Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune

2 Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn, formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Innledning Omfang Formelle forhold Overholdelse av regelverk Fagsystem Facility Station (FS) Revisjonens vurderinger og anbefalinger Overholdelse av regelverk Innføring av nytt fagsystem Facility Station (FS) Våre anbefalinger Rådmannens kommentarer Vedlegg Husleier næringsbygg Stavanger kommune

3 1 Sammendrag Stavanger Eiendom forvalter ca. 350 næringseiendommer og ca boliger. Bygningsmassen har en verdi på ca. 12 milliarder kroner. Kommunen definerer næringsbygg som det som ikke er bolig eller internleie. Kontrollutvalget har bedt om en utredning av om gjeldene regelverk for utleie av næringsarealer i Stavanger kommune overholdes, og om Stavanger Eiendom etter omleggingen til nytt fagsystem har full oversikt over ledige lokaler til enhver tid. Prosjektet bygger på gjennomganger av kommunens regnskaper og eiendomssystem, annen dokumentasjon, og samtaler med ledere og saksbehandlere i Stavanger Eiendom. Her gjengis uthevet de problemstillingene som Stavanger kommunes kontrollutvalg stilte ved initiering av prosjektet, sammen med Rogaland Revisjons oppsummering: Overholdes gjeldende regelverk for utleie av næringsarealer i Stavanger kommune? Og er bokføringen korrekt på området dersom det for eksempel gis subsidiert husleie til lag og foreninger? Revisjonen har på stikkprøvebasis kontrollert 25 %, dvs. 54 av kommunes aktive utleieforhold som karakteriseres som næringsbygg per Leieforholdene er kontrollert i forhold til om de er i samsvar med kommunens regelverk. Resultatet av kontrollen er oppsummert i tabell 3-1 under: Tabell 1-1 Resultat av kontroll av aktive utleieforhold Kontrakt Antall Andre kontrollpunkter Antall Gyldig kontrakt 32 Tidsubestemte kontrakter 41 Ingen kontrakt 12 Under minimumsleie på kr per år 13 Kontrakt utgått 6 Uten regulering 18 Ikke funnet i systemet 2 Feil utfakturering 0 Oppført som aktiv, men utflyttet 2 Feil bokføring 0 Sum 54 (Noen har flere feil) Tabellen viser at det foreligger gyldig kontrakt i 32 av 54 tilfeller. Av de resterende 22 utleieobjektene har 12 ingen kontrakt, og den er utgått i seks tilfeller. To av objektene er ikke funnet i systemet og 2 er registrert som aktiv, men utflyttet. I de samme 54 utleieforhold forekommer det for øvrig ingen feilfakturering eller feil bokføring. Derimot flere brudd på kommunens regelverk for utforming av avtaler, nemlig at de fleste er tidsubestemte, og noen ligger under minimumsleien eller ikke inneholder regulering. I mai 2009 var det ti forskjellige lag og foreninger som leide næringslokaler av kommunen. Utleienivået til de ti lagene og foreningene varierte fra kr 0 til i året. Hvorvidt utleienivået kan karakteriseres som subsidiert husleie eller ikke krever kunnskap om utleieobjektene og full informasjon om hvilke utgifter leietakerne har i forbindelse med vedlikehold av bygninger osv. Nevnte opplysninger er sterkt fraværende i Facility Station. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

4 Har det blitt bedre oversikt og ryddigere forhold etter at FS ble tatt i bruk på området, herunder om kommunen har full oversikt over ledige lokaler til enhver tid? Revisjonen har på stikkprøvebasis gjennomgått 25 % av kommunens utleieforhold som var registrert som utflyttet per Resultatet av stikkprøvekontrollen er oppsummert i tabell 3-2 under: Tabell 1-2: Kontroll av oversikt over ledige lokaler per Antall OK 11 Fant ikke utleieenheten i systemet 22 Utleid 2 Internt bruk, burde ikke stå på listen over ledige 1 Kommer ikke inn på eiendommen 1 Bygning står som aktiv med leietaker, men ledig 1 Sum 38 Fant ikke utleieenheten i systemet innebærer at det ikke var mulig å finne utleieenheten igjen i Facility Station ut i fra opplysningene på listen over aktive/ledige utleieenheter. Opplysninger som identifiserer de ulike utleieenhetene bør legges inn i FS slik at en unngår et personavhengig og dermed sårbart system. Rogaland Revisjon har på bakgrunn av gjennomgangen følgende anbefalinger: Regnskapsmessige forhold: Kommunen må være oppmerksom på bortfall av momskompensasjon ved utleie av kommunale bygg. Kontraktsmessige forhold: Kommunen bør gjennomgå aktive leieforhold og reforhandle utløpte/ikke eksisterende kontrakter. For å unngå ytterligere leietap bør kommunen gjennomgå sine aktive leieforhold og sikre at indeksregulering blir utført i alle tilfeller hvor ikke annet er kontraktsfestet. Kommunen bør i hyppigere grad benytte seg av tidsbestemte kontrakter slik at varslingssystemet i FS kan utnyttes og prisene dermed reguleres. Kommunen bør oppdatere sitt interne regelverk for utleie av næringsbygg. Herunder kan kommunen vurdere å inkludere kommunale avgifter, forsikring og andre relaterte kostnader i husleien til alle leieforhold. På den måten vil kommunen redusere arbeidet med å viderefakturere nevnte utgifter. Bruken av IKT-systemet FS: Redusere personavhengighet og sårbarhet ved å registrere alle opplysninger om angående, herunder den avgiftsmessige situasjonen. Kommunen bør utnytte funksjonen for automatisk indeksregulering av leieprisene i samsvar med konsumprisindeks og kontrakt. Kommunen bør av kontrollhensyn loggføre endringer i Facility Station i løpet av året. Kommunen bør endre leiestatus straks det skjer innflyttinger og utflyttinger. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

5 2 Innledning 2.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger Bakgrunnen for prosjektet er at tidligere års regnskapsrevisjon har gitt indikasjoner på at det ikke er full kontroll innen utleie av næringsbygg. Kontrakter har ikke blitt funnet ved gjennomgangen, det har blitt avdekket flere forhold av manglende indeksregulering av leien, og det har blitt avdekket forhold hvor leietaker ikke dekket minimumsleien. Alle næringsbygg er i dag lagt inn i Facility Station - kommunens datasystem - for å få bedre kontroll og oversikt. Denne rapporten er av den grunn vinklet inn mot utleie av næringsbygg og om Stavanger Eiendom, etter omleggingen, har full oversikt over ledige lokaler til enhver tid. Bygg for utleie gir ifølge lov om kompensasjon av merverdiavgift ikke rett til kompensasjon. Oversikt over avgiftssituasjonen på kommunens bygg er fraværende. Dette innebærer at kommunen kan tape store beløp dersom bruksendringer blir foretatt uten at en vet noe om avgiftssituasjonen for bygget. Formålet med prosjektet er å kartlegge rutinene for utleie av næringsbygg og kontrollere om kommunen går glipp av inntekter. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Overholdes gjeldende regelverk for utleie av næringsarealer i Stavanger kommune? Er bokføringen korrekt på området dersom det for eksempel gis subsidiert husleie til lag og foreninger? Har det blitt bedre oversikt og ryddigere forhold etter at FS ble tatt i bruk på området, herunder om kommunen har full oversikt over ledige lokaler til enhver tid? 2.2 Revisjonskriterier og metode Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, for eksempel lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Kommunens regelverk for utleie av næringsarealer God kommunal regnskapsskikk Husleieloven Lov om merverdiavgift Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner Andre kommunale vedtak innenfor området Metodisk er det benyttet gjennomgang av data i Facility Station, relevant regnskap, kommunale saker og vedtak, og gjeldende regelverk. I tillegg er det benyttet samtaler og spørsmål per e-post/telefon med nøkkelpersoner i Stavanger Eiendom og juridisk seksjon i Bymiljø og utbygging (BMU). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare de problemstillinger kontrollutvalget vedtok, som svar på prosjektets formål. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

6 3 Faktabeskrivelse 3.1 Innledning Stavanger eiendom forvalter ca. 350 næringseiendommer og ca boliger som samlet utgjør ca kvm. Kommunen antar at den samlede bygningsmassen har en verdi på mer enn 12 milliarder kroner Definisjon på næringsbygg Saksbehandlerne i Stavanger Eiendom (SE) oppfatter betegnelsen næringsbygg som et utydelig begrep. Dette begrunner de med at kommunen ikke driver med kommersiell utleie av lokaler, men at den leier ut overskuddslokaler i den grad den har det tilgjengelig. Deres definisjon på den typen næringsbygg som denne rapporten omhandler er; det som ikke er bolig eller internleie. Kommunens saksbehandlere på området er av den oppfatning at utleie av næringslokaler tilhører kommunens sekundærvirksomhet, og er av den grunn ikke like godt organisert som utleie av kommunale boliger. Eiendomsmassen som omtales i denne rapporten består i stor grad av overflødige områder som kommunen ikke har lyst til å avhende. Kommunen leier ut enkelte lokaler til næringsformål, som Sandvigå 24. Utleie her er imidlertid hovdsakelig til kunstere i etableringsfasen. Kommunen oppgir at den har ingen normale næringslokaler. 3.2 Omfang Per hadde kommunen totalt 366 utleieenheter som kan karakteriseres som næringsbygg. Av disse var 214, dvs. 58 %, aktive/utleid. I Facility Station har kommunen delt inn sin totale eiendomsmasse i følgende kontraktstyper: Administrasjonsbygg Barnehage Bolig ordinær Idrettsbygg Næring scannet Parkering Sandvigå 24 Skole Tabell 3-1 under viser kommunens næringsbygg for utleie fordelt på type eiendom totalt og aktive per Tabell 3-2: Antall utleieenheter - totalt og aktive - fordelt på type eiendom per Type eiendom Totalt (antall "næringsenheter") Aktive (antall "næringsenheter") Aktive (%) Administrasjonsbygg % Barnehage % Næring scannet % Parkering % Sandvigå % Skole % Totalt % Husleier næringsbygg Stavanger kommune

7 Stavanger Eiendom sine leieinntekter for lokaler var per totalt kr fordelt på kr på ansvar (Stavanger Eiendom) og kr på ansvar (SE Forvaltningsavdeling). Per 30. juni 2009 var tilsvarende leieinntekter totalt kr Det vil si 45 % av fjorårets leieinntekt. 3.3 Formelle forhold Tabell 3-3: Utvikling i leieinntekter for lokaler og lignende År Leieinntekter , , , , , , , , Kommunens prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg Kommunens gjeldende prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg ble vedtatt Med kontor- og forretningsbygg mentes i denne sammenheng alle bygninger som Bygge-, bolig- og eiendomsavdelingen i 1996 hadde ansvaret for, med unntak av boligene. Stavanger Eiendom ble etablert i I den forbindelsen ble eiendomsforvaltningen inndelt i en bestiller utfører rolle, hvor Stavanger Eiendom har bestillerfunksjon og Stavanger Byggdrift KF og Stavanger Natur- og idrettsservice KF en utførerrolle. Organisasjonsendringen medførte at det i dag er Stavanger Eiendom (SE) som har ansvaret for forvaltning/utleie av næringsbygg. I grove trekk kan kommunens prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg oppsummeres slik: Utleieprisen skal settes til markedspris. Leiebeløpet skal reguleres hvert år i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Foreninger/lag/ideelle organisasjoner mv. kan gis leiereduksjon dersom utleieeiendommen på grunn av art, kvalitet, geografisk plassering, reguleringsmessige forhold m.v. ikke er egnet til annen bruk, eller ikke har kommersielt potensial. Kunstnere i etableringsfasen kan gis leiereduksjon. Avtaleperioden kan maksimalt settes til tre år. For eiendommer med en spesiell art, eksempelvis Byhaugkafeen og Vålandstårnet, kan det innvilges leiereduksjon/ fastsettes en symbolsk leie for å oppnå en bruk av eiendommen som kommer allmennheten til gode og som sikrer en forsvarlig forvaltning av eiendommen. Minimumsleie på kr per år for alle leieforhold. For forvaltningsavtaler kan leien settes til kr 0, men slik at kommunens utgifter til avgifter og forsikring uten unntak dekkes av leietaker. For en fullstendig utgave av kommunens prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg, se vedlegg Husleieloven Husleieloven 1 regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier. For å sikre leietakerne visse minimumsrettigheter, er loven ufravikelig til fordel for leieren, jfr. Husleieloven 1-2. Ufravikeligheten gjelder dog kun utleie av bolig. Ved utleie av lokale, eksempel- 1 Lov av nr. 17: Lov om husleieavtaler Husleier næringsbygg Stavanger kommune

8 vis næringslokaler, kan loven med enkelte unntak - fravikes i avtale, jfr. 1-2,2. ledd. Dette innebærer at husleielovens krav til blant annet leieregulering kan fravikes i avtale. Hvis et leieforhold fortsetter i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtale leietid, uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt. Når en husleiekontrakt utløper er det Husleieloven som regulerer leieforholdet videre Momskompensasjon Ifølge lov om kompensasjon av merverdiavgift 4, 3. ledd gir ikke bygg for utleie rett til kompensasjon. Det gis heller ikke rett til fradrag for inngående mva, jfr. Merverdiavgiftsloven 5a og 21. Dersom et bygg/anlegg i utgangspunktet oppføres og benyttes til eget bruk, vil alle kostnadene gi rett til kompensasjon. Dersom bygget/anlegget brukes innenfor egen momspliktig virksomhet vil det bli fradrag for inngående mva etter merverdiavgiftsloven. I de tilfeller hvor bygget/anlegget senere leies ut dette gjelder ikke for boliger med helse- og sosialformål - må det foretas justering av kompensasjonsbeløpet 2. Tilbakeføring av momskompensasjon gjelder ved bruksendringer i inntil 9 år etter utløpet av det år anskaffelsen ble foretatt. Ifølge forskrift om kompensasjon av merverdiavgift 6 skal det ved endring i bruk eller overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom justeres for kompensert merverdiavgift som ytes ved anskaffelsen, fremstillingen, eller utførelsen, herunder om- eller påbygninger, dersom kompensert merverdiavgift ved dette utgjør minst kr Det skal ikke foretas justering de årene hvor endringen i bruken er mindre enn ti prosentpoeng i forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse. Dersom et bygg brukes både innenfor og utenfor lov om mva-kompensasjon er det bare antatt bruk innenfor loven som gir rett til mva-kompensasjon. Hvis mindre enn 5 % av et bygg faller utenfor loven, anses dette som ubetydelig, og samme avgiftsregler kan benyttes for hele bygget. Dersom bygget/anlegget brukes innenfor momspliktig virksomhet vil det bli fradrag for inngående mva etter merverdiavgiftsloven. Tilbakeføring gjelder også her. Kommunen er pliktig til enhver tid å ha full oversikt over avgiftssituasjonen. Dette gjelder også kommunens bygningsmasse. Kommunen må holde oversikt over mva-kompensasjon og bruk av kommunenes bygningsmasse slik at en unngår å komme i en situasjon hvor en må tilbakebetale mva-kompensasjon etter en bruksendring. 3.4 Overholdelse av regelverk Revisjonen har på stikkprøvebasis kontrollert 25 %, dvs. 54 av kommunens aktive utleieforhold som karakteriseres som næring per Følgende kontrollhandlinger er utført: Foreligger det gyldig kontrakt? Har leieforholdet en fornuftig utleiepris? Overholdes minimumsleien på kr per år? Er det foretatt leieregulering i samsvar med kontrakt? Er det foretatt riktig utfakturering? Er det foretatt riktig registrering i regnskapet? 2 Veiledningshefte, Innføring av en generell momskompensasjonsordning i kommunesektoren (utarbeidet av Deloitte Advokatfirma på oppdrag av KS) Husleier næringsbygg Stavanger kommune

9 Resultatet av kontrollen oppsummeres i tabell 3-4 nedenfor: Tabell 3-4 Resultat av kontroll av aktive utleieforhold Antall Prosent Gyldig kontrakt % Ingen kontrakt % Kontrakt utgått 6 11 % Ikke funnet i systemet 2 4 % Oppført som aktiv, men utflyttet 2 4 % Sum % Andre kontrollpunkter Antall Prosent Tidsubestemte kontrakter % Under minimumsleie på kr per år % Mangler regulering iht. kontrakt % Feil utfakturering 0 0 % Feil bokføring 0 0 % Ingen kontrakt innebærer at det ikke eksisterer signert kontrakt, mens kontrakt utgått innebærer at det foreligger en signert tidsbestemt kontrakt som har utløpt. 76 % av kontraktene i stikkprøveutvalget var tidsubestemt. Dette innebærer at flere av kontraktene som var gyldige også var tidsubestemt. I disse tilfellene var det kontraktsfestet at leieforholdet løper til en av partene sier det opp Kontrakt Det foreligger ingen form for standardkontrakt som benyttes ved alle utleieforhold av næringseiendom, men det er Husleieloven som ligger til grunn for kontraktene. Det er kun ved leieforholdene i Sandvigå 24 at det benyttes standardkontrakter. Disse kontraktene arkiveres manuelt. Alle kontraktene blir utarbeidet gjennom forhandlinger med jurist. Stavanger Eiendom uttrykker at det hadde vært en fordel om det fantes en standardkontrakt, men mener det er vanskelig ettersom kommunen har så mange ulike utleieenheter. 59 % av de kontrollerte leieforholdene i stikkprøveutvalget hadde en leiekontrakt som var i orden. I 22 % av tilfellene i stikkprøveutvalget forelå det derimot ingen kontrakt, mens i 11 % av de kontrollerte leieforholdene var kontrakten utgått. 76 % av leieforholdene i stikkprøveutvalget var tidsubestemt. I 57 % av disse tilfellene er det tidsubestemte leieforholdet kontraktfestet. I de resterende tilfellene har kontraktene utløpt og ikke blitt reforhandlet, eller det foreligger ingen kontrakt i det hele tatt. Resultatet av kontrollen samsvarer med regnskapsrevisjonen som ble utført på området både i 2007 og Pris Ifølge kommunens egne prinsipper for utleie av forretningseiendommer skal disse i utgangspunktet leies ut til markedspris. I samme regelverk er det også gitt en rekke årsaker til at markedsleie kan avvikles. Dette kan være tilfeller hvor kommunen ser det som en fordel at leietaker tar vare på eiendommen. Det kan også være spesielle grupper av mennesker som kan få redusert leie, slik som for eksempel ulike typer foreninger/lag/ideelle organisasjoner, kunstnere i etableringsfasen etc. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

10 Ifølge Stavanger Eiendom blir hovedregelen om markedspris svært sjelden praktisert. Leieprisen til kultur- og sentrumsrelaterte leietakere blir for eksempel satt ut i fra de løpende kostnadene på bygget. Leieprisen fastsettes hovedsakelig ut i fra skjønn med utgangspunkt i hva formålet med leien av eiendommen er og i hvilken stand den er i. Nye kontrakter har rapporteringsplikt hvert år angående vedlikehold. Mange av kommunens utleielokaler er det ifølge Stavanger Eiendom ikke økonomisk lønnsomt å oppgradere slik at de kan leies ut til fornuftige priser. I slike tilfeller setter ofte kommunen heller en leiepris tilnærmet null mot at leietaker betaler vedlikeholdskostnadene som oppstår. Eksempelvis betaler SIF Håndballklubb alle kostnadene som oppstår i sine leide lokaler ved Mosvannet/ Tjensvollkrysset for å leie lokalet. Å kartlegge nivået på markedsprisene på de ulike lokalene og eiendommene kommunen har, krever vurdering av hvert enkelt utleieforhold i forhold til størrelse, beliggenhet, standard osv. Kartlegging av markedspriser er ikke utført i forbindelse med denne rapporten. Båtfeste og parkeringsplass antas i hvert tilfelle å ligge godt under markedspris. Kr 492 og kr i året for henholdsvis båtfeste på Hundvåg og parkeringsplass på Tjensvolltorget antas å være lavere enn markedspris. Til sammenligning fakturerer Stavanger Parkering sine kunder for ca. kr i halvåret for parkeringsplass i sentrum (for eksempel Jorenholmen). Båtfeste skal ifølge Stavanger Eiendom bli friområde når leietakerne går bort, men kommunen har ingen kontroll over om de går i arv. Hvis familien til avdøde leietaker gir beskjed om at de ønsker at den skal gå i arv blir båtfeste derimot fratatt. Ifølge kommunens prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg er det fastsatt en minimumsleie på kr per år for alle leieforhold. For forvaltningsavtaler kan leien derimot settes til kr 0, dog slik at kommunens utgifter til avgifter og forsikring uten unntak dekkes av leietaker. Stikkprøvekontrollen av kommunens aktive leieforhold viste at 24 % av leieavtalene hadde en utleiepris på mindre enn kr i året. Dette gjelder hovedsakelig båtfeste og forskjellige leieforhold som har en leiepris på kr 0. I nye kontrakter vil vanligvis kommunale avgifter, forsikring og andre utgifter i forbindelse med eiendommen være inkludert i husleien. I eldre kontrakter blir derimot faktura for forsikring og kommunale avgifter først sendt til kommunen som deretter må viderefakturere til kundene Leieregulering Ifølge kommunens interne prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg punkt 3 bør leiebeløpet reguleres med minimum 80 % av endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Leiekontraktene skal inneholde opplysninger om hvordan husleien skal reguleres. Ved lik økning som konsumprisindeksen blir dette ifølge Stavanger Eiendom lagt direkte inn i Facility Station (FS). Systemet henter opplysninger direkte fra SSB og oppdaterer automatisk til rett tid. Andre prisendringer blir gjort manuelt av saksbehandlerne i Stavanger Eiendom. Det eksisterer ingen alarmsystem i FS som gjør det mulig å legge inn en huskelapp om prisendring og lignende. Alarm er kun mulig når kontrakter utløper. Det er imidlertid mulig å registrere flere leieperioder med ulik pris. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

11 Alle som har tilgang til leiemodulen i kommunen kan endre leieprisene som ligger i systemet. Ca. 10 stk. i kommunen har slik tilgang. Saksbehandler i Stavanger Eiendom gjennomfører en manuell kontroll i slutten av året i forhold til om det er gjennomført feilaktige endringer. Dette er eneste kontrollrutine. I FS er det kun mulig å se siste endring. Produsentene av FS kan ta ut en logg over alle endringer som er gjort i systemet. Kommunen har aldri bedt om en slik loggrapport. I 33 % av tilfellene i stikkprøveutvalget av aktive leieforhold var det ikke foretatt leieregulering det siste året. I de aller fleste av disse tilfellene har det ikke blitt foretatt indeksregulering siden kontraktene har blitt inngått. Resultatet av kontrollen støttes av regnskapsrevisjonen som har blitt utført på området i årene 2004 til Gjennomgangen i 2004 viste blant annet at det kun var eiendommer som ble utfakturert årlig som rutinemessig ble gjennomgått og indeksregulert. Eiendommer som ble utfakturert månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig var ikke blitt indeksregulert siden Revisjonen fikk den gang beskjed om at forholdet skulle gjennomgås i forbindelse med omlegging av rutiner for nytt datasystem for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale eiendommer. De siste års gjennomgang viser derimot at rutinene på området ikke er forbedret selv om det nye FDV-systemet FS er tatt i bruk Utfakturering og bokføring Forretningseiendommer utfaktureres månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Det kjøres en fil direkte fra FS til SK-regnskap som står for utfakturering. FS har en sikkerhetsventil i forhold til at systemet kontrollerer om noen har blitt utfakturert for mye eller for lite i henhold til kontrakt, og korrigerer i så tilfellet dette i slutten av året. I tilfeller hvor husleien er endret og det ikke er skrevet ny kontrakt, eller at økningen i huseleien ikke går automatisk, vil ikke sikkerhetsventilen oppdage dette. Av den grunn gjennomfører saksbehandler i Stavanger Eiendom en manuell kontroll. Utfakturering av flere leieforhold til Stavanger Natur- og Idrettsservice og Stavanger Byggdrift KF har vært fraværende i flere år. Foretakene avsetter skyldig husleie i balansen. Stavanger Eiendom er informert om forholdet og revisjonen har fått beskjed om at dette skal prioriteres. Gjennomgangen av 25 % av kommunens aktive utleieforhold per avdekket ingen feil på verken fakturering eller bokføring. Dette støttes av regnskapsrevisjonen som ble utført på området både i 2007 og Subsidiert husleie til lag og foreninger I mai 2009 er det ti forskjellige lag og foreninger som leier næringsbygg av Stavanger kommune. Tabell 3-5 under gir en oversikt over hvilke lag og foreninger som leier næringsbygg av kommunen per : Tabell 3-5 Lag og foreninger som leier næringsbygg i Stavanger kommune per Lag/organisasjon Leieobjekt Pris per år Stavanger Idrettsforening Håndball Henrik Ibsens Gate 59 0 Stiftelsen Mosvangen Speiderhus Henrik Ibsens Gate 23 B 108 Stavanger Astronomiske Forenig Byhaugkafeen 722 Husleier næringsbygg Stavanger kommune

12 Nasjonalforeningen i Stavanger Låve/hovedbygg - Ågesundtunet Stavanger Natur og ungdom Sandvigå Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Lokaler i Haugåstunet sykehjem Naturvernforbundet i Rogaland Sandvigå Norges Musikkorpsforbund Rogaland Sandvigå 24 (ca. 52 m2) Stavanger Kajakklubb Sandvigå 24 (204,6 m2) Stavanger Tennisklubb Tennishall Utleienivået i tabellen ovenfor varierer fra kr 0 til kr i året. Eksempelvis har SIF Håndballklubb en husleie på kr 0, men må derimot betale alle kostnadene som oppstår i sine leide lokaler som vilkår for å leie. I kommunens regnskap for 2008 og 2009 er det ikke registrert utbetaling av noen form for tilskudd til noen av lagene og foreningene i tabellen ovenfor. Det er kun registrert husleie. Hvorvidt utleienivået kan karakteriseres som subsidiert husleie eller ikke krever kontroll av utleieobjektene med hensyn på størrelse, beliggenhet, kvalitet osv. Det foreligger få slike opplysninger i Facility Station. Eksempelvis var det kun oppgitt areal i 2 av utleieenhetene i Sandvigå 24 i tabellen ovenfor. Vi antar allikevel at husleiene som er tilnærmet lik 0 inneholder en form for støtte/subsidiering til det enkelte lag forening. 3.5 Fagsystem Facility Station (FS) Fagsystemet Facility Station (FS) brukes av hele Stavanger Eiendom. Systemet ble tatt i bruk fra og inneholder 3 : Eiendomsregister Styringssystem for drift og vedlikehold Byggeregnskap Utleiemodul for utleie av boliger og andre bygninger FS skal kunne gi full oversikt til enhver tid, og sikre effektiv forvaltning av kontraktene. Hele eiendomsmassen kan legges inn med all den informasjon en trenger. Systemet kan varsle når midlertidige brukstillatelser er i ferd med å gå ut. Det samme gjelder utleie og feste. Ifølge saksbehandler i juridisk seksjon i BMU er det mulig å ta ut en oversikt fra FS over hvor det er ledig så lenge eiendommen er utleibar. Det kan være vanskeligheter med å se hvor lenge utleieenheten har stått ledig ettersom historikken på de enkelte eiendommene ikke alltid er oppdatert. Dette kontrolleres manuelt av saksbehandlerne, men det kan være vanskelig å følge opp. Ledige utleielokaler/områder har ifølge saksbehandler i BMU aldri blitt markedsført. Da fagsystemet Tips ble brukt tok revisjonen i forbindelse med regnskapsrevisjonen stikkprøver på næringsbygg som hadde stått ledig over lang tid for å finne årsaken. Stikkprøvene viste at Stavanger Eiendom stort sett hadde kontroll på dette, til tross for at årsakene til at enkelte eiendommer ikke var utleid, ikke fremgikk av Tips. Revisjonen har på stikkprøvebasis gjennomgått 25 % av kommunens utleieforhold som var registrert som utflyttet på oversikten mottatt fra kommunen per Hensikten med gjennomgangen var å kontrollere om utleieenhetene faktisk var ledige. I tilfeller hvor eiendommen har stått ledig lenge ble det også undersøkt om det var oppgitt årsak. Resultat av gjennomgangen oppsummeres i tabell 3-6 under. 3 Kilde: Stavanger kommunes årsberetning for Husleier næringsbygg Stavanger kommune

13 Tabell 3-6: Kontroll av oversikt over ledige lokaler per Antall Prosent OK % Fant ikke utleieenheten i systemet % Utleid 2 5 % Internt bruk, burde ikke stå på listen over ledige 1 3 % Kommer ikke inn på eiendommen 1 3 % Bygning står som aktiv med leietaker, men ledig 1 3 % SUM % Fant ikke utleieenheten i systemet innebærer at det var umulig for revisjonen å finne utleieenheten i FS på grunn av manglende opplysninger om bygningen. Det står for eksempel kun Sandvigå 24 eller Henrik Ibsens gate 23 B på listen. Det var ingen opplysninger om areal eller rom nummer og lignende på listen eller i kontraktene til forrige leietakere som kan identifisere utleieenhetene. I 5 % av tilfellene i stikkprøveutvalget var utleieobjektene leid ut på nytt uten at de hadde skiftet status til utleid på listen over aktiv/utflyttet. Kontrollen av aktive leieforhold som ble oppsummert i tabell 3-3 i avsnitt 3.4 avdekte at to av leieforholdene var avsluttet selv om de var registrert på listen som aktive. I ett tilfelle i stikkprøveutvalget over ledige lokaler var utleieobjektet registrert som utleid med navn på leietaker. Leiekontrakten til nevnte leietaker i FS var derimot registrert som utflyttet. Årsaken til at eiendommen står ledig var i svært få tilfeller registrert i FS. Resultatet av kontrollen støttes av regnskapsrevisjonen utført på området i både 2007 og Husleier næringsbygg Stavanger kommune

14 4 Revisjonens vurderinger og anbefalinger Vårt overordnede inntrykk er at kommunen ikke har utnyttet potensialet som ligger i Facility Station, og at det foreligger en del svakheter i rutinene når det gjelder utleie av næringsbygg. 4.1 Overholdelse av regelverk Vi spurte: Overholdes gjeldende regelverk for utleie av næringsarealer i Stavanger kommune? Og er bokføringen korrekt på området dersom det for eksempel gis subsidiert husleie til lag og foreninger? Revisjonen har på stikkprøvebasis kontrollert 25 %, dvs. 54 av kommunens aktive utleieforhold som karakteriseres som næringsbygg per Følgende kontrollhandlinger ble utført: Foreligger det gyldig kontrakt? Har leieforholdet en fornuftig utleiepris? Overholdes minimumsleien på kr per år? Er det foretatt leieregulering i samsvar med kontrakt? Er det foretatt riktig utfakturering? Er det foretatt riktig registrering i regnskapet? Vi vil nedenfor oppsummere våre funn og presentere våre vurderinger i forhold til de utførte kontrollhandlingene. Resultatene av kontrollen samsvarer med regnskapsrevisjonen som er utført på området både i 2007 og Kontrakter Det foreligger ingen form for standardkontrakt som benyttes ved alle utleieforhold av næringseiendom i kommunen. Dette kompliserer arbeidet med økning av husleie. Gjennomgangen av 25 % av kommunens aktive utleieforhold avdekte at det i 22 % av tilfellene i stikkprøveutvalget manglet kontrakt, mens i 11 % av de kontrollerte leieforholdene var kontrakten utgått. 76 % av utleieavtalene i stikkprøveutvalget hadde et tidsubestemt leieforhold. Dette innebærer at flere av kontraktene som var gyldige også var tidsubestemt. I disse tilfellene var det kontraktsfestet at leieforholdet løper til en av partene sier det opp. Kommunen bør gjennomgå alle sine aktive leieforhold og reforhandle/ skrive nye kontrakter i tilfeller hvor det er nødvendig, slik at det foreligger gyldig leiekontrakt for alle leieforhold. Pris Hovedregelen om markedspris i kommunens prinsipper for utleie av forretningseiendommer blir svært sjelden praktisert. Leieprisen fastsettes hovedsakelig ut i fra skjønn med utgangspunkt i hva formålet med leien av eiendommen er og i hvilken standard den er i. Revisjonen er av den oppfatning at kommunens utleiepriser på sine næringseiendommer generelt sett ligger under markedspris. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

15 Ifølge kommunens interne regelverk skal det fastsettes en minimumsleie på kr per år for alle leieforhold. I stikkprøveutvalget bestående av 25 % av kommunens aktive utleieforhold hadde 24 % av leieforholdene en utleiepris på mindre enn kr i året. Ettersom prinsippet om markedspris og minimumsleie på kr ikke praktiseres bør kommunen oppdatere sitt interne regelverk slik at det samsvarer med ønsket praksis. Kommunen bør også inkludere kommunale avgifter, forsikring og andre utgifter i forbindelse med utleieforholdet i husleien. På den måten kan de redusere arbeidet knyttet til viderefakturering av nevnte utgifter. Leieregulering Ifølge kommunens interne prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg bør leiebeløpet reguleres med minimum 80 % av endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. I 33 % av tilfellene i stikkprøveutvalget av aktive leieforhold var det ikke foretatt indeksregulering det siste året. I de aller fleste av disse tilfellene har det ikke blitt foretatt indeksregulering siden kontraktene ble inngått. Husleieøkning i takt med konsumprisindeksen kan legges direkte inn i Facility Station slik at økningen skjer automatisk. Kommunen bør gjennomgå alle sine aktive leieforhold og sikre at indeksregulering blir utført i alle tilfeller hvor ikke annet er kontraktsfestet. Revisjonen har stipulert verdien på kommunens totale tapte leieinntekt grunnet fraværende indeksregulering til å være i overkant av kr per år. I beregningen har vi tatt utgangspunkt i leieinntekten til de 18 (33 %) leieobjektene i stikkprøveutvalget som ikke var blitt indeksregulert. Videre har vi antatt at 33 % tilsvarende andelen i stikkprøveutvalget - av kommunens totale aktive leieforhold ikke har blitt regulert. Endringen i konsumprisindeksen fra august 2008 til august 2009 på 1,9 % er lagt til grunn for beregningen. 17 av de 18 leieobjektene i stikkprøveutvalget som ikke var blitt indeksregulert har ikke blitt regulert siden FS ble tatt i bruk fra og vi har derfor ikke mulighet til å kontrollere om utleieobjektene har blitt regulert før den tid. Leietapet for kommunen grunnet manglende indeksregulering siden 2006 på disse 17 utleieobjektene utgjør anslagsvis i overkant av kr Dersom en kan generalisere resultatet til å gjelde alle kommunens aktive utleieforhold (54 per ), er verdien på kommunens totale leietap grunnet fraværende indeksregulering siden 2006 i underkant av kr Endringen i konsumprisindeksen fra januar 2006 til januar 2009 på 7,3 % er lagt til grunn for beregningen. Bedre oppfølging av leieregulering i henhold til konsumprisindeksen og kontrakter kan dermed ha en positiv effekt på kommunens leieinntekter. Husleieøkning i takt med konsumprisindeksen kan legges direkte inn i FS slik at økningen skjer automatisk. Kommunen bør gjennomgå alle sine aktive leieforhold og sikre at indeksregulering blir utført i alle tilfeller hvor ikke annet er kontraktsfestet. Facility Station har et varslingssystem som kan gi beskjed når en kontrakt utløper. Bruk av varslingssystem og inngåelse av flere tidsbestemte leiekontrakter vil dermed kunne gi kommunen økte leieinntekter. Ca. 10 saksbehandlere/personer i Stavanger Eiendom har mulighet til å endre utleieprisene i Facility Station. Produsentene av Facility Station har mulighet til å ta ut en loggføring over Husleier næringsbygg Stavanger kommune

16 hvilke endringer som er gjort i løpet av året. Kommunen bør be systemprodusentene om en slik loggføring slik at de kan fange opp feil og eventuelle misligheter. Utfakturering og bokføring Facility Station har en sikkerhetsventil i forhold til at systemet kontrollerer om noen har blitt utfakturert for mye eller for lite i henhold til kontrakt, og korrigerer i så tilfelle dette i slutten av året. Utfakturering av flere leieforhold til Stavanger Natur- og Idrettsservice og Stavanger Byggdrift KF har vært fraværende i flere år. Dette skal ifølge Stavanger Eiendom prioriteres. Gjennomgangen av 25 % av kommunens aktive utleieforhold avdekte derimot ingen andre feil på verken fakturering eller bokføring. Med unntak av faktureringsrutinen i forhold til de kommunale foretakene anses rutinene på området som tilfredsstillende. I mai 2009 var det ti forskjellige lag og foreninger som leide næringslokaler av kommunen. Utleienivået til de ti lagene og foreningene varierte fra kr 0 til kr i året. Mange av kommunens leietakere dekker alle kostnadene som oppstår i sine leide lokaler som vilkår for å leie. Hvorvidt utleienivået kan karakteriseres som subsidiert husleie eller ikke krever kunnskap om utleieobjektene og full informasjon om hvilke utgifter leietakerne har i forbindelse med vedlikehold av bygninger osv. En slik undersøkelse er ikke utført i forbindelse med denne rapporten. Revisjonen savner at slike opplysninger er tilgjengelige i Facility Station. Til tross for at enkelte av kommunens lokaler er i dårlig stand, vil de alltid ha en viss verdi og dermed også en viss leieverdi. Det er derfor etter revisjonens syn snakk om subsidiering av husleien som bør bruttoføres. Det kan imidlertid være vanskelig å finne nivået på subsidieringen. Kommunen bør registrere flere opplysninger om eiendommen og vilkår for å leie i Facility Station slik at det er mulig for nyansatte/vikarer og lignende å forvalte eiendommene på en effektiv måte. 4.2 Innføring av nytt fagsystem Facility Station (FS) Vi spurte: Har det blitt bedre oversikt og ryddigere forhold etter at Facility Station ble tatt i bruk på området, herunder om kommunen har full oversikt over ledige lokaler til enhver tid? Pr hadde kommunen totalt 366 utleieenheter som kan karakteriseres som næringsbygg registrert i FS. Av disse var hele 42 % registrert som ledige. Hele eiendomsmassen kan legges inn i FS med all den informasjon kommunen trenger. Ifølge Stavanger Eiendom er det mulig å ta ut en oversikt i FS over hvor det er ledig så lenge eiendommen er utleibar. Revisjonen mottok en slik rapport Revisjonen har på stikkprøvebasis gjennomgått 25 % av kommunens utleieforhold som var registrert som utflyttet pr for å kontrollere om utleieenhetene faktisk var ledige. I 5 % av tilfellene i stikkprøveutvalget var utleieobjektene leid ut på nytt uten at de hadde skiftet status til aktiv på listen over aktive/utflyttet. Kontrollen av aktive leieforhold beskrevet i avsnitt 3.4 og 4.1 avdekte at to av leieforholdene var avsluttet til tross for at de var registrert på listen som aktive. Det er viktig at kommunen endrer status i FS umiddelbart etter at det skjer innflyttinger/utflyttinger. Arealer som står tomme og kan leies ut, vil kunne generere økte leieinntekter til kommunen. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

17 Hele 58 % av utleieenhetene i stikkprøveutvalget var det umulig for revisjonen å finne igjen i FS ut i fra opplysningene som sto på listen over aktive/utflyttet. Det står for eksempel kun Sandvigå 24 eller Henrik Ibsens gate 23B på listen. Det er mulig å legge inn opplysninger om areal, rom nummer og lignende i FS slik at en kan identifisere utleieenhetene. Revisjonen er av den oppfatning at det meste av denne typen informasjon kun besittes av saksbehandlerne i Stavanger Eiendom, og er ikke registrert i FS. Systemet blir av den grunn svært personavhengig og dermed sårbart. Kommunen bør registrere alle opplysninger angående utleieenhetene i FS slik at den kan utnytte systemet mest mulig effektivt. Kommunen må til enhver tid ha full oversikt over avgiftssituasjonen på kommunens bygningsmasse. Dette for å unngå å komme i en situasjon hvor kommunen må tilbakebetale momskompensasjon på grunn av en bruksendring av bygget. 4.3 Våre anbefalinger Rogaland Revisjon har følgende anbefalinger: Regnskapsmessige forhold: Kommunen må være oppmerksom på bortfall av momskompensasjon ved utleie av kommunale bygg. Kontraktsmessige forhold: Kommunen bør gjennomgå aktive leieforhold og reforhandle utløpte/ikke eksisterende kontrakter. For å unngå ytterligere leietap bør kommunen gjennomgå sine aktive leieforhold og sikre at indeksregulering blir utført i alle tilfeller hvor ikke annet er kontraktsfestet. Kommunen bør i hyppigere grad benytte seg av tidsbestemte kontrakter slik at varslingssystemet i FS kan utnyttes og prisene dermed reguleres. Kommunen bør oppdatere sitt interne regelverk for utleie av næringsbygg. Herunder kan kommunen vurdere å inkludere kommunale avgifter, forsikring og andre relaterte kostnader i husleien til alle leieforhold. På den måten vil kommunen redusere arbeidet med å viderefakturere nevnte utgifter. Bruken av IKT-systemet FS: Redusere personavhengighet og sårbarhet ved å registrere alle opplysninger om angående, herunder den avgiftsmessige situasjonen. Kommunen bør utnytte funksjonen for automatisk indeksregulering av leieprisene i samsvar med konsumprisindeks og kontrakt. Kommunen bør av kontrollhensyn loggføre endringer i Facility Station i løpet av året. Kommunen bør endre leiestatus straks det skjer innflyttinger og utflyttinger. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

18 5 Rådmannens kommentarer Følgende uttalelse til rapporten er mottatt: Innledning Forvaltningsrevisjonen som her foreligger avdekker noen og bekrefter mange problemstillinger omkring utleien av lokaler som ikke benyttes i kommunes kjernevirksomhet. For ordens skyld kan det være greit å fastslå at Stavanger kommune ikke skal og ikke eier/leier ut næringslokaler slik allmenheten vanligvis oppfatter begrepet. Kommunen bruker næring begrepet som regel på lokaler som eies, men som av ulike årsaker ikke benyttes av kommunes virksomheter eller til boligutleie. Dette innebærer at næringsutleien hovedsakelig består av overskuddslokaler det ikke er hensiktsmessig å selge, lokaler som er ervervet med utbyggingsformål, eller lokaler som er kjøpt med andre samfunnsmessige formål. Felles for alle er at det å fastsette markedsverdi på utleien er svært vanskelig. Videre er det slik at mange av leiekontraktene ikke er enkeltstående i seg selv, men en del av større sak. Det er også slik at mange av kontraktforholdene er av eldre dato. Ca 70 stk er inngått på 90- tallet, og ca 30 stk er av enda eldre dato. Organisering Forvaltningsansvaret for denne eiendomsgruppen er delt i 2. Juridisk sekson i BMU har ansvar for inngåelser og oppsigelser av leieforhold, mens Stavanger eiendom har ansvar for oppfølging og fakturering, samt nødvendige bygningstekniske forhold. Videre ivaretar SK-regnskap utsending av faktura og innkreving av leie basert på fakturafiler levert fra fagsystemet FacilityStation Kommentarer til elementer i rapporten Merverdiavgift Rådmannen har iverksatt en felles kartlegging for å få oversikt over kommunens avgiftssituasjon. Arbeidet har høy prioritet. Det er iverksatt kartlegging ut mot virksomhetene med tilbakemelding innen utgangen av oktober. Det forventes at en tilnærmet fullstendig oversikt vil foreligge ved utgangen av året og at denne vil danne grunnlag for riktig vurdering av avgiftssituasjonen. Kontraktsvilkår/pris Mange av kontraktsvilkårene kan være lite hensiktsmessige og økonomisk ufordelaktige for kommunen. Det foreligger likevel en avtale kommunen skal forholde seg til. Reforhandlinger vurderes kontinuerlig opp mot kapasitet og økonomisk gevinst. Leieregulering Leieregulering er en del av kontraktsvilkårene. Vanligvis, og på alle nye kontrakter, er regulering etter konsumprisindeksen tatt med i vilkårene. Det forekommer imidlertid på eldre kontrakter at de er uten klausul om regulering. Dette har av Stavanger eiendom tildligere vært tolket slik at det regulering ikke skulle foretas. Det er imidlertid slik at alle leieforhold er regulerbare dersom ikke det motsatte er bestemt. Der er avtalefrihet om forholdet slik at avtalens ordlyd går foran loven, men der hvor avtalen er taus gjelder loven. Aktuelle kontrakter vil bli gjennomgått på nytt og korrekt regulering vil bli gjennomført Husleier næringsbygg Stavanger kommune

19 Subsidiert husleie Stavanger eiendom skal være mest mulig nøytrale i sin eiendomsforvaltning. Dette gjøres enklest ved at lokaler leies ut til markespris, også til lag og foreninger. Når dette som regel fravikes skyldes det leieforholdets formål og begrunnelse. Vedlikeholdsansvaret tas også med i leieprisvurderingen. Det er også på mange eiendommer i det hele tatt vanskelig å finne noen markedspris i og med at det ikke kan finnes alternativ bruk. For at det da skal være aktivitet i eiendommene blir en nødt til å se på foreningens økonomi og kommunes utgifter for å finne et leienivå som er akseptabelt for begge parter Overføring av data fra tidligere fagsystem Problemstillingen fant ikke utleieenheten i systemet er nært knyttet til overgangen mellom forrige fagsystem (TIPS) og dagens fagsystem (FS). En rekke leiekontrakter som ble overført mistet eller manglet koblingen mellom eiendom og kontrakt. Mesteparten av dette er det ryddet opp i, men for i underkant av 40 leieforhold har det vært vanskelig å finne orginalkontrakten. Disse er derfor blitt liggende i systemet uten korrekt tilknytning. Å lete etter disse kontraktene i flere forskjellige arkiver er svært tidkrevende og har ikke kunnet prioriteres. Selve faktureringen av leieforholdene antas imidlertid å være ganske korrekt. Ny politisk sak om prinsipper for utleie Gjeldende reglement for Utleie av kontor- og forretningsbygg ble vedtatt i daværende BBE- utvalg i Selv om det innholdsmessige fremdeles er tilfredsstillende, ser rådmannen for seg at en revisjon av dette og en politisk bekreftelse av praksisen vil være nyttig. Det vurderes derfor å fremmes en ny prinsippsak om utleie for kommunalstyret i løpet av Med hilsen Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør saksbeh: Jostein Ellingsen Husleier næringsbygg Stavanger kommune

20 6 Vedlegg Om forvaltningsrevisjon I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Denne rapport er utarbeidet av revisor Therese Kristiansen under ledelse av oppdragsleder Tore Kristensen, og gjennomgått av fagansvarlig for forvaltningsrevisjonen Bård Humberset. Kilder Husleieloven Stavanger kommunes regnskap for 2002 til 31. mai 2009 Prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg i Stavanger kommune Stavanger kommunes hjemmeside; Stavanger Eiendom Lov om kompensasjon av merverdiavgift Veiledningshefte; Innføring av en generell momskompensasjonsordning i kommunesektoren Prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg (Sak nr. BBE BBE-utvalget ) Sakens bakgrunn Bygge-, bolig- og eiendomssjefen la i BBE-utvalgets møte frem foreløpigs sak om prinsipper for utleie av kontor- og forretningsbygg. Saken ble tatt til orientering og endelig saksfremlegg ble vedtatt fremlagt i neste møte. BBE-sjefen vil med dette fremme forslag om hvordan avdelingens utleie av kontor- og forretningsbygg skal prissettes. Med kontor- og forretningsbygg forstås i denne sammenheng alle bygninger avdelingen har ansvaret for med unntak av boligene. Hovedregel markedspris Det foreslås innført som prinsipp at leien i utgangspunktet alltid settes til markedspris. Prinsippet begrunnes bl.a. med at en forsvarlig forvaltning av kommunens eiendomsmasse krever at leietaker normalt betaler en leie som samsvarer med markedet. BBE-sjefen vil for øvrig understreke at det ikke er avdelings primæroppgaver å yte tilskudd i form av sterkt subsidierte lokaler til virksomheter som burde få sine tilskudd over andre budsjetter. Med hensyn til den konkrete leiefastsettelse, vil denne avhenge av en rekke faktorer som beliggenhet, sentrumsnærhet, profilering, bygningens/lokalenes bygningsmessige standard, sol- og lysforhold, adkomst, parkeringsmuligheter, reguleringsmessige forhold m.v. Ofte vil det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en takst over eiendommen. Som en del av taksten vil det bli foretatt en utleievurdering som angir takstmannens ansettelse av normal årsleie ved utleie av eiendommen/lokalene slik de fremstår den dato takst foretas. Endelig leie fastsettes etter forhandlinger. Ved forhandlingene må leien i enkelte tilfeller kunne reduseres. Det tenkes da i første rekke på tilfeller der leietaker må gjennomføre betydelige investeringer i eiendommen. Det må videre kunne forsvares at leien i enkelte særskilte typetilfeller reduseres mot at leietaker pålegges et større vedlikeholdsansvar enn husleielovens normalregel tilsier. Den avtalte leie bør for øvrig reguleres med minimum 80 % av endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Unntak leiereduksjon Innføring av markedspris som prinsipp ved utleie av kontor- og forretningsbygg vil innebære en rekke søknader om leiereduksjon. Spørsmål blir da i hvilken utstrekning slik reduksjon skal gis. Husleier næringsbygg Stavanger kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Begrense leietap Hvordan sikre midler til FDV? Effektive arbeidsprosesser Inntektspotensiale gjengs

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Radisson Blu Plaza Hotel, 11. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokat Christian O. Hartmann Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom?

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom? Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer - Merverdiavgiftsloven 26 b-e I lov 29. juni 2007 nr. 45 vedtok Stortinget flere

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Holmsbu, 4. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS En leieavtale er ikke nødvendigvis en leieavtale. Agenda

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Praktisk husleierett. Estate 26. februar 2015. Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull

Praktisk husleierett. Estate 26. februar 2015. Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull Praktisk husleierett Estate 26. februar 2015 Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull Grunnleggende krav til fradragsrett Frivillig registrering for utleie av fast eiendom 2-3 Arealet

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Innledning: INTERPELLASJON Levanger kommune vedtok i kommunestyremøte den, 24. november 2004 jf sak 0073/04, å kjøpe eiendommen Rinnleiret leir, gnr. 253, bnr. 5 for

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.08.2014 20t41133-0 I 210 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Eierseksjoner. NBO seminar om eierleiligheter. 9. november 2011. www.nbbl.no

Eierseksjoner. NBO seminar om eierleiligheter. 9. november 2011. www.nbbl.no Eierseksjoner NBO seminar om eierleiligheter 9. november 2011 www.nbbl.no 1 Borettslag vs eierseksjon Definisjon borettslag: Et kooperativ som har til formål å gi andeleierne bruksrett til egen bolig i

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir. Hybelutleie Fjordgt. 43 7010 TRONDHEIM Sendt per e-post til: ks@hybelutleie.net Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.tlf:

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

FORHOLDET TIL LEIETAKER VED UTLEIERS REHABILITERING. 3. mars 2016 Marit Elisabeth Jensen & Christopher Borch

FORHOLDET TIL LEIETAKER VED UTLEIERS REHABILITERING. 3. mars 2016 Marit Elisabeth Jensen & Christopher Borch FORHOLDET TIL LEIETAKER VED UTLEIERS REHABILITERING 3. mars 2016 Marit Elisabeth Jensen & Christopher Borch 1 INNLEDNING Tema for foredraget Vår befatning med problemstillingen Videre plan 2 KORT OM EGER-PROSJEKTET

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM NAV Nord-Trøndelag OG Levanger Kommune AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492 (

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Bakgrunn I forbindelse med gjennomføring av OPS-konkurranse for finansiering, bygging og drift av Nye

Bakgrunn I forbindelse med gjennomføring av OPS-konkurranse for finansiering, bygging og drift av Nye Unntatt offentlighet iht. Offentlighetslova 23, 1. ledd. Bergen kommunale bygg PB7700 5020 Bergen Ved: Einar Tønseth Kopi: Helene Løvenholm, Evelyn Boge, Merete Bogen PricewaterhouseCoopers AS Postboks

Detaljer