file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi..."

Transkript

1 file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... Side 1 av 2 Fra: Lohne, Lone Sendt: 10. april :39 Til: Lise Olsen Takk Fra: Lise Olsen Sendt: 10. april :38 Til: Lohne, Lone Kopi: Heidi Larssen Hei Lone Leieprisen for leie av areal til uteservering uten skjenkebevilling økte med 1,6 % fra 2010 til Leieprisen for leie av areal til uteservering med skjenkebevilling økte med 31,6 % fra 2010 til Inntekten for utleie av areal til uteservering i 2010 var på ca 2,6 millioner kroner. Med vennlig hilsen Lise Olsen førstekonsulent, HR-/ og administrasjonsavdelingen Bydel Grünerløkka Oslo kommune Telefon dir.: Mobil: Sentralbord: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Lohne, Lone Sendt: 10. april :47 Til: Lise Olsen Emne: VS: Uteservering Hei Lise, Viser til e-post-utveksling med deg og en kollega av meg. Jeg har tatt over saken nå, og har et par spørsmål jeg håper du kan svare på. Du skriver: Det forventes en leieinntekt på ca 3,7 millioner kroner i Inntekten i fjor var på ca 3,5 millioner kroner. Leieprisene ble i bydelens budsjett for 2012 økt med 3,3 % fra Jeg lurer på hvor mange prosent leien økte i fjor og hvor mye bydelen tjente før dette? Altså tallene fra Håper på snarlig svar grunnet tidlig deadline. På forhånd takk! Med vennlig hilsen, Lone Lohne Journalist - OsloNyhet Biskop Gunnerus gate 14 A Postboks 1, 0051 Oslo, Norway T: Fra: Lise Olsen Sendt: 30. mars :59 Til: Engen, Øyvind Bosnes Kopi: Heidi Larssen; Ragnhild Monclair Det er per nå sendt ut kontrakter for leie av areal til uteservering til 58 steder. (44 steder med skjenkebevilling og 14 steder uten skjenkebevilling). I fjor ble det leid ut areal til uteservering til 61 steder. (48 steder med skjenkebevilling og 13 steder uten

2 file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... Side 2 av 2 skjenkebevilling). Det forventes en leieinntekt på ca 3,7 millioner kroner i Inntekten i fjor var på ca 3,5 millioner kroner. Leieprisene ble i bydelens budsjett for 2012 økt med 3,3 % fra Det forventes utleid et samlet areal på ca 1200 m2 i Det er ikke store endringer fra i fjor. Med vennlig hilsen Lise Olsen førstekonsulent, HR-/ og administrasjonsavdelingen Bydel Grünerløkka Oslo kommune Telefon dir.: Mobil: Sentralbord: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Heidi Larssen Sendt: 29. mars :20 Til: Engen, Øyvind Bosnes Kopi: Lise Olsen Det med arealet kan bli vel omfattende, men de andre spørsmålene skal du få svar på i morgen. Det er Lise Olsen som er saksbehandler for disse sakene. Med vennlig hilsen Heidi Larssen Bydelsdirektør Bydel Grünerløkka Oslo kommune Telefon dir.: Mobil: Sentralbord: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Engen, Øyvind Bosnes Sendt: 29. mars :43 Til: Heidi Larssen Emne: Uteservering Som nevnt på telefon, Jeg ønsker en oversikt over uteserveringer i bydelen: Hvor mange steder leier areal til uteservering i år? Hvordan er endringen fra i fjor? Hvor mye areal leier dere ut til uteservering? Hvordan er endringen fra i fjor? Hvor store leieinntekter medfører dette for bydelen? Hvis noe av informasjonen er vanskeligere å få ut enn annet, er antall uteserveringer viktigst, og arealet minst viktig. Med vennlig hilsen, Øyvind Bosnes Engen Biskop Gunnerus gate 14 A Postboks 1, 0051 Oslo, Norway T: F: M:

3 Gateopprustning av Markveien - Bymiljøetaten - Oslo kommune mhtml:file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Int... Side 1 av 3 Gateopprustning av Markveien Arbeid med byggeplanen ble påbegynt i mars 2012 og prosjekteringen avsluttes desember Byggestart planlegges vår Planområdet for oppgradering av Markveien omfatter en strekning på omkring 530 meter mellom Søndre gate og Grüners gate. Skilt- og oppmerkingsplan skal også omfatte tilgrensende kvartal av Korsgata, mellom Markveien og Thorvald Meyers gate, der det planlegges etablering av sykkelfelt for å tilrettelegge bedre for sykkel i området. Formålet er å gjøre Markveien mer fotgjengervennlig og skape et attraktivt oppholdssted som er tilrettelagt for sosial aktivitet, næring og handel. En målsetning er bedret arealbruk og opprustning av gaterommet samtidig som gatens identitet bevares. Gatens utforming Oppgraderingen er basert på reguleringsplan S-3978 for Markveien som ble vedtatt Løsningen innebærer at dagens kjøremønster opprettholdes med enveiskjøring for bil i de fleste kvartaler. På tross av at dette innebærer sykling mot kjøreretningen i flere kvartaler er sykling i blandet trafikk vurdert som mest hensiktsmessig på strekningen da Markveien er av en slik karakter at sykling mot enveiskjøring uten oppmerkede sykkelfelt kan tillates og da dette gir mulighet for prioritering av gående, samt gode muligheter for estetisk opprusting. Regulert veibredde er 3,75 meter som er minimumsnorm for enveiskjørte gater. Det planlegges imidlertid å utvide kjørebanen med 0,25 meter for bedre å tilrettelegge for syklende mot kjøreretningen. Med tanke på trafikksikkerheten er det lav ÅDT og lav hastighet slik at syklistene ikke vil bli forbikjørt av bil på strekning. Dagens toveis sykkelløsning faller bort og fortauet blir utvidet til 4 meter på vestsiden og 2,5 meter på østsiden av gaten. Det er planlagt parkeringslommer og varelevering på 2 meters bredde langs østre fortau. Det er usikkert hvorvidt er vil plantes trær i gaten grunnet begrenset med plass og konflikt med vannledninger i grunnen. Se mer informasjon under bildene Klikk på bildene for større versjoner

4 Gateopprustning av Markveien - Bymiljøetaten - Oslo kommune mhtml:file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Int... Side 2 av 3 I forprosjektet (pdf) kan det leses mer om bakgrunn for kommende oppgradering. Kommende informasjonsmøte Det vil bli arrangert et informasjonsmøte i bydel Grünerløkkas lokaler i Markveien 57 ved månedsskiftet mai/juni. Nærmere tidspunkt blir annonsert senere. Praktisk informasjon: Gatevarme/snøsmelteanlegg i gate Det legges i dette prosjektet ikke opp til etablering av gatevarme i Markveien, utover et samarbeid med gårdeier vedrørende eksisterende anlegg utenfor Markveien 35. Trinnfrie inngangspartier universell utforming BYM tilstreber i alle sine prosjekter å etablere løsninger med universell utforming. Flere av inngangspartiene i Markveien har høydeforskjell mot fortau og er ikke tilgjengelige for bevegelseshemmede. I byggeplanarbeidet vil vi se på muligheten for å etablere trinnfrie innganger. Mulighet for heving av gaten/fortau er i midlertidig begrenset i forhold til eksisterende høyder. BYM gjør i denne forbindelse oppmerksom på leietakers/gårdeiers plikt til å sikre universell utforming til næringslokaler/offentlige kontorer og andre allmenne besøksmål. Kostnader til eventuelle endringer/utbedringer av inngangspartier på egen gård, må gårdeier selv dekke. Tiltak på grunnmur og utskifting av stikkledninger Vann- og avløpsetaten skal utbedre vannledninger i grunnen i forbindelse med oppgradering av gaten. Erfaringer fra tidligere prosjekter viser at det ofte er ønskelig, og hensiktsmessig, at gårdeiere rehabiliterer og drenerer grunnmurer, samt skifter stikkledninger når gaten skal rehabiliteres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på karantenen på 2 år for gravearbeider i gata etter etablering av nytt gate- og fortausbelegg. Tiltak relatert til private ledninger og bygg kan utføres av vår entreprenør etter bestilling fra den enkelte gårdeier. Imidlertid er det viktig at bestilling gjøres i god tid slik at vi kan får det med i anbudskonkurransen, samt at tilleggsarbeidene koordineres og medtas i byggeplanlegging/prosjektering. Gårdeier eller dennes entreprenører kan ikke påregne å få godkjent gravetillatelse for egne arbeider i vår entreprenørs anleggsperiode, med mindre det avtales spesielt og ikke er til hinder for fremdriften. Prosjekterings- og gjennomføringskostnader for denne type arbeid vil være gårdeiers ansvar. Areaer Begrepet areaer benyttes som felles betegnelse på utstikkende konstruksjoner på bygningskroppen, under fortau/gate og skal være etablert etter særskilt tillatelse fra kommunen. Som grunnlag for vårt arbeid er vi nå blant annet i gang med å påvise areaer i forhold til høyde og tilstand. Alle areaer skal kartlegges både innvendig og utvendig. Det vil også bli foretatt tilstandsregistrering av bygninger i forkant av byggeperioden. Bygningsregistrering foretas av Siv. Ing. Georg S. Hoell i Norconsult. Kontaktinformasjon Kontaktperson for koordinering av tekniske arbeider og informasjon ovenfor gårdeiere er Norconsult ved Siv. Ing. Maria Algers Bakken, telefon / , e-post Norconsult vil ivareta at alle tekniske/avtalemessige forhold blir videreformidlet og ivaretatt i prosjekteringen og anbudsdokumenter. For avtalemessige forhold vises til prosjektleder i BYM Eli Maria Eeg-Henriksen, telefon , e-post

5 Gateopprustning av Markveien - Bymiljøetaten - Oslo kommune mhtml:file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Int... Side 3 av 3 [Oppdatert: ]

6

7

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET Byrådslederens avdeling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Oslo, 24.04.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-11026 ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer