Oppdragsnummer: Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge. Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnummer: 158264. Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge. Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid

2 VILKÅR EIE OG UTLEIEKONSEPT Hemsedal Alpin Lodge Kort om konsept leilighet i Hemsedal Alpin Lodge Hemsedal Alpin Lodge er leiligheter av god kvalitet bygd for utleie. Leilighetene har en tinglyst klausul om pliktig utleie til turister. Hemsedal Skisenter AS skal stå for utleie og drift av enhetene på samme basis som Veslestølen Hyttegrend. Kjøp av leilighet i Hemsedal Alpin Lodge blir ikke det samme som et tradisjonelt hyttekjøp. Leilighetene er i hovedsak ment for utleie. Målet er høyest mulig utleiegrad gjennom hele vintersesongen. Derfor må eiere bestemme seg for når de vil bruke leiligheten god tid i forveien. Eiere kan bruke leiligheten 42 valgfrie dager i vinterhalvåret, som basert på våre erfaringer er langt mer enn de fleste bruker fritidseiendommen sin. Det er noen ulemper for eier med denne eierformen, men det er imidlertid en stor fordel. Utleie gir betydelige inntekter på leiligheten. Hytteeiers egen bruk av leilighetene. Leilighetene selges med tinglyst klausul om pliktig utleie. Eier kan gjøre bruk av eiendommen totalt 42 valgfrie dager i perioden 15.november- 15. mai. Eier kan også bruke eiendommen 42 valgfrie dager i sommerhalvåret, perioden 16.mai 14. november. Mange av gjestene i Hemsedal bestiller vinterferie tidlig. Driftsselskapet er avhengig av å ha oversikt over hvilke leiligheter som er ledige på et tidlig tidspunkt. Eier må derfor gi beskjed innen 15. mai om når han ønsker å benytte leiligheten kommende vintersesong. I tilfeller hvor driftsselskapet ikke har fått leid bort kan eier benytte leiligheten uten at det påvirker antall bruksdager. Oppgaver for Hemsedal Skisenter AS og oppgaver for eier av leilighet: Hemsedal Skisenter AS står for: Booking og salg Markedsføring Drift av leiligheter Vask og klargjøring etter gjester. Enkle vaktmester tjenester Resepsjonstjeneste Foretningsførsel Fastesetting av priser for utleie. Vedlikehold (kostnad dekkes av fond eller eier) Eier trenger ikke å gjøre noe med leiligheten. Når eier kommer skal alt fungere som for en vanlig gjest. Hvis man kun ønsker å bruke leiligheten en kort tid og ha den som en investering trenger man ikke å bruke mer enn noen timer hvert år til å lese gjennom regnskaper og kommentarer.

3 Eier må selv gjøre rent leiligheten ved avreise etter egen bruk, eller bestille dette hos Hemsedal Skisenter AS. Driftsmodell Leilighetene plikter å være med i Sameiet Hemsedal Alpin Hotell, samt følge retningslinjene i Sameiet. Dette medfører at man må rette seg etter retningslinjer fastsatt i vedtektene. I vedtektene er det satt retningslinjer for å ivareta følgende forhold: Utomhusområder: Utvendige vedlikehold: Innvendig utstyr Innvendige farger etc. Området i og rundt Alpin Lodge bygget. Av hensyn til eksempelvis helhetlig utvendig fasade kan ikke hver enkelt eier beise sin del av bygget. Vedlikehold skjer ved at driftsselskap/foretningsfører leier inn eller utfører vedlikehold. Viktig for effektiv drift. Produktet skal oppfattes som enhetlig og av høy kvalitet. Det er satt opp vedtekter som kan virke omfattende. Bakgrunnen for mange av bestemmelsene er ønsket om en effektiv drift med høy utleiegrad, høyest mulig inntekt for eier og fornøyde gjester. Hver leilighet vil gi en stemme i Sameiet. Sameiet Alpin Hotell vil bestå av 45 enheter: 17 leiligheter på 69 kvm Bra. 3. Etasje. 18 leiligheter på 135 kvm Bra. 4. etasje over 2 plan. 8 hotellrom på 27,4 m2 i 3. og 4. etasje. 2 hjørne leiligheter i 5. Etasje Totalt 45 deltagere i sameiet Hemsedal Alpin Hotell AS - Hemsedal Skisenter AS: Nåværende eier av leilighetene. 100 % eiet av Hemsedal Skisenter AS. Driftselskap som ivaretar den daglige drift. Tilrettelegger og ansvarlig ved salget. Forretningsfører for Sameiet. Booking og salg via Hemsedal Booking som er en avdeling i Hemsedal Skisenter. Utleie og drift Utleie skal skje gjennom driftsselskapet Hemsedal Skisenter AS, som har egen avdeling for drift av overnattingsenheter. Hemsedal Skisenter AS vil stå for forretningsførsel for Sameiet.

4 Økonomi og regnskapsføring Hemsedal Skisenter AS står for den daglige drift av leilighetene. Driftsselskapet håndterer driftsinntekter og kostnader. Det blir utarbeidet et eget regnskap som viser hvor mye inntekter hver eier får. Sameiets felleskostnader vil også inngå i beregning av utbetaling til hver eier. Leieinntekter og reelle kostnadene vil avgjøre hvor mye eieren får utbetalt. Utbetalinger vil skje akonto gjennom sesongen med en avregning når endelig regnskap er klart. Vedlagt stipulert inntekts og kostnadsoversikt er utgangspunkt for disse beregningene. Organisering av oppgaver kan ha betydning for den avgiftsmessige behandling. Merverdiavgift Regjeringen har fra 1. Januar 2008 innført 8 % mva på næringsmessig utleie av fritidseiendom. Eier av leilighet er pliktig å registrere seg i mva registeret gjennom et foretak og eget organisasjonsnummer. Eiers bruk av leiligheten Når eier bruker leiligheten vil eier ikke få inntekter for denne uken. Siden leiligheten er mva registrert skal egen bruk regnes som uttak etter mva lovens bestemmelser. Eller etter egen forskrift. Vedlikehold Innvendig og utvendig vedlikehold av egen seksjon påhviler fullt ut, for egen regning og risiko, den enkelte sameier. Eier må påregne slit og elde som det vil bli med hard bruk ved utleie på ukebasis til turister. I vedlagt budsjett er det ikke satt av kostnader til vedlikehold utover vanlig drift gjennom sesongen. Det blir avsatt en sum pr år til slike kostnader i et vedlikeholdsfond. Dette medfører at kostnader til blant annet følgende må betales av eier: Utvendig beising Vedlikehold tak Utskifting av gardiner, møbler og inventar. Vedlikehold av innvendig panel, dører og skap. Grusing av veier. Vedlikehold vegetasjon i fellesareal. Vedlikehold telefon, It og tv anlegg. Leilighetene er innredet med materialer som skal tåle omfattende bruk. Fliser på gulv og trepanel på vegger, er materialer som erfaringsmessig er fornuftige valg for utleie. Trepanel er ferdigbehandlet med interiørbeis som skal gi en overflate som er vaskbar og holdbar. Ved valg av innredning har det vært fokus på å velge inventar som skal være holdbart. Likevel må leilighetseier påregne at inventaret må vedlikeholdes og etter hvert skiftes ut. Det antas at sofa og stoffmøbler har en levetid på mellom 5-10 år. Bordene er i eik, og det antas at disse har en lengre levetid. Erfaring viser at det særlig er behov for å skifte stoff (sofa og gardiner) som har vært utsatt for mye sollys.

5 Leilighetene er innredet med fliser på alle gulv og trepanel på vegger. Vedlikeholdet med gulv og vegger antas derfor å bli minimalt. Likevel er det klart at trepanel eldes og etter mange år vil det antagelig være behov for ny behandling. Leilighetene er tilkoblet telefon og tv i et fellesanlegg. Vedlikeholdet av disse anleggene vil påfalle eier av leilighetene. Leilighetene har vannboren varme som er tilkoblet Hemsedal Bioenergi. Bygget blir varmet opp ved trepellets/gass. Vedlikehold på rør i bygget, varmtvannstanker og fordelingsrom fordeles på brukere i hele bygget. Vedlikehold på felles; elektrisk anlegg, heis, brannanlegg og andre anlegg fordeles på hele bygget. HEMSEDAL FJELLANDSBY VELFORENING For å ha et helhetlig utomhusområde er Hemsedal Fjellandsby Velforening planlagt opprettet. Formålet med foreningen vil være å ha et velstelt, ryddig og pent utomhusområde. På bakgrunn av at det er praktisk å ha et opplegg for brøyting, eventuell fremtidig oppvarming av gangveier og plasser, rydding og søppelplukking mv er det behov for en koordinering av dette. Kostnadene i selskapet skal fordeles på: Leilighetseierne Næringslokaler, restauranter og butikker. Det er et mål om at kostnader skal fordeles mest mulig riktig. Områder for leilighetene i Hemsedal Alpin Hotell Utvendige fellesområder vil bli: Innkjøring Parkering, område på nordsiden av bygget mot Holdeskarveien, samt andel av interne veier i fremtidige Hemsedal Fjellandsby. Vedlikeholdsfond For at eier skal ha en så jevn kontantstrøm som mulig er det vedtektsfestet i Sameiet at man skal sette av et beløp til vedlikeholdsfond. Beløpet er fastsatt til kr ,- pr år for leilighet på 135 kvm Bra og kr 6 000,- for leilighet på 69 kvm Bra. Beløpet kan endres av sameiermøte. Ved underdekning av fond kan eier trekkes i løpende inntekter for å rette opp underbalanse. Parkering og fellesareal Hver leilighet vil ha tilgang til en parkeringsplass i parkeringsanlegg i kjeller. Leilighetene har i tillegg rett til utomhus parkering på anvist parkeringsplass i Hemsedal Skisenter. Av hensyn til brøyting vil det ikke bli egne merkede plasser. Eier må dekke en forholdsmessig kostnad ved vedlikehold og drift av disse parkeringene.

6 Styre og sameiermøte Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer med varamedlemmer. I tillegg skal en representant for Hemsedal Skisenter AS til enhver tid sitte i styret. Styret, med unntak av representanten fra Hemsedal Skisenter AS som utpekes av selskapet selv, velges av sameiermøtet med alminnelig flertall og for to år. Styret skal sørge for at vedlikehold og drift av eiendommen følger de retningslinjer som er utarbeidet av Hemsedal Alpin Hotell AS, samt de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte sameiers kjøpekontrakt med forpliktelse om tilbakeleie. For øvrig skal styret sørge for forvaltningen av Sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes en gang pr. år. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Hver seksjon har en stemme på sameiermøtet. Hemsedal Skisenter AS som forretningsfører og Sameiet er forpliktet å føre regnskap som skal godkjennes av en statsautorisert eller registrerte revisorer. Sameiermøtet velger revisor i Sameiet. Mislighold av eierens plikter Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonslovens 26. Dette kan være særlig aktuelt med hensyn til klausulen om pliktig utleie. Hemsedal Februar 2009

7 UTREGNING AV INNTEKTER Pooling av inntekter For at fordeling av inntekter skal skje på en rettferdig måte skal det være en deling av alle inntekter. Med dette menes at når eksempelvis 10 leiligheter er disponible en gitt uke skal total inntekt denne uken deles på 10 og fordeles på de hyttene som har vært disponible for utleie. Dette gjør at det ikke blir forskjellige inntekter til eier avhengig av om uke var - Leilighet som er leid ut søndag-søndag eller søndag-fredag og fredagsøndag. (deling gir høyere inntekt) - Noen leiligheter er utleid med rabatt. Utregningsmåte og retningslinjer for egen bruk. Delingen av inntekt skal skje ved at total inntekt for hver enkelt uke deles på antall disponible leiligheter for utleie. Når en eier velger å bruke leiligheten en uke vil han ikke være med i fordelingen av inntekten for denne uken. Når en eier velger å disponere leiligheten en weekend skal inntekten pooles ved at man deler leilighetene i to grupper. Den ene gruppen er de som har stilt enheten til disposisjon hele uken. Denne gruppen har første prioritet ved fylling. Det vil si at trafikk blir først kanalisert til disse enhetene. Den andre gruppen blir den som har kun stilt midtuka (søndag-fredag) til disposisjon for utleie. Byttedager Hytteeierens egen bruk av leiligheten må skje på vanlige byttedager. Dette innebærer for tiden bytte på fredager og søndager. Utleievilkår må tilpasses markedet og interne driftsforhold. Hvis det skulle vise seg nødvendig kan Driftselskapet endre byttedager for utleieperioder. Hemsedal Februar 2009

8 ØKONOMI OG AVKASTNING Drift av leilighetene Hemsedal Skisenter AS har siden desember 1998 drevet utleievirksomhet av hytter og leiligheter, bla Veslestølen Hyttegrend. På basis av erfaringer med inntektsnivåer på tilsvarende utleie objekt er det satt opp stipulerte inntekter, kostnader og netto inntekt. Nedenfor følger kommentarer til stipulerte inntekter og kostnader. Produkt, sammenligning og inntekt vintersesong Stor leilighet på 135 kvm Bra har 5 soverom og 14 senger. Stor stue med gasspeis og flatskjerm. Kjøkken løsning med 3 meter spisebord 3 bad, hvorav et med badstue Tv stue i øvre etasje med flatskjerm Fantastisk beliggenhet Denne leiligheten kan sammenlignes med store hytter, bl.a på Veslestølen. Fordelen med leilighetene er at de har en mer sentral beliggenhet. For småbarnsfamilier kan det være en fordel å bo i barneområdet slik at man kan se på barna som er på skiskole eller i barneområdet. Det er også en fordel at man har restaurant, lobbybar, matbutikk, sportsbutikk og andre tilbud i Hemsedal Fjellandsby i gangavstand. I forhold til Veslestølen har leilighetene mindre rom samt at Veslestølen er egne hytter som kan oppleves som en fordel. Veslestølen hadde sesongen 07/08 en inntekt på ,- med fire soverom. Foran sesongen 08/09 har prisene blitt økt i perioder. Med leilighetens sentrale beliggenhet og at det er 5 soverom tilsier erfaring at det kan budsjetteres med en brutto inntekt på kr ,- i vintersesongen. Leilighet på 69 kvm Bra har 3 soverom, 8 senger. Kompakt stue med gasspeis og flatskjerm. Kjøkken løsning med 2 meter spisebord 2 bad, hvorav et med badstue Fantastisk beliggenhet Denne leiligheten har 8 senger fordelt på 3 soverom. Leiligheten vil oppleves mer komfortabel ved 6-7 personer. Leilighetene er innredet med mange senger for å ha fleksibilitet i kundegrupper. Leiligheten kan sammenlignes med Staven Apt. Det er budsjettert med en brutto inntekt på kr ,- i vintersesong. Hemsedal Alpin Lodge skal bli kjent i markedet og det kan ta 1-3 år før en oppnår budsjetterte inntekter. Inntekter - Sommer I sommerhalvåret er det stipulert med en inntekt på kr og kr for leilighetene. Erfaringen er at sommergjestene reiser i en bil og er sjelden mer en fem personer. Det er derfor vanskelig å få ekstra betalt for en stor leilighet.

9 Begge leilighetene har et potensial som ikke er budsjettert i forhold til arrangement i sommer og høstsesong. Restaurant og bar i 1. etasje er godt egnet til bryllup, konfirmasjoner, kurs og andre samlinger. I sum gjør disse faktorene at man kan evt. begynne å konkurrere med andre fjellhotell. Kundene må i tillegg betale for strøm og oppvarming ved opphold. Vi har budsjettert inntekten til og kr pr år. Kunden betaler også for rengjøring av leiligheten etter avreise. Dette dekker kostnaden med å få gjort leiligheten ren. Sum inntekt for en stor leilighet er stipulert til kr kr og kr for liten leilighet. Det skal betales 8 % mva på leieinntektene. Salgs- booking- og driftskostnader Hemsedal Skisenter AS vil stå for salg, booking og drift og vil ta en provisjon på 32 % av brutto leie for disse tjenestene. Eiers bruk av leilighetene vil føre til reduserte inntekter og derigjennom en lavere inntekt til dekning av driftskostnadene. Det er derfor satt et nedre tak på salgs-, booking og driftskostnader som utgjør kr ,- pr år for stor leilighet og kr for leilighet på 69 kvm. Faste felleskostnader i sameiet Faste kostnader som; forsikring, strøm, oppvarming, vannboren varme, gass til peis, brøyting, renovasjon, vann og kloakk, strøm, telefon og eiendomsavgift er kostnader man uansett vil ha som eier av en fritidseiendom. Kostnadene til strøm, vann og kloakk blir høyere for en leilighet som drives i utleie. Som følge av at man er organisert med et sameie vil man måtte ha en forretningsførsel som vil kreve administrasjonskostnader og revisjonskostnader. Disse kostnadene vil bli bokført i sameiet. Kostnadene i sameiet er i stor grad basert på erfaringstall. Forsikringspolise er beregnet med utgangspunkt i en egenandel på over kr. Alpin Lodge er første hus som kobles på Hemsedal Biosentral. Det er derfor begrenset erfaringstall for forbruk og kostnad. I beregningene er det lagt til grunnen kostnad på linje med el-forbruk inkl. nettleie og avgifter. Renholdsmidler, kjøkkenutstyr, lyspærer og andre forbruksartikler som behøves i driften av leilighetene, kjøpes inn for alle enhetene og fordeles etter en nøkkel på hver enkelt leilighet. Utskifting av større gjenstander som tv, hvitevarer trekkes hver enkelt eier via vedlikeholdsfond. Vann og kloakk forbruk er beregnet med utgangspunkt i et forbruk på 90 kubikk og 160 kubikk for liten og stor leilighet. Det er telefon på leilighetene, disse er hovedsakelig ment for å ringe mellom leilighetene og resepsjonen. Mobilbruk tar mer og mer over for fast linje. Det er lagt opp til trådløst nettverk, med en betalingsløsning der det er bruker som betaler for tjenesten. Kostnaden for telefon og it er budsjettert til 1000 kr.

10 Det er vedtektsfestet og vanlig praksis i Hemsedal at alle som leier ut hytter og leiligheter til turister betaler 1,75 % av utleieinntekten, som kontingent til Hemsedal Turisttrafikklag. Hemsedal Turisttrafikklag har ansvar for betjening av turistkontor, markedsføring for sommeren, koordinering av aktiviteter og fellesskapet som driver turisme, samt andre servicetiltak. Vedlikeholdsfond Inventaret på leilighetene har begrenset levetid. Dette gjelder særlig inventar som er kledd med stoff. Sofaputer, madrasser, dyner og puter blir etter en tid slitt. I Sameiet er det vedtektsfestet at det årlig blir satt av til fond for å dekke disse kostnadene. Anskaffelser og komplettering over kr. 1000,- pr enkelttilfelle og pr. leilighet blir trukket av vedlikeholdsfondet. Dette kan være: - Inventar, utstyr og møbler. - Hvitevarer - Tv - Beising utvendig - Behandling av trepanel - Annet vedlikehold innvendig og utvendig. Utvendig vil det bli kostnader ved beising, tilsåing tak og annet vedlikehold. Komplettering Anskaffelser og komplettering av gjenstander under kr. 1000,- pr enkelttilfelle kjøpes inn samlet. Det blir ikke loggført forbruk pr. leilighet. Kostnadene fordeles på hver eier og blir trukket direkte i oppgjøret. Disse kostnadene går ikke på vedlikeholdsfondet. Hemsedal Februar 2009

11

12

13

14 Leiligheter over 1 plan. 2. etasje Leilighetsnummer Rom Etasje Bruksareal Pris leiligheter Omkostninger roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr Prisen inkluderer en garasjeplass i felles garasjeanlegg. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å tildele/nummerere garasjeplassene. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Leiligheter merket med rødt er SOLGT!!

15 Leiligheter over 2 plan. Etasje 3+4 Leilighetsnummer Rom Etasje Bruksareal Pris leiligheter Omkostninger roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr Prisen inkluderer en garasjeplass i felles garasjeanlegg. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å tildele/nummerere garasjeplassene. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Leiligheter merket med rødt er SOLGT!!

16 Stipulerte inntekter og kostnader for Hemsedal Alpin Lodge Liten leil 69 kvm Stor leil 135 kvm UtleieInntekt vinter kr kr UtleieInntekt sommer kr kr Inntekt strøm og varme kr kr Sum inntekter kr kr Mva 8 % kr kr Inntekt eksl. Mva kr kr Booking/resepsjon/drift 32 % kr kr Netto leieinntekt kr kr Faste driftskostnader i sameiet Forsikring kr kr Strøm kr kr Oppvarming varmesentral kr kr Gass til peis kr kr Brøyting kr kr Renholdsmidler, kjøkkenutstyr, lyspærer etc kr kr Eiendomsskatt Vann og kloakk kr kr Telefon kr kr Nrk lisens + øvrige kanaler kr kr Forretningsførsel kr kr Vakthold kr kr Revisor kr kr Bidrag HTTL kr kr Faste kostnader i sameiet kr kr Vedlikeholdsfond, årlig avsetning kr kr Netto utbetalt til eier kr kr feb.09

17 Finansieringstilbud til kjøpere av leiligheter i Hemsedal Alpin Lodge SpareBank 1 Hemsedal kan tilby en attraktiv finansieringspakke til kjøpere av leiligheter i Hemsedal Alpin Lodge, i samarbeid med EiendomsMegler 1. Eksempel på finansiering: Pris for leilighet Egenkapital (25 %) Finansieringsbehov Rente (nom. per 17. februar 09) 4,15 % Nedbetalingstid 20 år. Inntil 5 års avdragsfrihet Dersom du ønsker tilbud på fastrentefinansiering, ta kontakt. To av våre rådgivere har satt seg ekstra godt inn i dette prospektet. De har også laget rutiner som sikrer rask saksbehandling av lånesøknader. Ta kontakt! Marte Hole Kunderådgjevar Telefon Postboks Hemsedal Sertifisert SpareBank 1 Rådgjevar Frode Kristoffersen Kunderådgjevar Telefon Postboks Hemsedal Sertifisert SpareBank 1 Rådgjevar Kundesenteret vårt kan hjelpe deg med dei fleste spørsmål innan bank og forsikring. Tlf (måndag-fredag ) Bank. Forsikring. Og deg.

18 Notater

19 Notater

20 Notater

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie Prospekt Velkommen til Nermo På Nermo har vår familie gjennom 130 år vært vertskap for mennesker som vil slappe av og oppleve fjellet. Nermo Hotell er utviklet i takt med skiftende tider, og er i dag et

Detaljer

Buerhaven Trinn II. Prospekt del 1/2

Buerhaven Trinn II. Prospekt del 1/2 E t p r o s j e k t f r a S e l t o r B o l i g Buerhaven Trinn II Prospekt del 1/2 Velkommen til Buerhaven Trinn 2, bygg a Lettstelte selveierleiligheter i et flott bygg med tiltalende arkitektur Vi kan

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,-

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,- REISE 1 Nøkkelinformasjon Adresse: Prisantydning: Omkostninger: Reise Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Kr 18 722,- pr. leilighet Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr

Detaljer

Leiligheter på Væktarstua Hotell STUGUDAL - VÆKTARSTUA - 620 MOH

Leiligheter på Væktarstua Hotell STUGUDAL - VÆKTARSTUA - 620 MOH Leiligheter på Væktarstua Hotell STUGUDAL - VÆKTARSTUA - 620 MOH VÆKTARSTUA / TYDAL Megler, MNEF Bernt Skarsvaag Telefon: 97 98 32 42 Mobil: 97 98 32 42 E-post: bosk@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Trondheim

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE VEDTEKTER for KIRKEVEIEN 71SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2012. (Endret på ordinært sameiermøte 25.04.2013, 27. mars 2014 og 19. mars 2015. ) 1 Innledning Eiendommen gnr. 8 bnr.

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 VELKOMMEN TIL DEN SKJULTE PERLEN Har du hørt om Bakkehellet? 4 Gled deg til du oppdager denne perlen av en beliggenhet, godt gjemt i bakkene mellom Lerkendal

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. UTKAST TIL VEDTEKTER for SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Utarbeidet den 25.04.2013 1 Eiendommen - formål Sameiet Sjøfront

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer