Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/30 PS 2013/31 PS 2013/32 PS 2013/33 RS 2013/6 PS 2013/34 PS 2013/35 PS 2013/36 PS 2013/37 PS 2013/38 PS 2013/39 PS 2013/40 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Orientering - Disponering av bygg 2013/6507 Råderett over eiendommen gnr 160, bnr 160 fnr 1 "drosjebua" i Kirkegata Salg av kommunale eiendommer - 160/ / / /0631 Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter - ny behandling 2013/ / /5803 Storgata 7 - leie og bruk 2013/7891 Avtaler om dekning av andel fellesutgifter, IK Comet og Halden Curling Club Regional kompetanseplan for Østfold mot Høring av planprogram Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden Turist Ettersendes 2013/ /283 Side nr. Jan Erik Erichsen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen Leder H Yngvar Holt Nestleder SP Terje Martin Lie Medlem H Inger Olsen Medlem V Nils Sagstuen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Ann Kristin Øye Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per-Egil Evensen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Kristian Dahl Per-Egil Evensen AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Roar Vevelstad Rådmannens representant/økonomisjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jan-Erik Erichsen Utvalgsleder Gina Finsrud Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/21 PS 2013/22 PS 2013/23 PS 2013/24 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2013/3 Vedtaksoppfølging HNE 2013/7123 RS 2013/4 Oversikt over kommunale eiendommer 2013/7040 RS 2013/5 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial PS 2013/25 Jacob Blochsate 4 / Svenskegata 5 - finansiering av uttreden av leieavtale 2013/ /6507 PS 2013/26 Storgata /2905 PS 2013/27 Byutvikling - Tyska og Hollenderen 2013/7184 PS 2013/28 PS 2013/29 FO 2013/4 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Forespørsler Forespørsel fra Inger Olsen, V vedr. Bruk av Fayegården som støtte for Os skole. 2013/5609 Side nr. Jan Erik Erichsen utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/21 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Det ble bemerket sen utsending av sakspapirer. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/22 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder fremmet forslag om at RS 2013/5 «Oppfølging av FS vedtak sak 2013/102. økonomirapport 2.tertial» løftes opp til politisk behandling. Dette for å opprettholde stillingshjemmelen for næringssjef i Halden. Fremmet forslag ble enstemmig vedtatt, og saken fikk saksnummer PS 2013/28. Det ble meldt 1 forespørsel. Sakslisten ble med disse endringene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sakslisten med endringer ble vedtatt. PS 2013/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/24 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Side 5

6 Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2013/3 Vedtaksoppfølging HNE RS 2013/4 Oversikt over kommunale eiendommer RS 2013/5 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial PS 2013/25 Jacob Blochsate 4 / Svenskegata 5 - finansiering av uttreden av leieavtale Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannen arbeider videre med saken og presenterer innsendt alternativ løsning til HNE. Fremmet forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen arbeider videre med saken og presenterer innsendt alternativ løsning til HNE. PS 2013/26 Storgata 7 Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet endringsforslag til pkt. 2 i rådmannens innstilling. Rådmannen fremlegger leieavtalen i kommunestyret 12. desember etter behandling i HNE sitt møte 19.november. Utvalgslederens endringsforslag til pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem en leieavtale med HTC 2) Rådmannen fremlegger leieavtalen i kommunestyret 12. desember etter behandling i HNE sitt møte 19.november. Side 6

7 PS 2013/27 Byutvikling - Tyska og Hollenderen Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Per-Kristian Dahl, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes til styret i HBU for gjennomgang og anbefaling ovenfor kommunen. Fremmet forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes til styret i HBU for gjennomgang og anbefaling ovenfor kommunen. PS 2013/28 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: HNE støtter rådmannens innstilling om at næringssjef ikke besettes på det nåværende tidlspunkt. Stillingshjemmel for næringssjef i Halden kommune opprettholdes. Fast midlertidig rådgiverstilling knyttes til tilrettelegging/bistand for næringslivet etableres omgående. Elisabeth Giske, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Det vises til det vedtatte politiske delegasjonsreglementet hvor det framgår at formannskapet treffer vedtak i prinsipielle økonomi- og næringsspørsmål. Formannskapet har videre ansvaret for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker og kan innstille til kommunestyret vedrørende overføringer mellom sektorene. Med grunnlag i ovennevnte forhold sendes saken over til Formannskapet slik at det blir avklart hvilke økonomiske rammer som skal gjelde for den enkelte sektor. Erichsen og Giskes forslag til vedtak ble satt opp mot hverandre ved votering. Giskes forslag fikk fire stemmer (Ap) og falt mot Erichsen fem stemmer (H, V Sp). Vedtak: HNE støtter rådmannens innstilling om at næringssjef ikke besettes på det nåværende tidlspunkt. Side 7

8 Stillingshjemmel for næringssjef i Halden kommune opprettholdes. Fast midlertidig rådgiverstilling knyttes til tilrettelegging/bistand for næringslivet etableres omgående. PS 2013/29 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgslederen besvarte forespørselen i møtet. Vedtak: Forespørselen besvart i møtet. FO 2013/4 Forespørsel fra Inger Olsen, V vedr. Bruk av Fayegården som støtte for Os skole. Side 8

9 PS 2013/30 Godkjenning av innkalling PS 2013/31 Godkjenning av saksliste PS 2013/32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2013/33 Referatsaker Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Orientering - Disponering av bygg Sammendrag av saken: Rådmannen har gjennom lengre tid hatt pågående arbeid knyttet til optimalisering av bruk av kommunale bygg. Som følge av at tiden går endres behov, men langt på vei er de ulike trinn som er fremlagt i sak 11/61 i møtet gjennomført. Trinn 4 gjennomføres dersom leiekontrakt med HTC AS om Storgata 7 inngås. Rådmannens optimaliserings arbeid knyttet til ulike kommunale bygg har pågått over tid og i flere etapper. Bakgrunnen for dette arbeidet har vært Kort historikk Planens trinn 1 startet med kjøp av Folkets Hus, noe som la grunnlaget for lokalisering av NAVs samlede virksomhet i rådhuset. Folket hus inneholder nå kemnerkontor, kantine, IT-avdeling, arkiv for Halden historiske Samlinger og NAV-kontorer. Trinn 2 var HKPs salg av eiendommene Torget 4, Borgergt 12 og Olav V`s gt 3. Samtidig ble kommunen fristilt fra leiekontraktene. Konsekvensen ved dette var at kommunens arkiver i Torget 2 ble flyttet til rådhusets kjeller, Halden kommunale voksenopplæring flyttet til mer moderne lokaler i Os Alle 9 og Kirkevergen flyttet til leide lokaler i Os Alle 13 som nå eies av Industriprodukter AS. Trinn 3 var å samle mange av kommunens aktiviteter i Familien Hus i Os Alle 4 gjennom en langsiktig leieavtale med Ringstad Eiendom AS. Samtidig har HKP et tilbud om å selge St.Josephs hospital etter takst til Ringstad Eiendom. Dette salget ble imidlertid ikke foretatt, og kommunen er fremdeles leietaker. For øvrig ble konsekvensene her at barnevernets lokaler i Svenskegata 5, helsekontorene i Jacob Blochsgate 4 og helsestasjonen på Bergheim kan frigis for salg. Arbeid i forhold til å realisere dette pågår. Videre medførte etableringen av Os Alle 4 at leieavtalen med Metodistkirken kunne sies opp. I tillegg har konterer etter PPT-kontoret i bibliotekets 3.etasje blitt frie, og senere blitt tatt i bruk av tillitsvalgte. Side 11

12 Trinn 4 bestod i at Halden kommune kjøpte Storgata 7. De enheter som på det tidspunktet var tenkt inn i bygget var Teknisk forvaltning Plan, byggesak og geodata Miljø og landbruk Politisk ledelse med sekretariat Rådmannen med stab Servicesenter De tre første områdene klargjøres nå til flytting. Storgata 7 vil romme ca 80 kontorplasser, og har ikke kapasitet til de øvrige områdene. Pågående prosesser Busterudgata 1 Harlem-bygget Halden kommune leier i dag bygget, og leiekontrakten forfaller Dagens virksomhet i bygget, Teknisk Forvaltning, vil da flytte til Storgata 7, under forutsetning av at leiekontrakt (se egen sak) inngås. Svenskegata 6 Fayegården Virksomheten i Fayegården er i dag relatert til enhet bygg, plan og geodata. Virksomheten flytter til Storgata 7, under forutsetning av at leiekontrakt (se gen sak) inngås. Bygget blir da stående tomt. HKP eier Fayegården, og leiekontrakt er uoppsigelig fra kommunens side. Bokført verdi i eiers regnskap er 16,1 mkr. Fra tidligere tilfeller vet vi at elementet med kommunen som uoppsigelig leiepartner utgjør en betydelig andel av verdien. Fayegården ligger nærmest Byparken, og er slikt sett en del av et viktig offentlig område. Dette ønskes løftet i pågående sentrumsplanarbeid. Parken bør utgjøre et viktig aktivitetsrom på nordsiden, langt mer aktivt en i dag. Rådmannen vurderer byggets bruk i denne forbindelse. Etter tidligere planer var Fayegården tenkt brukt av Halden kommunale voksenopplæring. Deres virksomhet pågår i dag i Os Alle 9, der kommunen leier bygget. Storgata 8. 3 etg. Storgata 8, 3 etg. eies av Halden Kommunale Pensjonskasse (HKP), og ble fraflyttet av leietaker desember HKP er nå i dialog med Halden kommune for utforming av lokalet. Det tas sikte på at arbeidene starter i januar. Etter arkitekts opplysninger vil anleggstiden være 6-8 mnd. Kommunalavdeling helse og omsorg vil bruke lokalene til sin virksomhet. Koordinerende fellestjenester, som i dag er lokalisert i Busterudgata 3 (St. joseph) vil omorganiseres og ta i bruk lokalene, sammen med øvrig del av kommunalsjefens stab. Busterudgata 3 vil da stå tom fra og med omlag august Svenskegata 5/ Jacob Blocks gate 4 Side 2 av 2 Side 12

13 Disponeringen eller tiltak for å komme å komme seg ut av leieforholdet med HKP har vært til behandling i utvalget tidligere. Siden den gang har HKP også hatt sak i sitt styre vedrørende denne eiendommen. HKP fattet slik vedtak: «Administrasjonen tar kontakt med Halden kommune for å kartlegge mulighetene for å etablere kommunale leiligheter for fremleie i Svenskegata5/Jacob Blocks gt 4. Administrasjonen kommer tilbake til styret med resultater av disse sonderingene i neste styremøte.» Rådmannen tolker dette dithen at HKP ikke ønsker å motta oppgjør for disse eiendommene, i størrelsesorden 12 mkr., gjennom overføring av flere mindre hus/parseller/tomter/leiligheter. Rådmannen har avtalt møte med HKP i sakens anledning. Busterudgata 3 St. Joseph HKP eier eiendommen, som har en bokført verdi i deres regnskap på 9 mill kr. Årlig leie for Halden kommune utgjør ca kr. Eiendommen vil bli stående tom i løpet av august 2014, og vil frem til det ha kapasitet til å huse midlertidig virksomhet. Formannskapet fatet i sak 2013/116 Byutvikling Tyska og Hollenderen, den slik vedtak: «Administrasjonen bes om å gjøre en samlet vurdering av saken basert på kommunens behov for fremtidige omsorgsboliger, samlokaliseringseffekter og en helhetlig økonomisk beregning med bl.a mottak av investeringstilskudd fra Husbanken, frigjøring av kapital og reduksjon av drifts og vedlikeholdskostnader ved salg av eksisterende boenheter og påregnelige netto leieforpliktelser. Saken sendes over til styret i HBU (Halden Byutvikling) for gjennomgang og anbefaling av saken ovenfor kommunen.» Rådmannen vil se dette arbeidet i sammenheng med utredninger knyttet til ulike tomtealternativer for omsorgsboliger, der St. Joseph kan være et alternativ. Side 3 av 3 Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Råderett over eiendommen gnr 160, bnr 160 fnr 1 "drosjebua" i Kirkegata Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I forbindelse med oppføringen av ny bybro i 1999 måtte Halden Taxi sin drosjesentralbod «drosjebua» flyttes noe lenger opp i Kirkeveien for å gjøre plass til brofestet på Tistas sydside. Halden kommune kjøpte Halden taxi sin tomt og inngikk avtale om feste av ny tomt der hvor drosjebua er plassert i dag. Halden Taxi har vokst ut av sine tidligere lokaler i drosjebua og har etablert seg i nye, større lokaler. Halden taxi ønsker derfor å selge drosjebua. Festeavtalens punkt 8 angir at drosjebua ikke kan benyttes til annen virksomhet enn alminnenlig drosjesentraldrift uten bortfesters (Halden kommune) samtykke. Festekontrakten sier også at festeavgiften ikke kan overdras til andre uten bortfesters samtykke. Halden Taxi ønsker punkt 8 i festeavtalen opphevet, slik at de kan selge drosjebua på det åpne markedet uten skranker, noe de mener vil redusere byggets verdi. Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål. Rådmannens innstilling: Side 14

15 Saksutredning: Bakgrunn Byttet av tomter mellom Halden Taxi og Halden kommune som fremgår av vedlagte avtale fra 2004 kom i stand etter ønske fra Halden kommune slik at man kunne fremføre den nye bybrua over Tista. Halden kommune betalte kr ,- for tomten, i tillegg ble det utført arbeider i forbindelse med flyttingen som ble dekket av Halden bybro AS. Som erstatning for den egeneide tomten ble det inngått avtale om feste av en kommunal tomt noe leger opp i Kirkeveien. Hensikten med avtalen var å gi Halden Taxi en like god erstatningstomt som den de selv tidligere eide. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Halden Taxi betaler festeavgift etter festeavtalen. Dersom festeavtalen transporteres vil det svares samme festeavgift til kommunen fra ny fester. Juridiske forhold Bakgrunnen for bestemmelsen i avtalen fra 2004 om begrensninger i råderetten var å sikre at ikke tomten ble benyttet til virksomhet som ikke var ønskelig fra kommunens side og at man ønsker kontroll med hvem som fester eiendom av kommunen. Rådmannen kan ikke se at disse behovene er så sterkt til stede at det er nødvendig å opprettholde vilkårene i dag. Kommunen kan styre bruken av denne eiendommen på samme måte som andre sentrumseiendommer gjennom plan- og bygingslovens regelverk. Dersom bygget skal benyttes til annet enn drosje sentral vil det høyst sannsynlig være behov for en bruksendring. I forbindelse med slik søknad vil også kommunens eiendomsavdeling bli varslet som grunneier av eiendommen. Heller ikke behovet for forhåndsgodkjenning av ny fester er særlig tungtveiende all den tid kommunen vil ha en avtale med ny fester om økonomisk kompensasjon. Betydning for kommunens næringsutvikling Det er i kommunens interesse å legge til rette for en god og fornuftig bruk av byens bygninger og byrom. Konklusjon Kommunen sier ensidig opp punkt 8 i festeavtalen mellom Halden kommune og Halden Taxi av gjeldende grunn til drosjesentralbod og tilhørende biloppstillingsplasser Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Håvard Tafjord Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Salg av kommunale eiendommer - 160/ / / /0631 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Administrasjonen har innhentet takst på eiendommene gnr. 160 bnr. 112 og 113 (heretter benevnt Torget 1/Basarene), gnr. 66 bnr. 154 (heretter benevnt Svenskegata 13) og gnr. 62 bnr. 631 (heretter benevnt Wærnsgate 12A) med tanke på mulig salg. Rådmannens innstilling: Kommunen selger Svenskegata 13 og Wærnsgate 12A. Salget skjer fortrinnsvis til takst eller høystbydende over takst. For bud under takst vurderer administrasjonen hvorvidt budet skal aksepteres. Torget 1/Basarene selges ikke. Saksutredning: Bakgrunn Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon og salg av kommunal eiendom vurderes fortløpende. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Økonomi Side 20

21 Salg vil frigjøre kapital. Det er innhentet takst på de ulike eiendommene: - Svenskegata 13: anslått markedsverdi er kr (Næringstakst) - Wærnsgate 12A: anslått markedsverdi er kr (Boligsalgsrapport) - Torget 1/Basarene: anslått markedsverdi er kr (Næringstakst I det følgende vil de enkelte eiendommene bli beskrevet nærmere. Svenskegata 13 har tidligere huset bl.a. buntmaker og voksenopplæring. Bygget er p.t. ikke utleid. Kommunen har i senere tid mottatt henvendelse fra en potensiell leietaker, men henvendelsen ble avslått da bygget ble vurdert i for dårlig stand til utleie. I taksten fremgår det at «bygget har et stort etterslep på vedlikehold. En del avskalling på murpuss på fasader utvendig, vinduer må påregnes byttet, taktekke må byttes på sikt, el, vvs og ventilasjonsanlegg må oppgraderes. Fukt/sopp på vegg innvendig i 2. etasje, gulv i 1. etasje har fuktskader. Det må påregnes å oppgradere alle innvendige overflater.» En omfattende og kostbar restaurering/oppussing må påregnes før bygget kan bli inntektsbringende for kommunen. I kommunens situasjon vurderes det som hensiktsmessig å selge bygget. Administrasjonen mener for øvrig at taksten synes noe høy, både med tanke på markedssituasjonen og byggets tekniske stand. Wærnsgate 12A er del av en tomannsbolig i et veletablert boligområde ved Rødsfjellet. Boligen har inntil nylig fungert som prestebolig. Per dags dato leies den ut til privatpersoner. Boligen er seksjonert og utgjør således et eierseksjonssameie. Den andre seksjonen er eid av en privatperson. Det er to hovedårsaker til at kommunen bør avhende denne eiendommen. For det første har det vist seg å være utfordrende å sitte som den ene av to parter i et eierseksjonssameie. Eierseksjonsloven har bl.a. bestemmelser om at fellesarealer (tak, yttervegg m. m) skal vedlikeholdes forsvarlig. Kommunens økonomiske situasjon for tiden medfører at man vanskelig vil kunne etterleve sine plikter i et slikt sameie. I dette tilfellet har det skapt et problemfylt forhold til den andre seksjonseieren. For det andre har Borg Bispedømme i korrespondanse med administrasjonen i kommunen ytret at man p.t. ikke har behov for mer enn en prestebolig. Bispedømmet er imidlertid klare på at behovene for prestebolig kan bli andre med tiden. Dette er så vidt administrasjonen kan se ingen grunn til å beholde Wærnsgate 12A. For prester er det slik at boligen er en del av tilsettingsvilkårene for stillingen. Presteforeningen vedtok i 2002 standardkrav for boliger. Disse kravene gjelder alt fra tomtens beskaffenhet til selve boligen. Sammenfattet sier man at «presteboligene skal ha en bomessig kvalitet på høyde med dagens krav til bostandard. Administrasjonen vurderer det dit hen at Wærnsgate 12A ikke ville oppfylle kravene som stilles. Videre vurderes det slik at dersom det senere oppstår behov for mer enn en prestebolig, bør dette løses når problemstillingen oppstår. Basarene er et kombinert næringsbygg på byens sydside. Bygningen er fra 1883 og er oppført som verneverdig. Bygningens verneverdi medfører begrenset handlefrihet når det kommer til vedlikehold og rehabilitering. I taksten fremkommer det at bygningen har noe setningsskader. Bygget huser i dag leietakerne AG Foto, Lotus Blomster, Frisørbasaren og Lunsjbaren. Samlet årlig leieinntekt er ca. kr Bygget har begrensede inntekter på utleie, og er relativt dyrt å drifte. Likevel mener ikke administrasjonen at bygget bør avhendes. Bygget er en viktig del av Haldens historie og det er et bygg mange av byens innbyggere føler nærhet og tilknytning til. Dersom bygget selges Side 21

22 mister man kontroll over forvaltning og bruk, noe som trolig vil vekke reaksjoner i byens befolkning. Konklusjon Kommunen bør selge Svenskegata 13 og Wærnsgate 12A. Kommunen bør ikke selge Torget 1/Basarene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Håvard Tafjord Side 22

23 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter - ny behandling Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kjøp av tilleggsarealer til nytt dagsenter har vært opp til politisk behandling flere ganger tidligere. Formannskapet traff i møte følgende vedtak: «1. Administrasjonen bes ta fram en reguleringsplan for området. 2. Administrasjonen utarbeider et alternativt forslag til kommunestyrets behandling, slik at en får en mer omfattende vurdering om det kjøpet som skal foretas.» Formannskapet hadde saken opp til ny behandling i møte og traff dette vedtak: «1. Rådmannen bes lage en reguleringsplan for området for området der Båstadlund dagsenter er planlagt. 2. Sak om eventuelt kjøp av tilleggsarealer legges fram etter at reguleringsplanen er godkjent.» Kommunestyret egengodkjente ny reguleringsplan for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter (plan-id G 682) med følgende vedtak: «1. I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling godkjennes forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter (plan-id G-682). Plandokumentene består av plankart datert , bestemmelser datert sist revidert , og planbeskrivelse datert sist revidert Det forutsettes at byggesaken kommer til politisk behandling.» Side 23

24 Administrasjonen tok kontakt med eier av naboeiendommen , og mottok tilbud om kjøp av den angjeldende tomten for kr ,-. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for næring og eiendom vedtar å oversende saken til formannskapet med anbefaling om at rådmannen gis fullmakt til å kjøpe del av eiendommen gnr 64, bnr 16 for inntil kr ,- Kjøpesummen dekkes over prosjektet, og det åpnes for tilleggsbevilgning på inntil kr ,-. Bevilgningen dekkes med bruk av lånemidler. Saksutredning: Bakgrunn Det er avsatt kr til utvidelse av Båstadlund dagsenter. Prosjektet var innledningsvis prosjektert som et to-etasjers bygg. Prosjektet er senere omprosjektert til en en-etasjesbygning. Omprosjekteringen medfører en bedret situasjon for brukere og ansatte. Omprosjekteringen medfører også behov for noe større areal. Omprosjekteringen medfører også behov for et noe større tomteareal som følge av alt på et plan. Kommunestyret egengodkjente reguleringsplan for dette formålet Kommunen har anledning til å erverve deler av naboeiendommen gnr 64, bnr 16. Prisen for tomten er nå satt av selger til kr ,- Bygget på Båstadlund dagsenter er prosjektert som en en-etasjes bygning. Dette medfører at senteret blir enklere å administrere ved at all virksom het i bygget skjer på ett plan. Videre vil omprosjekteringen medføre at behov for 2 heiser bortfaller. Det er rådmannens oppfatning at denne løsningen er bedre enn det opprinnelige forslaget. Viser til tidligere vedtak i saken. Et dagsenter i en etasje krever mer areal enn tilsvarende senter i to etasjer, arealet er tilgjengelig på naboeiendommen, og eier har sagt seg villig til å selge. Prisen er satt til kr ,-. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Det er av stor viktighet at prosjektet dagsenter Båstadlund blir ferdigstilt snarest mulig. Rådmannen har fått bestilling på å regulere eiendommen, arbeidet er nå sluttført med kommunestyrets endelige vedtak em å egengodkjenne reguleringsplanen. Økonomi Prisen for tomten er satt til kr ,- Dette er kr høyere enn prisen som ble krevet for ett år siden. Prisøkningen er av selger begrunnet i rentetap i den lange perioden saken har pågått. Rådmannen finner ikke grunn til å inngå videre forhandlinger med selger da det tidligere er gjennomført forhandlinger i flere runder uten at man har oppnådd å få redusert prisen. Juridiske forhold Dersom hovedutvalg for næring og eiendom vedtar å kjøpe tomten og formannskapet frigir midler til kjøp, vil rådmannen straks utarbeide kjøpsavtale og gjennomføre kjøpet fra eier av gnr 64, bnr 16. Side 24

25 Personal- og organisasjonsspørsmål Ansattes representanter er opptatt av fremdrift, og ønsker en avklaring av blant annet tomtekjøpet for å få satt nye Båstadlund dagsenter i drift. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser Brukerne av dagsentertjenestene er i dag lokalisert på Båstadlund, Asak skole, B.R.A.- veien. Samlokalisering i moderne lokaler på ett plan på Båstadlund vil gi brukerne et svært godt tilbud. Alternative løsninger Dersom man holder fast på å bygge nytt dagsenter på Båstadlund, men uten å benytte tilleggsarealet på naboeiendommen må enten prosjektet reduseres, eller det må bygges i to etasjer. Reguleringsplanen ble vedtatt med en tillatt mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng, men det ble i vedtakets punkt 2 lagt inn et forbehold om at byggesaken skulle forelegges politisk behandling. Bakgrunnen for punkt 2 var at medlemmene i Hovedutvalg for plan teknisk og miljø var bekymret for byggehøyden mot nabo i vest, og derfor ønsket å sikre at fasadene mot vest skulle holdes lave. Ved bygging i to etasjer vil dette vanskeliggjøres. Vurdering av løsningsmulighetene Rådmannen mener at bygging på ett plan er å foretrekke ut fra en helhetsvurdering. Det gir minst naboulemper, det gir et enkelt bygg uten heiser som blir godt tilpasset brukerne og de ansatte ved dagsenteret. Konklusjon Rådmannen anbefaler at nabotomten kjøpes, og at prosjektet dagsenter Båstadlund videreføres. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Håvard Tafjord Side 25

26 Harald Eugen Jensen Båstadlundveien Halden Halden Håvard Tafjord AD. KJØP AV EIENDOM Viser til telefonsamtale med deg i går, vedrørende kjøp av tomt, som Halden kommune ønsker å kjøpe for utbygging av Båstadlund dagsenter. Viser også til tidligere dialoger angående interesse for kjøp av tomt, en sak som har pågått i nærmere fire år uten en endelig avgjørelse. Takst for tomt ble satt til kr. I kontakten med deg i går, angående en endelig avgjørelse i saken, ble opprinnelig ovenstående takst fastholdt. Jeg ga uttrykk for min opplevelse av trenering av denne saken, som har ført til tap av blant annet renteinntekter. Man må her legge til grunn at salgstakst lydende kr. ble satt for snart fire år siden. Jeg ønsker ikke å kreve noe for eventuell prisstigning i eiendomsmarkedet, men jeg krever en kompensasjon på kr. for rentetap. Prisen på tomta blir da kr. Med tanke på hva denne saken har kostet i form av tid og påkjenning, mener jeg at dette er et rimelig krav. Med hilsen Harald Eugen Jensen Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2012/ Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Roar Vevelstad, Arild Børstad, Elin Cathrine Hagen- Tafjord Sammendrag av saken: Det er avsatt kr til utvidelse av Båstadlund dagsenter. Prosjektet var innledningsvis prosjektert som et to-etasjers bygg. Prosjektet er senere omprosjektert til en en-etasjesbygning. Omprosjekteringen medfører en bedret situasjon for brukere og ansatte. Omprosjekteringen medfører også behov for noe større areal. Omprosjekteringen medfører også behov for et noe større tomteareal som følge av alt på et plan. Kommunen har anledning til å erverve deler av naboeiendommen gnr 64, bnr 16. Prisen for tomten er satt av selger til kr ,- Rådmannens innstilling: Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å kjøpe del av eiendommen gnr 64, bnr 16 for inntil kr ,-. Kjøpesummen dekkes over prosjektet og det åpnes for tilleggsbevilgning på inntil kr ,- for tomtekjøpet. Bevilgningningen dekkes med bruk av lånemidler. Saksutredning: Bakgrunn Bygget på Båstadlund dagsenter er prosjektert som en en-etasjes bygning. Dette medfører at senteret blir enklere å administrere ved at all virksom het i bygget skjer på ett plan. Videre vil Side 29

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00.

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer