Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser"

Transkript

1

2

3 Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer i selskaper og deltar i stiftelser med tanke på et formål. Dersom det offentlige ikke klarer å identifisere en målsetning med eierskap vanskeliggjøres utøvelsen av det samme eierskapet. Av den grunn er det nødvendig å tydeliggjøre formålet med eierskapet. Kommunalt eierskap er en av de områder der det er størst behov for forutsigbarhet og ryddighet. Det å, på vegne av felleskapet, forvalte store verdier som opererer i grenselandet mellom tjenesteproduksjon og markedet gjør at behovet for å skape ryddige og tydelige rammer er stort. Tromsø kommune har utarbeidet flere eierskapsmeldinger; i 2006, 2008, 2013 og 2014, sistnevnte vedtatt i desember Gjennom vedtakelse av disse dokumenter er strategier lagt, rutiner og instrukser vedtatt, og kommunens prinsipper for et godt eierskap er også på plass. Denne eierskapsmeldingen omhandler i all hovedsak den rene selskapsdelen og dokumenterer de endringer som er gjennomført i tråd med den kurs gitt i tidligere meldinger. For byrådet, som utfører eierskapet etter delegasjon fra kommunestyret, er det viktig at man får klare signaler på hvilke overordnede føringer kommunestyret søker å gi. Dette skaper bedre eierskapsstyring og danner også grunnlaget for en sterkere forankring av kommunens eierskap. Målsetningen er at eierskapsmeldingen skal være et dokument som oppdateres jevnlig. Endringer i porteføljen, herunder avhending av selskaper og selskapsandeler, nyetableringer og oppdateringer i overordnede rutiner og strategier tas inn i meldingen. Slike rulleringer ses i sammenheng med eierskapsseminaret som er byrådets arena for å skape en felles forståelse for Tromsø kommunes eierskapsutøvelse. Byrådet legger fremdeles opp til tidligere vedtatte års-hjul, men med den endring at eierskapsseminaret flyttes til høsten. April/mai September September/oktober Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Tromsø kommune vurderer fortløpende om organiseringen av de ulike kommunale virksomheter er hensiktsmessig. Eventuelle forslag om å omorganisere enheter vil presenteres kommunestyret i påfølgende eierskapsmelding. Øyvind Hilmarsen Byrådsleder 1

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Endringer og utviklingstrekk Organisering av arbeidet med eierskap Gjennomgang av selskaper og foretak Byrådsleder Byråd for Finans Byråd for Næring, kultur og idrett Byråd for Helse og omsorg Byråd for Byutvikling Aksjer som politisk støtte til ulike tiltak utenfor Tromsø kommune.20 2

5 1.Innledning Eierskapsmeldingen beskriver hvilke tiltak som er gjennomført i løpet av det siste året og hvilke planer som foreligger for framtidig omstilling. Videre gis det en kort beskrivelse av de ulike selskap og stiftelser der kommunen har eierskap eller styringsrett. De overordnede prinsipper for Tromsø kommunes eierstyring ble vedtatt i 2013 og tas inn her som en ren orientering. Prinsippene er forankret i verdiene til Tromsø kommune, som er mot, åpenhet, anerkjennelse, respekt og tillit. Tromsø kommunes overordnede prinsipp er for god eierstyring: 1. Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift. 2. Det skal være åpenhet knyttet til Tromsø kommunes eierskap. 3. Tromsø kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling og representantskap. 4. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til avkastning av innskutt kapital, og bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap. 6. Kommunen forventer at de ulike styrer jevnlig informerer eier om selskapets drift. 7. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 8. Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå i selskaper hvor kommunen er en betydelig eier. 9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse og mangfold. 2.Endringer og utviklingstrekk Denne eierskapsmeldingen omhandler i all hovedsak en gjennomgang av de enkelte selskapene og redegjør for de endringer som er gjennomført i tråd med den kurs gitt i tidligere meldinger. Det knyttes også noen korte kommentarer til status i enkelte av de største selskapene i porteføljen, spesielt de eierskapene som har tyngst finansielt motivert engasjement. Tromsø Kommunale Pensjonskasse Tromsø kommune har i september 2013 vedtatt opprettelse av egen pensjonskasse for ansatte, pensjonister og tillitsvalgte som er knyttet til dagens ordning i DnBLiv. Markedet for offentlig tjenestepensjon er endret betydelig de senere år, og for tiden er det kun to aktuelle leverandører; forsikret løsning gjennom KLP eller opprettelse av egen pensjonskasse. 3

6 Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person og dens virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Det er oppnevnt et styre på 7 personer hvorav to av disse utgår fra medlemsmassen til pensjonskassen. For de første driftsår er det Storebrand gjennom selskapene; Storebrand Pensjonstjenester AS og Storebrand Asset Management AS som skal levere alle drifts- og forvaltningstjenester til pensjonskassen. Etablering av Tromsø kommunale pensjonskasse er i sluttfasen og sannsynlig flyttedato vil være Arnestedet Eiendom AS På ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2013 ble selskapets aksjekapital økt med kr mill. til kr mill. Den nye aksjekapitalen ble tilført gjennom tingsinnskudd ved at råderetten over 6 ulike eiendommer ble overført fra Tromsø kommune til Arnestedet Eiendom AS. Adm. dir. tiltrådte 5. mai i år og prosessen med å omstille selskapet gikk da over i en ny fase. Regnskapet for 2013 viste et overskudd etter skatt på kr mens omløpsmidlene ved årsskiftet var kr I 2014 skal selskapet struktureres til å bli et betydelig eiendomsselskap. I oppbyggingsfasen vil det stilles store krav til likviditetsbeholdning. Byrådet aksepterer at det ikke betales utbytte for inneværende år. For neste år forventer imidlertid byrådet at Arnestedet Eiendom AS kan levere et utbytte i tråd med kommunens krav til avkastning. Troms Kraft AS Selskapet er i en særskilt situasjon etter de tap det er påført etter blant annet den såkalte Kraft & Kultur-saken, og har behov for styrking av egenkapitalen. Selskapet er i en omstillingsprosess og har satt i gang et strategiarbeid. Det signaliseres en målsetning om å komme i utbytteposisjon i løpet av en fireårsperiode. Tromsø kommune som eier har startet arbeidet med å utforme en revidert eierstrategi sammen med Troms fylkeskommune. Tromsø kommune stiller seg positiv til det arbeidet som selskapet så langt har satt i gang vedrørende blant annet fokus på kjernevirksomhet og rasjonalisering av drift. Remiks Miljøpark AS Selskapet har senere år hatt et gradvis synkende resultat, som for 2013 endte med et underskudd i morselskapet. Flytting av virksomheten fra Tromsdalsfyllingen til Skattøra og sanering av grunn i forbindelse med flyttingen har hatt en betydelig kostnadsside. Selskapet er således ikke i posisjon til å utbetale utbytte i tråd med kommunens krav til avkastning, men viser en sterk positiv utvikling inneværende år. I løpet av våren 2014 vil ISO-sertifisering være på plass, og selskapet forventer å stille sterkere i konkurransen om kontrakter på næringsavfall. Selskapet har et sterkt fokus på kostnadsreduksjon og forventer et positivt resultat inneværende år. Selskapet er plassert som et finansielt eierskap hos Tromsø kommune. Alfheim Stadion II AS I tillegg til dagens utleie av tribuneanlegg vil man på sikt søke å endre selskapets formål til også å drive med eiendomsutvikling, for den grunn som selskapet eier. Formålsendringen vil støtte opp om selskapets egentlige formål, gjennom at idretten vil kunne leie arealene til en pris som harmonerer med deres betalingsevne, fordi selskapet ikke lenger har renter og avdrag å betale. Etter hvert vil det være hensiktsmessig at kommunen går ut av eierskapet. 4

7 Tromsø Parkering AS Selskapet er omgjort til aksjeselskap. Formålet er det samme, men selskapet får en privatrettslig del som da konkurrerer i markedet. Visit Tromsø Tromsø kommune solgt halve aksjeposten til Lyngsfjord Adventure AS siste år. Storstua Tromsø-Regionen AS Selskapet er avviklet og utgår således av selskapsporteføljen til kommunen. 3.Organisering av arbeidet med eierskap Med brev april/mai 2014 har byrådslederen delegert generalforsamlingsfullmakten til fagbyrådene. Det betyr at eierskapet er fordelt etter fagområder og at den enkelte byråd har ansvaret for å følge opp sine selskaper. Den administrative organiseringen med etablering av eierskapsteamet ble vedtatt av byrådet i møtet den 10. oktober Eierskapsteamet skal være en tverrfaglig ressursgruppe som skal gi uttalelse i saker som byrådene oversender. Byrådsleders kontor og finansavdelingen er representert i eierskapsteamet som vil ha fire - fem faste medlemmer. Teamet kan knytte til seg medlemmer fra fagbyrådene og fra kommunalt eide selskaper når det er formålstjenlig. Eierskapssteamet skal følge opp kommunale selskaper og foretak, samt bidra i planlegging og forvaltning av kommunens eierskapspolitikk. Gjennom kontakt med selskapene vil eierskapsteamet ha en rolle knyttet til de rutiner som legges for rapportering fra det enkelte selskap, herunder oppfølgning og rapportering til byrådsleder. Det vil bli etablert en stilling som skal ha eierskap som arbeidsområde. Denne stillingen skal ha ansvaret for drift av eierskapsteamet. Pågående omorganiseringsprosess vil kunne gjøre endringer i organiseringen. Kommunestyret vil bli orientert om forvaltningen av kommunens eierskap to ganger årlig a) Framlegg av generalforsamlingsprotokollene i september. b) Revidert eierskapsmelding i april Byrådets årlige samling for styremedlemmer og administrativ ledelse vil bli videreført, men form og innhold skal vurderes nærmere, samt at samlingen vil finne sted i september. 5

8 4.Gjennomgang av selskaper og foretak Kommunenes mulighet til å styre eller påvirke virksomheten i de ulike selskapene vil avhenge av flere forhold. Hvor stor andel av selskapet som kommunen eier vil være en viktig faktor. Organisasjonsform, lovgivning og markedsituasjonen er andre forhold som kan begrense mulighetene for politisk styring. Tromsø kommune har eierskap innenfor flere sektorer. Her skal vi foreta en gjennomgang av selskapene innenfor de ulike byrådsavdelingene og vurdere mål og strategier for de større selskapene. Beskrivelsen av formål er hentet fra vedtektene til den enkelte organisasjon og er således ikke byrådets formuleringer Byrådsleder KomrevNord IKS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 26.25% Formål: KomRev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens kapitel 12 samt forskrift om revisjon og kontrollutvalg i kommuner/ fylkeskommunen. Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon samt andre oppdrag som KomRev NORD IKS kan utføre i henhold til gjeldende lover/forskrifter. Strategi for eierskap: Tromsø kommune er medeier i KomRev NORD, fordi kommunen skal Ha et uavhengig tilsynsorgan i forhold til kommunens egen virksomhet, dens leverandører og samfunnet for øvrig. Ha innsyn i kvaliteten på det arbeidet som utføres. Ha kontroll og innflytelse over kostnadsutviklingen for revisjonstjenesten. Ha sikkerhet for at selskapet leverer tjenester basert på tilstrekkelig kommunekunnskap. Være en regional utviklingsaktør som bidrar til at kommunene i regionen sikres et regionalt/ lokalt kompetansetilbud basert på nærhet, kunnskap, leveringsdyktighet, uavhengighet og kvalitet. Tromsø kommune forventer at selskapet Bidrar til å sikre offentlighetens tillit til kommunen. Har nærhet til kommunens virksomhet. Drives i økonomisk balanse. K-Sekretariatet IKS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: Formål: Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse. Strategi for eierskap: K-sekretariatet har vært operativt siden og utfører sekretariatsbistand til deltakernes kontrollutvalg. Tromsø kommune deltar i dette IKS fordi det gir 6

9 vårt kontrollutvalg en svært god service, både med hensyn til kapasitet og kvalitet. Selskapet eies av 22 kommuner og Troms fylkeskommune. Det gir økonomi til å holde god regnskap- og revisjonskompetanse. I tillegg har selskapet juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. Troms Kraft AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 40% Selskapets formål: - å produsere, overføre og omsette energi - å utvikle egne og nye forretningsområder - å arbeide for god energiøkonomi - å drive en aktiv finansforvaltning herunder langsiktige og lønnsomme investeringer i annen virksomhet Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet og fornybare ressurser og skal drives i samsvar med anerkjente etiske prinsipper. Strategi for eierskap: Tromsø kommunes formål med eierskapet i Troms Kraft AS er av finansiell og industriell karakter, samt å sikre regional kontroll over vannkraftressursene. Selskapet er nå inne i en omstillingsprosess og byrådet vil, sammen med Troms fylkeskommune, utrede hvilke mål og strategier selskapet skal legge til grunn for sin fremtidige drift. Selskapets finansielle situasjon tilsier at behovet for egenkapitaltilførsel er stort. Arnestedet Eiendom AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 100% Formål: Leie, eie eller kjøp av fast eiendom, oppføring av næringsbygg, forretningsmessig eie, utleie eller salg av næringslokaler og tomter, samt kjøp og salg av aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper. Strategi for eierskap: Kommunen skal bruke selskapet til å driver eiendomsutvikling med utgangspunkt i de aktivitetsplaner som framkommer i kommunens budsjett og økonomiplan.. Gjennom dette selskapet vil kommunene realisere langsiktige målsettinger mht. å skaffe nødvendig areal og formålsbygg av ulike kvaliteter. Remiks Miljøpark AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 99.99% Selskapets formål: Formålet med selskapet er, gjennom sine eierinteresser, å være totalleverandør av avfallstjenester. Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapet skal drive på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet skal være et morselskap som utfører drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer, samt stab og støttefunksjoner for tilknyttede selskaper. Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eie ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. 7

10 Strategi for eierskap: Tromsø kommune har, som miljøkommune, et langsiktig perspektiv med eierskapet i Remiks. Tromsø kommune som eier er opptatt av høy verdiskapning over tid, i form av utbytte og verdistigning i selskapet. Selskapet er plassert som et finansielt eierskap hos Tromsø kommune, dette med unntak av Remiks Husholdning AS som driver etter selvkostprinsippet og følgelig ikke vil kunne gi utbytte. Tromsø kommune forventer et utbytte som er konkurransedyktig i forhold til tilsvarende virksomheter. Kommunen vil ha et ledende og dominerende eierskap i Remiks Miljøpark AS, og derved bidra til å sikre eiermessig stabilitet og forutsigbarhet. Remiks er eierkommunenes ivaretaker av det lovpålagte ansvar for husholdningsrenovasjon. Karlsøy kommune har en minoritetspost i selskapet, og det kan være en åpning for andre kommuner i landsdelen å komme inn på eiersiden. Remiks er eierkommunens viktigste kompetansebedrift og samarbeidspartner innen miljø og gjenvinningsspørsmål, og skal bidra til å styrke og opprettholde denne kompetansen lokalt og regionalt. Remiks som selskap vil kunne spille en viktig rolle i næringsutviklingen i nord. Både ved å etablere behandlingsløsninger i nord og bidra til lokal og regional verdiskapning, kan Remiks være en viktig aktør for å sikre nåværende og fremtidig næringsliv et fullverdig, fremtidsrettet og miljømessig tilbud innen avfall og gjenvinning. Selskapet representerer også en viktig ressurs og nødvendig infrastruktur for kommunen i sin tilrettelegging for økt næringsetablering. Tromsø kommune ønsker å benytte Remiks som selskap for til enhver tid å kunne fremme de totalt sett mest miljømessige og økonomiske løsninger innen avfall og gjenvinning, noe som innebærer en tilrettelegging for innovasjon og komplementær næringsvirksomhet. 8

11 4.2 Byråd for finans Hurtigruten ASA Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 0.06% Selskapets formål: Å drive enhver form for transport- og reiselivsvirksomhet, samt delta i virksomheter som står i naturlig sammenheng med dette. Strategi for eierskap: Tromsø kommunes formål med eierskap i Hurtigruten ASA er knyttet til utbytte. Byrådet vil endre profilen på kommunens eierskap og foreslår at aksjene i dette selskapet selges. Bredbåndsfylket Troms AS Org nr: Total Aksjekapital: kroner Eierandel: 0,81 % Selskapets formål: Bredbåndsfylket Troms AS ble stiftet 13. november 2003 med Troms fylkeskommune og 24 av fylkets kommuner på eiersiden. Forretningsideen for å etablere Bredbåndsfylket var med bakgrunn i Troms fylkes målsetning om utbygging av høyhastighets bredbåndsinfrastruktur i hele fylket. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnete innkjøp av tjenester. Troms fylkeskommune tok initiativ til denne viktige målsetningen blant annet fordi det er en offentlig oppgave å sørge for god infrastruktur og det var ingen kommersielle aktører som ville ta en risiko med et slikt stort utbyggingsområde. Strategi for eierskap: Aksjene gir kommunen rettigheter til å benytte den offentlige fiberstrukturen som er bygd i Troms, samt til å inngå langsiktige avtaler med BBFT om fiberleie uten å gå veien om offentlige anskaffelser. Tromsø kommune leier svært mange fibersamband av BBFT i bynære området på fastlandssiden og på Kvaløysletta. Som eier i BBFT har vi kunnet inngå langsiktige leieavtaler som er viktig for stabilitet og kontinuitet på sambandene. Byrådet tilrår at aksjeposten beholdes inntil videre. 9

12 4.3 Byråd for Næring, kultur og idrett AL Biblioteksentralen Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 0.31% Samvirkelagets formål: Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og lignende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok,-informasjon og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slikt at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. Strategi for eierskap: Selskapet er omdannet til samvirkelag og kan derfor betale utbytte til eiere basert på vårt innkjøp hos selskapet. Tromsø kommune har i de siste år vært sikret medvirkning i selskapet, ettersom biblioteksjefen i tre toårsperioder har vært medlem av styret. Vårt kundeforhold er regulert av ordinær innkjøpsavtale. Selskapet er viktig for bibliotekutviklingen i Norge. Hålogaland teater AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 25.0% Selskapets formål: Å drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark fylkeskommuner og hva som står i forbindelse med dette. Strategi for eierskap: Intensjonen med Tromsø kommunes eierskap i HT er først og fremst å sikre et godt og profesjonelt teatertilbud regionalt. Virksomheten er viktig, som en del av en helhet, i å sikre bolyst og god livskvalitet for Tromsøs befolkning. Involveringen i HT er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar. Selskapet skal, i tillegg til å produsere teater av høy kvalitet, skape trivsel, samt bidra til å utvikle kunstsektoren og kunstnere i regionen. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 50.00% Selskapets formål: Nordnorsk Opera og symfoniorkester AS skal bygge opp og drive et symfoniorkester i Nord-Norge, samt produsere og formidle ballett, opera og musikkteater i Nord- Norge. Selskapets virksomhetsnavn i Tromsø, Bodø og internasjonalt skal være henholdsvis Tromsø Kammerorkester, Bodø Sinfonietta og Norwegian Arctic Symphony Orchestra. Målet er at selskapets virksomhet skal være av høy kunstnerisk kvalitet. Kjerneensemblene Tromsø kammerorkester og Bodø Sinfonietta skal hver for seg og i fellesskap og i samarbeid med andre musikkmiljø bidra til at hele Nord Norge får et allsidig tilbud innen et mangfold av musikksjanger, kammermusikk, symfoniproduksjoner, opera og ballett med mer. Selskapet skal arbeide for orkesterets kunstneriske, musikkpolitiske og økonomiske interesser, og skal utvikle 10

13 ideer, tilbud og kompetanse for å styrke kontakt og fagmiljø i hele landsdelen, samt på andre måter arbeide for å fremme og utvikle interessen for musikk og musikkteater i Nord-Norge. Strategi for eierskap: Formålet med Tromsø kommunes eierskap i NOSO er først og fremst å bidra til å sikre et godt og profesjonelt symfoniorkestertilbud regionalt. Involveringen i NOSO er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar. Selskapet skal, i tillegg til å skape musikkopplevelser av høy kvalitet, samt skape bolyst, også bidra til å utvikle kunstsektoren og kunstnere regionalt. På bakgrunn av dette skal eierskapet også bidra til utvikling av Tromsø som vertsby for mennesker med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn. Aurora Kino IKS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 64.40% Selskapets formål: Sikre publikum et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene. Sikre inntjeningsevne gjennom filmvisning og arrangementer. Sørge for rasjonell kinodrift. Ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver som er tillagt kinodriften. Forvalte kinoens eiendommer og realaktiva med sikte på best mulig tilbud for kinoens brukere og til beste for deltakerkommunene. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angi for kommunenes deltakelse i selskaper/forretningsdrift. Strategi for eierskap: Tromsø kommunes involvering i Aurora kino er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar for at byens befolkning skal ha et kvalitetsmessig godt, og bredt, filmtilbud. Kommunens eierskap er nært knyttet til ønske om at Tromsø skal være en attraktiv by å jobbe-, leve-, og bo i der et mangfold av kultur og fritidsaktiviteter av høy kvalitet bidrar til høy livskvalitet og bolyst. Kinodriften er imidlertid ikke av kommunens kjerneområder. Det blir derfor vurdert om andre aktører kan oppfylle de lokale, kulturpolitiske aspektene vel så bra som Tromsø kommune. Dersom private eiere skal inn som eiere betyr det Aurora kino IKS må omdannes til et aksjeselskap eller tilsvarende uten begrenset ansvar. Intensjonen er fortsatt å beholde eierskapet, men være åpen for en omdanning og salg. Nordlysfestivalen Tromsø Org nr: Stiftelseskapital: kroner Stiftelsens formål: Presentere musikk av høy kvalitet gjennom et attraktivt tilbud av konserter til et bredt publikum Strategi for eierskap: Gjennom de årlige tilskuddene til stiftelsen ønsker Tromsø kommune å ta et samfunnsansvar for å gi byens befolkning, samt tilreisende, kulturtilbud av høy kvalitet. I tillegg til å 11

14 være ett av kommunens kulturpolitiske virkemidler, er det også et næringspolitisk tiltak. Nordlysfestivalen tiltrekker seg besøkende utenbys fra, som benytter seg av andre tilbud mens de oppholder seg her. I tillegg skaper festivalen trivsel, aktivitet og bolyst, og bidrar på denne måten å gjøre Tromsø til en attraktiv by å bo i. Nordlysfestivalen har hatt en meget god kvalitets- og størrelsesmessig utvikling og oppfyller de mål den er satt til å tjene. Intensjonen er å beholde eierandelene. Stiftelsen Polaria Org nr: Stiftelseskapital: kroner Stiftelsens formål: Polaria er et internasjonalt maritimt opplevelsessenter som skal formidle forskningsbasert kunnskap om arktisk. Strategi for eierskap: Kommunen bidro til etablering av denne stiftelsen som et element i kommunens næringspolitikk. I dag er Polaria den største turistattraksjonen i kommunen og en viktig inspirator og formidler av kunnskap om nordområdene og om arktiske forhold. Tromsø kommune ønsker å beholde sine eierandeler i stiftelsen. Perspektivet museum Org nr: Stiftelseskapital: kroner Stiftelsens formål: Å formidle og utvikle kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og samfunn. Strategi for eierskap: Gjennom de årlige tilskuddene til stiftelsen ønsker Tromsø kommune å gi byens befolkning, samt tilreisende, kulturtilbud av høy kvalitet. Formidling av fotografi innen den dokumentariske sjangeren er et viktig virksomhetsfelt ved museet, og det er i årenes løp utviklet seg et bredt internasjonalt samarbeid omkring visning av fotografi av høy kvalitet. Museet er innvevd i Tromsøs øvrige kultur- og samfunnsliv gjennom deltakelse i årlige arrangementer og utstrakt samarbeid med ulike organisasjoner uorganiserte miljøer i byen og distriktet omkring. Alfheim Stadion II AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 51.00% Selskapets formål: Å oppføre tribuner på Alfheim Stadion i Tromsø, forestå utleie av anlegget til idrettslige og allmennyttige formål alene, eller i samarbeid med andre selskap eller institusjoner, og det som står i forbindelse med det. Selskapet skal ved sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til fremme av formålet. Strategi for eierskap: Tromsø kommune har siden 1980-tallet vært involvert på eiersiden i utviklingen av Alfheim stadion gjennom sitt eierskap i tomten anlegget ligger på, samt gjennom investeringer. For å bidra til utviklingen av Tromsø IL, og for at byen skal kunne ha et topplag i norsk 12

15 fotball, har kommunen involvert seg i selve stadion-utbyggingen, gjennom sine eierskap i ulike forvaltningsselskap knyttet til dette. Samfunnsansvaret er hovedgrunnen til denne involveringen. Tromsø kommune ser stor verdi i å ha et topplag innen fotball i byen. Dette skaper stolthet engasjement, samhold, identitet og bolyst og bidrar til at byen er en attraktiv by både å bo og etablere seg i. Eierskapet i Alfheim Stadion II er ikke en av kommunens primære oppgaver, men kommunens involvering har vært økonomisk avgjørende for at man har kunnet utvikle Alfheim stadion, til beste for TIL og byens befolkning. På sikt vil man søke å endre selskapets formål til også å drive med eiendomsutvikling, for den grunn som selskapet eier. Dette vil tjene to hovedhensikter: 1. Utvikling og salg av areal som i dag ikke benyttes til idrettslige formål (områder rundt selve stadion) vil kunne gjøre selskapet gjeldfritt, og frita kommunen for store garantiansvar 2. Økt boligbygging, og gunstig fortetning i områder der infrastruktur alt er på plass Formålsendringen vil støtte opp om selskapets egentlige formål, gjennom at idretten vil kunne leie arealene til en pris som harmonerer med deres betalingsevne, fordi selskapet ikke lenger har renter og avdrag å betale. Dette vil i sin tur føre til sunne utviklingsmuligheter for idretten i kommunen og i regionen. Etter hvert vil det være hensiktsmessig at kommunen går ut av eierskapet. Skarphallen Eiendom AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 50.51% Selskapets formål: Eie og drive utleie av en kombinert idretts- og messehall der det idrettslige utleie er det primære og øvrig utleie er det sekundære. Selskapet er uten eget økonomisk formål. Strategi for eierskap: Kommunestyret vedtok i møte 18. juni 2013 å selge aksjer i dette selskapet. Dette forventes å bli gjennomført i løpet av neste år. Storelva Idrettspark AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 27.87% Selskapets formål: Å drive idrettsanlegg, utleie av messehall, samt hva hermed står i forbindelse for å legge forholdene til rette for en bedre utvikling av idretten i regionen. Strategi for eierskap: Selskapet ble stiftet i april 2002 og var utgangspunktet for et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Det var nødvendig for å oppnå den ønskede kvalitet og kapasitet på den infrastruktur for idretten som skulle bygges i området. Tromsø kommune vil ila 2014 overta 100 % av aksjene, for så å overdra driftsansvaret til Kvaløya Sportsklubb. 13

16 Chess Olympiad Tromsø 2014 AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 90:00% Selskapets formål: Forberede, søke og gjennomføre sjakk OL i Tromsø i 2014, samt gjennomføre nødvendige sjakkarrangementer i tiden frem til Strategi for eierskap: Tromsø kommune har et produksjonsrettet eierskap i selskapet, der gjennomføringen av Sjakk-OL i 2014 både skal bidra til oppbygging av arrangørkompetanse på store arrangement, samt bidra til økt profilering av Tromsø-regionen. Eierskapet er også et næringspolitisk tiltak, sett på bakgrunn av at det må gjøres en del investeringer lokalt, i tillegg til at mange tilreisende vil bruke mange av byens servicetilbud under gjennomføringen av olympiaden. Visit Tromsø-region AS Org nr: Total aksjekapital: kroner Eierandel: 16.66% Selskapets formål: Utvikle, markedsføre, informere om og selge tjenester som fremmer besøkstrafikk til Tromsø-regionen samt samordnende bildeledd for ovennevnte aktiviteter mellom det offentlige og næringslivet og overfor reiselivets organisasjoner, regionalt og nasjonalt. Strategi for eierskap: Gjennom sitt eierskap i selskapet oppfyller kommunen sin pålagte turistkontorfunksjon for besøkende til byen. Tromsø kommune solgt halve aksjeposten til Lyngsfjord Adventure AS siste år. Tromsø parkering AS Org nr: Eierandel: 100% Selskapets formål: Tromsø Parkering er kommunens parkeringsfaglige organ, og skal ivareta Tromsø kommunes administrative og forvaltningsmessig plikter og interesser i parkeringsrelaterte spørsmål. Tromsø parkering kan på forretningsmessige vilkår tilby tjeneste vedrørende forvaltning og drift baser på privatrettslige prinsipper. Tromsø parkering utfører de gjøremål som følger av de til enhver tid gjeldende delegasjonsvedtak og øvrige vedtak av kommunestyret. Tromsø parkering har som målsetting å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og miljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling. Strategi for eierskap: Selskapet er omgjort til aksjeselskap. Formålet er det samme, men selskapet får en privatrettslig del som da konkurrerer i markedet. 14

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Tromsø ASVO as, Tromsø parkering KF og Tromsø Kulturhus KF Vedtatt i kommunestyret 28.05.2008 I kommunestyrets møte 28. mai 2008, sak 96/08, ble det fattet følgende vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSMELDING Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSUTVALGET JANUAR - MAI 2008 BEHANDLET I KOMMUNESTYRET MAI 2008 OPPDATERT, MED PÅFØLGENDE POLITISK BEHANDLING MARS 2010

Detaljer

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. 1 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Bakgrunn og formål med

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s. 3 2. Sammendrag... s. 5 3. Byrådets forslag

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer