Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Seminar om «Prosjekt behovsplan for omsorgsbygg kl Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede er også invitert til å delta på seminaret. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING OH-26/15 ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 OH-27/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE OH-28/15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTE - GLENNE GÅRD AS OH-29/15 ÅRSBERETNING 2014 OH-30/15 ÅRSREGNSKAP 2014 Ski, Knut Tønnes Steenersen leder

2 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse Sakliste OH-16/15 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORGEN OH-17/15 ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN OH-18/15 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN OH-19/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL SKI MATHANDEL - ÅSENVEIEN 1 OH-20/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 OH-21/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD Protokoll Forfall: Ayfer Ingebretsen (AP Wencke Wiik (H) Vara: Karen Gjetrang (AP) Trude C. Nilsen (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent. Fra administrasjonen møtte kommunalsjef Eli Thomassen, Nina Ansethmoen og Irén Hagen.

3 Dokumenter som ble delt ut i møtet: Melding om vedtak fra eldrerådet i sakene; - Ski kommunes tilbud til pasienter ved livets slutt. - Årsrapport for trygge lokalsamfunn i Ski kommune Orientering om arbeidet med kommunal øyeblikkelig hjelp Døgntilbud. Melding om vedtak fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i sakene; - Årsrapport for trygge lokalsamfunn i Ski kommune Orientering om arbeidet med kommunal øyeblikkelig hjelp Døgntilbud. Invitasjon til fredsmarsj 10. mai. OH-16/15 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORGEN Forslag til vedtak: Ski kommune avgir høringssvaret som fremkommer i vedlegg a) «Høringssvar lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen». Svaret oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Ski kommune avgir høringssvaret som fremkommer i vedlegg a) «Høringssvar lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen». Svaret oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. OH-17/15 ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN Forslag til vedtak: Utvalg for omsorg- og helse tar endringer i alkoholforskriften til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Utvalg for omsorg- og helse tar endringer i alkoholforskriften til orientering. Side 2

4 OH-18/15 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN Forslag til vedtak: Utvalg for omsorg - og helse avgir følgende høring: Denne saken inneholder like mange næringspolitiske sider som ruspolitiske. Næringen har behov for langsiktighet og forutsigbarhet for sine investeringer, og kommunen har et ansvar for å håndheve alkohollovens bestemmelser. Det er mange arbeidsplasser knyttet til næringen både når det gjelder salg av alkohol i butikk, hvor bl.a. bevilling til salg av alkohol er et konkurransefortrinn, og på serveringssteder i bl.a. Ski. På den annen sider er ikke alkohol en vanlig vare, men en vare som er undergitt restriksjoner for både produksjon og omsetning. Utvalget tror ikke at kommunens alkoholpolitikk bestemmes hvert fjerde år når bevillingene behandles. Hvilken alkoholpolitikk kommunen ønsker å føre, må først og fremst fastsettes i Ruspolitisk handlingsplan og vises ved hvordan kommunen opptrer i praksis. De føringer planen gir, bør være bestemmende for hvordan kommunen håndterer brudd på alkoholloven, skjenketider, hyppighet og kvalitet kontrollene, og ikke minst samarbeid med bl.a. bransjen om et godt uteliv som er til mest mulig glede og minst mulig sjenanse for innbyggerne. Utvalget er enig i at den foreslåtte endringen i Alkoholloven 1-6 vil bety mindrearbeid for kommunen og mer langsiktighet for bevillingshavere, særlig alternativ 1b som bety at det ikke settes noen tidsavgrensning på bevillingene. Etter denne bestemmelsen skal kommunen, om det anses nødvendig, likevel kunne bestemme at de skal vedtas på nytt. Når det gjelder fordeler og ulemper, fremkommer disse under saksopplysninger. Dersom man skal fjerne tidsbegrensingen vil det være viktig å sette tydelige mål i handlingsplanen, praktisere inndragning ved brudd på alkoholloven, gjennomføre effektiv kontroll og etablere et godt samarbeid med bransjen. Det siste er allerede i gang ved at det er etablert et samarbeid mellom follokommunene og politiet med sikte på å få til et godt samarbeid med særlig utelivsbransjen. Utvalget anbefaler å tiltre forslag til pkt 1 alternativ 2 og pkt 2. Utvalg for omsorg og helses behandling: Bård Hogstad (SV) fremmet følgende endring til forslag til vedtak, siste avsnitt: «Ski kommune støtter alternativ 1 i pkt. 1 og pkt. 2. Ski kommune mener det er viktig å sikre en helhetlig gjennomgang av alkoholpolitikken i hver kommunestyreperiode.» Votering: Forslag til vedtak ble satt opp mot Hogstads forslag til vedtak og forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 1 (1SV) stemme. Side 3

5 Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Utvalg for omsorg - og helse avgir følgende høring: Denne saken inneholder like mange næringspolitiske sider som ruspolitiske. Næringen har behov for langsiktighet og forutsigbarhet for sine investeringer, og kommunen har et ansvar for å håndheve alkohollovens bestemmelser. Det er mange arbeidsplasser knyttet til næringen både når det gjelder salg av alkohol i butikk, hvor bl.a. bevilling til salg av alkohol er et konkurransefortrinn, og på serveringssteder i bl.a. Ski. På den annen sider er ikke alkohol en vanlig vare, men en vare som er undergitt restriksjoner for både produksjon og omsetning. Utvalget tror ikke at kommunens alkoholpolitikk bestemmes hvert fjerde år når bevillingene behandles. Hvilken alkoholpolitikk kommunen ønsker å føre, må først og fremst fastsettes i Ruspolitisk handlingsplan og vises ved hvordan kommunen opptrer i praksis. De føringer planen gir, bør være bestemmende for hvordan kommunen håndterer brudd på alkoholloven, skjenketider, hyppighet og kvalitet kontrollene, og ikke minst samarbeid med bl.a. bransjen om et godt uteliv som er til mest mulig glede og minst mulig sjenanse for innbyggerne. Utvalget er enig i at den foreslåtte endringen i Alkoholloven 1-6 vil bety mindrearbeid for kommunen og mer langsiktighet for bevillingshavere, særlig alternativ 1b som bety at det ikke settes noen tidsavgrensning på bevillingene. Etter denne bestemmelsen skal kommunen, om det anses nødvendig, likevel kunne bestemme at de skal vedtas på nytt. Når det gjelder fordeler og ulemper, fremkommer disse under saksopplysninger. Dersom man skal fjerne tidsbegrensingen vil det være viktig å sette tydelige mål i handlingsplanen, praktisere inndragning ved brudd på alkoholloven, gjennomføre effektiv kontroll og etablere et godt samarbeid med bransjen. Det siste er allerede i gang ved at det er etablert et samarbeid mellom follokommunene og politiet med sikte på å få til et godt samarbeid med særlig utelivsbransjen. Utvalget anbefaler å tiltre forslag til pkt 1 alternativ 2 og pkt 2. OH-19/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL SKI MATHANDEL - ÅSENVEIEN 1 Forslag til vedtak: Waris & Co v/ Zain Waris gis bevilling til salg av alkohol i gruppe 1 (dvs. maks 4,7 volumprosent alkohol) ved Ski Mathandel, Åsenveien 1, 1400 Ski ut inneværende bevillingsperiode. Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for salgsbevillingen. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 4

6 Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Waris & Co v/ Zain Waris gis bevilling til salg av alkohol i gruppe 1 (dvs. maks 4,7 volumprosent alkohol) ved Ski Mathandel, Åsenveien 1, 1400 Ski ut inneværende bevillingsperiode. Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for salgsbevillingen. OH-20/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 Forslag til vedtak: Årsrapport for trygge lokalsamfunn 2014 tas til orientering Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse er: Årsrapport for trygge lokalsamfunn 2014 tas til orientering OH-21/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering. OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses vedtak er: Saken tas til orientering. Side 5

7 Antall UK meldinger; Antall PLO meldinger; Kommentar: Det er per pasienter tilhørende Ski kommune, innlagt i sykehus. Av de er foreløpig 9 personer meldt med mulig behov for tidsbegrenset opphold i sykehjem. Det er 1 bruker som ligger på "overliggerdøgn" fra mars til april i påvente av korttidsplass (fikk plass ). Av de som er meldt innlagt sykehus i mars har 3 bruker vært meldt innlagt 2 ganger, og ingen brukere har vært innlagt mer enn 2 ganger.

8 Brukere utskrevet til (sammenliknet samme perioder alle år); Hjem Mottak Korttid Brukere som ikke tidligere har mottattpo-tjenester KTO Hjemmesykepleie KTO 2014 Hjemmesykepleie 2015 KTO 2015 Hjemmesykepleie

9 Overliggerdøgn; Ventliste korttid/rehabilitering/avlastning i sykehjem og korttidsplass Kråkstadtunet;

10 Korttidsplasser belagt med langtidsventere; Plasser definert som korttid 2014: Korttid belagt med langtidsventere 2014 Plasser definert som korttid 2015: Korttidsplasser belagt med langtidsventere Antall brukere som har valgt privat utfører til praktisk bistand. fritt brukerbrukervalg

11 Innsigelser til Ahus Ant brukere med bet.krav Antall krav om betalingsdøgn Antall brukere-innsigeler Antall døgn-innsigelser Ant døgn medhold i innsigelse 10 0

12 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arkiv: H41 &40 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 19/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse 23/ ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger fram sak om å starte opp arbeidet med å utarbeide en behovsplan for omsorgsbygg for perioden Behovsplanen skal gi en oversikt over kapasitetsbehovet for omsorgsbygg i årene framover, og angi prinsipper for lokalisering av omsorgsbygg og alternative lokaliseringer. Saksopplysninger: Folketallet i Oslo og Akershus vil øke med om lag personer de neste 20 årene. Ferdigstillelse av Follobanen vil særlig påvirke befolkningsveksten i Ski kommune. Befolkningsprognoser tilsier en årlig vekst på mellom to og tre prosent. Dette innebærer en økning fra dagens innbyggere til mellom til innbyggere i Det er forventet en sterk økning i antall eldre mennesker i årene framover. I Ski forventes gruppen 67 + å øke med ca. 50 prosent fram til Antallet yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne øker, og det gjør også antallet personer med psykisk sykdom. Dette tilsier en kapasitetsvekst for omsorgsbygg i årene framover. Det må settes av arealer til formålet. Behovsplanen vil gi et grunnlag for framtidige investeringsbudsjetter. Hvor omsorgsbygg er lokalisert og hvordan de er utformet er vesentlig. Høy arealutnyttelse og bevisst lokalisering av ulike virksomheter som omsorgsbygg kan skape gode lokalmiljøer og byer. Det må legges til rette for at omsorgsbygg er tilgjengelige ved bruk av kollektivtransport, gange og sykling. Organisering, forankring og hensikt Arbeidet med å utarbeide en behovsplan for omsorgsbygg er organisert som et prosjekt. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe, og prosjektgruppen består av en rekke virksomhetsledere innen levekår. Prosjektgruppen ledes av samfunnsplanlegger Ingvild Belck- Olsen. Prosjektets tidsramme er Prosjektet er blant annet forankret i en rekke verbalforslag i kommunestyret (sak FS 2/15 Oppfølging av kommunestyrets verbal- og oversendelsesvedtak ) 1. Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av eldretun. Side 2

13 3 2. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak der det totale behovet for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger i Ski kommune blir vurdert fram mot Behovet for å bygge et nytt fjerde sykehjem og hvor dette lokaliseres, bør inngå i utredningen. Begrepet omsorgsbygg defineres som institusjonsbygg og samlokaliserte bemannede boliger. Behovsplan for omsorgsbygg skal angi kapasitetsbehov i årene framover. Planen skal angi prinsipper for lokalisering og utforming av omsorgsbygg, samt alternative lokaliseringer. Framtidens omsorgsbygg skal være viktige kvalitetselementer i bybildet og nærmiljøet. Byggene skal være fleksible og funksjonelle, og fremme selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet og deltakelse for de som bor og oppholder seg der. Det legges opp til involvering av ressursgrupper underveis i arbeidet med behovsplan. Målet for prosjektet er en behovsplan som angir prinsipper for lokalisering og utforming av omsorgsbygg (samlokaliserte boliger og institusjoner) for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming, psykiske lidelser og rusavhengighet i Ski kommune: Oversikt over kapasitetsbehovet for omsorgsbygg i årene framover Et kunnskapsbasert grunnlag for fremtidige investeringsbudsjetter (langsiktig investeringsprogram som del av årlig BHP) Fleksible og funksjonelle bygg som fremmer selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet og deltakelse. En lokalisering og utforming av omsorgsbygg med uteområder som gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet og nærmiljøet. Korte og trygge gå-, sykkel- og kollektivavstander mellom dagliglivets funksjoner. Vurdering: Rådmannen ønsker å orientere om oppstart av arbeidet med å utarbeide en behovsplan for omsorgsbygg. Planen skal angi kapasitetsbehov i årene fram til Planen skal angi prinsipper for lokalisering av omsorgsbygg og forslag til alternative lokaliseringer. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Ingen

14 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arkiv: F11 &13 Arkivsaksnr.: 15/946-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 18/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse 24/ HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Forslag til vedtak: Ski kommune avgir høringssvaret som fremkommer i vedlegg a) Høringssvar Forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for funksjonshemmede i Akershus. Svaret oversendes Akershus Fylkeskommune. Ingress/hovedbudskap: Akershus Fylkeskommune sendte ut på høring 2. februar 2015 et forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for funksjonshemmede i Akershus. I brevet fra Akershus Fylkeskommune står det: Akershus fylkeskommune skal revidere forskriften for ordningen med transport for funksjonshemmede, omtalt som TT-ordningen. Akershus fylkeskommune ber om at uttalelser sendes innen 1. juni Vi ber også om at høringsinstansene vurderer om eventuelle underliggende etater/institusjoner/råd bør uttale seg. Saksopplysninger: Ski kommunes høringssvar finnes i vedlegg a) Høringssvar forslag til ny TT-ordning. Akershus fylkeskommunes høringsbrev finnes i vedlegg b), og saksfremlegg i vedlegg c). Dagens forskrift finnes i vedlegg d). Utkast til ny forskrift finnes i vedlegg e). SIB-rapport nr , Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), Status 2012 av Gisle Solvoll finnes i vedlegg f). Vurdering: Fremkommer i høringssvaret, vedlegg a). Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser er kommentert i høringssvaret, vedlegg a). Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Konklusjon: Saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Side 4

15 5 Vedlegg som følger saken: a) Høringssvar forslag til ny TT-ordning. b) Brev av 2. februar c) Saksfremlegg Akershus fylkeskommune 2. februar d) Dagens forskrift e) Utkast til ny forskrift f) SIB-rapport nr , Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), Status 2012 av Gisle Solvoll.

16 Saksbehandler: Sidsel Rokke Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 2/ Utvalg for oppvekst og kultur 4/ Utvalg for omsorg og helse 5/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse 25/ Utvalg for oppvekst og kultur / TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Saken er en oppfølging av tidligere vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for omsorg og helse ihhv. januar og februar Foreliggende sak legges frem for å vise konkret hvordan en nå har planlagt gjennomføringen av vedtaket. Saksopplysninger: Det har over tid vært vurdert hvorvidt enkelte brukere som over mange år har fått et spesialundervisningstilbud fra Voksenopplæringen, heller kunne fått et tilsvarende og på mange måter bedre tilbud ved dag- og aktiviseringssenteret på Dagbo. Samarbeidet mellom virksomhetene har ledet ut i en plan for hvordan brukernes behov skal kunne ivaretas på en annen måte enn i dag. En forutsetning for å få til dette er at lokaler og økonomiske ressurser stilles til disposisjon for den virksomheten som skal drifte tilbudet i fremtiden. I januar og februar vedtok Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for omsorg og helse blant annet følgende: 1) Frigjorte ressurser i Pedagogisk virksomhet og voksenopplæringen overføres til virksomhet Dagsentre og/eller virksomhet Botjenester fra ) Rådmannen utreder framtidig dagsentertilbud for brukergruppen. 3) Rådmannen legger fram oppfølgende sak når framtidig dagsentertilbud er ferdig utredet. Planen er nå konkretisert og virksomhet Dagsenter tilbyr fra august 2015 aktivitetstilbud for de 5 elevene som overføres fra Ski voksenopplæring. Det forutsettes at det søkes tjenester ved dagsenter Dagbo. Frigjorte ressurser i Pedagogisk virksomhet og voksenopplæringen overføres til virksomhet Dagsentre fra Lokalene som Ski voksenopplæring bruker i dag frigjøres fra Vurdering: Underveis i prosessen har det vært dialog mellom brukere/pårørende, bestillerkontoret, botjenester, dagsenter og voksenopplæring om videreføring av aktiviteter. Dagtilbud er en sosial møteplass og et tilbud for de som har behov for aktiviteter som skaper mestring og gode hverdager. Det er Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene som pålegger kommunene oppgaver i forbindelse med dagtilbud/aktivitetstilbud til de innbyggerne som trenger det. Side 6

17 7 I 3-3 heter det blant annet: Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. Dette er imidlertid ikke utformet som en lovfestet individuell rettighet til den enkelte innbygger, og det konkrete innholdet og utformingen av slike tiltak er i stor grad opp til den enkelte kommune. Rådmannen forstår det slik at overgangen fra vedtak i henhold til Opplæringslovens 4A-2 med en rett til spesialundervisning - til velferds- og aktivitetstilbud i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen, skaper bekymring blant pårørende. I den forbindelse kan det pekes på at prosessen som har pågått har hatt som mål at det nye tilbudet skal være like godt og gjerne bedre tilpasset den enkelte bruker både med hensyn til omfang og innhold i tjenesten. Det er gjennomført møter for å kartlegge behovet for dagtilbud og egnede aktiviteter for de 5 nye brukerne, og det er utarbeidet detaljerte planer i samråd med bruker/pårørende og samarbeidspartnere ved Bestillerkontoret, Botjenester og Voksenopplæringen. Avdelingsleder ved Dagbo er også invitert til- og møter på ansvarsgruppemøter om individuell plan. Dagsenter Dagbo kan tilby ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes behov som sosialt samvær, tilrettelagt arbeid samt fysiske og kreative aktiviteter. Et hovedfokus er hvordan fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes i hverdagen. Dagsentret disponerer hvitt sanserom, gymsal og uteområde som benyttes til ulike aktiviteter i ny gapahuk og snekkerbod. I tillegg kan også svømmehallen disponeres. Grunnet sikkerhet må dette skje i samarbeid med virksomhet Botjenester. Videreføring av tilbudet til de 5 nye brukerne varierer med blant annet sansestimulering og avslapning i sanserom til hinderløype i gymsalen, trappetrening og trening av bevegelighet, fra makulering av papir og bretting av melkekartonger til veving. Alle har nå søkt dagtilbud og de fem brukerne vil få individuelle vedtak med samme antall timer som de har hatt ved Voksenopplæringen. Tilbudet er bedre tilrettelagt for den enkelte bruker og vil også bli gitt ut over skoleåret som er 38 uker. Vedtak om dagsenter og avslutning av opplæring samordnes og sendes ut av Bestillerkontoret og Voksenopplæringa i mai. Når det gjelder en bruker fra Enebakk vil Enebakk kommune ivareta vedtak om dagtilbud. Økonomiske konsekvenser: Frigjorte ressurser i Pedagogisk virksomhet og voksenopplæringen tilsvarende ett årsverk for spesialterapeut overføres til virksomhet Dagsentre. Lokalene som Ski voksenopplæring bruker i dag frigjøres fra Overføring av lokaler og ett årsverk med kostand kr vil dekke utgiftene ved å ta i mot 5 nye brukere med sammensatte lærevansker og behov for skjerming. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Kommunale dagtilbud utgjør et viktig aktivitetstilbud for personer med utviklingshemning og store funksjonsnedsettelser. Gode dagtilbud til denne gruppen gir aktivitet, livskvalitet og struktur i hverdagen. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef

18 Saksbehandler: Heidi Pedersen Grøtvedt Arkiv: 446 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 26/ Utvalg for oppvekst og kultur / Utvalg for teknikk og miljø / Plan og byggesaksutvalget 27/ ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 Forslag til vedtak: Årsrapport avvik tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Saken gir en fremstilling av meldte avvik i Ski kommune for 2014, både totalt og fordelt per virksomhet. I tillegg gis det utfyllende informasjon om enkelte virksomheter. Saksopplysninger: For 2014 ble det totalt meldt inn 1289 avvik, fordelt på hovedkategoriene HMS (280), Organisasjon/internt (175) og Tjeneste/bruker (834). Vedlegg a) viser totalt antall avvik i kommunen per hovedkategori fordelt på underkategorier. For å øke kvaliteten på rapporteringene, ble det i 2014 laget standard statistikkmaler i Kvalitetslosen som virksomhetslederne kan benytte. Det er også laget en enkel «bruksanvisning» for bruken av malene. Dette gjør at virksomhetene lett kan få oversikt over sine avvik. I tillegg er alle leder blitt gjort oppmerksomme på at de må sjekke om meldte avvik er registrert på rett hovedkategori, hvis ikke må leder korrigere avviket. Dette for å få riktige avviksstatistikker. Virksomhetene skal reflektere over meldte avvik, og beskrive hvilke tiltak / forbedringer som er gjort. Avviksrapportering foregår tertialvis. Oversiktene under viser avvik fordelt på kommunens 32 virksomheter. Side 8

19 9 Forklaring til enkelte virksomheter, se vedlegg b). Familiens hus: Av 123 avvik innen hovedkategori Tjeneste/bruker, er det registrert flest avvik på underkategorien Tjenesteproduksjon (60). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Prosedyre/beskrivelse (58), Oppfølging/utførelse (35) og Informasjon (32). Av de 123 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Informasjon/kommunikasjon (24). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Prosedyre/beskrivelse (13), Lov/forskrift (10) og Frister (6). Botjenester: Av 131 avvik innen hovedkategori Tjeneste/bruker, er det registrert flest avvik på underkategorien Tjenesteproduksjon (62). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Legemiddelhåndtering (42), Oppfølging/utførelse (7) og Prosedyre/beskrivelse (6). Av de 131 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Informasjon/kommunikasjon (28). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Prosedyre/beskrivelse (12), Informasjonssikkerhet (9), Ansvar/myndighet (5) og Oppfølging/utførelse (5). Solborg bo- og aktiviseringssenter: Av 223 avvik innen hovedkategori Tjeneste/bruker, er det registrert flest avvik på underkategorien Ulykke/skade (85). Under her igjen, er det flest registreringer på Fall (69). Av de 223 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Tjenesteproduksjon (51). Under her igjen, er det flest registeringer på Legemiddelhåndtering (27).

20 10 Av de 223 avvikene, er det registrert 50 avvik på underkategorien Nesten-uhell. Under her igjen, er flest registreringer på hhv Fall (30) og Oppfølging/utførelse (7). Av 110 avvik innen hovedkategori HMS, er det registrert flest avvik på underkategorien Vold og trusler (41). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Kutt, stikk, støt og klem (15), Verbal trakassering (14), og Sikkerhet (10). Av de 110 avvikene, er nest flest registrert på underkategorien Nesten-uhell (33). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Fall (18), Lugging, slag, spark, biting og spytting (5) og Legemiddelhåndtering (4). Eiendom: Av 35 avvik innen hovedkategori Organisasjon/Internt, er det flest avvik på underkategorien Bygg/anlegg (32). Under her igjen, er det flest registreringer på hhv Brann (20), Bygningsmessige forhold (5) og Elektriske anlegg (5). Vurdering: Det er stor variasjon i antall meldte avvik mellom virksomhetene, noe som kan skyldes at det er en lengre tradisjon for å melde avvik innen virksomhetene i området Velferd. Det er fortsatt viktig å informere og oppfordre alle ansatte til å melde avvik, slik at virksomhetene får fokus på avvik og kan reflektere over dem slik at disse bidrar til kontinuerlig læring og forbedring av tjenestene i virksomheten. Kvalitetsrådgiver skal i 2015 besøke alle virksomheter, for å fokusere på bruken av Kvalitetslosen ikke bare som et avvikssystem, men som en del av et internkontrollsystem. Skjema for avviksrapportering blir justert for 2015, med mer fokus på internkontroll- spørsmål. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konskevenser på selve avviksmelingene,men en del tiltak kan medføre utgifter. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Totalt antall avvik i kommunen per hovedkategori fordelt på underkategorier b) Utdyping av avvik i enkelte virksomheter

21 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 28/ Utvalg for omsorg og helse 27/ Utvalg for teknikk og miljø / Utvalg for oppvekst og kultur / Kommunestyret / DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Forslag til delegering av særlovene vedtas. 2. Reglementet trer i kraft straks. 3. Delegeringsreglement i Ski kommune, vedtatt av kommunestyret , pkt. 1 og 2 videreføres. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyret vedtok Ski kommunes delegeringsreglement i møte , sak 118/11 (vedlegg A). Reglementet beskriver de overordnede linjene i delegeringen, men behandler i liten grad detaljene knyttet til lovverket kommunen skal forvalte. Rådmannen besluttet våren 2013 å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en oversikt over Ski kommunes eksisterende administrative delegering i henhold til særlover, og avdekke evt. mangler og/eller forbedringsområder. Gruppen skulle utarbeide forslag til nytt delegasjonsreglement for Ski kommune. Rådmannens gjennomgang av delegeringsreglementet er nå ferdigstilt, og vedlagt presenteres en oversikt over nytt reglement, sortert etter myndighetsnivå i Ski kommune (vedlegg B). Saksopplysninger: Kommunestyret er den øverste myndighet i en kommune og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. Kommuneloven 6. Kommuneloven, heretter kml, forutsetter og gir stor adgang til delegering av myndighet til underliggende organ og til administrasjonen. Delegeringssperrene fremgår direkte av loven ved at det da heter kommunestyret selv i lovteksten, for eksempel endring av antall medlemmer i kommunestyret i kml. 7. Kommunelovens bestemmelser om delegering fremgår av 8 (formannskapets lovbestemte oppgaver), 9 (adgang til å gi ordfører myndighet), 10 (myndighet til faste utvalg/komiteer), 11(myndighet til styre for institusjon), 13 (hastevedtaksbestemmelse), 23 (administrasjonssjefens oppgaver og myndighet), 24 (opprettelse og nedleggelse av stillinger), 27 (interkommunalt samarbeid), 28 (overdragelse av tariffavtalemyndighet), 28a (overføring av myndighet til vertskommunesamarbeid), 28b (administrativt vertskommunesamarbeid), 28c (vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd og (kommunalt foretak) Størst adgang er det til å delegere til formannskapet - også saker av prinsipielle betydning. Delegering til administrasjonssjef(rådmannen) vil være begrenset av lov og prinsippet om og ikke delegere vedtaksmyndighet i saker av prinsipiell betydning. Side 11

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 15.04.2015. Sakliste OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 15.04.2015. Sakliste OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 15.04.2015 Sakliste OH-16/15 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORGEN OH-17/15 ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN OH-18/15 HØRING - ENDRINGER

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 01.02.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.02.

Sakskart til møte i Eldrerådet 01.02.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 01.02.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.02.2016 Tid 10:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Side Møteprotokoll Eldrerådet 13.04.2015 Sakliste ELD-13/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT ELD-14/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 ELD-15/15 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2015 Møtetid: 11:00 Det vil

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 18.05.2015 ELD-18/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Sakliste ELD-19/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG ELD-20/15 ÅRSBERETNING 2014 ELD-21/15 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014 Sakliste OH-14/14 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OH-15/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CAFE SJARM, IDRETTSVEIEN 6, 1400 SKI OH-16/14

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra rådhus Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

sykehusområder.pdf Hei,

sykehusområder.pdf Hei, Journalført i Public 360 Fra: Nina Ansethmoen Sendt: 21. mars 2016 08:48 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Ski kommune vedr kapasitetstilpasninger i Oslo

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 25.02.2015 kl. 18:30 20:10 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01171-1 Arkivkode --- Saksbehandler Asle Moe Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 07.06.2016 50/16 kultur 15-19 2 Kommunestyret 2015-2019 20.06.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.02. 2016 Møtetid: kl. 09.00 12.00 Møtested: Grong kommune, kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 15:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Gerd Myklebust Wang, Erik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Byrådens sak Byrådens sak nr.: 10 /2005 Vår ref. (saksnr.): 200503246-13 Vedtaksdato : 15.11.2005 Arkivkode: 357 TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtested: Sandvig Møtedato: 21.08.2017 Tid: 09:00-11:30 Eventuelt forfall meldes til Hilde Larsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.11.2010 10/599 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Øystein Forr Edit Jakobsen KRF

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Øystein Forr Edit Jakobsen KRF Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet/Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 02.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER Innhold 1. Gjennomføring av politiske møter i Rana kommune... 3 1.1. Praktisk gjennomføring... 3 1.1.1. Møteplan... 3 1.1.2. Annonsering...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign.

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.01. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.02.2012 Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:30-15.00 Fra sak: 3/12 Til sak: 5/12 Følgende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen.

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Saknr. 11/5993-25 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer