Tromsø kommune som eier har startet arbeidet med å utforme en revidert eierstrategi sammen med Troms fylkeskommune. Tromsø kommune stiller seg positiv til det arbeidet som selskapet så langt har satt i gang vedrørende blant annet fokus på kjernevirksomhet og rasjonalisering av drift. Remiks Miljøpark AS Selskapet har senere år hatt et gradvis synkende resultat, som for 2013 endte med et underskudd i morselskapet. Flytting av virksomheten fra Tromsdalsfyllingen til Skattøra og sanering av grunn i forbindelse med flyttingen har hatt en betydelig kostnadsside. Selskapet er således ikke i posisjon til å utbetale utbytte i tråd med kommunens krav til avkastning, men viser en sterk positiv utvikling inneværende år. I løpet av våren 2014 vil ISO-sertifisering være på plass, og selskapet forventer å stille sterkere i konkurransen om kontrakter på næringsavfall. Selskapet har et sterkt fokus på kostnadsreduksjon og forventer et positivt resultat inneværende år. Selskapet er plassert som et finansielt eierskap hos Tromsø kommune. Alfheim Stadion II AS I tillegg til dagens utleie av tribuneanlegg vil man på sikt søke å endre selskapets formål til også å drive med eiendomsutvikling, for den grunn som selskapet eier. Formålsendringen vil støtte opp om selskapets egentlige formål, gjennom at idretten vil kunne leie arealene til en pris som harmonerer med deres betalingsevne, fordi selskapet ikke lenger har renter og avdrag å betale. Etter hvert vil det være hensiktsmessig at kommunen går ut av eierskapet. 4

7 Tromsø Parkering AS Selskapet er omgjort til aksjeselskap. Formålet er det samme, men selskapet får en privatrettslig del som da konkurrerer i markedet. Visit Tromsø Tromsø kommune solgt halve aksjeposten til Lyngsfjord Adventure AS siste år. Storstua Tromsø-Regionen AS Selskapet er avviklet og utgår således av selskapsporteføljen til kommunen. 3.Organisering av arbeidet med eierskap Med brev april/mai 2014 har byrådslederen delegert generalforsamlingsfullmakten til fagbyrådene. Det betyr at eierskapet er fordelt etter fagområder og at den enkelte byråd har ansvaret for å følge opp sine selskaper. Den administrative organiseringen med etablering av eierskapsteamet ble vedtatt av byrådet i møtet den 10. oktober Eierskapsteamet skal være en tverrfaglig ressursgruppe som skal gi uttalelse i saker som byrådene oversender. Byrådsleders kontor og finansavdelingen er representert i eierskapsteamet som vil ha fire - fem faste medlemmer. Teamet kan knytte til seg medlemmer fra fagbyrådene og fra kommunalt eide selskaper når det er formålstjenlig. Eierskapssteamet skal følge opp kommunale selskaper og foretak, samt bidra i planlegging og forvaltning av kommunens eierskapspolitikk. Gjennom kontakt med selskapene vil eierskapsteamet ha en rolle knyttet til de rutiner som legges for rapportering fra det enkelte selskap, herunder oppfølgning og rapportering til byrådsleder. Det vil bli etablert en stilling som skal ha eierskap som arbeidsområde. Denne stillingen skal ha ansvaret for drift av eierskapsteamet. Pågående omorganiseringsprosess vil kunne gjøre endringer i organiseringen. Kommunestyret vil bli orientert om forvaltningen av kommunens eierskap to ganger årlig a) Framlegg av generalforsamlingsprotokollene i september. b) Revidert eierskapsmelding i april Byrådets årlige samling for styremedlemmer og administrativ ledelse vil bli videreført, men form og innhold skal vurderes nærmere, samt at samlingen vil finne sted i september. 5

8 4.Gjennomgang av selskaper og foretak Kommunenes mulighet til å styre eller påvirke virksomheten i de ulike selskapene vil avhenge av flere forhold. Hvor stor andel av selskapet som kommunen eier vil være en viktig faktor. Organisasjonsform, lovgivning og markedsituasjonen er andre forhold som kan begrense mulighetene for politisk styring. Tromsø kommune har eierskap innenfor flere sektorer. Her skal vi foreta en gjennomgang av selskapene innenfor de ulike byrådsavdelingene og vurdere mål og strategier for de større selskapene. Beskrivelsen av formål er hentet fra vedtektene til den enkelte organisasjon og er således ikke byrådets formuleringer Byrådsleder KomrevNord IKS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 26.25% Formål: KomRev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens kapitel 12 samt forskrift om revisjon og kontrollutvalg i kommuner/ fylkeskommunen. Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon samt andre oppdrag som KomRev NORD IKS kan utføre i henhold til gjeldende lover/forskrifter. Strategi for eierskap: Tromsø kommune er medeier i KomRev NORD, fordi kommunen skal Ha et uavhengig tilsynsorgan i forhold til kommunens egen virksomhet, dens leverandører og samfunnet for øvrig. Ha innsyn i kvaliteten på det arbeidet som utføres. Ha kontroll og innflytelse over kostnadsutviklingen for revisjonstjenesten. Ha sikkerhet for at selskapet leverer tjenester basert på tilstrekkelig kommunekunnskap. Være en regional utviklingsaktør som bidrar til at kommunene i regionen sikres et regionalt/ lokalt kompetansetilbud basert på nærhet, kunnskap, leveringsdyktighet, uavhengighet og kvalitet. Tromsø kommune forventer at selskapet Bidrar til å sikre offentlighetens tillit til kommunen. Har nærhet til kommunens virksomhet. Drives i økonomisk balanse. K-Sekretariatet IKS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: Formål: Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse. Strategi for eierskap: K-sekretariatet har vært operativt siden og utfører sekretariatsbistand til deltakernes kontrollutvalg. Tromsø kommune deltar i dette IKS fordi det gir 6

9 vårt kontrollutvalg en svært god service, både med hensyn til kapasitet og kvalitet. Selskapet eies av 22 kommuner og Troms fylkeskommune. Det gir økonomi til å holde god regnskap- og revisjonskompetanse. I tillegg har selskapet juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. Troms Kraft AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 40% Selskapets formål: - å produsere, overføre og omsette energi - å utvikle egne og nye forretningsområder - å arbeide for god energiøkonomi - å drive en aktiv finansforvaltning herunder langsiktige og lønnsomme investeringer i annen virksomhet Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet og fornybare ressurser og skal drives i samsvar med anerkjente etiske prinsipper. Strategi for eierskap: Tromsø kommunes formål med eierskapet i Troms Kraft AS er av finansiell og industriell karakter, samt å sikre regional kontroll over vannkraftressursene. Selskapet er nå inne i en omstillingsprosess og byrådet vil, sammen med Troms fylkeskommune, utrede hvilke mål og strategier selskapet skal legge til grunn for sin fremtidige drift. Selskapets finansielle situasjon tilsier at behovet for egenkapitaltilførsel er stort. Arnestedet Eiendom AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 100% Formål: Leie, eie eller kjøp av fast eiendom, oppføring av næringsbygg, forretningsmessig eie, utleie eller salg av næringslokaler og tomter, samt kjøp og salg av aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper. Strategi for eierskap: Kommunen skal bruke selskapet til å driver eiendomsutvikling med utgangspunkt i de aktivitetsplaner som framkommer i kommunens budsjett og økonomiplan.. Gjennom dette selskapet vil kommunene realisere langsiktige målsettinger mht. å skaffe nødvendig areal og formålsbygg av ulike kvaliteter. Remiks Miljøpark AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 99.99% Selskapets formål: Formålet med selskapet er, gjennom sine eierinteresser, å være totalleverandør av avfallstjenester. Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapet skal drive på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet skal være et morselskap som utfører drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer, samt stab og støttefunksjoner for tilknyttede selskaper. Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eie ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. 7

10 Strategi for eierskap: Tromsø kommune har, som miljøkommune, et langsiktig perspektiv med eierskapet i Remiks. Tromsø kommune som eier er opptatt av høy verdiskapning over tid, i form av utbytte og verdistigning i selskapet. Selskapet er plassert som et finansielt eierskap hos Tromsø kommune, dette med unntak av Remiks Husholdning AS som driver etter selvkostprinsippet og følgelig ikke vil kunne gi utbytte. Tromsø kommune forventer et utbytte som er konkurransedyktig i forhold til tilsvarende virksomheter. Kommunen vil ha et ledende og dominerende eierskap i Remiks Miljøpark AS, og derved bidra til å sikre eiermessig stabilitet og forutsigbarhet. Remiks er eierkommunenes ivaretaker av det lovpålagte ansvar for husholdningsrenovasjon. Karlsøy kommune har en minoritetspost i selskapet, og det kan være en åpning for andre kommuner i landsdelen å komme inn på eiersiden. Remiks er eierkommunens viktigste kompetansebedrift og samarbeidspartner innen miljø og gjenvinningsspørsmål, og skal bidra til å styrke og opprettholde denne kompetansen lokalt og regionalt. Remiks som selskap vil kunne spille en viktig rolle i næringsutviklingen i nord. Både ved å etablere behandlingsløsninger i nord og bidra til lokal og regional verdiskapning, kan Remiks være en viktig aktør for å sikre nåværende og fremtidig næringsliv et fullverdig, fremtidsrettet og miljømessig tilbud innen avfall og gjenvinning. Selskapet representerer også en viktig ressurs og nødvendig infrastruktur for kommunen i sin tilrettelegging for økt næringsetablering. Tromsø kommune ønsker å benytte Remiks som selskap for til enhver tid å kunne fremme de totalt sett mest miljømessige og økonomiske løsninger innen avfall og gjenvinning, noe som innebærer en tilrettelegging for innovasjon og komplementær næringsvirksomhet. 8

11 4.2 Byråd for finans Hurtigruten ASA Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 0.06% Selskapets formål: Å drive enhver form for transport- og reiselivsvirksomhet, samt delta i virksomheter som står i naturlig sammenheng med dette. Strategi for eierskap: Tromsø kommunes formål med eierskap i Hurtigruten ASA er knyttet til utbytte. Byrådet vil endre profilen på kommunens eierskap og foreslår at aksjene i dette selskapet selges. Bredbåndsfylket Troms AS Org nr: Total Aksjekapital: kroner Eierandel: 0,81 % Selskapets formål: Bredbåndsfylket Troms AS ble stiftet 13. november 2003 med Troms fylkeskommune og 24 av fylkets kommuner på eiersiden. Forretningsideen for å etablere Bredbåndsfylket var med bakgrunn i Troms fylkes målsetning om utbygging av høyhastighets bredbåndsinfrastruktur i hele fylket. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnete innkjøp av tjenester. Troms fylkeskommune tok initiativ til denne viktige målsetningen blant annet fordi det er en offentlig oppgave å sørge for god infrastruktur og det var ingen kommersielle aktører som ville ta en risiko med et slikt stort utbyggingsområde. Strategi for eierskap: Aksjene gir kommunen rettigheter til å benytte den offentlige fiberstrukturen som er bygd i Troms, samt til å inngå langsiktige avtaler med BBFT om fiberleie uten å gå veien om offentlige anskaffelser. Tromsø kommune leier svært mange fibersamband av BBFT i bynære området på fastlandssiden og på Kvaløysletta. Som eier i BBFT har vi kunnet inngå langsiktige leieavtaler som er viktig for stabilitet og kontinuitet på sambandene. Byrådet tilrår at aksjeposten beholdes inntil videre. 9

12 4.3 Byråd for Næring, kultur og idrett AL Biblioteksentralen Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 0.31% Samvirkelagets formål: Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og lignende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok,-informasjon og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slikt at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. Strategi for eierskap: Selskapet er omdannet til samvirkelag og kan derfor betale utbytte til eiere basert på vårt innkjøp hos selskapet. Tromsø kommune har i de siste år vært sikret medvirkning i selskapet, ettersom biblioteksjefen i tre toårsperioder har vært medlem av styret. Vårt kundeforhold er regulert av ordinær innkjøpsavtale. Selskapet er viktig for bibliotekutviklingen i Norge. Hålogaland teater AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 25.0% Selskapets formål: Å drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark fylkeskommuner og hva som står i forbindelse med dette. Strategi for eierskap: Intensjonen med Tromsø kommunes eierskap i HT er først og fremst å sikre et godt og profesjonelt teatertilbud regionalt. Virksomheten er viktig, som en del av en helhet, i å sikre bolyst og god livskvalitet for Tromsøs befolkning. Involveringen i HT er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar. Selskapet skal, i tillegg til å produsere teater av høy kvalitet, skape trivsel, samt bidra til å utvikle kunstsektoren og kunstnere i regionen. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 50.00% Selskapets formål: Nordnorsk Opera og symfoniorkester AS skal bygge opp og drive et symfoniorkester i Nord-Norge, samt produsere og formidle ballett, opera og musikkteater i Nord- Norge. Selskapets virksomhetsnavn i Tromsø, Bodø og internasjonalt skal være henholdsvis Tromsø Kammerorkester, Bodø Sinfonietta og Norwegian Arctic Symphony Orchestra. Målet er at selskapets virksomhet skal være av høy kunstnerisk kvalitet. Kjerneensemblene Tromsø kammerorkester og Bodø Sinfonietta skal hver for seg og i fellesskap og i samarbeid med andre musikkmiljø bidra til at hele Nord Norge får et allsidig tilbud innen et mangfold av musikksjanger, kammermusikk, symfoniproduksjoner, opera og ballett med mer. Selskapet skal arbeide for orkesterets kunstneriske, musikkpolitiske og økonomiske interesser, og skal utvikle 10

13 ideer, tilbud og kompetanse for å styrke kontakt og fagmiljø i hele landsdelen, samt på andre måter arbeide for å fremme og utvikle interessen for musikk og musikkteater i Nord-Norge. Strategi for eierskap: Formålet med Tromsø kommunes eierskap i NOSO er først og fremst å bidra til å sikre et godt og profesjonelt symfoniorkestertilbud regionalt. Involveringen i NOSO er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar. Selskapet skal, i tillegg til å skape musikkopplevelser av høy kvalitet, samt skape bolyst, også bidra til å utvikle kunstsektoren og kunstnere regionalt. På bakgrunn av dette skal eierskapet også bidra til utvikling av Tromsø som vertsby for mennesker med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn. Aurora Kino IKS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 64.40% Selskapets formål: Sikre publikum et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene. Sikre inntjeningsevne gjennom filmvisning og arrangementer. Sørge for rasjonell kinodrift. Ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver som er tillagt kinodriften. Forvalte kinoens eiendommer og realaktiva med sikte på best mulig tilbud for kinoens brukere og til beste for deltakerkommunene. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angi for kommunenes deltakelse i selskaper/forretningsdrift. Strategi for eierskap: Tromsø kommunes involvering i Aurora kino er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar for at byens befolkning skal ha et kvalitetsmessig godt, og bredt, filmtilbud. Kommunens eierskap er nært knyttet til ønske om at Tromsø skal være en attraktiv by å jobbe-, leve-, og bo i der et mangfold av kultur og fritidsaktiviteter av høy kvalitet bidrar til høy livskvalitet og bolyst. Kinodriften er imidlertid ikke av kommunens kjerneområder. Det blir derfor vurdert om andre aktører kan oppfylle de lokale, kulturpolitiske aspektene vel så bra som Tromsø kommune. Dersom private eiere skal inn som eiere betyr det Aurora kino IKS må omdannes til et aksjeselskap eller tilsvarende uten begrenset ansvar. Intensjonen er fortsatt å beholde eierskapet, men være åpen for en omdanning og salg. Nordlysfestivalen Tromsø Org nr: Stiftelseskapital: kroner Stiftelsens formål: Presentere musikk av høy kvalitet gjennom et attraktivt tilbud av konserter til et bredt publikum Strategi for eierskap: Gjennom de årlige tilskuddene til stiftelsen ønsker Tromsø kommune å ta et samfunnsansvar for å gi byens befolkning, samt tilreisende, kulturtilbud av høy kvalitet. I tillegg til å 11

14 være ett av kommunens kulturpolitiske virkemidler, er det også et næringspolitisk tiltak. Nordlysfestivalen tiltrekker seg besøkende utenbys fra, som benytter seg av andre tilbud mens de oppholder seg her. I tillegg skaper festivalen trivsel, aktivitet og bolyst, og bidrar på denne måten å gjøre Tromsø til en attraktiv by å bo i. Nordlysfestivalen har hatt en meget god kvalitets- og størrelsesmessig utvikling og oppfyller de mål den er satt til å tjene. Intensjonen er å beholde eierandelene. Stiftelsen Polaria Org nr: Stiftelseskapital: kroner Stiftelsens formål: Polaria er et internasjonalt maritimt opplevelsessenter som skal formidle forskningsbasert kunnskap om arktisk. Strategi for eierskap: Kommunen bidro til etablering av denne stiftelsen som et element i kommunens næringspolitikk. I dag er Polaria den største turistattraksjonen i kommunen og en viktig inspirator og formidler av kunnskap om nordområdene og om arktiske forhold. Tromsø kommune ønsker å beholde sine eierandeler i stiftelsen. Perspektivet museum Org nr: Stiftelseskapital: kroner Stiftelsens formål: Å formidle og utvikle kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og samfunn. Strategi for eierskap: Gjennom de årlige tilskuddene til stiftelsen ønsker Tromsø kommune å gi byens befolkning, samt tilreisende, kulturtilbud av høy kvalitet. Formidling av fotografi innen den dokumentariske sjangeren er et viktig virksomhetsfelt ved museet, og det er i årenes løp utviklet seg et bredt internasjonalt samarbeid omkring visning av fotografi av høy kvalitet. Museet er innvevd i Tromsøs øvrige kultur- og samfunnsliv gjennom deltakelse i årlige arrangementer og utstrakt samarbeid med ulike organisasjoner uorganiserte miljøer i byen og distriktet omkring. Alfheim Stadion II AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 51.00% Selskapets formål: Å oppføre tribuner på Alfheim Stadion i Tromsø, forestå utleie av anlegget til idrettslige og allmennyttige formål alene, eller i samarbeid med andre selskap eller institusjoner, og det som står i forbindelse med det. Selskapet skal ved sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til fremme av formålet. Strategi for eierskap: Tromsø kommune har siden 1980-tallet vært involvert på eiersiden i utviklingen av Alfheim stadion gjennom sitt eierskap i tomten anlegget ligger på, samt gjennom investeringer. For å bidra til utviklingen av Tromsø IL, og for at byen skal kunne ha et topplag i norsk 12

15 fotball, har kommunen involvert seg i selve stadion-utbyggingen, gjennom sine eierskap i ulike forvaltningsselskap knyttet til dette. Samfunnsansvaret er hovedgrunnen til denne involveringen. Tromsø kommune ser stor verdi i å ha et topplag innen fotball i byen. Dette skaper stolthet engasjement, samhold, identitet og bolyst og bidrar til at byen er en attraktiv by både å bo og etablere seg i. Eierskapet i Alfheim Stadion II er ikke en av kommunens primære oppgaver, men kommunens involvering har vært økonomisk avgjørende for at man har kunnet utvikle Alfheim stadion, til beste for TIL og byens befolkning. På sikt vil man søke å endre selskapets formål til også å drive med eiendomsutvikling, for den grunn som selskapet eier. Dette vil tjene to hovedhensikter: 1. Utvikling og salg av areal som i dag ikke benyttes til idrettslige formål (områder rundt selve stadion) vil kunne gjøre selskapet gjeldfritt, og frita kommunen for store garantiansvar 2. Økt boligbygging, og gunstig fortetning i områder der infrastruktur alt er på plass Formålsendringen vil støtte opp om selskapets egentlige formål, gjennom at idretten vil kunne leie arealene til en pris som harmonerer med deres betalingsevne, fordi selskapet ikke lenger har renter og avdrag å betale. Dette vil i sin tur føre til sunne utviklingsmuligheter for idretten i kommunen og i regionen. Etter hvert vil det være hensiktsmessig at kommunen går ut av eierskapet. Skarphallen Eiendom AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 50.51% Selskapets formål: Eie og drive utleie av en kombinert idretts- og messehall der det idrettslige utleie er det primære og øvrig utleie er det sekundære. Selskapet er uten eget økonomisk formål. Strategi for eierskap: Kommunestyret vedtok i møte 18. juni 2013 å selge aksjer i dette selskapet. Dette forventes å bli gjennomført i løpet av neste år. Storelva Idrettspark AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 27.87% Selskapets formål: Å drive idrettsanlegg, utleie av messehall, samt hva hermed står i forbindelse for å legge forholdene til rette for en bedre utvikling av idretten i regionen. Strategi for eierskap: Selskapet ble stiftet i april 2002 og var utgangspunktet for et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Det var nødvendig for å oppnå den ønskede kvalitet og kapasitet på den infrastruktur for idretten som skulle bygges i området. Tromsø kommune vil ila 2014 overta 100 % av aksjene, for så å overdra driftsansvaret til Kvaløya Sportsklubb. 13

16 Chess Olympiad Tromsø 2014 AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 90:00% Selskapets formål: Forberede, søke og gjennomføre sjakk OL i Tromsø i 2014, samt gjennomføre nødvendige sjakkarrangementer i tiden frem til Strategi for eierskap: Tromsø kommune har et produksjonsrettet eierskap i selskapet, der gjennomføringen av Sjakk-OL i 2014 både skal bidra til oppbygging av arrangørkompetanse på store arrangement, samt bidra til økt profilering av Tromsø-regionen. Eierskapet er også et næringspolitisk tiltak, sett på bakgrunn av at det må gjøres en del investeringer lokalt, i tillegg til at mange tilreisende vil bruke mange av byens servicetilbud under gjennomføringen av olympiaden. Visit Tromsø-region AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 16.66% Selskapets formål: Utvikle, markedsføre, informere om og selge tjenester som fremmer besøkstrafikk til Tromsø-regionen samt samordnende bildeledd for ovennevnte aktiviteter mellom det offentlige og næringslivet og overfor reiselivets organisasjoner, regionalt og nasjonalt. Strategi for eierskap: Gjennom sitt eierskap i selskapet oppfyller kommunen sin pålagte turistkontorfunksjon for besøkende til byen. Tromsø kommune solgt halve aksjeposten til Lyngsfjord Adventure AS siste år. Tromsø parkering AS Org nr: Eierandel: 100% Selskapets formål: Tromsø Parkering er kommunens parkeringsfaglige organ, og skal ivareta Tromsø kommunes administrative og forvaltningsmessig plikter og interesser i parkeringsrelaterte spørsmål. Tromsø parkering kan på forretningsmessige vilkår tilby tjeneste vedrørende forvaltning og drift baser på privatrettslige prinsipper. Tromsø parkering utfører de gjøremål som følger av de til enhver tid gjeldende delegasjonsvedtak og øvrige vedtak av kommunestyret. Tromsø parkering har som målsetting å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og miljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling. Strategi for eierskap: Selskapet er omgjort til aksjeselskap. Formålet er det samme, men selskapet får en privatrettslig del som da konkurrerer i markedet. 14

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Innhold KAPITTEL 1 - INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 BEHOV FOR EN EIERSTRATEGI FOR KOMMUNALE EIERE... 5 KAPITTEL 2 - OVERORDNET EIERSKAPSPOLITIKK... 6 2.1 POLITISK

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 152/16 01.12.2016 Dato: 18.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune Selskapsstyring i praksis Thomas Furunes Om foredraget 1. Eierskapsutøvelsen i Trondheim kommune 2. Selskapsstyring i praksis (med revisors øyne) Eierskapsutøvelsen

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2012 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2012 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2012 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2012 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2010 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2010 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2010 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2010 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 STEINKJER KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelsen Kløvjan STIFTING AV STEINKJERBYGG KF - FASTSETTING AV VEDTEKTER

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 Innhold 1. Formålet med selskapet... 3 2. Føringer for forretningsmessig utvikling av Esval Miljøpark KF... 3 3. Mål og forventninger for 2017... 3 4. Arenaer for samhandling...

Detaljer

Fra forvaltning til aksjeselskap

Fra forvaltning til aksjeselskap Fra forvaltning til aksjeselskap PLANFASEN 1997-1999 Den nye tid formes Kildesorteringsløsninger etableres Deponier stenges Ideen om SMOR (senere Tromsø Miljøpark) lanseres Fra Bruk og kast til Kast &

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen 17.1.2012 13.00 15.30 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer