2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013"

Transkript

1 2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013

2 VIKTIGE HENDELSER ANDRE KVARTAL 2013 NYE LEIEKONTRAKTER OG TOPPNIVÅ I OMBYGGINGSAKTIVITET Leieinntekter og ledighetsgrad midlertidig påvirket av ombygging Norwegian Property oppnådde et positivt resultat før skatt på NOK 114,6 millioner i andre kvartal Igangsatte ombyggingsprosjekter i porteføljen fører til en nedgang i leieinntekter for flere større eiendommer og til økning i midlertidig arealledighet. Samlede leieinntekter beløp seg til NOK 203,4 millioner, noe som ga et driftsresultat før verdiendringer på NOK 160,3 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før verdiendringer NOK 56,1 millioner. Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 1,3 millioner og positiv verdiendringer for finansielle derivater utgjorde NOK 57,2 millioner. Etter skattekostnad på NOK 39,2 millioner ble periodens resultat NOK 75,4 millioner. Dette medførte et positivt ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,14. Utbytte ble utbetalt med NOK 0,20 i andre kvartal Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,29 per aksje per 30. juni 2013, ned fra NOK 9,35 per aksje ved utgangen av første kvartal 2013 (EPRA: NOK 10,29 ved utgangen av andre kvartal 2013). Signert flere større leieavtaler i kvartalet Det har vært stor aktivitet på utleiesiden, og spesielt på Aker Brygge er det signert flere større leieavtaler i de store utviklingsprosjektene. De fleste større leiekontraktene har lang løptid og sikrer dermed en god fremtidig kontantstrøm. Samlet har Norwegian Property i andre kvartal inngått 31 leieavtaler med en samlet årlig leieverdi på NOK 96,6 millioner kroner. Av leieavtalene er NOK 78,0 millioner kroner knyttet til utviklingseiendommene. De største avtalene inngått i andre kvartal er: Advokatfirmaet Wiersholm har inngått avtale om leie av kvadratmeter i 10 år i Stranden 1 på Aker Brygge Kluge Advokatfirma DA har inngått avtale om leie av kvadratmeter i 12 år i Stranden 5 på Aker Brygge Arkwright har inngått avtale for kvadratmeter i 11 år i Stranden 3 på Aker Brygge Gjensidigestiftelsen har inngått avtale for kvadratmeter i 12 år i Stranden 3 på Aker Brygge Prevas har inngått avtale om leie av kvadratmeter i 5 år i Gullhaugveien 9-13 i Nydalen Utviklingsprosjektene Ved utgangen av andre kvartal er alle de store og planlagte utviklingsprosjektene startet. I kvartalet er prosjektene Stranden 1, Stranden 5 og Drammensveien 134 på Skøyen påbegynt. Alle har forventet ferdigstillelse i perioden andre halvår 2014 til første halvår Prosjektet Bryggegaten 7-9 ferdigstilles ved inngangen til tredje kvartal 2013, og de fleste leietakere har allerede flyttet inn ved utgangen av andre kvartal Første fase av Stranden 3 på Aker Brygge ferdigstilles gradvis i løpet av andre halvår Enkelte leietakere har allerede flyttet inn. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 2

3 NØKKELTALL Resultat 2Q Q H H 2012 Året 2012 Brutto inntekter NOK mill. 203,4 228,5 428,2 475,6 925,0 Driftsresultat før eierkostnader NOK mill. 174,2 200,4 372,7 420,1 822,6 Driftsresultat før verdiendringer NOK mill. 160,3 185,4 341,9 387,6 750,4 Resultat før skatt og verdiendringer NOK mill. 56,1 70,2 132,7 144,5 277,5 Resultat før skatt NOK mill. 114,6-51,4-235,7 46,6-18,7 Resultat etter skatt NOK mill. 75,4-37,5-195,7-24,5-124,9 Balanse 2Q Q H H 2012 Året 2012 Markedsverdi av investeringsporteføljen NOK mill , , , , ,5 Egenkapital NOK mill , , , , ,7 Rentebærende gjeld NOK mill , , , , ,7 Egenkapitalandel % 34,3 31,8 34,3 31,8 33,5 Egenkapitalavkastning før skatt (annualisert) % 8,7-4,0-9,0 1,8-0,3 Kontantstrøm 2Q Q H H 2012 Året 2012 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter NOK mill. 26,8-38,2 47,9 54,9 243,2 Kontanter og kontantekvivalenter NOK mill. 35,8 681,8 35,8 681,8 712,0 Nøkkeltall; aksjer 2Q Q H H 2012 Året 2012 Antall utstedte aksjer Antall Gjennomsnittlig antall utestående aksjer i perioden Antall Resultat før skatt per aksje 1 NOK 0,21-0,10-0,43 0,09-0,04 Ordinær fortjeneste per aksje (EPS) 1 NOK 0,14-0,08-0,36-0,05-0,25 Operasjonell kontantstrøm per aksje NOK 0,05-0,08 0,09 0,11 0,48 Rentebærende gjeld per aksje NOK 15,76 19,78 15,76 19,78 17,18 Bokført verdi av egenkapitalen per aksje NOK 9,29 10,23 9,29 10,23 9,83 Utsatt skatt relatert til eiendom per aksje NOK 0,14 0,26 0,14 0,26 0,31 Finansielle instrument per aksje NOK 0,87 1,00 0,87 1,00 1,01 Netto eiendeler per aksje (EPRA) 2 NOK 10,29 11,49 10,29 11,49 11,15 1 Utvannet fortjeneste per aksje er identisk med ordinær fortjeneste per aksje. 2 Bokført verdi av egenkapitalen per aksje, justert for utsatt skatt relatert til eiendom, eventuell goodwill og finansielle instrumenter per aksje. Finansielle instrument per aksje er beregnet basert på eiendel- og gjeldspostene (markedsverdi av rente-/valutasikringskontrakter og lignende) i balansen etter skatt. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 3

4 FINANSIELLE RESULTATER RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013 Samlede leieinntekter for Norwegian Property var NOK 203,4 millioner i andre kvartal Til sammenligning oppnådde selskapet leieinntekter på NOK 228,5 millioner i tilsvarende periode i Justert for kjøp og salg av eiendommer samt innbetalt ved terminering av leieavtaler (NOK 20,8 millioner i andre kvartal 2013) i perioden, representerer dette en nedgang i leieinntekter i andre kvartal på NOK 37,5 millioner. Årsaken er arealledighet som følge av pågående rehabiliteringsprosjekter. Vedlikehold og andre driftsrelaterte kostnader utgjorde NOK 12,4 millioner i kvartalet (NOK 14,7 millioner 3 ). Andre eiendomskostnader utgjorde NOK 16,9 millioner (NOK 13,4 millioner), mens administrative kostnader var NOK 13,9 millioner (NOK 15,0 millioner). Driftsresultat før verdiendringer beløp seg dermed til NOK 160,3 millioner (NOK 185,4 millioner) i andre kvartal. Verdivurdering av eiendomsporteføljen resulterte i en urealisert positiv verdiendring på NOK 1,3 millioner, sammenlignet med en urealisert negativ verdiendring på NOK 1,8 millioner i andre kvartal året før. Netto realiserte finanskostnader var NOK 104,2 millioner (NOK 115,2 millioner) i andre kvartal. Resultatelementet knyttet til finansielle derivater hadde en positiv verdiendring i andre kvartal tilsvarende NOK 57,2 millioner, sammenlignet med en negativ verdiendring på NOK 119,7 millioner i tilsvarende periode året før. Overskudd før skatt i andre kvartal var NOK 114,6 millioner, mot et negativt resultat før skatt på NOK 51,4 i andre kvartal Beregnet, ikke betalbar skatt i kvartalet var NOK 39,2 millioner, sammenlignet med en negativ beregnet skatt på NOK 13,9 millioner i samme periode året før. Positivt resultat etter skatt ble dermed NOK 75,4 millioner, sammenlignet med et negativt resultat i samme periode året før på NOK 37,5 millioner. RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Samlede leieinntekter for Norwegian Property var NOK 428,2 millioner i første halvår Til sammenligning oppnådde selskapet leieinntekter på NOK 475,6 millioner i tilsvarende periode i Justert for kjøp og salg av eiendommer samt innbetalt ved terminering av leieavtaler i perioden representerer dette en nedgang i leieinntekter i første halvår på NOK 42,7 millioner. Årsaken er hovedsakelig økt arealledighet som følge av pågående rehabiliteringsprosjekter. Vedlikehold og andre driftsrelaterte kostnader utgjorde NOK 28,6 millioner i halvåret (NOK 28,8 millioner). Andre eiendomskostnader utgjorde NOK 26,9 millioner (NOK 26,7 millioner), mens administrative kostnader var NOK 30,8 millioner (NOK 32,5 millioner). Driftsresultat før verdiendringer beløp seg dermed til NOK 341,9 millioner (NOK 387,6 millioner) i første halvår. Verdivurdering av eiendomsporteføljen resulterte i en urealisert negativ verdiendring på NOK 441,8 millioner, sammenlignet med en urealisert negativ verdiendring på NOK 7,7 millioner i første halvår året før. Netto realiserte finanskostnader var NOK 209,1 millioner (NOK 243,2 millioner). Resultatelementet knyttet til finansielle derivater hadde en positiv verdiendring i første halvår tilsvarende NOK 73,4 millioner, sammenlignet med en negativ verdiendring på NOK 90,2 millioner i tilsvarende periode året før. Negativt resultat før skatt i første halvår var NOK 235,7 millioner, mot et positivt resultat før skatt på NOK 46,6 i første halvår Beregnet, ikke betalbar skatt i perioden var negativ med NOK 40,0 millioner, sammenlignet med en beregnet skatt på NOK 71,1 millioner i samme periode året før. Negativt resultat etter skatt ble dermed NOK 195,7 millioner, sammenlignet med et negativt resultat i samme periode året før på NOK 24,5 millioner. 3 Tall i parentes viser tall for tilsvarende periode i foregående år. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 4

5 VERDIVURDERING AV EIENDOMMENE Verdivurderinger av samtlige eiendommer i konsernets kontorportefølje er blitt utført av to uavhengige eksterne verdsettere basert på samme metodikk og prinsipper som for tidligere perioder. Den regnskapsmessige verdsettelsen er per 30. juni 2013 er basert på et gjennomsnitt av de to verdivurderingene. Per 30. juni 2013 ble konsernets portefølje av investeringseiendommer verdsatt til NOK ,6 millioner (NOK ,9 millioner). Eierbenyttet eiendom er balanseført separat med NOK 52,9 millioner ved utgangen av 1. halvår, og regnskapsføres til virkelig verdi. Den positive verdiendringen i kvartalet utgjorde NOK 1,3 millioner mot en negativ endring på NOK 1,8 millioner i samme kvartal i Samlet positiv verdiendring for utviklingseiendommene Stranden 1, 3 og 5, Bryggegaten 7 til 9 og Drammensveien 134 bygg 1-4 utgjør NOK 99,9 millioner. Negativ verdiutvikling for eiendommer med stor grad av ledighet og noe større usikkerhet knyttet til reutleie utgjorde NOK 98,1 millioner. KONTANTSTRØM Netto operasjonell kontantstrøm før finansposter var positiv med NOK 26,8 millioner (negativ med NOK 38,2 millioner) i andre kvartal 2013 og NOK 47,9 millioner i første halvår 2013 (NOK 54,9 millioner). Investeringer i anleggsmidler utgjorde NOK 308,5 millioner i andre kvartal (NOK 102,6 millioner) og omfatter hovedsakelig investeringer i eiendomsporteføljen knyttet til ombygging av enkelte større eiendommer. For første halvår utgjorde investeringer i anleggsmidler NOK 527,1 millioner (NOK 875,2 millioner). Etter innbetaling fra salg av investeringseiendom utgjorde negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter NOK 308,3 millioner (NOK 102,6 millioner). For første halvår utgjorde positiv kontantstrøm fra investeringsaktiviteter NOK 167,0 millioner (NOK 1 021,8 millioner) etter positiv kontantstrøm fra salg av eiendommen Drammensveien 149. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var negativ med NOK 17,7 millioner (NOK 111,3 millioner) etter utbetaling av utbytte og netto opptrekk av rentebærende gjeld. For første halvår var netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet negativ med NOK 891,6 millioner (NOK 408,9 millioner) primært som følge av netto nedbetaling av rentebærende gjeld. Netto negativ endring i kontantbeholdningen for kvartalet var NOK 299,1 millioner, sammenlignet med en netto negativ endring på NOK 252,1 millioner i andre kvartal For første halvår var negativ endring i kontanter NOK 676,7 millioner (positiv endring på NOK 667,8 millioner). BALANSE Per 30. juni 2013 hadde selskapet en kontantbeholdning på NOK 35,8 millioner (NOK 712,0 millioner per 31. desember 2012). I tillegg hadde selskapet NOK 1 613,2 millioner i ubenyttede kredittfasiliteter (NOK 1 216,0 millioner). Total egenkapital var NOK 5 092,4 millioner (NOK 5 393,7 millioner), som tilsvarer en egenkapitalandel på 34,3 prosent (33,5 prosent). Bokført egenkapital per aksje var NOK 9,29 (NOK 9,83). Egenkapital per aksje basert på EPRAs standard var NOK 10,29 (NOK 11,15). Antall utestående aksjer per utgangen av andre kvartal var ( ). Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 5

6 FINANSIERING Tabellen under viser rentebærende gjeld og sikringer per 30. juni Rentebærende gjeld og sikring per 30. juni juni 2013 Rentebærende gjeld NOK millioner 8 644,3 Selgerkreditt NOK millioner 400,0 Likvide midler NOK millioner 35,8 Effektiv rentesikringsgrad, inklusive selgerkreditt (%) Prosent 88,3 Ubenyttede trekkfasiliteter og kassekreditt NOK millioner 1 613,2 Gjennomsnittlig gjenstående løpetid, sikring År 5,0 Gjennomsnittlig rente (inkl. margin og periodiserte kostnader) Prosent 5,31 Gjennomsnittlig margin Prosent 1,38 Gjennomsnittlig gjenstående løpetid, lån År 3,1 Markedsverdi eiendomsporteføljen NOK millioner ,6 Rentebærende gjeld / verdi (LTV) Prosent 60,9 Netto rentebærende gjeld / verdi (netto LTV) Prosent 60,6 Netto rentebærende gjeld fratrukket selgerkreditt / verdi (netto LTV) Prosent 57,8 RENTESIKRINGER Forfallsstruktur rentesikringer < 1 år 1 > 2 år 2 > 3 år 3 > 4 år 4 > 5 år > 5 år Beløp NOK mill Gjennomsnittlig rentesats Prosent 1,7 3,9 2,8 3,3 4,0 4,5 Andel av total gjeld Prosent Selskapet har enkelte sikringer med fremtidig start som påvirker gjennomsnittsrenten per utgangen av juni med i underkant av 0,1 prosent. Selskapet har historisk hatt en svært høy rentesikringsgrad, og effektiv sikringsgrad lå ved utgangen av andre kvartal på 88,3 prosent. Økningen i rentesikringsgrad fra utgangen av fjerde kvartal 2012 skyldes nedbetaling av gjeld som følge av salg av eiendommer. Selskapet arbeider løpende med å tilpasse rentesikringene til et lavere rentenivå. RENTEBÆRENDE GJELD Total rentebærende gjeld etter balanseførte kostnader per 31. juni var NOK 8 644,3 millioner (NOK 9 421,7 millioner). I tillegg til ordinære avdrag på rentebærende gjeld, har konsernet forfall på et lån knyttet til enkelte Skøyeneiendommer i desember VIRKSOMHETEN MARKEDET FOR FORRETNINGSEIENDOM Ved utgangen av april var kontorledigheten i Oslo i følge Akershus Eiendom omkring 7,0 prosent, som tilsvarer en svak økning fra nivået ved årsskiftet. Forventningene til det langsiktige ledighetsnivået er justert marginalt opp grunnet noe lavere forventet sysselsettingsvekst. Takten for oppstart av nye næringsbygg er imidlertid fortsatt 20 prosent under nivået fra 2008, og kombinert med robust etterspørsel forventes det derfor at kontorledigheten skal ned mot 5 prosent. Forventningen om redusert arealledighet frem mot 2016 tilsier fortsatt relativt sterke leiemarkedet og begrenset risiko for fall i leienivåene de nærmeste tre årene. Kontorledigheten i Oslo har vært relativt stabil i de fleste områder de siste seks månedene. Ledigheten har vist størst reduksjon på Skøyen og økt mest i områdene rundt Økern. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 6

7 I Stavanger er kontoretterspørselen fortsatt høy og drevet av høy aktivitet innen olje- og gassbransjen. Stor nybyggingsaktivitet begrenser imidlertid leieprisveksten og øker kravet til standard ved utleie av eksisterende bygg. Leietakere synes i stor grad å foretrekke nybygg ved utløp av eksisterende leiekontrakter. Etter et relativt rolig transaksjonsmarked i første kvartal, var aktiviteten større i andre kvartal. Kjøperne har i stor grad vært større aktører i bransjen, og transaksjonene har i større grad vært knyttet til eiendommer med potensiale for utvikling enn tidligere. EIENDOMSPORTEFØLJEN Ved utgangen av kvartalet eide Norwegian Property til sammen 41 kontor- og forretningseiendommer. Eiendommene er lokalisert i sentrale deler av Oslo og Bærum (78,4 prosent av brutto løpende leieinntekter per utgangen av juni 2013), Gardermoen (3,8 prosent av brutto leieinntekter) og i Stavanger (17,8 prosent av brutto leieinntekter). Gruppens eiendommer omfatter hovedsakelig kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene og forretnings- og serveringsarealer. Total kontraktsfestet leieinntekt for porteføljen var NOK 685,1 millioner per 30. juni 2013, hvilket representerer en reduksjon på NOK 112,0 millioner fra utgangen av første kvartal. Samlet ledighet i eiendomsporteføljen (forretningsarealer uten leieinntekt per utgangen av andre kvartal) utgjorde 25.6 prosent av totale arealer per 30. juni 2013, en økning fra 15,6 prosent ved utgangen av første kvartal Økningen skyldes økt strategisk ledighet som følge av ombyggingsprosjekter på Aker Brygge og Skøyen i Oslo. Byggene som er under ombygging på Aker Brygge og Skøyen hadde en ledighet på 82,7 prosent per 30. juni 2013, sammenlignet med 39,3 prosent ved utløpet av første kvartal. Økningen i ledighet skyldes hovedsakelig fraflytting av Stranden 1, Stranden 5 og Drammensveien 134 i forbindelse med oppstart av utviklingsprosjekter. For tilgjengelige arealer utgjorde ledigheten 11.5 prosent ved utgangen av andre kvartal og var dermed opp fra 8,8 prosent fra 31. mars Økningen skyldes hovedsakelig midlertidig ledighet som følge av bytte av leietakere på Lysaker Torg 35. I løpet av andre kvartal er det blitt inngått eller reforhandlet 31 nye kontrakter til en samlet årsverdi av om lag NOK 96,6 millioner, Hvorav NOK 78,0 millioner er knyttet til utviklingsprosjektene. Gjennomsnittlig gjenstående durasjon for kontraktene er 8,4 år. I verdivurdering av eiendomsporteføljen er dagens markedsleie estimert omkring 9,1 prosent høyere enn gjennomsnittlig kontraktsleie. Gjennomsnittlig leiejusteringsfaktor for konsumprisindeks er 97,9 prosent for den samlede porteføljen. MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR Ved inngangen til andre kvartal er den nye energisentralen på Aker Brygge operativ. Sentralen vil levere kjøling og varme til de nye prosjektene på Aker Brygge fra og med første innflytting som skjer ultimo april. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger vil energisentralen redusere CO2-utslippet fra energiforbruk med 75 prosent. Norwegian Property har videre startet gjennomføringen av de ulike prosjektene som det tidligere er innvilget støtte fra ENOVA til. AKSJONÆRINFORMASJON Selskapet hadde ved utgangen av andre kvartal registrerte aksjonærer, som tilsvarer en reduksjon på 42 aksjonærer sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Andel utenlandsk beholdning utgjorde 62,7 prosent av aksjekapitalen ved utgangen av andre kvartal 2013, mot 61,2 prosent ved utgangen av forrige kvartal. Likviditeten i aksjehandelen i andre kvartal har i gjennomsnitt ligget på 0,7 millioner aksjer per dag, sammenlignet med et gjennomsnittlig omsetningsnivå i 2012 på 0,8 millioner aksjer per dag. Total aksjekapital i selskapet per 30. juni 2013 er NOK fordelt på aksjer med pålydende verdi per aksje på NOK 0,50. Av disse eide Norwegian Property ASA egne aksjer i selskapet ved utgangen av andre kvartal. Under følger en oversikt over de største aksjonærene slik disse er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per 30. juni Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 7

8 # Navn Andel (%) Antall aksjer Kontotype Nasjonalitet 1 CANICA AS 10, ORD NOR 2 FOLKETRYGDFONDET 9, ORD NOR 3 STATE STREET BANK F 8, NOM USA 4 THE BANK OF NEW YORK 4, NOM USA 5 SKANDINAVISKA ENSKIL 4, NOM SWE 6 THE BANK OF NEW YORK 3, NOM USA 7 CITIBANK NA LONDON B 3, NOM NLD 8 STATE STREET BANK & 2, NOM USA 9 BNP PARIBAS SECS SER 2, NOM LUX 10 FONDSFINANS SPAR 1, ORD NOR 11 BNP PARIBAS SECS SER 1, NOM GBR 12 ILMARINEN MUTUAL PEN 1, ORD FIN 13 ISHARES EUROPE, FUND 1, ORD IRL 14 MERRILL LYNCH 1, NOM GBR 15 VERDIPAPIRFONDET DNB 1, ORD NOR 16 KLP AKSJE NORGE VPF 1, ORD NOR 17 JPMORGAN CHASE BANK 1, NOM GBR 18 VERDIPAPIRFONDET DNB 1, ORD NOR 19 THE BANK OF NEW YORK 1, NOM GBR 20 STATE STREET BANK 1, NOM USA Totalt 20 største aksjonærer 64, /20 NOR RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER Norwegian Property er gjennom sin virksomhet eksponert for markedsrisiko knyttet til etterspørsel etter næringslokaler, tilførsel av nybygg i markedet og hvordan dette påvirker leienivå og ledighet i porteføljen. Konsernets leieinntekter påvirkes i tillegg av det generelle inflasjonsnivået ved at årlig leiepris reguleres én gang i året i samsvar med økning i konsumprisindeksen. For kontrakter der deler av leien er omsetningsbasert vil leienivået utover minimumsleien variere med leietakers omsetningsnivå. Som følge av planlagte og igangsatte utviklingsprosjekter, har arealledigheten i porteføljen fortsatt å øke hittil Arealledigheten medfører midlertidig bortfall av leieinntekter. I tillegg til periodevis båndlegging av arealer, medfører utviklingsprosjektene risiko knyttet til kostnadsoverskridelser, forsinkelser, mangelfulle leveranser, negativ markedsutvikling og eventuell manglende utleie ved ferdigstillelse av prosjektene. Konsernet har i løpet av det siste året etablert en kompetent avdeling som håndterer planlagte og pågående utviklingsprosjekter, og har utviklet verktøy for god prosjektstyring og -gjennomføring. I tillegg vil organisasjonen dra nytte av ekstern prosjektkompetanse som kompletterer selskapets interne ressurser. Selskapets finansielle risiko er primært knyttet til endringer i resultat og egenkapital forårsaket av utvikling i leieinntekter, verdiendringer på eiendomsporteføljen, resultat- og likviditetseffekt av renteendringer, likviditetsrisiko og resultateffekter ved refinansiering av selskapets gjeld. Videre inneholder selskapets finansieringsavtaler krav til enkelte finansielle nøkkeltall knyttet til belåningsgrad og rentedekning. Resultat- og likviditetseffekter av renteendringer søkes avdempet med rentesikring. En økning i kortsiktige og langsiktige markedsrenter vil derfor ha begrenset effekt på selskapets rentekostnader. Selskapet søker løpende å ha en likviditetsreserve som er tilpasset avdragsprofil på gjelden og løpende kortsiktige svingninger i driftskapitalbehov. Norwegian Propertys portefølje av kontoreiendommer kjennetegnes av høy kvalitet, med en solid og diversifisert gruppe leietakere. Norwegian Propertys leietakere betaler normalt leie forskuddsvis hvert kvartal. I tillegg stilles i det fleste leieforhold sikkerhet for leiebetaling i form av depositumskonto eller bankgaranti. Risiko for direkte tap i forbindelse med konkurs og betalingsproblemer synes derfor begrenset, og er primært relatert til gjenutleie av lokaler. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 8

9 I forbindelse med salget av Norgani Hotels AS ga Norwegian Property en selgerkreditt til kjøperen. Gjenstående lånebeløp utgjør NOK 400 millioner samt påløpte renter, og er sikret med første prioritets pant i aksjene i Norgani Hotel AS og garantier fra kjøper. Lånet forfaller i sin helhet i november FREMTIDSUTSIKTER Norsk økonomi er fortsatt i en positiv utvikling, selv om det er visse tegn til noe avmatning. Sysselsettingsvekst, dog noe lavere enn tidligere anslått, og lav nybyggingsaktivitet i kontoreiendomsmarkedet i Oslo tilsier videre reduksjon i arealledigheten fra dagens nivå. Lav ledighet tilsier fortsatt sterke leiemarkeder og begrenset risiko for leieprisfall. Norwegian Property fokuserer på eiendommer av høy kvalitet nær trafikknutepunkter i de mest sentrale og attraktive områdene av Oslo og Stavanger. Konsernet gjennomfører et betydelig investeringsprogram i selskapets eiendommer, spesielt på Aker Brygge og på Skøyen, for å møte de mest betalingsvillige leietakernes krav til nye lokaler. Leietakernes krav til lokaler er i økende grad preget av fokus på høy kvalitet, funksjonalitet og energieffektivitet. Tre større prosjekter er påbegynt i tredje kvartal, og arealer uten leieinntekter er derfor ved utgangen av andre kvartal 2013 høyere enn det historisk har vært. De nye leiekontraktene som er inngått gjennom andre kvartal viser etter styrets oppfatning at det god etterspørsel og betalingsvilje for de påbegynte prosjektene. Gjennom de siste årene har selskapet systematisk arbeidet for å styrke den finansielle posisjonen. I et krevende finansmarked sikrer solid balanse tilgang på konkurransedyktig fremmedkapital og gjennomføringsevne for konsernets rehabiliteringsprosjekter. Norwegian Propertys leietakere er preget av kunder med høyt krav til kvalitet, men tilhørende høy betalingsvilje. Prosjektene gjennomføres i en periode hvor det har vært økende press i entreprenørmarkedet. Norwegian Property har derfor i kontrahering av leverandører og valg av gjennomføringsmodell lagt vekt på å balansere risiko og kostnad. Videre har konsernet høyt fokus på prosjektledelse og prosjektgjennomføring. I en periode vil selskapets finansielle resultater være påvirket av strategisk ledighet i forbindelse med prosjektgjennomføringen. ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen for 1. halvår 2013 og det sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet for Norwegian Property ASA per 30. juni Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet for 1. halvår 2013 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Styret i Norwegian Property ASA Oslo, 11. juli 2013 Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 9

10 FINANSIELL INFORMASJON KONSOLIDERT SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK millioner Note 2Q Q H H 2012 Året 2012 Driftsinntekter 203,4 228,5 428,2 475,6 925,0 Driftsrelaterte eiendomskostnader -12,4-14,7-28,6-28,8-60,5 Andre eiendomskostnader -16,9-13,4-26,9-26,7-41,8 Eiendomskostnader -29,2-28,1-55,5-55,5-102,3 Administrative eierkostnader -13,9-15,0-30,8-32,5-72,2 Sum driftskostnader -43,1-43,1-86,3-87,9-174,5 Driftsresultat før verdiendringer 160,3 185,4 341,9 387,6 750,4 Verdiendring investeringseiendom 3 1,3-1,8-441,8-7,7-70,7 Driftsresultat 161,6 183,5-99,9 379,9 679,7 Finansinntekt 2 6,0 11,9 14,8 21,6 40,3 Finanskostnad 2-110,2-127,1-224,0-264,8-513,2 Realiserte netto finansposter -104,2-115,2-209,1-243,2-472,9 Verdiendring finansielle derivater 2, 4 57,2-119,7 73,4-90,2-225,5 Netto finansposter -47,0-234,9-135,8-333,4-698,4 Resultat før skatt 114,6-51,4-235,7 46,6-18,7 Skattekostnad 6-39,2 13,9 40,0-71,1-106,2 Periodens resultat 75,4-37,5-195,7-24,5-124,9 Resultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser Resultat tilordnet kontrollerende eierinteresser 75,4-37,5-195,7-24,5-124,9 Gevinst og tap på sikringsinstrumenter ,7-1,7 Skatt på andre inntekter og kostnader ,5 0,5 Verdiregulering eierbenyttet eiendom 3 0,2 0,2 4,1 0,3 2,2 Periodens utvidede resultat 0, ,1-0,9 0,9 Periodend totalresultat 75,6-37,3-191,6-25,5-123,9 Andel av periodens totalsresultat for kontrollerende eierinteresser 75,6-37,3-191,6-25,5-123,9 Andel av periodens totalsresultat for ikkekontrollerende eierinteresser Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 10

11 KONSOLIDERT SAMMENDRATT BALANSE Beløp i NOK millioner Note EIENDELER Finansielle derivater 4 4,1 0,8 5,1 Investeringseiendom , , ,2 Eierbenyttet eiendom 3 52,9 28, Andre varige driftsmidler 58,4 16, Fordringer 5 400,0 400,0 400,0 Sum anleggsmidler , , ,6 Finansielle derivater 4-0,2 - Kundefordringer 44,7 57,2 52,3 Andre fordringer 5 98,9 279,2 51,3 Kontanter og kontantekvivalenter 5 35,8 681,8 712,0 Investeringseiendom holdt for salg ,7 Sum omløpsmidler 179, , ,3 Sum eiendeler , , ,9 EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 274,2 249,3 274,2 Overkursfond 3 412, , ,3 Annen innbetalt egenkapital 6 440, , ,1 Opptjent resultat , , ,9 Sum egenkapital 5 092, , ,7 Utsatt skatt 6 177,0 185,6 217,0 Finansielle derivater 4 663,5 690,3 767,1 Rentebærende gjeld , , ,0 Sum langsiktig gjeld 8 519, , ,1 Finansielle derivater 4 3,4 4,2 4,4 Rentebærende gjeld 5 965,0 44,9 978,7 Leverandørgjeld 44,1 22,3 34,7 Annen gjeld 224,0 191,1 253,4 Sum kortsiktig gjeld 1 236,4 262, ,1 Sum gjeld 9 756, , ,2 Sum egenkapital og gjeld , , ,9 Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 11

12 KONSOLIDERT SAMMENDRATT OPPSTILLING OVER ENDRING I EGENKAPITAL Beløp i NOK millioner Annen innbetalt EK Annen EK Aksjekapital Overkursfond Tilbakeholdt resultat Total EK Total egenkapital , , ,1 1, , ,4 Totalresultat ,2-24,3-25,5 Utbetalt utbytte ,7-99,7 Egne aksjer - -0, ,3 Total egenkapital , , , , ,9 Totalresultat ,4-98,4 Kapitalforhøyelse 24,9 373, ,8 Emisjonskostnad, netto etter skatt (28%) - -9, ,6 Total egenkapital , , , , ,7 Totalresultat ,6-191,6 Utbetalt utbytte ,7-109,7 Total egenkapital , , , , ,4 KONSOLIDERT SAMMENDRATT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK millioner Note 2Q Q H H 2012 Året 2012 Resultat før skatt 114,6-51,4-235,7 46,6-18,7 Avskrivning varige driftsmidler 1,7 0,2 2,9 1,0 4,5 Verdiendring investeringseiendommer 3-1,3 1,8 441,8 7,7 70,7 Verdiendring finansielle derivater 4-57,2 93,4-103,6 46,8 119,6 Agio/disagio 0,4 0,5-0,4 1,7 2,7 Endring i kortsiktige poster -31,4-82,7-57,1-48,9 64,4 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 26,8-38,2 47,9 54,9 243,2 Innbetalt ved salg av investeringseiendommer og virksomhet 0,2-694, , ,6 Betalt ved kjøp av inv.eiendom og andre inv. i anleggsmidler -308,5-102,6-527,1-875, ,1 Andre investeringsaktiviteter ,0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -308,3-102,6 167, ,8 922,4 Netto regulering av rentebærende gjeld 5 92,0-11,3-781,9-308,9-752,1 Kapitalforhøyelse ,5 Betalt utbytte -109,7-99,7-109,7-99,7-99,7 Andre finansieringsaktiviteter - -0,3 - -0,3-0,3 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -17,7-111,3-891,6-408,9-466,6 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -299,1-252,1-676,7 667,8 699,1 Inngående balanse kontanter og kontantekvivalenter 335,3-934,4 712,0 15,6 15,6 Valutakurseffekter -0,4-0,5 0,4-1,7-2,7 Utgående balanse kontanter og kontantekvivalenter 35,8 681,8 35,8 681,8 712,0 Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 12

13 KONSOLIDERTE SAMMENDRATTE NOTEOPPLYSNINGER NOTE 1 SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Norwegian Property ASA er et eiendomkonsern etablert i Konsernet eier forretningseiendommer i Oslo og Stavanger. Morselskapet Norwegian Property ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Bryggegata 9, Oslo (Norge). Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs under tickeren NPRO. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten utarbeides i samsvar med gjeldende IFRS-standarder og fortolkninger. Regnskapsprinsippene benyttet ved utarbeidelsen av delårsrapporten er i samsvar med de prinsipper som er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet for I delårsrapporten presenteres det sammendratte oppstillinger. Delårsrapporten inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig regnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Det er ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsipper sammenlignet med prinsippene benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet for Regnskapet inkluderer Norwegian Property ASA og datterselskaper. Solgte eiendommer er inkludert i regnskapet frem til sluttføring av transaksjonene. Kjøpte eiendommer inkluderes i regnskapet fra overtakelsen. Norwegian Property's virksomhet består av å eie og forvalte forretningseiendommer i Norge. Det er ingen vesentlige forskjeller i risiko og lønnsomhet i områdene hvor selskapet har virksomhet. Selskapet regner derfor kun å operere i ett virksomhetsområde og ett geografisk marked og det utarbeides derfor ikke ytterligere segmentsinformasjon. Ledelsen utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld gjelder først og fremst verdivurderingen av investeringseiendom. Delårsrapporten til Norwegian Property ASA ble godkjent i styremøte den 11. juli Rapporten er ikke revidert. NOTE 2 NETTO FINANSPOSTER Nedenfor følger en spesifikasjon av netto finansposter i resultatregnskapet. Beløp i NOK millioner 2Q Q H H 2012 Året 2012 Renteinntekter bankinnskudd 1,4 6,9 4,4 11,6 11,8 Renteinntekter selgerkreditt 5,0 5,0 10,0 10,0 28,5 Valutagevinst bankinnskudd -0,4-0,4 - - Sum finansinntekter 6,0 11,9 14,8 21,6 40,3 Rentekostnader lån -110,2-126,6-223,9-263,1-510,5 Valutatap bankinnskudd - -0,5 - -1,7-2,7 Sum finanskostnader -110,2-127,1-223,9-264,8-513,2 Realiserte netto finansposter -104,2-115,2-209,1-243,2-472,9 Verdiendring finansielle instrumenter 57,2-119,7 73,4-90, ,5 Netto finansposter -47,0-234,9-135,7-333,4-698,4 Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 13

14 NOTE 3 INVESTERINGSEIENDOM Periodens endring i balanseposten investeringseiendom er spesifisert i tabellen nedenfor. Beløp i NOK millioner Note 2Q Q H H 2012 Året 2012 Total verdi investeringseiendom, inngående balanse , , , , ,0 Avgang bokført verdi ved salg av eiendommer , , ,4 Tilgang ved kjøp og investeringer knyttet til eiendommer 294,3 100,8 484,9 872, ,8 Resultatført total verdiendring investeringseiendom 1,3-1,8-441,8-7,7-70,7 Resultatført verdiendring for solgte eiendommer 1 0,1-1,1-3,9-4,4 Verdiendring eierbenyttet eiendom - - 3,7-1,4 Total verdi investeringseiendom, utgående balanse , , , , ,5 Hvorav investeringseiendom holdt for salg ,7 Totalt bokført verdi eiendommer , , , , ,8 Hvorav eierbenyttet eiendom 3-52,9-28,2-52,9-28,2-45,5 Bokført verdi investeringseiendom , , , , ,2 1) Avgang i 2013 gjelder Drammensveien 149. Tilsvarende for 2012 gjelder Ibsenkvartalet (C. J. Hambros Plass 2) og Middelthunsgate 17. 2) I 2012 ble det mottatt budindikasjon på eiendommen Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo. I februar 2013 er det inngått avtale om salg. Transaksjonen inkluderer eksisterende eiendom, som Norwegian Property anskaffet i forbindelse med etableringen av konsernet i 2006, og tilhørende tomt anskaffet i Salgsverdien beløper seg til NOK 693,7 millioner. Eiendommen ble ved årets slutt 2012 vurdert til salgsverdi og klassifisert som eiendel holdt for salg. 3) Eierbenyttet eiendom regnskapsføres til virkelig verdi og verdireguleringen er inkludert i andre inntekter og kostnader. NOTE 4 FINANSIELLE DERIVATER Periodens endring i netto derivater i balansen (rente- og valutaderivater) fremkommer i tabellen nedenfor. Beløp i NOK millioner 2Q Q H H 2012 Året 2012 Inngående balanse netto verdi balanseførte derivater -720,0-600,3-766,4-645,1-645,1 Verdiendring derivater, sikringsbokført ,7-1,7 Utkjøp derivater, ikke sikringsbokføring - 26,3 30,2 43,3 105,9 Netto resultatført verdiendring derivater, ikke sikringsbokført 57,2-119,7 73,4-90,2-225,5 Utgående balanse netto verdi balanserførte derivater -662,8-693,6-662,8-693,6-766,4 Hvorav klassifisert som anleggsmidler 4,1 0,8 4,1 0,8 5,1 Hvorav klassifisert som omløpsmidler - 0,2-0,2 - Hvorav klassifisert som langsiktig gjeld -663,5-690,3-663,5-690,3-767,1 Hvorav klassifisert som kortsiktig gjeld -3,4-4,2-3,4-4,2-4,4 Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 14

15 NOTE 5 NETTO RENTEBÆRENDE POSISJON Periodens endring i netto rentebærende posisjon fremkommer i tabellen nedenfor. Beløp i NOK millioner Note 2Q Q H H 2012 Året 2012 Lånefasiliteter til pålydende verdi, inngående balanse 8 580, , , , ,8 Opptrekk lånefasiliteter 102,8-102, ,0 Nedregulering lånefasiliteter -10,8-11,3-884,7-11, ,1 Lånefasiliteter til pålydende verdi, utgående balanse 8 672, , , , ,7 Balanseførte lånekostnader -28,5-37,4-28,5-37,4-33,0 Bokført verdi rentebærende gjeld 8 644, , , , ,7 Hvorav klassifisert som langsiktig gjeld 7 679, , , , ,0 Hvorav klassifisert som kortsiktig gjeld 965,0 44,9 965,0 44,9 978,7 Rentebærende gjeld , , , , ,7 Rentebærende fordring (selgerkreditt) 2 400,0 600,0 400,0 600,0 400,0 Kontanter og kontantekvivalenter 35,8 681,8 35,8 681,8 712,0 Netto rentebærende posisjon , , , , ,7 1) Ubenyttede trekkrammer var totalt NOK 1 613,2 millioner per 30. juni 2013 og NOK millioner per 31. desember 2012 og 30. juni ) I forbindelse med salget av Norgani Hotels i 2010 ble det ytet en rentebærende selgerkreditt på NOK 600 millioner til kjøper, med fast årlig rente på 5 prosent og løpetid på 2 år fra salgstidspunktet for NOK 200 millioner (nedbetalt i 2012) og 5 år for NOK 400 millioner (forfall i 2015). NOTE 6 UTSATT SKATT OG SKATTEKOSTNAD Nedenfor følger en spesifikasjon av skattekostnaden i resultatregnskapet og utsatt skatt i balansen. Beløp i NOK millioner Note 2Q Q H H 2012 Året 2012 Resultat før skatt 114,6-51,4-235,7 46,6-18,7 Skattekostnad kalkulert med 28 prosent 32,1-14,4-66,0 13,0-5,2 Ikke balanseført utsatt skattefordel 1 10,2 0,5 30,7 2,2 61,6 Permanente forskjeller -3,2 - -4,8 55,9 49,8 Skattekostnad 39,2-13,9-40,0 71,1 106,2 Utsatt skatt, inngående balanse 137,8 199,5 217,0 115,0 115,0 Resultatført i perioden 39,2-13,9-40,0 71,1 106,2 Skatt på valuta- og rentesikringsavtaler ført mot utvidet resultat ,5-0,5 Skatt mot emisjonskostnad ført mot egenkapital ,7 Utsatt skatt, utgående balanse 177,0 185,6 177,0 185,6 217,0 1) Gjelder først og fremst utsatt skattefordel knyttet til investeringseiendom, som ikke er balanseført når virkelig verdi er høyere enn skattemessig verdi men lavere enn kostpris for konsernet. NOTE 7 NÆRSTÅENDE PARTER I februar 2013 har Norwegian Property solgt eiendommen Drammensveien 149 til Orkla Eiendom AS (se note 3). Styreleder i Norwegian Property ASA, Nils Selte, er CFO i Canica AS. Canica AS er største aksjonær i både Norwegian Property ASA og Orkla ASA. Nils Selte har ikke deltatt i Norwegian Propertys styrebehandling av salget. Et datterselskap av Norwegian Property ASA, Aker Brygge AS, fremleier fra 2013 til 2015 lokaler fra Canica AS i eiendommen Dronning Maudsgate 1-3 i Oslo. Aker Brygge AS videreleier lokalene til leietaker i et av byggene på Aker Brygge som er under ombygging. Årlig leie for Aker Brygge AS er på totalt i underkant av NOK 6 millioner som tilsvarer den leien Canica AS betaler til gårdeier. Aker Brygge AS mottar leie fra leietaker tilsvarende tidligere leie på Aker Brygge. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 15

16 NOTE 8 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det foreligger ikke vesentlige hendelser etter 30. juni 2013, som gir informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen med regnskapsmessig konsekvens på balansedagen eller forhold oppstått etter balansedagen uten slik regnskapsmessig konsekvens. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 16

17 KONTAKTINFORMASJON NORWEGIAN PROPERTY ASA Postadresse: Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo Besøksadresse: Bryggegata 9 (4. etasje), Aker Brygge Telefon: Faks: KONTAKT IR & PRESSE Olav Line, Daglig leder Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør For ytterligere informasjon om Norwegian Property, inkludert presentasjonsmateriale tilhørende denne kvartalsrapporten, samt finansiell informasjon, se DISCLAIMER The information included in this Report contains certain forward-looking statements that address activities, events or developments that Norwegian Property ASA ( the Company ) expects, projects, believes or anticipates will or may occur in the future. These statements are based on various assumptions made by the Company, which are beyond its control and are subject to certain additional risks and uncertainties. The Company is subject to a large number of risk factors including but not limited to economic and market conditions in the geographic areas and markets in which Norwegian Property is or will be operating, counterparty risk, interest rates, access to financing, fluctuations in currency exchange rates, and changes in governmental regulations. For a further description of other relevant risk factors we refer to Norwegian Property s Annual Report for As a result of these and other risk factors, actual events and our actual results may differ materially from those indicated in or implied by such forward-looking statements. The reservation is also made that inaccuracies or mistakes may occur in the information given above about current status of the Company or its business. Any reliance on the information above is at the risk of the reader, and Norwegian Property disclaims any and all liability in this respect. Norwegian Property ASA Andre kvartal 2013 SIDE 17

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2013 3Q 2013

RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2013 3Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2013 3Q 2013 VIKTIGE HENDELSER TREDJE KVARTAL 2013 MIDLERTIDIGE EFFEKTER AV HØY OMBYGGINGSAKTIVITET Leieinntekter og ledighetsgrad midlertidig påvirket av ombygging Norwegian

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT FOR 2012 4Q 2012

FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT FOR 2012 4Q 2012 FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT FOR 2012 4Q 2012 VIKTIGE HENDELSER FJERDE KVARTAL 2012 OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG, POSITIVT UTLEIEMARKED Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2013 4Q 2013

FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2013 4Q 2013 FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2013 4Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FJERDE KVARTAL 2013 MIDLERTIDIGE EFFEKTER AV HØY OMBYGGINGSAKTIVITET Leieinntekter og ledighetsgrad midlertidig påvirket av ombygging Igangsatte

Detaljer

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 VIKTIGE HENDELSER I ANDRE KVARTAL 2014 ØKENDE LEIEINNTEKTER SOM FØLGE AV INNFASING AV LEIEKONTRAKTER Leieinntektene øker fra første kvartal til andre

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 1Q 2011

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 1Q 2011 RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 1Q 2011 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2011 POSITIV UTVIKLING SOM FULLINTEGRERT KONTOREIENDOMSSELSKAP God drift som fullintegrert kontoreiendomsselskap Norwegian

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015

RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 VIKTIGE HENDELSER I FØRSTE KVARTAL 2015 VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER Leieinntektene øker med 20,1 prosent De store utviklingsprosjektene nærmer seg

Detaljer

[Type text] 3Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012

[Type text] 3Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 [Type text] 3Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 VIKTIGE HENDELSER TREDJE KVARTAL 2012 GOD OPERASJONELL DRIFT UTLEIE OG PROSJEKTSTYRING PRIORITERES HØYT God operasjonell drift opprettholdes

Detaljer

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 VIKTIGE HENDELSER I ANDRE KVARTAL 2015 VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER Leieinntektene øker med 27,1 prosent De store utviklingsprosjektene

Detaljer

NORWEGIAN PROPERTY ASA 1. KVARTAL 2009

NORWEGIAN PROPERTY ASA 1. KVARTAL 2009 RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2009 30. APRIL 2009 NORWEGIAN PROPERTY ASA 1. KVARTAL 2009 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2009 Driftsresultat før verdijusteringer var NOK 105,1 millioner (NOK 70,3 millioner) 1.

Detaljer

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER I TREDJE KVARTAL 2014 INNFASING AV FERDIGE PROSJEKTER GIR ØKTE LEIEINNTEKTER Positive resultater og økende eiendomsverdier gir NOK 0,38 i økt egenkapital

Detaljer

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2014

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2014 RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2014 VIKTIGE HENDELSER I FJERDE KVARTAL 2014 INNFASING AV FERDIGE PROSJEKTER GIR ØKTE LEIEINNTEKTER Verdiøkning for investeringseiendom, men fall i markedsrenter

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2016

RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2016 RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2016 VIKTIGE HENDELSER I FØRSTE KVARTAL 2016 VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER Leieinntektene øker med 20,6 prosent Fortsatt innfasing av nye leiekontrakter og

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2012 POSITIV TENDENS INNEN UTLEIE, BELÅNINGSGRAD YTTERLIGERE REDUSERT Stabil drift, utviklingsprosjekter i oppstartsfasen

Detaljer

3. KVARTAL 2009 POSITIVE RESULTATER OG STYRKET FINANSIELL PLATTFORM

3. KVARTAL 2009 POSITIVE RESULTATER OG STYRKET FINANSIELL PLATTFORM RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 POSITIVE RESULTATER OG STYRKET FINANSIELL PLATTFORM Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 251 millioner i tredje kvartal 2009, sammenlignet

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 Olav Line, CEO Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 NFF SEMINAR, OSLO KONSERTHUS Agenda Norwegian Property ASA Hvem er vi? Eiendomsbransjen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

2Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2012

2Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2012 2Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2012 VIKTIGE HENDELSER ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2012 OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG, POSITIVT UTLEIEMARKED Stabil drift, midlertidig

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2017

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2017 RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2017 VIKTIGE HENDELSER I TREDJE KVARTAL 2017 Leieinntektene påvirket av salg av eiendommer Samlede leieinntekter i tredje kvartal var NOK 197,7 millioner, som er noe høyere

Detaljer

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2017

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2017 RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2017 VIKTIGE HENDELSER I ANDRE KVARTAL 2017 Leieinntektene påvirket av salg av eiendommer Samlede leieinntekter i andre kvartal var NOK 196,5 millioner, som

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2015

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2015 RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2015 VIKTIGE HENDELSER I FJERDE KVARTAL 2015 VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER Leieinntektene øker med 24,9 prosent De store utviklingsprosjektene

Detaljer

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2017

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2017 RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2017 VIKTIGE HENDELSER I FJERDE KVARTAL 2017 Leieinntektene påvirket av salg av eiendommer Samlede leieinntekter i fjerde kvartal var NOK 193,5 millioner,

Detaljer

4. KVARTAL 2009 NY STRATEGISK RETNING FOR NORWEGIAN PROPERTY

4. KVARTAL 2009 NY STRATEGISK RETNING FOR NORWEGIAN PROPERTY FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT FOR 2009 4. KVARTAL 2009 NY STRATEGISK RETNING FOR NORWEGIAN PROPERTY Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 72,9 millioner

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap (delårsrapport)

Konsolidert resultatregnskap (delårsrapport) Konsolidert resultatregnskap (delårsrapport) for perioden 1. januar 31. mars 000 USD Note Q1 2010 Urevidert Q1 2009 Urevidert Leieinntekter 3 2.695 1.958 Sum driftsinntekter 2.695 1.958 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2017

RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2017 RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2017 VIKTIGE HENDELSER I FØRSTE KVARTAL 2017 Leieinntektene påvirket av salg av eiendommer Samlede leieinntekter var NOK 196,6 millioner, en reduksjon fra NOK 230,5 millioner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2016

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2016 RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2016 VIKTIGE HENDELSER I TREDJE KVARTAL 2016 VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER Økte leieinntekter Samlede leieinntekter var NOK 229,7 millioner, en økning fra

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR FJERDE KVARTAL Q4

RESULTATRAPPORT FOR FJERDE KVARTAL Q4 RESULTATRAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2010 2010 Q4 KVARTALETS VIKTIGSTE HENDELSER SLUTTFØRT SALG AV HOTELLVIRKSOMHETEN OG FOKUS PÅ LANGSIKTIG VERDISKAPING Stabil og positiv drift Norwegian Property ASA oppnådde

Detaljer

2Q 2011 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011

2Q 2011 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 2Q 2011 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIKTIGE HENDELSER ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 STABIL DRIFT OG SOLID FINANSIELL PLATTFORM GIR FUNDAMENT FOR VIDEREUTVIKLING AV PORTEFØLJEN

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2016

RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2016 RESULTATRAPPORT FJERDE KVARTAL OG ÅRSRESULTAT FOR 2016 VIKTIGE HENDELSER I FJERDE KVARTAL 2016 Leieinntektene påvirket av salg av eiendommer Samlede leieinntekter var NOK 204,3 millioner, en reduksjon

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 VIKTIGE HENDELSER I TREDJE KVARTAL 2015 VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER Leieinntektene øker med 26,3 prosent De store utviklingsprosjektene er i hovedsak

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NORWEGIAN PROPERTY ASA FØRSTE HALVÅR 2009

NORWEGIAN PROPERTY ASA FØRSTE HALVÅR 2009 RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2009 10. AUGUST 2009 NORWEGIAN PROPERTY ASA FØRSTE HALVÅR 2009 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2009 Konsernets finansielle stilling er styrket gjennom den pågående finansielle restruktureringen.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL Q 2011

RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL Q 2011 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2011 3Q 2011 VIKTIGE HENDELSER TREDJE KVARTAL 2011 STRATEGISK SATSNING PÅ KUNDETILFREDSHET GIR POSITIVE RESULTATER Positivt resultat fra operasjonell drift Norwegian

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

1. KVARTAL 2010 RENDYRKING, INDUSTRIALISERING OG REDUSERT FINANSIELL RISIKO

1. KVARTAL 2010 RENDYRKING, INDUSTRIALISERING OG REDUSERT FINANSIELL RISIKO RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RENDYRKING, INDUSTRIALISERING OG REDUSERT FINANSIELL RISIKO Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 125,5 millioner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer