Stavanger FrPs Ettårsplan punkter med FORANDRING OG HANDLEKRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger FrPs Ettårsplan 2015-2016. 100 punkter med FORANDRING OG HANDLEKRAFT"

Transkript

1 Stavanger FrPs Ettårsplan punkter med FORANDRING OG HANDLEKRAFT Våland, 30. juli 2015

2 FrPs ettårsplan Kommer vi til makten i Stavanger tror vi at det er realistisk at vi skal klare å få dette på plass innen ett år etter valget. De første 100- dagene vil gå til å arbeide med følgende 25 punkter: 1) Byombud: Det er vedtatt en egen folkevalgt byombudsordning som skal være et klageorgan for alle som er misfornøyd med kommunens saksbehandling. Byombudet skal bidra til at kommunen blir varmere og mer menneskelig. Byombudet kan anbefale løsninger på konkrete saker, og at avgjorte saker tas opp igjen. Byombudet skal påse at ingen innbyggere blir utsatt for urett fra kommunen. 2) Eldreomsorg: Stavanger har søkt om å delta i prøveprosjektet med statlig finansiert eldreomsorg. 3) Konkurranseutsetting: Det er vedtatt at fritt brukervalg i hjemmesykepleien. Drift av Lervig sykehjem er vedtatt konkurranseutsatt. 4) Eldreboliger: Det er under utarbeidelse en ny eldreboligplan for kommunen, som skal bidra til at det bygges flere eldreboliger, seniorboliger, Omsorgs+, for å gi våre eldre et bedre botilbud. 5) Eldre rehabilitering: Det er vedtatt å opprette flere dagsenterplasser, og Spania- plassene brukes aktivt. 6) Vedlikehold av kommunale boliger: Boligselskapet er gått i gang med å vedlikeholde kommunens boliger og vedlikeholdsetterslepet er på vei ned. 7) Demokratireform: Demokratireform i Stavanger er gjennomført Innført parlamentarisme eller vedtatt reformer som gir full politikerstyring av de kommunale avdelingene og prosessene f.eks. ved at lederne av kommunalstyrene får innstillingsrett, og at ordføreren har innstillingsrett i alle andre saker for formannskapet og bystyret. 8) Ja- stempel: Folk møter en mer positiv holdning fra

3 kommunen. Ja- stempel på mest mulig byggesøknader. Innbyggerne møter en ja- holdning til sine initiativ og søknader. Alle saker som skal behandles av politikerne skal også ha en positiv utredning dersom administrasjonen foreslår nei. 9) Fjerne tagging: Vi har etablert en egen gruppe som i samarbeid med gårdeierne i sentrum fjerner fortløpende tagging. 10) Vekk- med- bilkø- plan: Det er vedtatt å lage en egen fremkommelighetsstrategi for hvordan alle bilkøene skal fjernes på lang- og kortsikt. 11) Kompiskjøring: Det er innført en prøveordning med kompiskjøring (2+) i kollektivfeltene på Madlaveien. 12) Mobbeombud: Stavanger har fått et eget mobbeombud som skal hjelpe elever og foreldre dersom skolene ikke følger mobbesituasjoner godt nok opp. 13) Gründerhus: Det er tilrettelagt for flere ulike typer gründerhus i Stavanger. Det er tilrettelagt for flere veksthus for små selskaper som vil vokse. 14) Boligbygging: Kommunen samarbeider bedre med de private utbyggerne og det bygges flere boliger. Det bygges flere familieboliger. Utbyggingsselskapet har påtatt seg ulike roller i Hillevåg- utbyggingen, og andre utbyggingsområder. 15) Oljemelding: Det er gjort vedtak om å få laget en egen oljemelding. Greater Stavanger legger frem en konkret plan på hvordan Stavanger fortsatt skal legge til rette for videre oljeaktivitet og bedre næringsvilkårene for oljeindustrien. 16) Service: Arbeidet med å øke kvaliteten, effektiviteten og servicenivået i de kommunale tjenestene er godt i gang. Kommunen bruker aktivt brukermedvirkning i forbedringene, og har f.eks innført tilbakemeldingsrutiner fra huseiere/tiltakshavere og andre brukere i forbindelse med alle bygge- og plansaker. 17) Skjenking: Det er utarbeidet nye og enklere skjenkeregler. Kommunens skjenkekrig mot næringen er avsluttet.

4 18) Utleieleiligheter: Det er etablert en egen faggruppe i byggesaksavdelingen som aktivt arbeider for å hjelpe huseiere til å tilrettelegger for ekstra utleiehybler eller leiligheter i eksisterende boliger. 19) Nedbemanning: Omstillingsprosessen i administrasjonen er i gang. 20) Idékasse: Det er innført en egen forslagskasse for ansatte i kommunen om gode innsparinger. 21) Historiske bygg: De historiske byggene i Stavanger som er i kommunens eie eller ansvar (Ledaal, Breidablikk o.l.) har fått sin egen vedlikeholdsavdeling i kommunen. 22) Boliger til utviklingshemmede: Det er vedtatt å bygge flere boliger til utviklingshemmede i samarbeid med private. 23) Sommerskole: Stavanger er i gang med å gjøre klar til sommerskoletilbud til skolesvake og skolesterke elever som skal begynne på videregående skole. 24) Talentsatsing i skolen: Stavanger har som foregangskommune vedtatt en egen talentsatsning for skolesterke elever i barne- og ungdomskolen. 25) Barnevern: Det er vedtatt at vi skal få en kvalitetsmelding for barneverntjenesten i Stavanger. Fokuset og en prioritert oppgave er å hjelpe flere foreldre til å kunne beholde omsorgen for sine barn i stedet for omsorgovertakelse, og en egen plan for ettervern av barnevernsbarn. Etter det første året bør følgende være på plass: 26) Flere private barnehager: Bygget ut flere barnehager i bydelene ved hjelp av private tilbydere, slik at alle kan få en barnehage i egen bydel. Det etableres flere barnehageplasser i bydelene med underskudd. 27) Flere barn får rett på barnehageplass: I tillegg til alle barn som er født før 1. September, innfører kommunen en garanti på at barn som er fylt 1 år blir tilbudt plass i barnehage innen tre måneder fra fylte ett år.

5 28) Søsken i barnehage: Alle søskenpar gis rett til å gå i samme barnehage. 29) Kvalitetsløft & førskole- tilbud til alle 5- åringer: Kommunen har vedtatt en egen plan for å løfte kvaliteten i barnehagene. Det etableres et eget Førskole- tilbud for alle 5- åringer som går i barnehage i samarbeid med nærskolene. 30) Talentsatsing: Kommunen har bidratt til en nasjonal konkurranse i skolefag som arrangeres i Stavanger. 31) Matematikksatsing. Forsering av matematikk og ekstra matematikkundervisning er etablert som et valgfag. 32) Valgfag. Vedtatt at Stavangerskolen skal vurdere nye og flere valgfag herunder personlig økonomi. 33) Anonym retting. Gjort vedtak om at en eller flere skoler prøver ut anonym retting av heldagsprøver. 34) Skoleledelse. Gjort vedtak om at nye rektorer skal ansettes på åremål som en prøveordning. 35) Digitalisering i skolen. IT- bransjen inviteres inn i skolehverdagen for å lære elevene om dataprogrammering. 36) Generasjon Youtube. Stavanger har tatt kontakt med nabokommunene om å etablere en enkel database over undervisningsvideoer i matematikk 37) Valgfritt sidemål: Stavanger har innført valgfritt sidemål. 38) Skolebyggene er tatt i bruk. Det er vedtatt et mål om å ha skolebyggene i bruk mer etter skoletid 39) Internasjonal matching. Det er etablert kontakt med andre europeiske storbyer for å starte en sammenligning av skoleresultater. 40) Byråkrati i skolen. Det er opprettet et prosjekt sammen med Utdanningsforbundet for å få bort tidstyver i skolen. 41) Breddefotball: Eksisterende klubbhus oppgraderes. 42) Breddefotball: Fem nye kunstgressbaner er på plass. 43) Svømming: Svømmehallene i Kvernevik og på Hundvåg er

6 satt i bruk 44) Idrettshall. Forprosjekt for ny idrettshall er igangsatt. 45) Tasta skatepark: Tasta Skatepark er ferdig 46) Overføring av ansvar og makt til idrettsklubbene og rådet. Stavanger overfører makt og myndighet til idrettsklubber og rådet f eks å organisere svømmetid i hallene. 47) Aktiviteter for barnefamilier: Stavanger kommune arbeider aktivt for å få flere aktiviteter for barnefamilier til Stavanger sentrum og ellers i kommunen. 48) Ungdomsklubber og Metropolis: Det legges frem en egen ungdomsmelding med en plan for hvordan ungdomsklubber skal holde åpent lengre, og bli et bedre tilbud til ungdommene i bydelene. I tillegg legges det frem en plan for hvor Metropolis skal flytte etter tinghuset. 49) Full sykehjemsdekning. Det er vedtatt full sykehjemsdekning. 50) Eldreboligplan: Det er vedtatt en ny eldreboligplan for kommunen, som skal bidra til at det bygges flere eldreboliger, seniorboliger, Omsorgs+, for å gi våre eldre et bedre botilbud. 51) Nye boformer for eldre: Omsorg+ Stavanger har fått sitt første omsorg+ eldrebolig som er bygger av private og som eldre som ønsker kan kjøpe seg inn i. 52) Rusrehabilitering: Det er bestemt at Stavanger skal etablere flere nye rusrehabiliteringsplasser i privat, ideell eller kommunalregi. 53) Fast omsorgsperson. Det er vedtatt å gjøre forsøk med en ordning med fast hjemmehjelp 54) Forebygging av seksuelle overgrep. Arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep intensiveres. Kommunen arbeider med de ideelle organisasjonene og sammen intensiveres det med holdningsarbeidet i ungdomskoler og videregående skoler. Det etableres flere ulike prøveordninger

7 for å sørge for alle kommer seg trygt hjem. 55) Barnevern. I 100- dagersplanen var det et mål å få satt i gang å lage en kvalitetsmelding for barneverntjenesten i Stavanger. Innen ett år bør saken være ferdig behandlet. Barnets beste står i fokus og målet er å redusere antall omsorgsovertakelse ved økt hjelpetiltak fra kommunen. Ettervernet for barnevernsbarns styrkes betydelig. 56) Handlingsplan for å få barn ut av fattigdom. Bystyret har vedtatt en egen handlingsplan for hvordan barn med fattige foreldre skal bryter ut av sirkelen og unngår å selv bli fattig som voksen. 57) Nye boliger for utviklingshemmede er bygget og klar til innflytning. Det bygges flere nye boliger for leie eller eie for utviklingshemmede i samarbeid med private. 58) Byggesak. Arbeidet med brukertilbakemeldinger (fra 100- dagersplanen) går godt, og er det innarbeidet del av den kommunale byggesaksbehandlinger. Kommunen skårer mye bedre enn da målene startet. 59) Tiltak mot svart arbeid. Stavanger søker om å etablere en prøveordning med aktiv tiltak mot svart arbeid i byggebransjen. Vi må hjelpe de seriøse byggmesterne mot kjeltringene. 60) Byggesaksgebyrer. Det legges frem en sak for å få byggesaksgebyrene betydelig ned. 61) Ekspropriasjon. Kommunen er langt mer tilbakeholden med å ekspropriere innbyggernes eiendom. Nye turveier bygges mer skånsomt og i aktivt samarbeid med kommunen og politikerne. Vedtatte, men ikke gjennomførte turstier, endres slik at turstiene blir lagt opp på en mer skånsom måte og i samarbeid med grunneier. 62) Andre vekstnæringer. Egen næringsplan for alle vekstnæringer i Stavanger, med tema hvordan kan kommunen aktivt og konkret legge forholdene til rette for disse. 63) Matindustri: Stavanger styrker seg som matbyen, og Stavanger arrangere sin første internasjonale matkongress

8 64) Visjon Stavanger Bystyret arbeider med Stavanger visjonen. Kommunen har vedtatt en egen konkret visjon med handlingsplan for hvordan Stavanger skal se ut i Hva skal vi arbeide aktivt for, hva skal vi si nei til. I Denne visjonen skal brukes til å Her viser vi hva kommunen skal bli bedre på, hva som er målet med endringer som er på vei, og hvilke nytte innbyggerne og de ansette i kommunen vil ha av endringene. 65) Historiske bygg. I 100- dagersplanen sto det at de historiske byggene i Stavanger som er i kommunens eie eller ansvar (Ledaal, Breidablikk o.l.) skulle få sin egen vedlikeholdsavdeling i kommunen. Etter ett år ser vi konkrete resultater og etter ett år overføres flere av kommunens og byens historiske bygg til avdelingen. Avdelingen har fått tilhold i eget hus f eks i Enkestuen på Breidablikk. Byantikvaren omorganiseres og arbeider som fagressurser for avdelingen. Avdelingen er blitt et kompetansesenter for vedlikehold og rehabilitering av historiske bygg. 66) Vedlikehold. Etterslepet er på vei ned 67) Arbeidsplasser. I samarbeid med næringslivet stimuleres skaperkraften i Stavanger, Det skapes hvert år nye arbeidsplasser. 68) Få bort bilkøer- planen. Fjerning av bilkø- planen (fra 100- dagers planen) er for lengst vedtatt og arbeidet med å fjerne bilkøer er godt i gang. Det er blant annet vedtatt at kommunen skal arbeide for at Tjensvollkrysset skal bygges om til et 2- planskryss. Det er også vedtatt prøveordninger med lysregulering for å så hovedtrafikken til å flyte i rushet. Bilkøene skal bort. 69) Sykkel. Kommunen har opparbeidet to hovedsykkelveier inn og ut av sentrum, og flere sykkelveier er på plass. Nå må vi slutte å lage planer nå må ting skje! 70) Neste generasjons kollektivløsninger. Vi har startet arbeidet med et et Kadåittepå- prosjekt i forhold til Busway 2020, og starte planleggingen av neste generasjons kollektivløsninger for hele byen.

9 71) Bomringene. FrP er helt imot bomringene, men dessverre for Stavangers befolkning er alle andre partier i Stavanger veldig for. Vi skal arbeide imot bomringene uansett, og håper på å få flertall i Stavanger for å reversere bomringene etter valget. Dersom vi ikke får flertall for å fjerne bomringene, så vil vi arbeide for at bommene i alle fall settes opp på en bedre og mer rettferdig måte. Det vil si; både lengre nord på Tasta, lenger sør på Hinna og innlemme Hundvåg i sentrum. 72) Ny måte å bygge og vedlikeholde kommunale bygg. Private brukes til å bygge og vedlikeholde skoler, barnehager og kommunale boliger ved å leie i stedet for å eie. 73) Budsjettarbeidet. Politikerne har overtatt ansvaret for alt budsjettarbeid vi vil legge frem et budsjett med reell budsjettering for hjemmetjenestene og alders- og sykehjemmene. 74) Byråkratiet. Omstillingsprosessen i administrasjon er kommet så godt i gang at lokale byråkratiet reduseres. 75) Byråkratiet. Næringsforeningen og utelivsbransjen er invitert inn til dialog for hvordan vi kan få ned byråkratiet, papirarbeidet og unødvendig tidsbruk. 76) En digitalisert kommune. Stavanger kommunen er kommet skikkelig på nett. Stavanger kommune har hel digitalisert alle kommunale søknadsskjema, og det er mulig å «chatte» med servicetorget på internett direkte. Kommunens internettside viser oppdatert informasjon om ledige plasser i barnehager, og annen oppdatert informasjon som innbyggerne trenger. 77) Eiendomsskatten. Fremlagt en konkret spareplan for hele kommunen for å kunne starte arbeide med å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. 78) Forsøpling på gater og torg. Vi har vedtatt og setter ut i live kommunalhåndheving av byvedtektene. F eks så skal parkeringsvakter og andre by- vektere håndheve forbudet om forsøpling av gater og torg ved gebyrer. Det gjelder både for utelivsbransjen og private personer som forsøpler. 79) Byfornyelse / kommunale utleieboliger. Kommunale

10 utleieboliger som er konsentrert i for små områder, selges og kommunale boliger spres bedre rundt omkring i byen. 80) Politikerne tar ansvar. Politikerne har hånden på rattet i kommunen. Det betyr at de styrende partiene aktivt går inn i saker, innstiller til råd og utvalg, og er med på gjennomføringen og oppfølgningen av disse. Innstillingsretten overføres til politikerne. 81) Sentrum: Parkeringshuset på Jorenholmen er vedtatt utvidet med to nye etasjer og næringslokaler i 1. etg og med restaurant på taket. 82) Sentrum: Stavanger har valgt å satse kraftig på Stavanger sentrum og sentrumsplanen er vedtatt med store ambisjoner med utvidelse av Holmen og nye næringsarealer og boliger i sentrum 83) Sykehuset: Stavanger stiller opp dersom Helse Stavanger ønsker at Stavanger skal fortsette som vertskommune for sykehuset. Lokaliseringen av avgjort, og sammen med Helse Vest arbeides det om å få bygging i gang. 84) Taxi. I høysesongen er det etablert en ordning med midlertidige tak over taxiholdeplassen i Sentrum. 85) Skjenking. Det er vedtatt et mer liberalt regelverk med fokus på å forhindre useriøse aktører og bygge opp under seriøse utelivsplasser. Regler for uteservering er utvidet. 86) Konkurranse og valgfrihet. Det er vedtatt å lage en konkurransestimuleringsplan etter modell fra Bergen 87) Byen og båtlivet. Det er startet et arbeide for å finne et nytt sted for gjestehavn for småbåter 88) Uteliv og bråkmakere. Sammen med politiet har vi startet arbeidet for at gjengangere som lager bråk i sentrum skal stenges ute fra sentrum i helgene i større grad og lengre tidsperioder. 89) Toalett i sentrum. Det er funnet lokalisering av nytt reklamefinansiert toalett i sentrum. 90) Studentdemokrati. Det er opprettet et eget studentråd med

11 politikere, administrasjon og studenter. 91) Studentsatsing. Utdanning i Stavanger etter modell fra Bergen er vedtatt etablert. Alle utdanningsinstitusjoner, Stavanger og Sandnes kommuner, fylkeskommunen og Stavanger Næringsforening er med. Hovedmålsetning: Utdanning i Stavanger skal synliggjøre og profilere Stavanger som studieby, 92) Studentboliger. Funnet ny egnet tomt for studentboligbygging og forskuttert boliger 93) Studentboliger. Invitert private utbyggere til å bygge studenthybler (med 40 års leiekontrakt med SiS) i en etasje, mot å få bygge en ekstra etasje på toppen. 94) Salg av kino. Det er startet en prosess for salg av kommunens andeler i SF Kino 95) Kultur. Det er vedtatt å legge frem en egen amatørkulturplan for å sikre økt frivillighet 96) Kulturgründere. Det er vurdert hvilke type støtte og hjelp kommunen kan gi kulturaktører foruten pengestøtte. 97) Støtteordninger. Det er bestemt at alle støtteordninger på kulturfeltet er skal evalueres for å gjøre mer treffsikre. 98) Demokrati. Flere kommunale møter og debatter er tilgjengelige på nett 99) Demokrati. Det er etablert bystyrets spørretime hvor ordføreren må svare på spørsmål 100) Kommunale boliger. Det er bestilt en strategi for å spre kommunale boliger i et 20- års perspektiv.

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Greater Stavanger Uttak 01.03.2016 Greater Stavanger. Nyhetsklipp. - Senter for tunnelsikkerhet må på plass nå Stavanger Aftenblad - Login

Greater Stavanger Uttak 01.03.2016 Greater Stavanger. Nyhetsklipp. - Senter for tunnelsikkerhet må på plass nå Stavanger Aftenblad - Login Greater Stavanger Uttak 01.03.2016 Greater Stavanger Nyhetsklipp - Senter for tunnelsikkerhet må på plass nå Stavanger Aftenblad - Login 29.02.2016 09:24 3 - Senter for tunnelsikkerhet må på plass nå Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR Arkivsaksnr.: 10/40217

Saksframlegg. VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR Arkivsaksnr.: 10/40217 Saksframlegg VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014 Arkivsaksnr.: 10/40217 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Forslagene oversendes

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

15.09.15 STYRINGSGRUPPEMØTE

15.09.15 STYRINGSGRUPPEMØTE 15.09.15 STYRINGSGRUPPEMØTE Agenda Orientering fra seminar i Finland deres erfaring fra kommunereformarbeid Orientering fra besøk i to bydeler i Oslo kommunedelsdemokrati Status Værnesregionen Statistikk

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.10.2004 Sak: 0155/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL 2001-2012, STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Behandling: Brynjulf

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Folkevalgtopplæring 2015 Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Rådmann Inger Østensjø 03.11.2015 . Kommunenes oppgaver og ansvar Kommuneloven et funksjonsdyktig lokalt selvstyre,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Råde Kommune. Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak i sak 070/16

Råde Kommune. Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak i sak 070/16 Råde Kommune E6 ved Missingmyr Foto Per Johan Waag Handlingsprogram 2017-2020 Kommunestyrets vedtak i sak 070/16 Innhold Administrasjon:... 1 Miljø og Teknikk:... 2 Helse og Omsorg:... 3 Utdanning, Mangfold

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Innbyggerundersøkelsen Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Hvorfor Innbyggerundersøkelsen? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering 2015-2019 Sammenstilling av innspill fra partigruppene 5. juni 2015 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiet... 2 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Miljøpartiet

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens- og KMDs Lanseringskonferanse 05.02.15 Problemstillinger i prosjektene Framskaffe mer kunnskap om kommunale

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Innledende bemerkninger Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Lillesand Høyres program

Lillesand Høyres program Lillesand Høyres program 2015 2019 Innledning: Lillesand Høyres hovedmål er å føre en politikk som viser tillit til enkeltmennesket, er lyttende og ivaretar innbyggerne og kommunen vår. Vi har lange lokale

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Fra visjon til gjennomføring

Fra visjon til gjennomføring Fra visjon til gjennomføring kommunens virkemidler i arbeidet med bærekraftig tettstedutvikling Presentasjon for Lunner kommune 02. mars 2016 Alf Waage, prosjektleder NAL Kystbyen Brekstad Iillustrasjon:

Detaljer

IKT som verktøy for lokaldemokratiutvikling (små kommuner kan)

IKT som verktøy for lokaldemokratiutvikling (små kommuner kan) IKT som verktøy for lokaldemokratiutvikling (små kommuner kan) eller bare et leketøy for arbeidsledige bygdetullinger KRD i Hole 25.1.2006 - Hole kommune Per Aa. Mandt Det handler om Ikke bare å informere,

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Formannskapet 7. juni 2016

Formannskapet 7. juni 2016 Formannskapet 7. juni 2016 Sakene PS 137/16 Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 - høringsversjon Yngve Brox (H) forslag Det forutsettes at kommunens arbeid skjer på en mest mulig kostnadseffektiv

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

2. Tromsø SV skal være en tydelig politisk aktør i hele kommunen

2. Tromsø SV skal være en tydelig politisk aktør i hele kommunen Arbeidsplan 2011 for Tromsø SV Vedtatt på årsmøtet i Tromsø SV 5.2.2011 Visjon: Vi skal vinne de varme hjerter i valget 2011! 1. Hovedutfordringer 2011 er et valgår og vi skal gjøre et godt valg gjennom

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer