Stavanger FrPs Ettårsplan punkter med FORANDRING OG HANDLEKRAFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger FrPs Ettårsplan 2015-2016. 100 punkter med FORANDRING OG HANDLEKRAFT"

Transkript

1 Stavanger FrPs Ettårsplan punkter med FORANDRING OG HANDLEKRAFT Våland, 30. juli 2015

2 FrPs ettårsplan Kommer vi til makten i Stavanger tror vi at det er realistisk at vi skal klare å få dette på plass innen ett år etter valget. De første 100- dagene vil gå til å arbeide med følgende 25 punkter: 1) Byombud: Det er vedtatt en egen folkevalgt byombudsordning som skal være et klageorgan for alle som er misfornøyd med kommunens saksbehandling. Byombudet skal bidra til at kommunen blir varmere og mer menneskelig. Byombudet kan anbefale løsninger på konkrete saker, og at avgjorte saker tas opp igjen. Byombudet skal påse at ingen innbyggere blir utsatt for urett fra kommunen. 2) Eldreomsorg: Stavanger har søkt om å delta i prøveprosjektet med statlig finansiert eldreomsorg. 3) Konkurranseutsetting: Det er vedtatt at fritt brukervalg i hjemmesykepleien. Drift av Lervig sykehjem er vedtatt konkurranseutsatt. 4) Eldreboliger: Det er under utarbeidelse en ny eldreboligplan for kommunen, som skal bidra til at det bygges flere eldreboliger, seniorboliger, Omsorgs+, for å gi våre eldre et bedre botilbud. 5) Eldre rehabilitering: Det er vedtatt å opprette flere dagsenterplasser, og Spania- plassene brukes aktivt. 6) Vedlikehold av kommunale boliger: Boligselskapet er gått i gang med å vedlikeholde kommunens boliger og vedlikeholdsetterslepet er på vei ned. 7) Demokratireform: Demokratireform i Stavanger er gjennomført Innført parlamentarisme eller vedtatt reformer som gir full politikerstyring av de kommunale avdelingene og prosessene f.eks. ved at lederne av kommunalstyrene får innstillingsrett, og at ordføreren har innstillingsrett i alle andre saker for formannskapet og bystyret. 8) Ja- stempel: Folk møter en mer positiv holdning fra

3 kommunen. Ja- stempel på mest mulig byggesøknader. Innbyggerne møter en ja- holdning til sine initiativ og søknader. Alle saker som skal behandles av politikerne skal også ha en positiv utredning dersom administrasjonen foreslår nei. 9) Fjerne tagging: Vi har etablert en egen gruppe som i samarbeid med gårdeierne i sentrum fjerner fortløpende tagging. 10) Vekk- med- bilkø- plan: Det er vedtatt å lage en egen fremkommelighetsstrategi for hvordan alle bilkøene skal fjernes på lang- og kortsikt. 11) Kompiskjøring: Det er innført en prøveordning med kompiskjøring (2+) i kollektivfeltene på Madlaveien. 12) Mobbeombud: Stavanger har fått et eget mobbeombud som skal hjelpe elever og foreldre dersom skolene ikke følger mobbesituasjoner godt nok opp. 13) Gründerhus: Det er tilrettelagt for flere ulike typer gründerhus i Stavanger. Det er tilrettelagt for flere veksthus for små selskaper som vil vokse. 14) Boligbygging: Kommunen samarbeider bedre med de private utbyggerne og det bygges flere boliger. Det bygges flere familieboliger. Utbyggingsselskapet har påtatt seg ulike roller i Hillevåg- utbyggingen, og andre utbyggingsområder. 15) Oljemelding: Det er gjort vedtak om å få laget en egen oljemelding. Greater Stavanger legger frem en konkret plan på hvordan Stavanger fortsatt skal legge til rette for videre oljeaktivitet og bedre næringsvilkårene for oljeindustrien. 16) Service: Arbeidet med å øke kvaliteten, effektiviteten og servicenivået i de kommunale tjenestene er godt i gang. Kommunen bruker aktivt brukermedvirkning i forbedringene, og har f.eks innført tilbakemeldingsrutiner fra huseiere/tiltakshavere og andre brukere i forbindelse med alle bygge- og plansaker. 17) Skjenking: Det er utarbeidet nye og enklere skjenkeregler. Kommunens skjenkekrig mot næringen er avsluttet.

4 18) Utleieleiligheter: Det er etablert en egen faggruppe i byggesaksavdelingen som aktivt arbeider for å hjelpe huseiere til å tilrettelegger for ekstra utleiehybler eller leiligheter i eksisterende boliger. 19) Nedbemanning: Omstillingsprosessen i administrasjonen er i gang. 20) Idékasse: Det er innført en egen forslagskasse for ansatte i kommunen om gode innsparinger. 21) Historiske bygg: De historiske byggene i Stavanger som er i kommunens eie eller ansvar (Ledaal, Breidablikk o.l.) har fått sin egen vedlikeholdsavdeling i kommunen. 22) Boliger til utviklingshemmede: Det er vedtatt å bygge flere boliger til utviklingshemmede i samarbeid med private. 23) Sommerskole: Stavanger er i gang med å gjøre klar til sommerskoletilbud til skolesvake og skolesterke elever som skal begynne på videregående skole. 24) Talentsatsing i skolen: Stavanger har som foregangskommune vedtatt en egen talentsatsning for skolesterke elever i barne- og ungdomskolen. 25) Barnevern: Det er vedtatt at vi skal få en kvalitetsmelding for barneverntjenesten i Stavanger. Fokuset og en prioritert oppgave er å hjelpe flere foreldre til å kunne beholde omsorgen for sine barn i stedet for omsorgovertakelse, og en egen plan for ettervern av barnevernsbarn. Etter det første året bør følgende være på plass: 26) Flere private barnehager: Bygget ut flere barnehager i bydelene ved hjelp av private tilbydere, slik at alle kan få en barnehage i egen bydel. Det etableres flere barnehageplasser i bydelene med underskudd. 27) Flere barn får rett på barnehageplass: I tillegg til alle barn som er født før 1. September, innfører kommunen en garanti på at barn som er fylt 1 år blir tilbudt plass i barnehage innen tre måneder fra fylte ett år.

5 28) Søsken i barnehage: Alle søskenpar gis rett til å gå i samme barnehage. 29) Kvalitetsløft & førskole- tilbud til alle 5- åringer: Kommunen har vedtatt en egen plan for å løfte kvaliteten i barnehagene. Det etableres et eget Førskole- tilbud for alle 5- åringer som går i barnehage i samarbeid med nærskolene. 30) Talentsatsing: Kommunen har bidratt til en nasjonal konkurranse i skolefag som arrangeres i Stavanger. 31) Matematikksatsing. Forsering av matematikk og ekstra matematikkundervisning er etablert som et valgfag. 32) Valgfag. Vedtatt at Stavangerskolen skal vurdere nye og flere valgfag herunder personlig økonomi. 33) Anonym retting. Gjort vedtak om at en eller flere skoler prøver ut anonym retting av heldagsprøver. 34) Skoleledelse. Gjort vedtak om at nye rektorer skal ansettes på åremål som en prøveordning. 35) Digitalisering i skolen. IT- bransjen inviteres inn i skolehverdagen for å lære elevene om dataprogrammering. 36) Generasjon Youtube. Stavanger har tatt kontakt med nabokommunene om å etablere en enkel database over undervisningsvideoer i matematikk 37) Valgfritt sidemål: Stavanger har innført valgfritt sidemål. 38) Skolebyggene er tatt i bruk. Det er vedtatt et mål om å ha skolebyggene i bruk mer etter skoletid 39) Internasjonal matching. Det er etablert kontakt med andre europeiske storbyer for å starte en sammenligning av skoleresultater. 40) Byråkrati i skolen. Det er opprettet et prosjekt sammen med Utdanningsforbundet for å få bort tidstyver i skolen. 41) Breddefotball: Eksisterende klubbhus oppgraderes. 42) Breddefotball: Fem nye kunstgressbaner er på plass. 43) Svømming: Svømmehallene i Kvernevik og på Hundvåg er

6 satt i bruk 44) Idrettshall. Forprosjekt for ny idrettshall er igangsatt. 45) Tasta skatepark: Tasta Skatepark er ferdig 46) Overføring av ansvar og makt til idrettsklubbene og rådet. Stavanger overfører makt og myndighet til idrettsklubber og rådet f eks å organisere svømmetid i hallene. 47) Aktiviteter for barnefamilier: Stavanger kommune arbeider aktivt for å få flere aktiviteter for barnefamilier til Stavanger sentrum og ellers i kommunen. 48) Ungdomsklubber og Metropolis: Det legges frem en egen ungdomsmelding med en plan for hvordan ungdomsklubber skal holde åpent lengre, og bli et bedre tilbud til ungdommene i bydelene. I tillegg legges det frem en plan for hvor Metropolis skal flytte etter tinghuset. 49) Full sykehjemsdekning. Det er vedtatt full sykehjemsdekning. 50) Eldreboligplan: Det er vedtatt en ny eldreboligplan for kommunen, som skal bidra til at det bygges flere eldreboliger, seniorboliger, Omsorgs+, for å gi våre eldre et bedre botilbud. 51) Nye boformer for eldre: Omsorg+ Stavanger har fått sitt første omsorg+ eldrebolig som er bygger av private og som eldre som ønsker kan kjøpe seg inn i. 52) Rusrehabilitering: Det er bestemt at Stavanger skal etablere flere nye rusrehabiliteringsplasser i privat, ideell eller kommunalregi. 53) Fast omsorgsperson. Det er vedtatt å gjøre forsøk med en ordning med fast hjemmehjelp 54) Forebygging av seksuelle overgrep. Arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep intensiveres. Kommunen arbeider med de ideelle organisasjonene og sammen intensiveres det med holdningsarbeidet i ungdomskoler og videregående skoler. Det etableres flere ulike prøveordninger

7 for å sørge for alle kommer seg trygt hjem. 55) Barnevern. I 100- dagersplanen var det et mål å få satt i gang å lage en kvalitetsmelding for barneverntjenesten i Stavanger. Innen ett år bør saken være ferdig behandlet. Barnets beste står i fokus og målet er å redusere antall omsorgsovertakelse ved økt hjelpetiltak fra kommunen. Ettervernet for barnevernsbarns styrkes betydelig. 56) Handlingsplan for å få barn ut av fattigdom. Bystyret har vedtatt en egen handlingsplan for hvordan barn med fattige foreldre skal bryter ut av sirkelen og unngår å selv bli fattig som voksen. 57) Nye boliger for utviklingshemmede er bygget og klar til innflytning. Det bygges flere nye boliger for leie eller eie for utviklingshemmede i samarbeid med private. 58) Byggesak. Arbeidet med brukertilbakemeldinger (fra 100- dagersplanen) går godt, og er det innarbeidet del av den kommunale byggesaksbehandlinger. Kommunen skårer mye bedre enn da målene startet. 59) Tiltak mot svart arbeid. Stavanger søker om å etablere en prøveordning med aktiv tiltak mot svart arbeid i byggebransjen. Vi må hjelpe de seriøse byggmesterne mot kjeltringene. 60) Byggesaksgebyrer. Det legges frem en sak for å få byggesaksgebyrene betydelig ned. 61) Ekspropriasjon. Kommunen er langt mer tilbakeholden med å ekspropriere innbyggernes eiendom. Nye turveier bygges mer skånsomt og i aktivt samarbeid med kommunen og politikerne. Vedtatte, men ikke gjennomførte turstier, endres slik at turstiene blir lagt opp på en mer skånsom måte og i samarbeid med grunneier. 62) Andre vekstnæringer. Egen næringsplan for alle vekstnæringer i Stavanger, med tema hvordan kan kommunen aktivt og konkret legge forholdene til rette for disse. 63) Matindustri: Stavanger styrker seg som matbyen, og Stavanger arrangere sin første internasjonale matkongress

8 64) Visjon Stavanger Bystyret arbeider med Stavanger visjonen. Kommunen har vedtatt en egen konkret visjon med handlingsplan for hvordan Stavanger skal se ut i Hva skal vi arbeide aktivt for, hva skal vi si nei til. I Denne visjonen skal brukes til å Her viser vi hva kommunen skal bli bedre på, hva som er målet med endringer som er på vei, og hvilke nytte innbyggerne og de ansette i kommunen vil ha av endringene. 65) Historiske bygg. I 100- dagersplanen sto det at de historiske byggene i Stavanger som er i kommunens eie eller ansvar (Ledaal, Breidablikk o.l.) skulle få sin egen vedlikeholdsavdeling i kommunen. Etter ett år ser vi konkrete resultater og etter ett år overføres flere av kommunens og byens historiske bygg til avdelingen. Avdelingen har fått tilhold i eget hus f eks i Enkestuen på Breidablikk. Byantikvaren omorganiseres og arbeider som fagressurser for avdelingen. Avdelingen er blitt et kompetansesenter for vedlikehold og rehabilitering av historiske bygg. 66) Vedlikehold. Etterslepet er på vei ned 67) Arbeidsplasser. I samarbeid med næringslivet stimuleres skaperkraften i Stavanger, Det skapes hvert år nye arbeidsplasser. 68) Få bort bilkøer- planen. Fjerning av bilkø- planen (fra 100- dagers planen) er for lengst vedtatt og arbeidet med å fjerne bilkøer er godt i gang. Det er blant annet vedtatt at kommunen skal arbeide for at Tjensvollkrysset skal bygges om til et 2- planskryss. Det er også vedtatt prøveordninger med lysregulering for å så hovedtrafikken til å flyte i rushet. Bilkøene skal bort. 69) Sykkel. Kommunen har opparbeidet to hovedsykkelveier inn og ut av sentrum, og flere sykkelveier er på plass. Nå må vi slutte å lage planer nå må ting skje! 70) Neste generasjons kollektivløsninger. Vi har startet arbeidet med et et Kadåittepå- prosjekt i forhold til Busway 2020, og starte planleggingen av neste generasjons kollektivløsninger for hele byen.

9 71) Bomringene. FrP er helt imot bomringene, men dessverre for Stavangers befolkning er alle andre partier i Stavanger veldig for. Vi skal arbeide imot bomringene uansett, og håper på å få flertall i Stavanger for å reversere bomringene etter valget. Dersom vi ikke får flertall for å fjerne bomringene, så vil vi arbeide for at bommene i alle fall settes opp på en bedre og mer rettferdig måte. Det vil si; både lengre nord på Tasta, lenger sør på Hinna og innlemme Hundvåg i sentrum. 72) Ny måte å bygge og vedlikeholde kommunale bygg. Private brukes til å bygge og vedlikeholde skoler, barnehager og kommunale boliger ved å leie i stedet for å eie. 73) Budsjettarbeidet. Politikerne har overtatt ansvaret for alt budsjettarbeid vi vil legge frem et budsjett med reell budsjettering for hjemmetjenestene og alders- og sykehjemmene. 74) Byråkratiet. Omstillingsprosessen i administrasjon er kommet så godt i gang at lokale byråkratiet reduseres. 75) Byråkratiet. Næringsforeningen og utelivsbransjen er invitert inn til dialog for hvordan vi kan få ned byråkratiet, papirarbeidet og unødvendig tidsbruk. 76) En digitalisert kommune. Stavanger kommunen er kommet skikkelig på nett. Stavanger kommune har hel digitalisert alle kommunale søknadsskjema, og det er mulig å «chatte» med servicetorget på internett direkte. Kommunens internettside viser oppdatert informasjon om ledige plasser i barnehager, og annen oppdatert informasjon som innbyggerne trenger. 77) Eiendomsskatten. Fremlagt en konkret spareplan for hele kommunen for å kunne starte arbeide med å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. 78) Forsøpling på gater og torg. Vi har vedtatt og setter ut i live kommunalhåndheving av byvedtektene. F eks så skal parkeringsvakter og andre by- vektere håndheve forbudet om forsøpling av gater og torg ved gebyrer. Det gjelder både for utelivsbransjen og private personer som forsøpler. 79) Byfornyelse / kommunale utleieboliger. Kommunale

10 utleieboliger som er konsentrert i for små områder, selges og kommunale boliger spres bedre rundt omkring i byen. 80) Politikerne tar ansvar. Politikerne har hånden på rattet i kommunen. Det betyr at de styrende partiene aktivt går inn i saker, innstiller til råd og utvalg, og er med på gjennomføringen og oppfølgningen av disse. Innstillingsretten overføres til politikerne. 81) Sentrum: Parkeringshuset på Jorenholmen er vedtatt utvidet med to nye etasjer og næringslokaler i 1. etg og med restaurant på taket. 82) Sentrum: Stavanger har valgt å satse kraftig på Stavanger sentrum og sentrumsplanen er vedtatt med store ambisjoner med utvidelse av Holmen og nye næringsarealer og boliger i sentrum 83) Sykehuset: Stavanger stiller opp dersom Helse Stavanger ønsker at Stavanger skal fortsette som vertskommune for sykehuset. Lokaliseringen av avgjort, og sammen med Helse Vest arbeides det om å få bygging i gang. 84) Taxi. I høysesongen er det etablert en ordning med midlertidige tak over taxiholdeplassen i Sentrum. 85) Skjenking. Det er vedtatt et mer liberalt regelverk med fokus på å forhindre useriøse aktører og bygge opp under seriøse utelivsplasser. Regler for uteservering er utvidet. 86) Konkurranse og valgfrihet. Det er vedtatt å lage en konkurransestimuleringsplan etter modell fra Bergen 87) Byen og båtlivet. Det er startet et arbeide for å finne et nytt sted for gjestehavn for småbåter 88) Uteliv og bråkmakere. Sammen med politiet har vi startet arbeidet for at gjengangere som lager bråk i sentrum skal stenges ute fra sentrum i helgene i større grad og lengre tidsperioder. 89) Toalett i sentrum. Det er funnet lokalisering av nytt reklamefinansiert toalett i sentrum. 90) Studentdemokrati. Det er opprettet et eget studentråd med

11 politikere, administrasjon og studenter. 91) Studentsatsing. Utdanning i Stavanger etter modell fra Bergen er vedtatt etablert. Alle utdanningsinstitusjoner, Stavanger og Sandnes kommuner, fylkeskommunen og Stavanger Næringsforening er med. Hovedmålsetning: Utdanning i Stavanger skal synliggjøre og profilere Stavanger som studieby, 92) Studentboliger. Funnet ny egnet tomt for studentboligbygging og forskuttert boliger 93) Studentboliger. Invitert private utbyggere til å bygge studenthybler (med 40 års leiekontrakt med SiS) i en etasje, mot å få bygge en ekstra etasje på toppen. 94) Salg av kino. Det er startet en prosess for salg av kommunens andeler i SF Kino 95) Kultur. Det er vedtatt å legge frem en egen amatørkulturplan for å sikre økt frivillighet 96) Kulturgründere. Det er vurdert hvilke type støtte og hjelp kommunen kan gi kulturaktører foruten pengestøtte. 97) Støtteordninger. Det er bestemt at alle støtteordninger på kulturfeltet er skal evalueres for å gjøre mer treffsikre. 98) Demokrati. Flere kommunale møter og debatter er tilgjengelige på nett 99) Demokrati. Det er etablert bystyrets spørretime hvor ordføreren må svare på spørsmål 100) Kommunale boliger. Det er bestilt en strategi for å spre kommunale boliger i et 20- års perspektiv.

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer