Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Seminar om «Prosjekt behovsplan for omsorgsbygg kl Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede er også invitert til å delta på seminaret. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING OH-26/15 ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 OH-27/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE OH-28/15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTE - GLENNE GÅRD AS OH-29/15 ÅRSBERETNING 2014 OH-30/15 ÅRSREGNSKAP 2014 Ski, Knut Tønnes Steenersen leder

2 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse Sakliste OH-16/15 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORGEN OH-17/15 ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN OH-18/15 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN OH-19/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL SKI MATHANDEL - ÅSENVEIEN 1 OH-20/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 OH-21/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD Protokoll Forfall: Ayfer Ingebretsen (AP Wencke Wiik (H) Vara: Karen Gjetrang (AP) Trude C. Nilsen (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent. Fra administrasjonen møtte kommunalsjef Eli Thomassen, Nina Ansethmoen og Irén Hagen.

3 Dokumenter som ble delt ut i møtet: Melding om vedtak fra eldrerådet i sakene; - Ski kommunes tilbud til pasienter ved livets slutt. - Årsrapport for trygge lokalsamfunn i Ski kommune Orientering om arbeidet med kommunal øyeblikkelig hjelp Døgntilbud. Melding om vedtak fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i sakene; - Årsrapport for trygge lokalsamfunn i Ski kommune Orientering om arbeidet med kommunal øyeblikkelig hjelp Døgntilbud. Invitasjon til fredsmarsj 10. mai. OH-16/15 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORGEN Forslag til vedtak: Ski kommune avgir høringssvaret som fremkommer i vedlegg a) «Høringssvar lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen». Svaret oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Ski kommune avgir høringssvaret som fremkommer i vedlegg a) «Høringssvar lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen». Svaret oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. OH-17/15 ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN Forslag til vedtak: Utvalg for omsorg- og helse tar endringer i alkoholforskriften til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Utvalg for omsorg- og helse tar endringer i alkoholforskriften til orientering. Side 2

4 OH-18/15 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN Forslag til vedtak: Utvalg for omsorg - og helse avgir følgende høring: Denne saken inneholder like mange næringspolitiske sider som ruspolitiske. Næringen har behov for langsiktighet og forutsigbarhet for sine investeringer, og kommunen har et ansvar for å håndheve alkohollovens bestemmelser. Det er mange arbeidsplasser knyttet til næringen både når det gjelder salg av alkohol i butikk, hvor bl.a. bevilling til salg av alkohol er et konkurransefortrinn, og på serveringssteder i bl.a. Ski. På den annen sider er ikke alkohol en vanlig vare, men en vare som er undergitt restriksjoner for både produksjon og omsetning. Utvalget tror ikke at kommunens alkoholpolitikk bestemmes hvert fjerde år når bevillingene behandles. Hvilken alkoholpolitikk kommunen ønsker å føre, må først og fremst fastsettes i Ruspolitisk handlingsplan og vises ved hvordan kommunen opptrer i praksis. De føringer planen gir, bør være bestemmende for hvordan kommunen håndterer brudd på alkoholloven, skjenketider, hyppighet og kvalitet kontrollene, og ikke minst samarbeid med bl.a. bransjen om et godt uteliv som er til mest mulig glede og minst mulig sjenanse for innbyggerne. Utvalget er enig i at den foreslåtte endringen i Alkoholloven 1-6 vil bety mindrearbeid for kommunen og mer langsiktighet for bevillingshavere, særlig alternativ 1b som bety at det ikke settes noen tidsavgrensning på bevillingene. Etter denne bestemmelsen skal kommunen, om det anses nødvendig, likevel kunne bestemme at de skal vedtas på nytt. Når det gjelder fordeler og ulemper, fremkommer disse under saksopplysninger. Dersom man skal fjerne tidsbegrensingen vil det være viktig å sette tydelige mål i handlingsplanen, praktisere inndragning ved brudd på alkoholloven, gjennomføre effektiv kontroll og etablere et godt samarbeid med bransjen. Det siste er allerede i gang ved at det er etablert et samarbeid mellom follokommunene og politiet med sikte på å få til et godt samarbeid med særlig utelivsbransjen. Utvalget anbefaler å tiltre forslag til pkt 1 alternativ 2 og pkt 2. Utvalg for omsorg og helses behandling: Bård Hogstad (SV) fremmet følgende endring til forslag til vedtak, siste avsnitt: «Ski kommune støtter alternativ 1 i pkt. 1 og pkt. 2. Ski kommune mener det er viktig å sikre en helhetlig gjennomgang av alkoholpolitikken i hver kommunestyreperiode.» Votering: Forslag til vedtak ble satt opp mot Hogstads forslag til vedtak og forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 1 (1SV) stemme. Side 3

5 Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Utvalg for omsorg - og helse avgir følgende høring: Denne saken inneholder like mange næringspolitiske sider som ruspolitiske. Næringen har behov for langsiktighet og forutsigbarhet for sine investeringer, og kommunen har et ansvar for å håndheve alkohollovens bestemmelser. Det er mange arbeidsplasser knyttet til næringen både når det gjelder salg av alkohol i butikk, hvor bl.a. bevilling til salg av alkohol er et konkurransefortrinn, og på serveringssteder i bl.a. Ski. På den annen sider er ikke alkohol en vanlig vare, men en vare som er undergitt restriksjoner for både produksjon og omsetning. Utvalget tror ikke at kommunens alkoholpolitikk bestemmes hvert fjerde år når bevillingene behandles. Hvilken alkoholpolitikk kommunen ønsker å føre, må først og fremst fastsettes i Ruspolitisk handlingsplan og vises ved hvordan kommunen opptrer i praksis. De føringer planen gir, bør være bestemmende for hvordan kommunen håndterer brudd på alkoholloven, skjenketider, hyppighet og kvalitet kontrollene, og ikke minst samarbeid med bl.a. bransjen om et godt uteliv som er til mest mulig glede og minst mulig sjenanse for innbyggerne. Utvalget er enig i at den foreslåtte endringen i Alkoholloven 1-6 vil bety mindrearbeid for kommunen og mer langsiktighet for bevillingshavere, særlig alternativ 1b som bety at det ikke settes noen tidsavgrensning på bevillingene. Etter denne bestemmelsen skal kommunen, om det anses nødvendig, likevel kunne bestemme at de skal vedtas på nytt. Når det gjelder fordeler og ulemper, fremkommer disse under saksopplysninger. Dersom man skal fjerne tidsbegrensingen vil det være viktig å sette tydelige mål i handlingsplanen, praktisere inndragning ved brudd på alkoholloven, gjennomføre effektiv kontroll og etablere et godt samarbeid med bransjen. Det siste er allerede i gang ved at det er etablert et samarbeid mellom follokommunene og politiet med sikte på å få til et godt samarbeid med særlig utelivsbransjen. Utvalget anbefaler å tiltre forslag til pkt 1 alternativ 2 og pkt 2. OH-19/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL SKI MATHANDEL - ÅSENVEIEN 1 Forslag til vedtak: Waris & Co v/ Zain Waris gis bevilling til salg av alkohol i gruppe 1 (dvs. maks 4,7 volumprosent alkohol) ved Ski Mathandel, Åsenveien 1, 1400 Ski ut inneværende bevillingsperiode. Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for salgsbevillingen. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 4

6 Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Waris & Co v/ Zain Waris gis bevilling til salg av alkohol i gruppe 1 (dvs. maks 4,7 volumprosent alkohol) ved Ski Mathandel, Åsenveien 1, 1400 Ski ut inneværende bevillingsperiode. Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for salgsbevillingen. OH-20/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 Forslag til vedtak: Årsrapport for trygge lokalsamfunn 2014 tas til orientering Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse er: Årsrapport for trygge lokalsamfunn 2014 tas til orientering OH-21/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering. OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Saken tas til orientering. Side 5

7 Antall UK meldinger; Antall PLO meldinger; Kommentar: Det er per pasienter tilhørende Ski kommune, innlagt i sykehus. Av de er foreløpig 9 personer meldt med mulig behov for tidsbegrenset opphold i sykehjem. Det er 1 bruker som ligger på "overliggerdøgn" fra mars til april i påvente av korttidsplass (fikk plass ). Av de som er meldt innlagt sykehus i mars har 3 bruker vært meldt innlagt 2 ganger, og ingen brukere har vært innlagt mer enn 2 ganger.

8 Brukere utskrevet til (sammenliknet samme perioder alle år); Hjem Mottak Korttid Brukere som ikke tidligere har mottattpo-tjenester KTO Hjemmesykepleie KTO 2014 Hjemmesykepleie 2015 KTO 2015 Hjemmesykepleie

9 Overliggerdøgn; Ventliste korttid/rehabilitering/avlastning i sykehjem og korttidsplass Kråkstadtunet;

10 Korttidsplasser belagt med langtidsventere; Plasser definert som korttid 2014: Korttid belagt med langtidsventere 2014 Plasser definert som korttid 2015: Korttidsplasser belagt med langtidsventere Antall brukere som har valgt privat utfører til praktisk bistand. fritt brukerbrukervalg

11 Innsigelser til Ahus Ant brukere med bet.krav Antall krav om betalingsdøgn Antall brukere-innsigeler Antall døgn-innsigelser Ant døgn medhold i innsigelse 10 0

12 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arkiv: H41 &40 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 19/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse 23/ ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger fram sak om å starte opp arbeidet med å utarbeide en behovsplan for omsorgsbygg for perioden Behovsplanen skal gi en oversikt over kapasitetsbehovet for omsorgsbygg i årene framover, og angi prinsipper for lokalisering av omsorgsbygg og alternative lokaliseringer. Saksopplysninger: Folketallet i Oslo og Akershus vil øke med om lag personer de neste 20 årene. Ferdigstillelse av Follobanen vil særlig påvirke befolkningsveksten i Ski kommune. Befolkningsprognoser tilsier en årlig vekst på mellom to og tre prosent. Dette innebærer en økning fra dagens innbyggere til mellom til innbyggere i Det er forventet en sterk økning i antall eldre mennesker i årene framover. I Ski forventes gruppen 67 + å øke med ca. 50 prosent fram til Antallet yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne øker, og det gjør også antallet personer med psykisk sykdom. Dette tilsier en kapasitetsvekst for omsorgsbygg i årene framover. Det må settes av arealer til formålet. Behovsplanen vil gi et grunnlag for framtidige investeringsbudsjetter. Hvor omsorgsbygg er lokalisert og hvordan de er utformet er vesentlig. Høy arealutnyttelse og bevisst lokalisering av ulike virksomheter som omsorgsbygg kan skape gode lokalmiljøer og byer. Det må legges til rette for at omsorgsbygg er tilgjengelige ved bruk av kollektivtransport, gange og sykling. Organisering, forankring og hensikt Arbeidet med å utarbeide en behovsplan for omsorgsbygg er organisert som et prosjekt. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe, og prosjektgruppen består av en rekke virksomhetsledere innen levekår. Prosjektgruppen ledes av samfunnsplanlegger Ingvild Belck- Olsen. Prosjektets tidsramme er Prosjektet er blant annet forankret i en rekke verbalforslag i kommunestyret (sak FS 2/15 Oppfølging av kommunestyrets verbal- og oversendelsesvedtak ) 1. Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av eldretun. Side 2

13 3 2. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak der det totale behovet for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger i Ski kommune blir vurdert fram mot Behovet for å bygge et nytt fjerde sykehjem og hvor dette lokaliseres, bør inngå i utredningen. Begrepet omsorgsbygg defineres som institusjonsbygg og samlokaliserte bemannede boliger. Behovsplan for omsorgsbygg skal angi kapasitetsbehov i årene framover. Planen skal angi prinsipper for lokalisering og utforming av omsorgsbygg, samt alternative lokaliseringer. Framtidens omsorgsbygg skal være viktige kvalitetselementer i bybildet og nærmiljøet. Byggene skal være fleksible og funksjonelle, og fremme selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet og deltakelse for de som bor og oppholder seg der. Det legges opp til involvering av ressursgrupper underveis i arbeidet med behovsplan. Målet for prosjektet er en behovsplan som angir prinsipper for lokalisering og utforming av omsorgsbygg (samlokaliserte boliger og institusjoner) for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming, psykiske lidelser og rusavhengighet i Ski kommune: Oversikt over kapasitetsbehovet for omsorgsbygg i årene framover Et kunnskapsbasert grunnlag for fremtidige investeringsbudsjetter (langsiktig investeringsprogram som del av årlig BHP) Fleksible og funksjonelle bygg som fremmer selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet og deltakelse. En lokalisering og utforming av omsorgsbygg med uteområder som gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet og nærmiljøet. Korte og trygge gå-, sykkel- og kollektivavstander mellom dagliglivets funksjoner. Vurdering: Rådmannen ønsker å orientere om oppstart av arbeidet med å utarbeide en behovsplan for omsorgsbygg. Planen skal angi kapasitetsbehov i årene fram til Planen skal angi prinsipper for lokalisering av omsorgsbygg og forslag til alternative lokaliseringer. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Ingen

14 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arkiv: F11 &13 Arkivsaksnr.: 15/946-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 18/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse 24/ HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Forslag til vedtak: Ski kommune avgir høringssvaret som fremkommer i vedlegg a) Høringssvar Forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for funksjonshemmede i Akershus. Svaret oversendes Akershus Fylkeskommune. Ingress/hovedbudskap: Akershus Fylkeskommune sendte ut på høring 2. februar 2015 et forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for funksjonshemmede i Akershus. I brevet fra Akershus Fylkeskommune står det: Akershus fylkeskommune skal revidere forskriften for ordningen med transport for funksjonshemmede, omtalt som TT-ordningen. Akershus fylkeskommune ber om at uttalelser sendes innen 1. juni Vi ber også om at høringsinstansene vurderer om eventuelle underliggende etater/institusjoner/råd bør uttale seg. Saksopplysninger: Ski kommunes høringssvar finnes i vedlegg a) Høringssvar forslag til ny TT-ordning. Akershus fylkeskommunes høringsbrev finnes i vedlegg b), og saksfremlegg i vedlegg c). Dagens forskrift finnes i vedlegg d). Utkast til ny forskrift finnes i vedlegg e). SIB-rapport nr , Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), Status 2012 av Gisle Solvoll finnes i vedlegg f). Vurdering: Fremkommer i høringssvaret, vedlegg a). Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser er kommentert i høringssvaret, vedlegg a). Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Konklusjon: Saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Side 4

15 5 Vedlegg som følger saken: a) Høringssvar forslag til ny TT-ordning. b) Brev av 2. februar c) Saksfremlegg Akershus fylkeskommune 2. februar d) Dagens forskrift e) Utkast til ny forskrift f) SIB-rapport nr , Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), Status 2012 av Gisle Solvoll.

16 Saksbehandler: Sidsel Rokke Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 2/ Utvalg for oppvekst og kultur 4/ Utvalg for omsorg og helse 5/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse 25/ Utvalg for oppvekst og kultur / TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Saken er en oppfølging av tidligere vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for omsorg og helse ihhv. januar og februar Foreliggende sak legges frem for å vise konkret hvordan en nå har planlagt gjennomføringen av vedtaket. Saksopplysninger: Det har over tid vært vurdert hvorvidt enkelte brukere som over mange år har fått et spesialundervisningstilbud fra Voksenopplæringen, heller kunne fått et tilsvarende og på mange måter bedre tilbud ved dag- og aktiviseringssenteret på Dagbo. Samarbeidet mellom virksomhetene har ledet ut i en plan for hvordan brukernes behov skal kunne ivaretas på en annen måte enn i dag. En forutsetning for å få til dette er at lokaler og økonomiske ressurser stilles til disposisjon for den virksomheten som skal drifte tilbudet i fremtiden. I januar og februar vedtok Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for omsorg og helse blant annet følgende: 1) Frigjorte ressurser i Pedagogisk virksomhet og voksenopplæringen overføres til virksomhet Dagsentre og/eller virksomhet Botjenester fra ) Rådmannen utreder framtidig dagsentertilbud for brukergruppen. 3) Rådmannen legger fram oppfølgende sak når framtidig dagsentertilbud er ferdig utredet. Planen er nå konkretisert og virksomhet Dagsenter tilbyr fra august 2015 aktivitetstilbud for de 5 elevene som overføres fra Ski voksenopplæring. Det forutsettes at det søkes tjenester ved dagsenter Dagbo. Frigjorte ressurser i Pedagogisk virksomhet og voksenopplæringen overføres til virksomhet Dagsentre fra Lokalene som Ski voksenopplæring bruker i dag frigjøres fra Vurdering: Underveis i prosessen har det vært dialog mellom brukere/pårørende, bestillerkontoret, botjenester, dagsenter og voksenopplæring om videreføring av aktiviteter. Dagtilbud er en sosial møteplass og et tilbud for de som har behov for aktiviteter som skaper mestring og gode hverdager. Det er Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene som pålegger kommunene oppgaver i forbindelse med dagtilbud/aktivitetstilbud til de innbyggerne som trenger det. Side 6

17 7 I 3-3 heter det blant annet: Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. Dette er imidlertid ikke utformet som en lovfestet individuell rettighet til den enkelte innbygger, og det konkrete innholdet og utformingen av slike tiltak er i stor grad opp til den enkelte kommune. Rådmannen forstår det slik at overgangen fra vedtak i henhold til Opplæringslovens 4A-2 med en rett til spesialundervisning - til velferds- og aktivitetstilbud i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen, skaper bekymring blant pårørende. I den forbindelse kan det pekes på at prosessen som har pågått har hatt som mål at det nye tilbudet skal være like godt og gjerne bedre tilpasset den enkelte bruker både med hensyn til omfang og innhold i tjenesten. Det er gjennomført møter for å kartlegge behovet for dagtilbud og egnede aktiviteter for de 5 nye brukerne, og det er utarbeidet detaljerte planer i samråd med bruker/pårørende og samarbeidspartnere ved Bestillerkontoret, Botjenester og Voksenopplæringen. Avdelingsleder ved Dagbo er også invitert til- og møter på ansvarsgruppemøter om individuell plan. Dagsenter Dagbo kan tilby ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes behov som sosialt samvær, tilrettelagt arbeid samt fysiske og kreative aktiviteter. Et hovedfokus er hvordan fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes i hverdagen. Dagsentret disponerer hvitt sanserom, gymsal og uteområde som benyttes til ulike aktiviteter i ny gapahuk og snekkerbod. I tillegg kan også svømmehallen disponeres. Grunnet sikkerhet må dette skje i samarbeid med virksomhet Botjenester. Videreføring av tilbudet til de 5 nye brukerne varierer med blant annet sansestimulering og avslapning i sanserom til hinderløype i gymsalen, trappetrening og trening av bevegelighet, fra makulering av papir og bretting av melkekartonger til veving. Alle har nå søkt dagtilbud og de fem brukerne vil få individuelle vedtak med samme antall timer som de har hatt ved Voksenopplæringen. Tilbudet er bedre tilrettelagt for den enkelte bruker og vil også bli gitt ut over skoleåret som er 38 uker. Vedtak om dagsenter og avslutning av opplæring samordnes og sendes ut av Bestillerkontoret og Voksenopplæringa i mai. Når det gjelder en bruker fra Enebakk vil Enebakk kommune ivareta vedtak om dagtilbud. Økonomiske konsekvenser: Frigjorte ressurser i Pedagogisk virksomhet og voksenopplæringen tilsvarende ett årsverk for spesialterapeut overføres til virksomhet Dagsentre. Lokalene som Ski voksenopplæring bruker i dag frigjøres fra Overføring av lokaler og ett årsverk med kostand kr vil dekke utgiftene ved å ta i mot 5 nye brukere med sammensatte lærevansker og behov for skjerming. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Kommunale dagtilbud utgjør et viktig aktivitetstilbud for personer med utviklingshemning og store funksjonsnedsettelser. Gode dagtilbud til denne gruppen gir aktivitet, livskvalitet og struktur i hverdagen. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef

18 Saksbehandler: Heidi Pedersen Grøtvedt Arkiv: 446 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 26/ Utvalg for oppvekst og kultur / Utvalg for teknikk og miljø / Plan og byggesaksutvalget 27/ ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 Forslag til vedtak: Årsrapport avvik tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Saken gir en fremstilling av meldte avvik i Ski kommune for 2014, både totalt og fordelt per virksomhet. I tillegg gis det utfyllende informasjon om enkelte virksomheter. Saksopplysninger: For 2014 ble det totalt meldt inn 1289 avvik, fordelt på hovedkategoriene HMS (280), Organisasjon/internt (175) og Tjeneste/bruker (834). Vedlegg a) viser totalt antall avvik i kommunen per hovedkategori fordelt på underkategorier. For å øke kvaliteten på rapporteringene, ble det i 2014 laget standard statistikkmaler i Kvalitetslosen som virksomhetslederne kan benytte. Det er også laget en enkel «bruksanvisning» for bruken av malene. Dette gjør at virksomhetene lett kan få oversikt over sine avvik. I tillegg er alle leder blitt gjort oppmerksomme på at de må sjekke om meldte avvik er registrert på rett hovedkategori, hvis ikke må leder korrigere avviket. Dette for å få riktige avviksstatistikker. Virksomhetene skal reflektere over meldte avvik, og beskrive hvilke tiltak / forbedringer som er gjort. Avviksrapportering foregår tertialvis. Oversiktene under viser avvik fordelt på kommunens 32 virksomheter. Side 8

19 9 Forklaring til enkelte virksomheter, se vedlegg b). Familiens hus: Av 123 avvik innen hovedkategori Tjeneste/bruker, er det registrert flest avvik på underkategorien Tjenesteproduksjon (60). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Prosedyre/beskrivelse (58), Oppfølging/utførelse (35) og Informasjon (32). Av de 123 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Informasjon/kommunikasjon (24). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Prosedyre/beskrivelse (13), Lov/forskrift (10) og Frister (6). Botjenester: Av 131 avvik innen hovedkategori Tjeneste/bruker, er det registrert flest avvik på underkategorien Tjenesteproduksjon (62). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Legemiddelhåndtering (42), Oppfølging/utførelse (7) og Prosedyre/beskrivelse (6). Av de 131 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Informasjon/kommunikasjon (28). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Prosedyre/beskrivelse (12), Informasjonssikkerhet (9), Ansvar/myndighet (5) og Oppfølging/utførelse (5). Solborg bo- og aktiviseringssenter: Av 223 avvik innen hovedkategori Tjeneste/bruker, er det registrert flest avvik på underkategorien Ulykke/skade (85). Under her igjen, er det flest registreringer på Fall (69). Av de 223 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Tjenesteproduksjon (51). Under her igjen, er det flest registeringer på Legemiddelhåndtering (27).

20 10 Av de 223 avvikene, er det registrert 50 avvik på underkategorien Nesten-uhell. Under her igjen, er flest registreringer på hhv Fall (30) og Oppfølging/utførelse (7). Av 110 avvik innen hovedkategori HMS, er det registrert flest avvik på underkategorien Vold og trusler (41). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Kutt, stikk, støt og klem (15), Verbal trakassering (14), og Sikkerhet (10). Av de 110 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Nesten-uhell (33). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Fall (18), Lugging, slag, spark, biting og spytting (5) og Legemiddelhåndtering (4). Eiendom: Av 35 avvik innen hovedkategori Organisasjon/Internt, er det flest avvik på underkategorien Bygg/anlegg (32). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Brann (20), Bygningsmessige forhold (5) og Elektriske anlegg (5). Vurdering: Det er stor variasjon i antall meldte avvik mellom virksomhetene, noe som kan skyldes at det er en lengre tradisjon for å melde avvik innen virksomhetene i området Velferd. Det er fortsatt viktig å informere og oppfordre alle ansatte til å melde avvik, slik at virksomhetene får fokus på avvik og kan reflektere over dem slik at disse bidrar til kontinuerlig læring og forbedring av tjenestene i virksomheten. Kvalitetsrådgiver skal i 2015 besøke alle virksomheter, for å fokusere på bruken av Kvalitetslosen ikke bare som et avvikssystem, men som en del av et internkontrollsystem. Skjema for avviksrapportering blir justert for 2015, med mer fokus på internkontroll- spørsmål. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konskevenser på selve avviksmelingene,men en del tiltak kan medføre utgifter. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Totalt antall avvik i kommunen per hovedkategori fordelt på underkategorier b) Utdyping av avvik i enkelte virksomheter

21 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 28/ Utvalg for omsorg og helse 27/ Utvalg for teknikk og miljø / Utvalg for oppvekst og kultur / Kommunestyret / DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Forslag til delegering av særlovene vedtas. 2. Reglementet trer i kraft straks. 3. Delegeringsreglement i Ski kommune, vedtatt av kommunestyret , pkt. 1 og 2 videreføres. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyret vedtok Ski kommunes delegeringsreglement i møte , sak 118/11 (vedlegg A). Reglementet beskriver de overordnede linjene i delegeringen, men behandler i liten grad detaljene knyttet til lovverket kommunen skal forvalte. Rådmannen besluttet våren 2013 å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en oversikt over Ski kommunes eksisterende administrative delegering i henhold til særlover, og avdekke evt. mangler og/eller forbedringsområder. Gruppen skulle utarbeide forslag til nytt delegasjonsreglement for Ski kommune. Rådmannens gjennomgang av delegeringsreglementet er nå ferdigstilt, og vedlagt presenteres en oversikt over nytt reglement, sortert etter myndighetsnivå i Ski kommune (vedlegg B). Saksopplysninger: Kommunestyret er den øverste myndighet i en kommune og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. Kommuneloven 6. Kommuneloven, heretter kml, forutsetter og gir stor adgang til delegering av myndighet til underliggende organ og til administrasjonen. Delegeringssperrene fremgår direkte av loven ved at det da heter kommunestyret selv i lovteksten, for eksempel endring av antall medlemmer i kommunestyret i kml. 7. Kommunelovens bestemmelser om delegering fremgår av 8 (formannskapets lovbestemte oppgaver), 9 (adgang til å gi ordfører myndighet), 10 (myndighet til faste utvalg/komiteer), 11(myndighet til styre for institusjon), 13 (hastevedtaksbestemmelse), 23 (administrasjonssjefens oppgaver og myndighet), 24 (opprettelse og nedleggelse av stillinger), 27 (interkommunalt samarbeid), 28 (overdragelse av tariffavtalemyndighet), 28a (overføring av myndighet til vertskommunesamarbeid), 28b (administrativt vertskommunesamarbeid), 28c (vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd og (kommunalt foretak) Størst adgang er det til å delegere til formannskapet - også saker av prinsipielle betydning. Delegering til administrasjonssjef(rådmannen) vil være begrenset av lov og prinsippet om og ikke delegere vedtaksmyndighet i saker av prinsipiell betydning. Side 11

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Saknr. 14/1871-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer