Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene"

Transkript

1 Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene Advokat Roar R. Lillebergen Copyright 2011 Foyen All Rights Reserved.

2 1. Kort om tema Vedlikehold Felleskostnader Tilbakelevering

3 1.1 Rettskildebilde Lov nr 17: Husleieloven Leieavtalen inneholder ofte bestemmelser som skjerper vedlikeholdsplikten for leietaker Lov nr 06: Lov om husleie (opphevet) (overgangsbestemmelser i Husleieloven 13-2) Husleielovens senterområde er den tradisjonelle utleiebolig Copyright 2011 Foyen All Rights Reserved.

4 1.2 Standardkontrakt I kurset benyttes Standardkontraktene utarbeidet av Huseiernes Landsforbund, Foreningen Næringseiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund, men også andre standardkontrakter finnes. Ikke en standardavtale i lovens forstand, jf husleieloven 1-3.

5 1.3 Rettskildebilde Den tradisjonelle utleiebolig Utleiers egen bolig mv Lokaler

6 2. Leieforholdets start Tilstand Avtaleregulering

7 2.1 Utgangspunktet tilstanden ved overleveringen Leieforholdets start - utgangspunktet for tilstanden ved tilbakelevering Husrommet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen, jf husll 2-2 Lokalene skal passe til de formål tilsvarende lokaler normalt brukes til på avtaletidspunktet LG Offentligrettslige krav Husll 2-17, standard leieavtale punkt 10 LB

8 LG :..legger lagmannsretten til grunn at hovedårsaken til de store skadene er at området ikke har vært tilstrekkelig godt fundamentert for tung trafikk. Når området likevel ble leiet ut til A som B visste drev med service og salg av tunge kjøretøy, må det derfor være påregnelig at skader kunne oppstå

9 2.2 Tilstanden i leieperioden overordnet målsetning Målsetning: Å opprettholde leieobjektets standard i leieperioden Kontrakten: Ansvarsområdene for vedlikehold fordeles mellom partene.

10 3 Vedlikehold fordelingen mellom partene

11 3.1 Lovens ansvarsfordeling Husll. 5-3: leiers ansvar. Alt annet vedlikehold er utleierens ansvar Utleierens plikter gjelder både lokalene, bygningen og fellesanlegg for strøm, vann, kloakk mv. Tosidig: 1) Hindre at mangler oppstår 2) Reparere eventuelle mangler

12 3.1.1 Husll. 5-3 Leierens plikter å; Vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og liknende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr.

13 3.1.2 Tilfeldig skade Eks: Innbrudd, brann, lekkasje Husleieloven: Regnes ikke som vedlikehold Utbedring av tilfeldig skade regnes ikke som vedlikehold etter annet ledd (Husll 5-3) Standard leieavtale: Del av vedlikehold, jf. punkt 13 (2).

14 3.2 Standard leieavtale for næringslokaler (brukte/ som de er lokaler) 3. utgave 11/10

15 3.2.1 Utleiers vedlikeholdsplikt Kontrakten punkt 12 Utvendig vedlikehold Fellesarealer Offentligrettslige krav, dog delt ansvar med leietager

16 3.2.1 Utleiers vedlikeholdsplikt Merk skille mellom bekoste og besørge Sammenlign med hva som inngår i felleskostnadene Innretning anbrakt av leietaker - Eks: Oppvaskmaskin Utskiftning

17 3.2.2 Grensen mellom vedlikehold og utskiftning Vedlikehold omfatter normalt ikke utskiftning av gjenstander, men Dette kan fravikes i avtale På hvilket tidspunkt er en gjenstand moden for utskiftning?

18 3.2.2 Grensen mellom vedlikehold og utskiftning Ot.prp.nr.82 ( ) Det framgår av (...) annet punktum at det påhviler utleieren å skifte ut gjenstander som tilhører ham, hvis ikke annet er avtalt. Når de gjenstander det her gjelder er så nedslitt at det ikke lenger er regningssvarende å reparere dem, er det utleiers plikt å foreta utskifting. På hvilket tidspunkt den aktuelle gjenstanden er moden for utskifting, vil alltid måtte bero på en konkret faglig vurdering. Utleieren plikter både å forestå selve utskiftingen, og å dekke alle utgifter som påløper i den forbindelse. Utskifting av deler av tingen må som oftest betraktes som vedlikehold, og påhviler således leieren. Må for eksempel en av platene på en komfyr skiftes, er det leierens oppgave å forestå utskifting. Må derimot hele komfyren skiftes, er det utleiers plikt å skaffe ny.

19 3.2.2 Grensen mellom vedlikehold og utskiftning - eksempler Kjøleskap utskiftning av kjøleaggregat Delens normale levetid Kostnadens størrelse Ventilasjon utskiftning av kanal+vifte (lite anlegg)

20 3.3 Leietakers vedlikeholdsplikt Kontraktens punkt 13 Innvendig Overflatebehandling Nødvendig fornyelse og utskiftning Normale intervaller Utskiftning av slitasjedeler og enkle reparasjoner Det vanlige spm: Ikke hva, men når og i hvilket omfang/standard.

21 3.4 Standarden på vedlikeholdet To spørsmål: 1. Hvilken standard? 2. Når skal vedlikeholdet utføres?

22 3.4.1 Husleieloven Utleier Lovens ordning: Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å holde utleid husrom og eiendommen for øvrig i den stand som leieren har krav på etter reglene i lovens kapitel 2, se husll 5-7 Forarbeidene: Utleier skal holde husrommet i den stand det var i ved overleveringen. Leietaker Må blant annet sees i sammenheng med 10-2 om krav ved tilbakeleveringen, og Forholdene ved overtakelsen. Løpende plikt til vedlikehold

23 3.4.1 Husleieloven Husleieloven Ved tilbakeleveringen skal husrommet med tilbehør være ryddig, rengjort, og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den verdiforringelsen som skyldes alminnelig slit og elde.

24 3.4.2 Standard leieavtale for næring Utleier pkt. 12 Alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Utskiftning Alminnelig godt vedlikehold, drift og renhold av fellesarealer Leietaker må akseptere alminnelig slitasje

25 3.4.2 Standard leieavtale for næring Leietaker punkt 13 Leietaker skal utføre sine vedlikeholdsplikter uten ugrunnet opphold, med normale intervaller På en forskrifts- og håndverksmessig god måte Hva er normale intervaller? Hva sier kontrakten? Eks: Byens beste hotell Høy standard og tidsmessig til enhver tid

26 3.4.3 Vurdering av om plikten til å utføre vedlikehold er oppfylt - Konkret vurdering - Levetidsbetraktninger - Byggforskserien Copyright 2011Foyen All Rights Reserved.

27 4. Manglende vedlikehold

28 4.1 Husleieloven Fra leietakers side; Husll. 5-8 Utleieren kan kreve erstatning for tap som følge av at leieren ikke oppfyller sine plikter etter 5-1 til 5-6. Dette gjelder likevel ikke så langt leieren godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor leierens kontroll som leieren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet følgene av. Kun erstatningsansvaret som reguleres av 5-8. I praksis vil ofte heving eller oppsigelse være mest relevant ved leiermislighold. Heving reguleres av 9-9 og oppsigelse av 9-5.

29 4.1 Husleieloven Fra utleiers side; Husll 5-7 Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter 5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold på leierens side, kan leieren kreve retting etter 2-10, avslag i leien etter 2-11 annet ledd forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter 2-12, kreve erstatning etter 2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter 2-15.

30 4.2 Standard leieavtale for næring Fra leietakers side: Punkt 19 i standard leieavtale Fra utleiers side: Punkt 18 i standard leieavtalen Hva med tilbakehold av leie/motregning? Prisavslag - vesentlighetskrav Erstatningens størrelse

31 5 Universell utforming Ikke vedlikehold Særskilt regulert i standardkontrakten

32 5.1 Universell utforming Hvem skal ta kostnadene med universell utforming? Diskriminering og tilgjengelighetsloven Spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens 9. Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon Adkomsten lå et trinn over gateplan frisør pålagt å etablere trinnfri adkomst Leietakers ansvar ikke utleiers.

33 5.2 Universell utforming Pkt 10 bruk av leieobjektet ny bestemmelse om universell utforming Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12 (3). Denne ansvarsfordelingen gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige kravet.

34 6 Felleskostnader Sammenhengen med vedlikeholdet Hva er avtalt?

35 6.1 Om felleskostnader Det finnes ingen rettslig definisjon av begrepet felleskostnader Dekker kostnader forbundet med drift av eiendommen Eiendomsskatt Copyright 2011 Foyen All Rights Reserved. 35

36 6.2 Om felleskostnader Oppregningen i vedlegget er ment som eksempler på forhold som inngår i felleskostnadene dersom tilbudet eksisterer, og ikke som en angivelse av hva som skal inngå per leiestart. Innholdet vil kunne endre seg i leietiden, for eksempel som følge av innføring av nye servicetilbud eller offentligrettslige krav.

37 6.3 Ulike modeller for avtaleregulering Eksempel 1

38 6.4 Ulike modeller for avtaleregulering Eksempel 2

39 6.5 Grensen mellom eierkost og leierkost Standard leieavtale for næringslokaler pkt 12 (2): Det påhviler utleier å besørge at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, men slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker. Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige fellesarealer. Utgifter etter dette avsnitt dekkes som felleskostnader

40 6.6 Tolkning av bestemmelser om felleskostnader Konkret vurdering av den enkelte avtale Normalt aksepteres et skille mellom vedlikehold som omfattes av felleskostnader, og utskiftning, påkostning mv som ikke omfattes.

41 6.7 Påslag/administrasjonspåslag Administrasjonsgebyr for beregning av fordeling av felleskostnader LB : Oppregningen i kontrakten 4 kan etter lagmannsrettens oppfatning ikke anses uttømmende, men når 4 sammenholdes med bestemmelsen om reelle fellesutgifter i 3, er det etter lagmannsrettens oppfatning klart at det er de faktiske fellesutgiftene som skal fordeles på leietakerne. Avtalen gir ikke hjemmel for at Grini Eiendom kan belaste leietakerne for høyere beløp enn selskapet selv har betalt, og den gir heller ikke hjemmel for generelle påslag eller gebyrer. Kontraktens ordlyd trekker klart i denne retning.

42 6.7 Påslag/administrasjonspåslag Bevisførselen under ankeforhandlingen (både vitneforklaringer og dokumentasjon) bekrefter at også i bransjen er den generelle oppfatning at påslag ikke kan gjøres gjeldende uten at det er avtalt. I saken her er dessuten Grini Eiendom den profesjonelle part, og det var morselskapet Centraltrykkeriet som utformet kontrakten. Det er da nærliggende å tolke kontrakten i disfavør av Grini Eiendom som burde sørget for nødvendig avtaledekning dersom selskapet ville fakturere med påslag. Lagmannsretten er ikke uten forståelse for anførselen om at Grini Eiendom ikke kan drives til selvkost, men må sørge for overskudd i virksomheten. Poenget er imidlertid at selskapet ikke kan skaffe seg fortjeneste ved ensidig å beregne påslag, men må sørge for å ha hjemmel for dette i de avtaler som inngås.

43 6.8 Kontroll av felleskostnadene I hvilken utstrekning vurderes nivået på felleskostnadene før avtaleinngåelse? Kan være vanskelig å gjøre innsigelser gjeldende Må man tåle enhver økning? Fremleggelse av budsjett Kostnadsoversikt Stipulerte kostnader Historiske kostnader Eiendommens fordelingsnøkkel Hvilke andre leietakere er det i eiendommen?

44 6.9 Utleie av hel eiendom Standardavtale for næringsbygg (Brukt bygg/ som det er ) pkt 8(5): Leietaker dekke alle kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg, herunder kostnader som fremgår av vedlagte oversikt, jf Utleier dekker kun kostnadene som uttrykkelig er angitt i denne leieavtale.

45 7. Lokalene skal tilbakeleveres ved opphør av leieforholdet Husleieloven 10-2: Den dagen leieforholdet opphører, skal leieren stille husrommet med tilbehør til utleierens disposisjon. Er ikke annet avtalt, regnes tilbakelevering for skjedd når utleieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet. Standardavtalen pkt 20(1): Ved fraflytting skal utleieren umiddelbart gis adgang til leieobjektet.

46 7.1 Lokalenes tilstand ved tilbakelevering Husleieloven 10-2 annet ledd: Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler som utleieren selv plikter å utbedre. Utgangspunkt for vurderingen er leieobjektets tilstand ved Overtakelsestidspunktet Ved forlengelse av leieforholdet, er det opprinnelige overtakelsestidspunkt eller tidspunkt for fornyelse/forlengelse? (LB ) Annet kan være avtalt

47 7.2 Lokalenes tilstand ved tilbakelevering Avklare lokalenes tilstand ved innflytting og fraflytting Overtakelsesbefaring og utarbeidelse av særskilt dokumentasjon for lokalenes tilstand på overtakelsestidspunktet Undersøk lokalene på utflyttingstidspunktet. Senere kan det være vanskelig å fremme krav (TOSLO ), Husleieloven 10-3(2): Kravet må være framsatt innen rimelig tid etter at utleieren burde ha oppdaget mangelen. Standarden pkt 20: I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering. Fradrag for normal slit og elde Konkret vurdering

48 7.3 Manglende vedlikehold leietakers utbedringsplikt og erstatningsplikt Husleieloven 10-3(2): Er husrommet i dårligere stand enn hva som er avtalt eller fastsatt i 10-2, kan utleieren kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Leiers plikt er objektiv. Ikke fritaksgrunn/manglende ansvar. Kompensasjon av nødvendige utgifter til utbedring TOSLO konkret gjennomgang Leier plikter også å fjerne ulovlige innretninger og gjenstående løsøre, rengjøre og rydde lokalene.

49 7.4 Endringer i lokalene etter standardavtalen Pkt 15 Ved samtykke til endringsarbeider skal utleier dersom leietaker krever det, skriftlig ta stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må omgjøre endringsarbeidene. Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger at leieobjektet settes tilbake i sin opprinnelige stand.

50 Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene Advokat Roar R. Lillebergen

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips line ravlo-losvik, trude gran m.fl. 100 næringseiendomstips Wikborg Rein 2014 Redaktører: Line Ravlo-Losvik og Trude Gran Design og sats: Ferskvann Reklamebyrå as Omslagsfoto: Ilja Hendel Trykk: Rolf

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer